Als ik het mocht overdoen* zou ik arts worden Sobere uitreiking theaterprijzen Spektakel met humor Andrea Domburg (66) over blote heren en experimenteel toneel Jeffrey Tate dirigent RPhO Gérard Mortier naar Salzburg Musea moderne kunst voor elite Boeken VU verzuren DINSDAG 29 AUGUSTUS 1989 PAGINA 17 Louis (F Or voor Andrea Domburg; Theo d'Or naar zieke Guido de Moor ROTTERDAM Na twee valse starts werd dit jaar dan toch de juis te toon bij de uitreiking van de thea terprijzen van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdi recties (VSCD) gevonden. Geen gê nant Hollywood spelen voor de ca mera's van de televisie ditmaal, maar een opzet die veel beter bij de aard van het gros van de Nederland se podiumkunstenaars past: sober, ingehouden en een tikkeltje relati verend. Een gouden greep bleek Pierre Janssen als presentator. Met zijn ontwapenende optreden wist hij zelfs spraakwaterval Youp van 't Hek de mond te snoeren. 'Bedankt', was het enige antwoord dat de win naar van de cabaretprijs gisteren in de Rotterdamse Schouwburg kon bedenken op een geestig voorzetje van Janssen. Dankwoorden uitbrengen is nooit de sterkste kant van Neder landse kunstenaars geweest, maar dank zij de intieme sfeer die Jans sen wist op te roepen forceerde nie mand zich en kwam alles er even eerlijk uit. Emotioneel, maar zeer welgemeend klonk het toespraakje dat de acteur Willem Nijholt via de camera rechtstreeks tot de ernstig zieke acteur Guido de Moor leek te richten. "Lieve Guido. Je was een heel goed leider van de Haagse Co- medie en je bent een ontzettend leuk mens". De Moor had het bestuur van de VSCD verzocht om bij deze gele genheid de Paul Steenbergen Pen ning te mogen doorgeven, de pen ning die De Moor als eerste van de naamgever overhandigd heeft ge kregen. Hij vond dat nu Nijholt dit huldebetoon ten deel moest vallen, omdat het "iemand is met een op merkelijk veelzijdig talent". De Moor werd zelf gehuldigd met de Louis d'Or, de acteerprijs voor de beste mannelijke dragende rol van afgelopen seizoen. Zijn creatie van de in de steek gelaten homoseksue le uitgever Axel in het toneelstuk Hebriana vond de jury getuigen van "grote intelligentie, warmte en diepgang". Dochter Martine en zoon Jasper namen de Louis D'Or namens hun vader in ontvangst. De Theo D'Or, prijs voor de beste dragende vrouwelijke rol, ging naar Andrea Domburg. Met haar creatie van de huishoudster Brechtje in Herman Heijermans 'Nocturne' vierde zij volgens de jury een "on weerstaanbare come-back". "Met een ongekende efficiency van mid delen en precisie gaf zij een zeld zaam indringend en helder portret van een oude vrouw die haar illusie over een relatie met een meneer wreed verstoord ziet", aldus het ju ryrapport. De overige toneelprijzen gingen naar Wim Meuwissen (voor zijn re gie van De Sapeurloot), Theater groep Wederzijds (jeugdtheater), de acteur Kees Hulst (voor zijn aandeel in de voorstelling 'Vrijdag'), en het jonge Vlaamse acteertalent Els Dot termans (voor haar rol van Nina in De Meeuw van Tsjechov). Kritiek De mimeprijs ging naar Jan Lange- dijk voor zijn voorstelling Mancini. Tom Oosterhuis, lid van het pro- duktieteam van de musical Zeld zaam, kreeg de Nederlandse Musi- calprijs. In zijn dankwoord wees hij op een zijns inziens merkwaardige tegenstelling. De VSCD beloont met deze prijs zijn moed en inzet, maar het zijn dezelfde schouwburg directeuren geweest die hebben ge zorgd dat Zeldzaam een vroegtijdi ge dood moest sterven omdat er niet voldoende voorstellingen konden worden geboekt. In de sectie dans ware^i er prijzen voor de soliste Truus Bronkhorst (Gouden Theaterdansprijs), de dan ser Oerm Matern (Zilveren Theater dansprijs) en de choreograaf Ed Wubbe (Nederlandse choreografie- prijs). De oeuvre-prijs ging dit jaar ook naar de dans. Gehuldigd wer den het echtpaar Han Ebbelaar en Alexandra Radius. Radius is bezig aan haar laaste seizoen als danseres. Ebbelaar is al gestopt met dansen. Reinbert de Leeuw nam de 'Ere prijs van de Nederlandse muziek- podia' met gemengde gevoelens in ontvangst, zoals hij zelf zei. Aan de ene kant was hij ijdel genoeg om de prijs in ontvangst te nemen, aan de andere kant vond hij het vervelend dat zijn prestaties afgewogen wer den tegen de anders gerichte ver diensten van door hem hoog ge waardeerde collega's. Acteur Willem Nijholt, die nu de hoofdrol speelt in de musicalCabaretontvangt de Paul Steenbergen Penning uit handen van Hans van Westreenen (links), directeur van de Haagse Koninklijke Schouwburg. De penning was eerder in het bezit van Guido de Moor, die ernstig ziek is. Nijholt toonde zich in zijn dankwoord zeer ontroerd, (foto Gérard Mortier. <f0to epa) leidsverantwoordelijken willen het festival een nieuw aanzien geven na het overlijden van Herbert von Ka rajan, die vele jaren deze manifesta tie inspireerde en leiding gaf. ROTTERDAM (GPD) - Jeffrey Ta- te, die per 1 september 1991 James Conlon zal opvolgen als chef-diri gent van het Rotterdams Philhar- monisch Orkest, onderbrak giste ren zijn vakantie om zich voor te stellen aan de Rotterdamse burge meester, uiteindelijk zijn nieuwe werkgever, en om kennis te maken met de pers. Dat gebeurde in de dakfoyer van de Doelen waar "wat groot uitgevallen petitfours" (RP- hO-directeur Hans van Beers), kof fie en later, hoewel het nog ruim voor lunchtijd was, glazen cham pagne klaar stonden om de nadruk kelijk informeel geheten bijeen komst luister bij te zetten. Tate is voor het Rotterdams Phil- harmonisch geen onbekende, want in de laatste twee jaar stond hij voor het orkest met Bruckner, Beetho ven en Haydn. Dat was wederzijds goed bevallen. Hans van Beers: "Ta- te heeft ervaring bij alle grote orkes ten in de wereld en ook zijn disco grafie is indrukwekkend. Volgend jaar mei gaat hij al opnemen met ons orkest".De nieuwe chefdirigent van het RPhO brengt een' platen- Industrie op foto ROTTERDAM (ANP) - In het kader van '150 jaar fotografie Rotterdam' worden tot en met 11 november in de Rotterdamse Archiefwinkel aan de Coolsingel foto's geëxposeerd over bedrijfsactiviteiten in de vori ge eeuw en het eerste kwart van de ze eeuw. De expositie geeft een beeld van onder andere de aanleg van industrieën, de uitbreiding van irhp'idg ROTTERDAM - In de Rot terdamse Stadsschouwburg kreeg Andrea Domburg (66) gisteren de Theo d'Or - de prijs voor de beste vrouwe lijke dragende rol - voor haar aandeel in 'Nocturne' van Herman Heijermans. Met 'Nocturne' stond ze voor het eerst in zeventien jaar weer op de planken. In 1967 kreeg ze ook al een Theo d'Or, toen voor haar rol in 'Kooien'. Toen kon ze echter niet bij de prijsuitreiking zijn omdat ze, volgens een krantebe- richt, op hetzelfde moment haar WW-uitkering moest ophalen. Een gesprek met een intrigerende vrouw. Andrea Domburg terwijl zij haar tweede Louis d'Or in ontvangst neemt van Sigrid Koetse. "Als je het ook nog op het toneel moet gaan doen...ik moet er niet aan denken". (foto and Als opvolger Von Karajan WENEN (AP) De directeur van de Opera van Brussel, de Belg Gé rard Mortier, is benoemd tot artis tiek leider van de befaamde Salz- burger Festspiele. De 46-jarige Mortier zal, als opvol ger van de onlangs overleden Her- bert von Karajan, formeel pas op 1 oktober 1991 in functie treden. Hij komt echter begin volgende maand al in feitelijke dienst om de pro grammering na 1991 voor te berei den. Hans Landesmann, een Weense impressario, werd door het festival- bestuur benoemd tot economisch directeur van de Festspiele. Eerder dit jaar werd Landesmann door de regering opgedragen een hervor mingsplan uit te werken voor het festival, dat vermoedelijk in de herfst formeel zal worden goedge keurd. De Festspiele worden door critici al sinds lang bestempeld als te eli tair en te conservatief. Culturele be- Andrea Domburg schatert het uit. "Het zou best kunnen," zegt ze. "Was dat in '67? Toen is mijn vader overleden. Ze gaat op zoek naar de onderscheiding om te kijken of er een jaartal op staat, maar kan het ding niet vinden. "Dat van dië WW is natuurlijk onzin. Ik had wel een uitkering, maar die had ik ook wel een andere keer kunnen ophalen". Echt belangrijk vindt ze de onder scheiding niet. "Ik hecht niet zoveel waarde aan die dingen. Het is be langrijker voor de club die 'Noctur ne' heeft gedaan, en voor Heijer mans. Ik wilde het eerst helemaal niet doen, ik durfde niet. Maar Paul Muller, die het stuk voor de NOS produceerde, heeft me overgehaald en me zo ontzettend gesteund. Het was echt zo'n aangelegenheid van met z'n allen". Ook het feit dat het om een lunch pauzevoorstelling ging deed An drea Domburg ertoe besluiten in de produktie te stappen. Haar gezond heid laat 's avonds werken niet meer toe: ze gaat vroeg naar bed en staat vroeg op. Daarom gaat ze ook niet veel naar het theater. Ze heeft trouwens ook niet zo'n hoge pet op van het hedendaagse toneel. "Ik heb vroeger veel experimen ten gedaan met Kees van Iersel. Maar tegenwoordig lijkt het wel al lemaal experimenteel. En wat toneel... Ik dacht nog, nou zeg! Dat is toch niet erotisch? Dat is niet ii, alleen maar bah. Je kunt wel daar onder verstaan... Het RO Thea- zeggen dat je experimenteel toneel ter heeft me eens gevraagd om de gaat doen, maar als de mensen alle- koningin te spelen. Ik zei: stuur me maal weglopen... Bert Schierbeek, het script maar toe. Nou, er stond Samuel Beckett, dat waren ïnder- een heer met een blote penis op het tijd experimentele schrijvers, goeie Verpleegster Lange tijd woonden Andrea Dom burg en haar man Ferdi Posthuma de Boer in Frankrijk, maar sedert drie jaar zijn ze weer in Nederland. Domburg was wel vaak in Neder land om rollen te spelen in tv-series en speelfilms als 'Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan', 'Een mens van goede wil', 'Soldaat van Oranje' of'De fabriek'. "Ik heb toen ik in Frankrijk woonde altijd ge zegd: jongens, als jullie me nodig hebben, kom me maar halen". "Ik had zeventien jaar niet op de planken gestaan, dus 'Nocturne' was voor mij, nou niet direct stress, maar ik was toch heel nerveus. Dat ik 's middags kon spelen was echt ideaal. Ik zou het enig vinden om het weer te doen. Als het niet gaat, nou dan gaat het niet. Ik heb al zo verschrikkelijk veel mooie rollen gespeeld. Ik ben erg tevreden. Ik heb veel succes gehad...dat is toch mooi als je 66 bent?" U hebt in het verleden vaak ge zegd met toneelspelen te zullen stop pen. "O, dat is al heel lang geleden- Toen had ik iets van: goedenavond, ik hou er mee op. Ik ben er ook mee opgehouden, want toen ging ik naar Frankrijk. Ik had een inzinking ge had". U was bang om het toneel op te gaan. Hebt u die angst altijd gehad? Plankenkoorts "Je zou het plankenkoorts kun nen noemen, ja. Ik ben namelijk nogal heel precies als ik werk en dat is niet altijd even makkelijk voor de regisseur en de mensen met wie je werkt. En die angst nu, je moet niet vergeten, zeventien jaar... Ik heb echt zitten beven. Dat heb ik vroe ger nooit gehad." Zou u weer actrice worden als u het over mocht doen "Nee, nee. Niet dat ik ondankbaar ben, maar ik heb in mijn karakter dat ik iets sociaals wil doen. In de oorlog ben ik verpleegster geweest, en als ik toen niet vreselijk ziek ge worden was - ik ben negen maan den verlamd geweest - dan zou ik dat gebleven zijn. Toneelspelen is trouwens net zo zwaar hoor. Nee, als ik het over mocht doen, zou ik liever arts worden of zoiets. Of als er een tweede leven bestaat zou ik, net als mijn man, gaan schilderen en mu ziek maken. Dat is zo fijn. Maar ei genlijk ben ik het meest geschikt om mensen te helpen". Seks U hebt u ook altijd afzijdig gehou den van het toneel wereldje. "Vrienden aan het toneel heb ik praktisch niet gehad. Ik ging om met schrijvers, schilders, een totaal ander soort mensen. Ik heb nu ken nis gemaakt met Paul Muller, dat is een goede jongen. En Allard van der Scheer, met wie ik vroeger veel ge speeld heb, blijkt nu al heel lang op mij gesteld te zijn geweest, daar ben ik nu erg leuk mee, maar ja, wat zijn vrienden aan het toneel? Het is toch al zo moeilijk om vrienden te ma ken..." Is het leven voor acteurs minder leuk dan vroeger "Dat weet ik niet. Ik hoor wel eens verhalen over reizen...vroeger, de bus, dat was dolle pret, maar met dat verkeer tegenwoordig. Je reist altijd in het spitsuur. En ik hoor wel eens dat je voor repetities bij vrije produkties maar half geld krijgt. Hoe ze dat dan doen, daar heb ik geen idee van". "De theaters lopen leeg, ik ben van de tijd dat de schouwburgen nog vol zaten. Het lijkt wel of toneel nu wordt gemaakt voor regisseurs, schrijvers. En al die seks...in de films gaat het net zo. Ik ben een vrij mens, maar - met alle respect voor Paul Verhoeven - als er in zijn films niet geneukt wordt is het niet goed". "Ik had in 'Soldaat van Oranje' een mooie scène friet Rutger Hauer. Hij had de tranen in zijn ogen. Ik zei nog dat ik hoopte dat ze die er niet uit zouden knippen. In de tv-serie hadden ze er Jeroen Krabbé, die het met een mevrouw deed, er tussen geplakt. Waarom? Dat had die hele scène niet nodig". "Nou ja, in de film. vooruit. Maar in het theater vind ik het niet op z'n plaats. Als je het ook nog op het to neel moet gaan doen...ik moet er niet aan denken. Ach, het klinkt al lemaal zo zuur, maar zo is het niet bedoeld. Ik vind het alleen zo ver schrikkelijk jammer". conctract met EMI binnen. Hoewel hij gisteren zei een traditionalist te zijn, maakte hij er geen geheim van meer twintigste-eeuwse muziek in het repertoire van het RPhO te wil len brengen. "Als ik in 1991 aantreed, hebben we nog zo'n tien jaar te gaan tot het jaar 2000, maar de muziek van deze eeuw wordt nog steeds niet geac cepteerd. Iets uit 1910 beangstigt ons, kan ons nog steeds schokken. Ik wil de muziek van onze eeuw zo veel mogelijk in het concertreper toire incorporeren. Misschien kun nen de mensen er dan van gaan le ren houden. Rotterdam is per slot, van rekening een moderne stad, een jonge zowel als een oude stad," al dus Ta te. Hij noemde het RPhO „een heel homogeen ensemble met een warm geluid en een hoge mate van balans. Het is ook een flexibel en snel or kest en het bezit het vermogen om zowel moderne als oude muziek te spelen. Het is een krachtig instru ment om dingen mee te doen. Ik zie er naar uit om met het orkest samen te gaan werken". in een aantal Rotterdamse bedrij ven uit die tijd. De expositie in de Archiefwinkel is ingericht, omdat de organisato ren van mening waren dat de indus triële fotografie tot nu toe slechts marginaal in de belangstelling heeft gestaan. Bij het geëxposeerde mate riaal gaat het hoofdzakelijk om fo to's die bestemd waren als docu mentatie voor bedrijven en de ge meente. Er zijn foto's te zien van on der anderen Julius Perger, Jacobus 'De dodendans' van Lodewijk de Boer UTRECHT - Gezien: Festivalproduktie De Dodendans, regie Lodewijk de Boer, de- kor Jos Groenier, dirigent Peter Phillips, PLAATS: De Singel, 26 augustus; Nog te zien: 29 augustus, 30 augustus, 1 septem ber en 2 september, aanvang steeds 22.45 uur. Ondanks alle euthanasie van te genwoordig, proberen de mees te mensen de dood zo lang mo gelijk te ontlopen. Het is dit ge geven dat al eeuwenlang ten grondslag ligt aan de dodendans en dat nu centraal staat in de ge lijknamige produktie 'Doden dans' van het Holland Festival Oude Muziek Utrecht. Regisseur Lodewijk de Boer heeft het verhaal van de doden dans vorm gegeven en is et daar bij op een welhaast griezelige manier in geslaagd met eigen tijdse middelen de sfeer van een ver verleden op te roepen en te gelijkertijd ook 'boven en bui ten' de tijd te werken. De acteur Hans Dagelet speelt met kennelijke vreugde de dood. Zijn creatie is hoofs, no bel, mild, ironisch, humoris tisch en en hij geeft elke karak tertrek virtuoos weer, gelijk ook de Dood dat al even virtuoos doet in zijn werk. Hij toont in kleding, noch man noch vrouw, een veelheid aan gezichten, maar hij wint altijd, wanneer hij iemand meeneemt, op welke r dan ook. hen dient eerst Sjabbe van Silf- hout genoemd te worden. Hij wisselt knap en snel van rol en zingt net zo gemakkelijk Neder- lands-'boers', wanneer hij slachtoffer-boer is, als 'Duitsig'- Nederlands, wanneer hij de prins, compleet met anjer, ver beeldt wanneer die door de dood is uitverkoren. Een mild- satirische passage, dat dood gaan van de prins, die even de spanning onderbrak. Ook de prestaties van de Ame rikaan David Barick en Karin Jönsthövel dienen geprezen te worden. Noemen we verder nog de Camerata Trajectina onder leiding van Lous Grijp, die on der meer voor lekkere heuse knekelmuziek zorgde en verder ook trefzeker en zuiver bege leidde. Grijp is ook voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor de ideeën en de muzikale uitwerking van de produktie, en ook daarvoor dient hij gecom plimenteerd te worden. Deze festivalproduktie kent veel humor. Het is goed dat nog tot slot te zeggen. Dat past in het karakter van het dodendans-be grip dat tot voorbeeld heeft ge staan en het misstaat deze pro duktie geenszins, die overigens goed het hele festival karakteri seert: 'oude muziek' brengen op alle mogelijke manieren, mits al die manieren maar te verant woorden zijn. WIM HENK BAKKER WVC laat samenstelling publiek onderzoeken DEN HAAG (ANP) - De groei van het aantal museumbezoekers van 2,6 naar 20 miljoen in de periode tussen 1950 en 1988 heeft zich slechts in beperkte mate afgespeeld onder brede lagen van de bevol king. Ondanks het streven deze si tuatie te veranderen, bezoeken mensen met een hogere opleiding nog altijd drie keer zo vaak een mu seum als omgekeerd het geval is. Dit blijkt uit ëen onderzoek van de Utrechtse cultuursocioloog dr. H. Ganzeboom en drs. F. Haanstra van het Amsterdamse Centrum voor Onderwijsonderzoek naar de samenstelling en benadering van het publiek door Nederlandse mu sea. Het onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van cul tuur (WVC) en is vandaag in Den Haag gepresenteerd op het vijftien de wereldcongres van de Interna tional Council of Museums (ICOM). Ter gelegenheid van het gisteren geopende congres van de interna tionale vakorganisatie voor musea en museummedewerkers zijn ruim 1500 vertegenwoordigers van mu sea uit meer dan 100 landen naar Den Haag gekomen. Het algemene thema is 'Musea als generatoren van cultuur'. De specialisten zijn geor ganiseerd in internationale comités en komen apart bijeen. Met name musea voor moderne kunst trekken nog steeds hetzelfde 'elite'-publiek dat dertig jaar gele den ook al kwam, zo hebben Ganze- Het steeds groeiende aantal musea in de niet-kunst sector heeft een ge varieerder publiek weten te trek ken. Intensieve educatieve begelei ding heeft een drempelverlagend effect, aldus het onderzoek. Tegelij kertijd is echter vastgesteld dat in tensieve, 'emanciperende' meducatie in de jaren tachtig steeds minder voorkomt. Ganzeboom en Haanstra menen dan ook dat bij de discussie over het congresonderwerp niet moet wor den vergeten dat de groei van het museumbezoek niet heeft geresul teerd in een groter bereik van alle lagen van de bevolking. AMSTERDAM (ANP) - Meer dan veertigduizend boeken uit de biblio theek van de Vrije Universiteit in Amsterdam dreigen ten prooi te vallen aan verzuring. De universiteit is wegens geldgebrek niet in staat om maat regelen te treffen die kunnen voorkomen dat de boeken geheel verloren gaan. Dat meldt Ad Valvas, het weekblad van de VU. Momenteel geeft de bibliotheek per jaar rond de drie ton uit aan het her stel van boeken. Het gaat dan echter meestal om eenvoudige reparaties, in kleine plukjes van vijf of tien. Er wordt gewacht op een methode om grote hoeveelheden tegelijk te behandelen. De verzuring van de boeken wordt veroorzaakt door de samenstelling van de vezelmassa waarvan het papier is gemaakt en de gebruikte lijm. Van slechte kwaliteit zijn met name boe ken en documenten uit de periode 1850-1870. Ook boeken die vlak na de Tweede Wereldoorlog of op kringlooppapier zijn gedrukt verkeren in slechte conditie, aldus Ad Valvas. MEDIAPRIJS De Europese Media Prijs voor het jaar 1988 is toegekend aan de oud-Europees commissaris Lord Francis Arthur Cockfield. aan-de acteur Peter Ustinov en aan Philips-topman Cor van der Klugt. Aan de prijs - die wordt uitgereikt in de sectoren politiek, cultuur en industrie - is een geldbedrag verbonden van 5000 ecu (11.700 gulden) en een bronzen sculptuur. De prijs zal jaarlijks worden toegekend aan personen of instellingen die bijdrage hebben geleverd aan de Europese eenwording.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 17