De vrijheid is er, nu de stukken nog Ik werk op het topje van mijn gevoel' Moskouse theaterwereld verkeert in creatieve impasse Licht-clowneske 'Rosencrantz en Guildenstern' DONDERDAG 1 JUNI 1989 PAGINA 25 Neo-symbolistische kunstenaar Jacob Kanbier: LEIDEN "De brandstof die Kanbier heeft ook een tijd doorge- bier komt ook duidelijk terug in zijn ze samenleving. "Ik hou niet ik bij schilderen gebruik, is bracht op de Rietveldacademie tot- werk. Dat de schilderijen nu meer computerkunst, ik verzet me e mijn gevoel waar ik beeld aan dat er vanaf werd geschopt, rust uitstralen dan voorheen heeft gen. Ik zoek naar het romantisc LEIDEN "De brandstof die ik bij schilderen gebruik, is mijn gevoel, waar ik beeld aan geef. Ik werk op het topje van mijn gevoel. Wanneer ik schil der zet ik mijn verstand op nul. Van tevoren weet ik dan ook nooit wat er van terecht komt". Zo omschrijft de Leidse schil der en dichter Jacob Kanbier die binnenkort naar Parijs gaat, zijn manier van werken. door Moniek Bluyssen De achtendertigjarige kunstenaar begon vijfjaar geleden met schilde ren. Hoewel hij zijn hele leven veel tekende, heeft hij tal van andere dingen gedaan voor hij zich ontpop te tot professioneel kunstenaar. On der andere werkte hij in de zwakzin nigenzorg. Hij was antiquair en bloemist. "Met al die verschillende baantjes ben ik doorgegaan totdat ik het gevoel had dat er niets meer overbleef. Op mijn twaalfde heb ik ooit gezegd dat ik op een zolderka mertje wilde gaan schilderen". Die oude jongensdroom werd verwe zenlijkt toen hij een zoldertje aan de Nieuwe Rijn huurde om daar te gaan schilderen. Kanbier heeft ook een tijd doorge bracht op de Rietveldacademie tot dat hij er vanaf werd geschopt. "Letterlijk en figuurlijk", zegt de kunstenaar. "Ik shockeerde veel mensen daar. De docenten waren heel klassiek georiënteerd. Je werd klassiek opgeleid. Het werd min of meer opgedrongen. Dat inspireert mij juist niet. Ik werkte volgens het 7-dimensionale filosofisch concept. Daarbij is de eerste dimensie figura tief, de tweede abstract en vanaf de derde dimensie zitje onder het punt van de oorsprong. De zevende en laatste dimensie is het punt van ver lichting. Die heb ik bereikt". Verlichting De verlichting omschrijft de schil der als het punt waarop je innerlijke vrijheid hebt bereikt. "Het is een ge- luksbeleving zoals de natuur die, denk ik, oorspronkelijk heeft be doeld voor de mens. Een gevoel dat je kan doen sprankelen bij het zien van een bos. Veel mensen kunnen zo'n kinderlijk geluksgevoel niet beleven doordat het is weggecülti- veerd". De schilderstijl van Kanbier in zijn beginperiode, was erg onge bruikelijk. Hij schilderde abstract en erg wild. Hij hield in die tijd veel performances waarbij hij gedichten voorlas. Later werd zijn stijl iets fi guratiever en rustiger. Zijn schilde rijen kregen ook een kleiner for maat. De manier van leven van Kan bier komt ook duidelijk terug in zijn werk. Dat de schilderijen rust uitstralen dan voorheen heeft daar ook mee te maken. "Je kunt zeggen dat ik nu rust heb gevonden, misschien wel een extreme mate van rust". Deze maand werd in Leiden een expositie van Kanbier geopend met schilderijen die kunnen worden on dergebracht in de nieuwgeboren stroming: neo-symbolisme. Een nieuwe vorm van symbolisme die de kunstenaar zelf heeft benoemd. De aanzet hiervoor was een schilde rij van een farao dat hij maakte in opdracht van schrijver Paul Rohlof. Tijdens de opening van de expositie werd in een door Rohlof samenge steld manifest uiteengezet waar het neo-symbolisme voor staat: een kunststroming die zich baseert op het idee van het transcedente en metafysische. Zakelijkheid De geëxposeerde schilderijen be vatten veelal Egyptische symbolen. Een echt duidelijk binding heeft Kanbier daar niet mee. Ook zijn er religieuze aspecten terug te vinden in zijn werk. Met de schilderijen wil de kunstenaar het goede van religie en oudheid overbrengen. "Veel mensen zijn zich niet bewust van de tijd waarin we leven. De schilderij en zijn een soort oproep tot een ge moedelijker samenleving". In zijn schilderijen zet Kanbier zich af tegen de zakelijkheid van on- samenleving. "Ik hou niet van computerkunst, ik verzet me erte- Ik zoek naar het romantische. Schilderkunst moet schoonheid blijven behouden". Naar verwachting van de kunste naar, zal het neo-symbolisme zich snel verspreiden. "Er zullen veel mensen zijn die werk maken dat tot deze stroming behoort, zonder dat ze het in de gaten hebben. Alles wat wordt geschapen is er al, het is al leen nog niet altijd ontdekt. Wan neer Rembrandt momenteel had geleefd, was hij ook een symbolist geweest. Door het licht dat hij in zijn schilderijen gebruikte, gaf hij een enorme waarde weer, ook sym bolisch". Eind juni vertrekt Kanbier naar Parijs om daar een jaar te gaan wer ken. Kanbier vindt deze stad prettig om te werken vanwege de sfeer die er hangt. Opvallend vindt hij bij voorbeeld het verschil tussen de re acties die hij op live-painting shows krijgt in Nederland en Parijs. Hier kijkt iedereen rustig toe terwijl in Parijs de mensen na afloop met hun dure avondkleding tegen het schil derij gaan staan en schreeuwen. Daarnaast vindt hij het van belang dat hij een breed scala van informa tie opbouwt en wat bekendheid krijgt. De expositie van Kanbier aan het Rapenburg 48 duurt nog tot en met aanstaande zondag. De schilderijen zijn te bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur. - Jacob Kanbier: "Ik hou niet,van computerkunst, ik verzet me er tegen In de maand juni wordt het Russische culturele offensief dat wij momenteel beleven voortgezet in het kader van het Holland Festival. Maar is de Russische kunst nu echt zo interessant als de in wervende taal geschreven folders beloven, of gaat het toch meer om een sympathieke maar desalniettemin slim uitgedokterde public relation-actie van Michael Gorbatsjov? En wat veranderde een stapel vliegtickets nu eigenlijk aan het lot van de Russische kunstenaars zelf? Eric van der Velden reisde op uitnodiging van de Russische Theaterbond naar Moskou, waar hij vrijelijk het theaterklimaat mocht verkennen. MOSKOU Het Russische theater leven bruist als nooit te voren. Dankzij glasnost en perestroika kunnen eindelijk de meesterwer ken te voorschijn komen die eerder door de censuur zijn tegengehou den. Is dit werkelijk zo? Of hebben we hier te maken met "Pas als het theater maken dat door Eric van der Velden staat. Hij kan, denk ik, dan op twee manieren reageren. Proberen om de relatie met zichzelf te herstellen, zo- vooroordeel? dat hij van de gewoonte van het vrijheid is, kunnen we slaan op muren afkomt, en eindelijk voor de kunstenaar kan worden die hij ogen staat. Met die gedachte heb- altijd had willen zijn. Of nieuwe mu- ben veel van onze theaterimakers ren zoeken. Helaas zie je dat veel ar- lange tijd geleefd en gewerkt. Nu tiesten op het laatste uitkomen, merken ze dat voor belangwekkend Veel leidingen van gezelschappen theater kennelijk meer nodig is dan moeten het nu ontgelden volgens vrijheid alleen. Ik heb begrepen dat het principe: 'hoe harder je op de jullie daar in Nederland al lang ach- bazen trapt, hoe ter zijn gekomen, maar voor i komt deze bevinding toch als verrassing". Aan het woord is Anatoli Mocow News, constateert dat het Smelanski, een der secretarissen Moskouse toneel momenteel geteis- van de grootste afdeling van de The- terd wordt door "intriges en kibbe- aterbond (23.000 leden). Wij spitsen larijen". "Mijn werk als theatercriti cus is er zeker niet leuker op gewor den", zegt ze. "Er wordt eindeloos gekletst o ders zou n Moskous theaterleven geeft, dan hoog tijd is dat er nieuwe stukken moet het wel waar zijn. Of juist toch komen. De aloude strijd tussen de voorstellen'. Ook Olga Jevgenjevna Martynen- ko, literatuur- en theatercritica r niet? "Met name onze schrijvers verke- n in een creatieve crisis", vervolgt 'Westerlingen' weer opgelaaid" 'Slavisten' de 'Slavisten' verzucht ze. "De dat de rotzooi a Smelanski. "Je kunt Ijet vergelijken de Revolutie veroorzaakt is door de met de desoriëntatie die optreedt joden en dat de Russische mens nu or de taak staat om de verbroken bij iemand die jarenlang op muur heeft geslagen, en plotse) merkt dat die muur er niet rr AT&T sponsor Nederlands Danstheater verschillende produkties van hem van het programma gehaald. Het jaar daarop mocht hij naar Londen voor een gastregie van Dostojevs- ki's Schuld en Boete. In een inter view met The Times stelde hij dat hij nu 65 jaar was en geen tijd meer had om te wachten totdat de func tionarissen iets gingen begrijpen van een cultuur die zijn land waar dig was. Die uitspraak kostte hem het Russische staatsburgerschap en er restte hem niets anders dan met zijn ziel onder de arm langs wester se operahuizen en gezelschappen te trekken. Ljoebimov heeft nu zijn kantoor bij het Tangaka Theater gen die ik tot nu toe Sopraan Zinka Milanov overleden NEW YORK (AFP) - In de Ameri kaanse stad New York is dinsdag de sopraan Zinka Milanov overleden. Zij werd 83 jaar. Zinka Milanov, wier eigenlijke naam Zinka Kunc luidde, werd op 17 mei 1906 geboren in de Joegosla vische stad Zagreb. Zij volgde een zangopleiding in diezelfde stad, als ook in Milaan en Berlijn en debu teerde in 1927 in Verdi's 'II Trova- tore' in de opera van haar geboorte stad die zij vervolgens negen jaar trouw bleef. De primadonna ver huisde daarna naar de opera van Wenen, waar zij haar naam defini tief vestigde. Haar grootste bekendheid ver wierf Milanov echter in 1937 in de Oostenrijkse stad Salzburg met haar solistenrof in het 'Requiem' van Verdi onder leiding van de gro te Italiaanse dirigent Arturo Tosca- nini. Het jaar daarop verhuisde de sopraan naar New York waar zij tot 1966 onder contract stond van de 'Metropolitan Opera'. Met haar omvangrijke stem be reikte de zangeres haar beste resul taten in het Italiaanse repertoire, waarbij vooral haar vertolkingen van Aida, in de gelijknamige opera van Verdi, en die van Desdemoné, in diens 'Otello', beroemd zijn ge worden. Daarnaast bouwde Mila nov een belangrijke carrière op als concertzangeres. Limburg krijgt museum van enig allure MAASTRICHT (ANP) - Het Bon- nefantenmuseum in Maastricht, dat twee jaar geleden door de provincie werd overgenomen, krijgt op korte termijn de beschikking over een nieuw gebouw. De huidige huisves ting in twee verdiepingen van een winkelpand voldoet niet. Voor de nieuwbouw stelt de provincie ge heel uit eigen middelen veertig mil joen gulden beschikbaar. Dit is gisteren in het Provincie huis in Maastricht bekendgemaakt door de commissaris van de konin gin in Limburg dr. J. Kremers. Hij kondigde een provinciaal museum van internationale allure aan, daar "voor middelmatigheid in Limburg geen plaats meer is". Het voorstel voor de nieuwbouw, vermoedelijk in het stadsdeel Wyck, zal naar zijn stellige verwachting door Provinci ale Staten worden goedgekeurd. Dat geldt ook voor het voorstel om Ik tref het niet met de voorstellin- jaarlijks structureel vijf ton be- vriend van mij, die schrijver is, zegt: 'je kunt je gang gaan, zolang je maar geen adres van een militaire basis vermeldt"'. Als voorbeelden van wat mogelijk is geworden noemt Smelanski een op stapel staande be werking van een boek van Solzje- nitsyn en een recente première van De Meiden van de Fransman Genet, waarin twee mannen als vrouwen verkleed een sado-masochistisch spel aangaan. Loopbaanplanning gezet met voorstellingen die respec- und Boden-kunst. Natuurlijk om kleden zij het met mooiere woorden dan ik nu doe, maar hier komt het in essentie op neer. De 'Westerlingen' Charmant, en met een ijzersterke imitatie van Brezjnev als humoris tisch intermezzo, ontwijkt Ljoebi mov alle vragen over de verschillen tussen het vroegere en huidige re giem. 'Nee, ik ben niet terug ge vraagd door de Russische regering. Ik werk hier freelance op een privé- uitnodiging van de huidige artistie ke leider van het Tanganka Theater. Van mijn kant is het bijna liefdadig heid, want ik verdien haast niets. Mijn Russische staatsburgerschap heb ik niet terug gekregen, nie mand heeft me dat ook aangebo den", is het enige wat hij kwijt wil. Aan de deur hangt het affiche van de eerste produktie die Ljoebinovs na zijn terugkeer uitbracht: Boris Godoenov van Poesjkin. Een ge noegdoening, want zes jaar eerder negatief woord was dit zijn eerste produktie die Kunst Theater of door de censuur van het program ma werd gehaald. Ljoebimov pakte, de draad op die hij eerder moest la ten liggen, en wacht verder af zoals de meeste Russen afwachten. Volgens Anatoli Smelanski van de Theaterbond is er nog wel cen suur, "maar zo voelen wij het niet". Hij vertelt dat een voorstelling vroe ger in feite twee keer door de cen suur moest. Eerst werd de tekst be de Moskouse Theater- oordeeld, daarna kwam de vormge- (fotoGPD) ving nog eens aan de beurt. Dat laatste gebeurt niet meer, terwijl de oor- persoonlijke benaderingen van de criteria die op de tekst worden los- grote klassieken en met bijtend ac- gelaten volgens Smelanski in feite een tueel overkomende bewerkingen niet verschillen met die van elke an- de meesterwerken uit de Russi-dere rechtsstaat. Pornografie mag Moskouse gezelschappen heb be zocht. Tot driemaal toe ben ik door Grevensteïn prees" het"Limburgs mijn eigen schuld terug in de tijd provinciaal bestuur om het geno- initiatief, dat "niet eng, i tievelijk 12, 10 en zelfs 17 jaar gele- groothartig maatschappelijk leven uit is. Stuk- Nederland noemde "KT M kenhouden hier eindeloos repertoi- koopbedrag van vijf ton per jaar Een actrice die op haar 20ste de njet onredelijk. Het accent komt onschuldig meisje te spelen duidelijk te liggen op moderne he- dendaagse kunst. Het Bonnefanten- museum noteerde vorig jaar 72.000 bezoekers. kreeg, en daarmee succes oogstte, loopt de kans dat zij op haar 35ste nog steeds hetzelfde dartele veu lentje moet uithangen. Aan een jonge theatercriticus FOTOGRAFIE De Leidse Ama- vraag ik of theaterjournalisten niet teur-Fotografen Vereniging houdt schrijven dat het van een schanda lig lui beleid getuigt om produkties zo lang op het repertoire te houden, Mijn informant strijkt met de zij kant van zijn hand langs zijn keel: "Een criticus die het waagt theater te schrijven kan het rest van zijn loopbaan vergeten. Hij zal nergens i publiceren". begin juni tot begin september vier tentoonstellingen in de Pieters kerk. Behalve foto's van leden, ge maakt tijdens een bezoek aan Tsjechoslowakije (21 juli-10 aug) zijn er ook foto's te bezichtigen van het Moskous de Tsjechische fotoclub FK Luna het Bolshoi uit Pilsen (12 aug-1 sept). Van 4 tot 17 juni staat het eigen werk van de foto-vereniging centraal. Daarna een letter kunnen volgt de expositie van de werk groep architektuur (18 juni-1 juli). Animo prijs kinderjury groot Mikhail Neronski i dan de partijtop uitkomt. Een oordeel of de trieste waarheid - jxji t De aangewezen persoon on. vinden daarentegen dat de kunst reactie op dit vooroordeel te vragen vauu^u^oiuwcAcnunucnuwi- uere recmsguuii. t-ornoerane it is regisseur Joeri Ljoebimov van sche literatuur. Legendarisch is zijn zeker niet, oorlogspropaganda Vrijheid De Russische kunstenaars hebben DEN HAAG (ANP) - Het grootste ontegenzeggenlijk meer artistieke were^d wordt het Tanganka Theater. De artistieke regie van Tsjechovs Drie Zusters. De mannelijke acteurs droegen lan ge militaire jassen en keken verbe- open gezet' verboden, en er mogen geen oproe pen worden gedaan om het systeem te werpen. "Onder dat laatste AMSTERDAM (GPD) - Er zijn tot nu toe ruim 7000 inzendingen bin nen voor de Prijs van de Nederland se Kinderjury. Via een apart formu lier kunnen kinderen de stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) laten weten welke boeken zij de beste van het afgelopen jaar vonden. Hoewel de inzendingen officieel voor 1 juni binnen moeten zijn en men al ijve- het tellen is geslagen, voor 'Tommie en Lotje lopen weg', de Deen Anders Bodelsen voor 'Een hele schep geld'Xvan dat boek zond de VPRO een tv-serie uit) en Evert Hartman voor 'Morgen ben ik be ter'. Vorig jaar waren er 15.000 in zendingen. Aan de prijzen is geen geldbedrag verbonden. Renee Sommer: "Het gaat om de eer. Wel krijgen de au teurs een oorkonde in groot for maat". De winnaars van de prijs Martynenko genoemd, valt ten zwijgend de zaal in op de mo- valt natuurlijk erg veel te vangen", wacht CPNB-medewerkster Renee worden bekendgemaakt op zondag telecommunicatieconcern ter reld AT&T en het het Nederlands Danstheater hebben gisteren een sponsorovereenkomst gesloten. Daarmee is netto één miljoen gul den gemoeid. Het theater aan 't Spui heet vanaf 1 september de ko mende twintig jaar AT&T Dansthe ater. Zakelijk leider Carel Birnie van het dansgezelschap en voorzitter P.A.J. Liefkens van de directie van APT Nederland hebben het con tract getekend. APT Nederland BV in Hilversum is de Nederlandse dochter van het Amerikaanse tele communicatiebedrijf dat samen werkt met het Nederlandse zuster- concern Philips onder een naam waarin de eerste letter van beide on dernemingen voorkomen. Het Resi dentie-Orkest vernoemde zijn grote zaal naar dr. A. Philips. Concertzaal en danstheater zijn in de Haagee binnenstad aan elkaar gebouwd. Het sponsorcontract betekent voor het danstheater een belangrij ke bijdrage voor de bouw van een aantal nieuwe studio's. Die zijn noodzakelijk geworden door het toenemend aantal gastvoorstellin- gen van binnen- en buitenlandse groepen, niet alleen met ballet, maar ook opera en musical. Met de bouw ervan is al begonnen. De sponsorovereenkomst sluit aan op het beleid van de AT&T Foundation in Amerika onder meer het Amerikaanse Dansfestival en het New York City Ballet sponsort. vrijheid, maar nog steeds niet r voor het belangrijkste deel op zijn menten dat ze niet figuur terug te voeren. Ljoebimov hoefden deel te tartte voortdurend de censuur met de handeling zegt Smelanski, "maar de praktijk i- is toch dat deze regel nu strikt naar In 1983 werden achter elkaar drie de letter wordt toegepast. Een Typische Appelproduktie 'Rosencrantz en Guildenstern zijn dood' van Tom Stoppard door De Appel. Met: Willem Wagter, Henk Votel, Stef Feld, René Ver- nout, Ernst Löw en Aus Greidanus (tevens regie). Gezien op 31 mei in het Appelthea ter, Den Haag. Aldaar nog 1, 2, 3, 7 t/m 10 en 14 t/m 17 juni te zien. DEN HAAG - Het aardige van de laatste Appelproduktie van dit seizoen is het onbegrip van Ro sencrantz en Guildenstern. Bei den kennen we als randfiguren uit de 'Hamlet' van Shakespeare. Zij zijn door Ton Stoppard tot hoofdperonen gebombardeerd in een toneelstuk (uit 1966) dat als het wre parallel loopt aan de 'Hamlet'. Terwijl wij als toe- sohouwers bepaalde ontwikke lingen herkennen vanuit de 'Hamlet', snappen deze twee merkwaardige figuren van de op eenvolgende gebeurtenissen bij na helemaal niets. De Appel kan de verbindingslij nen met de 'Hamlet' nog wat aan scherpen, omdat het Haagse ge zelschap aan het begin van dit sei zoen een groots bezette 'Hamlet' lange tijd op het repertoire heeft gehad. Er zijn zelfs hele concrete aanknopingspunten. Aus Greida nus speelde hierin een krachtige titelfiguur, en keert in dit stuk van Stoppard als Hamlet een paar maal even terug. De rollen van moeder Gertrude en oom/stiefva der Claudius werden vertolkt door respectievelijk Geert de Jong en Carol Linssen. In deze versie komen zij in de vorm van levensgrote filmbeelden terug. Zulke verwijzingen zijn leuk voor vaste Appel-fans. Niet alles trou wens in deze Stoppard-produktie stemt overeen met de rolbezet ting in de 'Hamlet'-produktie. Willem Wagter en Henk Votel speelden weliswaar mee in de door Erik Vos geregisseerde 'Hamlet', maar in andere rollen dan Rosencrantz en Guilden stern. Waarschijnlijk heeft regis- seur/Hamlet/vertolker Aus Grei danus om pragmatische redenen voor deze acteurs gekozen. Wag ter en Votel zijn namelijk sinds jaar en dag een goed op elkaar in gespeeld stel acteurs, wat voor een stuk als dit onontbeerlijk is. Met hun karakteristieke licht- clowneske speelstijl spreken zij over ernstige vraagstukken zoals de dood en de zin van het leven. Dat alles is ingebed in een entou rage, waar het theater als zodanig voortdurend gethematiseerd wordt. De Appel verwijst niet al leen naar een recente eigen pro duktie, maar grijpt natuurlijk eveneens terug naar de Appel-tra ditie, en benut dit expliciete thea ter-element ten volle. Regelmatig wordt er geschoven met de zoge naamde vierde wand, dat wil zeg gen de wand met het gordijn om podium en zaal (streng) van el kaar te scheiden. Daarnaast ontmoeten Rosen crantz en Guildenstern de groep rondtrekkende toneelspelers die in opdracht van Hamlet ter ont maskering van diens oom en stiefvader toneel moeten spelen. Hier bij Stoppard zijn ze alvast aan het oéfenen en improviseren in aanwezigheid van Rosencrantz en Guildenstern die op een gege ven moment niet doorhebben dat hun eigen tragisch lot wordt uit gebeeld. Rosencrantz en Guil denstern blijven toneelpersona ges die zelf als het ware op zoek zijn naar hun rol in de gebeurte nissen van het drama. Omdat wij de 'Hamlet' menen te kennen, is dit allereerst een slimme grap. Maar het is toch zeker ook een beeld voor de zoektocht naar zin geving van je bestaan. Dat alles wordt verteld met de middelen van het theater en door de spelers met de vaak zo uitbundige acteer stijl van Appel-acteurs uitge voerd. Het slot getuigt dan ook van grote consequentie: persona ges als Rosencrantz en Guilden stern gaan met dood, ze verdwij nen simpelweg achter het gor dijn. WIJNAND ZEILSTRA Sommer nog wel de nodige reacties. "Er zijn altijd bibliotheken die hun formulieren pas op de laatste dag versturen. We rekenen in totaal op zo'n tienduizend deelnemers". Voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn drie categorieën in gesteld: zes tot en met negen jaar, tien tot en met twaalf jaar en dertien tot en met zestien jaar. Het is de tweede keer dat de prijzen worden toegekend. Vorig jaar gingen ze res pectievelijk naar Jacques Vriens 18 juni in het VARA-programma 'Kindermenu' (Nederland 1, 17.10- 17.30 uur). Europees geld voor filmscripts uit Nederland UTRECHT (GPD) - Een bedrag van circa drie en een half miljoen gul den is door de Europese Gemeen- AMSTERDAM (ANP) - In Het Ste- schap vrij gemaakt om het ontwik- delijk Museum in Amsterdam zijn kelen van van 3 juni tot 16 juli de tekeningen speelfilms te zien die Robert Wilson maakte tij- fonds wordt beheerd door het in dens de voorbereiding op zijn regie Londen gevestigde European i de opera 'De Materie' van Louis Script Fund dat onlangs in Cannes Wilson in 'Stedelijk' Andriessen. Met deze wereldpre- bekendmaakte reeds 30 pro- opent de Nederlandse Opera jecten subsidies te hebben toege- vanavond in het Muziektheater het 42ste Holland Festival. Wilson heeft de gewoonte tijdens ontwikkeling van een regie voort durend te tekenen. Naast snel ge maakte, kleine schetsen, die moe ten worden opgevat als werkteke- kend, maar nu voorrang wenst te geven aan filmplannen, afkomstig uit de twee landen van waaruit tot dusver nog geen aanvragen ontvan gen werden: Nederland en Spanje. Eventuele geïnteresseerden die nen zich voor eind oktober te heb- ningen, ontstaan zo ook op zichzelf ben gemeld. Het European Script staande kunstwerken op groter for maat. Door de manier waarop Wilson het papier met grafiet (kool- Fund wordt voorgezeten door c ast Sir Richard Attenborough en beschikt over adviseurs in alle lan- stof) bewerkt, ontstaat een sfeervol den van Europa. Waarnemer van de spel van wit, zwart en grijstonen. In de tekeningen voor 'De Materie' heeft Wilson overigens ook kleur gebruikt. belangen in Nederland is Martijn Sanders, in het dagelijks leven di recteur van het Amsterdams Con certgebouw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 25