mag blijven bestaan Deel Trekvaartplein SAC: machtspositie directeur funest 'Veel aandacht voor milieu, maar aanpak is veel te slap' Bona vent ura begint een brugldas voor gymnasium DONDERDAG 18 JANUARI 1990 LEIDEN/REGIO LEIDEN - Een 21-jarige Leidenaar is vannacht naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht nadat hij zichzelf op de Hooigracht met een mes in de maagstreek had gestoken. Aan de zelfverwonding was een ru- LEIDEN Het wöonwa- gencentrum Trekvaartplein blijft bestaan. Op het cen trum mogen maximaal 40 woonwagens komen te staan. Trekvaartplein werd met opheffing bedreigd om dat het ministerie van volks huisvesting vond dat het woonwagenkamp te gëiso- leerd ligt. Leiden moest bin nen de gemeentegrenzen nieuwe centra realiseren met een maximale omvang van 15 plaatsen. Door de in standhouding van Trek vaartplein hoeft Leiden naast het centrum in de Ste venshof nog maar één woon wagenkampje aan te leggen. De Leidse wethouder De la Mar, ge deputeerde Stolker en staatssecre- atris Heerma (volkshuisvesting) be reikten gisteren een akkoord over handhaving van Trekvaartplein. Heerma verbond wel een voorwaar de aan de instandhouding van het woonwagencentrum: binnen af zienbare tijd moet er een akkoord zijn tussen de provincie en de ge meenten Leiden en Oegstgeest over woningbouw in de Broek- en Si- montjespolder. Ook dient er op het Trekvaartplein nieuwbouw plaats vinden van ongeveer veertig wonin gen. Volgens de Leidse wethouder zullen de onderhandelingen met Oegstgeest niet al te makkelijk zijn, omdat de buurgemeente liever alles groen houdt. Er kunnen 1000 wo ningen komen in de polder. Een uit stekende plek volgens De la Mar, omdat het nieuwe station in de Me- renwijk er vlakbij komt. Overigens is woningbouw in de Broek- en Si- montjespolder onvoldoende om de Leidse tekorten op te vangen. "Er zijn over binnen enkele jaren loka- ties voor enkele duizenden wonin gen nodig", aldus De la Mar. Hij zei verder 'harstikke blij' te zijn met het bereikte akkoord. "Toen we drie jaar geleden begon nen met de gesprekken was het vol strekt onaanvaardbaar om over handhaving van een aantal stand plaatsen op het Trekvaartplein te praten. Ik ben echt heel tevreden". Het is overigens nog niet zeker waar het tweede kleine woonwa gencentrum in Leiden komt. Het is het meest waarschijnlijk dat dit kampje met maximaal 15 plaatsen in de nieuwe woonwijk Roomburg wordt gerealiseerd. Met de aanleg van deze nieuwe woonwijk wordt in 1992 een begin gemaakt. LEIDEN - Het Bonaventuracollege aan de Mariënpoelstraat begint vol gend schooljaar met een zogenaamde 'gymnasiumbrugklas'. Voor dit brugjaar komen leerlingen in aanmerking die vanui de basisschool een vwo-advies hebben meegekregen. De school hoopt dat ongeveer 30 leerlin gen zich aanmelden voor het nieuwe initiatief. De directie van het Bonaventura heeft besloten tot de vorming van de gym-brugklas om leerlingen op te vangen van wie bij voorbaat vaststaat dat ze een klassiele opleiding aankunnen. Voor hen is het niet nodig een jaar mee te draaien in een 'gewone' brugklas om te onderzoeken op welk leerniveau ze het best op hun plaats zijn. De school zag met lede ogen aan hoe ouders van dergelijke kinderen steeds vaker kozen voor een school met alleen een gymnasium-opleiding. Met de nieuwe brugklas hoopt het Bona een aardig alternatief te bieden voor bijvoorbeeld het Stedelijk Gymnasium. "Ik verwacht inderdaad dat we daar wat leerlingen kunnen wegkapen. Ik hoop dat dit initiatief een flinke concurrentie wordt voor het Stedelijk", aldus rector T.A. Pleij. In de nieuwe brugklas wordt niet meer stof behandeld dan in de overige brugklassen en er wordt ook met dezelfde studieboeken gewerkt. Maar de onderwerpen worden wat dieper uitgespit en er wordt een inleiding gege ven in de klassieke cultuur. De bedoeling is dat de leerlingen ook hun ver dere schooltijd op de gymnasium-afdeling blijven, maar dit is niet ver plicht. Naast de nieuwe klas blijven ook de gewone brugklassen draaien. De leerlingen hiervan kunnen ook voor het gymnasium kiezen. Als blijkt dat iemand in de 'gewone' brugklas boven de middelmaat uitstijgt, krijgt die vanaf kerstmis ook een introductie in de klassieke talen. Op die wijze kan hij of zij zich in het tweedejaar alsnog bij de gymnasium-groep voegen. Voor de brugklas is wel een minimum aantal leerlingen nodig. Indien slechts twee aanmeldingen zijn binnengekomen wil de school het plan niet doorzetten. Rector Pleij verwacht echter minimaal één brugklas van 25 tot 30 leerlingen te kunnen vormen. Hij hoopt stiekum op een tweede brugklas. "Dat zou prachtig zijn, maar ik heb geen idee of dat lukt. We wachten gewoon af'. LEIDEN - De aanleg van veertien parkeerplaatsen bij de voormalige Zeevaartschool en achter de Witte Poortkazerne is begonnen. Tegen de parkeerplaatsen is in het verleden door de buurt bezwaar gemaakt orri- dat de stallingsruimte ten koste gaat van het Rem- brandtpark. De parkeerplaatsen moesten worden aangelegd door de komst van twee bedrijven in de opgeknapte Witte Poortkazerne. Het Delfste ontwerpbureau Nina- ber, Peters en Krouwel moet nog verhuizen, maar het Voorhoutse architectenbureau Verheijen, HeuerDe Haan is inmiddels al in het pand getrokken. Een klein aantal parkeerplaatsen komt aan de voor kant van de Zeevaartschool waar al parkeerruimte was. De rest komt op het pleintje achter de Witte Poort kazerne. De parkeerplaatsen worden afgesloten met een slagboom die alleen met een speciale kaart te ope nen is. Op het pleintje achter de Witte Poortkazerne blijft voldoende ruimte over voor het kunstwerk, dat nog moet worden gerealiseerd, aldus een gemeente woordvoerder. Schild, G.H. Mijnders (1914) r Roszum (1902) vrl. geh. gew. mei G.J. Huij- zendveld, H.E. van Haasteren (1896) man, J E. Hulsker (1921) vrl. echtg. van J.H. Alber- sen, S. Schriqui (1928) vrl. echtg. van E.O. Nestvold, P.D. Spelde (1919) man, J.T. Moens (1897) vrl. geh. gew. met A G. Krul, G. Dekker (1945) man. S. Sastrowardhoyo (1906) man. C.G. van Roekei (1904) vrl. geh. gew. met J.J. Nederlof, P.T. van Lochem (1957) man, M. Pieters (1917) vrl. geh. gew. met P.F. Mertens, P. van Duin (1922) vrl. echtg. van W. Smit, G. Hendriks (1916) man. J.C. Schijvens (1937) man, R.X.P. Narain (1989) man, C.J. van Win gerden (1915) man, C. Vooijs (1908) man, J.W. Hartmann (1928) man, I. Harboe Soren- sen (1989) vrl., M. Moermond (1903) man, D. Bergman (1903) man, T. de Rijk (1917) vrl. echlg. van A.P. van Pelt, A. van den Burg (1917) vrl. geh. gew. met H.J. Scheffer, C. Beij (1906) man. M.C. Huisman (1928) vrl. geh. gew. met P. Rijsbergen, H. Krop (1904) man, J. Portier (1943) vrl. echtg. van J.P.F. Buijk. A.W. Wijling (1920) man, G. van Dam (1905) vrl. geh. gew. met W.L. Heemskerk, J. Lam (1972) vrl., A.M. de Haas (1937) vrl. LEIDEN - Gehuwd: M. Langbroek en J.M. van Stijn, P.A.M. van der Linden en C.M. Mathot. Onafhankelijk onderzoek bepleit bij Het Spektrum Verkiezingsprogramma van Socialistiese Partij: LEIDEN - De Leidse Socialistiese Partij (SP) wil dat er nu iets wordt gedaan aan verbetering van het milieu. "Alle politieke partijen heb ben het milieu omarmd als een mo dieus speeltje. Opvallend is echter dat wat aan goede voornemens op papier wordt gezet, niet overeen komt met de werkelijkheid. Er wordt gepraat over toekomstbeel den en streefgetallen, terwijl er vooral nu iets zou kunnen worden gedaan. Nog steeds staat de gif kraan wijd open", aldus de SP in het verkiezingsprogramma voor de raadsverkiezingen in maart. In het programma is veel aan dacht voor het milieu, waarbij cen traal staat dat de veroorzakers van vervuiling hard moeten worden aangepakt. De SP vindt dat de ge meente Leiden nu veel te aardig is tegen bedrijven die de hinderwet overtreden. Eerst voorlichten, dan waarschuwen en dan pas beboeten is een 'veel te slap' beleid. Bedrijven horen de wet te kennen en de tech nische kennis in huis te hebben om de hinderwet na te leven. Doen ze dat niet, dan is een boete op z'n plaats. Bovendien moet de schade voor het milieu worden verhaald. De SP wil dat er alsnog mensen worden gehoord die ooggetuige wa ren van illegale stort op de voorma lige vuilnisbelt Roomburg. De belt zou ook regelmatig in de gaten moe ten worden gehouden. En de bedrij ven waarvan het afval afkomstig is en de transporteurs moeten aan sprakelijk worden gesteld. De nieu we tijdelijk opslag in Roomburg moet van de SP zo snel mogelijk dicht. Dat laatste geldt evenzeer voor de vuilverbranding. Door de hoeveel heid afval te verminderen (onder meer via gescheiden inzameling) kan de installatie eerder dicht dan in 1995 of '96, zo stelt de SP. De ho gere kosten voor een nieuwe instal- latie als gevolg van strenge milieu- eisen mogen niet op de burgers wor den verhaald via een stijging van de reinigingsrechten. De kosten moe ten in rekening worden gebracht bij de bedrijven die het afval produce ren. De SP wijst overigens ook een verhoging van de onroerend-goed- belasting en het reinigingsrecht af. Forse kritiek wordt er in het ver kiezingsprogramma geuit op spil zucht van het college en de college partijen. Snoepreisjes, zoals naar Japan, moeten worden afgeschaft. Er moeten vijf in plaats van zeven wethouders komen. Volgens de SP zijn de zeven wethouders alleen maar het gevolg van 'politieke baan tjesverdeling'. De SP is tegen het inschakelen van het externe adviesbureau De Beuk dat bezig is met het verande ren van de gemeentelijke cultuur. LICHTE SCHADE - Twee auto's liepen gisteren aan het begin van de avond lichte schade op bij een aan rijding in Warmond. Een automobi list die door de Sweilandstraat reed, in de richting van de Padoxlaan, werd te laat gezien door een tegen- liggf "Zorgen dat het ambtelijk apparaat beter ten dienste van de burgers functioneert, is een normale taak van het college van burgemeester en wethouders", vindt de SP. Daar heb je De Beuk niet voor nodig. Goede parkeervoorzieningen rond de binnenstad en een parkeer garage aan de westkant van het cen trum staan op het wensenlijstje van de SP. Evenals uitbreiding van de voorzieningen voor fietsers en voet gangers. Bussen moeten een scho nere motor krijgen en het Stations plein moet een tunnel krijgen voor het dooraande verkeer. (vervolg van pagina 1) SASSENHEIM Hoewel de laatste jaren veel aanzetten zijn ge-, geven om tot een andere organisa tie-structuur bij het werkvoorzie ningsschap Het Spektrum in Sas- senheim te komen het Indus trieel Technisch Centrum, het Agra risch Centrum en het Administra tief Grafisch Centrum kregen onder meer elk een eigen directeur is uit het onderzoek van het SAC geble ken dat er in de praktijk weinig is veranderd. De bedrijfsdirecteuren zijn afhan kelijk van de algemeen directeur H. Kolkman, blijkt uit het rapport van het Sociaal Advies Centrum. Hij neemt alle beslissingen en bemoeit zich met rechtsposities, salarissen, vakanties, aan- en inkopen, sollici taties, de notulen van alle vergade ringen (ook die waarbij hij niet aan wezig was) en details op de werk vloer. Deze machtspositie heeft grote gevolgen voor het personeel, con stateert het SAC. Tientallen werk nemers, inclusief bedrijfsdirecteu ren, zijn de afgelopen jaren vertrok ken. Gedesillusioneerd omdat ze geen kans kregen hun ambities en capaciteiten waar te maken. Ande ren zijn vertrokken na 'sterk aan dringen' of ontslag. Onder hen be vinden zich bedrijfsdirecteuren die veelal na hun vertrek riante nieuwe posities konden verwerven. Veel nog zittende leidinggevenden en stafleden willen van baan verande ren zodra die mogelijkheid zich voordoet. De gevolgen van dit be leid van de algemeen directeur kun nen voor Het Spektrum desastreus zijn, stelt het SAC vast. Wachtgelden Ook financieel heeft het gevoerde beleid gevolgen. Het Industrieel Technisch Centrum, waar 60 pro cent van de mensen werkt, is sterk verouderd. De machines staan in de boeken voor minder dan een ton. De laatste jaren is vooral veel geld uitgegeven aan het opvangen van problemen in het managment en wachtgeldregelingen. Slechts enkele uitgaven heeft het SAC kunnen achterhalen. Zo is vo rig jaar voor de vorige acquisiteur een afvloeiingsregeling getroffen ter waarde van 60.000 gulden, het feit dat het hoofd personeelszaken al meer dan een jaar thuiszit kost Het Spektrum 25.000 gulden en de vorige bedrijfsdirecteur van het ITC kreeg het afgelopen jaar 85.000 gulden aan wachtgeld. Eind decem ber is de interim-manager van het ITC ook-al ontslagen na onenigheid over de bedrijfsvoering. Vorig jaar gaf Het .Spektrum 170.000 gulden uit aan het waarne mend bedrijfsdirecteurschap van het ITC. De directeur van het werk voorzieningsschap in Leiderdorp is voor een bedrag van 35.000 gulden ingehuurd voor het 'beschrijven van functies', zodat aan de hand daarvan een functiewaardering kan volgen. Voor 65.000 gulden per jaar is voor anderhalve dag per week een externe deskundige aangetrokken als projectleider commercie. Tot slot nam een gespecialiseerd bu reau de leiding van de afdeling soci ale en personele zaken over, wat volgens becijfering van het SAC het hoge bedrag van 498.000 per jaar vergt. REDACTIE: JAN RIJSDAM, TELEFOON: 161444 Groen Links (I) Krijgt Groen Links (voorheen Links Leiden) bij de gemeente raadsverkiezingen in maart lijst- nummer 4 of moet de partij een nummertje trekken voor de plaat sen 7, 8 of 9? Deze vraag is inzet van een discussie nu Groen Links voor het eerst onder die nieuwe naam deelneemt aan de verkie zingen. Volgens de de chef van de ge meentelijke afdeling algemene zaken, H. J.W.P. Fase, moet Groen Links, als een in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij, lijst- nummer 4 krijgen. Gemeente ambtenaar L. Meijer, tevens lid van het hoofdstembureau, is een andere mening ^toegedaan. Hij vindt de kieswet niet voor tweeër lei uitleg vatbaar en meent dat Groen Links gewoon moet mee doen aan de loterij. "De kieswet zegt dat alleen partijen die opere ren onder dezelfde aanduiding als vier jaar geleden bestaande partij en zijn. Dat is Groen Links dus niet", aldus Meijer. Een lagere plaats op de lijst is natuurlijk niet leuk voor Groen Links, omdat de partij dan achter Leiden Weer Gezellig en achter de Socialistiese Partij komt of zelfs achter de nieuwe partijen Leefbaar Leiden en de Anti Af pak PartijHet is dan net of Groen Links een minder belangrijker partij is dan al die andere. Groen-Linkszegsman Hans van Wirdum, bestuursmedewerker van Groen Links-wethouder De la Mar, verklaarde maandag in de ze krant dat het niet desastreus is als de partij een ander lijstnum- mer krijgt, maar het toch wel een stuk gemakkelijker is als alles bij het oude blijft. "We hadden alleen wat materiaal van de vorige ver kiezingen voor de Tweede Kamer willen gebruiken. Toen hadden we ook nummer vier". Aha, hier betrappen wij Van Wirdum op een leugentje. Dat wil zeggen, het al genoemde lid van het hoofdstembureau Meijer, maakte ons er op attent dat als Van Wirdum bij de Tweede Ka merverkiezingen inderdaad lijst.4 heeft gesteund, hij heeft bijgedra gen aan de groei van D66. Groen Links had toen lijst 6, zoals Van Wirdum kan lezen op het affiche dat al maandenlang voor het raam hangt van het yuppie-apparte- LEIDEN - Het PvdA-gemeenteraadslid Elly Kerkchoffs is gister avond overstelpt met bloemen en gelukwensen van vrienden, partijge noten en collega-raadsleden. Het raadslid vierde gisteren haar 70-ste verjaardag maar denkt nog niet aan ophouder. Haar naam staat op nieuw op de PvdA-kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Elly Kerkchoffs houdt zich vooral bezig met het gemeentelijk ouderenbeleid. De ouderen in de Leidse gemeenteraad doen het overigens best. Vori ge week vierde het CD A-raadslid Piet Biegstraaten zijn zeventigste ver jaardag. Ook Biegstraaten gaat nog vier jaar door. (foto Jan Holvast) Jan Laurier, communistisch raadslid i voorzitter voor de Trabantjes-fanclub r Groen Links, kandidaat- ment van zijn bovenbuurman (De La Mar). Met Meijer ontraden wij Van Wirdum dan ook om het oude ver kiezingsmateriaal van zijn partij bij de komende raadsverkiezin gen te hergebruiken. Volgens be palingen van de nieuwe kieswet zal lijstnummer 6 immers toeval len aan Leiden Weer Gezellig. Groen Links (2) Groen Links is eigenlijk net het CDA in het klein: een partij die bestaat uit verschillende bloed groepen (PSP, PPR en CPN) die elkaar scherp in de gaten houden om te voorkomen dat de ene groep de andere overvleugelt. Met verkiezingen op komst wor den deze bloedgroepen altijd erg onrustig. Het opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeen teraadsverkiezingen is immers bij uitstek een gelegenheid voor heetgebakerde 'partijgenoten' om eens flink met elkaar te bak keleien. Neemt u maar van ons aan: in klein-linkse kring weet men van wanten. Hoe linkser, hoe slinkser. Gek genoeg is het vaststellen van de lijst voor de gemeente raadsverkiezingen afgelopen dinsdagavond in betrekkelijke rust verlopen. Wethouder De la Mar (ex-PSP) gaat aan kop bij de Groen Linksers. Hij wordt ge volgd door een meisje van onbe kende oorsprong (PPR natuur lijk). De derde plaats op de kandi datenlijst is voor het huidige raadslid Jan Laurier (CPN). De le denvergadering ging zonder sputteren akkoord met deze en de volgende drie kandidaten. Zelfs de Leidse communisten hebben zich zonder bloedvergie ten geschikt in de nieuw ontstane situatie. Van de gestaalde kaders in Leiden is al in geen tijden meer vernomen. Welbeschouwd is de derde plaats op de kandidaten lijst van Groen Links voor de communisten ook zo slecht nog niet. Want wat moetje tegenwoor dig nog als CPN-politicus? Voor zitter worden van de Trabantjes- fanclub, misschien? De functie is vacant, maar het lijkt ons eerlijk gezegd niets voor Laurier. De kandidatenlijst was dus snel rond. Maar, denkt u nu niet dat de Groen Linksers niets meer te ver hapstukken hebben. De leden van de partij hebben in een aantal vergaderingen ook de hoofdlij nen van het verkiezingsprogram ma besproken. U begrijpt het al: oeverloze discussies. Groen Links is als geen andere, partij in staat om urenlang te melken zon der dat er een koe aan te pas komt. We zeiden het vorige week al: er moet doorgaans een bos zo groot als de Leidse Hout worden gekapt om alle amendementen, voorstellen en evaluaties op pa pier te kunnen zetten. En dan krijgen we straks na tuurlijk nog het gepraat over de strategie die gevolgd moet wor den bij de collegevorming. Neemt u maar van ons aan dat de discus sie over de vraag hoe Groen Links in haar ééntje een meerderheid kan vormen voorlopig nog niet is afgerond. Alleen al aan tijdelijke externe managers gaf Het Spektrum vol gens berekening van het SAC vorig jaar 768.000 gulden uit. Wanneer daarbij het salaris van de algemeen directeur en zijn stafleden wordt ge teld (ruim 325.000 gulden) dan kost het managment meer dan een mil joen gulden. Dit bedrag is redelijk hoog te noemen, constateert het SAC. Bij aanstellingen op ambtena- renbasis scheelt dat tonnen. Overi gens kan het SAC veel van de ge noemde bédragen niet terugvinden in de begrotingen: "Er zijn al sug gesties gedaan dat de begroting te ruim is opgestéld". Lunchverbod Net als het managment ziet ook het sociaal beleid van Het Spektrum er op papier goed uit. De veranderin gen binnen de staf en het leidingge vend personeel hebben echter tot onrust onder de WSW'ers geleid. Het ITC en het Agrarisch Centrum hebben in de afgelopen vijfjaar acht nieuwe directeuren gehad, van wie er drie niet zonder moeilijkheden met de algemeen directeur zijn ver trokken. Illustratief voor het sociaal be leid, zo vervolgt het SAC, is het twee jaar geleden door de algemeen directeur afgeroepen verbod voor ambtelijk personeel om gezamen lijk met de WSW'ers de lunch te nut tigen. Juist bij eert sociale werk plaats is volgens het SAC een ande re beleid nodig dan in het vrije be drijfsleven. Voor veel werknemers is de sociale werkplaats de enige mogelijkheid om nog aan het werk te gaan. Dit verklaart volgens het SAC ook enigszins het geringe ver zet, omdat dat tot ontslag kan lei den. Ook veel leden van het Orgaan van Overleg (OVO) de onderne mingsraad durven zich niet te ui ten. Uit de notulen komt het beeld naar voren dat het overleg niet meer is dan een informatiekanaal: de al gemeen directeur doet mededelin gen en beantwoord vragen. De OVO wordt steeds voor voldongen feiten geplaatst. De OVO is ook nooit om advies gevraagd bij het ontslag of het aanstellen van leidinggevend personeél. "Er is geen aanleiding om de boel bij Het Spektrum nu op zijn kop te zetten. We zullen er in het bestuur wel eens over praten, maar het in schakelen van een onafhankelijk onderzoeksbureau is niet nodig. De zaak is onlangs nog bij de fusiebe sprekingen tussen Het Spektrum en 't Heem in Katwijk door twee bu reaus onderzocht. Dergelijke pro blemen met de algemeen directeur kwamen toen niet aan het licht", re ageert het Lissese PvdA/PPR- raadslid J. van der Voet, in zijn functie van dagelijks bestuurder van Het Spektrum. Het aanbevelingsrapport van het SAC heeft Van der Voet gister avond al gelezen. "Ik ben er niet van onder de indruk. Het is prima als er opmerkingen worden gemaakt alles zal zeker niet vlekkeloos verlo pen maar waarom zijn de indivi duele bestuursleden dan nooit be naderd? Je moet niet op basis van anonieme verklaringen zo'n 'folder' maken, maar een gesprek met het bestuur regelen", verwijt Van der Voet het SAC. Hij zegt de geschets te problemen niet te kennen. "De zaak wordt ook erg op de man gespeeld. Het is helemaal toe geschreven op één persoon: alge meen directeur Kolkman. Harde bewijzen ontbreken echter en het blijft geheel hangen in de sfeer van verdachtmakingen. De zaak wordt zwaar overdreven. Ik ken Kolkman goed. maar die vreselijke ervarin gen heb ik nooit met hem gehad. Ligt het echt allemaal aan Kolk man? Hoe kan het SAC dat zeggen terwijl ze hem nooit hebben gespro ken. Ik heb dan ook geen idee wat er echt achter deze zaak zit", conclu deert Van der Voet. De voorzitter van het bestuur, de Sassenheimse wethouder W. Maris, was vanmorgen onbereikbaar voor commentaar. Man steekt mes in eigen buik

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 14