Vliegramp verbroedert Hongkong- Chinezen in de val Toenemende angst voor 1997 na bloedbad in Peking Surinaamse bevolkingsgroepen kunnen begrafenisrituelen nog niet uitvoeren ZATERDAG 17 JUNI 1989 EXTRA PAGINA 27 Grafkelders in aanbouw op de Rk-begraafplaats in Paramaribo. Op de achtergrond vindt een begrafenis plaats van een van de doden van de vliegramp. (foto ap> De vliegramp in Suriname heeft niet alleen maar rampspoed opgeleverd. De onderlinge verschillen tussen de bevolkingsgroepen van het land vielen door de ramp geheel weg. Nooit eerder voelden Surinamers zich zozeer deel van één natie als in het verdriet dat vrijwel iedereen trof. "Het is te hopen dat die eensgezindheid behouden blijft". door Bert van den Hoed Aan het eind van een donkere weg in Kwatta aan de rand van Paramari bo zitten op een onderveranda zestig mensen op een klapstoeltje. Hon derden krekels, een blaffend hondje en een zingende imam verdringen de stilte van de avond. De zesde ach tereenvolgende rouwdienst van de Hindoestaans-islamitische familie Rostamkhan is net begonnen. Familie, vrienden, kennissen en buren rouwen om de dood van de jonge vrouw des huizes en haar vijfjarige dochtertje Farzie. beiden om het leven gekomen bij de vliegramp op 7 juni. Elke avond is het grote gezelschap twee uur bijeen tenein de de nabestaanden bij te staan bij het hervatten van het normale leven. De ziel van de doden verkeert reeds bi j Allah. De dienst is dan ook niet voor de doden be stemd, enkel om de achtergebleven fa milie te sterken. De familie Rostamkhan leeft in grote onzekerheid. De lichamen van moeder en kind zijn nog niet geïdentificeerd zo dat de rituele voorbereidingen op hun begrafenis niet op traditionele manier kunnen worden afgewerkt. Hun stoffelij ke resten kunnen niet worden gewassen of gebaad. De familie kan niet bij de li chamen waken en het is volstrekt ondui delijk hoelang de periode van rouw nog zal gaan duren. Zenuwslopend H. Maklabux, een oom van de overlede nen, voert na afloop van de dienst het woord voor de familie. Maklabux tuurt vanaf de bovenveranda de duisternis, in. Op de onderveranda wordt inmiddels druk gepraat. Een rouwdienst is vooral ook een sociale vergadering. Als een van de kinderen een plastic bekertje met ga- zeuse heeft geserveerd, zegt Maklabux: "Mijn nicht was een vrouw om wie alles in het huis draaide. Haar man bracht de centjes binnen, zij deed de rest. We moe ten de familie dus extra bijstaan. Als het lichaam is begraven gaan we nog acht da gen door met deze diensten. Maar we we ten niet wanneer de begrafenis is. Het is een zenuwslopende toestand". Alle nabestaanden van de nog niet geï dentificeerde overledenen verdoen de tijd met wachten. Via de televisie wordt hen op het hart gedrukt niet te informe ren naar de vorderingen van het indenti- ficatieteam maar geduld uit te oefenen tot er een oproep komt. Maar die is tot nog toe steeds uitgebleven. Niet alleen in Kwatta heerst onrust. In het luxueuze hotel Torarica ijsbeert Syl via. de weduwe van Ajax' tweede keeper Lloyd Doesburg van de lounge naar de hal en terug. "We zitten hier nu al vanaf zaterdag te wachten. Ik verveel me zo ontzettend. Je hoort helemaal niks, je durft het hotel niet uit omdat je bang bent een telefoontje te missen. Het enige nieuws dat ik krijg komt uit Nederland. De kinderen zijn bij mijn moeder onder gebracht. Ze worden geweldig opgevan gen. Net hoorde ik dat ze door Aron Win ter en Richard Witschge zijn meegeno men uit varen. Zoiets doetje nou goed". Massagraf Hoeveel het er zullen zijn is onduidelijk, maar steeds aannemelijker wordt dat niet-geidentificeerde doden in een mas sagraf zullen moeten worden begraven Uiterst behoedzaam en in bedekte ter men worden de nabestaanden op die mo gelijkheid voorbereid. De psycholoog drs. Van Kanten tijdens een van de praat programma's 'Hoe nu verder': "We moe ten niet wachten met afscheid nemen tot de lichamen er zijn, afscheid is een pro ces van losmaken en daar moeten we nu al mee beginnen". Het is een van de uitspraken waaraan psychologe drs. Lilian Ferrier, coordina tor van de psychologische hulpverlening aan de nabestaanden, zich heeft ge stoord. "Veel Surinamers willen de stof felijke resten zien", zegt ze. "dat heeft een functie. Hoewel iedereen er op ver trouwt dat de ziel van de dode bij God is, is het laatste eerbetoon belangrijk en een wezenlijk deel van de rouwbewerking. Ook als de identificatie niet honderd pro cent is, vind ik vanuit mijn discipline dat er toch moet worden begraven. Ik hoor van veel mensen dat ze hopen in elk ge val iets van het lichaam te krijgen, al is het maar een been. Ik vind datje die mo gelijkheid niet moet uitsluiten". Volgens mevr. Ferrier blijkt ook nu dat coördinatie niet het grootste talent is van de Surinaamse samenleving. "Je moet in dit soort zaken psychologische bijstand op elkaar afstemmen. Daar is niet vol doende aandacht voor. Het had vooraf beter moeten worden doorgepraat" Niettemin heerst er in Suriname op perste tevredenheid over de eendracht waarmee de hulpverlening na de ramp ter hand werd genomen. Lilian Ferrier: "Wat ik als geweldig heb ervaren is dat meteen van alle kanten professionele hulp kwam. Ik was er zelf ook verbaasd over. We hebben hier de traditie om voor dat we iets doen, eerst een commissie in te stellen die de zaak in onderzoek neemt. Maar daar was nu geen sprake van, dat kon natuurlijk ook niet. Toch is het nog nooit vertoond. De onderlinge verschillen vielen geheel weg. Het ging nu eens niet om militairen, armen of rij ken, maar om Surinamers, een ongeken de ervaring. Nooit eerder trof een ramp van deze omvang de Surinaamse samen leving en nooit eerder voelden Surina mers zich in die eerste dagen deel van één natie". Verschillen In de DC-8 van SLM zaten vooral Creo len. Javanen en Hindoestanen. Rooms- katholieken. protestanten, Hindoes en moslims zijn door hetzelfde noodlot ge troffen. De verwerking van dat verdriet is wel onderhevig aan grote verschillen. Degenen die hun doden wel kunnen be graven zijn haast bevoorrecht te noe men, want wie nog niet kan beschikken over de lichamen van zijn dierbaren kan in geestelijke nood raken. De uitzonder lijke omstandigheden maken dat ritue len en oude tradities niet of moeilijk kun nen Worden uitgevoerd. Hindoe's bijvoorbeeld mogen in de pe riode tussen het overlijden en de begra fenis of crematie in eigen huis geen vuur maken. Hindoestaanse nabestaanden kunnen in die tijd zelf geen eten koken en worden bediend door buren of fami lie. Maar als de begrafenis te lang op zich laat wachten gaat dat problemen geven en omdat het hier niet gaat om religieuze wetten, maar om oude gebruiken zal het voor nabestaanden moeilijk zijn als ze niet op deze tradities kunnen terugval len. Dr. Joop Vernooij, een Nederlandse pater die negentien jaar in Suriname woont, voorziet voor de Creolen ook de nodige problemen. "Bij begrafenissen zetten ze allerlei dingen in de kist: lapjes, kledingstukken en draden ter lengte van de overledene. Ze praten ook tegen het li chaam. Doen het de groeten van anderen of zeggen no meki grap: maak geen grap jes, doe ons geen kwaad. Het lichaam wordt langs het huis gedragen, dan ma ken ze er even een rondje mee. Na de duisternis moet het licht weer schijnen. Er wordt dan ook gegeten, zo'n bijeen komst kan een hele dag duren. Ik ver wacht dat het voor een aantal creolen moeilijk zal worden als het lichaam niet kan worden geïdentificeerd. Ze zijn heel lichamelijk bezig met deze rituelen te be leven". Javanen kennen een lang reglement van regels voor hoe het stoffelijk over schot moet worden gebaad en behan deld. Mensen uit de naaste omgeving blijven een hele avond bij het lichaam zitten. Zij zitten daar om te voorkomen dat huisdieren over het lijk springen. De overlevering waarschuwt dat als dat ge beurt, het lichaam weer tot leven komt. Het bijt degene die het dichtst bijzit en de dood is dan het onherroepelijk ge volg. Bij de rouwdiensten die deze week veel vuldig m Paramaribo zijn gehouden stonden voorgangers van alle religieuze groeperingen broederlijk achter de kan sel. Predikanten van de evangelische broedergemeente verleenden het woord aan pandieten van Hindoes. De Javaanse moulvi loste de rooms-katholieke pries ter af. Dat was in Suriname nog nooit vertoond, maar het beviel goed. Om die reden wordt de ramp niet uit sluitend als negatief ervaren. Het is een les", zegt Hindoe-moslim H. Maklabux "De dood kijkt er met naar of iemand zwart, bruin of geel is. De dood kijkt al leen of het tijd is voor je om afscheid te nemen. Ik denk zeker dat door de vlie gramp de Surinaamse gemeenschap dichter bij elkaar is gekomen". Mevr. Ferrier ontwaart temidden van alle rampspoed ook een spoortje hoop: "In medische kring wordt plotseling het belang van psychologische begeleiding ingezien. Ze merken nu dat het werkt. Hopelijk werkt dat straks door in de op leiding. Ik hoop dat deze catastrofe ook zal leiden tot iets anders. Het gaat steeds slechter met Suriname. En misschien moesten we zo'n dal in gaan om daarna te proberen er weer bovenop te komen. Ik kan me niet voorstellen dat je zoiets goeds als de huidige eensgezindheid weer overboord gooit". De verbroedering komt net op tijd, zeggen veel Surinamers. De politieke en economische misere is groot. Twee jaar na de verkiezingen in 1987. waarbij leger leider Bouterse een verpletterende ne derlaag leed. hebben de Surinamers het vertrouwen in de burgerregering alweer verloren. Het gebrek aan deviezen zorgt voor algehele schaarste. Een pak koffie in de aanbieding kost inplaats van 55 nu 32 gulden. De inkomens zijn laag. de werkloosheid hoog. Ontwikkeling van industriële- en landbouwprojecten komt niet of nauwelijks van de grond. Met Ne derland is nog steeds geen overeenstem ming bereikt over de manier waarop de ontwikkelingsgelden moeten worden uitbetaald. Hindoe-pandiet (geestelijke) en radio- journalist Ramdeb Raghoebier legt met furieus temperament een verband tus sen de vliegramp en de malaise in Suri name. "Er is in het land onrechtvaardig heid. oneerlijkheid en onvrede", zegt hij. "De goden zijn ontevreden over ons. Ne derland biedt na de ramp opeens wel fi nanciële steun. Surinamers omhelzen el kaar. Maar waarom is dat niet gebeurd in tijd van vrede. Waarom moet het volk eerst een shock ondergaan voordat het verbroedert". "De ramp is een les van de goden: mens. er is niets van jou". Nee, het is geen straf. Het zou verkeerd zijn dat te beweren als er zoveel mensen zijn omge komen Het is een goddelijk toeval, geen vloek. Er is een gebrek aan spiritualiteit in Nederland en in Suriname. Er wordt uitsluitend in materie gedacht. Neder land heeft Suriname in 1975 niet onaf hankelijk gemaakt maar weggesmeten. Suriname was nog niet rijp voor de onaf hankelijkheid. Er was geen politieke ver broedering, geen eensgezindheid. Ne derland wist dat, maar wilde van ons af'. De pandiet wil zijn volk graag als een familie gezegend zien. "Wat er nu ge beurt, waardeer ik ten zeerste. Maar blijft het in goede dagen? We hebben bauxiet, rijst, vis. mangrove. Maar de wijsheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid ontbre ken". Doem Joop Vernooij behoort evenmin tot de optimisten als het gaat om de toekomst van Suriname. "Er hangt een doem over dit land. De eerste anderhalf jaar onder Bouterse was er even een periode van en thousiasme, maar toen kreeg je de execu ties en ging het weer mis. We zijn nu be hoorlijk in de greep van de eenheid. En je hoopt natuurlijk dat er iets van blijft han gen. Maar ik betwijfel het, Er zijn meer van dit soort overrompelende momenten geweest: de onafhankelijkheid in '75, de staatsgreep in '80, de moorden van '82 en de verkiezingen van '87. Daar is niets van overgebleven En waarom zou dat nu an ders zijn". Het hier-gaat-nooit-iets-goed-imago van Suriname begint de werkzaamheden bij de identificatie nu ook al parten te spelen. Na de aanvankelijke euforie over de spontane medewerking van jonge me dische studenten en andere vrijwilligers bij het zeer zware identificatiewerk, be ginnen de eerste irritaties op te spelen. Terwijl honderden familieleden elke mi nuut aftellen en wachten op berichten, lagen de werkzaamheden woensdag voor een belangrijk deel stil. De Suri naamse medewerkers vertrokken eens gezind naar de Anthony Nesty-hal, waar een langdurige nationale plechtigheid werd gehouden. De hal was allerminst vol. Veel nabestaanden bleven thuis, bij de telefoon. De nationale eenheid begon hun al weer danig op de zenuwen te wer- Na het bloedbad in Peking zien de Hongkong-Chinezen met angst en vreze het jaar 1997 tegemoet. Dan wordt de Britse kroonkolonie teruggegeven aan China en dat is na de gebeurtenissen op het Tian An Menplein bepaald geen prettig vooruitzicht. Velen willen voor die tijd dan ook weg, slechts een beperkte groep kan naar Groot-Brittanië. De rest rolt noodgedwongen mee met de gebeurtenissen in China. door Louis Burgers De tere stem van Chai Ling drong door tot in de diepste spelonken van Hongkong. Af en toe onderbroken door huilbuien, snikte zij voor radio en televisie een veertig minuten du rend verslag van de laatste nacht van de demonstraties op het Tian An Menplein. Voor de bijna zes miljoen inwoners van Hongkong waren de gebeurtenissen op die vierde juni 1989 nooit zo dichtbij ge weest. Twee. drie keer moesten de Chi nees- en Engelstalige televisiezenders het verslag van deze leidster van de stu dentenbeweging uitzenden. En later ver scheen haar op een cassettebandje inge sproken tekst ook nog in druk. "Maar ondertussen was Changan bou levard al bedekt met bloed. De moorde naars gebruikten tanks, machinepisto len, lange messen en traangas om het volk aan te vallen", schreef zij. "Zij be schoten mensen die alleen maar zongen of een steen vasthielden De meesten bloedden uit wonden in de borst. Alle studenten die terugkwamen, zaten onder het bloed van de gewonden". Dat, zo meldde zij, gebeurde al om tien uur 's avonds, zes uur voordat het leger het plein zelf bestormde. Haar verslag ging door tot het bittere einde van de te rugtocht naar de universiteit. De kolon- ne studenten kwam telkens opnieuw on der geweervuur, en werd steeds kleiner Chai is nu ondergedoken. Haar collega's zijn gedood, gearresteerd of (als ze geluk hebben) net als Chai ver weg. Druppel Chai's verhaal was voor velen in Hong kong de druppel die de emmer doet over lopen. Al direct na het bloedbad op het Tian An Menplein raakte Hongkong in paniek. Demonstraties, die tot dat mo ment (het ging immers goed in Peking) gedisciplineerd verliepen, werden ge welddadig. Een massale staking legde het leven in de kroonkolonie vrijwel stil. Die eerste paniek duurde een week. Nu is Hongkong alleen nog maar be zorgd. Maar deze emoties mengen zich met gevoelens van angst. Er heerst vrees voor wat er vanaf 1997 wanneer Hong kong aan China wordt teruggegeven gaat gebeuren. Kan een staat die zo met de eigen burgers omgaat wel vertrouwd worden wanneer internationale afspra ken moeten worden nageleefd? Veel Hongkong-Chinézen hebben die vraag voor zichzelf al beantwoord. Zij in vesteren hun spaarcenten in Canada, Australië, Europa en de Verenigde Sta ten. Anderen willen direct weg, het kan niet schelen waarheen. Alle in aanmer king komende landen melden een grote stijging in het aantal visumaanvragen, Singapore voorop met meer dan 400 pro cent groei. De weinigen die nog vertrouwen heb ben in de eerlijke bedoelingen van de Britse regering van mevrouw Thatcher voelen zich bedrogen. Woedend reage ren de vertegenwoordigers van Hong kong op publicaties uit Londen dat slechts een beperkte groep (niet meer dan 230.000) ambtenaren, oud-ambtena ren en rijke inwoners kan rekenen op een echt Brits paspoort. Ruim drie miljoen inwoners beschik ken over het paspoort van een Brits af hankelijk gebied, dat toelating tot Enge land uitsluit. Voor hen spreekt gouver neur Wilson wanneer hij tegenover het Britse parlement het recht verdedigt van alle onderdanen in Hongkong. Allen moeten de keus krijgen m Engeland te blijven na 1997, zegt hij. Wat vooral steekt is dat de inwoners van het nabijgelegen Macau naar het moederland Portugal kunnen verhuizen. Ook die kolonie wordt voor het einde van de eeuw teruggegeven aan China. Als on derdanen van een EG-land hebben de honderdduizenden mwoners zelfs het recht om zonder meer in Groot-Brittan- nie te gaan wonen. "Engeland heeft een grote morele ver antwoordelijkheid tegenover de inwo ners van Hongkong. Wanneer het slechtst denkbare gebeurt heeft Groot-Brittanie verplichtingen, ongeacht wat nu gezegd wordt", aldus Wilson. Het voorstel van mevrouw Thatcher om het jaarlijkse quota te verhogen, verwerpt hij als 'on voldoende' Verklaring Het bloedbad in Peking plaatst Hong kong voor de tweede keer in vijfjaar voor het blok. In 1984 tekenen Groot-Brittan- nië en China immers hun 'gemeenschap pelijke verklaring', waarin de overdracht geregeld werd. Onzekerheid, het vallen van de beurskoersen en een run op de banken waren het gevolg. Die onzekerheid ebde al vrij snel weg. De 'oude garde' in Peking leek van China snel een moderne maatschappij te willen maken en m het moderne China was voor Hongkong een plek gereserveerd als voornaamste centrum in het zuiden, en als bron van harde valuta. Het leek te lukken: Hongkong's voor naamste handelspartner is China, de (communistische) Bank of China had net het hoogste gebouw in de kolonie ge bouwd, en andere banken volgden. De stad leek op een bijenkorf, de ene wol kenkrabber was nog niet opgeleverd of de andere verrees. Van het oude Hongkong, de stad die een hoofdrol speelt in Richard Mason's Wereld van Suzie Wong is nog maar wei nig ovér. Alleen hier en daar, zoals in de wijk Wanchai, kunnen de smalle, stin kende steegjes worden gevonden die het leven van Suzie Wong bepaalden. De on zekerheid over wat er na 1997 zal gebeu ren, verdween. Maar, zoals de gebeurte nissen van dit jaar aantonen, ze blijft dicht onder de oppervlakte hangen. De Britse kroonkolonie reageerde als door een wesp gestoken, toen de studen tendemonstraties in Peking echt los barstten. Voor het eerst toonden de in woners politiek bewustzijn. Vier weken achter elkaar demonstreerden ze, in steeds toenemende aantallen. Vóór de mocratie in China, tegen dictatuur. Angstig werd het nieuws gevolgd. El ke dreiging riep reacties op, elke kans dat de studenten zouden winnen werd luidkeels besproken. Actiegroepen ver zamelden geld om naar Peking te sturen. Hongkong gaf bloed, voor het geval dat.. Hongkong leefde, en voor het eerst niet meer alleen voor geldverdienen. Harder Tot de doodsklap op 4 juni. Een week la ter gaat het leven alweer gewoon zijn gang, alsof er niets is gebeurd. Na die bij- na-algemene staking van 7 juni wordt het stiller rond de ondersteunende acties Het gaat er nu om, indien nodig, een vei lig heenkomen te kunnen zoeken voor 1997. Bezoekende parlementariërs uit Whi tehall beloven veel, maar zeggen weinig toe. "Wij wonen hier. Wat wij willen zijn geen lieve woordjes, wij willen actie. We hebben tot nu toe al voldoende woorden gehoord", kregen twee Labour politici afgelopen zondag tot hun verbazing te horen van inwoners te horen. De Britse minister van buitenlandse zaken, Geoffrey Howe, die volgende maand op bezoek komt, kan een nog veel hardere reactie verwachten. Londen zal in de komende weken duidelijk moeten maken dat het de belangen van Hong kong ernstig neemt. In de stad zelf wordt ook nagedacht over wat er nu moet gebeuren. Aan de overdracht in 1997 valt niet te tornen, maar voor die tijd kunnen er misschien wel een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Hongkong heeft geen echt parlement, omdat het een kolonie is. Via een getrapt kiessysteem is er wel enige inspraak. Dit systeem, vinden sommi gen, moet zo snel mogelijk worden uitge bouwd tot een echte democratie. Ieder een moet kunnen stemmen. Volksrepresentanten als Martin Lee Chu-ming stellen daarnaast voor om het territorium een eigen troepenmacht te geven. Dan hoeft Peking's beruchte volksbevrijdingsleger in 1997 niet de taak van de Britse gurkha's over te ne men. Hij wil dat Londen een nieuw ak koord met China afsluit. "Margaret That cher heeft gezegd dat een afspraak een afspraak is. Een van de grootste grappen die ik gehoord heb. Iedereen in Hong kong weet dat de overeenkomst door de Chinese regering niet nagekomen zal worden". Lee wil daarom dat Hongkong, Macau en bijvoorbeeld Taiwan samen een federatie aangaan. Deze zou dan weer met China moeten worden verbon den. Intussen gaat het leven door. Hong kong weet dat haar toekomst in China ligt. Nu al richt de economie zich voor het grootste deel op het Rijk in het Mid den. Honderdduizenden in Kanton, maar ook verder landinwaarts werken voor bedrijven uit-Hongkong. De stad is ook de toegangspoort voor talrijke wes terse en Japanse bedrijven naar China. Er zijn ongeveer 150 Nederlandse bedrij ven in de kolonie. Drinkwater, voedsel, groente en fruit, eieren, het komt voor een groot deel uit China. Zonder China kan Hongkong niet leven, Met een zekere opluchting wordt gere ageerd als blijkt dat Kanton, net over de grens, relatief rustig blijft. De Zuidchine zen zelf zijn er ook blij om. De laatste ja ren hebben zij zich immers wat van het juk van Peking weten te bevrijden. Bescheiden De Nederlandse inbreng is bescheiden. Onze handel met de kroonkolonie be draagt ongeveer 800 miljoen gulden per jaar, aldus landbouwattaché drs. R.H. Schaap. Het valt op dat Hongkong de vierde importeur van Nederlandse eie ren is. De totale landbouwexport be draagt 150 miljoen gulden per jaar. Het Nederlandse bedrijfsleven staan dus geen grote verliezen te wachten, mocht het in Hongkong verkeerd aflopen. Op dit moment vermindert het toerisme, en de daaraan verwante handel in luxe goe deren. Dat geldt ook voor de onroerend goedmarkt. Wie wil er immers investeren in een Hongkong, dat mogelijk straks in het ge heel geen 'bijzondere status' meer heeft? In de gemeenschappelijke verklaring van China en Groot-Brittannië is toege zegd dat Hongkong vanaf 1997 nog vijf tigjaar beperkt zelfbestuur krijgt. Dat is het één land, twee systemen-idee dat Hongkong in 1984 over de streep moest trekken. In dat jaar is dat gelukt. Nu, vijf jaar later, voelen de Hong kong-Chinezen zich opnieuw een speel bal. Zij rollen mee met de gebeurtenis sen in China. En in Londen wordt hun stem nauwelijks gehoord. Ze moeten maar afwachten wat er uitrolt. In elk ge val kunnen ze zelf niet meetrappen. Felle demonstratie van Hongkong-Chinezen. De angst voor 1997 heeft toege slagen. ,foto ANP)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 27