TAD LEIDEN Studie naar alternatief vuilverbranding op zee Nieuw Leids bier genoemd naar gifmengster Goeie Mie Raadslid Langerak onthult machtsstrijd bij Leidse WD LEIDSCH DAGBLAD 'Studenten die te laat dreigen af te studeren een studieplan geven' Proef terugdringen van ziekteverzuim een succes VRIJDAG 4 NOVEMBER 1 Leidse universiteit tekent onderzoekscontract VLISSINGEN/LEIDEN - Vanuit de chemische indus trie bestaat zeer serieuze be langstelling voor een onder zoek naar de mogelijkheden een installatie te ontwikke len, waarin giftige stoffen uit chemisch afval worden gehaald en vervolgens on schadelijk gemaakt. Dat on derzoek gebeurt door de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen in nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit in Lei den en de Technische Uni versiteit in Delft. In Vlissingen werd gisteren een sa menwerkingscontract onderte kend door De Schelde en de beide universiteiten. Met het onderzoek is een bedrag van ongeveer 1,6 mil joen gulden gemoeid. Het ministe rie van volkshuisvestiging, ruimte lijke ordening en milieu (vrom) verleent een subsidie van zestig procent in de onderzoekskosten. Het project kan een belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing voor de huidige milieuproblemen die voortvloeien uit de verbran ding van gechloreerde koolwater stoffen op zee. Per jaar wordt op de Noordzee gemiddeld 100.000 ton afval met 40 procent schadelijke halogeenhoudende koolwaterstof fen verbrand. De verbranding op zee van chloorhoudend afval stuit de laatste jaren op steeds heviger verzet. In november 1987 besloten de milieur-ministers van de landen rond de Noordzee dat de hoeveel heid afval die op zee wordt ver brand per 1 januari 1991 moet zijn teruggebracht tot 35 procent. Eind 1994 moet er helemaal mee worden gestopt. Tegen die achtergrond zal LEIDEN Voor studenten die dreigen hun studie niet binnen zes jaar af te maken, moet een studie plan worden opgesteld. De studie adviseurs van de verschillende fa culteiten moeten daarbij behulp zaam zijn. Dit is een van de aanbe- Election- breakfast op Rembrandt' LEIDEN De Rembrandt-scho- lengemeenschap houdt op'woens dag 9 november een zogenaamd 'election breakfast'. Vanaf 5.30 uur kunnen de leerlingen de directe uitzending van de NOS over de Amerikaanse presidentsverkiezin gen volgen. Een aantal leerlingen van de school reist af naar het Kur- haus in Scheveningen van waaruit de televisie-uitzendnig wordt ver zorgd. Schadevergoeding geven bij geboorte kind na sterilisatie LEIDEN De patiènt bij wie een sterilisatie is mislukt en die alsnog vader of moeder van een kind wordt, heeft recht op een schade vergoeding. Dit betoogt mf. C.J.J.M. Stolker in zijn proefschrift 'Aansprakelijkheid voor de arts, in het bijzonder voor mislukte sterili satie'. Stolker hoopt volgende week woensdag te promoveren. De jurist pleit ervoor dat de ou ders van het ondanks sterilisatie geboren kind vergoeding krijgen voor de kosten rond de bevalling en een nieuwe sterilisatie-ngreep. Ook meent hij dat kosten voor een noodzakelijke verhuizing en de op- voedingskosten voor vergoeding in aanmerking komen. Dat laatste wil Stolker overigens afhankelijk stellen van de financië le positie van de ouders. "Naarma te de ouders door de komst van het nieuwe kind meer in de financële problemen komen, is schadever goeding meer verdedigbaar". In zijn proefschrift vraagt Stol ker zich voorts af of de arts ver plicht is een patiënt in te lichten over het feit dat hij een .bepaalde handeling voor de eerste maal ver richt. Veelal brengt gebrek aan er varing risico met zich mee en pa tiënten moeten nu eenmaal over ri sico's worden ingelicht. Een West- duitse rechter heeft zich op het standpunt gesteld dat de arts de pa tiënt daarover moet inlichten. Die opvatting wordt door Stol ker bestreden. Dat zou volgens hem belemmerend kunnen wer ken voor de opleiding van jonge artsen. De jurist meent wel dat een arts naar waarheid moet antwoor den als hem uitdrukkelijk wordt gevraagd of hij een ingreep vaker heeft verricht". - velingen van de Werkgroep Oorza ken Studievertraging van de Leid se universiteit. Het rapport van de werkgroep somt een groot aantal factoren op die de studie vertragen. Het vrij blijvende karakter van het weten schappelijk onderwijs, wordt door de samenstellers als een van de oorzaken genoemd. Daarmee heb ben studenten veelal in de tweede fase van hun studie te maken. Een periode waarin het programma is vastgelegd, wordt gevolgd door een tijd waarin een groter beroep wordt gedaan op initiatieven van de studenten zelf. De vrijblijvendheid kan volgens de commissie worden vermeden door de studenten meer verplich tingen op te leggen. Daarnaast vin den de opstellers van het rapport dat er na de propedeuse (het eerste studiejaar) contractonderwijs moet worden ingevoerd. Dat houdt in dat en student en docent zich in spannen voor het behalen van vol doende studieresultaten. De universiteit zelf zou volgens de werkgroep ook het een en ander kunnen doen aan de studievertra ging. De studierichtingen moeten zelf bekijken of er vertragende ele menten in de studie zijn. Daarbij wordt gedacht aan cursussen met slechte tentamenresultaten en one venwichtige onderwijs- en tenta menroosters. De werkgroep wijst er op dat ver traging moeilijk is te meten. Er zijn bij de universiteit nog onvoldoen de gegevens daarover beschikbaar. de vuilverbranding aan land toene- De Rijksuniversiteit Leiden heeft een methode ontwikkeld voor een milieu-vriendelijke ver werking van chloorhoudend afval. Volgens de gisteren ondertekende samenwerkingsovereenkomst zal de Leidse universiteit het laborato riumonderzoek de komende twee jaar voortzetten. Aan de Techni sche Universiteit in Delft wordt een kleine proefinstallatie vervaar digd. Dat gebeurt met ondersteu ning van de Koninklijke Maat schappij De Schelde. De KMS zal vervolgens samen met de Techni sche Universiteit een richtontwerp maken voor een prototype-installa tie. De Schelde meent dat het pro ject zowel voor de binnenlandse - als buitenlandse markt uiterst inte ressant kan zijn. Volgens De Schel de bestaat er nu al serieuze belang stelling bij de Nederlandse chemi sche industrie. De KMS kijkt ech ter verder dan alleen de binnen landse markt. Indien de KMS en de beide universiteiten er de komen de jaren in slagen de proef met suc ces af te sluiten, verwacht De Schelde dat ook in het buitenland grote interesse zal ontstaan voor de nieuwe methode van afvalwerking. Het Vlissingse industriële concern heeft van de Rijksuniversiteit Lei den de exclusieve, wereldwijde rechten verkregen om de installa ties te ontwerpen, produceren, dis tribueren en verkopen. De Koninklijke Maatschappij De Schelde is al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden het produktie- pakket te verbreden. De Schelde heeft daarbij onder meer het oog la ten vallen op milieu-technologie. Het samenwerkingsproject van de Schelde en de universiteiten in Delft en Leiden valt binnen dat ka der. Het zal echter nog minstens vijfjaar duren voordat de KMS met de nieuwe installatie de markt op kan. Wïnterbeurs in buurthuis aan Oppenheimstraat LEIDEN - Buurthuis Cornelis Jop- pensz houdt op zaterdag 26 novem ber een speelgoed-, schaats- en winterbeurs in het clubhuis aan de Oppenheimstraat 6a. Op deze beurs kunnen artikelen als speel goed, sleetjes, skilatten, schoenen, pakken, laarzen en vogelvoeder bakjes worden verkocht. De artikelen kunnen op donder dag 24 november van 13.30 tot 16.30 uur en 19.30 tot 21.30 uur worden ingeleverd. De verkoop op zater dag 26 november is van 11.00 tot 15.00 uur. Afhalen van geld en niet verkochte goederen is op maandag 28 november. De volgnummers voor deelname en goederenlijsten zijn vanaf maandag 21 november bij het buurthuis af te halen. LEIDEN - Rembrandt is gisteren van zijn socket op de kop van de Witte Singel gehaald. Het bronzen beeld krijgt een flinke opknapbeurt in de Rijnlandse kunstgieterij. Over het kunstwerk is de laatste paar jaar flink wat te doen geweest. Uren debat wijdde de gemeenteraad aan de uiteinde lijk plaatsbestemming van het beeld. Met als resultaat dat het beeld dus gewoon op zijn huidige plek blijft. Na de schoonmaakbeurt, die ongeveer zes weken zal duren, komt Rembrandt dan ook terug op zijn stek aan de Witte Singel. (foto Wim Dijkman) LEIDEN De proef om het ziekte verzuim effciënter aan te pakken, die door het GAK (Gemeenschap pelijke Administratie Kantoor) on der meer in Leiden is gehouden, is een succes geworden. Het experi ment hield in dat werknemers die zich ziek melden, niet automatisch meer door een controleur van het GAK worden bezocht. In de loop van 1989 of 1990 gaat alle GAK's in Nederland op die wijze werken. "De meeste mensen gaan zorg vuldig met hun eigen ziekte om. Het is niet nodig dat mensen die een paar dagen griep hebben, door een controleur worden bezocht", zegt D.B. Kagenaar. hoofd van de medische dienst van het GAK. Tijdens de proef richtte de con trole zich op het 'zwarte' verzuim en op de groep mensen die met kor te tussenpozen regelmatig enkele dagen ziek is. "Het is gebleken dat uit dat ziektegedrag veelal langdu rig verzuim voorkomt. Als dat tij dig wordt gesignaleerd, is het vaak mogelijk een langere ziekteperiode te voorkomen", meent Kagenaar. Ondanks het succes van het ex periment dat behalve in Leiden ook in Helmond en Leeuwarden is Geluidsapparatuur gestolen uit Stadsgehoorzaal LEIDEN - Een personeelslid van de Stadsgehoorzaal aan de Bree- straat heeft aangifte gedaan van diefstal van geluidsapparatuur. Uit de regiekamer is een cassetterecor der en versterker verdwenen ter wijl het personeel bezig was het to neel op te ruimen. De apparatuur heeft een waarde van ongeveer 3000 gulden. gehouden duurt het nog min stens een jaar voordat het systeem landelijk wordt ingevoerd. Het au tomatiseringssysteem van de GAK's moet worden gekoppeld aan de verzekerde-administratie, waarover nog volop discussie gaande is in de Tweede Kamer. In Leiden is de werkwijze die tij dens de proef werd gehanteerd, voorlopig gestaakt. Dit komt om dat aan de nieuwe methode veel handmatig werk moet worden ver richt. Forumavond over toekomst midden- en kleinbedrijf LEIDEN De afdeling Leiden van de Europese Beweging in Ne derland organiseert een forum avond op 16 november over de toe komst voor het midden- en klein bedrijf. Volgens deze organisatie beperkt de discussie over het in voeren van de interne markt in 1992 zich tot de gevolgen voor gro tere ondernemingen. Wat deze in voering gaat inhouden voor het midden- en kleinberijf blijft echter onduidelijk. Een forum onder leiding van F. Portheine, lid van Euromarkt, gaat in op dit vraagstuk. De bijeen komst heeft de titel 'Het Midden- en Kleinbedrijf en de Interne Markt (1992)' meegekregen. De dis cussie heeft plaats in hotel Nieuw Minerva aan de Boommarkt 23 in Leiden. Aanvang 20.00 uur. LEIDEN - Leiden heeft er weer een 'eigen' biersoort bij. Nadat eerder dit jaar een Leids tarwe biertje werd geïntroduceerd, werd gisteren in In den Leids- chen Salon aan de Steenstraat het speciaalbier Goeie Mie voor het eerst uitgeschonken, een zoe tig gerstenat met een beetje bit tere afdronk. Het nieuwe bier is een initia tief van drankenhandelaar Klerks en kroegbaas Hans van der Reyden van café Plantage. Zij hebben samen een kleine twintigduizend gulden gestoken in de ontwikkeling van het bier, waaraan zij een echte Leidse naam hebben gegeven: Goeie Mie. Mie van der Linden - Goeie Mie dus - verwierf eind vorig eeuw bekendheid in Leiden als gifmengster. Ogenschijnlijk was zij de lieve, aardige en vooral be hulpzame vrouw uit de Haver- en Gortbuurt. Maar zij vergiftigde - nadat zij eerst op haar naam een begrafenisverzekering voor haar slachtoffers had afgesloten - tal van wijkgenoten om vervolgens de verzekeringspenningen op te strijken. Op basis van dat verhaal lijkt 'Goeie Mie' niet bepaald een gun stige naam voor een speciaalbier. De initiatiefnemers hebben evenwel voor een naam gekozen die echt met de geschiedenis van Leiden verbonden is. Daarbij verzekeren ze dat gebruikers na het nuttigen van de drank niet le venloos achterover vallen. Juist in het jaar dat de woning van de gifmengster op de hoek van de Oostdwarsgracht/Langegracht is gesloopt, wordt de nagedachte nis aan haar via het speciaalbier levend gehouden. Het is volgens Van der Reyden geen biertje voor de echte Leide- naar, wie dat ook moge zijn. De Leidenaar is een pilsdrinker, meestal Heineken of Amstel dus. De speciaalbieren worden in de regel genuttigd door jongeren en studenten. In de kroeg gaat het biertje rond de twee gulden kos ten. In de drankzaken van Klerks kost het 1,10 gulden per flesje. Kroegbaas Van der Reyden verwacht dat er een goede afzet markt is voor het nieuwe bier. "De markt voor speciaalbier groeit. Ik verwacht dat we daar van mede kunnen profiteren". Hij moet nog promotie voeren voor zijn bier dat hij in vaten lan delijk wil gaan verkopen. De totstandkoming van 'Goeie Mie' heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Tot twee keer toe mislukte het proefbrouwsel. "Het bier is gemaakt naar oud re cept, maar met name de houd baarheid leverde problemen op. Je kunt eigenlijk naar oud recept op grote schaal geen bier meer maken. Het derde brouwsel is dan ook een meer commerciële vertaling van de oude berei dingswijze. Voor de houdbaar heid van het bier is het noodza kelijk er hop aan toe te voegen", aldus Van der Reyden. Informatie over wijk Stevenshof LEIDEN De gemeente houdt donderdag 10 november een infor matie-avond over de inrichting van de woonomgeving in vlek 20/21 van de Stevenshof. De avond wordt gehouden in het gebouw de Dijkhof, Rijndijk 125. De bijeen komst begint om 20.00 uur. Praatshow over aids in Leiden LEIDEN - In het gebouw van de Leidse Werkgroep Homoseksuali teit (LWH) wordt aanstaande zon dag een praatshow gehouden over aids in Leiden. Aan de orde komen onder meer de preventie, het be leid van de gemeente, van de basis gezondheidsdienst en van de Leid se Ziekenhuizen en de gesignaleer de knelpunten in de hulpverlening. Gasten in het programma zijn Michel Dutree, lid van de aids- commissie van het Academisch Ziekenhuis Leiden, Willem De bets, lid van het Aids-Platform Lei den en werkzaam bij de Stichting Aanvullende Dienstverlening (SAD) en Kees van der Bent die on der meer zal spreken over persoon lijke ervaring met de Leidse hulp verlening. Het praatprogramma begint om 16.00 uur aan de Lange- gracht 65. Fractievoorzitter Van der Nat: 'Absolute nonsens' LEIDEN - Volgens het WD- raadslid Langerak is er in de VVD-fractie in toenemende mate ontevredenheid over het functioneren van de eigen wet houders Fase en Kuijers in het college. De kritiek is, volgens Langerak, dat beide wethou ders zich onvoldoende profile ren, terwijl de fractie boven dien meent onvoldoende geïn formeerd te worden door de twee. Langerak: "Vooral de raadsleden die zelf ambitie hebben om wethouder te wor den, hebben nogal wat kri tiek". door Gert Visser en Willem Spierdijk Langerak deed deze uitspraken ten overstaan van diverse raadsleden en ambtenaren tijdens een bijeen komst op de kamer van wethouder De la Mar afgelopen dinsdag. De la Mar had de aanwezigen bij de ver gadering van de raadscommissie sociale zaken na afloop op zijn ka mer uitgenodigd voor een drankje. Desgevraagd bevestigde het raads lid gistermiddag zijn uitspraken. WD-fractievoorzitter Van der Nat ontkent ten ene male dat er in zijn fractie kritiek op de twee wet houders is. "Ik ben in hoge mate verbaasd", aldus Van der Nat: "De wethouders staan voor ons niet ter discussie. Op geen enkel punt. Wij staan onverkort achter Fase en Kuijers". Van der Nat zegt niet te weten waar de verhalen over de kritiek op gebaseerd zijn. De fractievoorzitter heeft gister avond contact gehad met zijn frac tiegenoot Langerak. Deze heeft volgens Van der Nat ontkend de gewraakte uitspraken te hebben gedaan. "Op dit moment ga ik er van uit dat dit het geval is", aldus Van der Nat. Vleugelstrijd Langerak deed dinsdagavond onder meer verhaal van de vleugel- strijd die binnen de fractie zou woeden. De conservatieve vleugel van de partij vindt dat Fase en Kuijers zich teveel laten inpakken door de PvdA-wethouders in het college, verklaarde het VVD-raads- lid. Zelf zei hij begrip te hebben voor de twee wethouders. "Het is nu eenmaal zo dat er vier PvdA- wethouders zijn en maar twee van de WD. Het beleid wordt nu een maal voor een belangrijk deel door de PvdA bepaald", aldus Langerak gistermiddag. De kritiek binnen de partij is zo ernstig dat beide wethouders er wijs aan doen om te proberen weg te komen, meent Langerak uit de fractievergadering begrepen te hebben. De emoties in de WD zouden zo hoog zijn opgelopen dat de fractie zich volgende week een dag terugtrekt om de onenigheid bij te leggen. Het is volgens Lan gerak, sinds het begin van de jaren zeventig raadslid, niet eerder voor gekomen dat het in de WD-fractie zo fel toeging: "Er was wel vaker onenigheid. Maar na afloop van de vergadering was dat dan over". Van der Nat bestempelt de ver meende machtsstrijd in de liberale gelederen als volslagen nonsens. De fractie gaat er volgende week weliswaar een dagje tussenuit, maar dat heeft volgens hem "niets te maken met problemen, het is ter voorbereiding van het komende jaar". Ook de WD-raadsleden Geert- sema en Wijnbergen zijn zich niet bewust van spanningen tussen wethouders en fractie. "Soms vin den wij wel eens dat we bepaalde informatie te laat krijgen. Ik denk dat die kritiek niets bijzonders is. Dat verwijten de PvdA-raadsleden hun wethouders ook wel eens", al dus Wijnbergen. 'Rotsmoes' Het WD-raadslid Langerak (naar eigen zeggen de enige arbei der en de enige echte Leidenaar in de WD-fractie) kwam eerder in het nieuws toen hij zes jaar geleden door het bestuur van zijn partij op een onverkiesbare plaats werd ge zet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Het bestuur kwali ficeerde hem toen als te oud. regel van het bestuur toe aan een conflict dat hij had met de toenma lige fractievoorzitter Kuijers (in middels wethouder). Het voorstel van het bestuur werd overigens ge corrigeerd door de ledenvergade ring, zodat Langerak toch in de ge meenteraad kwam. Inmiddels heeft hij aangekondigd in 1990 de politiek vaarwel te zullen zeggen. STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 13