LET OP! 'Overheid moet aandelen Muiden Chemie opkopen' 'Medicijnenplan doodt concurrentie' Let op alles gaat weg voor'n prikkie! De laatste week voor clubkaarthouders om te profiteren van de kortingszak. Dus: als'n speer eropaf!Op=Op 29r39r FNV wil pensioenreserve haven gebruiken voor vut JURKJES EN SETS. HANDSCHOENEN, MUTSEN EN JONGENS EN MEISJESBROEKEN JONGENS EN MEISJESJACKS JACKS MUIDEN (GPD) - Een kleine groep aandeelhouders van de Ko ninklijke Nederlandse Springstof fen Fabriek (KNSF) wil dat de Ne derlandse staat de financiële gevol gen draagt van de overtredingen die Muiden Chemie heeft begaan tegen de exportwet. De kruitfa briek moet ten minste 900.000 gul den aan boetes betalen. De finan ciers vinden dat de staat hun aan delen moet overnemen. Bovendien eist de groep het aftreden van de di recteuren en commissarissen van de KNSF. Zij wil dit afdwingen in een bui tengewone aandeelhoudersverga dering. Dit is schriftelijk meege deeld aan de KNSF. Of die extra bijeenkomst er ook komt is nog maar de vraag. Statutair is de steun nodig van meerdere aandeelhou ders, omdat het groepje te weinig aandelen in handen heeft. De KNSF is voor vijftig procent in handen van de staat. De andere helft is verdeeld onder aandeel- en certificaathouders. De Springstof fenfabriek op haar beurt, heeft vijf tig procent van Muiden Chemie in handen. Woordvoerder Lammerée van,de ontevreden aandeelhouders vindt het onjuist dat hij met zijn achter ban mede voor de boetes moet op draaien. Dat moet de staat maar met haar eigen geld doen, want die heeft om strategische en politieke redenen de kruitfabriek in leven gehouden, zo stelt Lammerée. De aandelen Muiden Chemie zijn van 17.000 gulden (maart 1987) inmid dels gezakt naar 7.350 per aandeel „We zijn bang dat we financieel worden meegesleurd in de restan ten van de hele affaire rond Mui den. Wij zeggen: als de staat het be drijf zo graag wil laten bestaan, laat ze dan ook de gehele verantwoor ding maar nemen. De financiële klap is tenslotte behoorlijk hard aangekomen. En wij liepen al die tijd maar mee onder de paraplu van vadertje staat", aldus Lammerée. Hij uit voorts felle kritiek op de houding van directeuren en com missarissen, onder wie oud-staats secretaris Beyen. „Als ik in de schoenen van die heren had ge staan dan had ik mijn conclusies getrokken en was ik afgetreden. Ik zou hebben gezegd: we hebben het loodje gelegd en daar moeten we mee leven". Als de vergadering er koyit, hangt het uiteindelijk helemaal van de staat af of de aandeelhou ders van Muiden Chemie af kun nen komen. De groep heeft volgens Lammerée inmiddels ook een aan tal parlementariërs ingeschakeld en wil dat de Tweede Kamer zich achter hen opstelt. Lammerée stel de zich al kritisch op tijdens de aan deelhoudersvergadering in 1988. Onder zijn aanvoering is rond die tijd ook een zogeheten jaarreke ningprocedure bij de onderne merskamer gestart. Woordvoerder Lammerée eiste toen een extern accountentsonderzoek van die jaarrekening. Hij betwijfelt of er wel voldoende rekening is gehou den met de boete die Muiden Che mie al enige tijd boven het hoofd hing. De kruitfabriek werd decem ber vorig jaar veroordeeld tot 3,1 miljoen gulden boete, 900.000 onvoorwaardelijk. Wrevel over nieuwe journalistenopleiding DEN' HAAG (ANP) - De plannen van de Rijksuniversiteiten in Gro ningen en Rotterdam om met eigen journalistieke opleidingen te be ginnen, zijn de HBO-raad in het verkeerde keelgat geschoten. Woordvoerder F. Munnichs vindt dat de universiteiten op hun schre den moeten terugkeren. De HBO-Raad wil nu op korte termijn met de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), de hoofdredacties van kranten, de uit gevers en de hogescholen voor journalistiek over deze kwestie gaan praten. De markt wordt op de ze manier namelijk overspoeld met journalisten, waar geen emplooi voor is, zo voorspelt de HBO-Raad. Ook de NVJ is van mening dat de journalistiek niet zit te wachten op opleidingen. ROTTERDAM (ANP) - De Ver- voersbond FNV wil een deel van de extra reserves van het pensioen fonds (PVH) voor de haven beste den aan een vut-regeling voor 56- jarigën in alle sectoren van de Rot terdamse en Amsterdamse haven. Hiervan zouden tot 1995 ongeveer 1000 havenwerkers gebruik kun nen maken. De extra reserves moe ten ook worden gebruikt voor een premiekorting voor zowel de werk gevers als de werknemers. Dit voorstel is onderdeel van een door de FNV ontwikkeld plan om de werkgelegenheid in met name de Rotterdamse haven op peil te houden zodat gedwongen ontsla gen ook na 1990 achterwege kun nen blijven! Het plan, dat bestuur der Rosenmöller gisteren presen teerde, voorziet verder in het veilig stellen van de toekomst van de ge zamenlijke arbeidspool SHB. Dat moet door onder meer door uitbrei ding van de activiteiten van de pool en regionalisering, waardoor SHB- werknemers ook inzetbaar worden in de havens van Vlissingen en Ter- Daarnaast wil de bond dat er haast wordt gemaakt met de her structurering in de Rotterdamse haven, waarbij bedrijven gaan sa menwerken en/of zich specialise ren. Dat heeft vooral betrekking op enkele kleine stukgoedbedrijven in de haven, onder welke volgens de bond faillissementen dreigen wanneer samenwerking nog langer uitblijft. De bond pleit voor een gespecia liseerde schrootterminal in de Bot lek en wil het IJssel-, Lek-, Keile- en Merwehavengebied bestemmen als lokatie voor food- en fruit-acti- viteiten. Het gaat hier om zowel overslag en opslag als eventuele bewerking, een concept waarvan de bond verwacht dat dit leidt tot meer activiteiten en een betere aansluiting op het Westland. Voor het van de grond komen van deze herstructurering is een constructieve houding van het Rot terdamse gemeentelijk havenbe drijf (GHB), als eigenaar/beheerder van havenlokaties, noodzakelijk. De politiek moet er volgens Rosen möller voor zorgen dat het GHB hiervoor voldoende beleidsmatige en financiële ruimte krijgt. D,e tijdsdruk laat volgens Rosen möller niet toe dat partijen in de ha ven een afwachtende houding aan nemen. „De wachtkamerpolitiek moet ophouden", zei hy. Het mas- terplan van de bond biedt volgens hem mogelijkheden om steeds te rugkerende problemen (werkgele genheid, vergrijzing, financiële las-" ten) in één klap op te lossen. Hij riep werkgevers en overheid op om op korte termijn met de bond het plan te bespreken. Consumentenorganisaties willen verbod OPA UTRECHT (ANP) - De consumen tenorganisaties hebben de Europe se Commissie gevraagd het zoge naamde omnipartijenakkoord (OPA) over de geneesmiddelen niet goed te keuren. Volgens de Consumenten Commissie voor Eu ropa (CCE), het samenwerkings verband voor Europese zaken van 'de Consumentenbond en Konsu- menten Kontakt, tast het plan de toch al zwakke concurrentie in de geneesmiddelensector nog meer aan. De CCE stelt dat het OPA de con currentie tussen de leveranciers van dure merkgeneesmiddelen en die van goedkopere, zogenaamde generieke medicijnen in feite om zeep helpt. De stimulans die apo thekers krijgen voor het afleveren van goedkope vervangende midde len wordt namelijk teruggebracht van 33,3 tot 15 procent van het prijsverschil. Volgens de CCE be tekent deze clausule een terugkeer naar de situatie waarin de leveran ciers van de dure specialité's een stevige machtspositie hebben. Het akkoord voorziet in een prijsdaling van 7 procent. De CCE noemt die verlaging "marginaal" gezien het - vergeleken bij andere Europese landen - zeer hoge niveau van de medicijnprijzen in ons land en de aanzienlijke prijsstijging die Wagner onderzoekt dubbelstad Enschede-Hengelo ENSCHEDE (GPD) Een werkgroep onder voorzitterschap van voor malig Shell-topman G. Wagner gaat de haalbaarheid van een dubbelstad, Enschede/Hengelo onderzoeken. Eerder bedankte oud-minister Winse- mius voor het voorzitterschap. Dit hebben de burgemeesters Wierenga van Enschede en Bevers van Hengelo vanochtend bekendgemaakt. En- schede heeft 144.000 inwoners; Hengelo 76.000. Als de fusie doorgaat, wordt Enschede/Hengelo de vijfde stad van Nederland. zich de afgelopen jaren heeft voor gedaan. Het OPA, waarbij tien partijen zijn betrokken (onder meer indus trie, groothandel, verzekeraars, zie kenfondsen, apothekers, artsen) en dat in 1990 een besparing moet op leveren van 420 miljoen gulden, is al maanden geleden tot stand geko men. Het zou op 1 januari ingaan, maar de staatssecretarissen Dees (volks gezondheid) en Evenhuis (econo mische zaken) wachten met het ge ven van groen, licht nog op de Eu ropese Commissie. Die moet nog laten weten of het akkoord niet in strijd is met de Europese concur rentieregels, zoals de leveranciers van de goedkope medicijnen stel len. IJkprijzen Tot nu toe hebben de consumen tenorganisaties niet gereageerd op het OPA. Ze hebben zich volgens mr. A.J. Weenink van de CCE pas sief opgesteld omdat ze ook niets voelen voor het alternatief van de overheid, het zogenaamde ijkprij- zensysteem. Maar de zaak is in een stroomversnelling gekomen door dat een delegatie van de Europese Commissie deze week naar, Neder land komt om de betrokken party- en te horen, aldus Weenink. Het ijkprijzensysteem, dat Dees en Evenhuis achter de hand hou den voor het geval het OPA niet kan doorgaan of niet de afgespro ken bezuiniging oplevert, is bij de consumentenorganisaties ook slecht gevallen. Het houdt in dat ziekenfondsverzekerden per groep geneesmiddelen slechts een vast gesteld maximumbedrag vergoed krijgen. Als ze een duurder middel krijgen of willen moeten ze het ver schil zelf bijbetalen. Overigens hebben de OP A-par tijen de opbrengst van 420 mijjoen gegarandeerd: als binnen een half jaar zou blyken dat het niet de ver wachte besparingen gaat opleve ren zal het plan worden "aange scherpt". DEN HAAG (ANP) - De procureur- generaal bij het gerechtshof in Den Haag mr. B. de Hoogh heeft giste ren tweemaal levenslange gevan genisstraf geëist wegens de vier voudige moord op het Chinese ge zin Tang in september 1987 in Rot terdam. Volgens De Hoogh kan worden bewezen dat de twee Chinese ver dachten, de 30-jarige C. uit Almere en een even oude T. uit Harder wijk, het gezin, bestaande uit man (34), vrouw (32), vijfjarig dochtertje en een baby van zes maanden "let terlijk" hebben afgeslacht. Het motief voor de gruwelijke moorden was volgens De Hoogh roof; beide verdachten verkeerden wegens gokschulden in financiële moeilijkheden. "De schrale buit van vijfduizend gulden staat in schril contrast met de dood van de vier mensen", aldus de procureur- generaal. C. werd in mei vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank conform de eis tot levenslang veroordeeld. T. werd, eveneens na een eis tot le venslang, wegens gebrek aan be wijs vrijgesproken. De procureur-generaal is het niet eens met de visie van de Rotter damse rechtbank dat niet bewezen Eis levenslang voor moord op Chinees gezin kan worden dat T., die van meet af aan heeft ontkend, op de bewuste dag in Rotterdam is geweest. In een van de 27 verklaringen die C. heeft afgelegd en waarin hij steeds een andere lezing van de zaak gaf, heeft hij zijn vriend T. als de moor denaar aangewezen. Volgens mr. De Hoogh moet al leen aan die versie van kroongetui ge C. waarde worden gehecht. Ver halen van C. als zou het gezin Tang het slachtoffer zijn geworden van een wraakneming door de Chinese onderwereld verwees hij naar het rijk der fabelen. "Voor een wraak actie door een Chinese triade had men nooit de onbeduidende C. be naderd om te helpen". C. legde gisteren een verklaring af die opnieuw iets afweek van zijn eerdere versies. Hij zou in een gok huis zijn benaderd door Chinezen die ervan op de hoogte waren dat hij indertijd in Hongkong twee ton van zyn werkgever had verdui sterd. Hij werd, zo vertelde hij, ge dwongen om mee te werken aan een afrekening op het gezin Tang, dat hy goed kende. Hij had als kok in het afhaaicen- trum van Tang gewerkt en hij lo geerde toen ook geregeld bij het ge zin. Op de avond van 11 september ging hij bij Tang op visite. Toen de heer des huizes op de bank in slaap was gevallen en vrouw en kinderen in bed lagen, liet hij twee mannen binnen. Zelf verschool hij zich in een logeerkamer. Na een kwartier kwam hij daaruit en zag dat Tang was vermoord en was hy er getuige van hoe de andere gezinsleden met messteken werden vermoord. Wie de twëe mannen zijn, wil C. niet zeggen, omdat hij bang is voor wraak op zijn familie. De advocaten van de twee ver dachten menen dat hun cliënten moeten worden vrijgesproken. Volgens C.'s raadsman mr. Th. de Roos moet aan C.'s laatste versie de meeste waarde worden gehecht. T.'s raadsman mr. R. Heijmeriks vroeg het Hof de vrijspraak door de rechtbank te bevestigen. Volgens hem zijn er voldoende verklarin gen dat zijn cliënt op de bewuste avond in Harderwijk was. Het gerechtshof doet op 30 janu ari uitspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1989 | | pagina 10