LEIDSCH DAGBLAD Eis Industriebond: vier procent meer W DALEN Geen tippelzone in Arnhem HWieHülsta cent voelt zich Koningin geeft jachtrecht in duinen op LEIDSCH DAGBLAD Politie maakt floppy tegen computervirus 'Kwart ambtenaren op ministeries overbodig' Van Dalen kinderschoenen nu aan de Haarlemmerstraat! Hongaren mogen vrij reizen en emigreren Johannesburg heft deel van rassenscheiding op Leidse artsen beginnen 06- lijn medische informatie WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1989 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 39048 Prijs fl. 1,25 'Hoger loon boven andere zaken' AMSTERDAM (GPD/ANP) De Industriebond FNV stelt bij de komende cao-onderhan delingen de forse looneis van 4 procent. Dit geldt voor zo'n 250 cao's, waaronder een aantal zeer grote zoals de groot-metaal, de metaalnijverheid, Hoogovens, Akzo en Unilever. In to taal gaat het om ongeveer een miljoen werknemers. Van de totale loonruimte (inflatie korting, scholing of het in dienst ne- plus produktiviteitsstijging) van 6 men van langdurig werklozen, procent wil de bond 4 procent opei- Dat idee lanceerde CNV-voorzit- sen. Alleen als werkgevers en werk- ter Hofstede vanochtend bij de pre- nemers in een centraal overleg tot sentatie van de nota arbeidsvoor- goede afspraken over arbeidstijd- waardenbeleid van de christelijke verkorting en werkgelegenheid ko- vakcentrale. Het CNV komt in zijn ir cao-nota niet met een concrete loon- DEN HAAG (GPD) Het Platform Computer Crimina liteit. waarin politie, justitie en bedrijfsleven samenwer ken, stelt bezitters van een MS-DOS-computer tegen be taling van verzendkosten een programma ter beschikking dat het gevreesde Datacrime 2-virus opspoort en vernietigt. Morgenavond maakt de politie in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bekend hoe het 'vaccin' kan worden aangevraagd. De Centrale Recherche In formatiedienst (CRI) in Den Haag verwacht een grote be langstelling voor het anti-vi rusprogramma. Er liggen al 100.000 floppy-disks klaar voor verzending. Als dat niet vol doende mocht zijn, kan er bin nen enkele dagen een veel voud worden bijgemaakt. Het gevaarlijke, in Neder land ontwikkelde computer programma Datacrime 2 wordt op vrijdag 13 oktober actief en vernietigt dan de lijsten in computerbestanden, waar door de opgeslagen informatie voorgoed onvindbaar is. De in druk bestaat dat het schadelij ke programma in ons land ze ker, maar vermoedelijk ook in het buitenland, wijd verbreid CRI-woordvoerder J. de Waard weet van een groot, lan delijk opererend bedrijf, waarvan hij de naam niet wil noemen, dat 47 van de 200 on derzochte personal computers met Datacrime 2 besmet wa ren. Bij het blad Personal Computer Magazine zijn ook al meldingen van het virus binnen gekomen. De Waard roept alle computerbezitters die met Datacrime 2 te maken krijgen op om bij de politie aangifte te doen. Het virus kan voorkomen in de computers van mensen die programma's hebben geplukt uit elektronische bulletin board-systemen of op andere wijze kopieerden. In Opspo ring Verzocht, waarin de flop py's worden aangeboden, zal geen oproep worden gedaan achter de identiteit van de be denker van het gevaarlijke Datacrime-virus te komen. De politie doet daar wel onder zoek naar. komt de bond met gematigde eis. De Industriebond is daarmee de eerste bond die openlijk zegt dit jaar meer belang aan loon dan aan ande re zaken te hechten. Volgens voor zitter B. van der Weg 'is het niet zo dat de bond nu de weg van veel poen heeft gekozen'. Maar de bond triebond FNV 'bepaald niet is ook niet bereid om loonruimte bij trokken'. De werkgevers in de in de bedrijven te laten zitten, ook al dustrie hebben vanochtend gezegd De hoogte van de looneisen wordt aan de bonden in de diverse secto ren overgelaten. Hofstede zei overi gens dat het CNV niet van plan is om loonruimte te laten zitten en noemde de looneis van de Indus- de e den. 4 procent te hoog te omdat veel industrieën het afgelo pen jaar forse winsten hebben ge maakt. En zonder centraal akkoord ver wacht Van der Weg niet dat veel be drijven bereid zijn tegemoet te ko men aan verlangens op het gebied van stimulering van werkgelegen heid en arbeidstijdverkorting. De houding van de Industrie bond zal ongetwijfeld van grote in- vloed zijn op de overige bonden. De WARMOND - Bij een steekpartij in vakcentrale FNV heeft al eerder la- f«n woning aan de Kloosterwei in ten blijken de 35-urige werkweek Warmond is gisterochtend een 31- dit jaar als belangrijke eis te zien, jarige vrouw zwaar gewond ge- maar niet bereid te zijn geld bij de raakt. ^Een 39-jarige Leiderdorper, ondernemingen te laten zitten. Warmondse om onbekende reden met mes gestoken Behalve meer loon wil de bond in de komende onderhandelingen ei sen stellen over onder meer be drijfskinderopvang, positieve actie voor vrouwen en betaald ouder schapsverlof. Verbetering van ar beidsomstandigheden staat hoog in het vaandel, evenals afspraken i het huis werk was, vloog de Warmondse aan en stak haar diverse malen in het bovenlichaam. Volgens de politie gebeurde dat met een fors mes, dat de man zelf bij zich droeg. Na zijn daad vluchtte hij, maar meldde zich later op de dag telefonisch bij de Leiderdorpse politie. Agenten ar resteerden hem vervolgens op zijn Regeringsadviseur prof. Geelhoed: DEN HAAG (ANP) -'Een kwart van steed. Effectieve controle blijkt de ambtenaren op de departemen- echter een groot probleem. ten in Den Haag en Zoetermeer kan Vooral Onderwijs en Weten- verdwijnen. Het veel te grote appa- schappen krijgt ervan langs in Geel- raat overlegt veel over stukken zon- hoeds visie. 'De grootte van dat de- der enkel belang, terwijl het aantal partement staat in geen enkele ver ambtenaren dat het beleid moet uit- houding tot de omvang van de be voeren veel te klem is'. volking. Ambtenaren maken daar Dat zegt prof. Geelhoed, lid van jaarlijks een planning voor het we de Wetenschappelijke Raad voor tenschapsbeleid. Niemand leest dat het Regeringsbeleid en belast met dikke boek, want de wetenschap advisering over minder en eenvou- laat zich niet leiden door Zoeter- diger overheidsregels, in het van- meerse oekazes. Een zinloze bezig- dag verschenen VNO-blad 'Onder- heid dus.' zegt hij. neming'. Als voorbeeld noemt hij het direc toraat voor Volksgezondheid, dat groter wordt, terwijl de Keurings dienst van Waren moet inkrimpen. Een tweede voorbeeld betreft de 120-kilomtergrens, waaraan op cen traal niveau enorm veel tijd is be- i bedrij fsmilieubeleidAtv is nog ^sieeraen nem vervolgens op zij niet geheel uit de bondswensen ver- ™1Sadre,s-Tegenover de politie ve: dwenen, maar zal alleen ter sprake komen in bedrijfstakken makkelijk kan. Het CNV wil dat in de Stichting van de Arbeid wordt afgesproken om ongeveer 2 procent van de loonsom te besteden aan bestrijding van de werkloosheid. In het cao-overleg in de afzonderlijke ondernemingen zou dan nader kunnen worden afge sproken dat dat geld wordt gesto ken in bij voorbeeld arbeidstijdver- Ammoniak ontsnapt bij Thialf-ijsstadion HEERENVEEN (ANP) - Door een verstopping in de ijsmachine van ijsstadion Thialf in Heerenveen is vannacht een aanzienlijke hoeveel heid ammoniak ontsnapt. De politie waarschuwde bewoners van onder meer twee bejaardenflats in de di recte omgeving om ramen en deu ren gesloten te houden. De omge ving van het stadion werd afgezet. De brandweer bestreed de stank door grote hoeveelheden water in de vervuilde sloten te porppen. ben waarom hij de vrouw stak. Het slachtoffer is na een operatie in h« Leidse AZL buiten levensgevaar. PEKING - Het Tiananmen Plein (Plein van de Hemelse Vrede) in de Chinese hoofdstad Peking biedt dezer dagen een heel ande re aanblik dan op 4 juni toen le- gertanks een bloedbad aanricht ten. Nu dansen er jonge Chinese militairen die deelnemen aan een wedstrijd ter gelegenheid van de viering van het 40-jarig bestaan van de Chinese Volksre publiek op 1 oktober. (foto epaj Meerderheid raad tegen gedogen heroïneprostitutie Haarlemmerstraat 128, Leiden. ARNHEM (ANP) - Een meer- derheid in de Arnhemse ge meenteraad is tegen het voor stel om een tippelzone in de wijk Het Broek in te stellen. De voltallige WD-fractie trekt was rond het middaguur nog niet bekend. De fracties van CDA en Socialisti sche Partij hadden zich al eerder te gen de tippelzone uitgesproken. Van de 18 PvdA-raadsleden zijn 4 tegen, onder wie wethouder Van een tippelgebied, de straatprostitu ees uit hun woonwijk zullen wor den verwijderd. „We zullen de hoe ren en de hoerenlopers uit onze wijk sodemieteren", aldus een verkla ring van de wijkbewoners. De regering van de Westduitse Prof. Geelhoed. i_ c, i jicgcn, uuuci wie wciuuuuci vau icgcinig van uc vvesiuu heeft zich tegen deze gedoog- Meurs. Door de afwijzende houding deelstaat Nordrhein-Westfalen {ZLxaMs renata elefanten BUNNIES zone voor heroïne-prostituees in Het Broek uitgesproken. Daarmee is de meerderheid van de raad tegen. Het Arnhems college van B en W is steeds gebruikt als wapen vanmorgen in spoedvergadering strijd tegen de drugsoverlast w. bijeengekomen om de nieuwe situ- wijk Klarendal. De bewoners daar hebben verschillende keren gezegd dat zelfs bij het niet doorgaan van bereid i derland ken met de provincie Gel oplossing te zoe- de drugsproblematiek Noordwijker voorzitter Europese Vereniging atie te bespreken. Of het college het voorstel voor een gedoogzone Drugsbaronnen dreigen kinderen j-j cue ae weg moet vri Bush te ontvoeren meerparti.jenstelsel NEW YORK (AP) - Colombiaanse drugsbaronnen hebben gedreigd één van de vijf kinderen van de Amerikaanse president Bush te ontvoeren als de Amerikaanse en Colombiaanse regering hen geen gratie verlenen. Het dagblad New York Newsday, dat zich beroept op niet nader aangeduide zegslieden bij de inlichtingendiensten, heeft dit vandaag gemeld. BUDAPEST (AP) - Het Hongaarse vrije verkiezingen in meer dan 40 parlement heeft gisteren een wets- jaar. ontwerp aanvaard, dat Hongaren Er staan in het parlement belang- het recht geeft vrij te reizen en te rijke wetsontwerpen ter discussie, emigreren en uitgewezen Hongaren die onder andere tot onderwerp de mogelijkheid geeft naar hun va- hebben de organisatie van het derland terug te keren. Het was het meerpartijenstelsel, een nieuwe eerste wetsontwerp in een reeks, kieswet, de benoeming van een ge- die de weg moet vrijmaken voor een rechtshof dat wetten moet gaan de eerste toetsen aan de grondwet, en een aantal wijzigingen in het wetboek ZEGMAAR TEGEN KAMSTEEG OCCASION Wolkenvelden Wolkenvelden en mogelijk een buitje maar ook af en toe opklaringen. Mini mumtemperatuur ongeveer 8 graden, middagtemperatuur rond 18 graden. Wind uit noordwest tot noord, matig. Om de persoonlijke benadering Om het ontwerp op maat Om de unieke presentatie MEUBELPROMENADE KATWIJK AMBACHTSWEG11-13 TEL 01718 - 28151 strafrecht, Ook ligt er een voorstel om alle verwijzingen naar de leidende rol van van de communistische partij uit de grondwet te schrappen. Het parlement zette vandaag de beraad slagingen voort over aanpassingen in de strafwetgeving. De wetswijzi gingen zijn noodzakelijk, omdat Hongarije een aantal internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten heeft ondertekend. Doel van de wetsaanpassing is een 'grotere' politieke vrijheid, al dus minister van justitie Kulcsar. Vooral de omschrijvingen van de DEN HAAG (IPS) - De Nederland de WD zijn nu 22 van de 39 raadsleden tegen het voorstel. vDoer!nm ^n^ïeSoogzone w^Zre™^ Ziekenhuisdirecteuren korte termijn volgt een gesprek tus sen de Commissaris van de Konin- M. de Bruijne en de staatssecre tarissen van binnenlandse en socia le zaken van Nordrhein-Westfalen. Dit overleg komt tot stand op aan dringen van de provincie, die er al les aan wil doen om de stroom van Westduitse drugsverslaafden naar Arnhem in te dammen. VERHUUR... luxe auto's v.a. 30,-p/dag bij PRANGERS Hoofdstraat 104, Leiderdorp, tel. 071-89.40.40 NOORDWIJK(ANP) - De directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria in Noord wijk, drs T.M.J. van der Zanden (53), is be noemd tot voorzitter van de Eu ropese Vereniging van Ziekenhuis directeuren. Het is voor het eerst dat een Ne derlander in deze functie is be noemd. De Vereniging telt circa 18.000 ziekenhuisdirecteuren uit ruim 15 landen als lid, heeft zijn ze tel in Straatsburg en richt zich op het verbeteren van de gezondheids zorg. Nederland denkt aan visumplicht voor Colombianen verweegt t se regering plicht in te verband met zogenaamde politieke misdrij moeten worden veranderd. In Hongarije zullen in juni 1990 voor het eerst vrije verkiezingen toename worden gehouden. De communisti- dat land sche partij, waartoe nu nog 70 pro cent van de afgevaardigden beho- tiedienst CRI heeft de ministeries mogelijkheid bestaat dat cocaï nesmokkelaars zich de komende tijd meer op de Europese markt zul len richten. Overigens hebben de cocaïne- oorlog in Colombia en het nieuwe, harde beleid in de VS tegen drugs gebruik nog geen gevolgen gehad voor de drugshandel in ons land. :en visum- Volgens Klaas Wilting, woordvoer- Colombia- der van de Amsterdamse gemeente- verwachte politie, is de hoeveelheid cocaïne op de cocaïnesmokkel uit straat gelijk gebleven. De prijs ligt stabiel op 80 tot 150 gulden per De Centrale Recherche Informa- gram, afhankelijk van de kwaliteit, JOHANNESBURG (GPD) Alle gemeentelijke instellingen in Johannes burg zijn vanaf vandaag opengesteld voor alle rassen. Het gemeentebe stuur besloot gisteravond de zogenaamde 'kleine apartheid' b(j zwemba den, ontspanningscentra en het openbaar vervoer te schrappen. Blank en zwart kunnen sinds vanochtend gebruik maken van de zelfde faciliteiten. Het gemeentebestuur kwam tot dit besluit nadat de blanke inwoners via een referendum hadden laten weten dit voornemen te steunen. Het besluit kreeg gisteravond de steun van zowel de Nationale als Democratische Par tij, terwijl de extreem-rechtse Konservatieve Partij het krachtig aanvocht. De anti-apartheidsorganisatie, het Vijf Vrijheden Forum, juichte de be slissing vanochtend in een eerste reactie toe en zei dat de algehele open stelling van scholen en ziekenhuizen, die door de staat worden beheerd, nu niet lang meer kan uitblijven. n, zegt bij een eventueel verlies i: de oppositie te gaan. hij. Wel is de douane extra alert i buitenlandse zaken op vrachten uit zogenaamde bron- invoering omdat de landen. iverdag af vrij Dc vooruitzichten voor vrijdag tot cn met maandag: perioden met zon en droog. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Donderdag 28 september Zon op: 06.36 uur. zon onder: 18.24 uur: maan op: 04.58 uur. maan onder: 17.42 (van een onzer verslaggevers) WASSENAAR/NOORDWIJK Het koninklijk huis draagt het eeuwenoude jachtrecht in de dui nen tussen Noordwijk en Hoek van Holland 1 april over aan Staatsbosbeheer. Natuurbescher mers hebben jarenlang actie ge voerd tegen de plezierjacht, maar volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst heeft die kritiek 'niet bijgedragen tot het besluit'. De koninklijke familie maakt al meer dan 10 jaar geen gebruik meer van het jachtrecht en praat al jaren over een overdracht. Al leen Prins Bernhard jaagde nog wel eëns op wild, maar verkocht enige jaren geleden zijn laatste jachthuisje - niet ver van de Was- 2 Slag. Nu Staatsbosbeheer het jacht recht op alle dieren overneemt en jagers het natuurlijk evenwicht moeten behouden, spreekt Sal man van de Stichting Duinbe houd over een 'belangrijke verbe tering': "Bij Staatsbosbeheer staat natuurbeheer centraal, bij de jagers niet". In april presenteerde zijn stich ting samen met Kritisch Fauna beheer en de Vogel werkgroep Berkheide een nota over de 'ex cessen en onaanvaardbare situa ties' in de 'koninklijke duinen' tussen Den Haag en Noordwijk. Dieren zouden zonder enige noodzaak worden afgeschoten. Ook beschermde en zeldzame dieren ontspringen de dans vaak niet. terwijl het lood dieren zou vergiftigen en schadelijk is voor de waterwinning. Volgens de RVD-woordvoerder is er in het duingebied altijd op een behoor lijke wijze gejaagd door gediplo meerde jagers. Sinds de opening van het jacht seizoen, op 1 september, houden vrijwilligers van Duinbehoud de jagers nauwlettend in de gaten. Ze hebben echter nog geen over treding kunnen melden. De ja gers willen graag in aanmerking komen voor een verlenging van hun contract, na april 1990. (uit het Leidsch Dagblad van gisteren) JE HAD HET KUNNEN LEZEN IN DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND BON JA, IK WIL EEN ABONNEMENT OP DE KRANT VOOR M N EIGEN STUK VAN NEDERLAND Ik neem het Leidsch Dagblad 7 weken op proef voor maar 26,50 Noteer mij voor een kwartaalabonnement 72,40 Voor het abonnement ingaat ontvang ik de krant twee weken gratis! (Aankruisen wat van toepassing is) Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Opsturen in envelop (zonder postzegel) naar Leidsch Dagblad, Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 1