TAD LEIDEN 'Leiden laks met plaatsen politieke reclame van SP' Een van de oudste bruggen in Leiden wordt opgeknapt Broers en zussen gehandicapt kind krijgen weinig aandacht' LEIDSCH DAGBLAD Belgische prijs voor Leidse onderzoekers Heizeldraina De Luifelbaan dertig jaar Bejaarde man op één dag twee keer aangehouden Partij zet illegaal borden rond lantaarnpalen s MAANDAG 21 AUGUSTUS 1 LEIDEN - De Leidse bestuurskun dige Paul 't Hart en zijn collega Bert Pijnenburg hebben een Belgische prijs ontvangen voor hun onder zoek naar het Heizeldrama dat plaatshad tijdens de Europacup-fi nale tussen Liverpool en Juventus. De prijs voor beleidsgericht weten schappelijk onderzoek in de sport, 50.000 Belgische frank (zo'n 2700 gulden), werd uitgereikt door de mi nister van cultuur P. Dewael. De jury noemde het boek 'een fas cinerende beschrijving van een so- cio-politieke ramp en en uitgediep te wetenschappelijke analyse van een politiek-bestuurlijke crisis. Een zeer omvangrijk speurwerk, een originele aanpak en een feilloze we tenschappelijke methode geven aan dit werk een hoge kwaliteit', zo staat in het personeelsblad van Wolters- Kluwer. Het onderzoek is in boek vorm onder de naam 'Het Heizel drama' verschenen. De twee bestuurskundigen analy seerden in hun onderzoek de oorza ken van de ramp. Daarbij kwamen" zij tot de conclusie dat de schuld niet bij enkele personen lagen, zoals de gestrafte rijkswachtcomman dant en de bestuurder van de Belgi sche voetbalbond. Volgens hen hadden ook belangrijke autoritei ten bij het ministerie van binnen landse zaken, gemeente Brussel en bestuurders van de Europese voet balbond door zorgvuldiger hande len het Heizeldrama kunnen voor komen. LEIDEN - Het winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden Zuid-West be staat dertig jaar. Ter gelegenheid daarvan worden deze week ver schillende festiviteiten gehouden. Zowel op 24, 25 als 26 augustus wordt er een kermis gehouden en een midzomermarkt met tal van aanbiedingen. Voorts hebben win keliers tal van aanbiedingen voor een piek. Op 24 augustus is er van 18.30 tot 21.00 uur een rad van avontuur. Vrijdag 25 augustus zijn er oude am bachten te bekijken tussen 14.00 en 21.00 uur. Tevens treedt vanaf 18.00 uur de Caribean showb^nd Caribe op. Zaterdag 26 augustus is er een fa milie doe-markt van 10.00 tot 16.00 uur (opgeven bij Mentink Mode); een reuzensjoelbak, Luifelbaan-bal- lon, e.d.. Om 15.00 uur heeft zater dag de prijsuitreiking van de kleur plaatswedstrijd plaats. LEIDEN - Een 67-jarige man uit Arnhem is zaterdagmiddag aange houden nadat hij bij de Hema had getracht vier overhemden te stelen. De man verklaarde tegenover de politie de overhemden mee naar buiten te hebben genomen 'om de prijskaartjes bij daglicht te bekij ken'. Op het politiebureau bleek echter dat de man al 160 maal eerder voor diefstallen was aangehouden. De bejaarde werd na een verma nend praatje enkele uren later heen gezonden. Kort daarop werd de man bij V&D weer opgepakt toen hij trachtte de winkel met 400 gul den aan gestolen goederen te verla ten. De Arnhemmer heeft het week einde op het politiebureau moeten doorbrengen. SOS Telefoon De Telefonische Hulpdienst Leiden zoekt vrijwilligers die in afwisselende diensten dag en nacht beschikbaar zijn. In oktober wordt begonnen met de trai ning van nieuwkomers die bovendien door een beroepskracht worden bege leid. Momenteel werken er ongeveer 80 vrijwilligers bij de THD. Belangstellenden kunnen schrijven naar THD. postbus 495, 2300 AL Leiden. Tenniscursus De directie Sport en Recreatie van de ge meente houdt in de Drie-Oktoberhal aan de Smaragdlaan een cursus tennis. De ze bestaat uit 10 lessen die naar keuze kunnen worden gevolgd op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag en kost 150 gulden inclusief ballen en racket. De start heeft plaats in de week van 4 september. Opgave op werkdagen tussen 8.00 en 9.30 uur via tel. 315601 LEIDEN - De Socialistiese Par tij (SP) is boos op de gemeente Leiden, omdat gehuurde ver kiezingsborden pas vandaag heeft geplaatst. De SP heeft de borden al ruim geleden beplakt met de eigen affiches, maar ze lagen vanmorgen nog steeds in de Stadswerf, zo klaagde de partij bij de gemeente. In reac tie op de klacht heeft de ge meente besloten de borden van middag neer te zetten. De ruzie over de gehuurde borden is een uitvloeisel van het plakbeleid dat de gemeente voert. In Leiden mogen alleen op negen grote hou ten aanplakborden affiches worden bevestigd. Op deze borderf kunnen alle politieke partijen zonder kosten plakken. Daarnaast kunnen de par tijen losse borden huren en beplak ken met de eigen boodschap. Die borden kosten een tientje en wor den door de gemeente op van tevo ren bepaalde plekken worden ge plaatst. De SP heeft als enige partij ruime tijd geleden deze borden al De afdeling wegbebakening zal ze pas in de loop van deze week neerzetten, zo was de verwachting. Volgens een gemeentelijk woord voerster is het oponthoud waar schijnlijk te wijten aan het feit dat morgen Groen Links nog borden wil beplakken. "Daarna worden ze en masse geplaatst", aldus de zegs vrouw. Even later laat ze weten dat de borden van de SP alsnog van middag worden neergezet. De SP klaagde, omdat de borden al meer dan een week geleden zijn beplakt. Bovendien hebben B en W in een officieel besluit over de cam pagne voor de Tweede-Kamerver kiezingen en het daarbij behorende plakken bepaald dat de verkie zingstijd op 12 augustus ingaat. Omdat de borden nog steeds in de Stadswerf lagen, heeft de SP zonder vergunning eigen plakkaten rond lantaarnpalen bevestigd. De borden zijn vooral te vinden in de Kooi en Zuid-West. De SP heeft voor het plaatsen van deze borden een ver- Lezers schrijven Stevenshof Er schort iets aan de berichtgeving in deze krant over de Stevenshof. Volgens Jan Rijsdam, in zijn artikel van 14 augustus, begint de woon wijk pas nu aanzien te krijgen door dat laagbouwvarianten vermeden worden en een experimentele opzet in de wijk wordt toegepast. Als be woners van één der pioniersbebou wingen in de Stevenshof en regel matige ontvangers van bezoekers kunnen we hem omtrent die hunke ring naar verandering geruststellen: die zal waarschijnlijk alleen bij hem en een paar anderen (bij stadsont wikkeling) worden aangetroffen. Anders dan hij stelt, telt de Stevens hof al enige hoogbouw die boven dien markante posities bezet. Bij - en met name boven - het win kelcentrum en rond de verkeerswal rijst beslist goed ingepaste bebou wing op. Het wijk- en dienstencen trum roept door zijn groene kleuren en witte steen frisse associaties op. Daartegenover hebben we, al voor de wijk bijna voor de helft was vol gebouwd - en niet dus laatstelijk zoals Rijsdam wil suggereren - de geheel in grijs uitgevoerde, van staal en kunststof vervaardigde wo ningen moeten begroeten, in het ka der van een experiment. Met weinig eerbied voor de reeds voltooide bebouwing is in vlek 23 dicht op de in gele zandsteen uitge voerde laagbouw een in wit en oran je uitgevoerd, rondlopend flatge bouw van vijf verdiepingen neerge zet. Aan dit gebouw is bepaald niet af te lezen, dat nieuwe inzichten in flatbouw zijn toegepast (hiervoor is het Centraal-Wonenproject in de zelfde vlek een beter voorbeeld). Met weinig gevoel voor raffinement zijn twee kolossale lifttorens aan de buitenste einden geplaatst. Rijsdam mag ons iemand aanwijzen die op die 'stedelijke aanblik' van de wijk zit te wachten. Het portaalgebouw met doorzicht naar de molen oogt op dit moment inderdaad bijzonder en past goed bij de overige bebouwing, maar het had toepasselijker geleken orh een van de bewonérs over de leefbaar heid van de opzet te vragen, (weer galmt het binnenterrein niet te veel? Valt het doorstromende sloot je schoon te houden?). Terwijl zijn bespreking op een vreemde manier tendentieus is, wordt ook zijn woordgebruik wat bijzonder. Van 'woontorentjes' is inderdaad sprake als ze, zoals oor spronkelijk de bedoeling was, vier tot vijf verdiepingen hoog zouden wórden. Bij acht tot tien verdiepin gen spreken we in het Nederlands over flats. De aanwezigheid van zul ke hoge eenheden zal ongetwijfeld zeer nadelige gevolgen voor het leefklimaat rond de bebouwing hebben. Zelfs een toevallige passant weet hoe hard het kan stormen in de Ste venshof en de bijdrage van flats aan koude wind en turbulentie zijn be kend. Liederlijke architecten kun nen lacherig doen over windeffec- ten op gebouwen, maar iedereen die in de Stevenshof woont, weet dat hij enige tijd van het jaar in een wind tunnel woont. De glazen gang voor langs het Centraal-Wonengebouw is in die omstandigheden ook eerder een noodzakelijkheid dan een extra voorziening. En menig buurtbewo ner die op zijn weg naar het winkel centrum de fietsbrug bij het park probeert te passeren, kan door de striemende wind van zijn rijwiel worden gekegeld. Park is trouwens bij de voorge stelde hoge bebouwing een eufe misme geworden voor plantsoenen. Moeten we doorgaan? Nergens in Nederland is zo be knibbeld op de open ruimte als in de Stevenshof om laagbouw moge lijk te maken. Moegestreden over die inspanningen en gedreven door het geldtij blijkt stadsontwikkeling te willen terugkeren tot het in-zich- zelf-gekeerde-flatprincipe, dat het groen in een weinig andere vorm wil over laten dan lege ruimte te zijn. Ooit was de Stevenshöfjespolder een juweel van een polderland schap. Binnenkort wordt het een der laatste bebouwbare plekken binnen de gemeente Leiden die zonder voorbehoud zal worden overgedragen aan (inzichten van) projectontwikkelaars. Het moge zo gebeuren, maar laat het Leidsch Dagblad hier niet zo knechterig zijn steun aan verlenen. W. v.d. Pol, L. v.d: Poel, F. Visee, bewoners Joke Smitstraat, Leiden. gunning gevraagd, maar die werd door B en W geweigerd. Volgens het college zijn de driehoeksborden rond de lantaarnpalen alleen be stemd voor commerciële doelein den. Tegen dit besluit van B en W heeft de SP bezwaar gemaakt. Op basis van een Raad van State-uitspraak over een soortgelijk geval in de Bra bantse gemeente Schijndel meent de SP dat een gemeente geen ver gunning kan weigeren in verkie zingstijd. Omdat een bezwaarschrif tenprocedure veel tijd vergt, heeft de SP de borden alvast geplaatst. "We kunnen natuurlijk niet gaan wachten op de uitspraak van de ge meente. Dan is 6 september voor bij", aldus Fenna Vergeer, die na mens het district Zuid-Holland het bezwaar indiende. De SP heeft deze borden overi gens geplaatst omdat de negen hou ten aanplakborden die zijn bestemd voor alle partijen op grote schaal worden misbruikt. Circus Krone .heeft ze in gebruik, maar ze zijn ook volgeplakt met allerlei reclame-ui- tingen, zo zegt de SP. Overigens zal de gemeente de illegale borden van de SP vanmiddag verwijderen als de gehuurde borden van dezelfde partij zijn neergezet. Vragen Groen Linies aan verkeerde adres LEIDEN - De schriftelijke vragen van het Leidse raadslid Laurier (Groen Links) over de vermeende verbranding van chemisch afval van het Sassenheimse Sikkens in de Leidse vuilverbrandingsinstalla tie zijn door B en W doorgestuurd naar de Gevulei, de beheerder van de oven. Laurier wilde weten of er daadwerkelijk afval van de verffa- briek Sikkens in de'installatie was verbrand, zoals het weekblad Nieu we Re vu had gemeld. Maar Laurier was met deze vragen aan het ver keerde adres. Hij moet bij de Gevul ei zijn en dus hebben B en W ze doorgestuurd. Het college schrijft wel dat che misch afval nooit in de Leidse in stallatie mag worden verbrand. Als het bericht in Nieuwe Revu juist zou zijn, is verbranding in Leiden verboden, zo stellen B en W. Overi gens wijzen zij Laurier erop dat het toezicht voor de afvoer van che misch afval berust bij de gemeente waar het bedrijf is gevestigd, in dit geval Sassenheim. "Alleen op be drijfsafval afkomstig van bedrijven binnen onze gemeente zullen wij enige invloed kunnen uitoefenen", aldus B en W. De Nieuwsteegbrug over de Steenschuur, tussen Nieuwsteeg en Doezastraatwordt vernieuwd. Op de voor grond de houten noodbrug die is aangelegd omfiets- en voetgangersverkeer gewoon doorgang te verlenen, ^fov LEIDEN - Leiden heeft ruim 200 bruggen. Ze horen bij de stad als haring bij wittebrood. Er komen nog steeds meer bruggen bij. In de nieuwe woonwijk Stevenshof bijvoorbeeld waar momenteel ge werkt wordt aan een oeverveïbin- ding met het Morskwartier. De oude bruggen in de binnen stad vergen veel onderhoud. Een flink aantal is de afgelopen jaren door de gemeente opgeknapt. De afdeling bruggen van de gemeen te heeft daaraan haar handen vol. Momenteel wordt de Nieuw steegbrug over de Steenschuur, tussen de Nieuwsteeg en Doeza straat, onder handen genomen. De face-lift kost ruim acht ton. De Nieuwsteegbrug is één van de oudste bruggen van Leiden. Hij is gebouwd rond 1389. De toenmalige stadsuitbreiding maakte een brug tussen de St. Pieters Nuwesteech (nu de Nieuwsteeg) en de Koepoorts gracht (nu Doezastraat) noodza kelijk. Over de Koepoortsgracht trok immers alle verkeer via de Koepoort (één van de vroegere stadspoorten) in de richting Zoe- terwoude. Al na korte tijd, in ieder geval voor 1456, is de Nieuwsteegbrug van steen gemaakt en begon de oeververbinding aan haar tweede leven. Op de borstwering stond toentertijd een stalletje met heili genbeelden dat na de reformatie is verdwenen, zo meldt het brug- genregister van de gemeente Lei den. In oktober 1648 nam Jan Claesz. Petyt de opdracht aan om voor 1100 gulden de brug af te breken en een nieuwe brug te bouwen. Het werd er één met twee bogen. De grofsmeden Evert Dircksz. en Jasper Jansz. maakten de ijzeren leuning voor een bedrag van 2 stuivers en 12 penningen per porld geleverd ijzer. In 1808 was deze brug weer in zo slechte.staat dat die ingrij pend herstela moest worden door Hendrik Wijnen. Ruim vijftig jaar later was de Nieuwsteegbrug opnieuw aan al gehele vervanging toe. De nieuwe brug die in de plaats kwam van de oude was een vaste plaatbrug met ijzeren liggers. A. Verhoog bouw de deze brug voor de somma van 3629 gulden. De brug heeft tot op de dag van vandaag weerstand geboden aan de knagende tand des tijds maar is nu weer hard aan vernieuwing toe. Het werk wordt nu uitgevoerd door aannemingsbedrijf Beljon uit Zoeterwoude. Uiteraard niet voor 2 stuivers en 12 penningen. Met het karwei dat ongeveer een half jaar zal duren is een bedrag gemoeid van ruim 8 ton. Tegelijk met het opknappen van de Nieuwsteegbrug zullen ook de walmuren in de directe omgeving worden vernieuwd en worden ter plaatse, door het wa ter van de Steenschuur, kabels en leidingen gelegd om de kabels in de te slopen brug te ver vangen. in juni is een begin gemaakt met het slopen van de oude wal muren en het plaatsen van stalen (hulp)damwanden. De nieuwe walmuren en de nieuwe brug worden gefundeerd op betonnen palen die op een speciale manier worden geheid om schade aan omliggende oude panden te voor komen. Om het fiets- en voetgan gersverkeer gewoon door te kun nen laten gaan is vlak bij de oude Nieuwsteegbrug een houten noodbrug aangelegd voor de duur van de werkzaamheden. Omdat de Nieuwsteegbrug een monument is zal de verbinding, die in het verleden regelmatig vervangen is door een nieuwe, ogenschijnlijk geen verandering ondergaan. De fraaie brug zal in de oorspronkelijke staat worden herbouwd, met sierlijke ijzeren liggers, troggewelfjes en een pop- penleuning. Als extra komen op de brug straks twee historische Leidse lantaarnpalen. IJs en weder dienende is het herstel van de brug voor het eind van dit jaar gereed. De eeuwenou de oeververbinding ziet er dan weer als nieuw uit en begint voor, de zoveelste keer aan een nieuw leven. Sociaal Pedagogisch Centrum houdt ontmoetingsmiddag LEIDEN - Geestelijk gehandi capten en hun ouders worden - wanneer zij dat wensen - met al le zorg omgeven. Broers en zus sen van de gehandicapte blijven echter vaak buiten beeld, hoe wel ook zij vaak met de gevol gen van een gehandicapt fami lielid worden geconfronteerd. "Aan broers en zussen wordt niet zoveel aandacht besteed", zegt Mariet Brak, maatschappe lijk werkster bij het Sociaal Pe dagogisch Centrum (SPC) in Leiden. door Gert Visser Dit centrum organiseert op zater dag 23 september een bijeenkomst Gehuwd: G.W.L. Blijdenstein en A. van der Woerd. M.M.M. Steenvoorden en T.B.V.M. Erades. M.L. bij de Leij en P.H. Geveke, M. Jansen en C. de Haas, W.F.A. Koet en M. van Berkel. P.P.J.M. Bogaers en C.J.A. van der Heijden. H.J. Kanis en B.M.M. Barnekow, A. Top en N. de Nobel. Z. Ayata en T.M.W. Peter- chael zv. D. van der Wijngaard en A. J. Jansen. Nicky zv. D.A. Hoek en Y.M. Noordermeer. Eli za dv. D.A. Hoek en Y.M. Noordermeer. Loes dv. F.H. Korlekaas en C. Holswilder. Lucas zv. M.E.M Timmer en C.M.J.C. Straver, Laura So- fie dv. P.H. Heerema en T.E. Vangsted, Babet- te Isabelle Helena dv. J.T.H.J. van Beukering en M.J.A. Kluts. Michelle dv. J. van Winkel en M.W. Beumer. Job zv. J. van Keulen en E.W. nus zv. P.N.M. van Winsen en J.M. Meskers, Jessy Aurelia dv. J.l. Terpstra. voor in de regio Leiden woonachti ge broers en zussen van geestelijk gehandicapten. Elders in het land hebben zulke bijeenkomsten al eer der plaatsgehad, maar voor Leiden is het de eerste maal. Meer bijeen komsten of gespreksgroepen kun nen volgen, afhankelijk of daar be hoefte aan is. "Het Sociaal Pedagogisch' Cen- rum heeft eigenlijk vooral contact met de ouders en de gehandicapte zelf. Maar van ervaringen elders in het land weten we dat broers en zus sen ook met allerlei vragen, proble men of emoties kunnen rondlo pen", vertelt Mariet Brak: "Om eens wat te noemen: We veronderstellen dat broers en zussen wanneer ze op hun 'jeugd' terugkijken het gevoel hebben dat ze aandacht tekort zijn gekomen. Dat komt natuurlijk niet in alle gezinnen voor en ouders zul len er ook alles aan doen om dit te voorkomen. Maar toch, het is haast onvermijdelijk. Het gehandicapte kind vraagt zoveel aandacht". De aanwezigheid van een geeste lijk gehandicapt kind zet het gezin vaak onder druk. Steeds opnieuw zijn er momenten die de directe fa milieleden met de neus op de handi cap drukken. Dat begint bij de ge boorte: wat is er mis, hoe ernstig is het en hoe zal het kind zich later ontwikkelen? Maar ook op die mo menten dat er keuzes voor het kind moeten worden gemaakt: kleuter school of dagverblijf, voor welke school is het kind het meest ge schikt? Mariet Brak: "Je kan wel zeggen dat het toch altijd weer pijn, ver driet en spanning kost wanneer je hiermee wordt geconfronteerd. Het hoeft niet in elk gezin een probleem te zijn, maar spanning geeft het vrij wel altijd". Een ander voorbeeld van een vraag die broers en zussen kan be zighouden: "Naarmate de vader en moeder ouder worden, komt de vraag naar voren wie straks de ver zorging'van het gehandicapte kind op zich neemt. Het kind woont'vrij wel altijd in een of ander instituut maar moet toch bezocht worden. Wat gaat er gebeuren in de vakantie, wie regelt de financiën en met wie kan de instelling overleggen. Dat soort vragen komen vaak op broers De reden dat nu een middag voor broers en zussen wordt gehouden, is deels toevallig. "Je moet een keer op het idee komen". Er ligt echter ook een praktische reden aan ten grondslag. Mariet Brak: "De Neder landse bevolking wordt steeds ou der en dat geldt natuurlijk ook voor de gehandicapten. Dat betekent dat de kans steeds groter wordt dat het kind de ouders overleeft en de broers en zussen voor de taak staan de verantwoordelijkheid van de ou ders over te nemen". Doel van de bijeenkomst is om broers en zussen de gelegenheid te geven ervaringen en oplossingen uit te wisselen. De inleiding wordt dan ook verzorgd door 'een zus' van een gehandicapt kind. Daarnaast wil het Sociaal Pedagogisch Cen trum duidelijk maken welke rol zij kan spelen in de hulpverlening aan broers en zussen. Mogelijk dat er la ter ook nog een bijeenkomst wordt gehouden voor minderjarige broers De bijeenkomst wordt op 23 sep tember van 13.30 tot 17.00 uur ge houden in het centrum Zuid-Wes- ter, Kennedylaan 116 in Leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave en inlichtingen bij het Soci aal Pedagogisch Centrum, tel. 071- 155311. Maatschappelijk werkster Mariet Brak: "Het hoeft niet i probleem te zijn, maar spanning geeft het vrijwel altijd". STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 7