Van der Luit De route aanduiding van „de race om de juiste m/v" is zeer herkenbaar. werkwijzer Wacht met andijvie zeggen als iemand om a- a- a- appelmoes vraagt. EEN DIRIGENT (E) uitzendbureaus begrafenissen crematies LAMMERMARKT 43 LEIDEN TELEFOON 126618 Tot onze diepe droefheid is. n ge ziekte, nog onverwacht gaan. mijn lieve t kortstondi- ons heenge- zorgzame vader. groot- en overgrootvader, broer, zwager HUIBERT VERHOEVEN op de leeftijd van 74 jaar Leiden: L.N. VERHOEVEN-DE TOMBE J. VERHOEVEN S. VERHOEVEN-GEENJAAR Gouda: N.M.C. VOSSEPOEL- VERHOEVEN TH. VOSSEPOEL Leiden: M.L.C. VAN SEGGELEN- VERHOEVEN N.H. VAN SËGGELEN H. VERHOEVEN E.H. VERHOEVEN-BOL Klein- en achterkleinkinderen en verdere familie 24 januari 1989 Sluisstraat 14 2332 VT Leiden De overledene is opgebaard in het Rouwcen- trum Van der Luit. Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. het Rouwcentrum geen bezoek. De rouwdienst in de Aula van de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden is bepaald op donderdag 26 januari a.s. om 10.30 uur. waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats al daar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. De Heer keek toen vol liefd' mij aan en antwoordde op mijn vragen: "Mün kind, toen jij het moeilijk had, toen heb ik jou gedragen!" i kennis i het OPA VERHOEVEN De kleinkinderen: JOLANDA, JACQUELINE. ARJENNE. LAURETTE, ANNE-MARIE. SIMONE. MARCIA en HUIB 24 januari 1989 Met droefheid hebben wij kennis genomen het overlijden van onie geliefde broer en zv ger HUIBERT VERHOEVEN op de leeftijd van 74 jaar Leiden: F. VERHOEVEN M. VERHOEVEN-CORNET J. VERHOEVEN E. VERHOEVEN-VAN HEUZEN 24 januari 1989 De Eeuwigen God is u een woning en onder u zijn Eeuwigen armen. Deut. 33 27. Na een langdurige ziekte heeft de Here tot zich genomen onze lieve zorgzame vader, groot- eri overgrootvader JAN HAASNOOT weduwnaar van ARENDJE OUWEHAND op de leeftijd van 78 jaar. Katwijk: J. HAASNOOT-HAASNOOT N.J. HAASNOOT IJ.J. DE RUIJTER-HAASNOOT J. DE RUUTER Noordwijk: J. HAASNOOT Sassenheim: A. VAN STARKENBURG- HAASNOOT C. VAN STARKENBURG Katwijk: J. HAASNOOT M.J. HAASNOOT-HOGEWONING Klein- en achterkleinkinderen. Gelegenheid tot condoleren donderdag 26 ja nuari 's avonds van 7 tot 9 uur aan huis en na afloop van de begrafenis in de Geref. Vredes- kerk. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrij dag 27 januari "s middags om 1.30 uur in de ge ref. Vredeskerk. Voorstraat 35. Katwük aan Zee. waarna de begrafenis^ zal plaatsvinden omstreeks 2.30 uur op de begraafplaats "Duin- rust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Met grote droefheid delen wij u mede. dat zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn lieve man. onze zorgzame vader, schoonvader en opa. schoonzoon, broer, zwager en oom FRANS ZWART op de leeftijd van 65 jaar Leiden: J. ZWART-BEIJ Alphen a/d Rijn: WIM en LIESBETH MICHEL. SYLVANA Papendrecht: CONNY en HANS KENNETH en verdere familie Gelegenheid tot afscheid in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 1 79, Lei den, donderdag van 19.00 - 19.45 uur. De crematie is bepaald op vrijdag 27 januari a.s. om 13.45 uur in het crematorium "Ocken- burgh". Ockenburghstraat 21, 's-Gravenhage, einde Laan van Meerdervoort. Vertrek van Maasstraat 81 om ca. 12.45 uur. Met grote droefheid delen wij u mede. dat zacht en kalm van ons is heengegaan, onze broer, zwager en oom FRANS ZWART op de leeftijd van 65 jaar A. PARDON-ZWART B.H. PARDON W.F. ZWART L. ZWART-VAN OOSTEN J. ZWART A. ZWART-GULDEMOND neven en nichten Leiden. 24 januari 1989 Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn en voor de gelukkige jaren met elkaar, ge ven wij u bedroefd kennis van het plotseling heengaan van onze dierbare moeder, groot moeder, zuster en schoonzuster ALIDA ADRIANA MARIA AGEMA - VAN DIEREN weduwe van P. AGEMA 24 augustus 1913 24 januari 1989 Zoetermeer: M.L. SPRUIJT - AGEMA C.J. SPRUIJT Venray: IRENE en PETER Amsterdam: J.C.M. STERN - AGEMA W. STERN Leiden: C.F. VAN DIEREN Heemstede: B.A.A. VAN DIEREN J. VAN DIEREN - VAN ALPHEN Leiden: F.J.A. VAN DIEREN Leiden: A. ZANDVLIET - WALTER Opmeer: J.B. VAN DIEREN Lisse Ooievaarstraat 183 Correspondentieadres Zwanewater 2 271 5 BJ Zoetermeer Gelegenheid tot afscheidnemen donderdag van 19.00 tot 19.45 uur in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 1 79. Leiden De Uitvaartdienst is bepaald op vrijdag 27 janu ari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk "H. Agatha". Heereweg 277. Lisse. waarna de be grafenis zal plaatsvinden om circa 1 1.30 uur op de begraafplaats aldaar. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condo leren in de kerk Enige en algemene kennisgeving LOUISE HERMINA CARRY MAY KOEKKOEK dochter van schilder HERMANUS WILLEM KOEKKOEK en LOUISE JOHANNAH DE LA YEN op de leeftijd van 90 jaar Katwijk, 21 januari 1989 "Overduin" Nachtegaallaan 5 Correspondentieadres: Witte Rozenstraat 40a 2311 XW Leiden De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op de begraafplaats "Rhijnhof" te Leiden. Met diepe droefheid geven w|j kennis, dat na een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan onze lieve zorgzame va der, schoonvader, broer, zwager, oom en vriend ANDRIES VAN PUTTEN op de leeftijd van 81 jaar H.J. VAN PUTTEN A.C. VAN PUTTEN H.R. DRENT N. VRIJBURG en verdere familie Leiden, 24 januari 1989 Correspondentieadres: Zoutkeetlaan 2 2343 BE Oegstgeest Gelegenheid tot afscheidnemen in het Rouw centrum van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179. Leiden, donderdag 26 januari a.s. van 19.00 tot 19.45 uur. De samenkomst voorafgaand aan de begrafe nis zal plaatsvinden in de "Groene- of Willibrord- kerk", Haarlemmerstraatweg, Oegstgeest. vrijdag 27 januari a.s. om 12.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraaf plaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. OPA VAN PUTTEN Hij is 81 jaar geworden. Zjjn grote liefde v< ons, zün levenslust en ook zijn humor zullen c altijd bijblijven en zullen ons zo misschien v der helpen. Wij hebben het samen heerlijk gehad. ANDRÉ DIANE MARISA RUUD JACQUES 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. Psalm 116 vers 4 (ber.) Heden nam de Heere tot Zich. na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, mijn innig gelief- NIESJE GUIJT geboren HOEK i de ouderdom van 84 jé Gelegenheid tot condoleren donderdag 26 ja nuari en vrijdag 27 januari a.s. s' avonds van 7-9 uur in de aula van Huize "Duinrand", ingang hoek Nolensstraat - Gr. v. Prinstererweg. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. za terdag 28 januari a.s. des morgens 10.00 uur in het Herv. Kerkel. Centrum. Voorstraat 74, Kat wijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaats vinden omstreeks 11.00 uür op de begraaf plaats "Duinrust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Bedroefd delen wij u mede dat na een korte pe riode van ziekte toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoe der, grootmoeder, over-grootmoeder. schoon zuster en tante GEERTRUIDA VERLIND i ISAAC HOLLEBEEK i de leeftijd 90 jaar N. HOLLEBEEK M.E. DE GROOT-HOLLEBEEK M. DE GROOT C.M. KERKVLIET-HOLLEBEEK B.J. KERKVLIET I. HOLLEBEEK J.P. HOLLEBEEK-MOL Kleinkinderen. Achterkleinkinderen en verdere familie. 24 januari 1989 Oosterstraat 56. 2315 LJ Leiden. Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka mer Eenvoud, Hogewoerd 84 vrijdag 27 januari van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst zal gehouden worden in de aula van de algemene begraafplaats Rhijnhof, Rhijn- hofweg 1 b zaterdag 28 januari om 1 1.00 uur waarna aansluitend de begrafenis volgt. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de ontvangkamer van de be graafplaats. Opdrachten tot plaatsing van rouwadvertenties kunnen van maandag t/m vrijdag tot 10.00 uur worden aangeboden voor dezelfde dag; voor plaatsing op zaterdag tot 's nachts 04.30 uur in de brievenbus, Witte Singel 1, Leiden. Begrafenissen - Crematies Transporten In het rouwcentrum is gelegenheid tot opbaring in onze aula's. Koffiekamer beschikbaar. Ruime parkeergelegenheid Verzekeringen - Deposito's. Leiden, Willem de Zwijgerlaan 179 Postbus 432. 2300 AK Leiden, telefoon 071-213231 Wassenaar, Deijlerweg 127, telefoon 01751-12436 Voorschoten. Hyacinthstraat 7, telefoon 01717-5985 Willem en Mary Loterij. Hulp voor de Afghaanse vluchtelingen. Het dames- herenkoor van de St. Antoniusparochie, Boshuizerkade 11, 2321 SG Leiden vraagt voor zo spoedig mogelijk Inlichtingen: Mw. J. v. Noye, tel. 071-765327. Schriftelijk naar bovengenoemde parochie t.a.v. pastor B.P. Douma Lange Mare 42,2312 GS Leiden, 071-14 26 64 Noordeinde 21,2514 GB Den Haag, 0704 6 94 43 Wijze werkers werken via werkwijzer Sleuteltjes kc 3,10 per regel BTW Telefonisct gegeven worder contant mm 2 regels. U kunt uw Sleuteltje telefonisch opgeven van ma t/m vr van 8.00-17.30 uur via onderstaand Sleutel tjesnummer. Stotteraars weten heus wel wat ze zeg gen willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze liever even de tijd om uit hun woor den te komen. Dat ver mindert al gauw de spanning. Zo komt een gesprek vlotter dp gang en gaan weelkaar ook 'n beetje beter be- grij pen. Doen we dat? Informatie voor mensen met stotter- problemen bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808-1531 of SVS, Postbus 119, 3500 AC Utrecht. Geef sl offeraars even de lijd. Publikdtie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de ^Stichting Ideele Reclame. SIRE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 4