Met wreedheid en liefde Dierenbescherming DBR wil verbod stuk Fabre Eerste klas chansonnière KUNSTPROMOTIE Ashton zorgt voor overzicht klassiek-academisch ballet DONDERDAG 19 OKTOBER 1989 KUNST PAGINA 27 Lisa Marcus en Barbara Duyfjes 'spelen' werk fotografe Diane Arbus Barbara Duyfjes in 'Wet features' AMSTERDAM (GPD) - De foto van de keurig aange klede en gekapte identieke tweeling uit Roselle, vast gelegd door de Amerikaan se fotografe Diana Arbus, was in 1985 de inspiratie bron voor het eerste sa- mcnwerkingsprojekt van Barbara Duyfjes en Lisa Marcus. In een later stadi um werd dit projekt, dat misschien nog het best is te omschrijven als 'bewe gingstheater', deel één van de trilogie 'Available An gels', waarvan de twee an dere delen in 1985 en 1988 volgden. De komende maanden brengen Duyfjes en Marcus hun trilogie in Nederland. Vanavond zijn de dames in het LAK-thea- ter. Het beeld van de voorbeeldig ogen de tweeling is door Duyfjes en Mar cus in het theater omgezet in 'Wet features', een produktie waarbij de nadruk ligt op visuele vondsten on dersteund door een metafoor van ijsmaskers, lelievijvers en kokende ketels water. In deel twee 'The per fect portrait', waarvoor meerdere foto's het uitgangspunt vormden, speelt het gereedschap van Arbus - haar fotocamera- een belangrijke rol. De twee vrouwen lijken nu, on- door Gerdie Snellers gehinderd door géne of behaag zucht, op zoek naar het perfecte beeld van elkaar. Net als bij 'Wet fe atures' met de speelsheid van een kind. Die atmosfeer is anders in 'Angels beyond'reason'. Voor ditslot van de trilogie lieten Duyfjes en Marcus zich zowel inspireren door een serie foto's die Arbus maakte in Ameri kaanse nudistenkampen als door portretten van twee kogelronde meisjes. Op een onnadrukkelijke manier wordt in dit deel het einde van het leven van Arbus behandeld. In een volstrekt kunstmatige omge ving iijn Mareu'sen'Duyfjes -slechts bekleed met een driehoekig pruikje Belgische theatermaker laat karpers op het podium creperen DEN HAAG (GPD) - De Westduit- se Dierenbescherming, de Deut sche Tierschutzbund, heeft opge roepen alle verdere voorstellingen van het theaterstuk 'Das Interview das stirbt' - onderdeel van een thea terdrieluik van de Belg Jan Fabre - in de Bondsrepubliek te verbieden. In het stuk wordt gebruik gemaakt van tien levende karpers op het po dium die aan het slot zijn gestikt. Tegen de verantwoordelijken voor de voorstelling, die maandag in West-Berlijn werd gegeven, heeft de Tierschutzverein für Berlin und Umgebung proces-verbaal opge maakt. Daardoor is een tweede op voering, dje gepland was voor giste ren, eveneens in Berlijn, niet door gegaan. De Duitse dierenbeschermers zijn over het misbruik van de vissen in de theaterproduktie van Fabre op het spoor gezet door de Nederland se L.I.D., de Landelijke Inspectie dienst Dierenbescherming in Hil versum, Vorige week was 'Das In terview das stirbt* mét de kreperen- de karpers te zien in de Toneel schuur in Haarlem. Een deel van hét publiek wachtte het einde van de voorstelling niet af. Willem Wannyn, beleidsmede werker van de L.I.D., opsporings dienst op het gebied van dierenmis handeling van de Nederlandse Ver eniging tot bescherming van Dieren in Den Haag, zegt dat er zonder meer tegen de verantwoordelijke personen achter de voorstelling in Haarlem strafrechtelijk zou zijn op getreden, Maar toen de dienst actie wilde ondernemen, bleek het gezel schap al uit ons land te zijn verdwe nen, op weg naar Berlijn, waar de plaatselijke pers scherpe kritiek heeft geleverd op het gebruik van de dieren op het toneel. Wannyn sluit niet uit dat zijn dienst binnenkort de directeuren van theaters in Nederland schrifte lijk zal adviseren contact met de L.I.D. op te nemen om op de hoogte te worden gebracht wat in theater voorstellingen ten aanzien van het 'gebruik' van dieren aanvaardbaar is. Twee jaar geleden heeft de dienst de gemeenten erop gewezen dat 'volksvermaak met dieren' in Ne derland steeds meer toeneemt en dat advies zou moeten worden ge vraagd over 'wat kan en wat niet kan'. Daarbij heeft de L.I.D. het oog op kamelen-races, paardentrek- wedstrijden, zwijntje tikken, stie ren die over brandende tonnen moeten lopen, koeiemelkwedstrij- den en het met de blote hand pak ken van palingen in zwembaden. Volgens Wannyn is 'het openlijk sollen met levende dieren voor som migen een stimulans om onzorgvul dig met dieren om te gaan'. Hij acht kunst waaraan levende dieren te pas komen 'verwerpelijk'. Concert afgelast LEIDEN - Pianist Jacob Boogaard is ziek. Daardoor kan het concert dat hij morgenavond samen met cellist Herre-Jan Stegenga zou ge ven in de kapelzaal van K&O niet doorgaan. op hun schaamhaar- in de weër met spuitbus, stofzuiger en plumeau. Deze beelden worden onderbroken door een film waarop de twee als kogelronde tieners te zien zijn, die ogenschijnlijk onbekommerd ver stoppertje spelen achter veel te dunne bomen. Het afscheid van Airbus is door de maaksters verbeeld door symbolen die. voor Iémand die niet thuis is in het werk en het leven van de foto grafe, nauwelijks als zódanig zijn te herkennen. Zo is er een verwijzing naar de eerste maanlanding (de dag daarvoor pleegde Arbus zelf moord), maar ook naar details: dat ze verkouden was, en dat iemand haar een van haar laatste dagen de Amerikaanse vlag zag dragen. Als laatste beeld van de voorstelling ziet de kijker DuyQes en Marcus aan een tafel, starend naar hun lege bor den. Een verwijzing naar het laatste maal dat ze had. Lisa Marcus: "We wilden geen zelfmoord plegen op het podium maar iets poëtisch doen". ,i Waarom zijn^juUie zo gefasci neerd 'door Arbus? Barbara Duyfjes: "Ze creëerde sterke bèplden. Zonder trucage, ef fecten of speciale belichting kroop ze in dè huid van de mensen die ze fotografeerde, waardoor ze verder kwam dan de buitenkant. Ze had een diepgaand contact met de men sen die ze fotografeerde". Er wordt vaak van Arbus gezegd dat er een soort conflict in haar werk zit: esthetische foto's van veel al absurde mensen en of situaties. Barbara Duyfjes: "Er zit in haar werk altijd een mengsel van wreed heid en een soort van liefde. Ik zou zelf niet spreken over esthetiek". Lisa Marcus: "Ze heeft een eigen stijl die is te omschrijven als con fronterend, met de bijzondere toe voeging dat je als kijker ziet dat ze sympathie heeft voor de onderwer pen die ze fotografeert, zonder daar bij sentimenteel te worden. Door deze combinatie heeft ze de kracht om iets bloot te leggen van de ka rakters die ze vastlegt. Dat is uniek en dat was haar geheim". Hoe ontstond het idee voor een trilo gie? Lisa Marcus: "Toen we in 1985 zijn begonnen met 'Wet features' hadden we nog niet het plan om een trilogie te maken. De eerste opzet was dat Barbara en ik samen iets wilden doen. Dat bleek toen een succesvolle, positieve en vooral ook inspirerende ervaring, waaruit pas tijdens de toernee het idee groeide om een vervolg op het eerste deel te maken". gom m de derde voorstelling met ander medium, namelijk film, te gaan werken? Lisa: "We kwamen op het idee omdat film het dichtst bij fotografie ligt. Een praktische reden was dat we de karakters van de twee dikke meisjes wilden laten zien en dat konden we niet live op het toneel doen: dat zou te veel tijd hebben ge kost en was praktisch gezien te om slachtig. Bovendien konden we door middel van de film de karak ters van de twee andere delen laten passeren: in een slotprocessie zie je de tweeling van 'Wet features' en de meisjes uit 'Perfect portrait'. Je rea liseert je dan: ze gaan allemaal weg." Barbara: "Een andere reden om de dikke kinderen via film te ver beelden was omdat de slapstick kant van dikke mensen ons niet in teresseert, en dat effect zou het op toneel snel hebben gehad. Wij wil den slechts de vertedering voor die kinderen laten zien. Bovendien in teresseerde de achtergrond ons heel erg: als je langer met het werk van Arbus bezig bent zie je hoe belang rijk die achtergronden altijd zijn". De foto's van Arbus zijn realis tisch. Jullie voorstellingen hebben een dromerige, sprookjesachtige sfeer. Lisa Marcus: "We wilden met de voorstelling niet de foto's copiëren. We gebruikten de foto's als een bron van waaruit ideeën zich konden ontwikkelen in onze eigen stijl en fantasie. Je moet de trilogie zien als een hommage aan Arbus". Marjol Flore in Leidse Schouwburg: 'Marjol gaat vreemd', one-woman-showvan Marjol Flore met Martijn Breebaart aan'de vleugel en Steven Koudijs oj) synthesizer,'. Regie: Frans Boelen. Tekstbijdragen- van' o.a. Jaap Bakker en Rients Gratama. Ge zien op 18 oktober (première) in de Leidse Schouwburg. LEIDEN Eigenlijk is de titel van het programma 'Marjol gaat vreemd' onjuist. De Marjol Flore in dit programma maakt juist een heel vertrouwde indruk. In haar nieuwe solo-show krijgt ze weer eens volop de gelegenheid om te tonen, wat ze allemaal kan. Niks te 'vreemd gaan'; je kunt hoog stens stellen, dat Marjol Flore dit maal meer Nedertendstalig reper toire brengt dan wé van haar ge wend zijn - ze gaat dus jyist 'niet vreemd', of althans 'minder'. En ook ditmaal blijkt dat Marjol Flore toch bovenal een chanson nière is: een vrouw met een on miskenbare présence op het. to neel die een lied niet alleen zingt maar ook echt wat je noemt ver tolkt. Een nummer als 'Gonococcen- tango' bijvoorbeeld knalt zé de zaal in. Het is een geestig Red, in quasi-Spaans accent gezongen, over de hinderlijke gevolgen van een gonorrhoe's aanbod- Dé op somming van allerlei taboes in 'Taboe', 'Mijn afgod*óver haar on toelaatbare liefde voorde paus én het loflied op de vrouwen van Ru bens in 'Lijflied': hef zijn perfecte' cabaretnummers Even bekend als de 'Gonococ- centango' is haar vertolking van het lied over Otfó. Pramüorff, de miskende uitvinder van de bh. Zo mogelijk nog uitbundiger is haar versie van 'I love a pigno'van I. Berlin waarbij Marjol mét'haar volumineuze gestalte over de vleugel schurkt. Op dat soort mo menten geeft zij zich helemaal, 't Is bovendien aan de 'gerijpte' in terpretatie te merken, dat ze een aantal van deze nummers al lan gere tijd op haar repertoire heeft. Dat geldt zeker ook voor haar in terpretatie van 'Zij is altijd een vrouW van Billy Joel, datzij na al die jaren nóg "altijd èvëri'itidfuk- wekkend vertolkt. Dat is dan weer de andere kant- van Marjol Flore: de zangeres die ingetogen kan zijn. Gelukkig doet ze dat nog een paar maal in dit programma. Zo is er 'Dit is niet gebeurd' over incest en 'Kwets baar' het door haar In twee talen gezongen, nummer van Sting. Iets heftiger maar beslist ook één van de hoogtepunten is 'Omarm me', haar versie van het moofe Red van de Duitse zanger Herbert Gröne- meyer. Marjol Flore vindt in dit programma trouwens toch een goed evenwicht, en weerstaat de verleiding tot overdrijving. Dat laatste wil namelijk nog wél eens haar zwakkepunt zijn. Dat ze zich nu niet door haar eigen enthou siasme laat meeslepen, is pure •winst. Rients Gratama schreef spe ciaal voor dit programma een aan tal tussenteksten die een enkele keer nader op Maijol's biografie ingaan. Het is dan ook duidelijk de bedoeling geweest om dit nieuwe programma boven een tour-de-chant uit te tillen. Toch ligt de losse conference Marjol Flore kennelijk niet zo" goed, want niét alle gesproken overgangen tussen de chansons (die zoals ge zegd stuk voor stuk staan als een huis) komen goed uit de verf. Ge kozen is voor de sketch-vorm: lig gend op een hypermoderne sofa vertelt Maijol haar verhaal aan een denkbeeldige psychothera peut (wiens stoel we dankzij de wónderen van'dé theateftechniék inderdaad zien bewegen). Het is een handige manier om - vooral in hetr begin - een aantal nummers met elkaar te verbinden. Het blijft echter helaas te,veel een hulpmid del dat niet echt overtujgt. Deze show heeft zo'n befaamde théra- peuten-setting eigenlijk niet no dig. Marjol Flore is op de eerste plaats een eerste klas chansonniè re, hétgeen ze in haar nieuMB lo-programma wederom schoots bewijst. Orkesten hekelen bezuinigingen AMSTERDAM (ANP) - Het con tactorgaan van Nederlandse Orkes ten (CNOl heeft onthutst gerea geerd op het voornemen van de de missionaire minister van WVC Eel- co Brinkman om de bezuinigingen op orkesten door te zetten. Volgens directeur Wolfensberger van het CNO gaat het om een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen per jaar. Bo vendien wil de bewindsman de fi nanciering voor de toepassing van de zogenaamde normbetrëkking (deeltijdcontracten) handhaven. De CDA-minister wil het vrijgekomen geld bestedén aan kamermuziek, Wolfensberger wijst er op dat het aantal musici bij de orkesten tijdens de Brinkmanperiode al is terugge lopen van 1567 naar 1251. By volle dige uitvoering van de plannen van de minister gaan er volgens Wol fensberger nog eens 30 arbeids plaatsen verloren. Dit beleid zou volgens hem haaks staan op eerdere gemaakte afspraken tijdens de be handeling van het rapport van de landelijke werkgroep orkestenbe- stel in de Tweede Kamer. Biesheuvel en Van het Reve in SSR LEIDEN - De schrijvers Karei van het Reve en Maarten Biesheuvel zullen op maandagavond 23 okto ber in de sociëteit SSR aan de Hóge- woerd voorlezen uit eigen werk. Daarna mogen er door het publiek vragen worden gesteld aan de au teurs. Een tiental amateurschrijvers, die al enige bekendheid genieten in het Leidse, komt op donderdagavond 26 oktober aan bod bij SSR. Zij zul len daar laten horen wat ze zoal heb ben geschreven. De avond wordt besloten met de cabaretvoorstelling *Naa§ Nijmegen' van amuseur Ger- rit de Boer. De toegang voor beide avonden is gratis. AMSTERDAM (GPD) Om zijn werk onder de aan dacht van een groter publiek ie brengen, staat de Leid se kunstenaar Jacob Kanbier (39) deze week pal naast de ingang van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Kanbier is net terug uit Parijs, waar hij bij het Louvre .dezelfde stunt uithaalde. Volgens hem is dit de beste promotie van zijn als 'neo-symbolistisch''omschreven werk. Kanbier zegt na een 'super-turbulent' leven ('Tk heb alles gedaan wat God verboden heeft, maar heb nog al tijd. een blanco strafblad") sinds enige jaren verslaafd té zijn aan het schilderen. Zijn werk bestaat uit grote, donkere doeken, waar de symboliek van afdruipt. Daarnaast maqkt hij vrolijke, erotische aquarellen. De prijzen voov zijn werk lopen-uiteen-van een paar honderd gulden voor een aquarel tot enkéle duizenden guldens voor een schilderij. Volgens een woordvoerder van het Stedelijk Museum is Kanbiers actie geoor loofd: „Hij bevindt zich op de openbare weg. Maar we hopen dat het een eenmalige actie is. Straks ziet de stoep hier zwart van de exposerende kunstenaars". (foto GFD) Lebbis Jansen openen cabaret-café seizoen Het cabaretduo 'Lebbis Jansen aan de cafésituatie. Dit is het eerste i.o.', de winnaars van. het laatste optreden dat de stichting cabaret en Leids Cabaret Festival, openen café heeft georganiseert. De stich- maandagavond óm 21.30 uur in café ting heeft als doelstellirtg om café- Odessa het cabaret-café seizoen met eigenaren en caberetiers met elkaar een voorstelling die' is aangepast in contact te brengen. CELLOCONCERT Anne Gastinel, winnares van het Scheveningse Cel- loconcoufs 1989, komt voor drie concerten naar Nederland. De 18-jarige celliste zal op 17 november optreden in de Waalse Kerk in Amsterdam, 18 november in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en op 19 novem ber in het Muziekcentrum in Enschede. Zij zal het celloconcert in A van Robert Schumann spelen. Anne Gastinel wordt begeleid door het Hol lands Orkest Bellitoni, een amateurorkest, onder leiding van Jules van Hessen. Recordbedrag voor verzameling Dorrance NEW YORK (RTR) - Eén Vërzamé- paraplu' gmg voor het onverwacht hng van 44 schilderijen heeft giste- hoge bedrag van 12,3 miljoen dollar ren op de kunstveiling Sotheby's in naar een onbekende telefonische New York hét recordbedrag van 116 bieder. De opbrengst van het schil- (niljoen dollar (ruim 232 miljoen derij 'Man op zee' van_Van Gogh, gulden) opgebracht. De schilderijen waarop een vrouw met kind is te behoorden tot de nalatenschap van- zien die wacht op de terugkeer van Dohn T, Dorrance. de zoon van de haar man op zee. viel tegen. Het ver- pprichtér vak Campbell's soép. wisselde voor 7.15 miljoen in plaats I Hoewel voor sommige schilderij- van de verwachte 12 miljoen dollar ;n minder werd betaald dan ver- van eigenaar. Sotheby's zei dat 15" vacht, brachten andere kunstwèr- van de 44 werken naar Japanse bie ten juist meer op. De Dorrance-ver- ders zijn gegaan. ameling overtrof het récord van de tfilliam Goétz-collectie die vorig /oor 85 miljoen dollar werd ge- GRATIS - Hét Amsterdams Histo- 'ëild. rish Museum is dit jaar van 27 okto- De verzameling 'bestond uit im- ber tot en met 2 november opnieuw >ressïonistische,' post-impressio- éen week gratis toegankelijk. Het listische en moderne schilderijen AHM doet dit sinds 27 oktober 1975, 1 ondefmèer Monet, Picasso, Van de 700ste verjaardag van Amster- Sogh, Renoir en Degas. dam, toen het huidige gebouw werd Henri Matisse's 'Vrouw met rode betrokken. Het Nationale Öallet r on'. Choreografieën: Frederic Ashton. 'Midzomernachtsdroom' (Mèndelssohn Bartholdi); 'Voices of Spring' (Johan Strauss); 'Symphonic Variations' (Caesar Franc,k)v: Nooïdl^ollgnds Philharalgnisch Orkes oTv. Etfmond Savenièrs. Gezien op 18 oktober in het Muziektheater In Am sterdam, alwaar nog tot en mët;5 rtovem- AMSTERDAM - Vorig jaar overleed op vierentachtigjarige leeftijd de Engelse choreograaf Frederic Ashton. Ashton wordt gezien als de man die de negen tiende eeuwse klassiek-roman- tische traditie van Marius Pèti- ~pa heeft 'verengelsf: zijn ballet ten hebben een sterk theatrale en dus verhalénde inslag. Voor beelden daarvan zijn 'Assepoes ter' en de 'Midzomernachts- - droom' dat het Nationale Ballet .nu voor het eerst in het Muziek theater opvoert. Gracieus en verfijnd bevolken Shake speare's feéaan een stemmig sprookjesbos en met een ingeto gen gevoel vóór humor zet Asht on zijn karakters neer. In 1935 slöot Ashton zich aan bij de al even beroemde choreo grafe Ninette de Valois en haar gezelschap, dat het latere Royal Ballet zou worden. Meer dan vijftig balletten maakte hij voor dit gezelschap. Overwege.nd verhalende ën lyrische werken, maar toen hij zich in 1946 zorgen maakte over de Engelse stand van balletzaken, week Hij van zijn theatrale geloof af. Het leek ër namelijk op dat in Engeland de dans het loodje legde tegen alle theatraliteit. Als .reactie maakte Ashton 'Symphonic Va riations': een abstract muziek ballet op de gelijknamige mu ziek van Caasar Franck. Alle na druk lag nu op zuivere bewe gingsconstructies. Dat Ashton ook van deze ab stracte markt thuis wgs, liet Het Nationale Ballet in de Neder landse première van 'Sympho nic Variations' zien. Drie paren dansen voor een achterdoek dat iets weg heeft van een naaipa- troon: afbuigende en onderbro ken lijnen zijn naast elkaar gete kend. Zo eenvoudig als dit naai- patroon is, zo- zuiver en helder van lyn is Ashton's ballet. De rust van de muziekcompositie zorgt ervoor dat de dansers veel- vuldig stilstaan. Als zij zich be wegen doen ze dat met sierlijke armen en benen en uitermate beheerst. Langzaam neemt ook het tempo toe en dansen de dan- Fragment uit Midzomernachtsdro'om sers synchroon. Heel afgewogen en strak laat Ashton ruimtelijke structuren ontstaan. 'Sympho nic Variations' is beschouwelijk van aard; je ziét Ashtón bij wijze van spreken denken. Maar ach ter deze koele facade ontstaat een sfeer van harmonie en een heid. De abstractie komt op een prachtige manier tot leven zodat de dansers terecht een ovatie ten deel viel. Maar vijf minuten duurt 'Voi ces of Spring'uit 1977 dat Asht on maakte op Johann Strauss' Fraahlingsétimmenwaltzer. In dit duet strooit de vrouw met bloesem ën draagt de man haar op één arm. Het; blije voorjaars- ontwaken straalt er vanaf en sa men maken ze een miniem wals je. Een sierlijke en verfijnd duet, maar echt een pregnante indruk achterlaten, nee. Het 'Feeëriek' Ashton programma geeft al met al een mooi overzicht van de va- riatiès op het thema klassiek- académisch ballet. INGRID FRANKENHUY- ZEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 27