INGEN Sky Channel best bekeken Veronica blijft veel eigen werk brengen NEDERLAND 0 NEDERLAND S NEDERLAND B RADIO-TV PAGINA 25 werd beantwoord met het ge luid van een vérstopte trompet. Het contact met de rest van de groep olifanten zal de ko mende weken stapje voor stap je tot stand komen. Gevaar dat Duanita agressief zal worden bejegend, is er niet of nauwe lijks. Maar de familie der zwaarlijvigen heeft nogal eens de neiging 'ongewenste ele menten', al dan niet per onge luk, in de greppel te werken. Mummiebed Amerikaanse geleerden hebben een bed geconstrueerd voor mummies, waarop zij in alle rust de toekomstige eeuwen kunnen ingaan, ongehinderd door micro organismen en vervuiling. Bizar spektakel J, Berlijn is dit jaar culturele hoofd je stad van Europa. Een van de ft hoogtepunten van het kunstzini- ge evenement was de voorstel ling 'Inferno und Paradies', een enorm bizar spel van geluid, licht, beweging en illusie op de Wannsee. Vanavond brengt de KRO een tv-reportage over dit evenement. Het spektakel is ge baseerd op het meesterwerk van Dante, de Divina Comedia. De breinen achter de voorstelling zijn Winfried Bauernfeind (regie) en Martin Rupprecht (objecten en effecten). (Nederland 1, 20.15 John Cleese De KRO brengt vanavond een filmportret van de Engelse ac teur John Cleese, die vooral be roemd is geworden door zijn bij dragen als acteur en auteur aan de succesvolle programmaserie 'Monty Pythons Flying Circus'. De laatste jaren heeft Cleese zich meer beziggehouden met uiteen lopende zaken als politieke uit zendingen voor de Engelse SDP en met het schrijven van het boek (samen met een psychothe rapeut) 'Families and how to sur vive them'. Onderwerpen die vanavond in het gesprek aan bod komen zijn politiek, therapie, het leven vóór Monty Python, de personages die hij heeft gecre- eerd en de relatieve verdiensten Mode, film, sport bij Super Channel AMSTERDAM (GPD) - Splinter nieuw - goud van oud -- entertai ning. Dat zijn volgens Super Chan nel de sleutelwoorden bij de pro gramma's voor het komende win terseizoen. De satellietzender begint op 9 oktober met het magazine 'Look out Europe' dat wordt gepresen teerd door Adeline van Lier. Het programma wordt door heel Euro pa op locatie opgenomen. Aan dacht wordt onder meer besteed aan life-style, film, kunst, en de 'personality of the week'. Het pro gramma wordt elke zondagavond uitgezonden. Verder komt Super Channel met het filmprogramma 'The Film Show', waarin nieuw uitgekomen speelfilms worden besproken, met een nieuwe modeprogramma ('Vi deo Fashion') en een toeristisch magazine. Op sportgebied zal de satelliet zender extra aandacht besteden aan het Nederlands competitie voetbal en snooker. Vanaf oktober zal Super Channel twee maal per week - op dinsdag- en donderdag avond - Nederlands voetbal uitzen den. Een paar weken geleden sloot Super daartoe een overeenkomst met de KNVB. Het ITN-nieuws, dat thans eén bulletin omvat, wordt vanaf okto ber gewijzigd. In het komende sei- Een maquette van een van de grote, op de Wannsee drijvende objec ten uit 'Inferno und Paradies', vanavond te zien bij de KRO. (foto gpd» van de comedie. (Nederland 1, 20.55 uur) Triviant De TROS zendt vandaag de eer ste aflevering uit van het nieuwe spelprogramma 'Triviant', geba seerd op het gezelschapsspel 'Trivial Pursuit'. Het eist van de deelnemers de nodige algemene ontwikkeling en kennis. Geld prijzen komen er niet aan te pas. In elke aflevering staan twee koppels bekende Nederlanders tegenover elkaar. Zij moeten vra gen beantwoorden die door Ast- rid Joosten en door andere be kende figuren worden gesteld. Bij de vragen wordt veel gebruik gemaakt van historisch filmma teriaal. Vanavond wordt het spel gespeeld door Henny Stoel en Harmen Siezen tegen Pieter Va rekamp en George Mustert. (Ne derland 2, 21.30 uur) Aktua Export TROS Aktua Export wijdt de uit zending van vanavond aan de si tuatie die in 1992 in Europa ont staat wanneer de grenzen open gaan. Het programma richt zich vooral op zes bedrijfstakken waarvoor deze ontwikkeling gro te gevolgen zal hebben: het weg transport, de tuinbouw, de far macie, de bouw, de banken en de metaalsector. In het Amsterdam se World Trade Center praten Ti neke Verburg en Jan Terlouw met vertegenwoordigers van de ze branches en met staatssecreta ris Yvonne van Rooy van econo mische zaken. (Nederland 2, 22.45 uur) Bernstein 70 Dezer dagen werd de zeventigste verjaardag van de componist en dirigent Leonard Bernstein ge vierd met een grote gala-avond vol muziek en internationale gas ten. De avond werd besloten met een speciaal concert onder lei ding van de maestro zelf. De Avondvoorstelling (NOS) brengt vandaag een uitvoerige samen vatting van deze avond in het au ditorium Tanglewood in Massa chusetts (USA). Het Boston Symphony Orchestra staat on der leiding van Seiji Ozawa en Bernstein. (Nederland 3, 20.30 uur) "Zoals alle organische stoffen staan mummies bloot aan fluctu- eringen in vochtigheid, inwer king van micro-organismen in de lucht en vervuiling," zei Luis Monreal, directeur van het Get- ty-instituut. Deskundigen bepaalden het beste milieu voor mummies aan de hand van proeven op "Vrou we X", een 3.000 jaar oude mum mie van een hoge Egyptische. De vitrines zullen een mengsel be vatten van 97 procent stikstof en 3 procent zuurstof. Met elektro nische apparatuur en sensors zullen zuurstof- en vochtigheids graad in de gaten gehouden wor den. De 27 koningsmummies van Egypte liggen nu nog in duistere kelders in de buurt van de Vallei der Koningen en Koninginnen bij Luxor. Maar men is van plan ze weer ten toon te stellen nadat de nieuwe vitrinebedden, naar men hoopt volgend jaar, klaar zijn. Strandrace, Veronica Sport. Nieuwslijn, de Pin Up Club, Baas boven Baas, Klasgenoten, Verona. RUR, Bodylijn. de Nationale Ideeenbus en de filmrubriek. Vero nica heeft drie nieuwe series aan gekocht: The Beaty The Beast, de comedyserie Married with Children en de dramaserie China Beach. Voor kinderen Voor de kinderen begint Veroni ca vanaf 9 november wekelijks met 'Dort kommen die clowns', met in de hoofdrol Herman van Veen. Ook voor de kinderen bedoeld is B.O.O.S., de Bart Omroep Organi satie Stichting met Bart de Graaff. Dolf Brouwers presenteert het pro gramma 'Mijn eerste keer', waarin emoties en ervaringen van kinde ren, die voor de eerste keer iets meemaken, centraal staan. De concurrentieslag om de meeste aandacht is begonnen. Op het olifantenterras van diergaarde Blijdorp streden de in gevangenschap geboren Bernhardine, nu vier jaar oud, en de twee maanden geleden in beslag genomen 'Hanoise' Dua nita (volgens kenners ongeveer 2 jaar oud) om de gunst van het publiek. Gebruikmakend van stukjes appel als afleidingsma noeuvre mochten de twee dik huiden elkaar voor de eerste keer 'beslurfen'. Zowel voor Duanita, die voorlopig in het nijlpaarden- verblijf is ondergebracht, als voor de lieveling van de vaste Blijdorp-bczoekers, was het even wennen. De 'kleine', die gezien de taalbarrière nog niet helemaal onder appel staat en daarom door een vaste verzor ger was aangelijnd, werd met veel kabaal ontvangen. De Vietnamese weerde zich echter kranig: Bernhardines' gebrul AMSTERDAM (GPD) - In Euro pa kijken elke dag 7.3 miljoen mensen naar een programma van een satellietzender. Over een periode van vier weken gemeten kijken ruim 22 miljoen mensen naar de commerciële zenders. De best bekeken zender is Sky Channel met 12,3 miljoen kijkers in vier weken. Dat blijkt uit het tweede Petar- onderzoek (Pan European Tele vision Audience Research) dat in de eerste helft van dit jaar werd gehouden. Uit het onderzoek blijkt verder ondermeer dat 12,3 miljoen huishoudens in Europa zijn aangesloten op de kabel. Per week besteden de Europeanen gemiddeld 2 uur en 43 minuten aan het kijken naar commerciële tv-stations. Naar Sky Channel kijken drie keer zoveel mensen als naar Super Channel. Ook in ons land is Sky Channel het po pulairste buitenlandse station. Pim Peters en Adnenne Kleiweg te Spelshow Veronica brengt het komende seizoen ook een nieuwe spelshow onder de titel Action, waarin twee teams het tegen elkaar opnemen in stuntachtige spelletjes. Die teams bestaan voor de helft uit bekende Nederlanders. Verder brengt Vero nica in het maandelijkse program ma 'Maya' - vernoemd naar presen tatrice Maya Eksteen - veel infor matie over culturele zaken. Het praatprogramma van Tineke zal voortaan wekelijks in het teken staan van eten en drinken. De jongste omroep brengt verder een serie speciale uitzendingen, zoals een thema-avond vanuit het Academisch Ziekenhuis in Utrecht over hart- en vaatziekten, en een tweedelige documentaire over de bevolking van de Sovjet-Unie on der Gorbatsjov. Verder onder meer een serie met informatie voor brommer- en motorrijders, een filmportret van een Veronica-me- dewerkster die getroffen is door een herseninfarct, en een docu mentaire over beveiliging. Muziek Muziekprogramma's blijven een belangrijke plaats innemen bij Ve ronica, ook op televisie. Top 40 op TV, Countdown, Goud van Oud en een aantal 'In concert'-uitzendin- gen staan opnieuw gepland. Neder land Muziekland gaat op Sterren- jacht. Het talent dat zich aandient zal worden onverdeeld in de ca- tagoriën zangers, zangeressen, popgroepen en fotomodellen/dres- smen. De finale staat gepland op 1 april. Op ouderjaarsavond zijn op nieuw 'Het programma van het Jaar' met Koos Postema en Seth Gaaikema te zien. Verder zal Vero nica doorgaan met de Fitrace, de Adeline van Lier presenteert het magazine 'Look out Europe'. (foto GPD) zoen zullen per dag vier korte bul letins worden uitgezonden. Super Channel kondigt voor het najaar ook meer speelfilms aan. En van de VAR A werd een tweede se rie afleveringen van 'Zeg 'ns Aaa...' aangekocht. HILVERSUM (GPD) - Veronica zal het komende winterseizoen een aantal nieuwe televisieprogram ma's op de buis brengen. Een van de meest in het oog springende produkties is de 13-delige dramase rie 'De Spijkerhoek', een produktie van Joop van den Ende. Van het to tale televisie-aanbod is, aldus Vero nica, zestig procent in eigen beheer gemaakt. In 'De Spijkerhoek' wordt het wel en wee beschreven van een aantal families in een rustig provin ciestadje. Dat stadje wordt echter opgeschrikt door de komst van een invloedrijk en belangrijk man. In de hoofdrollen zijn Hidde Maas, 16.20 Matlock. Amerikaanse serie Afl De krijgsraad (2) Matlock verdedigt Chris Hug hes die beschuldigd wordt van moord op een sadistische luitenant. 17.10 KRO's tekenfilmfestival. NOS 17.30 Journaal. KRO 17.46 KRO's Tekenfilmfestival. KRO 18.00 De Freggels, poppenserie. Afl.: Het ge heim van Prater Piet. 18.25 De kleur van goud, Australische serie. Afl.6: Terug naar de Coorumbong-rivier. Alec vertelt Robbie, dat hij zijn stiefvader niet ver moord heeft. De twee vrienden moeten terug naar school en dat valt voor Robbie niet mee. NOS 19.00 Journaal. KRO 19.18 De mysterieuze vreemdeling, Ameri kaanse serie. Afl.9: Vaderliefde. Jonathan en Mark worden ingehuurd om de kinderen van een broemde filmacteur op te vangen. Geen eenvoudige opgave. 20.15 Inferno en paradijs, spel van geluid, licht, beeld en beweging op de Berlijnse Wannsee gebaseerd op Dante's Divina Comedia in het kader van Berlijn, culturele hoofdstad van Eu ropa 1988. 20.55 Documentaire John Cleese, interview met deze Britse acteur 21.50 Brandpunt, actualiteitenrubriek. NOS 22.30 Journaal. KRO 22.40 Nog is Polen niet verloren, 9-delige his torische documentaire-serie. Afl.6: Een mooie toekomst (1945-1956). NCRV 23.30 Day of the Jackal, Engelse thriller uil 1973 van Fred Zinneman. Anno 1962 - De ex treemrechtse Franse organisatie O.A.S. scha kelt de professionele moordenaar ,,The Jackal" in om president de Gaulle te vermoor den. De plannen lekken uit en de politie staat voor de welhaast onmogelijke opdracht de ge raffineerde moordenaar op te sporen voor het te laat is. 01.47 Einde. perfecte 16.00 Columbo moord, tv-film 17.35 Einde 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak 18.05 Plons 18.10 De smurfen, tekenfilmserie 18.35 C.I.S.O Jumping Lanaken 19.15 Uitzending door derden: Pro- 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.45 Nieuws 20.10 Weerbericht 20.20 Première, filmnieuws 20.50 Fatso, Amerikaanse speel film uit 1980 22.25 Filmspot, achtergrondinfor matie bij de filmactualiteit. Met: Red Heat. -De collega's makeri de brug 22.50 Nieuws. Aansl Paarden- 23.05 Operagala 23.45 Coda 23.50 Einde België/Frans 1 18.00 Vacaturebank 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse 19.30 Journaal 20.00 Sueurs froides, serie van 18 tv-films die iedere vrijdag als drie- 'uik uitgezonden zullen worden als een hommage aan de mees ter van de misdaad Alfred Hitchcock, ingeleid door Claude Chabrol 1. Le chat et la souris. Vetheuil is een kleine apotheker op het platteland. Op een dag komt hij te weten dat zijn vrouw hem. bedriegt. 2 La sublime aventure. Fernand is slager en leeft in perfecte harmonie met zijn vrouw Armande Maar op een dag krijgt zijn 130 kilo zware vrouw een vreemde aandoening. 3. La chute Vader is 55, rijk en al leenstaand. Op een dag hoort hij zijn dochter ruzie maken met haar echtgenoot en hij besluit haar weer in het ouderlijk huis op Paardenkoersen 16.30 ARD Sport e desport 17.15 Tagesschau 17.25 Einde. 17.25 Hart aber herzlic 18.26 Tagesschau 18.30 Hier und Heute, 18.52 WWF-Club, live-programma 19.58 Programma-overzicht 20.00 (TT) Tagesschau. uit 1958 21.50Gott und die Welt, Amorali- sches System? Documentaire over de houding van de kerken vangerschap en met Bericht Parteitag 23.00 Bericht SPD 23.30 Heut'Abend. ARD-Talkshow 00.15 Fluchtpunkt Las Vegas (Nowhere to run), speelfilm uit VARA 18.05 Berichten en ver- keersinfor. 18 08 VARA Radio 1 vrijdageditie AVRO: 19 02 "Hobby- vitaminen NCRV: 20.02 Water ei. vuur. 21.02 Jazztime. 22.02 NCRV- vrijdag-sport NOS: .23.07 Met het oog op morgen VOO 0.02 Slem- Radio 4 na 18 uur NOS 18 00 Nws. 18.02 Aspekten van de Kamermuziek: Reizend Mu ziekgezelschap. 19 00 De Boven bouw, hedendaagse muziek. 20.00 Nws. 20.02 Holland Festival Oude Muziek 1988. The Consort of Mu- sicke o.l.v Anthony Rooley m.m.v. Emma Kirkby, sopraan en David Thomas, bas (ca 21.00 Muziek- spiegel). 22.30-24.00 NOS Jazz Radio 5 na 18 uur tenlandse werknemers. EO: 20.30 De bijbel open. 21.15-21.30 Zicht op Israël. 16.15 (S) Op volle toeren, selectie van hoogte punten van de afgelopen jaren. 17.00 Derrick, Duitse misdaadserie. Afl.: De beste van de klas. (herh.). TROS 18-OOTRos Sport. 18.25 Van Edison tot CD-video, programma vanaf de Firato gepresenteerd door Chriet Ti- tulaer. 18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het terras, (herh.). 19.00 De dieren van Afrika, natuurserie. Afl.22. Speurtocht naar voedsel. 19.22 (TT) De kip en het ei, serie. Afl.. Avond dienst. Wanneer Harry zich teveel in de pro blemen van een meisje verdiept, wordt zijn vrouw achterdochtig. NOS 20.00 (T) Journaal. TROS 20.29 Te land, ter zee en in de lucht, spelpro gramma vanuit de Efteling in Kaatsheuvel. Thema: Vlieg er eens uit. Presentatie: Jack van Gelder. 21.30 TROS triviant, spelprogramma 22.15 De begrafenis (Mr.H. is late), humor met Eric Sykes, John Alderton, Bobby Ball. 22.45 TROS aktua export - Europa 1992, ex portmagazine rond het thema: Europa 1992 23.25 (S) Vocalisten concours Den Bosch, li- ve-uitzending m.m.v. het Radio Symfonie Or kest o.l.v. Yoav Talmi. NOS 00.40 Journaal. 00.45 Einde. 01.45 Tagesschau 00.50 Nachlgedanken 01.55 Einde 10.00 Tagesschau und Tagesthe- 10.23 Die Sport-Reportage 10.55 Herkules, der Held von Kart- hago (La vendetta di Ursus), Itali aanse speelfilm uit 1961 12.10 Auslandjournal. vrije tijds- 16.25 Freizeii daraus machen magazine. 16.55 Heute. Aansl Aus den Lan- dern 17.10 (S) Tele-lllustrierte, actuali teiten, sport en amusement. 17.45 Ein Engel auf Erden, serie 18.56 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal, buitenland- correspondenten doen verslag 20.15(TT) Ein Fall fur. 21.45 Heute-Journal, actualiteiten. 22.10 Verslag van de SPD-partij- dag in Munster 22.40 Aspekte, cultureel magazine 23.20 Die Sport-Reportage 23.50 Europaische Filmkomodien. Zwei verriickte Kinovögel (Arpa Colla), Griekse speelfilm uit 1982 01.30 Heute OMROEP RIJNLAND 17.00-17.30 Vandaag vooraf 17.30-19.00 Vandaag de dag 19.00-20.00 Leiden Lokaal 20.00-21.00 Voorspel (sport) ZATERDAG Radio 1 voor 18 uur NOS. elk heel uur nieuws TROS 7 03 TROS nieuws show met om 7 08 Natuurrubriek; 7 20 Het weer. 7.25 Visrubriek, 7.33 Uitgaantips, Afl,3: Die Suche nach dem Frieden. 22.50 Wiedersehen mit Kommissar Haferkamp: Tatort. Duitse mis- 16.20 They v 17.10 Children's BBC 17.15 Popeye, tekenfilmserit zenslag: 9.08 Cultuurhistorisch ko ken; 9.20 Kieskeurig; 9.35 Planten- rubriek; 9,50 Autorubriek; 10 08 Van boeken bezeten; 10.25 Prij zenslag, spel; 10.35 Op uw ge zondheid; 11 08 Prijzenslag, finale, 11 20 Tips voor woninginrichting, 11 30 Studiogast; 11.47 Toerisme 12.03 Oud Plaatwerk met Herman Emmink. NOS 12.56 Meded. voor land- en tuinbouw TROS. 13 06 TROS Aktua 13.30 TROS Country 14 30 TROS aktua sport Radio 2 voor 18 uur 18.05 Think it. do it, kinderpro gramma. 18.35 Neighbours, serie 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus. regionaal nieuwsmagazine 20.00 Wogan, talkshow 20.45 Best of British, 5-delige docu mentaire-serie. Afl.5 21.15 22 Years of the Two Ronnies 22.00 Journaal 22.24 Regionaal nieuws en week- 22.30 Playing for real, comedy-s (Schotse), Menselssohn. Symfonisach gedicht Till Eulen- spiegel, R.Strauss. 00.30 The Heist, Amerikaanse speelfilm uit 1972 van Don Mc- Dougall 07.45 Open University 09.25 The Kid, tekenfilm 09.30 Up2U (It's up to you), geve eerd live magazine 16.00 Nieuws e 7 03-16.00: VARA's Vrije Zaterdag: 7.03 Non-stop oude hits. 8.03 De Opening. 12 03 Bureau noodzaak 13.03 Een vleugje parfum in de da gelijkse spruitjeslucht van het poli tieke gebeuren 13.25 Typisch Hol lands KRO 16 03 Echo 16 10 Zin in muziek 17 03 Glas in lood Radio 3 voor 18 uur NOS: elk heel uur nieuws NCRV 7 03 Drie voor negen 9 03 Gospel rock. 10.03 Popsjop 12 03 Paper clip-Radio. 14.03 Popstation. 16.03 NCRV-zaterdag-SDort NOS 18.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.45 Sesamstraat. 19.00 (TT) Jeugdjournaal. 19.10Het Klokhuis: Schoonheid, (herh.) 19.25 Cinemakkie, kinderprogramma waarin je lachend alles te weten komt over het maken van films. Afl,: Wat is een instelling. Film: de Graaf, met Charlie Chaplin. 20.00 Journaal. 20.29Avondvoorstelling: Leonard Bernstein zeventig, verjaardagsgala vanuit Tangle- wood/USA. M.m v. het Boston Symphony Or chestra o.l.v Seiji Ozawa en Leonard Bern stein. Werken van Haydn en Tsjaikovsky. Gastvrouwe: Beverly Sills 22.35 Uitreiking theaterprijs, reportage vanuit de nieuwe schouwburg in Rotterdam over het jaarlijkse Thaterfestival 22.50 Journaal. 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.05 Einde. ZATERDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven i 09.05 Einde. i slechthorenden si One man and his dog 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 F 17.00 Dr Kildare, serie 17.30 Boating butler, serie waarin Tony Butler zijn visie geeft op the Midlands. Deel 6 (slot) 18.00 Starr brass, muziekprogram- 18.30 Eating out with Tovery, culi nair programma 19.00 (ZW) The Falcon in Mexico. Amerikaanse speelfilm uit 1943 van William Berks 20.10 Campus Champ, korte film. 20.30 Live from the Proms. Het Amsterdams Concertgebouw Or kest o.l.v Riccardo Chailly voert de volgende werken uit: -Ouver ture Idomeneo, Mozart; -Piano concert no 19 in F gr.tKV 459, Mozart; -Piano Radu Lupu; - Symfonie no 3 in d.kl.t., Bruckner Vervolg om 21 25. 21.05 100 Years of music, pause programma. 21.25 Live from the Proms. vervolg. 22.45 Alas Smith and Jones, come dyserie 23.15 Edinburgh International Fes tival Report. 23.45 Newsnight, actualiteitenma gazine. 00.30 Weerbericht 00.35 (ZW) Les visiteurs du soir. Franse speelfilm uit 1942 02.25 Einde Sky Channel Toppers van loen klassiek. 10.00 Caroline. 1100 Kurhausconcert. World Saxophone Orchestra o.l.v Ed Bogaard VOO 12 02 Strauss Co. NOS. 13 00 Nws VOO 13 02 Veronica Klassiek. Radio Symfonie Orkest met cello 14 20 Veronica Kamermuziekserie 87-88; Sopraan en piano 15.06 Nieuwe grammo foonplaten en cd s. 16.00 Lang leve de operal 18.00 Branded. 18.28 The Headline News 18.30 Earthfile 18.57 The Weather Report 19.00 Hazel 19.28 The Headline News 19.30 Land of the Giants. 20.27 The Weather Report 20.30 Arts Channel Special. 21.58 The Headline News 22.00 Journey to the Unknown 22.58 The Headline News 23.00 New Music. 00.00 Made in Germany 00.57 The weather report 01.00 Benny Goodman Plays Again 02.00 Charlie Byrd - Part 1 02.40 Africa - Part 8 03.30 Closedown 12.00 Countdown. Superchannel 16.00 Supertime. 17.30 Formula One 18.30 Tape Club.Magazine 19.25 Weerbericht 19.30 Dick Turpin 20.00 Twilight Zone 21.00 Lady of the Camellias 22.00 Super Channel nieuws 22.15 Super Channel nieuws 22.30 Weerbericht 22.35 Sportwereld 23.35 James Brown 00.35 Music Box 02.35 Einde Radio 5 voor 18 uur NOS: 6.30-6 49 Scheepv - en marktber en uitgebreid weerber 9.00 Nws 9.02 NOS Sportief 9.25 Waterstanden. FEDUCO; 9.30 Hol landse nieuwe. 9 45 Leven in vre de 10.00 Meer culturen EO 10 15 De muzikale fruitmand. 11 15 Als mensen veranderen. 11 45 De besten van orkesten. NOS 12 00 Nws. EO: 12.05 Meer dan een lied alleen 1 12 45 Vragen naar de weg NOS 13.00 Nws EO. 13 10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro (Open deur). AVRO: 14.00 Jazz- spectrum. 16.30 Minion. NOS: 16.05L'Archipel Aquitaine ,,Des eaux melees 17.00 Portrait de Patrick Baudry 17.10 Le Bordeaux du XXIeme Sie- cle. 17.35 La liberté Stéphanie 18.05 Récréation 18.35 Des Chiffres et des Lettres 18.55 Les Breves 19.05 Le Noeud de Viperes 20.40 Catherine Lara a l'Olympia 23.40 Fin de programme. ■lillfllHIEfM De kabelkrant van het Leidsch Dagblad is dag en nacht (uitgezon derd de avonduren van 18.00- 23.00 uur en za en zo van 18.00- 01.00 uur) te zien op kanaal 2. De kabelkrant biedt berichten uit de re gio, binnen- en buitenland, sport- meuws, aankondigingen, adverten ties en weerbericht. De kabelkrant is m 107 000 gezin nen in Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp. Lisse. Noordwi|k, Noordwijkerhout, Oegstgeect. Rijnsburg, Sassenheim, Valken burg, Voorhout. Voorschoten, War mond, en Zoeterwoude te ontvan 16 30 Homonos EO 17 00 Licht en uitzicht, INFORM VAN DE RIJKS- OVERH 17 45 De Nederl Antillen NOS 17 55 Meded en schippers- RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met nieuws, aktuahteiten, weers- berichten en verkeersinformatie 12.00-13.00 Lunch-uur met nwsoverzicht. progr.aank,, ser- vicerubr,, weerber., verkeersmf., land- en tuinbouwml., de kwis Hebbes en de voorstelling da

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 25