'Kerk noodzakelijk ongerief Prof. dr. Harry Kuitert neemt afscheid van Vrije Universiteit m Preek> 20 AMSTERDAM (GPD) - "De kerken zullen niet over de kop gaan. Ze zijn een noodzakelijk, maar af en toe taai ongerief. Je kunt er als gelovige niet zonder en ook als samenleving niet, maar het is niet altijd zo leuk. Dat zal wel zo blijven. Welk re ceptje ook geeft, op papier is het mooi, maar in werkelijk heid werkt de kerk net zo moeizagm als de samenle ving. We verwachten van de kerk meer, en terecht, maar de praktijk zal altijd tegen vallen". door Hans Willems Hoewel zijn opvattingen uiteinde lijk nooit veroordeeld zijn door de gereformeerde synode, zal prof. dr. Harry Kuitert (65) tot in lengte van dagen geassocieerd worden met de 'zaken' die rond zijn theologische opvattingen dienden in de jaren ze ventig. Samen met de inmiddels al 'ge- vutteerde' dr. Herman Wiersinga uit Leiden, heeft Kuitert de kastanjes uit het synodale vuur mogen slepen in de jaren waarin de Gereformeer de Kerken een omslag doormaak ten van een gesloten bolwerk van orthodoxie naar een open geloofs gemeenschap. Hoewel die strijd nog altijd niet helemaal gestreden is, is het ondenkbaar geworden dat de synode anno 1989 tweeëneenhal- ve dag van haar vergadertijd zou spenderen aan de opvattingen van een hoogleraar van de VU of Kam pen, zoals in 1972 gebeurde. Prof. Kuitert, die op 30 november afscheid neemt van de VU, werd door het ANP vorige week om schreven als "een theologische dwarsligger die gelijk kreeg". Zijn opvattingen over zondeval, schrift gezag, het functioneren van de belij denis en andere hete gereformeerde hangijzers uit de jaren zestig en ze ventig zijn gemeengoed geworden in een groot deel van de Gerefor meerde Kerken. Levendiger Kenmerkend voor zijn persoon is dat de Amsterdamse hoogleraar de botsingen nooit uit de weg is ge gaan. Kuitert daarover: "Nee, dat klopt. Maar die vrijheid moetje ver overen op jezelf en op anderen. An ders komt er niks van en blijf je de slaaf van angsten. Met name in de kerk is dat nog wel eens het geval. Ik denk dat het onbewuste gevoel datje verplicht bent om rechtzinnig te zijn, veel mensen frustreert. Het verhindert ze om te zijn wie ze zijn. Ik kan me levendig indenken hoe dat toegaat. Toch moet het niet zo. Je moet een zegvrijheid veroveren op jezelf en op anderen. Dat maakt het onderlinge verkeer veel leuker in de kerk, veel levendiger. Veel meer de moeite van het aanhoren waard dan het nu vaak is". U hebt u aanvankelijk veel met dogmatiek beziggehouden en later meer met ethiek, hoewel beide vak ken in uw pakket zaten. Was dat een bewuste koerswijziging nadat u zo veel problemen met de synode had gehad? "Ten dele wel. Een mens kan zich niet steeds volledig aan twee vakge bieden wijden. Ik heb de systemati sche theologie wel bijgehouden, maar niet in de zin dat ik de neiging had om te blijven publiceren. Dan moet je er veel over praten, vooral ook met mensen die niet theoloog zijn. Want pas als je er met niet- theologen over kunt praten, heb je het zelf begrepen. Mischien dat ik nu weer wat meer aan de theologie toe kom. De theologie is veel leven diger dan de ethiek. Er mag meer en er kan meer. Bij ethiek moetje altijd veel voorzichtiger zijn, als je daar verkeerde conclusies trekt, gaat het met mensen verkeerd. Als je God verkeerd behandelt, denk ik: God kan er wel tegen. Misschien is Hij er wel mee vereerd, met al die specula ties die wij over hem doen zonder dat we er iets van af weten". Angsthaas Uw naam werd het meest genoemd, maar het ging natuurlijk niet om uw persoon, maar om een ontwikke ling binnen de Gereformeerde Ker ken. Kennelijk was u een van dege nen die het meest de nek uitstak. U had toch ook veel medestanders? "Hét was inderdaad een ontwik kelingsgeschiedenis binnen de Ge reformeerde Kerken. Ik heb best begrepen dat ik als woordvoerder werd beschouwd van een bepaalde groep. Ik moest de nek uitsteken. Maar ik schrok er niet voor terug. Ik zou mezelf een angsthaas gevoeld hebben als ik daarvoor was terugge schrokken. Ik zat aan de universi teit en dacht: hier ben ik voor. Een dominee in een gemeente zwijgt misschien nog wel eens. Maar als je verantwoordelijkheid draagt voor helderheid en duidelijkheid, dan moetje nietje mond houden". Is de zegvrijheid waarvoor u streed er nu wel? Is uw strijd een om slagpunt geweest waardoor er nu wel ruimte is binnen de Gerefor meerde Kerken? "Ja, dat denk ik wel. Al wordt dat niet bewust genoeg door de gerefor meerde synode aanvaard. Men heeft moeten erkennen dat de ker ken niet meer op één lijn zijn te krij gen. Ik zou nog een stap verder wil len gaan en het niet alleen als een feit zien, maar als een verrijking. Pas dan, wanneer je de verschei denheid legitiem acht, pas dan kun je de volgende stap maken en ver der komen. Aan die vraag kom je niet toe als je alleen maar roept: he laas zijn we de eenheid verloren. Dat is geen positieve basis om ver der te komen. En we moeten wel verder. Zegvrijheid betekent het in troduceren van verwarring: proble men die je niet in de hand hebt en zo hoort het ook, want er zijn genoeg problemen waarvoor we dachten de oplossing te hebben, maar die in werkelijkheid niet op te lossen zijn. Goddank zijn die schijnoplossingen ons uit de handen geslagen. Ver warring moet geen chaos worden. Zegvrijheid moet niet als noodlot worden opgevat, maar als een ver rijking". Nooit een gesprek Gaan de gereformeerden gezonder om met die pluraliteit dan de her vormden? Is er echt gesprek, of gaat het net als bij de hervomden: ieder in zijn eigen compartiment, af en toe wat schoten op elkaar en verder in je eigen hok blijven? "Wat dat betreft volgen de gere formeerden de hervormde weg. De gesprekken tussen de groepen ko men nog altijd neer op het elkaar de maat nemen. Een echt gesprek heb je pas als je dezelfde problemen on derkent. Wat je nu ziet gebeuren is dat de een zijn eigen standpunt tot norm voor de ander verheft. Dat is een gebrek aan elkaar serieus ne men. Progressieve christenen ne men anderen de maat en andersom, dat wordt nooit een gesprek. Men betrekt te snel de stellingen. Als er nu eens niets verdedigd hoeft te worden, wat zouden we dan een za lige kerk hebben". Uw stelling is dat er geen christe lijke ethiek is, maar hooguit een ethiek van christenen. Is dat niet moeilijk te verteren voor kerkmen sen die zo graag overal een 'c' voor zetten? "Dat is wel te begrijpen. Neem het voorbeeld recht. Iedere christen wil graag dat er recht wordt gedaan, aan hemzelf en aan anderen. Het is het politieke ideaal van linkse chris tenen om overal het recht te laten zegevieren. Dan zeggen ze toch niet het christelijk recht. Er is recht en dat kun je met argumenten om schrijven. En zo werkt het met ethiek ook. Iets is goed of iets is niet goed of half goed, of er is geen ande re weg". Kunstwerkje "Daar heb je je argumenten voor en daar doen christenen net zo goed aan mee als niet-christenen. Je mag argumenten gebruiken uit je eigen traditie. Als het goede argumenten zijn, zullen ze wel blijven bestaan en als het slechte zijn, die niets zeggen, dan verdwijnen ze wel weer. Daar komt bij dat de traditie van de chris telijke kerk te allen tijde gewerkt heeft met wat men natuurrecht noemt, dat wil zeggen met natuurlij ke waarheid over wat en wel of niet mag. Je hebt daar niet de bijzondere Kuitert: "Men betrekt te snel de stellingen. Als er nu eens niets verdedigd hoeft te worden, wat zouden we dan een zalige kerk hebben". (foto and Christus-openbaring voor nodig". "Veel mensen willen er bijbeltek sten bij. Terwijl ik juist liever in se culiere woorden vertaal wat in een bepaalde bijbeltekst gezegd wordt. Neem bijvoorbeeld de uitspraak dat de mens het beeld van God is. Als ik nou zeg: de mens is een kunstwerk je, een kunststukje. Dat vinden ze dan niet goed genoeg". WARMOND - Het is een heel uitdagende stelling, die dr. Jan Muis donder dag moest verdedigen bij zijn proefschrift over de vi sie van de theologen Barth en Miskotte op de bijbel. De bekende Amsterdamse School heeft fundamente le kritiek te verwachten van Barths openbarings- en schriftleer. En dan te bedenken dat de Amster damse School zich juist op Barths ideeën baseert. door Wim Schrijver De hervormde predikant uit Warmond weet dat deze gewaag de uitspraak als een knuppel in het theologen-hok zal werken, maar die uitdaging wil hij wel. aan. Zijn kritische vragen stelt hij juist vanuit een "gedeelde inspi ratie". Want in zijn proefschrift 'Openbaring en Interpretatie' maakt hij duidelijk dat naar zijn mening het gedachtengoed van de invloedrijke Barth niet altijd recht wordt gedaan. Dat is ook niet zo verwonder lijk, weet hij, want het complexe werk van grote geesten, die in hun vruchtbaar leven zelf ook een ontwikkeling hebben doorge maakt en er bovendien een eigen taalgebruik op na hielden, leidt als vanzelfsprekend tot verschil lende opvattingen onder de vol gelingen. Al bij dr. K. H. Miskotte, de invloedrijkste Barthiaan in ons land die ook velen op zijn beurt heeft geïnspireerd, trad een verschuiving op, weet Muis. Muis heeft de schriftopvatting en -interpretatie van de Zwitserse theoloog en zijn Nederlandse 'ambassadeur' naast elkaar gezet. "Ze gingen ook als personen heel intiem met elkaar om. Miskotte is ook interessant, omdat hij Barth zo op zijn eigen wijze heeft ver tolkt om diens visie vruchtbaar te maken voor in ieder geval de Her vormde Kerk", vertelt de nieuwe doctor in de theologie. Als 'gewoon' kerkganger al vond Muis dat een preek op zijn minst een goede uitleg van de tekst moet bieden. Tijdens zijn theolo giestudie ontdekte hij al spoedig dat je die ene bijbel op heel wat manier kunt benaderen. Juist in die tijd kwam de Amsterdamse School op. Het was vooral dr. F. H. Breukelman die er voor pleitte |||ir|i|i§ Muis zelf in de Hf 1PP< kerkbanken. In WfcM gPIlf vindt hij, moet tf WÈÊi doorklinken Iff pjilp - wa-t tie dominee fH IfflSi ols representant vff '100Ï van de gemeen- m Twm te zelf aan de m ff!!! Schriftwoorden I liy §ÊËÈ- heeft beleefd. MM mMr (foto Holvast) de tekst zichzelf te laten uitleg gen. "Breukelman beriep zich op Barth en ik vroeg mij af hoe Barth zelf over de interpretatie van de Schrift dacht". Hij kwam na uitvoerige studie tot de slotsom dat het tekstge- bruik van de Amsterdamse School voor Barth veel te vlak is. Er is ook nog zoiets als een gelo vig aanvaarden. "Barth zegt: er wordt je in de bijbel iets gezegd over wat toen gebeurd is. Daarin wordt het handelen van God dui delijk, daarin geeft God Zichzelf via Zijn Zoon en gaat Hij verder om Zijn verbond in de wereld te realiseren". In het luisteren en geloven wordt de mens daarbij volledig als ervarend wezen ingeschakeld. "Barth kent heel sterk de gedach te van bondgenoten. Je kunt erva ringen opdoen en je moet vanuit het geloof dan ook concrete keu zes doen". Dat was ook de reden, aldus Muis, waarom Barth zich onder meer zeer fel verzette tegen het nationaal-socialisme. Godservaring Miskotte is, aldus Mui^, veel meer dan Barth door joodse theologen en filosofen beïnvloed. "Bij Barth is het Oude Testament vooral de voorgeschiedenis van Jezus Christus, voor Miskotte blijkt daar ook uit hoe God aanwezig is in de levens van mensen. Zo, zegt hij, wil Hij nu nog in de levens van mensen bezig zijn. God is altijd, meent Miskotte, in schijnbaar on belangrijke, incidentele gebeur tenissen aanwezig". Muis vervolgt: "Volgens Mis kotte leert de bijbel dat er een ge schiedenis aan de gang is waarin mijn bijzondere belevenissen meetellen. Dus ervaringen die wij in dat verband opdoen, zijn con creet aan te wijzen". En op dat punt denkt Barth anders. Gods handelen laat geen herkenbare sporen na in het menselijk bele ven, die het mogelijk maken om bepaalde ervaringen als Godser varing aan te wijzen. En dan het punt van de taal waarin de Heilige Schrift tot de mensen komt. In wezen, conclu deert Muis, vindt Barth de taal op zichzelf niet interessant. Het is een middel tot het doel. Miskotte, en via hem de Amsterdamse School, hangt de opvatting aan dat je door de letterlijke tekst te laten spreken, al een heel eind verder komt met de herkenning van de werkelijkheid om je heen. Miskotte's 'Bijbels ABC' is daar een neerslag van. Ter verdediging van Barth gaat Muis ook met iemand als Kuitert in de slag, die volgens hem de er varing bij Barth tekort doet. "Vol gens hem ziet Barth God hele maal los van deze wereld, die ner gens als een werkelijkheid erva ren kan worden. Maar in de ge schiedenis van het volk Israël bij voorbeeld, is wel degelijk sprake van ervaring. Alleen, dat is geen ervaring die wij op dezelfde wijze kunnen opdoen. Hij relativeert onze ervaring. Je kunt er geen theologie op baseren en Kuitert zegt van wel". Preek Zelf heeft Muis geen duidelijke keuze kunnen maken tussen Barth en Miskotte. "op het punt van de ervaringen denk ik dat we meer in de lijn van Miskotte het, lef moeten hebben om geloofser varingen te benoemen. Vooral in deze tijd van secularisatie, waar Barth geen weet van had. Maar op het punt van de taal ben ik ge neigd om met Barth te zeggen dat de taal van de bijbel vooral als verwijzend gezien moet worden". "Ik ben een beetje bang voor wat er in sommige 'leerhuizen' ge beurt: eindeloos met de bijbel be zig zijn, zonder dat je de stap van het geloof zet". Bij sommigen theologen van de Amsterdamse School ziet hij die houding ook. Vandaar zijn stelling: 'De preek dient mede te vertolken wat de predikant, als representant van de gemeente, aan de beluisterde Schriftwoorden heeft beleefd'. Het proefschrift 'Openbaring en interpretatie' is bij het Boe kencentrum in Den Haag in een handelseditie verschenen voor 65 gulden. LEIDEN: Herv. Gem. Hoogl. kerk 11.45 oec. studentendienst; Marekerk 10 ds Meijers, 5 ds Visser Katwijk aan Zee; Maranathak. (L. Mors- weg) 10 ds Kramer; Oecumenische geloofsge meenschap De Regenboog (Merenwijk) 9.30 ds Hortensius en pastoor V Well, 1115 ds Hor- tensius; Bethlehemkerk (Driftstr.) zie Petrak; Bevrijdingsk. (Montgomerystr.) 10 ds Wolt- haus Zoeterwoude, 5 ds Rietveld; Vredesk. (Burggravenl.) 10 ds Alblas; Waalse kerk (Breestr.) 10.30 pasteur Ribs; 'Stevenshof' (rk kerk Haagse Schouw) 11 kand Broeke. Acad. Ziekenhuis 9 rk dienst, 10.15 ds V Beinum. Diakonessenhuis elke zat. 10.30 rk. dienst, morgen 10.30 10.30 ds Hemmes. Endegeest zie Oegstgeest. Geref. Kerk Vredeskerk zie herv. gem.; Petrak. (Surinamestr.) 10 ds Schouten; Oude Vest zie Ev. Luth. Kerk; Mara nathak. zie herv. gem.; Bevrijdingsk. zie herv. gem.; bejaardenhuis Groenhoven 10 ds Ver doorn; Merenwijk zie herv. gemeente. Geref. K. Vrijg. (Herengr.) 10 en 5 ds Houtman. Chr. Geref. K. (Steenschuur) 10 dovend en 5 ds Kamphorst ha. Geref. Gem. (zie onder Leider dorp). Geref. Gem. in Ned. (Bethlehemkerk Driftstr.) 11.30 en 5.30. Evang.-Luth. Gem. (Hoogl. Kerkgr.) 10.15 ds Koolstra en ds Mos- tert ha. Doopsgez.-Remonstr. Gem. (Lokhors- tk. Pieterskerkstr.) 10.30 ds Vos-Wiegand. Baptistengemeente (aula 'Nieuweroord', Rijnsburgerweg 124) 10 ds Agtereek. Evang. Gemeenschap (Middelstegr. 3) 9 en 10.30 ev Meufenberg Evangeliecentrum-Pinksterbew. (Bethlehemskerk Lammermarkt) 10 Zijlstra. Pinkstergem. (O. Vest 13) 10 hr Scherpenisse. Leger des Heils (hoek Vestestr./Groenesteeg) 10 en 4.30. Nieuw-Apost. Kerk (H. Riind. 24): 9.30 en 4. wo. 8. Zevendedag-adventisten ('De Ontmoeting', Noordhofland V.schoten) elke zat. 10 tot 11 bijbelstudie, 11 tot 12 predikatie. Christelijke Weienschap (Steensch. 6) 10.30. Kerk van J. Chr. v.d. Heiligen der L. Dagen (Brahmsl.) 9.30, 10.30 en 11.20. Oud-Kath. K. (Zoeterw.singel) 10. Rooms-Kath. K. Haagweg zat. 7, zo. 10.30; Herensingel zat. 7, zo. 9.30 en 11; Rijndijk (Stevenshof) zat. 7. zo. 9.30; Steenschuur zat. 7. zo 8.30, 10,11 30.6 en 7 (lof); Boshuizerkade zat. 7, zo. 9.30 en 11; Lammenschansweg zat. 7. zo. 9 en 10.30; Haarl.straat zat. 7. zo. 10.30 en 12.15.'Meren wijk zie herv. gem.; H. Rijndijk (zie Zoeterwou de). Soefi Stichting (Steenschuur 6) 11. ABBENES: Herv. Gem. 9.30 ds Verseput Oegstgeest en 7 ds Bakker Amsterdam jeugdd. AARLANDERVEEN: Herv. Gem. 10 ds Geuze, 7 ds Verseput. Geref. Kerk 10 ds De Reus. Chr. Geref. Kerk 9.30 sa Nieuwenhuijze Mijd recht ha, 4 ds. Korving Veenendaal. Rk Kerk zat. 7, zo. 10.30. ALPHEN AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Ad- ventskerk 10 ds 't Hooft, 6.30 ds Jonkman; Kruiskerk 10 ds Jonkman; Opstandingskerk 10 ds Ommering, 6.30 ds Taselaar; G. Herderkerk 10 ds nieuwenhuis; De Bron 9.15 ds Taselaar, 10.30 ds Moll. 6.30 ds Nieuwenhuis; Ashram (Marsdiep) 10 ds Mulder; Oudshoornse kerk 10 ds Ter Bals en pastor Janssen oecumeni sche d; Sionskerk (Meteoorlaan) 9.30 ds Vd Hul Oud-Loosdrecht, 6.30 ds Ouwendijk. Ge ref. Kerk Mar.kerk 10 drs Wilschut ha, 6 30 ds Boer; Salv.kerk 10 ds Boer ha, 6.30 ds V Wijn gaarden ha. Geref. K. Vrijg. (school Bospark. Beatrixl. 4) 9.30 ds Room, 5 ds Batteau. Ned. Geref. Kerk (school Willemstr.) 9.30 hr Motie- ma. 4.30 ds Janssens. Chr. Geref. Kerk (Grij- pensteinstr.) 9.30 ds Vd Meij, 2.30 ds Hoefna gel, woe 39 nov. 7.30 ds Vlietstra. Oud-Geref. Gem. (Hooftstr. 240) 9.30 en 4. Bapt.gem. (Molenwerfstr. 1) 10 zend Verkerk. 6.30 ds Koekkoek. Bapt.gem. Noord (school Kalk- ovenw. 62) 10 V Gemeren, 6.30 Den Ouden. Volle-evang.gem. ('De Ark', Pr. Hendrikstr. 54) jeugdd. Pinkstergem. 'Het Licht' (Morgen- stersch. Briljantstr. 1) 10. Christengemeente 'De Hoeksteen' (geb. 'Bethel', hoek Emma- laan) 10 hr Brands Rijsenhout. Leger des H. (Zonneweg 3) 10 en 7 (laatste zondag van de maand 5 u.). Remonstr. Gem. (Van Manders- loostr. 36) geen dienst. Rk Kerk: Bonifaciusk. zat. 7, zo. 9.45 en 11.30; Piusk zat. 7. zo. 9 en 10.30; De Bron zat. 7, zo. 9 en 11 BENTHUIZEN: Herv. Gem. 9.30 en 6 ds Boer. Geref./Herv. Gem. (geb. 'De Hoeksteen', Sch- weitzerstr.-Bernhardstr.) 10ds Sweepe. Geref. Gem. 9.30 en 6 ds V Aalst ha. BODEGRAVEN: Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds Vd Scheur, 6.30 ds Smit Hilversum; Salv.kerk 10 ds Terlouw, 6.30 ds Vd Hoef; Bethl.kerk (Nieuwerbrug) 10 ds Vd Hoef, 10 Terlouw. Ge ref. Kerk 10 ds Elderman, 6.30 ds Zoutman. Geref. K. Vrijg. (Ichthusk.) 9.30 en 4.30 ds Sim pelaar. Geref. Gem. (Stationsweg 17) 10 en 6.30. Evang.-Luth. Gem. 10.30 hr Leker BOSKOOP: Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds Jansen, 6.30 dr Haitsma; De Stek 9.30 ds De Leeuw Maarn. Geref. Kerk 9.30 ds V 't Hoff, 6.30 hr Cornelissen jeugdd. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 5 ds Oosting. Geref. Gem 9.30 en 6 hr Hogchem. Volle Evang.gemeente 'Bethel' (Burg. Colijnstr. 83) geen opgave. HAZERSWOUDE: Herv. Gem. 10.30 kand Ro denburg Katwijk a/d Rijn, 6.30 ds Moll Alphen. Geref. Kerk 10.30 ds Bovenberg Leiden, 5 ds De Jong Boskoop. Rk Kerk: dorp zat. 7, zo. 10 en 11.30; Anker zat. 7, zo. 11Rijndijk zo. 9.30. HILLEGOM: Herv. Gem. 10 en 7 gez. dienst ds Verbeek. Geref. Kerk ('Hoeksteen') 10 ds Vd Kooi Leimuiden. Chr. Geref. Kerk 10 en 5 ds V Langevelde. Rk Kerk Marl. zat. 7, zo. 9 en 11 Jozefk. zat. 7, zo. 10 en 11.30. HOOGMADE: Herv. Gem. 10. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. DE KAAG: Herv. Gem. 10 ds Koldewijn. Rk Kerk zat. 7, zo. 9.30. KATWIJK AAN DEN RIJN: Heiv. Gem. Dorpsk. 10 ds De Graaf, 6 prof Vd Beek Val kenburg; Ontm.kerk 10 ds Sloof, 6.30 ds De Graaf. Herv. Gem. 'De Rank' (P. Groen-colle- ge) zie Katwijk aan Zee. Geref. Kerk 9.30 ds vd Horst, 5 ds V Breevoort. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. KATWIJK AAN ZEE: Hen/. Gem. N. Kerk 10 ds Christ. 6 ds Vroegindweij. O. Kerk 10 ds Volk. 6 ds Sjollema, Ichthusk. 10 ds Visser, 6 ds Ten Voorde; Pnielk. 9.30 ds Sjollema, 6 ds Volk; Maranathakerk (Rijnsoever) 10 ds Hov.us, 6 ds Christ. Overduin 2.15 ds Vd Beid. Herv. Gem. 'De Rank' (aula P. Groen-college Pr. Frederik- dreef 15) 10 ds Polhuis. Geref. Kerk Vr.kerk 10 dr Vlijm Voorschoten. 5 ds Vd Horst zingend- gelovend; Triumfatork. 10 ds v Breevoort, 5 zie Vredeskerk. Geref. K. Vrijg. 9.30, 4 ds Heida. Ned. Geref. K. (aula Bestevaer-mavo) 10. Chr. Geref. K. 10 en 5 ds Vd Weerd. Vrije Chr. Ge ref. Gem. (Unizaal) 10 en 5 ds Vd Belt. Geref Gem. (Remisestr.) 10 en 5. Geref. Gem in Ned. (Louwestr.) 10 en 5. Volle-evang.gem. (Voorstr. 48) 9.45. Onafh. baptistengem. (Am- bachtsweg 2) 10 hr Bakker Heverlee. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: Herv. Gem. 7 da Attema Leiderdorp. Geref. Kerk 10 ds Vd Lugt, 7 zie herv. kerk. LEIDERDORP: Herv. Gem. en Geref. Kerk Dorpsk. 10 ds Vd Born, 6.30 ds Stegeman; Scheppingsk. 9 en 10.30 ds Stegeman ha. Leythenrode 10 ds De Leeuw. Elis.-ziekenhuis 9.30 ds Brommet, 10.45 hoogmis. Geref. Ge meente Leiden eo (kerkgeb. Hoofdstr. 73) 10 en 4.30. Bapt.gem (wijkgeb. Zijlkw.) 10. Rk Kerk zat. 7, zo. 10 en 11.30. LEIMUIDEN: Herv. Gem. 9.30 en 7. Geref. Kerk 9.30 ds Vd Kooi-Dijkstra, 7 ds Vd Weg- Rullman Nieuwkoop. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 30 en 11.15. LISSE Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds Verdijk gezinsd; Pauluskerk 10 en 7 ds De Gelder. Ge ref. Kerk 10 en 7. Geref. K. Vrijg. (Prinsessestr 1) 9 ds Geersing ha. 4.30. Ned. Geref. Kerk (Salvatori) 10 ds Goossens Doorn, 7 ds Vos. Chr. Geref. Kerk 10 en 7 ds V Dijken. Geref. Gem. 10 en 4. Evangeliegemeente (Heereweg 52a) 9.45. Rk Kerk' Agathakerk zat. 7, zo. 10 en 11.30; Poelpolder zat. 7. zo 10 30: Maria- kerk zat 7, zo. 9 en 10.15; Engelbew. zat. 7, zo. 10.30. NIEUWKOOP: Herv Gem. 9.30 ds 9.30 ds Wegerif Nijverdal. 6.30 ds Geuze Noorden. Geref. Kerk 9.30 ds vd Weg. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 6.30 ds Sterk Ulrum. Remonstr. Gem. 10 hr De Graaf. Evang. gem. (ver.gebouw 'De Rank'. Regthuysplein) 12 nam. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 10.45. NIEUWVEEN: Herv. Gem. 9.30 en 6.30 ds De Graaff. Geref. Kerk 9.30 ds De Jong Boskoop. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 11. NIEUW-VENNEP: Herv. Gem. 9.30 ds De Graaf Katwijk aan Zee, 7 ds V 't Hof Woubrug- ge. Geref. Kerk 9.30 ds Kraan, 4.30 ds Rang. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 4.30 ds V Roekei ha. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. NOORDEN: Herv. Gem. 9.30 kand V Vliet. 5 ds Schrijver. Geref. Kerk (W. Verlaat) 10 hr Schreuder. 7 ds De Haan Zevenhoven NOORDWIJK: Herv. Gem. Grote of St. Jer- oensk. (Binnen) 10 ds Mackaay Leiden, 7 ds Ruitenburg; Hoofdstr. (Zee) 10 ds Ruitenburg, De Rank (Golfbaan) 10 ds Stekelenburg. Ge ref. Kerk Buurtkerk (Hoofdstr.) 10ds Elgersma, 5 ds Kuiper; Vinkenl. (Binnen) 10 ds Kuiper. Kapel W. v.d. Bergh-stichting 11 ds Steinhart Alphen. 'Sole Mio' 9 ds Ruitenburg. Ned Prot. Bond (aula O Zeew.) 10.30 ds Bloemendaal Delft. Rk Kerk Zee zat 7. zo. 10 30; Binnenzat. 7, zo. 9.30 en 11Evang. Ontmoetingscentrum 'De Ark' 10 hr v Duin, 7 hr Allard. NOORDWIJKERHOUT Dorpsk. 10 ds Vd Meij, De Zilk 10. Rk Kerk Victork. zat. 7, zo. 9 en 11; Jozefk zat. 7, zo. 9 en 10.30, De Zilk zat. 7. zo 10.30. OEGSTGEEST: Herv. Gem. Groene of Will- .kerk 10 ds Bruin; Pauluskerk 10 ds Da Costa; Gemeentecentrum (Lijtw.) 10.30ds VRossum. Geref. Kerk 10 ds Oegema Oegstgeest Geref Kerk Vrijg. (aula Dr. Schilderschool) 9.30 ds Tiekstra Berkel, 3.30 ds Grutter Rijnsburg. Ned. Geref. Kerk (Gem.centrum) 8.45 ds Hers man Dordrecht, 4 ds Janse. Van Wijckerslooth 4 hr V Straalen. Endegeest 10 ds Fnederïch. Volle-evangeliegem (Gem centrum) 4. Rk Kerk Will.kerk zat. 7. zo. 9 en 10.30, OUD-ADE: Rk Kerk zat. 7, zo. 9. OUDE EN NIEUWE WETERING: Herv Gem. 9.30 ds Heijtmg. Geref. K 9.30 en 5 ds Zijl. Re monstr. Gem. geen dienst. Rk Kerk zat. 7, zo. 10 en 11.30. ROELOFARENDSVEEN: Rk Kerk Mar Pres. zat. 7. zo. 10.30; Petrus-B. zat. 7, zo. 9.30 en 10.30. RIJNSATERWOUDE: Herv. Gem. 9.30 drs Koopmans, 7 drs Vd Hoeven. Chr. Geref. K. 9.30, 2 ds Boiten Schiedam. RIJNSBURG: Herv. Gem. Laurentiuskerk 9.30 ds V Niel. 5 ds Wagter maaltijd na afloop. Bet- helkerk 9.30 ds Wagter. Geref. Kerk Petrakerk 9.30 ds Cziria, 5 ds Terpstra; Immanuelkerk 9 en 10.30 ds Terpstra, 5 ds Snel; Maranatha kerk 9.30 ds Snel. 5 ds Cziria. Gerei. Kerk Vrijg. 10 en 5.15 ds Grutter. Chr. Gerei. K. 9.30 en 5 ds V Sorge. Evang. Christengem. (aula mavo) 10 ds De Jong Oldenzaal. Rk Kerk zo. 10.30. RIJPWETERING: Rk Kerk zo. 9 en 10.30. SASSENHEIM Herv. Gem. 9 en 10.30 ds Vol- lebregt, 7 ds Bras jeugdd. Geref Kerk 10 ds Biewinga, 7 zie herv kerk. Chr. Geref. K. 10 en 5 ds Hogenbirk. Ned. Prot. Bond (Jul.laan 17) 10.30 mw Bosman-Huizinga Rotterdam. Rk Kerk zat. 7. zo. 9.30 en 11. TER AAR Herv. Gem. 9.30 ds Stal. 2.30 ds Stam afscheid. Geref Kerk 9.30 ds V Wijn gaarden. Rk Kerk Aardam zat. 7, zo. 9 en 12; kerk Langeraar zat. 7, zo 9.30 en 11 30. VALKENBURG Herv. Gem. 10 prof Vd Beek, 6.30 dr Vermeulen jeugdd. Geref Kerk 10 drs Oegema, 6 30 ds Veenstra. Geref. K, Vrijg. 9.30 en 5.30 ds Heida. VOORHOUT: Herv./Geref. Kerkgemeenschap 10 dr Dirksen Leiden. Rk Kerk zat. 7. zo. 9.30 en 11 VOORSCHOTEN: Herv. Gem. Dorpskerk 10 hr De Mey Mecima, 7 ds Blanken; De Ontmoe ting (Noordhofland) 10 ds Schaap, 7 zie dorps kerk. Herv evang. op geref. grondslag (kerk geb 'Rehoboth'. A. van Leeuwenhoekkade) 9.30 ds Poort. 4.30 ds Muilwijk. Hulp en Heil- kerk ('Schakenbos'. Leidschendam) 10 ds Ho nig. Geref. Kerk 10 ds Ledegang. 7 zie dorps kerk. Geref. K. Vrijg. (Bachlaan) 10.45 en 4.30 ds Geersing. Rk Kerk Laur.kerk zat. 7, zo. 11.30; M. Godskerk. zat. 7, zo. 10. Kerk van Engeland (British school in The Netherlands. J. v. Hooflaan 3) 10.15 anglicaanse dienst. WADDINXVEEN: Herv. Gem. Brugk. 9.30 ds Kunz, 5 ds Schipaanboord; Hoeksteen 9.30 ds Schipaanboord, 6.30 ds Goossen; Bethelk. 9.30 ds Goossen, 5 ds Roetnian Ermelo, Re- hoboth-school 9.30 ds Verwelius Veenendaal; Imm.kerk 10 en 5 ds V Houwelmgen Geref. Kerk Kruisk. 10.15 ds Bongers, 5 ds Fernhout Alphen; Ontm.kerk 9.30 ds Bongers. Geref. K. Vrijg. (Kruiskerk) 8.30 en 2 45 ds Hoogen- doorn. Chr Afgesch Gem. 9.30 en 5 ds Vd Want Oud-Geref. Gem. (Mercuriusweg 29) 10 en 6.30 Remonstr. Gem. geen dienst. WARMOND: Herv. Gem. 10 ds Den Tonkelaar Geldermalsen. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 10.30. WASSENAAR Herv Gem Dorpsk. 10 ds Steenstra, 5.30 ds Vd Plas Urk, 7 muziekd; Kievietk. ('Samen op weg') 10 ds Visser; Mes- siask. ds Zuurmond Delft, Dorpscentrum 9.30 drs Veldhuizen Rotterdam. Geref. Kerk Zijllaan 10 en 7 ds Vd Woude ha. Ned. Prot. Bond (Kerkdam) 10.30 prof Leertouwer Leiden en ds Fockema Andreae. WOUBRUGGE. Herv Gem. 9 30ds Markus Broek op Langedijk, 6.30 ds 't Hooft Alphen jeugdd. Geref Kerk 9.30 drs Aalbers, 6.30 ds Boswijk Lisse Ned. Prot. Bond (De Wijk, Schoolstr. 20) 10.30 ds Groot-Ans Brielle. Rk Kerk zat. 7. zo. 10. ZEVENHOVEN: Herv. Gem, 9,30 ds De Haan, 7 hr Schreuder. Geref. Kerk 9.30 ds Aalders, 6.30 ds Boswijk Lisse. ZOETERWOUDE: Herv. Gem. 10 ds Rietveld ha. Rk Kerk St. Jan zat 7.30, zon 9 30; Chr. Dienaark. zat 7, zon 10. Meerburgkerk H. Rijn dijk zat. 7, zo. 10 en 11.30 ZWAMMERDAM: Herv. Gem. 10 ds Ouwen- dijk Alphen, 6 30 ds Ommering Alphen. Geref. Kerk 10 en 6.30 dr Bade Alphen. Remonstr. Gem. geen dienst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 19