TAD LEIDEN Geen opzegging van huur aan sportclubs LEIDSCH DAGBLAD Alleen nog betalingsproblemen bij Unitas Directielid schouwburg is weer op vrije voeten Oprichtingsvergadering Leidse afdeling Groenen Muziekstijlen in de kroegen tijdens de jazzweek zijn legio s DONDERDAG 18 JANUARI 1990 LEIDEN De gemeente Leiden gaat voorlopig geen sportverenigingen de huur opzeggen. De clubs die in betalingsmoeilijkheden ver keerden, voldoen inmiddels alle aan hun verplichtingen. Met voetbalvereniging Uni tas Leiden wordt nog onder handeld over de huurschuld. Unitas wil een lening afsluiten met de kantine als onderpand. Daarvoor is een gemeentegarantie gevraagd van 70.000 gulden. Een deel van dat geld is nodig voor het betalen van de huurschuld en ander deel voor het opknappen van de kantine. Voorzitter J. Vermond van Unitas ontkent dat de lening nodig is voor het voldoen van een huurschuld. "We hebben vorig jaar de kantine Richenel in praatshow LWH LEIDEN - Mevrouw Y. van Baarle, vanaf 1 maart directeur van de nieu we gemeentelijke directie kunst en cultuur, de actrice Nelly Frijda en de zanger Richenel zijn zondag aan staande te gast in de praatshow van de Leidse Werkgroep Homoseksua liteit (LWH). Van Baarle is op dit moment nog algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst. Zij gaat in Leiden leiding geven aan een directie waar onder de Leidse schouwburg, de stedelijke musea De Lakenhal en De Valk, de Stadsgehoorzaal, de Waag en een nieuw te vormen cen trum voor beeldende kunst vallen. Haar benoeming is een uitvloeisel van de vorig jaar uitgebrachte cul tuurnota. De praatshow van de LWH (aanvang 15.00 uur) vindt plaats in het pand Langegracht 65. Nieuw Gesprek Freewaveen Omroep Rijnland LEIDEN Het eerste gesprek tus sen Omroep Rijnland, Freewave en wethouder Van der Nat heeft nog geen concrete resultaten opgele verd. Beide omroepen willen een zendmachtiging, de gemeente Lei den probeert beide partijen tot sa menwerking te bewegen. De gesprekspartners hebben be sloten om eind januari weer bij el kaar te komen. Op 21 februari neemt de gemeente een beslissing over de zendmachtiging. Wethou der Van der Nat zei na afloop van het gesprek 'niet pessimistisch' te zijn over een mogelijke sa king tussen de omroepen. Vechtpartijtje op Stadsbouwhuis LEIDEN - Een 40-jarige Leiderdor per heeft bij de Leidse politie aan gifte gedaan van mishandeling door een gemeenteambtenaar. De man kwam gistermiddag op het Stads bouwhuis om stukken in te zien met betrekking tot een voorbereidings- besluit. Hij had de stukken van een ambtenaar ter inzage gekregen. Toen hij deze aan het copieren was zou een andere ambtenaar het dos sier hebben afgepakt. Daarover ont stond een ru; weer klappen vielen. Jongen (12) ernstig gewond LEIDEN - De 12-jarige Leidse jon gen is gisterochtend ernstig ge wond geraakt bij ongeval op de kruising Stadspolderweg/Stadspol- derpad (nabij Groenoordhallen). De jongen wilde op zijn fiets de krui sing over. Een 16-jarige bromfietser uit Voorhout verleende de fietser geen voorrang waardoor het tweetal op elkaar botste. De fietser moest met ernstig hoofdletsel en een dub bele beenbreuk naar Academisch Ziekenhuis worden vervoerd. De bromfietser raakte licht gewond aan het hoofd. opgeknapt, daarvoor hebben we nu een gemeentegarantie aange vraagd". Schuld Enkele maanden geleden kondigde de gemeente aan dat sportvereni gingen die hun huur niet meer be taalden en ook niet bereid waren om een aflossingsregeling te tref fen, in maart van dit jaar de huur zou worden opgezegd. Circa vijf sportverenigingen betaalden de huur van hun sportaccommodatie niet en hebben een aanzienlijke schuld bij de gemeente. Twee of drie clubs reageerden zelfs niet op de oproep van de directie sport en recreatie een regeling te treffen. Volgens J. Duivesteijn, het hoofd van de afdeling sport en recreatie, zijn de verenigingen op tijd wakker geschud. "Het aankondigen in de pers dat de huur wordt opgezegd, is effectiever dan het op pad sturen van een deurwaarder", stelt Duives teijn vast. "Dat de verenigingen ons nu betalen, wil overigens nog niet zeggen dat die clubs nu financieel gezond zijn". Duivesteijn wil overigens niet be vestigen dat Unitas Leiden de vere niging is -die een gemeentegarantie van 70.000 gulden heeft gevraagd. Wel zegt hij dat de gemeente niet al leen kijkt of de betreffende club het bedrag wel kan opbrengen. "We kij ken ook of de vereniging wel le vensvatbaar is, of er een bestaans recht ÏS". Volgens een andere woordvoer der van de gemeente is het alleen al op financiële gronden zeer de vraag of de garantie aan Unitas Leiden wel wordt verstrekt. Binnen de ge meente bestaan twijfels of de kanti ne wel 70.000 gulden waard is en of Unitas Leiden wel in staat is een le ning van een dergelijke omvang af te betalen. Gemeentegarantie Dat een sportvereniging een ge meentegarantie vraagt, is op zich niets bijzonders. Rugbyvereniging DIOK heeft onlangs verzocht om een garantie van 60.000 gulden voor een lening voor een lichtinstallatie. De gemeente is van plan om die te verstrekken. Indien Unitas de gemeentegaran tie niet krijgt en de huurschuld voor het veld aan de Boshuizerkade niet kan betalen, wordt de club de huur opgezegd. Duivesteijn denkt dat er een snelle procedure kan worden gevolgd om dat besluit te nemen. Indien de club zou worden opgehe ven, betekent dit dat de kantine vrij komt. "Dit probleem speelt ook als de fusie tussen ZLC en Oranje Groen doorgaat. De gemeente is bereid om die kantine over te nemen voor een royaal bedrag. Voor zo'n clubhuis zijn altijd wel gegadigden te vinden. Denk aan een dam- of een schaak club, of die nieuwe club 'Roadrun- ners' die net is opgericht", zegt Dui vesteijn. LEIDEN De adjunct-directeur van de Leidse Schouwburg is weer op vrije voeten gesteld. De 48-jarige Leidenaar wordt er door justitie van verdacht een bedrag van 132.000 gulden te hebben ver duisterd. De Haagse rechtbank oordeelde gistermiddag echter dat er onvoldoende bewijzen wa ren om de medewerker van de Leidse Schouwburg nog langer vast te houden. De officier van justitie had wel verlenging van de voorlopige hechtenis gevorderd. Hij achtte dit in het belang van het onder zoek. Volgens persofficier Vos is het nog niet duidelijk of het open baar ministerie tot vervolging overgaat. Daartoe wordt pas be sloten als het onderzoek is afge rond. Ook volgens de advocaat van de verdachte, mr. C.M. van der Burg, is er volstrekt onvoldoende bewijs. "Ik heb er in mijn betoog bij de rechtbank dan ook op ge wezen dat de staat een grote scha declaim boven het hoofd hangt, als de hechtenis zou worden ver lengd". Van der Burg zegt dat de bewij zen waarover justitie beschikt, slechts betrekking hebben op het financieel beleid van de schouw burg. "Daarvoor is hij met de di recteur wel verantwoordelijk, maar dat is nog heel wat anders dan iemand verdenken van een strafbaar feit". De raadsman ver wacht verder dat de Leidse politie nog wel even door zal gaan met het onderzoek. De schorsing van de adjunct door het college van B en W blijft voorlopig nog wel van kracht. Een woordvoerder van de ge meente zei te verwachten dat er volgende week een gesprek plaatsheeft tussen het gemeente bestuur en de verdachte. Daarna wordt er besloten of er nog disci plinaire maatregelen worden ge- tegen de man. Advocaat Van der Burg zegt dat hij de schorsing in elk geval zal aanvechten. 'De gemeente moet begrijpen dat die niet in stand kan blijven indien er niet vol doende bewijzen zijn". De raads man sluit niet uit dat hij ook voor de periode die de adjunct-direc teur in bewaring doorbracht, een schadeclaim wordt gedeponeerd. "Dat is een mogelijkheid, waar over we nog geen besluit hebben genomen". De adjunct-directeur van de Leidse Schouwburg werd op 5 ja nuari aangehouden. Op die dag zou hij 275 gulden uit de kas heb ben genomen. Later vertelde hij dat hij bij het innen van een voor schot een fout te hebben ge maakt. Hij heeft altijd ontkend iets met het verdwijnen van de som van 132.000 gulden te maken te hebben. LEIDEN De Leidse afdeling van de Groenen gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "On der de Leidse kiezers bleek er bij de Tweede-Kamerverkiezingen een behoorlijk aantal Groen-gestemden aanwezig. Dit biedt perspectief voor een Leidse Groene zetel in de gemeenteraad", aldus initiatief neemster Margje Vlasveld. De partij van lijsttrekker Roel van Duijn haalde echter geen zetel in septem ber van vorig jaar. De Leidse afdeling van de Groe nen heeft met Groen Links Leiden onderhandelingen gevoerd over een mogelijke samenwerking. "De groene tak in Groen Links bleek echter veel te zwak om een reële plaats in te ruimen voor een Groene op de kandidatenlijst. Men bood een niet verkiesbare plaats aan op hun lijst en die is door ons afgewe- De partij is van plan op korte ter mijn een verkiezingsprogramma te schrijven voor de raadsverkiezin gen van 21 maart. In een pamflet pleit de Leidse afdeling voor een maximim-snelheid binnen de be bouwde kom van 30 kilometer per uur. Verder zijn de Groenen voor stander van een vergaand autovrij maken van de binnenstad en willen zij dat fietsers en voetgangers voor rang krijgen bij verkeerslichten. Ook schrijft de partij dat er con trole moet komen bij Mogen. Het bedrijf houdt zich bezig met geneti sche manipulatie. Voorts moet aan hondebezitters worden opgedragen zelf te zorgen voor het opruimen van de hondepoep. Er moeten bo vendien geen nieuwe parkeergara ges komen in de stad, aldus de Groenen. De Leidse afdelng van de Groe nen houdt zondagochtend 21 janua ri om 11.00 uur een informatiebij eenkomst in Huis de Bijlen aan de Morsstraat. Hoewel geen jazzmuziek, toch volle bak in café Bristol aan de Nieuwe Beestenmarkt. Ook volop belangstelling voor jazz in café Cheers in de Doelensteeg. LEIDEN - 'Hekel aan jazz? Hotel de Ville is open van 22.00 tot 02.00 uur', zo lokt het affiche nieuwe klanten naar de trendy disco theek aan de Breestraat. Tever geefs, zo blijkt. Slechts een kleine twintig, vooral jeugdige bezoe kers verkiest Hotel de Ville boven de vele cafés waar kan worden ge luisterd naar vele jazzbands. door Henny van Egmond De jaarlijkse kroegentocht in de jazzweek trekt traditiegetrouw vele bezoekers. Overal in de stad verdringen mensen zich voor deuren van cafés om binnen te worden gelaten. Vrijwel overal lukt dat onmiddellijk, met uitzon dering van De Waag. Daar wordt de jazzmarathon gehouden en worden bezoekers geweerd. Een heuse portier met een niet al te best humeur houdt de gasten te gen. Pas als er voldoende zijn ver trokken, mag de volgende lading er in om het Leidsch Studenten Jazz Gezelschap te aanhoren. Geen enkele andere Leidse kroegbaas heeft de onaangename maatregel genomen en een por tier voor zijn deur gezet. Overal is het druk, maar de kroeglopers hebben geen probleem ergens binnen te komen. Als er moet worden gewacht, gebeurt dat zon der gemor. Willem Ankoné, eigenaar van de Hut van Ome Henne en Barre- ra, is heel tevreden over het ge drag van de bezoekers. In Barrera speelt Split Kick, een band die traditionele jazz speelt. "Voor de lol. Het zijn vrienden van mij, die voor hun hobby spelen", vertelt Ankoné. Hij is tevreden, want zijn zaak is vol. "Er wordt leuk ge draaid, tuurlijk. Maar, de kosten zijn navenant. Maar dit is leuk. De sfeer is goed, dat is belangrijk. En voor de mensen die moeten wer ken is het weer eens wat anders. Het is voor hen ook een leuke avond". Bomvol In De Grote Beer aan de Rem- brandtstraat is het bomvol. Eige naar Ruud Kenter is een tevreden mens. al liet hij zich voor de jazz week al kritisch uit over de kroe- gentooht. Als de borrelbus, gefi- nancierd door de VW, dit jaar weer niet voor de Rembrandt- straat zou stoppen, kapte Kenter er mee. Het valt mee. "Toen we nog klein waren, werden we ver- ÉMBImim. bij VEsperance nnqei' ook vanaf de straat ook de muziekprestaties geten", vertelt Kenter. "Nu we zijn verhuisd, heeft De Grote Beer toch meer aantrekkings kracht". Gevolg daarvan is ook meer klachten. Een bewoner van het Noordeindeplein kon niet in slaap komen door het gedreun van de bas als er een band optrad in De Grote Beer. Kenter heeft door een timmerman een extra wand laten zetten, waardoor een soort schuurtje is ontstaan. Bij wijze van grap hebben de makers in dit hok direct een paar kippen gestopt. Kenter kan er wel om la chen: "Een heeft al een ei gelegd. Belangrijker is dat ik vanavond bij de klager op het Noordeindse- plein ben geweest en dat hij geen last meer had". Kenter wil het hok vervangen door een tweede pui waardoor de overlast en de re gelmatige bezoekjes van de Leid se pplitie tot het verleden beho- Jazzstijlen Had Kenter moeite met de stop plaatsen van de borrelbus, eige naar Koos Klein van de kroeg Bristol aan de Beestenmarkt heeft ruzie met de organisatie. Hij staat niet bij de lijst van 50 kroe gen die meedoen aan de kroegen tocht, maar heeft toch livemu ziek. Klein ruziet met de eigenaar van The Duke. de organisator van het evenement over de financiën. Als gevolg daarvan is hij niet op genomen in het lijstje van deelne mende kroegen. Klein valt dit jaar toch al buiten de boot. In Bristol treedt Ritmico Especial op, geen jazzband. En dat valt op, omdat de laatste jaren Hans Dulfer de muzikale noot verzorgde in Bristol. Dulfer kwam echter niet omdat hij al was geboekt voor De Waag waar hij afgelopen maandag speelde tijdens de jazzmarathon. "Toen ik hem belde, zat hij al vol", aldus Klein, die niet wist dat Dulfer gis teravond wel acte de presence gaf in De Burcht. Steeds meer kroegen contrac teren geen echte jazzbands meer tijdens de kroegentocht. Funk- -jazz in Huis de Bijlen, salsa in De Grote Beer, latin jazz in vele andere kroegen, de stijlen en vari aties zijn legio. Het mag de pret niet drukken. De bezoekers ko men in groten getale af op het feest en zijn vooral uit op het ma ken van plezier. Martin Ligtvoet, voor het vijfde jaar als bestuurder op een van de drie borrelbussen, heeft alleen maar plezier. Sinds halverwege de bus een veiligheidsman staat, zijn er geen problemen meer. Er kan worden gehost, zo roept Ligt voet als hij een bandje in zijn cas sette stopt waarop het liedje staat dat het Nederlands voetbalelftal naar Rome gaat. Een overbodige mededeling, want de bus gaat al lang heen en weer. Ligtvoet bena drukt dat het zijn eerste bandje is met dit soort populaire muziek. "Tot nu toe heb ik steeds jazz ge draaid". Lage opkomst bijeenkomst verwarming in Slaaghwijk LEIDEN - Ongeveer vijftig bewo ners van de Slaaghwijk hebben gis teravond een informatieavond be zocht over de vervanging van de blokverwarmingsketels in de Slaaghwijk. Tijdens de bijeenkomst, die was georganiseerd door de gezamenlij ke woningbouwverenigingen en be wonerscommissies in de Slaagh wijk, werd gesproken over drie mo gelijkheden om de huidige verwar ming te vervangen. De eerste optie is om dezelfde ke tels plaatsen als er nu staan. Een tweede mogelijkheid is hoog rende mentsketels neer te zetten. Het laatste alternatief is de aanleg van stadsverwarming. Een woordvoerster van de WVL vond de opkomst van vijftig bewo ners niet erg indrukwekkend. "On ze vereniging alleen heeft al 800 wo ningen in de wijk. Tel het arsenaal van De Sleutels eens daarbij op, dan kun je de belangstelling niet over weldigend noemen". Vanavond wordt een soortgelijke bijeenkomst gehouden voor de buitenlanders in de wijk. Hierbij zijn tolken Engels Arabisch aanwezig. De bijeenkomsten zijn georgani seerd nadat enige tijd terug enquê teformulieren in de wijk zijn rond gestuurd. Bewoners kunnen hierop kenbaar maken welke vorm van verwarming ze willen hebben. Aan de hand van de uitslag van dit on derzoek besluiten de woningbouw verenigingen welke verwarming wordt gekozen. Het is nog niet be kend wat wordt gedaan als op alle mogelijkheden een ongeveer gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht. "We wachten eerst even de uitslag van de enquête af voordat we ons daarover zorgen gaan maken", al dus de WVL-woordvoerster. Als de bewoners voor nieuwe ke tels kiezen kan het werk nog dit jaar worden afgerond. Stadsverwar ming zou langer duren, de verwach ting is dat die pas in 1992 kan wor den opgeleverd. Tot die tijd houdt de huidige installatie het volgens de woningbouwverenigingen nog wel uit. "We moeten de boel wel goed in de gaten houden, want het gaat iets vaker mis dan bij een nieuwe instal latie". Vrouw ten val met lesmotor LEIDEN - Een 21-jarige Leidse is gisterochtend met haar lesmotor ten val gekomen op de Jan Luyken- laan. De vrouw wilde uitwijken voor een paar takken op de rijbaan. Ten gevolge daarvan raakte ze in een slip en kwam ten val. De Leidse is met een sleutelbeenbreuk naar het Diaconessenhuis gebracht. ADVERTENTIE Klasse uit Denemarken DEENS wonen begint met Deense warmte ENJSTA Dansk Interior STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1990 | | pagina 13