Ambtenarenoverleg zit nu alweer vast De Koning wijst looneisen vakbeweging van de hand '1992 geen reden overnamekoorts SieMatic fV Bonden: verschil tussen vraag en aanbod te groot Rijk schept te weinig werk voor kansarmen EG-heffing op Japanse typemachines toegestaan Redden banken YS kost 50 miljard dollar PAGINA 6 ECONOMIE DONDERDAG 6 OKTOBER 1988 DEN HAAG (GPD/ANP) - De kans dat minister Van Dijk (binnenlandse zaken) en de bonden van overheidspersoneel het eens worden over de arbeidsvoorwaarden van ambte naren voor 1989 lijkt vrijwel afwezig. DEN HAAG Enkele honderden jongeren hebben gisterm iddag een bijgebouw van het ministerie van so ciale zaken in Den Haag bezet gehouden. Zij protes teerden tegen de korting op de uitkeringen. De bezet ting begon om twaalf uur. tegen het eind. van de mid dag verlieten de actievoerders het gebouw vrijwillig. De actie was gericht tegen de plannen van staatsse cretaris De Graaf (sociale zaken) om de uitkeringen voor jongeren tot 27 jaar te verlagen. Als de plannen ingevoerd worden, gaan jongeren die zelfstandig wo nen er 342 gxdden per maand op achteruit. Wie bij zijn ouders woont, moet 523 gulden inleveren. Alleen jonge- jaar gewerkt hebben, behouden een uitkering op het niveau zoals ze dat nu hebben. De actievoerders spraken van 'een funeste aanslag op het levenspeil' van mensen tot 27 jaar. Aanvankelijk eisten de bezetters, die uit hele land naar Den Haag getrokken waren, een gesprek met mi nister De Koning. Maar hen werd duidelijk gemaakt dat de minister niet van plan was zich te laten dwin gen tot een gesprek. "Als u met de minister wilt praten, moet u zijn secretaresse bellen en een afspraak maken", aldus directeur-generaal Miedema van het ministerie. Toen de Mobiele Eenheid strategisch positie begon in te nemen rond het gebouw, besloten de actievoerders de bezetting op te geven. (foto gpd> De bonden vinden het verschil tussen vraag en aanbod veel te groot om op basis van gelijkwaar digheid te kunnen onderhandelen. Bovendien heeft de minister al aangegeven dat hij zijn bod niet kan verhogen, waardoor van 'on derhandelen' geen sprake kan zijn, zo lieten de vier centrales van over heidspersoneel gisteren na afloop van het ambtenarenoverleg weten. Daarmee staat het nieuwe over- legstelsel al bij de eerste ronde on der zware druk. Kern daarvan is dat veranderingen in de arbeids voorwaarden pas kunnen worden doorgevoerd als drie van de vier centrales met de voorstellen van de minister injdemmen. De minister ziet vooralsnog geen kans meer geld op tafel te leggen dan de 270 miljoen die hij de bon den nu biedt. Die eisen hun beurt 660 miljoen gulden, om in de pas te kunnen lopen met de voorspelde ontwikkelingen in de bedrijven. "Dat verschil is veel te groot om op basis van gelijkwaardigheid te pra ten", zei secretaris Van Dalen van de middelbare en hogere ambtena ren (CMHA) na afloop van het over leg. Hij vroeg zich zelfs af of het nog wel zin heeft aan het overleg te beginnen nu blijkt dat de werkge ver (Van Dijk) niet wil. De enige weg die de minister aangaf om de ruimte te vergroten is het opofferen van bestaande rege- DEN HAAG (ANP) - De plannen van de rijksoverheid om meer werknemers uit 'kwetsbare groe pen' (vrouwen, jongeren, etnische minderheden en gehandicapten) in dienst te nemen zijn gedeeltelijk vastgelopen. Het aantal plaatsen dat voor hen beschikbaar is blijkt te gering om aan alle afspraken te kunnen vol doen, waardoor vrouwen en jonge ren buiten de boot dreigen te val len. Dat heeft minister Van Dijk gisteren na afloop van het ambte narenoverleg in Den Haag meege deeld. Eerder waarschuwden top ambtenaren al voor 'de spanningen die dit beleid met zich meebrengt'. Volgens de ambtenarencentrales ligt de situatie bij de lagere overhe den niet veel anders. De minister geeft voorlopig voor rang aan etnische minderheden en gehandicapten. "Niet alles kan te gelijk", zo zei de bewindsman. Zijn laatste voorkeur is onvermijdelijk, aangezien de Wet Arbeid Gehandi capte Werknemers van de overheid (en het bedrijfsleven) eist dat op 1 juli 1989 vijf procent van het perso- Robeco De beleggingsfondsen Robeco; Rolinco en Rorento hebben een be vredigend derde kwartaal achter de rug, zo werd gisteren bekendge maakt. Het totale beleggingsresul taat van het grootste fonds, Robe co, bedroeg 2.5 procent. Het ver mogen bleef met 10,9 miljard gul den nagenoeg gelijk. Olieprijzen De olieprijzen zijn gisteren op de wereldmarkt verder gedaald. De toonaangevende Britse oliesoort uit het Noordzeeveld Brent voor direkte levering daalde in Londen met veertig dollarcent tot 11,20 dol larcent per vat (van 159 liter). De belangrijkste Amerikaanse olie soort West Texas Intermediate voor levering in november ging zelfs met zeventig dollarcent om laag tot 12,50 dollarcent per vat. Groei De economische groei in de 24 industrielanden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in de eerste helft van dit jaar rond de vier procent gelegen. Dat groeitem po zal vermoedelijk ook in het tweede halfjaar worden gehaald, zo heeft de secretaris-generaal van de OESO, de Fransman Jean-Claude Paye, gisteren verklaard in een toe- lingen. "Daar moet je bij een vak bond natuurlijk niet mee aanko men", aldus voorzitter De Jong van de CNV-ambtenaren. Hij toonde zich zeer verbolgen over het gerin ge resultaat van het voorjaarsover leg, waarin de bonden hun wensen op tafel konden leggen. "In het re geerakkoord lag al 250 miljoen gul den voor dit jaar besloten. Het pak ket waar Van Dijk nu mee komt ligt daar een paar tientallen miljoenen boven." Van Dijk heeft de ambtenaren- centrales gevraagd niet over de ruimte ('schimmige bedragen') die beschikbaar is te praten, maar met voorstellen te komen. "We moeten onze voorstellen naast elkaar leg gen en ons dan afvragen wat we willen op het gebied van inko mens, werkgelegenheid, kinderop vang en noem maar op. Als dat alle maal niet uit de lengte of de breed te kan, dan zullen er keuzes ge maakt moeten worden", zo zag Van Dijk het vervolgoverleg "Allemaal leuk en aardig, maar met zo'n gat tussen vraag en aan bod heeft dat weinig zin", aldus Van Dalen. Of zoals secretaris Son- neveld van de FNV-ambtenaren het smalend samenvatte: "Het was weer een groot circus en het lever de weer helemaal niks op." Het overleg gaat over twee weken ver der. neelsbestand bestaat uit gehandi capte werknemers. Dat lijkt echter ook niet haalbaar. De overheid blijft vasthouden aan vijf procent als norm, maar het kabinet laat het tijdstip nu in het vage en spreekt van 'deze kabinetsperiode' (tot 1990). Zelfs dan zal de WAGW-ope- ratie bij het rijk een zware operatie worden. Gemiddeld zijn bij de overheid nü twee procent gehandicapten in dienst. Om dat tot vijf te verhogen per tnidden volgend jaar zouden er nog 4.700 bij moeten komen. Op een gemiddeld aantal beschikbare arbeidsplaatsen bij het rijk van 10.000 per jaar betekent dat bijna de helft van het aantal vacatures. Het verschuiven van de datum naar midden 1990 geeft weliswaar wat meer lucht, maar of dat vol doende zal zijn om de norm volle dig te halen is twijfelachtig. Begin dit jaar bedroeg het per centage gehandicapten op de mi nisteries in en rond Den Haag ge middeld 2.1. WVC (3,8), VROM (3,2) en Justitie (3,1) sprongen er toen naar boven uit. EZ en Financiën deden het eveneens redelijk met 2,8. Bij Algemene Zaken werkte op dat tijdstip nog geen enkele WAGW-er en op van Dijks eigen ministerie lag het percentage op 1,5 procent. De minister zal met zijn collega bewindslieden nagaan waar de knelpunten liggen. Hij kreeg van de ambtenarenbonden de bood schap mee dat er geen afwenteling mag plaats vinden tussen ministe ries of naar de lagere overheden. LEIDEN De fusiekoorts die mo menteel in het Nederlandse en Eu ropese bedrijfsleven heerst, van wege de vooruitzichten op een EG zonder grenzen na 1992, is geba seerd op het idee van 'we moeten wat doen'. "Terwijl 1992 slechts een politiek item is. De eenwor ding van de EG-markt zal meer fu sies opleveren, maar in feite gaat er niets gebeuren. Fusie is een mode woord". door Raymond Peil Fusie-expert dr. ir. Erik Lieu- wens wond er gisteravond geen doekjes om. Tijdens een lezing in Leiden, georganiseerd door de Stu dentenvereniging voor Internatio nale Betrekkingen, rekende hij af met het idee dat '1992' een overwe ging behoeft te zijn voor grensover schrijdende fusies. "Multinatio nals werken al lang over de gren zen. Voor een heleboel produkten zijn de tolmuren al weg". Lieuwens is fusiemakelaar bij Berenschot Fusie bv, een onder deel van het organisatie- en advies bureau Berenschot, dat bemiddelt en adviseert bij fusies. Met de ver wezenlijking van een tiental fusies per jaar is Berenschot Fusie, naast de Amrobank, marktleider op dit gebied in Nederland. Geen noodzaak Volgens Lieuwens vormt de een wording van de EG-markt voor de meeste bedrijven nauwelijks een nieuwe reden om zich aan fusies of overnames te wagen, al dan niet HILVERSUM (ANP) - Minister De Koning (sociale zaken) wijst een loonsverhoging van twee procent die met name de FNV eist bij het uitblijven van centrale afspraken tussen kabinet en sociale partners van de hand. "Dat betekent het keihard in gooien van je eigen ruiten", zo hield de bewindsman gisteren de vakbeweging voor in 'Hier en Nu- radio' van de NCRV. Hij voorzag meer werkloosheid, minder nieu we banen en minder kansen voor ouderen en jongeren die nu werk loos zijn. De Koning vindt dat in bedrijven die het goed doen en die looneisen kunnen dragen winstdelingsrege- lingen moeten worden afgespro- sterker wordt dan de afzonderlijke delen zijn, dan hoefje er niet aan te beginnen. Je moetje goed afvragen wat je eraan hebt om een bedrijf Als zinvolle reden voor overne mingen noemde Lieuwkens onder meer versterking van de marktpo sitie tegenover de concurrentie. Ook spreiding van de risico's, door in verschillende bedrijfstakken ac tiviteiten te ontplooien, kan een drijfveer zijn. Het aanboren van nieuwe of buitenlandse markten is volgens Lieuwens eveneens de moeite waard. "Maar daar moet je mee uitkijken. Ik kan een aantal Nederlandse bedrijven noemen die in Belgie onderuit zijn gegaan, lou ter door de andere sfeer en cultuur in het zakendoen bij onze zuider buren". Overnemingen binnen de zoge naamde verticale bedrijfskolom (bijvoorbeeld de olieproducent die benzinestations koopt) zijn voor Lieuwens evenzeer acceptabel. Ra tionalisatie in de vorm van her structurering in geval van overca paciteit of om een vermindering van de produktiekosten te berei- 'ken kunnen zowel voor de kopen de als de verkopende partij reden zijn voor een bedrijfsovername. Buitenland De overnames gebeuren al enige jaren in over de grenzen. Neder landse bedrijven investeren steeds meer in het buitenland. Wat voor de 'grote jongens' al aan de orde van de dag was, is nu ook voor mid delgrote bedrijven met een omzet beneden de 200 tot 300 miljoen gul den een normale gang van zaken AMSTERDAM (ANP) - Voor be drijven in de Europese offshore sector blijven er, ondanks de prijs- val van ruwe aardolie, goede per spectieven. Hoewel veel ontwikke- lings- en exploratieprogramma's voor de Noordzee geannuleerd of uitgesteld werden, zijn er in Groot- Brittannië, Noorwegen, Denemar ken, Nederland, Ierland, Italië en Spanje al meer dan honderd olie velden in produktie. Alleen al de instandhouding van deze produk- tie-eenheden vergt enorme inves teringen en biedt het bedrijfsleven goede perspectieven. Dit zei A.H.J. Bitter, project manager van de tentoonstelling Holland Offshore, die Van 15 tot en met 17 november in de RAI in Am sterdam gehouden wordt. Bitter ken, naast afspraken over meer werk. Op die manier kan zonder de werkgelegenheid in gevaar te bren gen toch een deel van de verbeter de rendementen aan de werkne mers worden gegeven, zo zei hij. Algemene looneisen betekenen dat het werkgelegenheidsbeleid in ge vaar komt en dat bedrijven waar het minder goed gaat (of nog niet goed) in moeilijkheden komen. De Koning noemde de stijging van de werkgelegenheid, die hier beter is dan elders in Europa, al leen maar te verklaren uit de loon matiging van de afgelopen jaren. Daarmee stoppen betekent een halt toeroepen aan de verdere groei van het aantal banen, wat onverlet laat dat werkgevers afspraken moeten maken over het opnemen interessant vandaag de dag. Lieuwens meent dat voor deze ondernemers allereerst bezinning op de eigen positie is geboden. De producent van exclusieve kersen bonbons hoeft geen overnamekan didaten te zoeken. Ook na de tot standkoming van de EG zonder grenzen blijft zijn afzet beperkt tot de liefhebber. 'Europa 1992' veran dert immers niet de smaak van de consument. De exclusieve importeur van bij voorbeeld sportschoenen moet wel op zijn tellen passen. Na 1992 wordt hij gedegradeerd tot een re gionale dealer. Is parallelimport voor deze ondernemer nu een be dreiging, over vier jaar gaan de schoenen vrijuit door de hele EG. Lieuwens erkent dan ook dat voor dit bedrijf overnemingen met het oog op 1992 geen symptoom van fusiekoorts zijn. "Ik verwacht wel meer Europese conglomeraten, maar de kleine bedrijven blijven". Voor een invasie van Ameri kaans kapitaal op de EG-markt, van bedrijven die op deze manier een voet tussen de deur naar een markt met 320 miljoen consumen ten willen zetten, zegt Lieuwens niet te vrezen. "Amerikaanse be drijven kunnen in Zuidkorea veel meer verdienen op hun investerin gen. Wat zij in de EG nodig hebben is niet meer dan een handelsmaat schappij om de produkten af te zet ten". "Ik voorzie zelfs dat op termijn de bedrijven uit de VS zich terug trekken omdat het rendement op hun investeringen in Europa on voldoende wordt gevonden. Die 320 miljoen consumenten hebben 'Goede toekomst offshore ondanks daling olieprijs' sprak gisteren op de persconferen tie over die beurs. De offshoresector is volgens hem een van de belangrijkste takken van de Europese industrie. "Er zijn al miljarden dollars in geïnvesteerd en er zullen nog vele miljarden dol lars volgen", zo meent Bitter. Zijn vertrouwen in de toekomst van de offshore baseert hij ook op de noodzaak van inspectie en onder van langdurig werklozen, zei de minister. De Koning kondigde aan dat het kabinet volgende week tij- dens de algemene beschouwingen met concrete voorstellen komt. Een woordvoerder van de FNV deelde mee dat minister de Koning "niet moet zeuren over looneisen. Hij moet eindelijk eens met een goed werkgelegenheidsbeleid op de proppen komen", aldus de FN V-woord voerder. "Al zes jaar worden we door de werkgevers en door de overheid uitbundig geprezen omdat we de lonen matigen ter wille van de werkgelegenheid maar de werkge vers en de overheid zelf laten het al zes jaar stelselmatig afweten als het gaat om de bestrijding van de werkloosheid". altijd een 250 miljoen. Daar kennen deze bedrijven de kanalen. Ik zie niet dat een Amerikaanse onderne ming voet aan de grond wil krijgen in Frankrijk. De verschillen in cul tuur zijn enorm", aldus Lieuw kens. Respect Deze cultuurverschillen zijn al tijd een belangrijk punt van aan dacht bij overnemingen. Vindt Lieuwkens het bij een overname binnen Nederland belangrijk dat de bedrijfsculturen bij elkaar moe ten passen, voor een overname over de grens telt dit des te zwaar der. "De verschillen in cultuur zijn enorm. Dat is leuk. Maar dat bete kent wel dat bij een overname in het buitenland de andere gewoon ten met respect tegemoet moeten worden getreden", zo stelt hij. Van belang is volgens Lieuwkens dan ook dat het management na een overname grotendeels in buiten landse handen blijft. Hieruit volgt ook dat Lieuwkens in principe een tegenstander is van vijandige overnames. Een gemeen schappelijke basis en vertrouwen tussen de overnamepartijen zijn onontbeerlijk voor een geslaagde overname, zo meent Lieuwkens, die er niets voor voelt een bedrijf aan een overnamekandidaat op te dringen. "Iedere onderneming kan wor den overgenomen, mits de overna me vriendelijk gaat en voldoende geld wordt geboden", aldus de fu siemakelaar. "Ik weet zeker dat als ik veertig of vijftig procent boven de beurswaarde bied ook bijvoor- houd van al bestaande produktie- eenheden. "Naarmate de installa ties als bijvoorbeeld booreilanden en pijpleidingen ouder worden neemt de vraag naar grondige en regelmatige inspecties en onder houdsbeurten toe". De maatschappijen die zich be zighouden met de winning van olie en gas hebben altijd een grote vast beslotenheid getoond wanneer het gaat om het op gang houden van de Europese on- en offshore produk tie van olie en gas. "Dit alles geeft ons voldoende vertrouwen in de toekomst van de Europese offsho re-industrie", aldus Bitter. Ook voor veiligheid bij offshore-opera ties zullen volgens hem, na het on geval met de Piper Alpha, belang rijke investeringen nodig zijn. BRUSSEL (GPD) - De Europese Gemeenschap heeft - opnieuw - een slag gewonnen in de strijd te gen de Japanse elektronica-indus- trie, die de Europese markt over stroomt met laag geprijsde produk ten. Het Europees Hof van Justitie bevestigde gisteren het recht van de Europese Commissie om forse heffingen te leggen op Japanse elektronische schrijfmachines. Volgens de Commissie maken de Japanse producenten van deze schrijfmachines zich schuldig aan dumping. Zij bieden hun produkten op de Europese markt aan tegen prijzen die beduidend lager liggen dan die welke zij in eigen land voor de ma chines rekenen. Dat prijsverschil maakt de EG ongedaan door een heffing, die in 1984 werd ingesteld, en die aanvankelijk 43,7 procent bedroeg maar werd later verlaagd tot 21 procent. Een vijftal fabrikanten - Brother, Silver, TEC, Canon en Sharp - klaagde de Europese Commissie vervolgens voor het Europees Hof in Luxemburg aan. Volgens de rechters heeft de Commissie des tijds echter terecht gehandeld en hebben de Japanners in hun verzet geen poot om op te staan. De Japanners hadden betoogd dat de prijzen die zij voor hun schrijfmachines in Europa vragen, niet vergeleken mogen worden met de binnenlandse prijs. Die ligt veel hoger omdat in Japan - door het moeilijke Japanse schrift - maar weinig belangstelling voor dit soort schrijfmachines bestaat. Het Europees Hof stelt echter dat in Japan toch tienduizenden van deze machines worden ver kocht, zodat wel degelijk vergele ken mag worden. Ook de bewerin gen van Brother c.s. dat de Com missie van verkeerde cijfers en ver onderstellingen is uitgegaan, wer den door het Hof afgewezen. De Japanners hadden betoogd dat het niet in het belang van de EG is om volgens hen inefficiënte Eu ropese schrijfmachinefabrieken te beschermen door de betere en goedkopere Japanners buiten de deur te houden. Maar volgens Hof kan het feit dat Europese fabrieken moeilijkheden ondervinden voor de Japanners nooit een reden zijn om zich schuldig te maken aan dumping. Een woordvoerster van de Eu ropese Commissie zei gisteren erg tevreden te zijn met de uitspraak WASHINGTON (Rtr) - De kosten die dit jaar gemoeid zijn met de redding van noodlijdende spaar banken in de Verenigde Staten be dragen 45 tot vijftig miljard dollar. Dit heeft de president van de Fede ral Home Loan Bank, M. Danny Wall, voor de begrotingscommissie van de Senaat verklaard. Dit is aan merkelijk hoger dan ramingen van drie maanden geleden door dit in stituut, die uitkwamen op 31 mil jard dollar. van het Hof. De Commissie hoopt dat nu eindelijk een einde komt aan de lange reeks klachten van Ja panse bedrijven tegen de anti- dumpingheffingen van de EG. NCOV komt ook met banenplan NULDE (ANP) - Voorzitter S. Ve- ninga van het Nederlands Christe lijk Ondernemers Verbond (NCOV) heeft gisteravond een werkgelegenheidsplan van zijn or ganisatie gepresenteerd. Het NCOV heeft berekend dat met zijn plan jaarlijks gemiddeld 30.000 langdurig werklozen in het mid den- en kleinbedrijf aan een baan kunnen worden geholpen. Volgens Veninga vormt 'het soci aal-maatschappelijk probleem van de langdurige werkloosheid een bedreiging voor de gezondheid van de samenleving'. "Er is immers sprake van welvaartsverlies en van een vaak uitzichtloze situatie waar in de langdurig werkloze ver keert", aldus de NCOV-voorzitter. In het plan van het NCOV wordt de netto-uitkering van een langdu rig werkloze die in dienst wordt ge nomen aan de betrokken werkge ver of een samenwerkingsverband van ondernemers betaald. De in dienst genomen werkloze krijgt een voor de functie geldend bruto cao-loon of het wettelijk minimum (jeugd)loon. Het verschil tussen nettoloon en de uitkering komt voor rekening van de werkgever. Het NCOV schat dat deze verhou ding ligt op twee derde uitkering en een derde kosten werkgever. Het NCOV vindt deze oplossing beter dan banenplannen waarbij de overheid de kosten van sociale premies gedurende een aantal ja ren voor haar rekening neemt (Wet Vermeend/Moor). Dit staat volgens het verbond op gespannen voet met het sociale zekerheidsstelsel. Het NCOV wil verder dat de overheid voor een werkloze die in dienst wordt genomen een belas tingvrije subsidie geeft van zesdui zend gulden voor kosten van onder andere scholing, training en bege leiding. Het verbond wijst er op dat de arbeidsprestatie en productivi teit van een langdurig werkloze in de aanvangsfase onvoldoende zal zijn. Besteding van de subsidie zou moeten gebeuren na overleg met het arbeidsbureau. ADVERTENTIE Fusiemakelaar Lieuwkens: rekening houden met cultuurverschillen Goedhart voor een topmerk keuken Goedhart voor èen kookklare oplevering van uw keuken Hoeft u niet te zorgen voor loodgieter elektricien tegelzetter en overige vakmensen. sloopwerk MgieteTswerk metselwerk tegelwerk Goedhart ook voor een betaalbare keuken Keuze uit ruim 40 keukenopstellingen in diverse merken van 3000,— tot 30.000- Goedhart Bouwhuis Hoorn 126a (tegenover Avifauna) Alphen a/d Rijn. Tel. 01720-22100 Openingsti|den 8 30-12 30 uur - en 13 30-17.30 uur Zaterd. 10 00-16.00 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 6