Ruding roept op tot loonmatiging RaRa-activist in hoger beroep Snotneuzen, kapotte longen en viezigheid NISSAN SUNNY Beschuldigingen over en weer tussen ex-miss en organisator De Vries (CDA) met onder de indruk van verweer kabinet Kosten voor buitenlandse adoptie onder 1000 gulden VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1988 BINNENLAND PAGINA 3 Lonen in bedrijfsleven lopen te veel op VLISSINGEN (GPD/ANP) Minister Ruding (financiën) heeft de vakbeweging opgeroe pen de looneisen te matigen, nu het kabinet erin geslaagd is de koopkracht voor het vol- vriend welen zich geschaad door gend jaar op peil te houden. De bewindsman deed dat gisteren in Vlissingen tijdens een congres van de transportwerkgeversorganisatie KNVTO. AMSTERDAM (ANP/GPD) - Be- schuldigingen over en weer vorm den gisteren de kern van twee kort gedingen die gelijktijdig dienden bij de Amsterdamse rechtbankpre sident mr. B.J. Asscher tussen de Miss Holland 1987 Angelique Cre- mers en de organisator van die ver kiezingen, Frans Verlinden. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan onware en beledigende uitlatingen over elkaar te hebben gedaan in de pers. Angelique Cremers en haar vriend en manager Rudolf Welches eisten van Frans Verlinden een rec tificatie van de uitlatingen en een schadevergoeding van 25.000 gul den. Verlinden eiste op zijn beurt een schadevergoeding van 50.000 gulden. miss-Holland en haar een publikatie in het dagblad De Limburger. Daarin schildert Ver linden de vriend af als een crimi neel en onderwereldfiguur en be schuldigt hem betrokken te zijn bij de handel in wapens en verdoven de middelen. Het in het Limburgse Schinveld wonende paar zegt van deze uitlatingen grote schade te on dervinden, zowel zakelijk als privé. Miss Holland zegt dat haar kapsa lon is benadeeld door de beledi gende uitlatingen van Verlinden. Ook persoonlijk zou ze erop wor den aangekeken. Verlinden kan zijn uitspraken volgens hun advo caat mr. H. Doeleman op geen en kele wijze hard maken. Dit laatste werd ook toegegeven door Verlindens raadsman mr. J. van der Haven. Verlinden zelf ver scheen wegens vakantie niet op de zitting, maar zijn advocaat ver klaarde dat deze bereid was over te gaan tot rectificatie. Verlinden zou zijn getergde uitspraken hebben gedaan om zijn hart te luchten. Reden daartoe waren artikelen in verschillende dag- en weekbla den waarin Angelique Ruding signaleerde dat de lonen in het bedrijfsleven oplopen. Daar door dreigt de afstand tussen de in komens in de marktsector en die van ambtenaren en uitkeringsge rechtigden toe te nemen. Ruding meent, dat de Neder landse economie 'er goed bij ligt'. Het beeld is zelfs gunstiger dan het kabinet eind vorig jaar na de beurs en dollarcrisis had durven hopen of verwachten. Met name de export trekt ai.n. In het eerste halfjaar werd voor bijna 100 miljard gulden uitgevoerd. Daarmee lijkt de ex port langzaam maar zeker de weg terug te vinden naar het recordni veau van 1985. Volgens Ruding is deze exportgroei een weergave van een verbeterde concurrentieposi tie. Ook de binnenlandse bestedin gen (investeringen en consumptie) bevinden zich op een hoger peil. Ruding vindt dat de werkgele genheid zich eveneens gunstig ont wikkelt. Hij signaleerde dat er sinds 1983 banen voor 340.000 men sen zijn bijgekomen. Dat de werk loosheid desondanks tegenvalt, is volgens de minister onder meer te wijten aan de starheid van de ar beidsmarkt, de sterke groei van het arbeidsaanbod en de achterblij vende groei van het aantal deeltijd banen. uitgekeken: ^en te zwak verhaal betekent het ëinde van de carrière van de twee bewindslieden Van Eekelen en Van der Linden. Van der Linden is daar niet bang voor: "Ik kan iedereen recht in de ogen kijken". En Van Eekelen zegt: "Een minister van defensie verdedigt zich eerst". Officieel wachten de regeringspartijen CDA en WD de inhoud van het ver weerschrift af voor ze een politiek oordeel vellen. "Ik sta achter Van Eekelen als mens", aldus WD- fractievoorzitter Voorhoeve. Maar over de politieke toekomst van Van Eekelen liet Voorhoeve zich niet openlijk uit. Achter de schermen heeft De Vries bij Van der Linden al aange drongen op een vrijwillig aftreden. WD-fractievoorzitter Voorhoeve heeft zijn partijgenoot Van Eeke len klemmend verzocht de eer aan zichzelf te houden en ontslag te ne men. De aangevallen bewindslie den zouden daarmee een politiek beladen confrontatie tussen Ka mer en kabinet over hun beleid voorkomen. Maar ze voelen er niets DEN HAAG (GPD) - CDA-fractie- voorzitter De Vries is niet onder de indruk van het verweer van pre mier Lubbers en minister Van den Broek (buitenlandse zaken) na het harde enquêterapport over het pas poort. Volgens Lubbers en Van den Broek is het parlement niet be wust misleid door staatssecretaris Van der Linden. De fractievoorzit ter vindt dat verweer te slap om zo maar akkoord te gaan met een aan blijven van Van der Linden. Bij bewuste misleiding van de Kamer spreekt het vanzelf dat een bewindsman vertrekt, maar bij het per ongeluk verkeerd informeren gaat een bewindsman niet automa tisch vrijuit, aldus De Vries. Zijn opstelling vergroot de kans op een harde politieke aanvaring tussen Kamer en kabinet. Uiterlijk maandag publiceert het kabinet een verweerschrift tegen de aanklacht van de parlementaire enquêtecommissie naar het pas poortproject. Het kabinet wil pro beren veel kritiek feitelijk te weer leggen of als 'oud en bekend' te be stempelen. Naar de pleitnota wordt in politiek Den Haag reikhalzend Het kabinet beschouwt de har- nekkigheid van de harde kern van de werkloosheid als een tegenval ler. Ruding verzekerde dat het ka binet alles op alles zet om deze groep (onder meer via intensieve scholing) weer aansluiting te geven op de arbeidsmarkt. Agent gewond bij wilde achtervolging ASSEN (GPD/ANP) - Vrijwel al het dienstdoende politiepersoneel in de provincie Drenthe, een groot aantal motorrijders, speurhonden en zelfs een vliegtuig moesten gis termiddag worden ingezet bij de achtervolging van twee joyriders. De achtervolging begon 's mid dags rond vier uur toen het tweetal met een auto met hoge snelheid door Zuidwolde reed. Uit controle van het kenteken bleek dat het voertuig gestolen was. Nadat alle posten waren gealarmeerd werd bij Assen een motoragent door het tweetal van de weg gedrukt. De agent heeft intussen in een zieken huis een spoedoperatie ondergaan. Bij Hoogeveen ramde het twee tal een door de politie opgezette blokkade en verdween met de snel heid van ongeveer 200 kilometer richting Emmen. Een in haast ge vormde politiefuik bij Zweeloo vermeden de twee mannen door te keren en richting Beilen terug te rijden. Ter hoogte van Orvelte re den de mannen het talud van de snelweg af en schoten via een sloot het fietspad op. Een achtervolgen de politiauto bleef steken in de sloot. Door in een boom te klimmen wisten de beide joyriders in de buurt van Orvelte aanvankelijk te ontkomen. Na een zoekactie van twee uur werden de twee mannen tussen het gebladerte ontdekt door een speurhond. Het gaat om twee mannen uit Manchester die zijn ingesloten in het bureau van de rijkspolitie in Assen. Een nader onderzoek volgt. Gezien het brute gedrag gaat de po litie er vanuit dat het vergrijp van de beide mannen uit meer bestaat daVi diefstal van een auto. BIJ DE TIJD Amsterdam. Ine AMSTERDAM (ANP) - De ruim een week geleden door de recht bank in Amsterdam tot vijfjaar ge vangenisstraf veroordeelde Rara- activist gaat tegen dit vonnis in ho ger beroep bij het gerechtshof in de hoofdstad. Diens advocaat P.H. Bakker Schut heeft dit gisteren be kend gemaakt. Mr. Bakker Schut kondigde te vens een kort geding aan tegen de directeur van het huis van bewa ring waar de 30-jarige man sinds zijn aanhouding op 11 april van dit jaar vast zit. De Rara-activist wil in de gevangenis interviews geven aan journalisten. Het dagblad De Waarheid en de weekbladen De Groene Amster dammer en Nieuwe Revu hadden om een gesprek met de activist ge vraagd. Dit werd geweigerd door de directie van het huis van bewa ring op grond van een circulaire uit 1985 van staatssecretaris Korte- Van Hemel (justitie). Die circulaire verbiedt een onderhoud van jour nalisten met een verdachte als "het onderwerp daarvan betrekking heeft op een nog lopende straf zaak". Mr Bakker Schut noemt de cir culaire een onzinnige beperking van het grondrecht op vrije me ningsuiting en recht op nieuwsga ring door journalisten. Hij wijst er bovendien op dat de Amsterdamse persofficier van justitie en de leider van het speciale landelijke politie team, dat zijn cliënt en andere ver dachten arresteerde, inmiddels wèl interviews aan de pers hebben ge geven. De activist zelf gaf in een via zijn advocaat verspreid commentaar aan dat hij in hoger beroep gaat, omdat hij het vonnis van de recht bank een "politieke uitspraak" vindt. Hij nodigt het Openbaar Mi nisterie uit ook in hoger beroep te gaan "in de hoop in de procureur- generaal bij het gerechtshof een te genstander van formaat aan te tref fen en zodoende de kwaliteit van de rechtsgang te verheffen boven het platte demagogische karakter van het jongste staaltje van klasse- justitie". Zijn wens is inmiddels vervuld: ook het Openbaar Minis terie heeft besloten in hoger be roep te gaan. Cremers haar beklag heeft gedaan over de werkwijze van het comité dat de Miss Hollandverkiezingen vorig jaar organiseerde. Bovendien zou zij zich niet hebben gehouden aan haar contractuele verplichtin gen en buiten de organisatie om haar status als miss Holland 1987 hebben gebruikt voor lucratieve bezigheden. Dit alles heeft volgens Van der Haven juist zijn cliënt gro te schade berokkend. De advocaat van de Limburgse miss Holland sprak van een "wurg contract" met de miss. Zo zou de ti tel Angelique alleen maar veel geld hebben gekost en niets hebben op geleverd. In een van de artikelen in haar contract stond zelfs vermeld dat de deelneemsters "niet zicht baar in verwachting mogen raken", aldus Doeleman. Uitspraak 8 september. Rechter: geen verbod op nachtvluchten DEN HAAG (ANP) - De president van de rechtbank in Den Haag, mr. Wijnholt, heeft gisteren de eis afge wezen om de nachtvluchten op het vliegveld Beek in Limburg te sta ken. Twee weken geleden had een vereniging namens de omwonen den onmiddellijke stopzetting van de nachtvluchten geëist vanwege de geluidoverlast die ondanks maatregelen daartegen nog steeds voortduurt. Volgens de omwonenden is het isolatieprogramma niet goed uitge voerd. Bovendien houden de op Beek vliegende maatschappijen zich niet of onvoldoende aan de re gels. Mr. Wijnholt wees de eis af omdat het gerechtshof binnenkort een beslissing zal nemen in een procedure die door de vereniging is aangespannen. Laserbehandeling als vervanging bril NIJMEGEN (ANP) - In de toe komst zullen mensen met slechte ogen kunnen kiezen tussen een bril of een laserbehandeling. Binnen enkele jaren is de oogheelkunde zo ver gevorderd dat het hoornvlies met behulp van laserstralen kan worden geslepen waardoor geen bril of contactlenzen meer nodig zijn. Dat is de overtuiging van prof. A.F. Deutman van de afdeling oog heelkunde van het Radboudzie- kenhuis in Nijmegen. De afdeling oogheelkunde heeft een driedaags internationaal symposium georga niseerd over recente ontwikkelin gen in de oogheelkunde. Het sym posium duurt tot en met morgen. De Engelse oogarts prof. J. Mars hall is ver gevorderd met de laser techniek. Deutman verwacht dat binnen drie tot vier jaar zekerheid komt over de toepassing op grote schaal. Een andere ontwikkeling die tijdens het symposium aan de orde kwam is een nieuw type kunstlens die wordt toegepast in gevallen van staar. Binnenland kort Advocatenopleiding Met een symbolische handeling - het planten van een beuk - heeft minister Korthals Altes (justitie) gisteren in Zeist de beroepsoplei ding van advocaten officieel ge opend. De opleiding, ontwikkeld door de Orde van Advocaten in sa menwerking met de juridische fa culteiten, bestaat gespreid over één jaar uit vijfentwintig cursusdagen en twintig voorbereidingsdagen. Er zijn acht verplichte en vier keu zevakken. Handig met klok Menigeen mag zich dan het hoofd breken over de nieuwste vin ding van de Hongaarse professor Rubik, Rubik's clock, de Goese scholier Cristian Kloosterman draait er zijn hand nauwelijks voor om. Nog maar veertien dagen na dat de plaagprofessor zijn nieuwste speelgoed draaide Cristian alle 18 klokjes in minder dan geen tijd op twaalf uur; iets wat de professor zelf nog niet is gelukt en voorzover bekend nog geen levende ziel. Ti me Magazine meldde kort geleden de prestatie van ene Travers Mc- Cullough. Hij kon negen klokjes gelijk krijgen. Cristian doet dat met gemak in 20 seconden. Gijzeling Officier van justitie mr. E. Smits van Oyen heeft gisteren voor de rechtbank in Den Bosch zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 31- jarige Fransman die er van wordt verdacht sam.en met een man uit België een vrouw en haar vriend uit Den Bosch gedurende ongeveer een halve dag te hebben gegijzeld. De slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen. Ze werden geboeid en moesten mach teloos toekijken hoe de twee hun huis leegroofden. De vrouw zou ook door de Fransman zijn ver- Ontucht Tegen een 49-jarige man uit Zwolle is een gevangenisstraf van 2,5 jaar en voorwaardelijke terbe schikkingstelling van de regering geëist. Hij wordt ervan verdacht vanaf 1984 tot en met juni van dit jaar gemeenschap te hebben gehad en ontucht te hebben gepleegd met jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Eén van de jon gens was geestelijk gehandicapt. In totaal zou het om 16 kinderen gaan. Vrijwilliger geschrokken van ellendige toestand zieke zeehonden TUITJENHORN - "Je ziet het, je ruikt het en je voelt de pijn van de zeehonden. Ze hebben last van ademhalingsmoeilijkheden, long ontsteking en zitten onder de won den. De meeuwen hebben vrij spel als de uitgeputte dieren niet snel genoeg worden ontdekt. We heb ben één zeehond gezien waar een oog was uitgepikt". door Wim Jurg Jan Jolij (31) uit Tuitjenhorn, in het dagelijks leven leraar Duits, zette zich vijf weken lang in om zo veel mogelijk zeehonden te red den. Hij ging in zijn vakantie naar het Westduitse eiland Sylt en raak te er diep onder de indruk van al het leed. Jolij: "Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. Zieke zeehonden hebben snotneuzen, kapotte lon gen en dé viezigheid loopt ze uit de oren. Het is afschuwelijk. Geschat wordt dat 65 tot 70 procent van de dieren bij Sylt op een populatie van 6000 stuks gestorven is. De plaatse lijke directeur van de VW houdt desondanks staande dat het alle maal wel meevalt. Hij beweert dat er zo nu en dan een dode zeehond aanspoelt. Uit angst voor teruglo pende toeristencijfers wordt de zaak volkomen ten onrechte geba gatelliseerd". Jan Jolij kwam op Sylt terecht nadat hij kennis maakte met piloot Aad Droog uit Barsingerhorn. Droog vliegt al jaren voor het op vangcentrum in Pieterburen. Als zeehonden ergens aan de Noord zeekust aanspoelen, brengt hij ze naar de crèche van Lenie 't Hart. Jan Jolij sprak met hem af dat hij eens mee zou gaan. Jolij: "Voordat ik naar het eiland toeging, ben ik eerst een paar da gen in Pieterburen geweest. Ik heb er geleerd hoe je zeehonden moet voeren en verzorgen. Half juli ben ik op Sylt aan het werk gegaan. De situatie was er chaotisch. De ei landbewoners konden de proble men met de zeehonden niet meer aan. Toen duidelijk werd dat er wat Een zeehond die het niet heeft gehaald. bijzonders aan de hand was, werd een dringend beroep op Pieterbu ren gedaan. Het centrum in Pieter buren is uniek in Europa. Alle ken nis op dit gebied is daar voorhan den. Ik heb op Sylt dan ook steeds gewerkt met een deskundige uit het centrum". "We hebben samen ontzettend lange dagen gemaakt. Er ging geen dag en bijna geen uur voorbij zon der melding. Alleen als er weinig wind stond, was het rustig. Op an dere dagen reden we van 's och tends vroeg tot diep in de nacht in een jeep rond het eiland om aange spoelde dieren op te halen. We brachten de zeehonden dan naar een vogelasiel, waar de eerste op vang van de zieke dieren plaats vond. De beesten die nog levendig waren, zijn van daaruit overgevlo gen naar Pieterburen". "Door het geven van goede en re gelmatige voeding hebben we ge probeerd om de zeehonden vol doende weerstand tegen het virus te geven. Vijf keer per dag werd er gevoed. Dieren met een hoge tem peratuur kregen 's nachts nog een extra voeding. We hebben deson danks zeehonden gehad, die de eerste dag al stierven. Van andere dachten we na een week dat ze er wel weer bovenop zouden komen en dan ging het toch nog mis. Dat kwam iedere keer behoorlijk hard Jan Jolij werkt in zijn vrije tijd in het dierenopvangcentrum Scha- gen bij Tuitjenhorn. Vriendin Let- ty is er beheerster. Hij kent daarom de hondeziekte en alles wat erbij hoort. 'Wat ik bij de zeehonden heb ge zien, komt grotendeels overeen met de verschijnselen bij honde ziekte. Het probleem is echter dat zeehonden natuurdieren zijn en blijven. Je kunt geen vang-actie gaan houden en ze allemaal gaan inenten tegen hondenziekte. Dat betekent dat alleen dieren, die in een zeehonden-creche aankomen, zijn te vaccineren. Het sterven van dieren in het water zal dus door gaan". "Als je weet dat het vrouwtjes- dier pas in het vierde levensjaar vruchtbaar is, dan staat wel vast dat het er voor de toekomst van de zeehonden erg slecht uitziet. We hebben op Sylt een menselijke ke ten rond het eiland gevormd als protest tegen de vervuiling van de Noordzee. Naar mijn mening vol trekt zich een gigantische ramp, waarbij niet alleen het virus maar vooral ook de vervuiling van de Noordzee een grote rol speelt. Do de dolfijnen vormen daarvoor een tweede bewijs. De vervuiling ver zwakt de dieren. Als je zo'n cata strofe van nabij meemaakt, dan be sef je pas dat het goed mis is". DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer houdt vast aan haar eis om de kosten van adoptie van een bui tenlands pleegkind zo laag moge lijk te houden. Volgens een voor stel van staatssecretaris Korte-van Hemel (justitie) moeten belangstel lenden voor een pleegkind op draaien voor de kosten van voor lichting en van het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescher ming. In totaal zullen die kosten nooit meer dan 1000 gulden bedra gen, zo verzekerde de staatssecre taris gisteren de Tweede Kamer. Zij was niet bereid een voorstel van CDA-woord voerster Doelman- Pel over te nemen om de onder zoekskosten voor rekening van de overheid te laten komen, zoals dat ook bij adoptie binnen Nederland het geval is. In veel gevallen is adoptie in Nederland voor de over heid echter een voordelige aangele genheid omdat het dikwijls gaat om kinderen die in door de over heid gesubsidiëerde jeugdinrich tingen vertoeven, aldus de staats secretaris. Na de adoptie nemen de adoptieouders alle kosten voor hun rekening. Vast kwam te staan dat de aspi- rant-ouders tijdens de adoptiepro cedure wel om een aids-verklaring kunnen vragen, maar dat het do norland nooit kan worden ver plicht een aids-onderzoek te doen. De staatssecretaris was het eens met de woordvoerders van CDA en WD dat aspirant-ouders de moge lijkheid moeten hebben inzicht te verkrijgen in de totale gezond heidstoestand van het kind. Als die ouders vinden dat daar een aids- test bij hoorl, moet die mogelijk heid er zijn. Maar het antwoord van het donorland zal in veel gevallen negatief uitvallen, voorspelde zij. Beloning voor snel afstuderen DELFT (ANP) - De Technische Universiteit Delft gaat trage studenten die zich als auditor inschrijven en binnen een jaar afstuderen 'belonen' met een bonus. Voor elke niet gebruikte maand krijgen zij 150 gulden van hun collegegeld terug. Auditoren zijn studenten die hun studietijd van zes jaar hebben ver bruikt. Volgens de harmonisatiewet hebben zij dan geen recht meer op studiefinanciering. Zij betalen ook geen 1750 maar 2450 gulden college geld. Studenten die door bijzondere omstandigheden vertraging hebben opgelopen of binnen een jaar hun studie afronden kunnen op financiële steun van de universiteit rekenen. ADVERTENTIE EEN VAN DE 30 TYPEN PAST PRECIES BIJ U H NISSAN Pnjs incl. BT^ excl. afleveringskosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 3