D Een confrontatie met 'Hollandsch Hollywood' Op zoek naar James Dean II Rutger Hauer serieus kandidaat voor acteursprijs in Venetië VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1988 PAGINA 9 BIOSCOPEN AMSTERDAM - Onder de titel Hollandsch Hollywood' wordt in de eerste helft van maand septem ber in de Nederlandse filmhuizen een aantal Nederlandse speelfilms uit de jaren dertig onder het stof vandaan gehaald. Titels als 'De Jantjes', 'Bleeke Bef, 'Oranje Hein' en 'Op Hoop van Zegen' zullen oudere filmlief hebbers bekend in de oren klin ken. Maar het programma, dat werd samengesteld door het Ne derlands Filmmuseum en de Stich ting Vrienden van het filmarchief, brengt echter ook onbekende en fraaie produkties als 'Rubber' en 'Komedie om geld' weer onder de aandacht. door Rob de Kam Holland en Hollywood, dat lijken twee tegengestelde begrippen. De bordkartonnen kneuterigheid van onze vaderlandse filmwereld valt nauwelijks te rijmen met de flon kerende glamour van de Ameri kaanse filmindustrie. Toch meen de men in de jaren dertig dat het er in ons land op begon te lijken. Fien de la Mar zong in 1934 hoopvol over een eigen 'Hollandsch Hollywood'. Van 1933 tot 1940 werden in ons land zevenendertig lange speel films geproduceerd en heuse film fabrieken werden opgericht, zoals Filmstad Wassenaar en de Cineto- ne Studio's in Duivendrecht. Of de ze bescheiden creatieve explosie op den duur ergens toe zou hebben geleid, zullen we nooit weten. De Duitse inval maakte in 1940 rigou reus een einde aan de opbloei en na de oorlog zou het lang duren voor de Nederlandse speelfilm weer iets ging betekenen. Stomme film Aan het begin van de jaren dertig leek de situatie nog hopeloos. Tus sen 1930 en begin 1934 ging er wel geteld één lange Nederlandse speelfilm in première. Die film was stom, en daar zaten de bioscoop- gangers niet meer op te wachten, omdat de theaters in Nederland re latief snel op de geluidsfilm waren overgeschakeld. De talloze buitenlandse geluids films werden veelal met ondertitels en in een enkel geval nagesynchro niseerd vertoond. Maar het publiek snakte er naar het wonder van de geluidsfilm ook in de eigen taal te beleven. Producenten, speculan ten en andere geldschieters had den dat al lang door, maar een in frastructuur ontbrak om de ge luidsfilm te kunnen maken. Hoe zuur dat misschien ook is, maar het was in feite het nazi-be wind dat uitkomst bracht. Tiental len geroutineerde en begaafde re gisseurs, cameramensen, technici en acteurs vluchtten in de loop van - 'Komedie om geld': een film die ook nu nog opvalt door zijn inventiviteit, de jaren dertig uit Duitsland voor de nazi-terreur. Deze vluchtelingen droomden natuurlijk allemaal van Holly wood, maar een klein deel beland de meestal tijdelijk in de scha mele Nederlandse tegenhanger daarvan. Deze immigranten leg den, zoals Kathinka Dittrich in haar boek 'Achter het doek' al heeft aangetoond, de basis voor de kortstondige bloei van de Neder landse film in de jaren dertig. Voor Duitstalige acteurs was in de Hollandse geluidsfilm geen plaats, rriaar regisseurs als Max Op hüls, Kurt Gerron, Karl Lamac, Ludwig Berger en Dejlef Sierck (later bekend als Douglas Sirk) ble ven voor korte of langere tijd in ons land en verrijkten de vaderlandse filmgeschiedenis met films als 'Ko medie" om geld', 'Pygmalion', 'Boefje' en 'De spooktrein'. Van de 37 speelfilms uit de jaren dertig .werden er 21 door buitenlanders geregisseerd. Ook op andere terreinen waren ze onontbeerlijk. Het optreden van import-producent Rudolf 'Rudi: Meyer was een enorme stimulans voor de Hollandse filmwereld, waarin de ene onbekwame produk- tiemaatschappij de andere opvolg de en faillisementen aan de orde van de dag waren. In de afgelopen twintig jaar werd er voornamelijk in neerbuigende zin over de films uit de jaren dertig gesproken, terwijl de meeste critici de films eigenlijk niet hadden ge zien. 'Hollandsch Hollywood' biedt nu de mogelijkheid van een (her nieuwde) kennismaking. Natuur lijk gaat het daarbij niet alleen om de filmtechnische kwaliteit, want die is inderdaad lang niet altijd denderend, ook al zijn er duidelijk uitzonderingen. Maar voor veel ouderen zal het een groot plezier zijn vertrouwde sterren als Fien de la Mar, Lily Bouwmeester, Herman Bouber en Louis Verkade weer eens op het witte doek te kunnen zien. Voor een jongere generatie kan het heel verhelderend zijn te zien waarmee eerdere generaties zich zoal vermaakten. Want het was vooral vermaak wat de klok sloeg. Overheidssubsidies waren er niet en producenten dachten uitslui tend in termen van winst, ook al be reikten zij dat doel zelden. Vandaar dat men bij voorkeur populaire to neelstukken verfilmde, met ac teurs die op het podium al een gro te faam veroverd hadden. Het meest in trek waren de Jor- daanfilms vol volkse karakters en klein leed. 'De Jantjes' (1933) van Jaap Speyer is daarvan het succes volste voorbeeld. De thema's wa ren simpel. Het ging, om Kathinka Dittrich te citeren niet om de grote droom, maar om de kleine illusies in een overzienbaar geheel, met herkenbare mensen die met beide benen op de grond staan, als het kan op Nederlandse grond. Kleine man De buitenlandse regisseurs voegden zich in dit stramien, ze hadden in hun benarde omstandig heden ook weinig keus. Alleen Max Ophüls en Ludwig Berger (foto GPD) wisten, hun films incidenteel echt op een hoger plan te tillen. Ophüls' 'Komedie om geld' (1936) is een film die vijftig jaar later nog steeds indruk maakt. Cameravoering, montage en verhaalopbouw getui gen van inventiviteit en inzicht. Het acteren van hoofdrolspeler Herman Bouber is prachtig en ont trekt zich vrijwel geheel aan de Ne derlandse toneeltoon die veel films uit de jaren dertig teisterde en ook nu nog wel voorkomt. Ook Herman Bouber speelt een kleine man, een bankloper die een grote som geld verliest en wordt ontslagen. Wanneer hij in opperste wanhoop zijn hoofd bij de gas kraan houdt, wordt er aangebeld en blijkt hij door een dubieuze fi nancieringsmaatschappij tot direc teur benoemd te zijn. De functie stijgt hem naar het hoofd, maar juist op tijd leert hij de waarden van zijn vroegere, eenvoudige be staan weer te waarderen. Het Hollandse adagium Doe maar gewoon, dan doe je al gek ge noeg heeft zelden een treffender verbeelding gekregen. De weelde rige decors en de creatieve regie maken dat 'Komedie om geld' als één van de weinige films uit die tijd werkelijk aanspraak kan maken op enige Hollywood-allure. Regisseur Ophüls ging dan ook ver over zijn budget heen en zorgde voor het faillissement van de Cinestone stu dio's. Er kwam namelijk geen hond naar zijn film kijken. Sommige regisseurs droomden van meer dan tot niets verplichten de volkskomedies in steeds weer dezelfde nagebouwde Jordaande- cors. Charles Huguenot van der Linden zocht samen met Hein Jo- sephson zijn heil in de Hollandse buitenlucht met de belevenissen van een aantal studenten op Texel. Hun 'Jonge Harten' (1936) combi neert de toppen van blanke duinen en blozende wangen met naïeve ro mantiek. Censuur Opvallender is 'Rubber' (1936), de film die Gerard Rutten en Johan de Meester in Nederlands-Indié maakten op basis van de gelijkna mige, kritische roman van Ma deion Székely-Lulofs. De film is slechts gedeeltelijk bewaard geble ven, maar zelfs de gecoupeerde versie fascineert door de cynische visie op de Nederlandse aanwezig heid in Indië. De verdwenen scènes van 'Rub ber' vormen een verhaal apart. Om dat in dit verhaal over een Indisch plantersechtpaar consequent alle scènes met de Indische maïtresse van de Nederlandse hoofdrolspeler zijn verdwenen, ligt het voor de hand dat er om racistische redenen censuur is toegepast. Die theorie wint aan kracht door het feit dat de betreffende beelden in of rond de oorlog verdwenen zijn. Ook in Indië opgenomen, maar van een geheel ander kaliber dan 'Rubber', is 'Pareh, het lied van de rijst' (1936) van Mannus Franken. 'Pareh' is een loflied op de Indische cultuur, gegoten in het voor Neder landers begrijpelijk jasje van een liefdesdrama tussen een meisje van de dessa en een jongen van de zee, en omlijst door mooie natuur opnames en de vroeger bij dit soort films onvermijdelijke halfnaakte dansende meisjes. Een Indische idylle die ondanks de fraaie beel den vooral curieus is. 'Hollandsch Hollywood' moet als titel van het programma met ou de Nederlandse films niet al te let terlijk genomen worden. Daarvoor ontbraken geld, technische vaar digheid en succes. Ook al scoorden sommige produkties in eigen land nog redelijk bij het publiek, buiten ons landsgrenzen bleek de belang stelling gering. Alleen voor 'Dood water' (1934) van Gerard Rutten be stond in Duitsland belangstelling, maar andere successen zijn er niet te melden. V erschrikkelij k Zo vond de schrijver G.B. Shaw, die eerder een Hollywood-ver- filming van zijn 'Pygmalion' blok keerde, de Nederlandse verfilming uit 1937 door Ludwig Berger rond uit verschrikkelijk. 'Hollandsch Hollywood' maakt duidelijk dat dergelijke kritiek vaak terecht was. Los van de wisselende kwaliteit is het programma vooral een con frontatie met een vergeten deel van ons culturele verleden. Een con frontatie die soms amusant, een en kele keer ontroerend, maar in alle gevallen boeiend is. HOLLYWOOD (UPI) - Een pro- duktiemaatschappij in Hollywood wil een film maken over James Dean. de legendarische acteur die de kwetsbaarheid en rebellie van de jaren vijftig belichaamde. De speurtocht naar een mogelijke hoofdrolspeler is begonnen. De film, die de goedkeuring heeft van de familie, ligt nog op de tekentafel, maar er is al een stroom van sollicitanten binnengekomen. Op het platteland van Indiana, waar James Deans kinderjaren la gen, toont men bovendien grote belangstelling. "We weten in ieder geval al wat we niét willen," zegt producer Mi chael Britton van de produktie- maatschappij. "We zetten niet zo maar de eerste de beste in de rol. We willen niet Charlie Sheen .(de zoon van Martin Sheen en wel ver geleken met Dean). Een bekende acteur die James Dean zou spelen en wiens imago vertrouwd is, zou het publiek alleen maar afleiden van wat deze film wil overbren gen". Britton zegt al meer dan honderd aanvragen voor de rol te hebben gekregen. In september begint in heel Amerika een speurtocht. "Ui teraard zegt elke impresario dat hij de volgende James Dean heeft", al dus Britton. "U kunt zich niet voor stellen wie zich hier allemaal voor de rol van James Dean II hebben aangeboden". De 44-jarige Britton verbaast zich niet over de somtijds hysteri sche verering die James Dean na zijn dodelijk auto-ongeluk in 1955 ten deel viel. Britton: "Dean was de eerste acteur die zijn generatie zo ïechtstreeks aansprak. Ik hou van Martin Sheens opmerking: Marlon Brando leerde ons hoe te acteren, James Dean leerde ons hoe te le- De 82-jarige Adaline Nall, de le rares op Deans High School in In diana die hem warm maakte voor acteren, zegt dat zij een kandidaat voor James Deans rol heeft, de 21- jarige Geoffrey St. Claire. Hij belde haar in Indiana op vroeg of zij hem les wilde geven. "Hij kwam hier en wilde dat ik met hem de scene uit 'East of Eden' zou spelen. Daarin probeert 'Cal Trask' zijn jarige vader geld in de handen te drukken dat hij niet wil aanne men omdat het uit winst verkregen zou zijn. Ik kon mezelf er niet toe brengen Massey's rol van de vader te spelen, maar ik bracht hem wel het een en ander bij. Hij toonde zelf initiatieven die mij verrasten. Ik hoop dat deze jongen het haalt. Het is duidelijk dat hij iets van acteren afweet". Er zijn al eerder films over James Dean gemaakt. In 1957 kwam een documentaire uit van regisseur Ro bert Altman, 'The James Dean Story'. Daarin treedt de acteur zelf op en er zijn vraaggesprekken met vrienden en familieleden. Bijna dertig jaar later maakte Altman 'Come back tot the five and dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean'. Daar in komen een paar tragische figu ren bijeen, die wegkwijnen bij de herinnering aan James Dean. De 44-jarige Marcus Winslow, een neef van James Dean, zegt dat niemand er toen ook maar van droomde dat hij ooit filmster zou worden. Winslow zegt dat hij alle boeken die over zijn neef geschre ven zijn, links heeft laten liggen. Hij heeft zijn eigen herinneringen aan James Dean als een gewone jongen die tijd tekort kwam. Winslow kijkt ook zelden naar vi deocassettes van Deans films. "Niet dat we hem niet als acteur respecteren. 'East of Eden' is mijn favoriete film, maar het doet soms pijn naar hem te zitten kijken". Michael Britton heeft van de fa milie toestemming voor een film gekregen, omdat hij ermee ak koord ging dat de familie een laatste woord krijgt over het vol tooide script. "Wij willen dat Jims verhaal goed en smaakvol wordt verteld. Dat is niet eenvoudig, maar men is bereid ons een vinger in de pap te geven. Het wordt een moeilijke taak. Iedereen heeft zo zijn eigen kijk op wat hij was of wie hij was", aldus Marcus Winslow. Het evenbeeld van James Dean wordt gezocht. Britton is het daarmee van harte eens. "Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid tegenover James Dean. Laat op de avond krijg ik weieens het gevoel dat hij VENETIE Met zijn hoofdrol als Parijse zwerver in 'Legend Of A H'oly Drinker' heeft Rutger Hauer zich serieus kandidaat gesteld voor de acteursprijs van het 45e Filmfes tival van Venetië. Hauer een prijs geven zou in elk geval redelijker zijn dan een onder scheiding voor de film zelf. Erman- no Olmi mag in zijn bewerking van een Joseph Roth-novelle alle regis ters hebben opengetrokken, de re gisseur van 'De Klompenboom' (tien jaar geleden onderscheiden in Cannes) weet dit keer niet te ont stijgen aan de grondmist van zijn conservatief-roomse zweverigheid. Hauer speelt een op drift gesla gen Silezische mijnwerker die per ongeluk de dood heeft veroorzaakt van een vriend door wiens vrouw hij zich eerder had laten verleiden. Qua vorm is 'Legend Of A Holy Drinker' curieus omdat Olmi deze vertelling het karakter geeft van een oeroude volksballade met als het ware steeds terugkerende stro fen, een sprongsgewijze verteltech niek en een naar grote zuiverheid neigende soberheid. Dat het thema universeel en'van alle tijden is. be nadrukt Olmi door in zijn prachti ge beelden van een winters Parijs juist die straatjes, bars en dansza len op te zoeken die in geen hon derd jaar zijn veranderd. Sommige scenes kunnen niet an ders dan in het heden spelen, ande re worden naadloos terug getoverd naar een halve eeuw of langer gele den. De film ziet er prachtig uit en Hauer speelt beslist indrukwek kend, maar het hele concept van de film is krachteloos en langdradig. Het zijn eigenlijk exact de be zwaren die zijn in te brengen tegen 'Landschap In De Mist', een nieuw werkstuk van de Griek Theo Ange- lopoulos, een specialist in preten tieuze droefeeestiee reisfilms door druilerig Griekse binnenlanden. Zijn eerste film werd gemaakt in de nadagen van het kolonelsregime, waarbij al die somberheid ook op zijn plaats was. Maar Angelopoulos heeft nooit meer afstand gedaan van zijn zwarte melancholie die niet enkel politiek maar tevens existentieel bepaald blijkt. Het werk van Angelopoulos. net als dat van Olmi, staat stijf van ernst, beschouwing en voor alles de bedoeling 'grote filmkunst' te maken. Altijd goed voor festival- prijzen. maar in wezen betreft het een akelige cinema zonder enige vitaliteit. Tintelen Die constatering wordt des te markanter in vergelijking met drie Amerikaanse films die inmiddels in Venetië gepresenteerd zijn. Geen van drie blinken ze uit door diepzinnigheid, maar beschikken wel over elementen waardoor er iets gaat tintelen. David Mamet (rnaker van de originele oplichters film 'House of Games') neemt deel aan de competitie met 'Things Change'. Een mafia-satire over een hoogbejaarde schoenpoetser die door toevallige omstandigheden wordt aangezien voor een hoge 'godfather' en tot zijn aangename verbazing plotseling als een God word behandeld. Het gaat om intel ligent en perfect gemaakt amuse ment. In de klucht 'Big' van Penny Marshall maken we kennis met een jongetje dat zo graag groot wil zijn en die wens uitspreekt bij een ker- mis-automaat. De volgende dag wordt hij wakker met het lichaam van een 30-jarige- Het moment waarop Tom Hanks de hoofdrol over neemt en een bliksemcarrière maakt in de speelgoedindustrie. De film steunt lang niet zo sterk op Nog weer gezelliger om naar te kijken is 'Good Morning Vietnam', van Barry Levinson. Daarin zien we Robin Williams als krankjore- me discjockey voor een militaire radiozender in Vietnam. Het ver haal speelt in 1967 op een moment dat de Amerikanen daar alleen nog als 'adviseurs' aanwezig zijn. Maar het geweld escaleert en Williams komt in aanvaring met de militaire Het is een film over het verlies van onschuld. Levinson. fenome naal terzijde gestaan door het unie ke komische talent van Robin Wil liams, weet er bitterzoet maar zeer onderhoudend over te vertellen. Geen hoge filmkunst, maar er spreekt wel een respect voor het publiek uit. Een niet geringere deugd. PIETER VAN LIEROP (OP)NIEUYV 'Like father like son' - Dudley Moore in een komedie waarin vader en zoon hun persoonlijkheid uitwisselen. Greenway, Voorschoten 'Yeelen' - trage maar opmerkelijke en vaak beeldschone film van de Se- negalees Cissé over de mythische strijd tussen vader en zoon, Green way. Voorschoten 'Can't buy me love' - jongerenfilm waarin jongen leert dat de liefde van zijn idool niet te koop is. City. Katwijk 'How do you like it' - Rex. leiden 'Sign of the times' - registratie van ge lijknamig concert dat Prince vorig jaar gaf, Euro, Alphen 'Benji' - Euro, Alphen BLIJVERS 'Deadly Pursuit' - Sidney Poitier en Tom Berenger maken jacht op gewe tenloze boef. Voorspelbaar en toch spannend, Lido. Leiden en Euro, Al- 'Braddock' - Chuck Norris als de ge lijknamige Vietnam-held, City. Kat- 'Avontuur met een staartje' - teken film, City, Katwijk 'De ondraaglijke lichtheid van het be staan' - stijlvolle en elegante ver filming van roman van Milan Kunde- ra, Lido, Leiden 'Rambo III' - John Rambo neemt het op tegen het Russisch leger in Afgha nistan, Luxor, Leiden en Euro, Al- 'The last emperor' - Oscar-winnend epos over laatste keizer van China, Trianon, Leiden en Greenway, Voor schoten 'Salsa' - Latijnsamerikaans dansspek- takel in de orde van 'Dirty Dancing', Lido, Leiden 'Crocodile Dundee 2' - argeloos na tuurmens raakt opnieuw in de clinch met Newyorkse gangsters, Lido. Lei den en Euro, Alphen 'Honneponnetje' - naïef meisje laat erotische fantasieën van oudere he ren overkoken, Lido. Leiden 'Cry freedom' - levensverhaal van Zuidafnkaanse verzetsleider Steve Biko door de ogen van blanke journa list gezien, Euro. Alphen Three men and a baby' - succesvolle komedie van Franse makelij ging nog eens door de gehaktmolen van Holly wood en het resultaat is best aardig, Greenway. Voorschoten 'Jungle Book' - Walt Disney-film vol komische avonturen van het jongetje Mowgli - Lido, Leiöen 'De Reddertjes' - Greenway, Voor schoten DEN H^AG 'Colors' - Asta (463500), 16 jr. 'Three men and a baby' - Asta, 'Salsa', Asta, al. jr. 'De ondraaglijke lichtheid van het be staan' - Babylon, al. 'Rambo III' - Cineac (630637). 12 jr. 'A Clockwork Orange' - Cineac. 16 jr. 'Sign of the times' - Cineac, al. 'Cry Freedom' - Metropole (456756), al. 'The Last Emperor' - Metropole, al. Crocodile Dundee 2' - Metropole. al. 'Appointment with death' - Metropo le. al. 'Deadly Pursuit' - Metropole. 12 jr. Maybe baby' - Odeon (462400). al. 'Honneponnetje' - Odeon. al "Action Jackson' - Odeon. 16 jr. 'Police Academy 5' - Odeon. al. Maurice' - Studio 656402), 16 jr. The bedroom window' - Studio. 12 jr. 'Oci Ciornie' - Studio, 16 jr. AMSTERDAM 'Moonstruck' - Alfa (278806). al. 'Bright lights, big city' - Alfa, 12 jr. 'Man in love' - Alfa, 16 jr. 'No way out' - Alfa. al. 'The last emperor' - Alhambra (233192). al. 'Sign of the times' - Alhambra, al. 'Colors' - Bellevue Cinerama (234876), 16 jr. 'Police Academy 5' - Cinerama, al. 'De ondraaglijke lichtheid van het be staan' - Calypso (234876), al. 'Raw' - Calypso, 16 jr. 'Beyond Therapy' - Cinecenter (236615), al. 'A Clockwork Orange' - Cinecenter, 16 jr. 'Der Himmel über Berlin' - Cinecen ter, 16 jr. 'Oci Ciornie' - Cinecenter. 16 jr. 'Deadly Pursuit' - Cinema Int., 12 jr. 'The Couch Trip' - Cinema Int.. al. Honneponnetje' - City (234579). al. 'Switchting Channels' - City, al. 'Gooi mamma uit de trein' - City, al. 'Three men and a baby' - City, al. 'Rambo III' - City, 12 jr. 'Action Jackson' - City, 16 jr. 'Evil Dead II' - City, 16 jr. 'Salsa' - City, al. 'C'eravamo tanti amati' - Kriterion, (231708), 16 jr. 'Carmen' - Kriterion, 16 jr. 'Belly of an architect' - The Movies (245790), 16 jr. 'A month in the country' - The Mo vies. 16 jr. 'Sammv and Rosie get laid' - The Mo vies. 16 jr. 'Salsa' - Tuschinski (262633), al. 'Appointment with death' - Tuschins ki, al. 'Cry Freedom' - Tuschinski, al. 'Crocodile Dundee 2' - Tuschinski, al. 'Maurice' - Tuschinski. al. 'Deadly Pursuit' - Tuschinski. 12 jr. Fatal Attraction' - Tuschinski Cineac (243639), 12 jr. Tromveed' - De Uitkijk (237460). 16 jr. TELEVISIE De NCRV laat zich vandaag en morgen van haar beste kant zien met de programmering van twee politieke thrillers. 'Day of the jackal* is een verfilming van het glijknamige boek van Frederick Forsythe en vertelt het verhaal van een mislukte aanslag op de Franse president De Gaulle. Het is 1962: Frankrijk zit middenin een crisis na Algerijnse onafhan kelijkheid en de rechtse militai ren van de OAS zinnen op een staatsgreep. Edward Fox speelt de huurmoordenaar met de bijn aam jakhals, die de aanslag moet uitvoeren (vanavond 23.30 uur, Nederland 1) Minstens even spannend is 'Missing' van Costa Gavras. Jack Lemmon en Sissy Spacek spelen respectievelijk de vader en echt genote van een Amerikaan die door het militaire regime van Chili is opgepakt. Er volgt een ijzingwekkende zoektocht waar bij Lemmons onwankelbare ge loof in de betrouwbaarheid van de Verenigde Staten omver wordt gegooid (morgenavond, 19.44 uur, Nederland 1). Ook heel spannend is 'Wit ness' van Peter Weir. Harrison Ford speelt hierin een cynische politieman die verzeild raakt in de positivo-gemeenschap van de Amish. De Amish zijn erin ge slaagd hun religit weldloosheid een belangrijk principe is, te handhaven. Maar als een jongetje getuige is van een moord verandert er veel. Een van de beste films uit 1985 en dinsdag op BBC 1 (22.30 uur). Een meesterdief verzint in de gevangenis een plan om voor miljoenen aan goudstaven te ste len. De grootste verkeersopstop ping uit de geschiedenis moet daarbij een veilige vlucht verze keren. Noël Coward speelt die rol, Michael Caine doet ook mee en Benny Hill is een opvallende verschijning als hulpje. Titel van deze film is 'The Italian Job' (zondag, 16.00 uur. BBC 1). FILMHUIZEN 'Possession' is een uiterst merk waardige, om niet te zeggen on navolgbare griezelfilm. Sam Neill en Isabelle Adjani spelen twee echtelieden die elkaar wei nig meer te melden hebben. De vrouw heeft een minnaar en dat blijkt een monster die met al zijn tentakels erin slaagt de vrouw te bevredigen. Ze raakt verslaafd aan dit bizarre liefdesspel en is in staat iedereen om zeep te helpen, die hun geluk in de weg staat. Te zien in het Filmhuis LVC (21.15 uur). Van- en morgenavond draait in het Filmhuis 'Blue Velvet', ook een merkwaardige griezelfilm maar beter te volgen. De ellende begint als een jongen op een af gelegen grasveldje een oor vindt. Hij schakelt niet alleen de politie in, maar gaat ook zelf op onder zoek en belandt daarmee in een vreemde, onrustbarende onder wereld (21.15 uur). In het Kijkhuis draait nog tot en met zaterdag 'Barfly' van Bar- bet Schroeder. Een zoveelste po ging, en niet de minste, om het le ven en werk van de dichter Buk- ovski te verfilmen. Mickey Rour- ke speelt die rol met overgave in een film vol humor (20.00 en 22.15 uur). 'Les enfants du paradis', een ware filmklassieker, is maandag in het Kijkhuis te zien. In drie uur vertelt Marcel Carné het ver haal van een pantomimespeler die een onbereikbare liefde na jaagt (20.00 uur). Bijna even klas siek is 'Roma' van Federico Felli- ni. De regisseur, provinciaal van afkomst, geeft daarin zijn visie op de Italiaanse hoofdstad in een ongestructureerd lijkende beel denreeks. Met Marcello Mast- roianni, Anna Magnani en Gore Vidal (dinsdag, 20.00 en 22.15 uur). 'Betty Blue' is een uitbundig psycho-drama van Jean-Jacques Beneix, waarin een schrijver en zijn geestelijk labiele vriendin stormen doorstaan (woensdag, -20.00 en 22.15 uur). Met 'Septem- 'ber' maakte Woody Allen ook een psychologisch drama, maar hier is de toon ingetogen. In een landhuis, dat binnenkort ver kocht zal worden, komt een ge zin met wat vrienden nog een keer bij elkaar. Emoties en peste rijen zorgen voor roerige dagen (donderdag, 20.00 en 22.15 uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 9