Rijnsburg kiest 'veilige koers' DE T VAN TOE Ni Nieuwe toeristische organisatie Noordwijk na zomer operationaal Romeinse waterleiding ontdekt UNIEK ZILVERWERK: DE WARMOND-COLLECTIE PAGINA 8 REGIO MAANDAG 26 JUNI 1989 Meevaller van 250.000 gulden RIJNSBURG De gemeen- een vergelijking van uitgaven en in- te Rijnsburg heeft het eerste komsten, dit jaar eenmalig 62.700 halfjaar van 1989 enkele fi- nanciële meevallers gehad Er werd minder geld uitge geven en de inkomsten ste- een Al metaal zit er ruim Een eerste voorl°P)ge raming laat, hii nnPewiir.iPrl heleid oen tekort 250.000 gulden meer in kas Evenals voorgaande jaren, be tracht het college van Rijnsburg ui terste voorzichtigheid bij het op stellen van de begroting voor 1990. voorlopige ra: bij ongewijzigd beleid, een tekort zien van 200.000 gulden. Burge- dan was begroot. Dat blijkt meester en wethouders moeten zich uit de financiële tussenba- nog buigen over de vraag of dit ver- lanc van rip ppmpentp ppn wachte tekort moet worden wegge- tans van ae gemeente, een werkt door bezuinigingeni lasten_ soort voorjaarsnota, uitge- verzwaring voor de burgers danwel bracht door burgemeester het schrappen van investeringen, en wethouders. Juist gezien het verwachte tekort willen B en W, zo schrijven zij in hun tussenbalans, in 1990 een voor- Ondanks de gunstige resultaten zichtige koers varen. Het college wil maant het college in zijn tussenba- zowel de echte eenmalige voordeel- leid. Bij het op- tjeSi a]s de ontwikkelingen die ook stellen van de begroting voor 1990, op langere termijn gunstig uitwer- willen B en W er dan ook niet van ken op begroting als incidentele KATWIJK - De sproetenbus trok afgelopen zaterdag op de Katwijkse boulevard weer veel belangstelling. Vol lens tot voorzichtigheid. Bij het op- tjes. als de ontwikkelingen die ook geyis het Integraal Kankercentrum West maakten zaterdag ruim 1.000 persoyien gebruik van deze mogelijkheid _i.li j_ i a: innn om een gratis onderzoek naar huidkanker te laten doen. Volgend weekeinde staat de bus in Scheveningen, de 00zaterdag daarop in Kijkduin. foto Dick Hogewoning) uitgaan dat er in dat jaar opnieuw voordeeltjes beschouwen. Zo wordt minder uitgaven en meer inkom sten zijn. De meevallers van het eer ste halfjaar worden als 'incidenteel' beschouwd. Het college wil het te optimistische begroting 1 het komend jaar vermeden. W willen het extra geld nog inclu sief het resterende bedrag op de post onvoorzien, ruim 250.000 gul- tra geld gebruiken voor eenmalige uitgaven in 1989. meE4nteVRünXrgV1s dITrhogmg beschikbaar. Het college wil varf algemene^itkering vrm het 100 000 gulden daarvan, storten - rijk. Voor 1989 betekent dit 45.000 gulden extra inkomsten, in de daar op volgende jaren wordt deze in komstenbron met 145.000 gulden verhoogd. Ook blijkt de gemeente aanzienlijk meer geld binnen te ha len in de het fonds waaruit de reconstructie van de Vliet wordt betaald. Dat geld komt goed van pas want de opknap beurt valt naar verwachting 235.000 gulden duurder uit en komt daar mee op een totaal bedrag van 6,5 ïóees'zo'dat 'dit miljoen gulden. Voor het plantsoen- - nnrlprhnnri wordt vnnr hot aantrtslr. den verhoogd. De inkomsten uit roerend-goedbelasting vallen struc tureel 7000 gulden hoger uit dan verwacht. Bü het maken van de begroting g°S^is'^S» Óp malig 22.800 gulden extra uitgetrok ken. B en W stellen verder voor 10.000 gulden te besteden aan ver vanging van het meubilair ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij de opgravingen aan de Juliana- straat in Alphen zijn een Romein se watertoevoer uit de tweede eeuw na Christus en een ongeveer zeshonderd jaar oude put gevon den. Beide vondsten kwamen bij toeval boven water. Bij het afgra ven van het terrein waar voor heen het pand van Couvée stond, stuitte de graafmachine op het deksel van de waterput. E. van der Most van de Archeologische Werkgroep Nederland vermoedt Bij het uitgraven van de put, bestaande uit twee op elkaar ge stapelde houten tonnen van elk 1.10 meter hoog, ging Van der Most met zijn schop dwars door de Romeinse goot. Volgens de ar cheoloog loopt deze watertoe- voergang naar een openbaar ge bouw, dat naar zijn verwachting enkele meters verder ligt. "Het zou ook een villa van een promi nent man kunnen zijn die een ei gen badkamer had", vertelt Van der Most. "Maar dat is zeer on waarschijnlijk omdat we langs de Rijn nog nooit villa's hebben ge vonden". De archeoloog denkt niet dat hij het gebouw nog voor de laatste graafdag op 15 juli boven gronds krijgt. "Daarvoor hebben we mankracht en geld nodig, ter wijl wij hier onbezoldigd werken. We krijgen gelukkig veel hulp van een bouwbedrijf en een loon bedrijf die met graafmachines af en toe een uurtje komen graven". te vergeten een bedrag op nemen voor het vakonderwijs dat het protestants-christelijk basis- de n nHop,.. i w ganisatie. De gemeentesecretarie onderwijs wordt gegeven. Hiervoor ®oplrt niot hrf moet op de begroting jaarlijks i bedrag van 47.000 gulden worden uitgetrokken. Voor dit jaar bete kent dit dus een tegenvaller. Het be drag aan onvoorziene uitgaven in de eerste helft van dit jaar viel mee. Er was een bedrag uitgetrokken van ruim 94.000 gulden en daarvan is nu nog ruim 60.000 gulden deze 60.000 gulden is er, zo blijkt uit werkt niet helemaal zoals het moet en het college wil laten onderzoe ken hoe hierin verbetering kan wor den gebracht. Van de 250.000 gulden blijft na de ze en andere kleinere uitgaven, nog ruim 100.000 gulden over. Het colle ge wil de helft daarvan reserveren voor onvoorziene uitgaven in de tweede helft van dit jaar. De reste- ALKEMADE - De coöperatieve bloemenveiling Eendracht Maakt Macht in Roelofarendsveen houdt per 1 januari juridisch op te bestaan. Als de leden van de Veense veiling in december akkoord gaan met de fusieplannen, worden zij direct lid van de coöperatieve veiling in Aals meer (VBA). Dat heeft het bestuur van EMM meegedeeld tijdens de le denvergadering. Gekozen wordt voor een juridi sche fusie, zodat geen nieuwe co öperatie hoeft te worden opgericht. INBRAAK Bij een inbraak in het kantoor van een slagerij op de hoek Broekweg/Hoofdstraat in Valken burg is zaterdagavond een bedrag van 5000 gulden gestolen. Het kan toor lag op de eerste verdieping van het pand. De inbrekers zijn waar schijnlijk over de schutting en via het dak binnengekomen. GRAFFITI - Twee jongens zijn gis teren net aan de politie ontsnapt na dat ze op het industrieterrein in Roelofarendsveen twee bouwketen met graffiti hadden beklad. Nadat op het politiebureau meldingen binnenkwamen dat jongens aan het spuiten waren, werden er surveille rende politiemensen en een motor agent op afgestuurd. Zij zagen de jongens nog rennen, maar konden deze niet meer vinden. rende 50.000 gulden moet worden VBA wordt eigenaar van EMM, met gestort in de reservepost huisves- alle lusten en lasten. In het uit te ting gemeentelijke diensten. B en W brengen fusievoorstel, waaraan menen dat de accommodatie van de door verschillende projectgroepen ambtenaren behoorlijk moet wor- wordt gewerkt, moeten afspraken den opgeknapt. worden opgenomen wat gaat ge- EMM over naar veiling Aalsmeer beuren met het exploitatieresultaat van EMM. De veilingprovisie zal na de fusie op de VBA-ledenvergade- ring worden vastgesteld. Het verslag van de fusiebespre kingen (waaraan ook de veiling Utrecht en Omstreken nog mee doet), ontlokte één EMM-lid de vraag of de kans bestaat dat het veil- punt in Roelofarendsveen door de VBA wordt opgeheven, wanneer het een te lage omzet draait. EMM- directeur J. van Zaal zei dat niet te verwachten. "Wij kunnen in de VBA-organisatie een nuttige func tie vervullen door ons te richten op de kleinere afnemers. Ook al zou den wij meer kosten hebben, kan dat winst opleveren voor de totale VBA-organisatie", aldus de direc teur. Eén kweker vreesde dat met de fusie de beste bloemen in Aalsmeer worden geveild. Volgens Van Zaal moet de kwaliteit bloemen zijn af- °P het soort kopers dat in Roelofarendsveen verschijnt. Vol gens de directeur moeten er duide lijke afspraken zijn welke kwekers w" 8n op welke veilinS af leveren. We streven naar een zo goed mogelijke prijs voor ieder- NOORDWIJK De nieuwe toeris tische organisatie waarin de Noord- wijkse VVV en de Stichting Promo tie Noordwijk samengaan, is waar schijnlijk 1 september van dit jaar operationeel. Dat is de uitkomst van de overlegronden die de besturen van de beide organisaties tot nu toe hebben gehad. De VW en de SPN werken nu naast elkaar met het organiseren van activiteiten en het promoten van Noordwijk als bloemenbad- plaats. Hoewel er geregeld overleg is tussen de directeuren van beide organisaties, erkenden beiden al in een eerder stadium dat er veel werk dubbel wordt gedaan. Bovendien kost overleggen en het op elkaar af stemmen van de programma's erg veel tijd en geld. Nadat er enkele weken geleden in principe was gekozen voor het op richten van één toeristische organi satie, zijn de besturen van VW en SPN aan de onderhandelingstafel Concordia gooit hoge ogen in Noordwijkerhout NOORDWIJKERHOUT - Het mooie weer ten spijt, zijn gistermid dag toch nog 500 liefhebbers van drumbands en majorettes naar het cultureel centrum De Schelft in Noordwijkerhout getogen voor een groots muziekfestijn. Op uitnodi ging van de plaatselijke muziekver eniging Jeanne d'Arc waren 23 bands en majorette-groepen uit heel Nederland naar Noordwijker hout gekomen. Voor de Leidse muziekvereni ging Concordia was het een zeer succesvol concours. De jeugdtam- boers kwamen uit in de introductie divisie en wisten meteen een plaats in de eerste divisie te bemachtigen. Zowel de jeugdtamboers als de drumband van Concordia gingen met een wisselbeker naar huis. De organisatie is uiterst tevreden over het verloop van de dag. "Het was niet overmatig druk, maar de 500 bezoekers waren zó enthousiast dat er een prima sfeer hing in de hal. De prestaties van de verenigingen waren duidelijk beter dan een paar jaar geleden. We hebben heel veel bands en majorette-groepen met een eerste prijs naar huis kunnen sturen", zegt P. van der Togt. De muziekbands en majorette korpsen die meer-dan een bepaald aantal punten behaleij, krijgen een eerste prijs. gaan zitten. De statuten van de nieu we organisatie en de bundeling van de financiën moeten nog worden geregeld. Op grond van de resulta ten van het overleg tot nu toe, wordt verwacht dat de nieuwe organisatie direct na de zqmer met haar werk kan beginnen. ZAANSTAD - De Woubrugse Kristel van Wingerden is het afgelo pen weekeinde tot Miss Zaanstreek gekozen. De 17-jarige scholiere streefde daarbij acht andere missen in spe voorbij. De Woubrugse, die op dit moment een voorbereidende op leiding voor hoger beroepsonder wijs volgt, is van plan volgend jaar een gooi te doen naar de Miss Hol land-kroon. (foto Ben de Bruyn) Koe aan service ALPHEN AAN DEN RIJN - De tennissers in het park Nieu we 61oot in Alphen kregen gis teravond bezoek van een merk waardig stel buren: koeien. De dieren, het grazen op het naast gelegen weiland moe en tuk op een spelletje, forceerden het nogal wrakke hek van hun ter rein en stampten vrolijk de baan over. De sporters wisten de da mes met zachte hand terug te drijven naar hun weiland. ^DUIVENBERICHTEN/^ Chateauroux: 1-3-5 Comb. Nieuwendijk, 2-9- 10 A. Houweling, 4. W. de Wetering, 6-7 Comb. Blom, 8. G. Tang. Postduivenvereniging "De Vriendenclub" 1-2 W. Siera jr, 3-6 W. v/d Kooij, 4. Comb. Vin- kensteijn-de Roo, 5-7 J.J. Degen, 8. H. Gijs man, 9. F.J. Compier, 10. Comb. J+N. Postduivenvereniging "Leiderdorp" 1-5-8-9 P. Sloos. 2-3 R. v.d. Nieuwendijk, 4. H. van Laar, 7-10 G. Hendrikse. "De Reisduif" 1-5 A. v/d Dop en zn., 2-3-6-7 N. de Groot en zn. 4. P. Kooijman, 8-10 W. Kop, 9. A. Singe- P.V. "Het Oosten" 1. T. de Groot, 2. J. Verbaan, 3-7-8-10 S. v.d. Hoven, 4-5 Comb. v. Putten/Weeren, 6. W. de Wit sr.. 9. T. v. As. "L.P.C." i, 2-8-10 P. de Haas, 3. A. Witte- v.d. Meer, 5. F. Gijsman, 7. W.L. Onstenk, 9.'P. Schiagwein. P.V. "De Rijnklievers" 1-4-6 J. Kok. 2. P. Veelenturf, 3. S.K. Kop, 5-8 B. v. Mil, 7. G. v. Goozen, 9. J. v.d. Wal, 10. J. Zevenhoven. "P.V. de Zwaluw" Uitslag Peronne 1-8-9 P. v. Leeuwen, 2. L. en Th. Verhoork, 3-10 P. Verhoork. 4. J. Hooger- vorst, 5. P. v. Wissen, 6-7 H. v.d. Kooij. Uitslag Chateauroux 1 -4-7 J. Hoogervorst, 2- 5-9 L. en Th. Verhoork, 3-6-8 P. v. Wissen, 10. Comb. Vlekke-de Water. Het Stedelijk Samenspel 1F. Sanders, 2. G. Verkerk en Zn., 3-8 F. Bru- né, 4. F. Pferisch, 5-9-10 J. Heinen, 6. Anders- Straathof, 7. De Graaf en Co. A.P.S. 't Centrum 1-2-3-9 J. Heinen, 4. C.A. Bouthoorn, 5. H. Sassen en Zn. 6-7 Gebr. Heinen, 8. A.G.M. van Oirschot. 10. N. van Wilgen. A.P.S. 't Centrum Wedvlucht vanuit Roosendaal: 1-2-3-10 Gebr. Heinen, 4-7-8 H. van Klaveren en Zn. 5. H. Sassen en Zn., 6. J.G. den Hartog, 9. A.N. Gor- LEIDSE KRONIEK OVER /MENSEN EN GEDANE ZAKEN In kringen van ingewijden spreekt men over de Warmond collectie. Het gaat dan over een hoeveel heid zilveren voorwerpen (de meeste van liturgische aard), die vanuit het voormalige Groot-Se minarie in Warmond in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem te rechtgekomen is en daar nu in de schatkamer wordt bewaard. De overdracht speelde zich kort na de sluiting van de War- mondse priesterschool af, nu een dikke twintig jaar geleden. De collectie zilveren voorwer pen was in ongeveer anderhalve eeuw gegroeid: enkele jaren na de stichting van het opleidingsinsti tuut was het begonnen via een schenking van niemand minder dan koning Willem I. Schoon schip Toen er voor hem na het vertrek van koning Lodewijk Napoleon schoon schip gemaakt werd in het Paleis op de Dam, bleef men zitten met allerlei vaatwerk, dat was achtergebleven in de kapel die de Fransen in het paleis had den ingericht. Geen wonder dat het niet was meegenomen naar Frankrijk: weliswaar was de ruimte in het paleis voor Lode wijk Napoleon in gereedheid ge bracht omdat deze moest dienen als huiskapel, maar als puntje bij paaltje kwam vertoefde de uit Frankrijk afkomstige vorst liever ergens anders: op het Loo bij voorbeeld of in het paviljoen Wel gelegen in Haarlem. Toen Lodewijk tamelijk onver hoeds naar Frankrijk terug moest gaan, in 1810, bleef er her en der wat van zijn meubilair en bezittin gen staan, zo dus ook de liturgi sche inrichting van het geïmpro viseerde paleiskapelletje. De protestantse koning Willem I had geen emplooi voor die ka tholieke spullen en daardoor kon het gebeuren dat hij een jaar of wat later - in 1814 om precies te zijn - een Koninklijk Besluit uit vaardigde van de volgende inhoud: Wij Willem, bij de gratie Gods, Prinse van Oranje Nassau, Sou- verein Vorst der vereenigde Ne derlanden enz. enz. enz. In aanmerking nemende, dat er in sommige der voor onze Woo ning bestemde Gebouwen, Meube lenen Sieraden aanwezig zijn, welke behoren tot den Roomsch Catholieken Kerkdienst en ter plaatse waar dezelve tot dus verre zijn bewaard, van genen dienst meer kunnen zijn, wachtte hem een hoger ambt: de paus benoemde hem tot bis schop. Hij vestigde zich toen in Oegstgeest, waar hij stierf op 75- jarige leeftijd. Zijn naam is niet in vergetelheid geraakt, vanwege het kleine stuk bos in Oegstgeest, dat zijn naam draagt. Cornelius Ludovicus Baron van Wijkerslooth kwam uit een gegoede Haarlemse familie, waar door het - achteraf gezien - bijna een daad van historische recht vaardigheid genoemd mag wor den dat de verzameling zilver werk, waarvoor hij zich zo had in gespannen, nu een definitieve plaats in de Haarlemse Sint Bavo heeft gevonden. Die verzameling was niet beperkt gebleven tot wat er in 1814 uit het Amsterdamse paleis naar Warmond was geko men: Van Wijkerslooth had ken- Hebben goed gevonden en ver staan, onze HofCommissie te authoriseeren, zoo als wordt ge- authoriseerd bij dezen, om de Meubelen en Sieraden voor Room- sche Kerkplegtigheden dienstig, dewelke zich in het Paleis te Am sterdam bevinden, te stellen ter dispositie van den WelEerwaar- den Heer Van Wykerslootheer sten Professor van het Seminari um te Warmond en omtrent, enz. Bekende naam Een bekende naam duikt hier op: die van Baron van Wijkerslooth. Op het moment dat we hem te genkomen als bemiddelaar tus sen het hof en het seminarie was hij een jaar of achtentwintig oud en op het seminarie had hij op dat moment al een assistentenplaats. Twee jaar later zou hij er als hoog leraar benoemd worden (het Ko ninklijk Besluit lijkt dus wat voorbarig). En om zijn levensge schiedenis nog even verder te ver volgen: hij bleef hoogleraar in Warmond tot 1832. In dat jaar nelijk de smaak van zilver te pak ken gekregen, niet alleen de semi narie-collectie was gegroeid, hij had ook voor zichzelf een verza meling opgebouwd. Gesticht Blijkens zijn testament was het zijn bedoeling dat de bezittingen, die hij niet aan het 'Gesticht' (een door hem in het leven geroepen inrichting voor weeskinderen en bejaarde vrouwen) vermaakte, zouden worden ondergebracht in een stichting. Die stichting kwam er ook inderdaad, maar het ande re door Van Wijkerslooth beoog de instituut - een missieschoool - kwam niet van de grond. Toen tenslotte in 1870 Van Wijkersloot- hs secretaris, die er voor had moe ten zorgen dat de wilsbeschik king van de baron naar behoren werd uitgevoerd, ook was overle den, was het duidelijk dat het met de stichting nooit iets zou wor den, ook al omdat de familie Van Wijkerslooth interesse had voor de materiële nalatenschap en be paalde zaken opeiste. Het sukkel de nog wat door, en in 1907 werd er zo langzaamaan maar een punt achter gezet. Van Wijkerslooths buitengoed in Oegstgeest was toen zwaar vervallen - zo erg zelfs dat het in 1915 moest worden ge sloopt. De droefgeestig stemmende gang van zaken had ten gevolge dat er in het jaar 1907 een tweede hoeveelheid liturgisch zilverwerk eigendom werd van het War- mondse seminarie: dat ging deze keer niet voor niets (zoals dat in 1814 het geval was geweest), maar tegen een schappelijke prijs. Baron van Wijkerslooth wordt hier nu wel zo naar voren gehaald - het is ook onmiskenbaar dat zijn naam genoemd behoort te wor den als het over het Warmondse zilver gaat - maar als je alles bij el kaar optelt wat er in 1976 vanuit het toen opgeheven Groot-Semi- r Haarlem ging, dan mo gen we niet vergeten dat er ook anderen aan de groei en uitbouw ervan hebben meegewerkt: op bescheiden schaal deden dat zelfs de seminaristen als zij tot priester werden gewijd. In de eerste helft van de vorige eeuw bestond bij voorbeeld de aardige gewoonte dat zij ter gelegenheid daarvan een bedrag van zes gulden bijd roegen aan de 'zilverpot'. Maar ook van hoogleraren en rectoren werd min of meer verwacht dat zij zich iets gelegen lieten liggen aan de zilververzameling. En tenslot te waren daar natuurlijk de giften van rijke particulieren. Heilig Hoe interessant is de collectie nu precies? Om te beginnen: het gaat om maar liefst 250 stukken, groot en klein, van zilveren reliekhouders en lezenaars tot setjes taartvork jes en dessertmessen. Daartus sendoor treffen we wierookvaten, hostiedozen, altaarschellen en wijwaterkwasten aan; soms in hoeveelheden, die je versteld doen staan. Het mooiste stuk lijkt mij een reliekhouder die opgedragen is aan Carolus Borromeus, die in de zestiende eeuw leefde en in 1610 door paus Paulus V heilig werd verklaard. Het stuk, ongeveer 70 cm. hoog, moet halverwege de ne gentiende eeuw in België zijn ver vaardigd. Dat kan opgemaakt Negentiende eeuwse zilveren reliekhouder van de Heilige Borromeus uit de zilververzameling die vroeger eigendom was van het Groot-Semi narie in Warmond. worden uit een zilvermerk, dat op het borstbeeld van de heilige is aangebracht. Op de foto ziet het er uit alsof we te maken hebben met een vo lumineus beeld, dat op een tame lijk glad voetstuk is geplaatst, maar schijn bedriegt hier: de beeltenis van Carolus is een plaat van gedreven zilver - eji ziet er dus alleen recht van voren als een massief stuk uit. Ook andere stukken zijn de moeite waard. Het oudste voor werp is voor de helft uit de vijf tiende eeuw. Het gaat om een ver guld zilveren miskelk, waarvan de 'cuppa' (het bovenste stuk, waarin de wijn wordt gedaan) mo dern is, maar de voet en de stam zijn dus van veel oudere datum. Uit de versiering kan worden op gemaakt dat het een wijgeschenk van een of andere ridder moet zijn geweest. En er zijn - om nog maar iets te noemen - fraaie zilveren hoekbeslagen voor missalen en andere koorboeken. MAANDAG 26 juni Alphen avond-zwemvierdaagse, start om 18.00 uur in alle Alphense zwembaden. Katwijk strandloop over 2, 4 of 8 km. start om 19.30 uur bij strandpavil joen 't Centrum. Noordwijk rondleiding in het botenhuis van de KNZHRM, Bosweg, van 19.00 tot 21.00 uur. Oegstgeest zomerbridge voor niet-rokers, aanvang 19.45 uur in Hotel het Witte Huis. Valkenburg Openbare Commissievergade ring Algemene Zaken, aanvang 18.30 uur in het gemeentehuis. DINSDAG 27 JUNI Alphen croquetmiddag in Diensten centrum Driehoorne. Sterrenlaan 112, van 14.00 tot 16.30 uur. zwembaden, aanvang 18.00 uur. Katwijk sporten voor mensen met CA RA olv een fysiotherapeut, van 15.30 tot 16.30 uur in sportzaal Boorsma, Zwanenburg. springdemonstratie door sport vereniging 'S.K.R.' op de Taaten- dam van 19.00 tot 19.45 uur. Lustrumconcert Katwijks Chr. Mannenkoor 'Jubilate' olv sander van Marion in Concertgebouw te Amsterdam, aanvang 20.00 uur, busvervoer Katwijk-Amsterdam v.v. mogelijk, informatie en kaar ten bij VW Katwijk. oecumenisch avondgebed in de Oud-Katholieke kerk, Zoeter- woudse Singel, van 19.00 tot 19.30 uur. filatelistische quiz, Leidsche Vereeniging van Postzegelverza melaars, aanvang 20.00 uur in het restaurant van zwembad De Zijl. in de lezingenserie over onder zoek naar archiefbronnen: 'kaart materiaal als historische bron', door P.J.M. de Baar, aanvang 20.00 uur in het Gemeentearchief, ingang Vlietpanden. Kasteel Duivenvoorde, concert door Leo van Doeselaar en Wyne- ke Jordans. quatre mains recital i, aanvang 20.30 uur. 3 Zomermarkt in de Hoofdstraat, 10.00 tot 22.00 uur. vergadering van de Gemeente raad in het Gemeentehuis aan de Voorstraat, aanvang 20.00 uur. Leidsevaart bij Fagelbrug. avondhengelwedstrijd van de Hengelsportvereniging 'De Sport visser', verzamelen om 18.00 uur. Grote Kerk, Voorstraat, Nocrd- wijk-Binnen, Zomeravondconcert provisaties, uitgevoerd door de bekende Kampense organist en koordirigent Klaas J. Mulder, aan vang 20.125 uur. Valkenburg Openbare Commissievergade ring econ. maatsch. en sociale za ken gevolgd door Commissie Fi nanciën. aanvang 19.30 uur. WOENSDAG 28 JUNI Alphen superkinderbingo, buurthuis Westerhaven, aanvang 14.00 uur. avond zwemvierdaagse in alle zwembaden, aanvang 18.00 uur. Hazerswoude avondwandeling Oude Kruis kade, Start: Ooievaarsnest bi) de Galgeweg en het Spookverlaat om 19.00 uur. Katwijk duinwandeling onder leiding van een boswachter, aanvang 10.00 uur bij de Soefitempel. Oude Kerk, Woensdagavond zang, aanvang 20.00 uur. instuifavond van Volksdans groep 'Katwijk' in Tripodia, Hoor- nesplein 155, aanvang 20.00 uur. Leiden natuurwandeling in het polder park Cronesteyn, start om 20.00 uur bij het informatiebord naast de waterspeelplaats, vlakbij de Leiden-Utrecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 8