Kamer: nieuw stelsel belastingen in 1990 Animo voor beurszaken op een laag pitje Werkgevers betalen premies voor thuiswerkers vaak niet Gevolgen voor koopkracht nog onduidelijk Ontwiüelingsluilp jaagt 600.000 mensen uit huis Unctad bepleit forse verniinderirig schulden Prikactie PTT en V&D Ten onrechte ontslagen na natspuiten twee vrouwen ECONOMIE PAGINA 7 WASHINGTON (AP) - Ongeveer 600.000 mensen in 27 landen wor den gedwongen hun huis te verla- I ten in verband met de bouw van een dam of een ander ontwikke lingsproject dat met hulp van de Wereldbank wordt uitgevoerd, zo blijkt uit een onderzoek dat is ver schenen in de kwartaaluitgave van september van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds. In het artikel gaat auteur Michael Cernea, sociologisch adviseur van de Wereldbank, na welke menselij ke bezwaren verbonden zijn aan een veertigtal ontwikkelingspro jecten die tussen 1979 en 1985 door de Wereldbank zijn goedgekeurd. Milieu-deskundigen en politici DEN HAAG (GPD) - De Tweede Kamer houdt vast aan de invoering van het nieuwe be- tegeWe^dwoïgL^IrhukiSg lastingstelsel (plan-Oort) in 1990. Daarom moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen die veel projecten van de Wereld- over de gevolgen voor de koopkracht van de verschillende inkomensgroepen. De cijfers bank voor de plaatselijke bevol- die het ministerie van financiën tot nu toe heeft verstrekt worden te vaag en te onvolledig kinB met zich mee brengen- geacht. In juli maakte het ministerie be kend dat de belastingplannen posi tieve effecten zouden hebben op de koopkracht. Mensen met een mini- I mumloon zouden 0,5 tot 1,5 pro cent meer te besteden hebben. Mensen met een inkomen rond de 45.000 gulden bruto (modaal) zou den hun koopkracht met 1,5 tot 2.5 procent zien stijgen. Voor degenen met inkomens van rond 90.000 gul den werd eenzelfde koopkracht toename in het vooruitzicht ge steld. Bij nog hogere inkomens zou de koopkrachtstijging op ongeveer 1 procent uitkomen. In eerdere mededelingen van het kabinet werd echter gesproken gehouden met de stelling over koopkrachtdalingen tot 5 pro- Sociale verzekeringsraad (SVW 'cent. Met name alleenstaanden J J" A zouden in deze groep vallen. Zij verliezen in de plannen onder meer de alleenstaandentoeslag waar door zij nu minder belasting hoe- len nog niet bij de Kamer zijn. Het betreft het wetsvoorstel van Finan ciën, waarin de nieuwe belastingta rieven en aftrekposten staan als mede een wetsvoorstel van Sociale Zaken over een aanpassing van so ciale uitkeringen die aan het wette lijk minimumloon zijn gekoppeld. Die uitkeringen moeten omhoog, omdat werknemers straks sociale premies van werkgevers overne men. Daarvoor krijgen ze dan wel een toeslag op het loon. Het wetsvoorstel 1 wordt begin oktober verwacht. Dat van Sociale Zaken eind september. In de Kamer wordt geen rekening middelden zijn, uitgaande van een gezin met twee kinderen. Boven dien moet er niet te veel gebruik gemaakt worden van aftrekposten die straks gaan verdwijnen. Indivi dueel kan de operatie wel degelijk forse inkomenseffecten hebben. kundigheid van deze mensen ver nietigen maken we ons schuldig aan destabilisatie van volkeren en verspilling van bestaansmiddelen. Dat is niet alleen een schending van de rechten van deze mensen, maar een verlies dat we allen moe ten dragen". Cernea erkent in zijn rapport dat gedwongen verhuizing van men sen om plaats te maken voor pro jecten als irrigatiesystemen of wa terkrachtcentrales vaak leidt tot verpaupering van de ontheemden, vemieting van de produktiemidde- len en verstoring van de sociale structuur. De meeste landen kennen wetge- de subcommissie voor de bijdrage ving die het mogelijk maakt tegen de Wereldbank, verklaarde jaar geleden over dit onderwerp: "De bescherming van de oorspron kelijke bevolking is een belangrijk worden deel van het ontwikkelingsproces. Als we de sociale structuur en des compensatie grond te onteigenen van individuen omwille van het lands- of streekbelang. Meestal verplaatst omdat hun huizen na voltooing van een dam onder water komen te staan. Er zijn ook andere redenen. In Shanghai moeten in verband met de aanleg van een onontbeerlijk rioleringssysteem huizen, winkels en kantoren worden afgebroken en 15.000 mensen worden verhuisd. Elders moeten mensen het veld ruimen voor vliegvelden, wegen, havens, mijnen en weidegronden. De meest omvangrijke volksver huizing betreft Java, waar wegens gigantische overbevolking drie miljoen mensen moesten vertrek ken. De problemen dateren nog van de koloniale periode, toen de Nederlanders arbeiders voor hun plantages naar het eiland over brachten. Het verhuisproject, waarvoor de Wereldbank 500 mil joen dollar leningen heeft gefour neerd, zou nu geheel op vrijwillige basis worden doorgevoerd. reldbank heeft aangenomen, en die eisen dat bij gedwongen verhui zing wordt gezorgd voor een verbe tering van de levensomstandighe den van mensen die op een opnbe- kende plek een nieuw leven moe ten opbouwen. Daarbij moeten de volledige kosten van herhuisves ting, of die nu door de Wereldbank of door plaatselijke instellingen worden gedragen, worden opge voerd in de begroting van het totale project. De richtlijnen dragen de stafleden van de Wereldbank op te beoordelen of de voordelen van een project opwegen tegen de na delen in de vorm van gedwongen verhuizing. Onderschatting van de gevolgen van gedwongen verhuizing leidt in de praktijk vaak tot problemen, zei Cernea. Adviseurs die in Pakistan een project voorbereidden, verga ten in hun verslag over de haal baarheid een oplossing te bieden voor de hervestiging van 80.000 mensen. Daardoor is het plan nog steeds niet goedgekeurd", schreef Cernea. De Wereldbank is eigendom van 151 landen, waarvan de VS de grootste stem heeft. De bank leent per jaar zo'n 17,5 miljard dollar aan landen van de Derde Wereld. de de federatie van bedrijfsverenigin gen dat niet met de behandeling van de wetsvoorstellen kan wor den begonnen, voordat het laatste 'oorstel van Sociale Zaken te betalen. De precieze koop- Ook het feit dat de SVR geen ad- krachtcijfers van Financiën moe- ten volgende week bij de Kamer liggen. 'etsvoorstel heeft uitgebracht is genegeerd. "De politieke wil is er bij de vier grote fracties om het zo te probe- De Kamer bepaalde gisteren ook ren", aldus een betrokkehe. De be- een uiterste poging te doen om de lastinghervorming krijgt absolute belastinghervorming, 'inclusief de voorrang. De kamercommissie doorwerking ervan in uitkeringen voor financiën schuift voorlopig al en sociale premies, nog voor 31 de- le andere werkzaamheden daar- cember af te ronden. Tot 1 decem ber wordt een schriftelijke behan deling van de wetsvoorstellen voorzien. In de eerste twee weken van december moeten de wets voorstellen dan door de Kamer. De besluiten zijn genomen, hoe wel twee essentiële wetsvoorstel- Op Financiën wordt gezegd dat maar 50.000 alleenstaanden met een inkomen tussen 15.000 en 35.000 gulden bruto erop achteruit gaan door de belastinghervorming. Verder wordt gezégd dat de eerde re cijfers over de koopkracht ge- GENEVE (AFP/Rtr) - De banken ring van deze omvang zal deze lan- moeten de landen met de zwaarste den de mogelijkheid geven om te schulden dertig procent van hun ontsnappen aan de vicieuze cirkel schuld kwijtschelden. Dit stelt de van hun schuldenlast", aldus het Conferentie voor Handel en Ont- rapport. De landen die voor zo'n wikkeling van de Verenigde Naties schuldvermindering in aanmer- (Unctad) in haar jongste, 313 pagi- king komen zijn Argentinië, Boli- port. Het is de via» Brazilië, Chili, Colombia, internationale Ivoorkust, Ecuador, Mexico, schuldverminde- Marokko, Nigeria, Peru, de Filipij- nen, Uruguay, Venezuela en Joego slavië. De schuld van deze landen bij de banken bedraagt 300 miljard dol lar. De schuld van alle ontwikke linglanden gezamenlijk bij de ban ken beloopt ongeveer 500 miljard dollar. De Unctad schat dat bij een dergelijke vermindering van de schuld de inkomsten van de ge noemde landen binnen vijf jaar met 24 procent zullen toenemen en de investeringen met 36 procent zullen groeien. Volgens het rapport zijn de kor tingen van 55 procent, waarmee de schuldbewijzen momenteel op de tweede-handsmarkt worden ver handeld, een duidelijk teken van het pessimisme dat er heerst in fi nanciële kringen ten aanzien van de perspectieven van die landen. DEN HAAG (GPD/ANP) - Werk gevers in de kleding- en schoenen industrie dragen vaak geen sociale premies af voor hun thuiswerkers. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van sociale zaken. Hoe wel voor tussen de 10 en 17 procent van de thuiswerkers sociale pre mies moeten worden betaald, beta len werkgevers die in slechts 2.7 procent van de gevallen. Uit het on- EINDHOVEN Aan het belang van het interieur van winkels wordt zwaar getild. Bij het modeconcern C&A worden jaarlijks miljoenen ges pendeerd om de winkels er fris, modern en gezellig uit te laten zien. De pas verbouwde vestiging in Eindhoven wordt nu gedomineerd door een 'zuil van lucht en licht', waardoor men van de bovenste verdieping via het trappenhuis tot in de kelder kan kijken. (foto gpd> 3 tellende jaarrapport. Het eerste keer dat organisatie eer ring van een dergelijke omvang aanbeveelt. De Unctad is binnen VN-verband de organisatie die zich inzet voor de bevordering van de ontwikkeling van de Derde-We reldlanden. De Unctad beschouwt de huidi ge schuldstrategieën als ontoerei kend en beveelt een andere aanpak aan. "Alleen een schuldverminde- de dagbladsec- ten eindbod op twee- Dagbladen De werkgevers ii tor (NDP) hebben tafel gelegd voor e jarige cao voor de 3300 dagblad journalisten, met een loonsverho ging van 2,5 procent, 1 procent een malige uitkering en het gedeelte lijk afbouwen van dê seniorenrege ling in ruil voor verlaging van de vut-leeftijd van 62 naar 61 jaar. De Nederlandse Vereniging van Jour nalisten (NVJ) zal het eindbod neu traal aan haar leden voorleggen. Vut politie Ongeveer de helft van de 450 po litiemensen die dit jaar in aanmer king komen voor de speciale uittre dingsregeling voor 57-jarigen maakt van de regeling gebruik. De vut-uitkering bedraagt 80 procent van het laatstverdiende salaris. De vervroegde vut-regeling is in april van dit jaar in het leven geróepen. Loodsen Alle 650 Nederlandse rijkslood- sen en 150 Rotterdamse haven loodsen gaan sinds gisteren als zelfstandige ondernemers door het leven. Ook de 650 mensen van de ondersteunende diensten, zoals re de- en besteldiensten, loodsboten en administratief personeel, zijn in een zelfstandige onderneming op genomen. Vanaf 1 september is de feitelijke privatisering van het Ne derlandse loodswezen een feit. Rijexaminator Het Centraal Bureau Rijvaardig heidsbewijzen (CBR) hoeft de ge schorste en inmiddels ontslagen rijexaminator H. Eken (43) uit Sit- tard niet opnieuw in dienst te ne men, zoals deze in kort geding had geëist. Eken nam op 15 juli rijexa mens af in Heerlen. Een rij-instruc- teur wiens leerlinge zakte voor het examen constateerde dat de rij examinator gedronken had en waarschuwde de politie. Cacaoprijs De cacaoprijzen op de Londense termijnmarkt zijn gisteren gedaald tot het laagste niveau sinds begin 1976. De notering van cacao voor levering in maart zakte naar 795 pond sterling (2.830 gulden) per ton na woensdag te zijn gesloten op 823 pond. Begin 1987 lag de prijs nog rond 1400 pond. ROTTERDAM/DEVENTER (ANP) - Ongeveer 90 werknemers van de afdeling aan- en afvoer van het hoofdpostkantoor in Rotter dam hebben vanochtend geduren de drie kwartier het werk neerge legd. De PTT'ers besloten tot deze spontane 'prikactie' omdat zij onte vreden zijn over het salaris dat zij volgens een persoonlijke bereke ning na de verzelfstandiging van de PTT per 1 januari gaan verdie nen. De actie heeft geen stagnatie in de werkzaamheden veroorzaakt, aldus een woordvoerder van de be drijfsleiding. De berekeningen over de nieuwe salarissen werden deze week ver stuurd door de PTT-directie nadat begin juli tussen directie en bon den in principe overeenstemming was bereikt over de eerste PTT- cao. Volgens het nieuwe loon- strookje zouden sommigen er per maand netto enkele tientjes op achteruit gaan. De AbvaKabo, de grootste bond onder PTT'ers, steunt de actie niet. V&D Praktisch het voltallige perso neel (55 mensen) van het waren huis van V en D in Devenver heeft vanochtend een half uur lang het werk neergelegd uit protest tegen de aangekondigde reorganisatie bij het warenhuisconcern waarbij de komende jaren 950 ontslagen val len. Volgens een woordvoerder van de Dienstenbond FNV bleef het warenhuis tot half tien gesloten en maakten de werknemers intussen aan het winkelende publiek hun grieven duidelijk. Volgens de vakbonden zijn de komende dagen nog meer van dit soort korte prikacties te verwach ten en zijn hardere acties onvermij delijk als V en D aan zijn ontslag plannen vasthoudt. ROTTERDAM (GPD) - Het Rotterdamse reinigingsbedrijf Roteb krijgt waarschijnlijk een schadeclaim aan zijn broek van een ex-werknemer die ten on rechte is ontslagen. De man, J.P. Dumee, werd per 1 maart dit jaar op straat gezet, omdat hij bij het schoonspuiten van de Grote Markt twee dames zou hebben geraakt. De ambtena renrechter heeft bepaald dat Dumee ten onrechte is ontsla gen. Het incident op de Grote Markt werd door de Roteb-lei- ding aangegrepen om Dumee eerst enkele maanden te schor sen en vervolgens de laan uit te sturen. De Rotterdammer was lid van de schoonmaakploeg die op 30 juni 1987 de troep op ruimde na de weekmarkt. Du mee reed in een veegwagentje en spoot het afval bij elkaar. Volgens twee vrouwen heeft hij hen daarbij twee keer natge spoten. Ook zou hij een 'onnet gebaar' hebben gemaakt en hebben gescholden. Dumee zegt niets van het in cident te hebben gemerkt en was hoogst verbaasd toen hij enkele dagen later op het matje werd geroepen en te horen kreeg dat de dames een officie- Ie-klacht tegen hem hadden in gediend. derzoek bleek verder dat werkge vers vaak bewust de lonen laag houden om zo geen premies te hoe ven betalen. Bijna driekwart van de bedrijven in de kleding-, leder- en schoenin dustrie overweegt met minder thuiswerkers te gaan werken of he lemaal geen thuiswerkers meer in te schakelen, wanneer zij in alle ge vallen sociale premies voor hen moeten afdragen. Nu is het zo dat werkgevers die hun thuiswerkers minder dan tweevijfde van het mi nimumloon (nu 1990 gulden) beta len geen sociale premies hoeven af te dragen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Loontechnische Dienst (LTD) van het ministerie van sociale za ken dat gisteren door minister De Koning naar de Tweede Kamer en de Stichting van de Arbeid (waarin werkgevers en werknemers sa menwerken) is gezonden. Werkgevers moeten in regel pre mies afdragen als zij een arbeids overeenkomst met een werknemer hebben gesloten. Is er geen ar beidsovereenkomst dan moeten werkgevers voor onder andere thuiswerkers toch premies afdra gen wanneer het bruto-inkomen doorgaans per maand tenminste tweevijfde van het wettelijk mini mumloon bedraagt, het zogenaam de 'tweevijfde-criterium'. De LTD heeft de indruk dat het loon van thuiswerkers veelal bewust onder de grens van tweevijfde van het mi nimumloon wordt gehouden. Indien het tweevijfde-criterium zou worden afgeschaft en de werkgevers dus in alle gevallen premies moeten afdragen zal on geveer 27 procent van de bedrijven overwegen met minder thuiswer kers te gaan werken en 46 procent zelfs helemaal geen thuiswerkers meer inschakelen. Een alternatief zou het zwart betalen van de thuis werkers zijn, aldus de onderzochte werkgevers. Ruim eenvijfde van deze (bij elkaar 73 procent van de onderzochte) bedrijven zegt te overwegen in dat geval het bedrijf te sluiten. Bijna de helft van de (kleine) be drijven die een sluiting zullen over wegen heeft in het geheel geen vas te werknemers in dienst. Dertien procent van de bedrijven over weegt werknemers in vaste dienst te nemen en elf procent vindt dat de vaste werknemers maar wat harder moeten werken. ADVERTENTIE AMSTERDAM - Opnieuw gleed een beursweek zonder enig en thousiasme heen. Vrijwel overal heerste een gelaten stemming en was afwachten het parool. Europe se handelaren klagen steen en been over dat wachten dat in hoofdzaak betrekking heeft op de langzamer hand niet meer te tellen Ameri kaanse financieel-economische ge gevens die zo in de loop van elke maand worden gepubliceerd. door C. Wagenaar Deze week was het de dinsdag bekend geworden conjunctuurcij fer over de julimaand en het van daag bekend te worden werkloos heidscijfer over augustus. Boven dien was er nog het feit dat volgen de week maandag de Newyorkse effectenbeurs gesloten blijft we gens het vieren van Labour Day waarmee het vakantieseizoen offi cieel wordt afgesloten. Dit heeft in Wall Street altijd een kleurloze stemming tot gevolg waarbij zaken worden afgebouwd. Menige belegger is nog ontsteld door de vorige week in Europa doorgezette renteverhogingsronde hoewel de meeste effectenbeurzen dat feit vrijwel zonder emoties heb ben verwerkt. Psychologisch wor den de komende weken echter moeilijk. Omdat de oktobermaand waarin vorig jaar de beruchte beurskrach optrad steeds dichter bij komt en daar heeft vrijwel iede re effectenbezitter nog een zeker trauma aan over gehouden. Dit werkt automatisch de voorzichtig heid in de hand. Zo kon het deze week gebeuren dat in Amsterdam bijzonder gun stige bedrijfsresultaten nauwelijks enig gehoor vonden op de aande lenmarkt. Zowel de verzekering als vooral de uitgevers stalen daarbij de show want naast de 17 procent meer winst voor de VNU in de eer ste helft van dit jaar maakte Wol- ters Kluwer oyer diezelfde periode 20 procent meer winst bekend en Elsevier 25 procent terwijl De Tele graaf zelfs bijna 50 procent meer wist te verdienen. Het verzeke ringsconcerns Aegon heeft de winstprognose voor geheel 1988 na een winststijging van 9 procent over de eerste helft naar boven bij gesteld. Uit de andere sectoren viel Norit op met een fantastisch resul taat. Maar dit feit van briljante resul taten in het bedrijfsleven en lauwe effectenbeurzen doet zich vrijwel overal voor. Zelfs in Tokio en zeker ook in Amerika. Daar werd deze week met angst en beven gewacht op de vrijdag bekend te worden werkloosheidscijfers over de au gustusmaand omdat de Fed. het bestuur van de gezamenlijke Ame rikaanse centrale banken, zijn ren- tebeleid daarop heeft ingesteld. Met spanning wordt nu op de verdere ontwikkeling van de rente- markt gewacht. Bepalend daarbij is het gedrag van de Amerikaanse dollar hoewel Japan de zaken heeft omgedraaid. Daar veroorzaakte een nieuwe uitlating van de centra le bank tegen een eventuele dis contoverhoging een scherpe val van de yen die elders in de wereld niet veel enthousiasme hebben op geroepen. Wel zal dit de andere gro te industrielanden nog meer doen inspannen de dollar in zijn opmars te stuiten. De Amerikaanse munt kon zich daarom maar matig herstellen van de vorige week opgelopen klap na de renteronde maar het is nog te vroeg om te beoordelen of de dollar uil mililMiiiT i koen het vrijwel gelijknamige warenhuis in Den meer tot rust is gekomen en de ren te daardoor zijn belangrijkste stij ging achter de rug heeft. In Amsterdam begon de obliga- tiemarkt overigens wel op te lopen. De scherp teruggezakte index kon rond een half puntje bijtrekken zo dat niet op de discontoverhoging werd gereageerd. Dit leidde ertoe dat het ministerie van finapcièn weer het traditionele beroep op de beurs rond Prinsjesdag kon doen want volgende week kunnen de be leggers inschrijven op een 6,75 pro cent staatslening. Slechts een kwart procent hoger dan een paar maanden geleden toen de vorige le ning werd geplaatst. De beurs vatte beroep vrij positief op en schat het resultaat op 2,5 miljard gulden op iets boven de 100 pro cent. Dit wordt de negende lening dit jaar waarmee de staat in totaal rond 29 miljard binnenkrijgt. De komende Miljoenennota zal duide lijk miken wat er dit jaar nog nodig Ondertussen ging er ook voor de Amsterdamse aandelenmarkt een week heen zonder emoties, zonder grote koersverschillen en zonder omzetten van enige betekenis. Na r dagen handel kwam de index algemeen volgens zowel de oude als de nieuwe methode weer pre cies op het slot van vorige week vrijdag terecht nadat in die tussen tijd de verschillen hooguit een tot twee punten waren geweest. Ook op de ons omringende effecten beurzen leverde de aandelen wei nig op. Het ontbrak aan een lijn in de koersontwikkeling en er traden fluctuaties op zonder saldover- schillen van betekenis. Hetzelfde beeld deed zich op het Damrak voor waar het gros van de aandelen uiteindelijk dicht bü huis bleef. Gunstig bedrijfsnieuws le verde alleen Norit en De Telegraaf rond 5 procent hieer aan koers waarde op. Ook de KBB trok 5 pro cent in koers aan maar Grasso moest door een slecht resultaat zelfs 10 procent terug. De Europese optiebeurs levert steeds meer aan omzet in. Na een weekomzet van bijna 300.000 con tracten in de eerste helft van augus tus zakte in de afgelopen werkpe riode de totale omzet verder terug van 155.000 op het zeer lage cijfer van 101.000 contracten. De olies waren onder de aandelen de onbe twiste koploper maar werden vrij wel dagelijks in omzet overtroffen door de indexopties voor zowel aandelen als obligaties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 7