spo0r;tv Meer geld voor baanrennen 'Het is hopen op een uitschieter' Si wêhh i*n >i J ai\] Dekker wil zich bewijzen tegen Oranje Sponsor en wielerbond verzetten de bakens Oranje zonder illusies naar WK handbal in Frankrijk PAGINA 2 SPORT PAGINA 15 redactie Rob Onderwater Rob van der Zanden Jaao Visser ALMERE (GPD) - In een anderhalf uur durende recla mespot voor bondssponsor AMEV heeft de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie gisteren haar drie voornaamste selecties voorgesteld. In Almere werd tevens de opvolger van vrouwencoach Rinus Verboom bekendgemaakt: Piet Hoekstra uit het Friese Onstwedde. Net als amateurcoach Piet Kuys en Eric Geserick, eindverantwoordelijke voor de baanselectie, heeft de 42-jarige Fries te maken met een steeds groter wordende invloed van de verzekeringsmaat schappij. In het vierde jaar van de overeen komst tussen sponsor en wieler bond worden, zo bleek gisteren, de bakens langzaam maar zeker ver zet richting het baanwielrennen. Naast het continueren van de com petitiestructuur in het amateur- wielrennen, werd vorig jaar al, vooruitlopend op mogelijk succes van de vrouwen op de Olympische Spelen, een extra toelage aan deze tak van de wielersectie gegeven. Nu zich op de baan talenten als John den Braber aandienen krijgt ook Geserick meer financiële steun en verschijnt er plots een belang rijk internationaal evenement op de Nederlandse baankalender. Die gerichte vorm van budgetbe steding brengt echter met zich mee dat de niet onaanzienlijke invloed van de sponsor af en toe zelfs ind ruist tegen de belangen van coaches. Erik-Jan Visser, pr-man van de geldschieter, betwijfelt of die invloed het beleid van Hoek stra, Kuys en Geserick medebe- paalt. „Ik zit niet achter mijn bu reau en bedenk zomaar: ach, laten we eens wat geld beschikbaar stel len voor een internationale baan- wedstrijd. Ik luister naar de gelui den die vanuit de selecties komen en haak daar op in. We zijn na drie jaar samenwerking in een stadium gekomen waarin we elkaar aanvoe len en daardoor aanvullen. Wij zor gen bij voorbeeld voor de maat schappelijke begeleiding van de coureurs, want fietsen is leuk, maar eten is toch ook noodzakelijk. Het technische beleid wordt louter door de respectievelijke coaches bepaald". Piet Hoekstra, die nog tot 1 april bij zijn huidige werkgever (Hoek stra is gevangenisbewaarder in Winschoten) in dienst is en daarna voor een halfjaar zich volledig met de vrouwenselectie kan bezighou den, is blij met de serieuze benade ring van de sponsor. „Zolang men zich niet op mijn terrein begeeft, is iedere steun welkom. De vrouwen krijgen een steeds centralere rol in de wielerwereld, dat is plezierig werken", aldus Hoekstra, die be kend staat als iemand die recht door zee gaat. De vrouwenselectie, Olympisch kampioene Monique Knol, Cora Westland, Karin Schui- tema, Leontien van Moorsel en Mo nique de Bruin, die overigens pas een half uur voor de presentatie met Hoekstra kennis had gemaakt, liet blijken wel van een dergelijke aanpak te houden. Homogeen De voormalige ploegleider van meerdere gastrennersverenigin- gen: „Eén ding staat centraal in mijn beleid. De selectie moet een homogene, op vriendschappelijke leest geschoeide, ploeg worden. Ik geloof niet dat ik problemen zal hebben met de overschakeling van het coachen van mannen naar vrouwen. Het is per slot van reke ning allebei wielrennen. De KNWU heeft in zijn keuze een verstandige beslissing genomen om iemand met kennis van zaken bij de vrou wen neer te zetten. Natuurlijk, ik moet ook rekening houden met technische en tactische verschil len. Dat zal wel vlug Kuys (39) benadrukte, overigens net als Hoekstra en Geserick, dat zijn twaalfkoppige selectie (Rober van de Vin en Maarten den Bakker zijn vooralsnog de „potentiële kop mannen") te allen tijde openstaat voor talentvolle renners, die in top vorm een aanwinst voor de selectie blijken. De door Boskamp ingesla gen weg - een besloten groep die zich jarenlang afzonderde om zich (zonder succes) op de grote evene menten voor te bereiden - bleek im mers doodlopend. Het contact met de gastrennersverenigingen zal Kuys dan ook aanzienlijk verbete- „Terugkijken naar een voorgan ger heeft geen zin, dan maak je een valse start. Ook als coach moet je gewoon jezelf blijven. Ik zal nooit mijn persoonlijkheid willen veran deren. Ik kom mijn afspraken na en verwacht ook van de renners dat zij die nakomen. Als ze gediscipli neerd hun opdrachten uitvoeren is er bij mij altijd tijd voor een lolle tje". Ook in de keuze van het pro gramma verschilt Kuys van Bos kamp. De bondscoach, die een con tract heeft tot na de Spelen van 1992, zal de nationale concurrentie niet ontlopen en in zowel de A- klassiekers als Olympia's Ronde aan de start staan. Zijn Piet Kuys en Piet Hoekstra niet anders gewend, Eric Geserick (32) voelde zich gistermiddag onge twijfeld een hele Piet. De presenta tie van 'zijn' selectie en 'zijn' pro gramma stond centraal in Almere. „De wegrenners zien gelukkig steeds meer in dat baanervaring in hun ontwikkeling tot toprenner ei genlijk onmisbaar is. En ik zie nog meer positieve ontwikkelingen. Mede door de vier medailles die baanrenners sinds mijn indienst treding (nu anderhalf jaar geleden, red.) op WK's en Olympische Spe len behaald hebben, krijgen we steeds meer geld. Daardoor ver schijnt er dit jaar ook een interna tionale wedstrijd in Alkmaar (10 ju ni red.) op de kalender. Daar zullen een groot aantal internationale top pers starten". De drie coaches van de nationale wielerselecties: Piet Hoekstra, Erik Ge serick en Piet Kuys (van links naar rechts). (foto anp> Samenstelling amateurselecetie: Maarten den Bakker (Abbenbroek, 20), Erik Dekker (Hoogeveen, 18), Arthur van Dongen (Dongen, 20), Harm Jansen (Delft, 21), Gerard Kemper (Volendam, 18), Eric Knuvers (Vlij men, 22), Antoin Lagerwey (Lunteren, 20), Danny Nelissen (Sittard, 18), Danny Overgaag (*s Gravenzande, 18), Patrick Rasch (Uitgeest, 20), Pa trick Strouken (Munstergeleen, 18) en Rober van der Vin (Budel-Schoot, 19). Vrouwenselectie: Monique de Bruin (Amersfoort, 23), Monique Knol (Soest, 24), Leontien van Moorsel (Boekei, 18), Karin Schuitema (Wilder- vank, 19) en Cora Westland (Hilversum, 26). Baanselectie: Marcel Beumer (Ede, 19), John den Braber (Rotterdam, 18), Erik Cent (Goor, 26), René Eickhof (Apeldoorn, 18), Mare Faas (Ber gen NH, 19), Leo Peelen (Elden, 20), Petra de Bruin (Nieuwkoop, 26). Atsma voorzitter amateursectie UTRECHT (ANP) - De veertien districten van de KNWU hebben gisteren in Utrecht, tijdens de eer ste vergadering van de sectie ama- teurwielrennen, Joop Atsma tot voorzitter gekozen. De 32-jarige Fries kreeg 23 stemmen, de andere kandidaat Harrie van Gestel 18. De vergadering benoemde ook de overige negen leden van het sec- tiebestuur, die deel zullen uitma ken van de Unieraad, samen met tien vertegenwoordigers elk van het beroepswielrennen, de cros sers en de tourrijders. Tot de leden van het amateurbestuur werden gekozen de oud-gedienden Van Gestel, Van den Berghe, De Bruin en Elshof, met Van 't Gilde (pen ningmeester), Linkens, Sleeuwen- hoek, Jochemsen en Vos. Atsma, oud-voorzitter van de wielrensportcommissie, maakte al vier jaar deel uit van het Uniebe- stuur en keert als voorzitter van de amateurs, veruit de grootste groep binnen de KNWU, terug in het hoofdbestuur-nieuwe-stijl. Gelijke munt (1) Janus van Peenen regeert bij Heerjansdam met straffe hand. De wil van de als eigenzinnig be kend staande voorzitter is wet, overige bestuursleden van de za terdageersteklasser worden be schouwd als jaknikkersdie Van Peenen geen strobreed in de weg leggen. Bovenstaande regels zijn za terdagmiddag in Katwijk opge tekend uit de mond van René Vermunt, trainer van de fiere koploper in IA. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de oefenmees- ter een beetje boos is op de prae- ses van Heeijansdam. Het zint Vermunt geenszins dat hij de club die hij momenteel succes vol leidt, aan het einde van het seizoen alweer moet verlaten. "Een speler die ik twee keer had gewisseld stemde tegen tij dens een enquête, de rest van de selectie was voor. En op Van Peenen na ook het bestuur. Mag ik het dan een tikkeltje vreemd vinden, dat ik hier dan weer weg moet", vraagt de ex-prof van Excel sior zich af. Vermunt verwijt de voorzitter van Heeijansdam "een spelletje doorgestoken kaart" te hebben gespeeld. "Ik heb een aantal weken gele den een aanbieding gekregen, die zó belachelijk was, dat ik wel móest weigeren. Ik verdien dit seizoen een betrekketijk laag sa laris in vergelijking met andere trainers. Een logische zaak, want ik ben in het wereldje nog onbe kend. Maar nu blijkt dat ik suc ces heb vind ik dat ik recht heb op een hoger salaris. Dat heb ik Van Peenen gezegd, maar die ging daarmee niet akkoord. Hij bood me tien procent bruto meer. Dat lijkt veel, maar het betekent netto niks. Twee dagen later kwam hij al met Reinier Kreyermaat nie ter bekend als 'Beer', ex-prof van Feyenoord, momenteel trainer bü SSS, red.) als nieuwe trainer aanzetten. En dat is toevallig ook nog een vriendje van Van Peenen. Dan zeg ik: er klopt hier iets niet". Gelijke munt (2) Volgens Janus van Peenen was Kreyermaat niet twee dagen la ter, maar al op dezelfde dag aan getrokken, nadat een paar uur eerder was gebleken dat Ver munt en Heeijandam het niet eens waren geworden. De voor zitter: "Dacht Vermunt soms dat we zomaar een vereniging waren Heerjansdam is een topamateur- club. Hadden we soms moeten wachten? Schei toch uit. Die Ver munt moet nog een hoop leren, dat is mij wel duidelijk gewor den. Hij heeft geprobeerd bij Heerjansdam het onderste uit de kan te halen. Dat is zijn goed recht, maar dan wij op onze beurt het recht om nee te zeggen. Zo werkt het toch en dan moet je achteraf niet zeuren". Van Peenen geeft den toe dat Heerjansdam bij de clubs behoort die een trainer be paald geen topsalaris hebben te bieden. "Wij doen niet mee aan d.ie be lachelijke eisen van die trainers. Als andere clubs veel willen beta len, moeten zij dat weten, maar Heerjansdam doet er niet aan mee. Dat is Vermunt uiteindelijk noodlottig geworden. Ik heb hem wel degelijk een verhoging in het vooruitzicht gesteld, maar daar wilde hij niets van weten. Wij wilden niet verder gaan dan tien procent, Vermunt eiste dertig procent meer. Als ik Vermunt was geweest had ik die aanbie ding geaccepteerd, want als je bij Heerjansdam hebt gewerkt, kun je bij elke andere club aan de slag. Maar hij speelde blufpoker, schermde met aanbiedingen van een andere club, waar hij een waanzinnig salaris kon krijgen. Nou, uiteindelijk heeft die club zich teruggetrokken en nu zit hij zonder". Vermunt, in het dagelijks le ven sportleraar, geeft toe dat hjj Van Peenen om een forse verho ging heeft gevraagd: "Maar het is toch een kwestie van onderhandelen? Dit seizoen heb ik geïnvesteerd en ik wilde nu oogsten. Maar die Van Peenen ging niet verder dan een bedrag dat voor mij onaanvaardbaar was. Dat vind ik vreemd voor een trainer die succes heeft en die bo vendien bij de spelers bevalt. Vol gens mij was hij op hetzelfde mo ment al rond met Kreyermaat. Ik voel me belazerd. Ik vind het ook lullig voor die jongens, die staan allemaal achter me. Voor hen pep ik mezelf op, maar je mag gerust weten dat ik daar moeite mee heb. Maar koste wat het kost maak ik het karwei af. Contrac tueel had ik de wedstrijd tegen Quick Boys zaterdag niet mee hoeven maken, vanwege winter sport met mijn school. Maar ik ben toch gekomen omdat ik niet achteraf het verwijt wil krijgen dat ik er met de pet i heb. Maar ik heb me de laatste weken afgevraagd waarvoor ik het allemaal nog doe. Je krijgt toch stank voor dank. Ik begrijp niet dat die voorzitter dat alle maal voor elkaar kan krijgen. Ik ben geloof ik al de vierde trainer die op deze manier vertrekt". Gelijke munt (3) Geconfronteerd met die aantij gingen trekt Van Peenen, in het programmablad van Quick Boys als "beruchte" voorzitter beti teld, vervolgens van leer: "Vermunt moet met deze op merkingen de zaak niet opnaai en. Ik zeg op mijn beurt dat de spelersgroep maling aan de trai ner heeft. Die jongens prikken zo door de grote mond van die goser heen. Als-ie zo doorgaat dan zit het er dik in dat die straks lekker mag thuisblijven. Dacht je nu echt dat ik de zaak hier niet voor elkaar heb? 't Is gaat er hier wel een tikkie anders aan toe dan bij ARC. Wat daar is gebeurd, zou bij Heerjansdam nooit kunnen. Het bestuur staat hier kort bij de spelers. En ik moet lachen om zijn opmerking dat het een eenmans actie van mij is geweest om Ver munt weg te werken. De andere bestuursleden hadden me heus wel teruggefloten als ik iets ver keerd had gedaan". "Wel is het zo dat ik vrij man daat heb om te onderhandelen. En ik houd van snel werken, van daar dat het zo snel rond is geko men met Kreyermaat. Hij is geen vriendje van me, maar ik kende hem omdat-ie hier eerder heeft gesolliciteerd. En of Kreyermaat hier nu werkt of Vermunt, het is mij om het even. Die trainers met een A-diploma ontlopen elkaar niet veel. Ze hebben hun goede en slechte kanten. Als Van der Zee van Quick Boys hier had gewerkt hadden we ook bovenaan ge staan. Dat durf ik gerust te bewe ren, want we hebben een goede spelersgroep. Daar is een trainer toch afhankelijk van. Neem nou die Maarten de Keizer, die vorig jaar bij ons werkte. Dat was zo genaamd een kanjer. Hij werkt nu bij RWH en staat met die club bijna onderaan. Ik wil m'n gelijk niet bewijzen hoor, maar het zijn wel de feiten". Vooralsnog heeft René Ver munt (36), zes jaar geleden met betaald voetbal gestopt, nog geen club gevonden. De trainer: "Ik wil alleen nog maar bij een topclub werken. Als die zich niet aandient, stop ik er gewoon Voetbalstadion in Limassol verboden terrein r alle Piet Kuys begint een nieuw avontuur. Als opvolger van de omstreden André Boskamp heeft de voormalige juniorencoach toch louter bekende gezichten in zijn selectie. „Dat is ontegenzeglijk een voordeel. Deze jongens zijn bij na allemaal nieuw in de amateurse lectie. In mijn periode als junioren- coach heb ik echter met al die jon- ARNHEM (GPD) - Met een langzamerhand chronisch ge worden ongeloof in eigen kun nen begint het nationale hand balteam morgenavond aan het wereldkampioenschap voor de B-landen. De veelgeplaagde bondscoach Ton van Linder heeft zich bij voorbaat al inge dekt tegen een eventuele afda ling naar de 'derde garnituur', de C-groep. Zonder de 'muiten de' vedetten Jacques Josten en Wil Jacobs lijkt Oranje uitslui tend uit te zijn op het beperken van het gezichtsverlies in het Franse Belfort. De nationale handbalploeg be weegt zich al jarenlang op de grens tussen de B- en C-landen. Vorig jaar werd in Portugal op gelukkige wijze de B-status veilig gesteld. De prestaties van het team waren sindsdien niet van dien aard dat consolidatie van de positie in de lijn der verwachting ligt. Daarbij is Nederland in een poule geplaatst die doorgaat als de zwaarste. Te genstanders zijn Westduitsland, Zwitserland en Noorwegen. "De vraag wat we eigenlijk te zoe ken hebben op dit toernooi is me de laatste weken vaak gesteld. Maar ik denk niet dat we het kun nen maken om thuis te blijven", zegt Van Linder, daarmee de zwak ke ambities onbedoeld blootge vend. "Tegen de Duitsers zijn we bij voorbaat kansloos", meent de bondscoach. In handbalkringen is de bal blijkbaar niet rond. In feite is er in de handbalwereld geen sprake degradatie n De internationale handbalfedera tie (IHF) heeft vorig jaar besloten te stappen. In plaats van een over zichtelijk onderscheid tussen een Europees en wereldkampioen schap is er echter een behoorlijk ondoorzichtige oplossing gekozen. Er komt wel een normaal wereld kampioenschap. Volgend jaar is de eerste WK 'nieuwe stijl' in Tsjechoslowakije. De eerste zes landen van de Olympische Spelen in Seoul hebben zich hiervoor al geplaatst: USSR, Zuidkorea, Joe goslavië, Hongarije, Zweden en DDR. Bij die zes komen de hand balnaties die zich via het WK-kwa- lificatietoernooi plaatsen. Een der gelijk toernooi is het evenement dat morgen in Frankrijk begint. Europese ploegen die echter in Belfort de komende dagen de boot 5r van promotie of missen - dat wil zeggen: in de A-, B- of C-groep. eindrangschikking niet b« de eer- eindigen - kunnen zich als nog revancheren via een Europees het traditionele systeem af kwalificatietoernooi. Laatstge- LEIDEN - Wanneer de nationa le korfbalploegen morgenavond voor de vijfde keer gaan oefenen in de Vijfmeihal, moet Leiden het opnieuw stellen zonder enige inbreng in Oranje. De Algemene- junior Edward Dekker was er sa men met clubgenoot Arnoud Lambooy nog het dichtst bij, maar het tweetal viel tijdens het Zeister selectietoemooi buiten de keuze van de nationale keuze commissie. Vandaar dat Dekker vanavond het Leidse shirt aan trekt in plaats van het Oranje. Voor de veldinterland werd Edward Dekker wel gekozen in de selectie van het Nederlands Juniorentwaalftal. In het Belgi sche Houthalen moest de 18-jari- ge Leidenaar echter op de bank toekijken hoe zijn ploeggenoten een klinkende overwinning be haalden. „Na die veldinterland dacht ik een goede kans te heb ben voor de zaalploeg. Ik ben nu eenmaal een betere zaalspeler. Maar ik had tijdens het selectie- toernooi m'n dag niet. En ze kij ken alleen hoe je op dat moment speelt, er is geen tweede kans. Als het dan niet .lekker gaat, val je definitief af. Toch heb ik wel het idee, dat ik beter had gekund. Dat wil ik morgen bondscoach Janne Engelberts wel graag be wijzen door zo goed mogelijk voor de dag te komen. En tegen over de spelers natuurlijk, want er zijn er ook waarmee ik op het veld nog samen heb gespeeld". „Het is m'n laatste jaar bij de junioren. Op het veld speel ik al in het eerste, maar voor de zaal ben ik speciaal weer teruggegaan naar de junioren. Want als je bij de senioren speelt, kom je niet in aanmerking voor het Nederlands team. Een vreemde regeling, vind ik. Als je de capaciteiten hebt en je kunt in het eerste se nioren-team spelen, moet dat ge woon kunnen. Neem Taco Poel stra. Hij zou niet in het Neder lands team kunnen spelen, om dat hij met Rohda in de hoofd klasse speelt. Dat is toch een ge val apart?" Dat deze merkwaardige rege ling op korte termijn ingetrok ken wordt, zal Dekker niet baten. „Dan was ik wel in de senioren blijven spelen", reageert hij. „In de tweede klasse op het veld wordt er vrij hard gespeeld. Ik hou daar helemaal niet van. Je moet elkaar mooi korfbal laten spelen. Met de junioren speel ik in de zaal de eerste klasse van de afdeling. Daar heb ik veel min der van dat soort problemen. Op het veld speelt De Algemene ju nioren landelijk en krijg je PKC, Fortuna en Deetos tegenover je. Allemaal ploegen die technisch begaafder korfbal spelen". Edward Dekker (foto Henk Bouwman) „In de zaal hebben we nog nooit landelijk gespeeld. Mis schien lukt het dit seizoen. Het afgelopen weekeinde hebben we het kampienschap nog net niet gehaald, omdat we met 5-4 verlo ren van Ready. Maar we staan nog vijf punten voor met nog drie wedstrijden te spelen. Daar na moet een beslissingswed strijd winnen tegen de kampioen van de andere afdeling om naar het NK te mogen. Als we kam pioen worden zijn we al wel ge promoveerd". Nu hij eenmaal gepfoefd heeft aan de korfbaltop, komt onher roepelijk de vraag boven of hij nog wel verder kan bij tweede klasser De Algemene. Het voor beeld van Remco Molloy is ech ter niet zo aanlokkelijk. Deze clubgenoot haalde twee jaar ge leden het Nederlands junioren team en vertrok vervolgens naar Die Haghe. Na een jaar in Den Haag heeft hij de korfbalsport volledig vaarwel gezegd. „Ik denk er ook wel eens over om een andere club te zoeken", bekent Dekker. „Maar het is er nog niet van gekomen. Ik speel al zo lang bij De Algemene. Het is bovendien niet alleen het korf bal. Je hebt hier je vrienden en zo. Ik weet niet of ik dat allemaal op wil geven". BRAM VAN GENT Programma van Leiden - Ne derland: 18.45 uur: Leiden - Nederlands juniorenteam 20.00 uur: Leiden - Nederlands jeugdteam tot 23 jaar 21.15 uur: Leiden - Nederland (senioren) noemd toernooi wordt gemakshal ve nu nog C-toernooi genoemd en staat voor volgend jaar gepland in Finland. De kans dat Orai\je de Finse tus senstop kan ontlopen, lijkt mini maal. Hoewel een plaats lager dan zes in bepaalde gevallen ook nog automatische deelname aan de WK in Tsjechoslowakije kan garande ren, heeft Van Linder een hard hoofd in de kansen. "Een plaats bij de beste tien in Frankrijk zou ik al mooi vinden. Of daar WK-kwalifi- catie tegenover staat is dan nog af wachten". Van Linder heeft zijn selectie de laatste weken vrijwel dagelijks on der handen gehad. "Hoewel velen door studie of werk niet elke dag beschikbaar waren, heb ik het idee dat de voorbereiding vruchten heeft afgeworpen. We hebben sta ges gehad in het binnenland, Bul garije en Israël. We hebben op zo wel verdedigende als aanvallende concepten getraind. De groep is fit en heeft er zin in". De 47-jarige trainer heeft em mers kritiek over zich heen gehad in de afgelopen maanden. De beste stuurlui staan in de handbaltop niet alleen spreekwoordelijk aan wal. De twee spelers van interna tionale klasse die het Nederlandse team bezit - doelman Jacques Jos ten en middenopbouwer Wil Ja cobs - bedankten voor de eer. Hun onvrede over de aanpak van Van Linder liep zo hoog op dat ze niet langer wensten te werken onder hem. Aanvankelijk werd de vete Van Linder aangerekend. Ook door enkele andere internationals. De handbaldwerg die Nederland vormt zou opnieuw een kopje klei ner zijn geworden door een conflict dat nimmer werd opgelost. Saamhorigheid Toch heeft de bondscoach na de Haarlemse Handbalweek van drie maanden geleden voor enige saam horigheid gezorgd binnen de spe lersgroep. Sterker: hoewel de spe lers de afwezigheid van Josten en Jacobs betreuren, bestaat er ook enige afkeuring ten opzichte van de rebellerende toppers. "Het is toch een beetje zwak van ze", meent Lambert Schuurs, met 159 'caps' recordinternational. "Ze zijn erg belangrijk voor het team. De laatste dagen heb ik de indruk gekregen dat ze er toch graag bij zouden willen zijn. We werken na tuurlijk naar een WK toe in Tsjechoslowakije dat voor hen be langrijk is. Ze staan als Europese toppers dan in de schijnwerpers. Linder (archieffoto GPD) Misschien hebben ze dat te laat be seft. Maar ze houden hun poot stijf. Ik heb met Wil gesproken, maar er bleek geen oplossing mogelijk. Dan houdt het op. We moeten na tuurlijk ook verder, we kunnen niet over die zaak blijven zeuren. Het toernooi gaat beginnen". De 26-jarige speler van VGZ/Sit- tardia begint aan zijn zevende WK en is inmiddels vaste keus en een onmisbare topschutter in de oranje gelederen. "In de acht jaar dat ik nu international ben is er eigenlijk weinig veranderd in de handbal- top. We hangen altijd een beetje rond dat B- en C-niveau. Er is ook geen echte aanwas van talenten. Alleen de van Hengelo afkomstige Job Hagreize is doorgekomen. Van die jonge gasten moesten we er meer hebben". Volgens Schuurs gaat de veelge hoorde kreet dat 'een beetje top sport niet bestaat, net zomin als een beetje zwanger' vooral op voor het huidige handbal in Nederland. "Het is alles of niets. De voorberei ding zoals de afgelopen weken is beter en intensiever dan ik ooit heb meegemaakt. Maar om de top te be reiken is er meer nodig. We praten daar binnen de groep veel over, met als voorbeeld natuurlijk de na tionale volleybalploeg. Die profes sionele situatie is voor ons nog ver weg, denk ik. Wat we nu doen is het beste ervan maken met de beperk te mogelijkheden. En hopen op een uitschieter". ROB VAN DER ZANDEN ZURICH (DPA) - De wereldvoet- balfederatie (FIFA) heeft het sta dion van Limassol op Cyprus x lopig verboden verklaard voor internationale wedstrijden. De straf is uitgesproken naar aanlei ding van de ongeregeldheden op 8 februari, na het kwalificatieduel om de wereldtitel tussen Cyprus en Schotland (2-3). De FIFA kondigde ook een grootscheeps onderzoek Scheidsrechter Kirschen uit de Duitse Democratische Republiek moest het na dat duel ontgelden. Hij liet vanwege tijdrekken zes mi nuten naspelen. In die periode maakte Schotland de winnende treffer. De Cypriotische aanhan gers pikten dat niet en bekogelden de arbiter na afloop met allerlei voorwerpen. Een supporter die over de afrastering was geklom men, vloog hem zelfs naar de keel. Buiten het stadion werd Kirschen opgewacht door een woedende me nigte. De politie gebruikte wapen stok en traangas om de mensen uit een te drijven. Na afloop van het duel in de Griekse competitie tussen PAOK Saloniki, de oude club van Rinus Israël, en Olympiakos Piraeus, zijn zeventien supporters gearresteerd. De politie maakte bekend, dat 29 personen licht gewond raakten. PAOK won het zondag gespeelde treffen met 1-0. Al tijdens de wedstrijd vochten de supporters van de thuisclub met de politie. Bovendien gooiden ze vuilnis op het speelveld. Na het eindsignaal dreef de ordedienst on geveer 300 herrieschoppers samen op het veld. Volgens een woord voerder van de politie zijn ze daar twee uur vastgehouden. Daarbij werd traangas gebruikt. DINSDAG 20.00-21.00 TV 5: Sports magazine. 20.00-21.15 Super Sports Night: meto.a. de snooker Grand Prix. 21.15-21.45 Super Soccer Scene: inter nationaal voetbalnieuws. 21.30-22.00 BBC 1 A Questön ot Sport: quiz. 21.45-22.00 Super World News: met o.a. sport. 22.00-23.00 Super English League Foot ball. 22.30-23.00 Did 2: Der Sport-Spiegel: documentaire over de boksers Ralph en Graciano Rocchigiani (wereldkampioen super-middelgewicht) uit Westberlijn. 23.004)0.00 Super NBA Basketball. WOENSDAG 14.00-15.00 SKY: Eurosport sportpro gramma.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 15