De fans van de Discovery 'We hebben bestaansrecht en dat is een treurige zaak' Pauselijke blik naar het Oosten bepaalt agenda Reportage Amerika na 2,5 jaar 'back in space' Tien jaar Vrouwen tegen Verkrachting PAGINA 2 VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1988 3® TITUSVILLE "Goedemorgen Florida, het is zes uur", zegt de overdreven vrolijke stem uit de autoradio. Het is in derdaad honds vroeg, want Titusville is nog in een diepe duisternis gedompeld. Niettemin is er, ondanks dit uur van de nacht, al heel wat activiteit. hun gezichten, naar het uit elkaar spatten van die shuttle stonden te kijken? Files Sindsdien zijn er weinig redenen geweest om Titusville, een van Amerika's vele lelijke stadjes, op te zoeken. Tot nu. Om zeven uur het is inmiddels licht geworden rijdt een gestage stroom bezoekers Titusville binnen en ontstaan er bij de toegangswegen files. Handelaars zetten hun standjes op. T-shirts met de boodschap "Discovery - Amerika's terugkeer in de ruimte" vinden a raison van acht dollar per stuk gretig aftrek. Petjes, posters, vlaggen en bekers met opdruk idem. Vroeg of niet, het begint zowaar een beetje gezel lig te worden. En dat, terwijl de nog steeds con tinu nieuws en muziek spuitende radio helemaal niet zo gezellig klinkt. Er zijn problemen. De wind de bovenste luchtlagen zit in de en daarop zijn de de Discovery niet geprogrammeerd. De lancering zal zeker één uur worden uitgesteld, maar het kan ook best de volgende dag worden, zegt de d.j. met een nog steeds maniakaal vrolijke stem. Tien uur. De wachtenden buiten hebben een betere zender gevon- In de auto's naast me op het par keerterrein voor het Sears waren huis zitten mannen zich te scheren, wordt koffie gedronken en worden babies gevoed. Op straat lopen al massa's mensen. Sommigen zijn met klapstoeltjes en koelboxen in de weer. Anderen wandelen naar de snackbar aan de overkant die, net als bijna alle andere snackbars in Titusville, de hele nacht is open gebleven. door Henk Dam "Vandaag wordt de Discovery gelanceerd", meldt de radio, maar dat hoef je niemand hier te vertel len. Al die duizenden mensen in en buiten de auto's om me heen zijn zo vroeg in Titusville juist omdat straks, voor het eerst in meer dan 2,5 jaar, weer te zien zal zijn hoe een shuttle aan zijn vlucht begint. Woensdag kwamen de eersten aan. 's Avonds hadden ze de beste verkeerde hoek plaatsjes langs Route 1, de hoofd- computers straat van Titusville, al volledig be zet met hun auto's en kampeerwa gens. Die mensen hebben daar de nacht doorgebracht, pratend, kaar tend, slecht slapend. Want langs Route 1 is er nog maar een smal strookje land. Daar achter is een lagune, daar weer ach ter Cape Canaveral en het Kennedy den. Op 1500 AM kun je woordelijk Ruimtevaart Centrum. Route 1 in horen horen wat er tussen de astro- Titusville en directe ongeving is de nauten, het Kennedy Ruimtevaart- perfecte plaats om een shuttle-lan cering met eigen ogen te zien. Vroeger al, toen Amerika nog gezegd, Apollo's naar de maan stuurde, Overal op straat hoor je reisden tienduizenden nieuwsgie- tt rigen bij elke lancering maar half begrijpelijke teksten vol afkortingen uit de radio. Wie geen Titusville om te komen kijken. Ook radio of draagbare tv heeft, vraagt Amerika's ruimteprogramma heeft aan de eerste de beste voorbijgan- nu eenmaal, net als popsterren, groupies. Altijd al gehad. ger: "Gaat-ie weg vandaag?" Ja, hij gaat weg. Er wordt nog steeds afge- Januari 1986 het was bar koud teld. "De koeling in de ruimte- stond ook weer een heel legertje vaart-pakken, is dat opgelost?" Dat to's vergeten van die de lemaal goed te zitten. manier waarop ze met open mond, een minder groot probleem te wor- met de angst en het ongeloof op den. Zo praten allerlei mensen die el kaar nooit eerder hebben gezien, met hun naasten. Zo verbroedert de Discovery. Ik raak aan de praat met George Redfern en zijn vrouw Sylvia uit Miami, voor wie het de vierde shuttle-lancering is die ze lijfelijk meemaken. De hoogbejaarde George: "De Challenger niet, gelukkig. We dachten toen net zoiets van: laten we deze maar eens op de tv bekij ken". Sylvia: "Daar waren we ach teraf eigenlijk wel blij mee". Geor ge: "Zoiets wil je toch niet voor je ogen zien gebeuren?" Sterrekijkers De zon heeft inmiddels snel aan kracht gewonnen. Het wordt heter en heter. Steeds meer shirtjes gaan uit. Overal zitten en liggen mensen hun wachttijd goed te besteden door zich bruin te laten bakken. Langs route 1 is het nu echt druk. Het gras is vol auto's, kleedjes, klapstoelen, koelboxen, honden, kinderen, fototoestellen en verre kijkers. Sommigen hebben zelfs echte sterrekijkers op driepoten geinstalleerd. Aan de andere kant van het wa ter schiet het kennelijk op. "T mi nus 18", klinkt uit de vele radio's. "Wat? Wat?", roept een oude man naast me. „Nog 18 minuten, opa", antwoordt z'n kleinzoon. Dan wordt om kwart voor elf, om "T mi nus 9" het aftellen stopgezet. Er is nog iets meer dan een half uur werk. Er moet nog een aantal con troles worden verricht, meldt het ruimtevaartcentrum. Pffft, ook dat nog, verzucht Jen ny Porter (35) uit Daytona Beach, die die ochtend al om vijf uur haar drie kinderen in de stationwagen heeft gestopt en naar Titusville is gereden. "De baby krijgt tandjes", legt ze uit, naar het krijsende kind op haar arm knikkend. Maar redding is nabij. Kwart over elf laat de radio weten dat nu snel de telling zal worden hervat. Tien minuten later zegt mission control: alle testen zijn gedaan. Al les is goed. Over drie minuten be ginnen we weer met de telling. En zo is dat. Om 11.28 uur zitten we weer op „T minus nine", negen minuten van de lancering dus. Ap plaus klinkt op, en de spanning on der de wachtenden neemt zicht baar toe. Niemand ligt meer te zon nen. Niemand zit meer op z'n klap stoeltje. Iedereen is naar de water kant gelopen en tuurt naar Cape Canaveral aan de overkant. Gejuich Tot het allerlaatste moment blijft het spannend. Een minuut voor de lancering tetteren de radio's: "We voorzien een stopzetting van de tel ling om T minus 31 seconden. The re is a failure". Een collectieve zucht ontsnapt de menigte als bij T minus 31 seconden toch gewoon wordt doorgeteld. De laatste secon den telt heel Titusville mee weg: zes-vijf-vier-drie-twee-een. Dan stormachtig gejuich. Aan de einder is de helder-oranje vlam van de Discovery te zien. Langzaam zien we 'm omhoog gaan, de vlam en enorme rookwolken achter zich latend. De mensen zijn uitgelaten. Er wordt met vlaggetjes gezwaaid, geklapt, gejoeld. Bij menigeen rol len de tranen over de wangen. Jen ny Porters baby houdt verbaasd op met huilen. Seconden later is de shuttle in een formatie laaghangende wolken verdwenen. Nog een paar secon den later stijgt hij daar majestueus weer boven uit, als een super- straaljager met een dikke witte wolkensliert achter zich aan. Nu kunnen we ook het donde rende geluid van de voortrazende shuttle horen. Na 1 minuut en 45 seconden horen we uit de radio's: de stuw-raketten zijn gelost. Op nieuw gejuich. Want het waren de stuwraketten die destijds de Chal lenger vernietigden. Met het lossen van de stuwraket ten stopt ook de witte streep. Even nog is de Discovery als een wit stip je in de blauwe lucht te zien. Dan niets meer. Amerika is 'back in space': terug in de ruimte. De kleedjes worden weer opgevou wen, de sterrekijkers in elkaar ge schoven, en iedereen gaat naar z'n auto. Terwijl de wolk die de Disco very in de lucht naliet, langzaam vervaagt, wordt Titusville het to neel, van de grootste verkeersop stopping in vele jaren. Maar nie mand scheldt. Niemand toetert boos. Niemand probeert voor te dringen. Een collectieve zucht ontsnapt de Verenigde Staten: met de geslaagde lancering van de Discovery is er een einde gekomen o van twijfel. UTRECHT Tien jaar Vrouwen tegen Verkrachting (VTV) is het verhaal van een geleidelijke me tamorfose. In tien jaar tijd is de or ganisatie professioneel geworden. Aanvankelijk noodgedwongen, nu van harte. In 1978 werd VTV opge richt door een groepje vrouwen dat met hun ervaring met seksueel ge weld met hun kop tegen de muur liep bij de bestaande hulpverle ning. Ze vonden er geen gehoor en besloten elkaar te helpen. door Patricia van der Zalm Veel 'publieke' aandacht voor verkrachting en seksueel geweld was er in die tijd nog niet. Met de monstraties en het op straat, stoep of viaduct schilderen van de leuze 'hier is ook een vrouw verkracht' werd die aandacht getrokken. En die is sindsdien op alle fronten, overheid, politie, onderwijs, pu bliek, alleen maar toegenomen. VTV geeft op verzoek voorlichting over haar werk op opleidingen voor psychologie of gezinsverzor ging. "We hebben bestaansrecht", concludeert vrijwilligster Josita Versteeg, "maar het is ook treurig dat we moeten bestaan". Binnen VTV zelf is ook het een en ander veranderd. Aktie maakte meer en meer plaats voor hulpver lening en informatie. Er wordt in tensief samengewerkt met het Lan delijk Platform tegen seksueel ge weld (waarin onder meer Tegen Haar Wil), het Bureau Slachtoffer hulp Utrecht en andere organisa ties. Voor de voorlichting zijn er nu draaiboeken met schema's en the ma's en een vrijwilligster dient nu drie maanden tevoren te zeggen dat ze met het werk wil stoppen op dat haar haar opvolgster kan wor den ingewerkt. Vroeger moest die bij wijze van spreken opnieuw het wiel uitvinden. Subsidie Sinds driejaar geeft de gemeente Utrecht, naast de inmiddels vaste subsidie, jaarlijks tweeduizend gulden voor zogeheten deskundig heidsbevordering. Daarvan wordt eens een thema-avond georgani seerd of volgen medewerksters cursussen vrouwenhulpverlening of public relations en management De huisvesting, in het Vrouwen huis aan de Twijnstraat, is ongewij zigd gebleven. Maar: die lekkere Ikea-bank, de prettige fauteuils en de stofzuiger zijn, dankzij gemeen testeun, aangename verworvenhe den van de laatste jaren. Is er iets te merken van een pre ventieve werking dankzij VTV en de aandacht van, bijvoorbeeld, de media? "Van een afname van seksueel geweld kan je nu nog niet spreken", vertelt Versteeg. "Vrou wen durven het soms pas jaren la ter te vertellen. Die vormen nog steeds de grootste groep van de belsters. Tegelijk stijgt ook het aantal telefoontjes van vrouwen die kórt geleden zijn verkracht of aangerand". In cijfers ziet het er zo uit: tussen 1983 en 1987 werd er 623 keer gebeld naar het telefonisch spreekuur; in 1984 belden 108 vrouwen en in 1987 ruim twee keer zoveel: 239. Voor een deel, meldt VTV, komt die toe name door het wegvallen van de Vereniging tegen Seksuele Kinder mishandeling maar ook de groeien de publiciteit rond VTV heeft daar voor gezorgd. Vrouwen weten, met andere woorden, waar ze wezen moeten. En omdat ze bij hun omge ving wat meer gehoor vinden, dur ven ze eerder de stap op weg naar hulp te maken. Versteeg: "Er zijn vrouwen bij ons geweest die tij dens hun vakantie verkracht wa ren. Opmerkelijk was hun besef: dat ik met iemand naar een disco ga, wil nog niet zeggen dat ik ook verkracht mag worden. Ik heb geen schuld". Vrijwillers VTV heeft altijd met vrijwillig sters gewerkt, studehtes, huisvrou wen tussen de 18 en 50 jaar. De laatste tijd zijn die minder makke lijk te vinden en daar zal, zo ver moeden beide medewerksters, ook de toegenomen studiedruk van studenten aan bijdragen. "De laatste jaren is de druk hoger om dat de vrijwilligsters ook zelf wer ken of studeren", zegt Versteeg. "Bovendien willen ze na een paar jaar wel eens betaald worden voor hun werk. Als ik moest kiezen tus sen betaald werk en VTV, zou ik ook voor het eerste kiezen. Zo'n verloop hoort een beetje bij een vrijwilligersorganisatie. Er komt hier nogal wat op je af en na een tijdje komt het seksueel geweld i je r s uit". Vinden verkrachte vrouwen nu beter gehoor bij de bestaande hulp verlening dan vroeger? De verhou ding blijkt nog steeds een tikje pro blematisch te zijn. "In de bestaan de hulpverlening, bij de Riaggs bij voorbeeld, ligt de nadruk soms op iets vaags als 'relatieproblemen'. Maar de werkelijke oorzaak, een er varing met seksueel geweld, komt lang niet altijd boven. Bij hulpver leners is vaak een gebrek aan ken nis, ze zijn er niet in getraind om te durven doorvragen. En vrouwen weten zelf vaak ook niet precies waar hun probleem vandaan komt. Of ze durven er niet over te praten. Onderzoeken bevestigen dat zo'n therapie vaak op niets uitloopt", constateert Versteeg. "Kijk, een vrouw komt niet naar VTV voor wintertenen, maar voor iets anders. Wij zijn erop getraind om haar te helpen". Overbodig te zeggen dat Ver steeg zo haar twijfels heeft over de plannen om deze vrouwenhulpver lening bij de Riaggs onder te bren gen. "Politie en maatschappelijk werk verwijzen vrouwen steeds va ker naar ons. De drempel is laag, de wachttijden kort en een verkrachte vrouw wordt bij VTV gegaran deerd door een vrouw te woord ge staan. Allemaal zaken die bij de Riaggs niet te garanderen zijn". Geweld De toekomst. Houdt seksueel ge- weid ooit op? Josifa Versteeg kan zich wel voorstellen dat het op den i duur minder wordt. "Maar ik weet niet hoe groot die afname zal zijn. Het. is alleen maar een fantasie. Het aidstijdperk zou bijvoorbeeld het aantal verkrachtingen kunnen doen afnemen maar ook daar heb ik grote twijfels over". Haar VTV- collega Carla Hendriksen ziet het somberder in: "Sommige vrou wen, ook zogeheten bewuste, zelf standige vrouwen met een bewuste partner, hebben jarenlang een pri ma relatie gehad. Tot het ophoudt en zij hem niet meer over de vloer wil. Hij slaat en verkracht haar. Dat is dan een prima relatie geweest, maar je vraagt je af: wat stelde het werkelijk voor? Ik word er alleen maar verdrietig van, omdat ik weet dat seksueel geweld doorgaat". En tegen een verkrachte vrouw die er nog met niemand over durft te praten, willen ze graag het vol- j gende zeggen: "Loop er niet in je I eentje mee rond. Verstop het niet. Praat erover. Pas dan komt de ver- j werking op gang". AMERSFOORT (GPD) - De 'Ost- politik' van paus Johannes Paulus II staat niet alleen boven aan de Vaticaanse agenda, de 'Ostpolitik' bepaalt in wezen het hele pontificaat van deze paus. Dat is de overtuiging van de Brit se journalist en Vaticaan-waar- nemer Peter Hebblethwaite, schrijver van vele artikelen en boeken die een blik bieden ach ter de schermen van het Vati eaan. Hebblethwaite sprak gisteren in Amersfoort op een bijeen komst ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Ka tholiek Instituut voor Massame dia. Volgende week is het tien jaar geleden dat de Pool Karol Wojtyla door zijn collega-kardi nalen tot paus werd gekozen. Gedurende de eerste tien jaar van zijn pausschap heeft Johan nes Paulus er alles aan gedaan om zijn droom over het herstel van een christelijk Europa van Atlantische Oceaan tot Oeral tot werkelijkheid te maken. Zijn voortdurende kritiek op het Wes terse materialisme en zijn verwij zingen naar de geestelijke rijk dom van het Oosten, laten zien dat zijn wereldbeeld sterk be paald wordt door zijn Slavische afkomst, aldus Hebblethwaite. Was de 'Ostpolitik' voor zijn voorganger Paulus VI slechts een onderdeel van het beleid om de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie door te voeren, bij Johannes Paulus II wordt de hele agenda van de kerk beheerst door de blik naar het Oosten. Zowel in binnenker kelijke zaken als bij de politieke rol die het Vatieaan speelt op het wereldtoneel. Balans Het begon als een poging om de balans tussen de West- en de Oosteuropese invloed op de kerk te herstellen. Met dat doel ver klaarde de paus in 1980 de 'apos telen van de Slaven' Cyrillus en Methodius tot medepatronen van Europa, naast kerkvaders als Bonifatius, Benedictus en Willi- brord. Zij werden aangeprezen als voorgangers in de oecumene en voorbeeldige verkondigers. Vaak spreekt de paus over beide tradities als de twee longen waar mee Europa ademt: de Latijnse traditie met haar accent op het rationele, juridische en practi- sche en de Oosterse traditie die meer mystiek, intuïtief en spiri tueel is. Op de 'geestelijke kaart' van Europa staan de Slavische vol ken naar het inzicht van de paus vooraan en volgt Westeuropa op afstand. Vandaar ook zijn verlan gen naar een 'herevangelisatie' van het geseculariseerde Westen. Theologisch staan de ortho doxen in de visie van JP II dich ter bij de geloofstraditie van de kerk aller tijden dan de West- europese theologie. Hij hecht dan ook geen waarde aan oecu menische toenadering tot de Re formatie, en zet alle kaarten zet op de dialoog met de ortho doxen. Glasnost In wereldpolitiek opzicht wordt het beleid van de paus ge kenmerkt door fel anti-commu- nisme. Volgens Hebblethwaite is de toon echter aanmerkelijk af gezwakt sinds Gorbatsjov succes boekt met zijn beleid van glas nost en perestrojka. De diploma tiek van de dialoog krijgt nu voorrang, omdat de paus daar mee voet aan de grond in de Sov jetunie hoopt te krijgen. Dat ver klaart de zware delegatie die het Vatieaan in juni afvaardigde naar de milleniumviering van de Rus- sisch-Orthodoxe Kerk. Voor het zover was, werd eerst het grootste obstakel voor een Vaticaanse toenadering tot Mos kou weggewerkt: er werd een be gin gemaakt met de verzoening tussen de in 1946 gedwongen in de Russisch-Orthodoxe Kerk op genomen Oekraïns-Katholieke Kerk en het Patriarchaat van Moskou. De paus is volgens Heb blethwaite vastbesloten het ui terste uit de periode van glasnost te halen. Een lofwaardig streven dat alle steun verdient, aldus de Britse journalist. Minder ingeno men toonde de Brit zich met de binnenkerkelijke gevolgen van de Ostpolitik. De oriëntatie op het oosten versterkt namelijk de Vaticaanse hang naar clericalis- me en bemoeilijkt de toenade ring tot de Reformatie. Zuidafrikaanse predikant gearresteerd. De methodistische predikant Tom Mbabane uit Soweto is de eerste kerkelijke leider in Zuid- afrika die is gearresteerd omdat hij heeft opgeroepen de gemeen teraadsverkiezingen van 26 okto ber te boycotten. Volgens de wet op de noodtoestand is zo'n op roep verboden. Bovendien heeft Mbabane de woede van de rege ring gewekt doordat hij stakende gemeentewerkers in Soweto in zijn kerk heeft laten vergaderen. Kritiek priesterraad op mgr. Bar. "Er zijn bruggen opgehaald, zodat velen nu verdrinken van de pijn". Op deze manier bracht een der leden van de priesterraad van het bisdom Rotterdam zijn kritiek tot uiting op het besluit van de rk bisschoppen de ge sprekken met de Acht Mei Bewe ging op te schorten. Volgens di verse leden van de raad hebben de bisschoppen de waarheid ge steld boven de waarachtigheid die volgens hen het kenmerk van de Acht Mei Beweging is. De priesterraad adviseerde bis schop R.Ph. Bar daarom "naar wegen en mogelijkheden te zoe ken" om het gesprek met de Acht Mei Beweging voort te zet ten. Op de vergadering van de priesterraad weigerde Bar in houdelijk iets af te doen aan deze en soortgelijke uitlatingen. Hij blijft ervan overtuigd dat er iets mis in het de houding van het be stuur van de Acht Mei Beweging. Proefschrift. De gemiddelde huwelijks voorbereiding in de Nederlandse roomskatholieke Kerk bestaat uit twee gesprekken tussen de pastor en het aanstaande echt paar. De gesprekken zijn aange naam en tamelijk oppervlakkig. Veel ruimte voor een diepgaand gesprek over het geloof is er niet. In feite zijn de gesprekken geen voorbereiding op het huwelijk, maar op de kerkelijke huwelijks viering. Tot deze conclusie komt drs. J.Z.T. Pieper in zijn proefschrift 'God gezocht en gevonden? Een godsdienstpsychologisch onder zoek rond het kerkelijk huwelijk met pastoraaltheologische con sequenties', waarop hij vandaag is gepromoveerd aan de Univer siteit voor Theologie en Pasto raat in Heerlen. Pieper legde 697 pas gehuwde roomskatholieken een vragenlijst voor. Tevens on dervroeg hij 97 pastores en nog eens 16 pas gehuwden. Benoeming. Met ingang van morgen is drs. R.G.A. Kurvers door bisschop Bar van Rotterdam benoemd tot studieprefect van het Centrum voor Priesteropleiding van het bisdom Rotterdam in Voorburg. Hij combineert deze functie met zijn pastorale taak bij de Willi- brordusparochie in Wassenaar. Gereformeerde Kerk Beroepen te Zaamslag: drs. A. F. de Haan, kandidaat aldaar die dit beroep heeft aangenomen; beroepbaarstelling: drs. A. F. de Haan, kandidaat te Zaamslag. Christelijke Gereformeerde Kerk. Beroepen te Nieuwkoop: A. van Heteren te Werkendam. Gereformeerde Gemeenten. Beroepen te Hoofddorp: A. Bac te Bodegraven; beroepen te Zoetermeer: J. Kareis te Rijssen; beroepen te Amsterdam-Noord in combinatie met Zaandam: Th. van Stuijvenberg te Terwolde, de Vecht; bedankt voor Aalburg: J. Beens te Scherpenisse.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 2