Kamer woedend om uitsluiten werklozen Baalberqen®?) Oliemarkt overtreft belang OPEC-vergadering Rodamco biedt 4,6 miljard voor Britse beleggingsgroep Meer winst NNweinig verbetering bij AMEV RCO failliet Arm wordt rug En omgekeerd 'KATWIJK Iran en Iraq proberen gezicht te redden DEN HAAG (GPD) - Gewestelijke arbeidbureaus richten zich bij de heroriënte- ringsgesprekken vooral op langdurig werklozen tussen 21 en 40 jaar. Minister De Koning (sociale zaken) heeft dit gisteravond, tot grote woede van een kamermeer- IjS? nl"h!®,m'"!, derheid bestaande uit WD en oppositie, bekendgemaakt. LEEUWARDEN/HAARLEM (GPD) - De munitiefabriek Euro metaal NV in Zaandam wordt ver dacht van illegale export van muni tie. Het bedrijf, dat voor 70 procent staatseigendom is, zou via een om weg granaatonderdelen aan Iran hebben geleverd op basis van een exportvergunning, die door Eco nomische Zaken was verleend voor uitvoer naar Oostenrijk. De Economische Controledienst heeft disndag een deel van de admini stratie van het bedrijf in beslag ge- Ook bij het bedrijf Holland Arma BV in Schoorl, dat heeft bemid deld bij de Oostenrijkse order, richt. De Haarlemse officier t justitie mr. J. van der Bruggen v Bedrijven van illegale export munitie verdacht wacht dat het gerechtelijk i derzoek tegen Eurometaal wel eni ge maanden zal vergen. Naar ver luidt bestudeert de ECD in de eer ste plaats de leverantie van duizen den granaten aan het Oostenrijkse staatsbedrijf Hirtenberger AG. Dit zou in strijd zijn met de wet op de in- en uitvoer van strategische goe deren. Adjunct-directeur J. Vonk van Eurometaal zegt, dat de onderne ming niets te verbergen heeft. "Wij "Dit is tegen alle afspraken in", al dus het WD-kamerlid Linscho- ten. Volgens hem zouden de ge sprekken (zo'n 45.000 per jaar) wor den gevoerd met alle werklozen, die langer dan drie jaar zonder baan zitten. Volgens de oppositie zijn werklozen ouder dan 40 jaar kennelijk al afgeschreven door het kabinet. "Dat is toch te dol", aldus het PPR-kamerlid Beckers. Alle woordvoerders kondigden aan er bij de behandeling van de begro ting Sociale Zaken 1989 over enke- Schuitema verweert zich tegen Unigro UTRECHT (ANP) - Het vrijwillig- filiaal- en grossiersbedrijf Schuite ma heeft gisteren voor de recht bank in Utrecht ontkend op onei genlijke wijze een fusie met con current Unigro af te houden door zich over te leveren aan Ahold. Unigro bezat 46 procent van de aandelen Schuitema en wilde een fusie met Schuitema aangaan. Dat wilde Schuitema onder de druk van die omstandigheid niet en öm de lucht te zuiveren bood Unigro dat pakket aandelen (110.545 stuks) aan Schuitema aan. Die sluisde de stukken door naar Ahold (Albert Heijn), welk bedrijf al 10 procent in handen had. Ahold kwam dus in het bezit van een belang van in to taal 56 procent en de overname werd een aantal weken geleden een feit Aan het aanbod om de aandelen Schuitema te verkopen heeft Uni gro volgens Schuitema geen ande re voorwaarden gesteld dan de prijs die moest worden betaald en de termijn waarin een en ander diende te zijn afgewikkeld. Schui tema noemt de verwijten van Uni gro over dubbelspel, bedrog en dergelijke dan ook totaal ongefun deerd. Tussen Unigro en Schuitema zijn tussen januari en augustus 1988 conflicten ontstaan die hun hoogtepunt vonden in de aandeel houdersvergadering van Schuite ma, waarin Unigro tegen de goed keuring van de jaarrekening stem de, volgens Schuitema's verweer zonder enige goede grond. Voor zichtige fusiecontacten die in de cember 1987 waren gelegd, strand den in januari op onoverbrugbare meningsverschillen. Men is toen niet verder gekomen dan een in ventarisatie van discussiepunten. Schuitema noemt het volstrekt on juist dat een fusie door een hand druk zou zijn bezegeld. TDV De directie van het verpakkings- cóncern Thomassen en Drijver- Verblifa (TDV) is bereid 160 werk nemers die vanwege de reorganisa tie hun baan zouden verliezen een nieuwe kans te geven. Van deze groep behouden in elk geval ruim zestig mensen werk. Een kleine honderd moet'scholing volgen. Generale De Generale Maatschappij van België gaat honderden miljoenen guldens pompen in haar noodlij dende dochtermaatschappijen, de wapenfabriek FN en de chemie- en munitiefabriek Gechem. Tussen de 1500 en 2000 mensen zullen bij beide bedrijven hun baan verlie- Belasting De Zweedse minister van finan ciën Feldt heeft een ingrijpende hervorming van het belastingstel sel aangekondigd. Volgens Feldt wordt het huidige systeem steeds vaker misbruikt door de rijksten, die bijvoorbeeld in de gelegenheid worden gesteld hun belasting schuld af te schrijven via aftrekba re rentebetalingen. Bank Den Norske Creditbank, de op één na grootste bank van Noorwe gen, ontslaat de- komende vijf maanden 1050 werknemers, een kwart van het personeel, zo heeft topman Rambjoer bekendge maakt. De maatregel is onderdeel van een ingrijpende sanering die een eind moet maken aan de forse verliezen. Vissers De economische politierechter in Groningen heeft zijn beslissing om het visserijbedrijf van de 52-jarige R. van Koldam uit Farmsum stil te leggen, herroepen tegen een waar borgsom van 50.000 gulden. De twee Arnemuidense kotters die op de vlucht sloegen na verzet tegen controle van de AID, zijn gister avond de haven van Vlissingen binnengelopen. Bij de controle werd geen illegale bijvangst aange troffen. Ie weken in de Kamer op terug te komen. Volgens de minister worden voor de heroriënteringsgesprek- ken vooral werklozen uitgenodigd, die een redelijke kans hebben snel weer aan het werk te komen. Van de opgeroepenen voor een gesprek valt 75 procent in die categorie. De rest bestaat uit 'moeilijke gevallen'. De minister zei deze aanpak te bil lijken omdat de gesprekken dit jaar pas zijn gestart en er nog erva ring mee moet worden opgedaan. Pas na een beoordeling van de ge-, sprekken, die volgend jaar is ge pland, kan worden bekeken of ook andere groepen werklozen in aan merking komen. De Kamer had veel kritiek op het werkgelegenheidsbeleid van de minister. Alle partijen riepen de minister op meer te doen aan her verdeling van arbeid. Verder werd gevraagd naar meer scholingsmo gelijkheden en het strakker formu leren van doelstellingen die bij al lerlei plannen voor werklozen wor den gezet. De Kamer noemde daar bij vooral het Jeugd Werk Garan tieplan (JWG, banen bij de over heid voor schoolverlaters die na een half jaar geen werk hebben), dat sterk is vertraagd. Volgens De Koning blijven voor al de ministeries achter bij het sti muleren van deeltijdarbeid. Slui tende afspraken blijken moeilijk gezien de zelfstandigheid van de departementen en het verzet van de ambtelijke leiding tegen invoe ring. De bewindsman wil de JWG volgend jaar verplicht stellen. Zo moeten schoolverlaters worden ge dwongen zelf een baan te zoeken of een baan aangeboden krijgen. De minister wil de werkgelegen- heidsprojekten vooral concentre ren op het midden- en kleinbedrijf. Hij verheelde niet dat nog tot ver in de jaren negentig het verlies aan ar beidsplaatsen dat in het begin van de tachtiger jaren is opgetreden, goedgemaakt moet worden. Nu is pas de helft van het aantal banen dat toen wegviel teruggekomen. Aangezien de beroepsbevolking nog tot 2010 zal blijven groeien, is het tot die tijd nodig een beleid te voeren dat gericht blijft op toena me van werkgelegenheid. Wegenvignet EG BRUSSEL (GPD/ANP) - De Eu ropese Commissie wil een Euro pees systeem voor de de bereke ning van wegenbelasting voor vrachtwagens in de landen van de EG. Vanaf 1993 zouden alle vracht wagens die gebruik maken van we gen in andere landen dan dan waar zij zijn ingeschreven, voorzien moeten zijn van een speciaal vig net. Via dat vignet wordt dan betaald voor de kosten die zij veroorzaken door het gebruik van die wegen. Daarmee hoopt de commissie tege moet te komen aan die EG-landen, zoals West-Duitsland, die een spe ciale wegenbelasting voor buiten landse auto's willen invoeren, een idee waar de Commissie tegen is. De tol die de Bondsrepubliek Duitsland in 1990 wil invoeren voor vrachtwagens die gebruikma ken van de Autobahnen kan oplo pen tot 7000 mark per jaar (bijna 8000 gulden), voor de veelgebruik te combinaties met meer dan vier assen en een gewicht boven de 32 ton. ROTTERDAM (ANP) - Rodamco, het fonds van de Robeco-groep dat belegt in onroerend goed, heeft gis teren een bod overeenkomende met 4,6 miljard gulden contant uit gebracht op het Britse onroerend- goedfonds Hammerson Property Investment and Development Cor poration. Het bod is het hoogste dat Rodamco ooit in haar geschie denis heeft gedaan en haar porte feuille wordt zodoende ruim schoots verdubbeld, zo heeft het Rotterdamse fonds meegedeeld. Voor de gewone aandelen Ham merson is Rodamco bereid 8,18 pond sterling per stuk te betalen en voor de aandelen met beperkt stemrecht 7,80 pond. Deze koersen zijn respectievelijk 12,1 en 18,2 pro cent hoger dan de slotnoteringen van maandag op de Londense ef fectenbeurs. Rodamco bezit reeds 1,5 procent van eerstgenoemde ca tegorie aandelen en 5,3 procent van de tweede categorie. Er bestaan geen plannen voor een aandelen ruil. Directeur drs. C. van Rijn van Rodamco heeft verklaard dat de re sultaten van de Hammerson-aan- delen zijn achtergebleven bij het marktgemiddelde, zoals dat tot uit drukking kom in de onroerend- goedindex van de Financial Times. Hij vindt dat de mogelijkheden van de portefeuille van Hammerson be ter moeten worden benut. De portefeuille van Hammerson wordt een goede aanvulling ge noemd op en versterking van het bezit van Rodamco. Eind 1987 had Hammerson 43 procent belegd in het Verenigd Koninkrijk, 25 pro cent in Canada, 14 procent in Australië en Nieuwzeeland, 9 pro cent in de Verenigde Staten en 9 procent op het vasteland van Euro pa. Door de plaatsing van 11,2 mil joen nieuwe aandelen voor 1,8 mil jard gulden in de.eerste helft (tot en met augustus) van het lopende boekjaar beschikt Rodamco over ruim voldoende geld voor het bod op Hammerson. Hammerson is de op twee na grootste onroerend-goedmaat- schappij in Engeland en bezit een groot aantal kantoren en winkel panden. Eind vorig jaar waren de bezittingen van het fonds ruim een miljard pond (3,4 miljard gulden) waard. De winst vóór belastingen kwam vorig jaar uit op 54,3 miljoen pond. Over de eerste helft van 1988 bedroeg de winst vóór belastiong 25,4 miljoen pond tegen 27,0 mil- overtreden de wet niet en vatten deze inval dus niet dramatisch op. Verder wil ik niet op het onderzoek vooruitlopen". Directeur D. J. Megchclenbrink van Holland Ar ma BV stelt desgevraagd dat "alles keurig volgens de vergunning" is gegaan. Volgens mr. J. van der Bruggen, officier van justitie in het arrondis sement Haatlem, bestaat het ver moeden dat Eurometaal aan ande re afnemers munitie heeft geleverd dan waarvoor een vergunning werd verleend. Het onderzoek staat volgens Van der Bruggen op zichzelf en heeft niets met andere uitstaande zaken, zoals de straf zaak tegen Muiden Chemie, dat wordt verdacht van illegale spring- stofleverancies aan Iran. Koeien op stal DEN BOSCH (GPD) - In het Noordbrabantse waterwingebied Vierlingsbeek moeten de koeien ook in de zomer 's nachts op stal. Het is één van de zeer strenge milieumaatregelen, waarmee de provincie Noord-Brabant de ver ontreiniging van drinkwater met nitraat wil bestrijden. Wanneer de maatregelen van kracht worden, is nog niet bekend. Het grondwater in het gebied Vierlingsbeek bevat meer dan het dubbele van de hoeveelheid nitraat die nog aanvaardbaar wordt ge acht. Tot de nieuwe beschermende maatregelen behoort ook het om zetten van akkerland in grasland. ROTTERDAM Deze week worden twee betonnen halve ringen bestemd voor het Ekofisk-platform op de Noord zee met het speciaal daarvoor bestemde schip 'Sibig-venture' naar Noorwegen vervoerd. De 12 meter hoge beton nen ringen zijn in het dok van Verolme Botlek gebouwd. Zij zullen het onderste deel vormen van de beschermings muur rond een enorme olieopslagtank bij het platform op de Noordzee. Dit heeft de Noors-Nederlandse aanne mingscombinatie van de betonnen constructies, Peconor Ekofisk meegedeeld. Hierin nemen HBG en Volker Ste- vin deel. Inde Alfjord in Noorwegen wordt de constructie verder afgebouwd. De twee bogen krijgen daar een hoogte van 106 meter en worden in de zomer van volgend jaar worden geplaatst. De delen vormen samen een cirkelvormige betonnen golfbreker die de Ekofisk-tank de komende jaren tegen het geweld van de golven moeten beschermen. DEN HAAG/UTRECHT (ANP) - Door de krachtige verbetering van de uitkomsten in het schadeverze keringsbedrijf is winst van Natio nale Nederlanden (NN) in de eerste negen maanden van dit jaar 12,9 procent gestegen ten opzichte van die in de overeenkomstige periode van 1987. Verzekeraar AMEV boekte in dezelfde periode nauwe lijks enige winstverbetering. De nettowinst van NN ging van 463,5 miljoen naar 523,5 miljoen gulden. De omzet nam toe van 13,05 miljard tot 14,56 miljard gul den. In het schadeverzekeringsbe drijf werd dank zij een sterke ver dere verbetering in alle branches over de eerste drie kwartalen dit jaar een winst bereikt van 126,9 miljoen tegen 5,6 miljoen vorig jaar. Op de autoverzekeringen werd nog verlies geleden, maar aanzienlijk minder dan verleden jaar. In de andere branches werd een aanzienlijk hogere winst be haald. Het resultaat op levensverzeke ring (na aftrek van winstdeling aan polishouders) verminderde van 261,5 miljoen tot 235,5 miljoen. Door de opbouw van de levenbe- drijven in Japan en Spanje en de snelle groei in andere landen zijn nu aanzienlijke reserveringen no dig voor uitgaven in de toekomst. Verzekeraar AMEV heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een winst behaald van 205,6 mil joen, een procent meer dan de winst over de eerste drie kwartalen van 1987 (203,5 miljoen), aldus het concern. Amev handhaaft de ver wachting dat de winst over heel 1987 minstens gelijk zal zijn aan de winst over 1987, 262,4 miljoen. De omzet groeide in de eerste ne gen maanden met 13 procent tot 6,4 miljard gulden. Bij levensverzeke ring is de winst voor belasting ge stegen. In Nederland nam de produktie sterk toe. De hieraan verbonden lasten vormen de voornaamste re den dat de winst in Nederland wat lager is dan vorig jaar. De totale stijging van het premie-inkomen uit levensverzekering was in de eerste negen maanden 16 procent. De schadeverzekeringssector in het geheel deed het goed. Het Ne derlandse schadebedrijf heeft een aanmerkelijk hogere winst, vooral door een lagere schadelast in de be langrijkste branches. Ook is meer winst behaald in Australië en En geland. ADVERTENTIE joen pond over de eerste zes maan den van vorig jaar. Rodamco is van plan alle bestaande rechten, met inbegrip van de pensioenrechten, van de werknemers bij Ham merson volledig te waarborgen. ARNHEM (GPD) - De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren het gra fische bedrijf RCO Van Setten, drukker van onder meer ansicht-, felicitatie en rouwkaarten, failliet verklaard. Huisbankier de Neder landse Middenstands Bank (NMB) vroeg maandag het faillissement aan, omdat het bedrijf een schuld heeft van twaalf tot vijftien miljoen gulden. RCO Van Setten heeft vijf vestigingen: in Arnhem, Velp, Am sterdam, Den Haag en Zwolle. Er werken in totaal 140 mensen. Eerder deze week had het perso neel van RCO de drie vestigingen bezet, om te voorkomen dat de NMB de zaken leeg zou halen. Dat gebeurde afgelopen weekeinde bij de bedrijven in Velp en Amster dam, waar zonder waarschuwing een groot deel van de inboedel werd weggehaald. Wij introduceren: Onbeinvloed Ongeremd. Op zoek naar pure vormen, simpele lijnen en de bewegingen van een lichaam. Zo ongeveer kwam Mark v. Tilburg tot zijn fauteuil Divi-Divi. Een ontwerp zo knap, passend in de Leolu* tri kollektie Asymetrie die r* S meedraait. Arm wordt rug, LEOLUX rug wordt arm. Links en rechts leverbaar DEN HAAG/WENEN - Met het dagelijks stijgen en dalen van de olieprijzen op de vrije markt, lijkt een soort bandbreedte te worden aangegeven voor de prijzen, die na de OPEC-wintervergadering in Wenen kunnen worden genoteerd, In de wispelturige oliemarkt van de afgelopen dagen bevjndt die marge zich, afhankelijk van soort en plaats van handeling, ergens tussen 10 en 15 dollar per vat (159 li ter) ruwe olie. door Marien van den Bos Wanneer de dertien olieminis ters van de Organisatie van Olie Exporterende Landen tot een ak koord komen over produktiequota zullen de prijzen wel enige tijd rond deze bovengrens terechtko men, zo wordt verwacht. Bij een al gehele mislukking ergens aan de onderkant. Na de onderonsjes van diverse ministers en OPEC-comité's tij dens het afgelopen weekend, kwam de voltallige vergadering maandag voor het eerst bijeen in Wenen. Om zoals gebruikelijk al vrij snel te worden verdaagd, in dit geval tot gisterochtend. Tradi tioneel werd de vergadering verder vooruitgeschuiven. De laatste be richten houden het erop dat van daag de vergadering begint. Maar op dat moment waren alle dertien afgevaardigden in ieder ge val nog aanwezig, ook de belang rijkste kemphanen in de interne OPEC-ruzie; Aghazadeh (Iran) en Chalabi (Iraq). Volgens zegslieden binnen de organisatie is er nog niet met deuren gesmeten en heeft nog niemand aangekondigd voor eind van de week uit de Oostenrijkse hoofdstad te willen vertrekken. Voor de gewone 'Wiener' betekent het nog enkele dagen van drukte en extra bewaking rond de drie luxe-hotels aan het Stadtpark, waar de 13 delegaties in- en uitlo pen voor de vele bilaterale bespre kingen en onder-onsjes. De standpunten van Iran en Iraq, beide geconfronteerd met een enorme behoefte aan geld voor de wederopbouw na de oorlog, lijken onverzoenlijk. Iran wil een groter deel van de produktie dan het sinds 1986 heeft toegewezen gekre gen; Iraq wil minstens een gelijk quotum als Iran en dat is voor Iran weer onbespreekbaar; beide lan den zijn bovendien fysiek in staat de produktie de komende maan den en jaren weer fors op te voeren, als de status quo op het slagveld tenminste standhoudt. De overige OPEC-landen zijn traditioneel wel gevoelig voor het soort argumenten dat door beide landen in dit soort discussies naar voren wordt gebracht. In het OPEC-handvest staat immers als eerste regel, dat de 'exploitatie van de eindige olie-voorraden zo veel mogelijk ten goede moet komen aan de volkeren' en in de tweede plaats dat 'olie als belangrijkste in komstenbron een vitaal element De Iraaqse olieminister Issam Abdul Raheem Al-Chalabi wordt belaagd door verslaggevers tijdens zijn verblijf in Wenen voor het overleg van de OPEC-ministers. (foto ap) van onze ontwikkeling betekent'. De dramatische ineenstorting van de oliemarkt in 1986 en 1987 kwam noch de 13 volkeren, noch de economische ontwikkeling ten goede. Een olie-expert in dienst van de Saudische regering schat het gemiddelde verlies aan inkom sten van de OPEC-landen in deze jaren op ruim 26 procent. Voor Iran komt hij op bijna 30 procent, ter wijl Iraq in 1987 weer op hetzelfde inkomen terug zou zijn als in 1985. Voor de gehele OPEC gaat het in 1987 overigens om een inkomen van bijna 100 miljard dollar. Een munteenheid waarin nu een maal de olie verhandeld wordt die tot overmaat van ramp in die zelfde jaren minder waard is ge worden ten opzichte van andere leiding gevende munten en de koopkracht van de OPEC-landen verder heeft uitgehold. Gezien de precaire beslissing die in Wenen genomen zou moeten worden over de Iraans-Iraakse te genstelling, verwacht de oliewe reld geen sterke signalen uit deze OPEC-wintervergadering. Waar de produktiequota toch al door diver se lidstaten worden overschreden en ook het aanbod uit de niet- OPEC-landen (in de wandelgangen NOPEC genoemd) toeneemt, is er weinig speelruimte in Wenen. Het liefst zouden de exporteren de landen een terugkeer zien naar 18 dollar per vat in 1989, om in de eerste jaren van het komende de cennium weer uit te lopen richting 30 dollar. Dat zou echter een forse en strak in de hand gehouden pro- duktiebeperking vragen. Een 'for se' beperking lijkt gezien de wen sen van onder meer Iran en Iraq en de weigering van Saoedie-Arabië om weer als 'swing-producer' de balans in evenwicht te blijven hou den, uitgesloten. Het strak in de hand houden van afspraken is de OPEC eigenlijk nooit voor iets lan gere tijd gelukt, zeker niet in tijden van tegenslag. Lukt het omhoog-praten van de olieprijzen niet of nauwelijks, een nieuwe ineenstorting tot beneden de 10 dollar ligt evenmin in de lijn der verwachtingen. Reden daar voor is het feit dat, terwijl er een overaanbod van ruwe ohe is, de oliemaatschappijen kennelijk in staat zijn de prijzen van de uitein delijke produkten (benzine, diesel, nafta en dergelijke) redelijk in stand te houden. Veel eer is er voor de 13 minister zodoende niet weg te slepen uit Wenen. Alle diplomatieke inspan ningen lijken er op gericht de ge zichten van Aghazadeh en Chalabi te redden. Als er geen grote onge lukken gebeuren, wordt de uit komst waarschijnlijk weinig spec taculair. POSTALE RECHERCHE - De postale recherche gaat zich niet al leen meer bezighouden met het op sporen van strafbare feiten binnen het postbedrijf, maar met de crimi naliteit in het totale geldverkeer, andere banken dan de Postbank incluis. De vorming van de 'finan ciële recherche' houdt verband met het feit dat de PTT volgend jaar januari wordt verzelfstandigd ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 7