Irissen vertonen afwijkingen 'Zo'n cursus kan niet verhinderen dat er hier een malloot binnenstapt' Kantoor-situatie nagebootst bij informatica-cursus SIOM Provincie nog niet verlost van black spots Kort geding over ziekte Kooiker-hond Bloembollenlaboratorium staat nog voor raadsel (Dub ïliritaJd DONDERDAG 18 JANUARI 1990 REGIO PAGINA 15 DEN HAAG/VOORSCHOTEN - "Op een veiligheidscursus kun nen ze je richtlijnen geven hoe je moet reageren op een over val, maar hoe je werkelijk rea geert kan je van te voren niet zeggen. Dat hangt helemaal van de persoon af", zegt een exploi tant van een Haags benzine pompstation. De eigenaar die zelf twee maal slachtoffer was van een overval, wil zijn naam niet in de krant hebben: "Wij staan toch al zo vaak in de publi citeit en dat soort lieden wak ker je alleen maar aan met pu bliciteit". VAM leert pomphouders hoe te handelen bij een roofoverval door Femke Wolting Pomphouders en pompbe dienden kunnen vanaf volgende week tijdens een cursus van de Vakopleiding Automobiel- en motorbedrijven (VAM) leren hoe zij moeten handelen bij een roofoverval. De VAM uit Voor schoten gaat deze cursus geven in samenwerking met de Neder landse Veiligheidsdienst, de BOVAG en de Bedrijfsraad voor het Motorvoertuigbedrijf. De cursus is het resultaat van een afspraak tussen de BOVAG en de vakbonden om de veilig heid op benzinestations te ver beteren. Stickers Over wat de cursisten aan les stof krijgen, wil een woordvoer der van de VAM weinig kwijt. Dat zou de aspirant-overvaller in de kaart kunnen spelen. Aan de hand van een video, een studiegids en een mondelinge instructie wordt het personeel in vier uur verteld hoe zij een overval kunnen helpen voorko men door technische maatrege len en de inrichting van het sta tion. Ook wordt verteld hoe het personeel zich tijdens een over val moet gedragen om zichzelf en de klanten niet in gevaar te brengen. "Een pomphouder moet door middel van stickers laten zien dat hij goed is beveiligd", zegt R. Boon, woordvoerder van de BOVAG. Ook stickers waarop staat dat de pompbediende geen briefjes van duizend gulden wisselt en dat er de mogelijk heid is om elektronisch te beta len, kunnen een overval helpen voorkomen. Op die manier is het duidelijk dat er geen groot geld in de kassa is. De eigenaar van het Haagse benzinestation doet niet mee aan de cursus omdat de olie maatschappij waar het station bijhoort, zelf al een vergelijk bare cursus organiseert. De ex ploitant vond het een goede cur- rsus verhindert nu al niet dat een malloot hier binnenloopt. Bovendien re ageert iedereen anders op zo'n overval, het hangt er maar vanaf hoe je die knop in je hoofd om draait. En als je de pech hebt dat er een mafkees binnenkomt die de boel neerschiet, kan je toch niets doen". Koelbloedig De meeste oliemaatschappijen hebben als richtlijn dat de pompbediende op de eisen van de overvallers moet ingaan, maar de eigenaar van het benzi nestation kan zich voorstellen dat niet iedereen zich daaraan houdt. Volgerfs hem hangt dat onder meer af van de overvaller. "Het maakt natuurlijk uit of de overvaller jong of oud is, of heel nerveus of koelbloedig. Ik kan me voorstellen dat een pompbediende die een dag voor dat geld heeft gewerkt, het min der snel geeft aan een jongen van 16". De eigenaar weet dat uit eigen ervaring. Bij de laatste overval op zijn benzinestation werd een pompbediende met een pistool bedreigd. "Hij moest het geld uit de kassa halen, maar die was leeg. De overvaller herhaalde dat hij geld wilde hebben en daarop werd de pompbediende kwaad", vertelt de eigenaar. "Hij gaf de overvaller een stomp in zijn buik en schopte hem naar buiten. Ondanks het pistool". V&D-supermarkt in Leiden als Dagmarkt verder LEIDEN - De supermarkt in het pand van V&D aan de Aalmarkt wordt overgenomen door de Dag- markt, een dochteronderneming van het warenhuisconcern. Volgens een woordvoerder van het concern zal de overname voor de consument vrij geruisloos verlopen. Hoogstens wordt het assortiment van de super markt aangepast. De overname past in de strategie van het warenhuis zich te concen treren op de zogeheten non-food sector. V&D streeft naar verbete ring van de kwaliteit van de waren huizen. In totaal worden in Neder land 24 supermarkten afgestoten. Daarvan gaan er 11 supermarkten over naar Dagmarkt. De overige dertien supermarkten gaan de ko mende maanden dicht, zo heeft V &D vandaag meegedeeld. Provincie gaat wat doen aan verzuring milieu DEN HAAG - De raffinaderijen en het verkeer worden door de provin cie Zuid-Holland als eerste aange pakt in de strijd tegen de verzuring van het milieu. Het college van ge deputeerde staten, het dagelijks be stuur van de provincie, presenteer de gisteren de Verzuringsnota, waarin staat aangegeven wat in di verse categorieën moet gebeuren om de verzuring terug te brengen tot het niveau dat het rijk heeft aan gegeven in het Nationaal Milieube leidsplan en het Bestrijdingsplan Verzuring. In het jaar 2000 moet de verzuring In Nederland zijn teruggebracht tot 2400 zuurequivalenten per hectare per jaar. In 2010 geldt nog maar een maatstaf van 1400 eenheden. In Zuid-Holland bedroeg het aantal equivalenten in 1988 nog 4900. De provinciale nota geeft voor de secto ren raffinage, elektriciteitsproduk- üe, verkeer, landbouw en overige mdustrie aan wat zij in de toekomst maimaal mogen produceren aan zwaveldioide, stikstofoiden en am moniak. Bij deze maima kan aan de doelstellingen worden voldaan. Omdat het om relatief veel bedrij ven gaat, is overkoepelende organi saties gevraagd zelf de 'verzurings- plafonds' te berekenen. Dat werk moet dit jaar worden voltooid. GS willen de resultaten in 1991 in de milieuvergunningen kunnen ver werken. Mocht het bedrijfsleven er zelf niet uitkomen, dan zal de pro vincie de maatstaven opstellen. Om de verzuring door het verkeer terug te dringen volgen dit jaar be langrijke beslissingen in het kader van het Mobiliteitsscenario Zuid vleugel Randstad, waarin de grote steden zijn ondergebracht. De noodzakelijk geachte reductie van de hoeveelheid uitlaatgassen is al leen te bereiken door een gezamen lijke inspanning van rijk, provin cies en gemeenten,» aldus GS bij de presentatie van de Verzuringsnota. DEN HAAG/ LISSE - Een ziek hondje vormde aanleiding voor een kort geding in het Haagse paleis van justitie. Daartoe was mr. W.G. Hoogenberg uit Lisse namens de vereniging 'Het Nederlandse Kooi kerhondje' voor de rechter gedaagd door een fokkersechtpaar uit De venter. Het gaat om een wit met bruin getekend hondje dat vroeger werd ingezet in eendekooien om eenden te lokken. Het echtpaar is als lid van de vere niging geschrapt, omdat het de naam van de eigenaar van een ziek hondje niet wil doorgeven. In kort geding eiste het echtpaar weer tot de vereniging te worden toegelatèn. Bij toeval was de vereniging er achter gekomen dat in 1988 een hondje aan de zogenaamde Kooi kerverlamming was overleden. Vol gens mr. Hoogenberg kan deze ziek te zich in het eerste levensjaar van het dier voordoen. Het is een erfelij ke afwijking die in enkele weken tot de dood van het dier leidt. Omdat de vereniging deze ziekte probeert uit te bannen, moet elk Kooikerhondje waarbij de ziekte zich voordoet wor den aangemeld. De ouders worden dan uitgesloten van de fok en de vereniging zoekt uit hoeveel nako melingen de ouders van het bewus te dier hebben verwekt. Deze hond jes worden dan voor twee-jaar van fok uitgesloten. Als de ziekte zich binnen twee jaar niet manifesteert, is er geen gevaar meer dat hij zich alsnog zal voordoen. Hoogenberg citeerde gisteren tij dens de zitting een dierenarts die in het clubblad van de Kooikervrien den schreef dat iedereen die een ziektegeval verzwijgt 'oerstom' is. Niettemin wil het Deventer fok kersechtpaar zich houden aan de belofte die zij de eigenaar van het zieke hondje hebben gedaan om niets te zeggen over de herkomst van het dier. Rechter J. Holtrop sug gereerde daarop dat het duo iets meer druk op de eigenaar van het zieke hondje had kunnen uitoefe nen om zich vanwege het belang van het ras bekend te maken. Hij adviseerde partijen nog eens met el kaar om de tafel te gaan zitten. Ko men ze er niet uit, dan wijst hij op 26 januari vonnis. Het concern zal de betrokken werknemers zoveel mogelijk her plaatsen bij de warenhuizen of Ven- dex-dochterondernemingen. On dernemingsraad en bonden hebben ingestemd met het afstoten van de supermarkten. De supermarkten die door Dag markt worden overgenomen zijn gevestigd in Leiden, Den Haag (Spui en Leyweg), Den Bosch. Maastricht, Heerlen, Roermond, Rotterdam-Hoogstraat, Dordrecht, Tilburg en Nijmegen. Daar werken in het totaal 450 mensen. Tot de Dagmarkt-groep behoren ook Edah, Torro, Autorama, Basis- LISSE - Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek markt, Konmar en Edi (Belgie). in Lisse speurt naar de oorzaak van onverklaarbare groeiaf- Dagmarkt telt momenteel 47 super wijkingen bij irissen die onder glas zijn geteeld. Tegelijk Nederland. WCS n°°r en °°S wordt er naar lelies gekeken, maar tot nu toe zijn hierin geen afwijkingen aangetoond. Hoewel de oorzaak nog niet bekend bruiken laat soms vijf tot zeven jaar wordt er toch rekening mee ge- op zjch wachten. De telers grijpen houden dat kwekers Asulox, omdat de laatste jaren veel verboden middel om onkruid te be- bestrijdingsmiddelen verboden zijn strijden, hebben gebruikt. Het ge- geworden. Alternatieven, aldus volg .daarvan is dat de bollen der snel groeien, minder snel wor tels krijgen en zelfs geen bloemen r niet a Zandbergen, zijn plaats gekomen. Zandbergen: "Ik hoop dat het la boratorium de oorzaak van de groei- Aartrijk, afwijkingen snel boven water iing van krijgt. De telers hebben wij drin- het laboratorium, zegt dat het proef- gend gevraagd om open kaart te station in december kennisnam van speien. Het zal de relatie met hun de eerste afwijkingen. Kwekers zelf kopers alleen maar ten goede ko- vroegen om dat te onderzoeken. In men< ik verwacht c eerste instantie zoekt het laboratori- bedrijven wel aan o um het ontstaan van de groeiafwij- moet 2ullen komen kingen in het verboden bestrij Kingen in net verDoaen oesinj- i dingsmiddel. Aanwijzingen heeft oCnaae men echter nog niet gevonden. Asu- De Planteziektekundige Dienst lox is (nog) niet aangetoond in de Wageningen zegt dat bollen. Van Aartrijk verwacht dat het sprake is 'paniekreactie' onder de handelaren. Een woordvoerder ker nog wel twee maanden zal du- de dienst kon niet vertellen hoeveel de schade beloopt, maar volgens de hem gaat het om grote geldbedra- ren, zo zei hij, ook partij- i werd gegarandeerd dat er geen Asulox werd gebruikt, maar die toch afwijkingen vertoonden. De praktijkruimte van de SIOM aan het Schuttersveld in Leidenwaar deelnemers c gen kennis kunnen maken met de dagelijkse gang van zaken bij bedrijven. Cursisten louxnen vast wennen aan de praktijk i alvorens er hierover wat bekend is. Het opsporen vi groeiafwijking noemt hij zoeken gen. Er wi naar een naald in een hooiberg. Dat komt, legt hij uit, dat men niets voor ogen heeft. Het laboratorium is in middels begonnen met het opzetten hoopt het de nu geconstateerde Minister wil met aio's over salaris praten symptomenterug te kunnen Eerder deze week werd bekend dat V&D de komende jaren nog vijf tot zes warenhuizen wil sluiten om dat ze te weinig bijdragen aan het rendement of ongunstig zijn gele gen. Het warenhuis in IJmuiden gaat komende maand al dicht. Topman Internationale Rode Kruis in Leiden LEIDEN Cornelio Sommaruga, de president van het Internationale Comité van het Rode Kruis, zal op 22 januari een bezoek brengen aan de Leidse universiteit, 's Middags om vier uur zal hij in het Groot Au ditorium, Rapenburg 73, een lezing houden over het werk van het Rode Kruis. Sommaruga is vier dagen in Ne derland. Op zijn programma staan onder meer een bezoek aan de ko ningin, gesprekken met de minis ters van buitenlandse zaken en ont wikkelingssamenwerking en een bezoek aan het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. UTRECHT - Het Landelijk Overleg Assistenten in Opleiding (aio's) De schatting tweeduizend den. Als Asulox niet in het spel is, dan laat de mogelijke oplossing nog wel een jaar op zich wachten. Omdat Asulox niet in de bollenteelt L PM mag worden gebruikt onderzoekt vrijdag, om zijn standpunt over hun derlandse universiteiten. In het de Koninklijke Algemene Vereni- salaris te verduidelijken. Mocht de ste -iaar van hun aanstelling verdie- ging van Bloembollencultuur minister in gebreke blijven, dan f1en Z1J nnnder dan het hoeverre stapt het Overleg alsnog geeft minister Ritzen (onderwijs) drieduizend aio's zijn de slechtst week extra, tot volgende week betaalde wetenschappers op de Ne- zijn standpunt over hun derlandse v i volwaardig salaris (KAVB) in Hillegom kwekers dit toch hebben gedaan. Er rechter i loopt wel een aanvraag om de on- voor alle assistenten kruidbestrijder te mogen toepas- met terugwerkende kracht te sen, maar goedkeuring hiervoor Het Landelijk Overleg moet nog altijd worden verkregen, heeft dit besloten op loon. Anderhalve week geleden legde opleiding het Landelijk Overleg van aio's zijn salariseisen voor alle circa driedui zend laagstbetaalde wetenschap- vergade- Pers aan de universiteiten voj~ LEIDEN/GOUDA - De Stichting samenwerkt - en 2,5 dag onderricht Informatica Opleidingen Midden- in de praktijkzaal Holland (SIOM) houdt zaterdag ir haar pand aan het Schuttersveld ir Leiden een open dag. Deze dag is onder meer bedoeld voor die belangstelling hebben i de informatica-ci der op de dag had gestuurd. De be- r geen scha- windsman bood in het schrijven i met de assistenten te praten KAVB-woordvoerder Zandber- ring gisteravond in Amsterdam, eerst op tafel. Inwilliging van die gen keurt het gebruik van het mid- Het Overleg bepaalde op die bijeen- zou minister Ritzen naar schatti computer werkt of program- del niet goed, maar kan er wel be- komst een standpunt over de brief 65 miljoen gulden kosten, de stichting, ma's maken, maar je hoeft echt geen grip voor opbrengen als dit zou zijn die minister Ritzen het Overleg Na het eerste deel van de opleiding wiskunde te kennen om logisch te gebeurd. Volgens hem is Asulox ja- lopen de deelnemers vijf maanden kunnen nadenken". renlang beproefd stage bij e.en bedrijf. Ook vertegen- Belangstellenden kunnen con- delijke werking aangetoond. Het woordigers van de bedrijven zijn za- tact opnemen met de SIOM, tel 071- wachten op toestemming om het als de dreiging met de rechter 130100, of 01820-38543. middel legaal in de praktijk te ge- tafel zou zijn. deze stichting. De open dag begint komstige stagelopers in staat zijn. i 9.00 uur en duurt tot 16.00 i De informatica-cursussen van SIOM zijn bestemd voor onder deren werklozen, schoolverlaters De opleidingen zijn kosteloos. De kosten worden be taald door de deelnemende bedrij ven, die dit op hun beurt weer ver en herintredende vrouwen. De op- goed krijgen van de overheid. Hee- leidingen zijn zo opgezet dat deze ger: "Feitelijk kun je zeggen dat de nadat ze hun diploma heb- ondernemingen de opleidingen aan ons hebben uitbesteed. Ze zouden het ook zelf kunnen doen, maar het is natuurlijk praktischer als je dit soort dingen gezamenlijk opzet". De ervaringen met de eerste lich ting cursisten zijn tot dusver gun stig, meent Yolanda Broekhuizen, 'ngsmedewerker ben behaald, direct bij een bedrijf aan de slag kunnen. Om de cursis ten alvast te wennen aan de prak tijk, wordt een belangrijk deel van de opleidingen gegeven in speciale leslokalen waar de gang van zaken j binnen kantoren en bedrijven zo goed mogelijk is nagebootst De SIOM biedt vijf verschillende SIOM. "'We hebben inderdaad het m uiteenlopend ni- aantal cursisten waarop we hadden zeel verschillende gehoopt. We vinden alleen dat er nog veel te weinig wouwen zich hebben ingeschreven, zeker voor de hogere opleidingen. Misschien komt dat omdat ze het idee hebben dat alleen 'techneuten' of mensen met een wiskundeknobbel met een computer overweg kunnen. Dat beeld leeft nog bij heel veel mensen. Ten onrechte, want weliswaar moet je logisch kunnen denken als je met richtingen. Zo kunnen mensen bij de stichting onder meer ervaring opdoen met bij voorbeeld tekstver werkers of datasystemen, maar ook worden opgeleid tot systeembe heerder of computerprogrammeur. Overigens zijn de cursussen niet zonder meer voor iedereen toegan kelijk. Voordat mensen tot de oplei dingen worden toegelaten, moeten ze eerst een vaardigheidstest onder gaan en eqn selectiëgesprek door staan. Stage De stichting is de opleidingen vorig jaar september begonnen na een in ventarisatie onder een groot aantal bedrijven in de Leidse en Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek. Uit die inventarisatie kwam naar voren dat per jaar ten minste 300 tot 350 mensen na een informatica-cur sus aan de slag kan bij één van de óndernemingen in deze gebieden. Directeur H. Heeger van de SIOM: "Dat aantal willen we uiteindelijk ook gaan opleiden. We willen echter niet te hard van stapel lopen én heb ben daarom besloten het eerste jaar niet meer dan 270 mensen tot de cursussen toe te laten; 135 voor elk van de twee lichtingen". De cursussen duren in totaal tien maanden, waarvan vijf maanden op 'school' worden doorgebracht. Ge durende deze maanden krijgen de cursisten twee dagen theorie op de Streekschool - waarmee de SIOM De afrit Van Pallandtlaan-rijksweg 44 j_;EN HAAG/REGIO - Het Lammenschansplein in Leiden met kruisingen waar in een periode van driejaar minstens zes ongevallen plaatshad den waarbij doden of gewonden vielen, is van de provinciale lijst met black spots afgehaald. Sinds in 1986 de reconstructie van de voormali ge rotonde is afgerond, heeft zich daar een flin ke daling van het aantal ongelukken voorge daan, zo meldt de.provincie in het jaarlijkse eva luatieverslag over de black spots. Nieuw op de lijst is de op- en afrit vkn de rijks weg A4 bij Sassenheim, waar in de jaren '85-'87 ruim dertig ongevallen gebeurden (zeven met letsel). De provincie beziet welke maatregelen hier kunnen worden genomen. Tevens beraadt de provincie zich op maatre gelen tegen rood-lichtovertredingen op de krui sing Herenweg-Kruisweg in de Vierambachts- polder in Woubrugge. In 1987 gebeurden hier opvallend veel ongelukken, waarvan de ergste in de meeste gevallen ontstonden door het nege ren van rood licht. Eén dodelijk ongeval ge schiedde toen de verkeerslichteninstallatie bui ten werking was. Voor het overige blijkt ae'provincie op de goe de weg, waér het gaat om beveiliging van ge vaarlijke kruisingen. Op de lijst staan er nog wel 38. Maar onder meer door snelheidscontroles is het aantal ongevallen op verschillende plaatsen teruggebracht. Op zeven van de negen plaatsen waar maatregelen werden getroffen, daalde het aantal ongevallen met lichamelijk letsel/dodelij ke afloop in drie jaar met 29. Het totaal aantal ongelukken verminderde zelfs met 165. Op de lijst staat, behalve de al genoemde krui singen in de Leidse en Alphense regio, ook nog de Wassenaarseweg-Karel Doormanlaan in Kat wijk, waar inmiddels de aansluiting van het fietspad is aangepast. Over het effect van die maatregel kan nog geen uitspraak worden ge daan. Speciale vermelding in negatieve zin is er voor de kruising Nieuwveenseweg-Zevenho- venseweg, die ook tien jaar geleden al op de lijst voorkwam. In de jaren '85-'87 hadden er 15 on gevallen plaats, waarvan zes met lichamelijk let sel. Vermoedelijk, zegt de provincie in het ver slag, is de kruising te grootschalig opgezet. Voorgesteld wordt de in- en uitvoegstroken te verwijderen, de linksafvakken in te korten en in de zijwegen zogenoemde Rona-druppels aan te brengen. Door het verplaatsen van een bushalte kan de parallelweg voor de kruising iets worden ingebogen, wat het gevaar eveneens zal vermin deren. Tot slot spreekt de provincie nog over de 's Gra vendamseweg-Langelaan/Goo weg i n Noordwijkerhout, waar de gemeente over heeft voorgesteld er een klein verkeersplein aan te leggen. Dat kan vermoedelijk dit jaar worden uitgevoerd. 18 januari 1990 Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Met den luit.-kol. jhr. Baud aan het hoofd, brachten de officieren der dd. schutterij van de resi dentie, waarbij zich de officie ren-instructeur van het garni zoen bij de schutterij had aange sloten, gisteravond eene serena de aan de nieuwbenoemden ba taljons-commandant, den ma joor Blaauw. Nadat de com mandant der vereenigde batal jons den nieuwen bataljonschef had gecomplimenteerd, deed de muziek van het corps fanfares hooren en voerde, terwijl de offi cieren ten huize van den majoor Blaauw ontvangen werden, voor diens woning eenige mu- zieknommers uit. Eene talrijke menigte was getuige van de ova tie, welke, te negen uren aange vangen, te tien uren was geëin digd. - Op het terrein van „Vreewijk" nabij Leiden, zullen weer twaalf nieuwe woningen worden ge bouwd. Vijftig jaar geleden: - De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde vandaag prof. mr. B.M. Telders wegens eenvoudige beleediging van mr. Rost van Tonningen, lid van den N.S.B. en hoofdredactextr van het Na tionale Dagblad, tot vijf en twintig gulden boete, subs, vijf dagen hechtenis. De officier van justitie had driehonderd gulden boete geeischt. Prof. Telders had als redacteur van de 'Gids' in dit tijdschrift een artikel geschre ven, waardoor mr. Rost van Tonningen zich beleedigd voel de. De rechtbank overwoog, dat, hoe men het geschrevene ook be schouwde, mr. Rost van Tonnin gen, door den schrijver in staat werd geacht verraad jegens zijn land te plegen, en dat mr. Rost van Tonningen daardoor in zijn eer en goeden naam werd aan getast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 15