Opvallend veel burgers bij lintjesregen 'in de prijzen' Hoogste onderscheiding voor acht Nederlanders DONDERDAG 27 APRIL 1939 PAGINA 9 Al Eindhoven; J.P. Beun, Amstelveen, voorh. zaalchef afd. Wiskunde en Statistiek Sociale Verzekerings bank Amsterdam; J.G.A. Bitter, Loosdrecht, research physicist Shell Lab. in Amsterdam; ing. J. Booij. Rotterdam, technisch ambte naar bijz. diensten Arbeidsinsp./In- sp. Havenarb. Rotterdam; J.G.V. Boomkamp, Enschede, hfd. afd. Automatiseringsafd. districtskant. GAK; J.A.L. Craane, Dordrecht; ir. A.L.M. van Eijnatten, Sittard, adj. chef Centr. Veiligheids- en Milieu dienst DSM Limburg in Geleen; drs. J. Geleijnse, Maarssen; A.J. Godrie, Boxtel, voorh. lid Hoofd best. Vervoersbond FNV; Th.A. van Harn, Pijnacker, adv. en plv. hfd. afd. Arbeidsvoorw. en Rechtspos. Centrale Dienst Personeelsmanag- ment Sociale Zaken en Werkgele genheid; A.J. van Hartingsveld, Den Haag, staffunct. Produktie GAB; A.A. Honée. Oostvoorne (gem. Westvoorne), hfd. lab. Pernis DEN HAAG (GPD/ANP) Onder de duizenden Nederlanders en buitenlanders die ter gelegenheid van Koninginnedag een lintje krijgen zijn dit jaar de bekende acteur Johnny Kraaykamp sr., schrijfster Marga Minco, de Friese commissaris van de koningin Hans Wiegel en zijn Utrechtse collega Beelaerts van Blokland. De Leidse roeier Ronald Florijn en tafeltennister Bettine Vriesekoop uit Hazerswoude vielen eveneens in de prijzen. Acht Nederlanders kregen de hoogste onderscheiding, com mandeur in de orde van Oranje Nassau. Naast een aantal ambassa deurs, kamerleden, kunstenaars, hoogleraren en ambtenaren heb ben dit jaar een opvallend groot aantal burgers een onderschei ding ontvangen. Tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werden be noemd Han Lammers, de commissaris der koningin in Flevoland, de tweede kamerleden Beckers (PPR), De Boer (CDA), Braams (VVD), Castricum (PvdA), Eversdijk (CDA), Gualthérie van Wee zei (CDA), Hermans (VVD), Knol (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Terpstra (VVD) en Wöltgens (PvdA). De eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau kreeg de musicus J. van Vulpen, beter bekend als Joop Reijnolds. R.H- .Fein, ambassadeur in Washington, mr. J.G.N. de Hoop Scheffer, ambassadeur te Brussel en dr. C.A. van der Klaauw, ambassadeur Lissabon en oud-minister van Buitenlandse Zaken, werden be noemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd onder anderen Philips- topman G. Jeelof. Tot officier in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd de landbouwvoorlieden M.J.Varekamp, voorzitter van de KNLC en ir. A.J.Latijnhouwers, voorzitter van de NCB. Ook prof. dr. ir. H. Priemus, hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft, kreeg deze orde evenals mevrouw drs. A. Grewel, bestuurslid van de PvdA en lid van de Emancipatieraad, Vanwege hun verdiensten voor cultuur en sport werden be noemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau: de Volkskrant-co lumnist Jan Blokker, de gehandicapte atlete Joke van Rijswijk, ci neast G.J. van der Keuken, weerman Jan Pelleboer, koordirigent Arie Pronk, toonkunstenaar Jos J.H. Vranken, mgr. drs. J.W.N- .Valkestijn, directeur muziekinstituut van de Kathedraal St.Bavo te Haarlem en H. van den Akker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dezelfde orde kregen de biljarter Jean Bessems, de roeiers Nico Rienks en Ronald Florijn, volleybalster Martje de Vries, wielren- ster Monique Knol en hockeyster Sophie von Weiler en tafelten nister Bettine Vriesekoop. hage; mr. C.J. Hermans, raadsheer Hoge Raad, 's-Gravenhage; mr. J.C.M. Leyten, adv.-gen. Hoge Raad, Nijmegen; prof. mr. J.M.M. Maeijer, H. Landstichting (gem. Groesbeek); mr. F.A. Vaillant, off. van just. Zutphen, Vorden; mr. P.A. Wackie Eijsten, oud-deken Ned. Or de van Advcoaten, 's-Gravenhage; mr. A. Wendels, pres. Gerechtshof Leeuwarden, Giekerk (gem. Tie- tjerksteradeel); mr. G.A.T. Wind, pres. rechtbank Roermond; J.C.J. Lammers, comm. der Kon. Flevoland, Almere; mr. ir. H. Heijne Makkreel, lid Eerste Kamer, Bloe- mendaal; mw. M.B.C. Beckers-de Bruijn, lid Tweede Kamer, Tiel; J.J.P. 'de Boer, lid Tweede Kamer, Lisse; dr. R. Braams. lid Tweede Kamer. Utrecht; F. Castricum, lid Tweede Kamer, Boxtel; drs. H. Eversdijk, lid Tweede Kamer, Rei- merswaal; mr. J.S.L. Gualthérie van Weezei, lid Tweede Kamer, 's- Gravenhage; drs. L.M.L.H.A. Her mans, lid Tweede Kamer, Nijme gen; H. Knol, lid Tweede Kamer, Assen; mw. M.A. Müller-van Ast, lid Tweede Kamer, Oss; mw. E.G. Terpstra, lid Tweede Kamer, Nieu- wegein; drs. M.A.M. Wöltgens, lid Tweede Kamer, Kerkrade; drs. W. van der Zanden, secr. Alg. Re- kenk.,'s-Gravenhage; mr. G.J. te Loo, burgem. Leeuwarden; mr. G. Loopstra, burgem. Zwolle; prof. dr. J.T. Bakker, oud-hoogl. Theol. Univ. Ger. Kerken in Ned. te Kam pen; drs. H.A. van den Bijllaardt, oud-alg. dir. Chr. Pedagog. Studie centrum (CPS) te Hoevelaken, Velp (gem. Rheden); prof. dr. N.M. Hu- genholtz, oud-hoogl. RU Gronin gen, Glimmen (gem. Haren); prof. dr. B.M.F. van Iersel, hoogl. KU Nijmegen, H. Landstichting (gem. Groesbeek); mr. L.B. van Ommen, oud-voorz. Raad voor de Volwas seneducatie te 's-Gravenhage, Zoe- termeer; prof. dr. ir. W.L. van der Poel, oud-hoogl. TU Delft/Lid KNAW, Rijswijk; prof. dr. A. van der Sluis, oud-hoogl. RU Utrecht; drs. O.F. Staleman, oud-raadsadv. ministerie O en W, Overveen (gem. Bloemendaal); prof. dr. J.M.M. de Valk, hoogl. RU Rotterdam; prof. dr. A.S. van der Woude, hoogl. RU Groningen/lid KNAW, Groningen; prof. dr. E. Zürcher, hoogl. RU Lei den/Lid KNAW, Warmond; J.J. van Oosterom, dir. Alg. Fisc. Zaken Fi nanciën, 's-Gravenhage; drs. J.K.T. Postma, dir.-gen. Rijksbegroting Fi nanciën, 's-Gravenhage; G. van Schagen. hfd. Dir. Rijksbelastingen Arnhem, Dieren (gem. Rheden); H. Vermeulen, hfd. Dir. Rijksbelastin gen Amsterdam, Apeldoorn; R. Voormeulen, dir. Centr. Accoun- tantsd. Financiën, Apeldoorn; schout-bij-nacht J.S. Tichelman, Potomac (USA); schout-bij-nacht ir. C.R. van den Berg, Leiderdorp; luit.-gen. J.P. Verheijen, infanterie, 's-Gravenhage; gen.-maj. P.G.J.M. Nijhout, artillerie, Alphen a.d. Rijn; luit.-gen. ir. H. Boekenoogen, dienstgr. offic. Luchtmacht, Zeist; gen.-m^j. C.F.A. van Swieten, dienstgr. offic. Luchtmacht, Hoog land; ir. J.J. Endtz te 's-Gravenhage, pres. Raad van Bestuur HBG, Rijs wijk (ZH); prof. dr. P.G. de Haan, Utrecht; prof. dr. ir. H. Priemus te Leiden, hoogleraar Volkshuisves ting TU Delft; H. Rootliep te Biltho- ven, voorz. raad van best. Nedlloyd; dr. J. van Tiel te 's-Gravenhage, dir.- gen. Scheepvaart en Maritieme Za ken; ir. B. Weijers te Norg, hoof- ding.-dir. Rijkswaterstaat, dir. Gro ningen; ir. D. Vreugdenhil te Velp, oud-Rijnvaart-comm. bij hoofddir. Waterstaat; ir. B.C.E. Janssen te Maastricht, voorz. Waterschap Zui veringsschap Limburg; mr. Chr.H.M. Clemens te Utrecht, chef Exploitatie NS; ir. W.P. Teeuwisse, Eygelshoven (gem. Kerkrade); mr. E. Bloembergen, Bilthoven, lid Raad van Commissarissen ACF Holding; G. Jeelof, Waalre, vice- pres. Philips Eindhoven; prof. dr. ir. J. Dekker te Wageningen, hoogl. fy- topathologie LU Wageningen; prof. drs. H. Meij te Schiedam, lid Raad van Bestuur Unilever; prof. dr. ir. R.D. Politiek te Heerenveen, voorm. hoogl. Veeteeltwetensch. LU Wageningen; dr. N. Slot te Leidschendam, voorm. hoofd staf- bur. dir.-gen. Landbouw en Voed selvoorziening; drs. P.H. Berben, Leidschendam, hoofdinsp. Volks gezondheid belast met het toezicht op Levensmiddelen en de Keuring van Waren; mevrouw dr. E. Borst- Eilers, Bilthoven, arts/vice-voorz. Gezondheidsraad; prof.dr. J.A. Oos terhuis, Wassenaar, voormalig hoogl. Oogheelkunde en hoofd Oogheelkundige Kliniek RU Lei den; drs. A.J. van der Staay, Leiden, dir. Sociaal en Cultureel Planbu- zondheidszorg bij het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge zondheidszorg TNO. Wassenaar; drs. M.L. Wurfbain, vml. hoofd van de Direktie Musea der gemeente Leiden, oud-directeur van het Ste delijk Museum 'De Lakenhal' en het Molenmuseum 'De Valk' te Lei den, Oegstgeest. Officier Orde Oranje- Nassau met de zwaarden (bij bevordering) Kolonel A.P. de Jong, van de dienstgroep van de of ficieren van de koninklijke lucht macht, Leiderdorp; Commandeur R.B. Hetzler, Leiden; C. Fock, Was senaar; kapitein ter zee van admini stratie E. Weber, Wassenaar; kolo nel ir. C. J.B.H. van der Pols, van het dienstvak van de technische staf. Officier in de orde van Oranje-Nassau: J.M. Schlatmann, oud-deken van het dekenaat Leiden, Zoeterwoude; mr. M. Scholtens-Meurs, Wasse naar; mr. N.W.A. Brink, Noordwijk; H.J. van Hoogenhuizen, voormalig hoofd bureau Kwaliteitszorg bij de Stafafdeling Bedrijfsvoering van de Directie Materieel Koninklijke Ma rine, Oegstgeest; ir. R.A. Kasper, di recteur Research van het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO, Leiden; mr. H.J.M.H. Geradts, juri disch beleidsmedewerker van het Directoraat-Generaal Milieubeheer Leidschendam, Leidschendam; dr. ir. J.L.A. Jansen, directeur van de directie Afvalstoffen van het Direc toraat-Generaal Milieubeheer Leidschendam, Velp; ir. W.F. Snie- der, adviseur Rijkswaterstaat, es thetische verzorging kunstwerken, Oegstgeest; ir. A. van der Wouden, oud-hoofd afdeling Technische Za ken bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken- /scheepsbouwkundig adviseur, Leidschendam; ir. G.H.C. Theunis- sen, directeur concernzaken bij de Koninklijke Volker Stevin N.V. te Rotterdam, Wassenaar; drs. H. Pias- se, directeur/algemeen secretaris van de Algemene Verladers Ei gen Vervoer Organisatie (EVO), Rijnsburg; drs. W.G.M. van de Ge vel, plv. directeur van de directie Aardolie binnen het directoraat-ge neraal voor Industrie en Regionaal Beleid van het ministerie van eco nomische zaken, Voorschoten; mr. A.L.C. Simons, Shell Nederland, Voorschoten; drs. F. Hofmeister, hoofd van de afdeling Beleidson derzoek en -ontwikkeling bij de Ex- portbevorderings- en Voorlich tingsdienst van het ministerie van economische zaken, Oegstgeest; M.M. Bakker, voorheen algemeen secretaris van de Vereniging voor Metaal- en de Elektrotechnische In dustrie (FME) te Zoetermeer, Oegstgeest; K.A. Goedkoop, oud voorzitter van de directie van Bols Nederland B.V. te Nieuw-Vennep, Breukelen; ir. C.J. Janmaat, Voor schoten; mr. J.P. Pluim Mentz. hoofd Bureau Civiele Verdediging bij het Stafbureau Landbouw en Voedselvoorziening van het minis terie van landbouw en visserij, Leidschendam; J. Vroon, hoofd be- drijfsfinanciering Landbouw en Visserij, Voorschoten; F. van Laar, jeugdarts/cursusleidster Jeugdge- Johnny Kraaykamp Koudekerk aan de Rijn; luitenant kolonel drs. G.J. Bouwhuis, van het dienstvak van de militair psycholo gische en sociologische dienst, Noordwijk; onze adjudant in bui tengewone dienst, brigade-generaal H.H Dijcks, van het wapen der in fanterie, Sassenheim; kolonel E.N. Westerhuis, van het wapen der ge nie, Leiden; luitenant-kolonel P.M. Smit, van het dienstvak der militai re administratie, Leiden; kolonel E.N. Westerhuis, genie, Leiden. Ridder in de orde van Oranje-Nassau mr. G.M. Vink, voormalig loco-se cretaris in Leiden; S.W. Neefjes, Noordwijk; A.M. ftiemens, hoofd bij de Raad van State, Oegstgeest; mr. J. LaGro, Bodegraven; mr. S.H. Scheenstra, burgemeester van, Oegstgeest; C.A. Koomen, adjunct directeur van de stichting Vakoplei ding Schilders- en Stukadoorsbe- drijf te Waddinxveen, Schijndel; Ch.E. van Oort, oud-directeur van de Leidse Meao, Leiden; J.F. Vier- telhauzen, hoofd bij het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf, Leiderdorp; H.F.J. de Ridder, voor malige medewerker bij de land macht, Oegstgeest; R. Knol, gezag voerder grote vaart bij Shell, Lei derdorp; J.D. Vrij, technisch hoofd ambtenaar bij de PTT Alphen aan den, Rijn; J.L.L. van Basten Baten burg, directeur bij het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, Zoeterwoude; mr. H. van Zijll de Jong, directeur juridische zaken en secretaris van de Raad van Bestuur van Esso, Wassenaar; G.L. Croonen, directeur Hokatex, Boskoop; G. Hartman, adviseur van Akzo, Oegstgeest; W. van den Hondel, di recteur Trappenfabriek Van den Hondel, Waddinxveen; B. van Swieten, directeur Motorhuis Hol ding bv, Leiden; W. de Geus, voor zitter coöperatie Door Eendracht Sterk, Leiden; Ronald Florijn, roei er, Leiden; Bettine Vriesekoop, ta feltennisster, Hazerswoude; H. van den Akker, Rotterdam, voorz. NVJ; drs. J. Barnard, Bus- sum; mevrouw G.M.Th. Berger, Shell Nederland Raffinaderij Rot terdam; W.Th. J.M. Huurdeman, Zaandam, hfd. pers. zaken GTI Hol ding Noord-West en mededir. Reg. Opl. Centr. GTI Holding; P. Jutte, Drachten (gem. Smallingerland), dir. GAB; J.M.A. Koevoets, beleids medewerker onroerend goed FNV Amsterdam; drs. R.A. Kollewijn, Schiedam; J.A.P.G. Meulendijks, Oosterhout, chef afd. Alg. Kinder bijslag Wet Breda van de Sociale Verzekeringsbank; J. van der Put ten, Heiloo, bedrijfschef en plv. pro- duktgroepmanager Hoogovens; J. Reidsma, Nieuwëgein, beleidsme- dew.Industrie- en Voedingsbond CNV; H.J. Rönitz, Enschede, voorh. districtsbest. Industriebond FNV Almelo; L.B.J. van Schoonhoven, Zoetermeer, voorheen hfd. bur. Project- en Systeemontwikkeling Computer Centrum van de Centr. Dir. Org. en Informatica van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; J.M. Stuurman, Zoetermeer, Kon. Ned lloyd Groep; prof.ir. H. van Veen, Beek, chef Technologie afd. Engi neering DSM Limburg: Th.H. Vlootman, Leidschendam, plv. hfd. centr. pers. adm. Centr. Dir. Perso neelsmanagement van Sociale Za ken en Werkgelegenheid; ir. L.A. van de Walle, chef afd. Planologie DSM Limburg; drs J.M.J.M. Was ser, Tilburg, voorh. senior adviseur GITP Nijmegen; P.A. van der Wes- terlaken, Deurne, adj. districtsdir. kantoor Helmond GAK. Ridder in de orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden. Majoor H.A. Kuipers, Alphen aan den Rijn; kapitein H.J. Poelje, Lei den; Eremedaille verbon den aan de orde van Oranje-Nassau: in goud: N.L. Van Welzenis, groepschef bij de NS, Leiden; J.W. Hoffenaar, oud- buitendienstfunctionaris bij de Ge nerale Financiële Raad van de Ne derlandse Hervormde Kerk, Voor- Bettine Vriesekoop Hugo Priemus (Foto gpdi Commandeur in de or de van Oranje-Nassau Ir. P.C. de Man, secretaris-generaal op het ministerie van defensie, 's- Gravenhage; H. Wiegel, commissa ris van de koningin in Friesland; jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blok land, commissaris van de koningin in Utrecht; jhr. mr. J.A.E. van der Does, lid Raad van State 's-Graven hage; (bij bevordering) R.H. Fein, ambassadeur in Washington, mr. J.G.N. de Hoop Scheffer, ambassa deur en hoofd van de permanente vertegenwoordiging bij de NAVO- raad in Brussel; dr. C.A. van der Klaauw, ambassadeur in Lissabon. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw Drs. K.M. Meulmeester, hfd. Inlich tingendienst Buitenland; dr. H. Hoetink, hoogl. Antropologie en Comparatieve Sociologie RU Utrecht, Bussum; J.C. Ferringa, ambass. Boedapest; drs. M.J.J. van Loosdrecht, ambass. perm, verte- genw. Unesco te Parijs; mr. H.Th. Schaapveld, ambass. Brussel; mr. C.J. Schneider, ambass. Oost-Ber- lijn; drs. E.J. van Vloten, adv. Be- leidspl. min. Buitenl. Zaken; dr. J.A.M. van Angeren, hfd. Stafafd. Wetg. Publiekrecht min. Just., Leidschendam; mr. W. Faber, voorz. Raad van Beroep, 's-Graven- hout; J. Groenendijk, oud-adjudant van de gemeentepolitie te Alphen aan de Rijn; C. Zirkzee, adjudant van gemeentepolitie. Leiden; A.M. Mazee, lid van de raad van de ge meente Sassenheim; T.G. van der Plas, lid van de raad van de gemeen te Sassenheim; H. Berenschot, oud docent Stichting VAM, opleidings instituut voor het motorvoertuig-, tweewieler- en aanverwant bedrijf te Voorschoten, Leidschendam; H. van der Schee, oud-voorzitter van de Stichting Speciaal Onderwijs te Katwijk en Omstreken, Winters wijk; D.W. Spierenburg, pedel aan de Rijksuniversiteit Leiden, 's-Gra venhage; I.J.J. Werk, oud-collectie beheerder van het Rijksherbarium van de Rijksuniversiteit Leiden, Leiden; A.J. van der Zanden, oud- groepsleerkracht aan de R.K. basis school 'De Kinderburg' te Sassen heim, Sassenheim; A.M. Houps, Commies van 's Rijks belastingen, controlerend ambtenaar ter inspec tie der directe belastingen te Lei den, Leiderdorp; P.J. Engelen, voormalig chef werkplaats glasbe werking bij het Marine Elektro nisch en Optisch Bedrijf, Oegst geest; J. de Geus, voorzitter van de woningbouwvereniging 'De Sleu tels', Leiden; G.C. de Kok, admini stratief medewerkster van de hoofdafdeling Water van het Direc toraat-Generaal Milieubeheer Leidschendam, 's-Gravenhage; T.J. van der Meer, gemeente Alkemade, Roelofsarendsveen; Th. Hirs, hoofd van het boezemgemaal Spaarndam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Haarlem; P.J. Beyer- bacht, oud-hoofd salarisadministra tie bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Leimuiden; A. de Ru, oud-hoofdemployé le klasse PTT, Leiden; F.A.G. van der Mey- den, grondwerktuigkundige bij de Koninklijke Luchtvaart Maat schappij N.V., Nieuw-Vennep; M. Holl, directeur van Dutch and Ori ental Trading B.V. Den Haag en oud-penningmeester/bestuurslid van roeivereniging Die Leythe, Lei den; J.H. van der Veld, vennoot van de maatschap Belasting-adviesbu reau Heezen en Van der Veld te Lei derdorp, Leiden; P.J. Berkhout, controleur bij de inspectie West van de Algemene Inspectiedienst te Al phen aan de Rijn, 't Veld (gemeente Niedorp); C. Moolenaar, directeur van het bloembollenexportbedrijf W. Moolenaar Zonen B.V., Sas senheim; F. Moolenaar, directuer van het bloembollenexportbedrijf W. Moolenaar Zonen B.V., Sas senheim; C.J. van der Bijl, Alphen aan de Rijn. in goud, met de zwaarden: Adjudant-onderofficier materieel- beheerder H. Stelwagen, van het dienstvak der intendance. Wasse naar; adjudant-onderofficier-in- structeur C.A.M. de Haan, van het wapen der infanterie. Leiden; adju- dant-onderofficier-administrateur F.X. van der Mark, van het dienst vak der militaire administratie. Lei derdorp; adjudant-onderofficier A.W.C. Keijzer, van de Koninklijke Luchtmacht, Leidschendam; adudant-onderofficier G.N. Mars, van de Koninklijke Luchtmacht, Alphen aan de Rijn; adjudant-on derofficier R, Siegers, van de Ko ninklijke Luchtmacht, Wassenaar. in zilver: J.van Duijn, ouderling van de Her vormde Gemeente van Katwijk aan Zee; W.J.Lourier, Hazerswoude; F.van Luyn, oud-boswachter bij de Dienst Groenvoorzieningen en Milieu-educatie van de gemeente 's- Gravenhage, Wassenaar; J.Freke, oud-ambtenaar der gemeentebe drijven te Katwijk; D.F.van Dolder, oud-hoofdagent van de gemeente politie te Leiden; J.Imthorn, Val kenburg; H.C.J.van der Voort te Ha zerswoude, voormalig huismeester- /onderhoudsadviseur bij Kok Be heer Oegstgeest; C.J.Th.J.de Jong te Alphen a.d.Rijn, hoofdemploye PTT; W.K.van Bohemen te Zoeter woude, hoofdemployé PTT; E.I- delenburg, firmant garagebedrijf Idelenburg te Oude Wetering; J.N- auta, directeur-eigenaar Fa. Nauta Decoratelier te Nieuw-Vennep; A.J.J.Vonk, te Noordwijk, directeur van Javo BV Noordwijkerhout; J.Q.van Es te Lisserbroek, voorzit ter van de postduivenvereniging De Luchtklievers Lisse; A.C.Heems kerk te Noordwijk, eigenaar van een bloembollenbedrijf; H.Heems kerk te Noordwijk, eigenaar van een bloembollenbedrijf; B.de Jeu, groente- en fruithandelaar te Zoe terwoude; J.Laman te Leiden, lid en voormalig bestuurslid van Klein Dieren Sportvereniging Rijnland; J.v.d.Steen, voorman bij Diesel In jectie Holland BV te Leiden; J.Bre- derode, voorzitter van de toneelver eniging 'Het Toneel Is Ons Streven' te Noordwijk; J.A.L.Verhagen, pen ningmeester muziekvereniging St.Jans's Fanfare te Zoeterwoude; H.F.A.M.Lubbers te Lisse. in zilver met de zwaarden N.G.M.Hochstenbach, sergeant- majoor van de logistieke dienst goe- derenbeheer, Alphen a/d Rijn in brons J.M.Muilenburg, chauffeur bij het Marine Elektronisch en Optisch Be drijf te Leiden; A.Segijn te Leiden, landmeetassistent A bij de directie Zuid-Holland van het Kadaster en de Openbare Registers in Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 9