'Leiden is mijn maitresse' 'Geen sluiting theaters' Intrigerende Arno Hintjes Komisch en meeslepend KIJKUIT Exposities Concerten Leiden Den Haag Amsterdam Rotterdam VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1988 KUNST PAGINA 23 Peter van Zonneveld signeert op veertigste verjaardag 'Heimwee naar Mongolië' heet de nieuwe bundel van de Leidse letterkundige Peter van Zonneveld. Op zijn veertigste verjaardag a.s. zaterdag signeert hij zijn nieuwe werk bij Kooreman en Stolk aan de Nieuwe Kijn (van 15.00-17.00 uur). Aanleiding voor een gesprek met hem over zijn literaire werkzaamheden, reizen en Leiden. Van Zonneveld vertelt enthousiast over zijn Leidse jeugd. "Leiden is een zeer stimulerende stad om ge boren te worden. Heel vroeg is mijn belangstelling voor literatuur en geschiedenis gewerkt. Vooral door Emiel Fangmann door mijn ouders. Op mijn vijfde kwam ik met mijn moeder voor het eerst in de Lakenhal. Mijn vader was geabonneerd op het Leids jaar boekje. Op mijn achtste kwam ik in het Museum voor Volkenkunde. Daar werden elke zondagmiddag films vertoond. Mijn grootvader, die nu 94 is, kan nog prachtig ver tellen en heeft nog meegemaakt dat de paardetram plechtig door de studenten ten grave werd gedra gen". In 1960 ging Van Zonneveld naar het Bonaventura-college. "Daar kwam ik in de schoolkrant terecht, samen met Boudewijn Büch, mijn beste vriend. In die schoolkrant De Vonk schreef ik Amsterdamse Kunstraad: AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse Kunstraad denkt dat de ruim vijf ton die de gemeente wil bezuinigen op de theateraccommo daties niet hoeft te leiden tot de sluiting van een theater. Dit blijkt een rapport over de gesubisdieerde Amsterdamse theaters dat gisteren aan wethouder Luimstra van kunstzaken werd gepresenteerd. In deze nota is ook aangegeven hoe voor de Amsterdamse theaters een bezuiniging van 547.000 gulden zou kunnen worden gevonden. Vo rig jaar wilde B en W dit geld be sparen door de Kleine Komedie te sluiten, maar dit werd voorkomen dankzij een actie van de cabaretier Youp van 't Hek. Hoewel de Kunstraad principeel tegen de bezuinigingen is, heeft hij gezien de wens van de politiek ge zocht naar pbsten waar de bezuini gen het minst pijn doen. Omdat de raad vindt dat eerder in termen van "herverdeling" van de gelden ge dacht moet worden, doet de raad daarnaast een aantal aanbevelin gen voor de verhoging van bepaal de subsidies. De Kunstraad is van mening dat op de budgetten voor de publiciteit en de technische organisatie van het Muziektheater een bedrag van totaal 550.000 gulden kan worden bezuinigd. Het aantal theatertech nici dat de verschillende theaters in dienst hebben loopt volgens de raad zeer uiteen. Het Muziekthea ter heeft meer technici in dienst dan alle andere theaters samen. Om aan deze "relatieve luxe" een eind te maken is herschikking hier od ziin Dlaats. aldus de raad. Een bedrag van 75.000 gulden kan volgens de Kunstraad bezui nigd worden op de programmering van de bovenzaal van de Stads schouwburg. Die vormt in haar ogen geen toevoeging aan het be staande theateraanbod en kan daarom beëindigd worden. Ook de voorstellingen in de twee kleine za len van Frascati kunnen wat de Kunstraad betreft geschrapt wor den (bezuiniging 50.000 gulden). Dat theater zou zich bij de pro- PRINCE - Het Italiaanse ministerie van cultuur heeft gisteren toestem ming geweigerd voor een optreden van Prince komende maandag in het Stadio dei Marmi (het marme ren stadion) in Rome. Minister Vincenza Bono Parrino verklaarde dat het stadion met een capaciteit van 20.000 toeschouwers „in een vergaande staat van verval" verkeert en niet verder in de waag schaal moet worden gesteld door een popconcert. Het Stadio dei Marmi is een nationaal monument. Ook een concert van Deep Purple op 11 september mag om dezelfde reden niet in het stadion plaatsvin den. grammering op de grote zaal moe ten concentreren. Verder is de Kunstraad van me ning dat het programmeringsbud get van de Staddschouwburg met ongeveer de helft tot 750.000 gul den gekort zou kunnen worden, onder andere omdat dit theater naar zijn mening geen produktie- taak heeft. De raad vindt dat niet nodig, omdat er voldoende aanbod is om de Amsterdamse zalen inte ressant te programmeren. De programmering van de Stads schouwburg stemt de Kunstraad niet tot tevredenheid. "Het lijkt op die van een provinciale schouw burg zonder eigen plek in'het palet aan podia in Amsterdam", aldus de Kunstraad. De raad pleit ervoor dat de schouwburg ee»* duidelijk pro- grammeringsbeleid gaat voeren op het gebied van hedendaags interes sant binnen- en buitenlands qq- ziek- en toneelaanbod. De Kunstraad is verder van me ning dat aan de theaters een "meer jarige budgettaire rust" gegaran deerd moet worden, zonder dat voortdurend het "zwaard van Da mocles in de vorm van bezuinigin gen" boven hun hoofd hangt. In plaats van de bouw van een groot nieuw theater in Amsterdam, zoals Joop van den Ende wil, moe ten volgens de raad de mogelijkhe den van Carré - mede voor het aan trekken van buitenlandse voorstel lingen - worden uitgebreid. Actrice Nanni Vermeer overleden DEN HAAG (ANP) - De actrice Nanni Vermeer is donderdag in Den Haag op 57-jarige leeftijd over leden. Ze speelde van 1964 tot ze in 1984 ziek werd bij de Haagse Co- medie. Ze vestigde zich met haar man in Moraira, Spanje en keerde dit jaar terug naar Den Haag waar enige maanden geleden bleek dat haar ziekte dodelijk was. Johanna Maria Chatarina Noor- dermeer werd op 11 mei 193 gebo ren in Beek. Getrouwd met Joop van der Donk debuteerde Nanni van der Donk in 1954 bij de Schouwspelers als mevrouw Hal ma in „Boefje" van M. Brusse. Ze speelde enkele jaren bij Nieuw Jeugdtoneel, Arena/Nieuwe Ko medie en Nieuw Rotterdams To neel, deed twee jaar vrijwel alleen televisiewerk en werd in 1964 geën gageerd bij het toneelgezelschap in Den Haag. Daarbij vertolkte ze in twintig jaar ongeveer vijftig rollen terwijl ze ook nog optrad in televi- sieprodukties bij de toenmalige NTS, de AVRO en de NCRV. Gezien: Arno Hintjes, do. 1 sept. LVC Lei- LEIDEN - Het nieuwe van het LVC is begonnen. In ver gelijking met voorgaande jaren is de samenstelling van het pro gramma iets gewijzigd. In de nieuwe opzet is bewust gekozen voor entertainment voor een bre der publiek. Het filmhuis laat dit seizoen bijvoorbeeld meer ruim te voor films die bewezen heb ben het publiek te kunnen boei en (zonder nu direkt een Rambo- bioscoop te worden), terwijl iets minder aandacht zal worden be steed aan de zogenoemde artis tieke kwaliteitsfilm (zonder dit type film overigens helemaal van het programma te schrappen). Zo ook met de muziek. Er zal dit komende jaar bewust gestreeld worden naar bands en/of arties ten die zich meer op het grotere publiek richten. Het concertseizoen begon gis teravond met Arno Hintjes, de vroegere voorman van de Belgi sche formatie T.G. Matic. Deze gedenkwaardige band werd in 1980 opgericht, tezamen met on der andere gitarist Jean-Marie Aerts en drummer Rudy Cloet, die ook gisteravond van de partij waren. Kenmerkend voor T.C. Matic was de energieke, beuken de grote stadsmuziek, gevoed door een sVakke, monotone rit mesectie en de vrijgevochten melodiepartijenn van gitaar en orgel. Door de inventieve, nieu we 'sound', die nogal haaks stond op de traditionele opvat tingen leek de groep zijn tijd ver vooruit, echter bij gebrek aan er kenning wordt zij in 1986 ont bonden. Sindsdien heeft Arno Hintjes twee solo-elpees gemaakt, waar van vooral het recente 'Charla tan' het bewijs levert, dat hij zijn muzikale draai weer helemaal gevonden heeft. Op dit album worden de laatste resten van T.C. Matic vermengd met het beste wat hij in zich heeft. Het gezellige en bomvolle LVC kreeg dan ook een heerlijk con cert voorgeschoteld, waarbij het zwaartepunt van het repertoire duidelijk nog rustte op nummers uit de T.C. Matic-periode, afge wisseld met rustigere bluesey- en chansonachtige songs. Intens als Hintjes is in zijn mu- ziekbenadering. liet hij zich op het podium weer zien als een op rechte, intrigerende persoonlijk heid die zich volledig overgaf aan zijn muziek. Deze was keihard, meedogenloos beukend en heer lijk strak, met absolute hoofdrol len voor gitarist Jean-Marie Aerts en drummer Rudy Cloet. Arno zelf bleek goed bij stem. Met zijn kenmerkende dikke rauwe stemgeluid ontlokte hij het enthousiaste publiek tenslot te 3 toegiften. Een voortreffelijk begin van het nieuwe LVC sei zoen. THOMAS DE LEEUW mijn eerste stukken, over Dic kens". Toen is hij het jongste lid ge worden van de Nederlandse afde ling van de Dickens Fellowship met Bomans als voorzitter. In 1966 hield hij bij het jubileum in Leiden zijn eerste toespraak. In 1967 ging Van Zonneveld in Amsterdam Nederlands studeren en later ook biologie. "Daar maakte ik de Maagdenhuisbezetting mee. Met Boudewijn Büch ging op reis naar Engeland om de huizen van Dickens en Bilderdijk te bezoeken. Bepakt met de prachtigste boeken kwamen we dan thuis". Aan het eind van zijn studie werd Van Zonneveld bij prof. Gomperts wetenschappelijk medewerker moderne letterkunde aan de Leid se Universiteit. Daar werkt hij nog steeds. Hij richt zich voornamelijk op de literatuur van de 19de eeuw en de Indische letteren. Wel bleef hij in Amsterdam wonen. "Als je daar aan gewend bent is het moei lijk om terug te keren. Ik vind Lei den een soort maitresse. Leuk om af en toe te bezoeken, maar je moet er niet mee samen wonen". Op het gebied van de 19de eeuw en de Indische Letteren zijn er werkgroepen opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een in 1766 opgerich te Leidse Academie van schrijvers en letterkundigen, een eerbiedig waardige instelling, waar je voor gekozen moet worden. Ze wil de bestudering van literatuur en ge schiedenis stimuleren en bezit een prachtige bibliotheek. De maat schappij geeft jaarboeken uit en reikt literaire prijzen uit. "Mijn taak als ondervoorzitter van de maatschappij is vooral het doen aanbrengen van gedenkste nen. In Leiden heb ik me bezig ge houden met de gedenkstenen voor Bilderdijk, Jaocob Geel en Knep pelhout aan het Rapenburg. In Pa rijs is er één voor Busken Huet. Re centelijk is er één voor Jacob Vos- maer in Den Haag onthuld. De maatschappij is een bloeiend gezel schap". Mooiste stad Van ZonneveTd vindt Leiden de mooiste stad ter wereld zoals hij ook schreef in 'Het Land der Lette ren'. Zijn belangstelling voor rei zen werd gewerkt door het Muse um voor Volkenkunde en de Hor tus Botanicus met zijn tropische kassen. Hij verzorgde voor Quer- ido's letterkundige reisgids het hoofdstuk over Leiden en schreef vervolgens een boekje met een lite raire wandeling door Leiden, "Ik heb jarenlang met studenten wan delingen gemaakt langs allerlei be zienswaardigheden". Via Adriaan van Dis kwam hij in 1976 als medewerker bij de NRC te recht. Daarin publiceerde hij voor al over reizen, waarbij zijn histori sche belangstelling op de voor grond staat. Voor de serie 'Aardse paradijzen' schreef hij over hortus sen. Voor 'Behouden huizen' be zocht hij beroemde huizen van schrijvers en biologen. Op het ogenblik loopt er een serie over ro mantische reizen. 'Heimwee naar Mongolië' gaat over Azië. Van Zonneveld schrijft daarin over Sri Lanka, Leningrad, Buitenzorg (Bogor) en de (trein reis Rusland-Mongolië-China-Ti- bet-Nepal. "Ik heb een adembene mende tocht gemaakt van de hoofdstad van Tibet, Lhasa, naar Kathmandu in Nepal. Ook een le vensgevaarlijke afdaling met de autobus, op een weg die vierdui zend meter omlaag gaat. Daar ge beuren ook regelmatig ongeluk ken. De bus rijdt dan langs afgron den, zonder afrastering". Le ningrad maakte ook een diepe in druk op Van Zonneveld. "Maar het absolute hoogtepunt was wel Mon golië. Dat heb ik altijd als het einde van de wereld beschouwd. Daar ben ik alleen met de trein doorheen gekomen, mar dat was zo'n onver getelijke ervaring, die ruimte en dat landschap. Prachtige wolken luchten en al die roofvogels, ra ven". Van Zonneveld wil ook heel graag naar Indonesië terug, maar wil volgend jaar eerst een reis naar het Caraïbisch gebied maken. Naast reisverhalen publiceerde hij het dagboek van de student Ni- colaas Beets, een bloemlezing uit het werk van Bilderdijk, een bloemlezing romantisch verhalen en een uitgave van Beets' gedicht 'De Maskerade'. Tegenwoordig heeft hij onder zijn redactie een 19de eeuw reeks bij uitgeverij Con serve, wasarbij leuke verhalen in oorspronkelijke spelling worden afgedrukt. Boekjes van Beets, een reisverhaal van Kneppelhout, een verhalenbundel van Alexander Verhuell. Pas verscheen hierin de eerste novelle van Bosboom-Tous- saint, Almagro. Daarnaast is de laatste jaren zijn belangstelling voor de Indische li teratuur sterk toegenomen. Met Rob Nieuwenhuys heeft hij de werkgroep Indische letteren opge zet. Bij uitgeverij Conserve is er ook een serie over Indische letter en verschenen, o.m. de Indische boeken van Carry van Bruggen. Bij Rob Nieuwenhuys' tachtigste ver jaardag heeft hij onlangs een bloemlezing gemaakt uit het Indi sche tijdschrift 'Oriëntatie', dat Nieuwenhuys daar heeft geredi geerd in de tijd van de politionele acties: 'Heel merkwaardig dat er een literair tijdschrift was waar zo wel Nederlanders als Indonesische schrijvers aan meewerkten, terwijl de kogels zo ongeveer om je oren floten". In de toekomst wil Van Zonne veld nog meer aan de Indische lite ratuur gaan doen. De werkgroep Indische letteren leidt, mede door Rob Nieuwenhuys' inbreng, een bloeiend bestaan. Over de universi teit merkt hij op: "Door de bezuini gingen is de situatie aan de univer siteit verslechterd. Er wordt op een hele slordige manier met de Neder landse cultuur omgesprongen. Mijn aardigste collega, Harry Scholten, is overleden en wij mis sen hem allen zeer. Er is geen op volger. Door de drukte van vele studenten die moeten afstuderen is er een grote belasting voor ons al len. Sinds 1975 is er veel veranderd. Ik hoop dat we in de toekomst weer meer tijd voor onderzoek krijgen". Volgend jaar gaat Van Zonne veld promoveren op een proef schrift over de Leidse romantiek, waarin schrijvers als Beets en Kneppelhout centraal zullen staan. Daarna komt zijn lang verwachte biografie over de dichter Bilder dijk uit. "Die belangstelling is ook in Leiden begonnen. Met vrienden ben ik nog in het huis van Bilder dijk op de Garenmarkt geweest, dat in 1967 is afgebroken. Bij het licht van kaarsen hebben we daar gedichten van hem staan voordra gen, nadat we er 's nachts waren in geklommen". Van Zonneveld is geen theoreti cus. "Ik heb heel veel theoretische literatuur moeten verwerken, daar heb je natuurlijk wel wat aan ge had, maar ik heb minstens zo veel gehad aan biologie, de exacte bena dering. Die is vooral praktisch gericht". "Ik vind ook dat de universiteit een taak heeft om de maatschappij van informatie te voorzien. Ik zou ook in de toekomst meer boeken willen schrijven die voor meer mensen begrijpelijk zijn. Als je een artikel schrijft voor een vaktijdschrift hoor je daar nooit iets over en als je hetzelfde anders vertelt voor de NRC krijg je wel reacties. Het is een taak van de universiteit veel te bereiken". Veranderd Tenslotte komen we terug op Leiden, waar Van Zonneveld zijn vele gebieden van belangstelling aan te danken heeft. Hij heeft Lei den in ruim dertig jaar sterk zien veranderen. "We hadden voroeger gymnastiekles op het Pieterskerk plein. Daarna heeft Leiden in de ja ren zeventig een periode van verval meegemaakt, waarin het slecht ging. Dat plein stond toen vol au to's. De laatste jaren zie ik echter positieve ontwikkelingen. De res tauratie van het Burcht-complex. Ook het punt bij de Morspoort, Mo len De Put en de Zeevaartschool met de nieuwe brug is heel mooi geworden. Het museum Boer- haave krijgt een nieuwe behuizing. Het Pieterskerkplein is weer stil. Het huidige stadsbestuur doet een heleboel goede dingen, ook op het gebiëd van de woningbouw. Ook tot grote tevredenheid stemt het feit dat de natuurhistorische pre sentatie in het Pesthuis komt. Het Museum voor Volkenkunde is prachtig geworden. Ik mag graag de stad Leiden binnenfietsen vanuit Amsterdam. In de Hortus ga ik met mooi weer de scripties van mijn studenten lezen". Nieuw programma Freek de Jonge: LEIDEN - Als er één ding opvalt in het nieuwe programma van Freek de Jonge, dan is het wel dat er als het ware 'twee duide lijk verschillende Freken' naar voren komen. Of het programma nu juist daarom 'De goeroe en de dissident' heet?! Neen, zo een voudig ligt het allemaal niet. 'De goeroe en de dissident' lijkt als titel niet zozeer iets van het programma te zeggen dan wel Freeks positie in de Neder landse theaterwereld te bepalen: hij is immers goeroe en dissident tegelijk. De steevast uitverkoch te zalen en het epigonendom van cabaretiers, dat wil zeggen de na volgers van zijn vorm van thea termaken, geven genoeg aanlei ding om hem de status van 'goe roe' te verlenen. Freek de Jonge heeft zich dat soms laten aanleu nen, maar toch ook vaak genoeg geprobeerd om zich als een dissi dent daaraan te onttrekken. Dat zijn publiek zich wel eens al te gemakkelijk gewonnen gaf, heeft hij op het toneel toch me nigmaal afgestraft. In dat licht bezien is de twee deling in 'De goeroe en de dissi dent' opvallend. Vanaf het begin van de voorstelling tot en met een gedeelte na de pauze bedient een goed op dreef zijnde Freek de Jonge het publiek met voor zijn doen lichte kost. Het is alle maal goed en vrij gemakkelijk te volgen - geen ingewikkelde, in elkaar overlopende verhaalfrag menten met actuele 'terzijdes', die we van vorige programma's kennen. "Ik ben gestopt met ro ken". luidt de openingszin. Freek heeft een plastic zak (nota bene met een sigarettenmerkre clame) over zijn hoofd. "Zo krijg ik het ook benauwd, en 't is stuk ken goedkoper". momming, beschrijft hij een an ticlimax in zijn quiz-beleving en doet hij confidenties over de Zangeres zonder Naam en Lee Towers. Freek de Jonge komt zijn publiek een heel eind tege moet, want hij wil 'vertrouwen' opbouwen. Dan blijkt, dat 'ver trouwen' het eerste van een reeks begrippen vormt, en die begrippen brengen een lijn aan in het programma: vertrouwen - concentratie - discipline wijs heid - liefde/diep verlangen - ver geving en misschien is daaraan ook nog 'onthechting' toe te voe gen. Tegen de pauze zitten we bij 'concentratie' waarbij Freek de Jonge in de beste Toon Her mans-traditie moeite heeft om weg te komen. Bij 'discipline' mogen we een gedicht helpen af maken. Freeks reacties zorgen voor de nodige hilariteit, waarna de stemming ineens omslaat. We gaan muisstil luisteren naar die andere Freek, die ons meesleept in zijn parabelachtige verhalen vol grillige fantasie. In de rol van Henk spreekt hij met zijn stervende vrouw, die op de ster- vensbegeleidster ligt te wachten. We zien hem tevens bij haar graf, waarna aspecten van de verschil lende verhalen door elkaar gaan lopen. Dat is de andere, de on grijpbare Freek de Jonge: soms zweverig, soms pathetisch, maar veelal met intrigerende beelden, die je met de nodige vragen opza delen. Met muziek van Mahler op de achterogrond creëert hij ten slotte een sfeer van gedragen verhevenheid, die hij uiteinde lijk zelf weer met een grappig versje en wat grillen teniet doet. Dat laatste is een beetje jammer en verstoort de tweedeling van 'De goeroe en de dissident', die toch zo onmiskenbaar aanwezig leek. WIJNANT ZEILSTRA Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie Hooglandse Kerkgracht 17, tentoonstel ling 'Geologie op Postzegels', t/m 4/9; ma. Koninklijk Penningkabinet - Rapenburg 28, dubbelexpositie: 'Tweehonderd jaar verza melen' en 'Schepen met geld', t/m jan 1989; di. za. 10-17 uur, zon- en feestd. 13- 17 uur. Stedelijk Museum De Lakenhal - Oude Sin gel 28-32, 'Een Nieuwe Synthese', Geo- metrisch-abstracte kunst in Nederland 1945-1960, tot 3/10; di. t/m za. 10-17 uur, zo. 13-17 uur, 3/10 10-12 uur. i Job Ub- Hooglandse Kerk, Piet de Boer met olie verf, gipsafgietsels van in klei geboetseer de figuren en aquqrellen, t/m 24/9; ma. 13- 15.30 uur, di. t/m za. 11-15.30 uur. 't Huys Benee - Nieuwe Rijn 3, permanente tentoonstelling van werk Leny Noyen, vr. 14-16 uur en za. en zo. van 12-16 uur Het Achterhuis - Nieuwe Rijn 38, perma nente expositie; Vijf eeuwen mode in mini atuur, di. t/m za. 10-16 uur. Nutsspaarbanken - Doezastraat 35/37 en Oude Rijn 56. exposities van leden van de Grafiekwinkel Inkt, o.a. etsen, litho's en houtsnedes. Signaal, Studio voor vormgeving - Groenesteeg 10, ontwerpers en vormge vers tonen diverse ontwerpen, levens pre sentatiemappen. do. 12-21 uur, vr, 12-18 Stichting Beeld en Grafiek - Hooglandse Kerkgracht 20A, werk van Feng, Erik-Jan Kuiper en Cees van den Oever, atelierbe- zoek na afspraak, tel:146024. Sociëteit Quintus Korte Mare 34, tentoon stelling van leden van Quintus in de vorm van schilderij, druk, foto, tekening of beeld. Galerie Amber - Hooglandsekerkgracht 8, Oostaziatische kunst: basiscollectie van Ir ma Roefs-de Wit, Japanse en Chinese rol- schilderingen; tevens tentoonstelling van Lak-Galerie - Cleveringaplaats 1, fotower ken van J.W. ter Horst, tot 17/9; ma. t/m vr. 10-22 uur. Ars Aemula Naturae' - Pieterskerkgracht 9. 'Frans Hamer 80 jaar', schilderijen, glas-in- lood, mozaïk, tekeningen en etsen, tot 10/9; dag. 10-17 uur, zo. 14-17 uur. Intermezzo - Haarlemmerstraat 226, mari tiem schilderes Jenny Buikhuizen (uit Kat wijk) met aquarellen over onderwerpen als: schepen, zee en strand. Onderzoekcentrum Sturing en Samenle ving - Maresingel 3. schilderijen en tekenin gen van Jan van Eden, tot 16/9; geopend tijdens kantooruren. Galerie 'De Kleine Klup' - Nieuwe Rijn 1fo tograaf Eric de Vries met voornamelijk por tretten en mensfiguren, t/m 12/10; zo. 12- 22 uur, ma. t/m za. 10-22 uur Galerie Time is Art' - Nieuwstraat 10. schil derijen van Cees van den Oever, van 4/9 tot 29/9; wo. t/m za. 14-17.30 uur, do. tot 21 toonstelling van 10 in Parijs wonende kun stenaars, tot 1/10; wo. t/m zo. 12-18 uur en op afspraak. Galerij-Atelier Treetje Lager' - Oude Rijn 138, tekeningen en grafiek van Nienke Ra ven, tot 31/10; vr. 9-18 uur, za 12.30-17 Hillegom Kunstgalerij 'Catherina' - Meerstraatpro menade 12b. Expositie kunstschilder-cera- mist en beeldhouwer Chahab, van oor sprong Persische kunstenaar, opening 3/9, 15 uur; di. t/m vr. 9-18 uur, za. 10-17 uur. Leiderdorp Verpleeghuis 'Leythenrode' - Hoogmade- seweg 55, Ann G.S. de Leede-Venekamp met tafrelen uitgevoerd in kantklostech- mek, tot 15/9; dag. 10-20 uur. Noorden Hotel-Restaurant „De Watergeus" - ab stract werk van Cora van der Haven, lijnte kenen van Anita goudsbloem, tot 24/10; dagelijks vanaf 10.00 uur. Noordwijk Petit Royal - Voorstraat 76, Tiny van der Sar met kleuretsen 'Bloemen en planten in de Orangerie', geopend dag. behalve woe, na 14 uur. Rijnsburg Genootschap Oud Rijnsburg - Oude Vliet- weg 6. permanente tentoonstelling 'De an dere Middeleeuwen'; thema tentoonstel- Voorschoten Voorschotense Kunstkring - Voorstraat 12, werk van Erli Esselink, Jolanda Frederiks. Margarita Garcés, Petra van der Heyden, Fanny Mazure, Daniel Tavenier, Marijke Verhoef en Fiet van de Vijsel, tot 18/9; woe. t/m zo. 14-17 uur. Warmond Galerie De Pomp - Dorpsstraat. Margot Klarenberg Dietz met zijden aquarellen, Jan Dietz met o.a. portretten, landschap, stillevens en Brigitte Rink met keramiek, t/m 22/9; di. 19-21 uur, wo. 10-12 uur, wo- .do.za zo. 14-16 uur. 22/9; di. 19-21 i Klassiek Marijke van Klaveren (Haags Conservato rium) bespeelt zaterdagmiddag het orgel van van de Hooglandse kerk. Aanvang 13.30 uur. Het wekelijkse orgelconcert in de Harte- rugkerk wordt zaterdagmiddag verzorgd door Eric van Dalum (Maassluis). Aanvang 15.00 uur. Pop Willy's Steelcombo. bestaande uit 6 jonge musici allen afkomstig uit Curacao, speelt zaterdagavond in het Leids Vrijetijdscen trum. De instrumenten die worden be speeld zijn steelpans, conga's, bas en drums. Aanvang 22 00 uur, Breestraat 66, Leiden. Leidse Schouwburg vr 2, za 3, 20.15 uur; try-out-voorstellmger Freek de Jonge: 'Dat doet de deur dicht'. Circustheater vr 2.20.15 uur; Paul van Vliet met: "n Gat in de lucht'. za 3. 20.15 uur; Nederlands Philharmo- msch Kamerorkest olv Sir Yehudi Menuhin, mmv Robert McOuffie. viool, werk van Ho- negger, Mendelssohn en Dvorak, zo 4, 12.15 uur; Jaap van Zweden (viool) en Ronald Brautigam (piano), werk van Franck en Ravel. Diligentia vr 2, za 3. di 6. woe 7, do 8.20.15 uur; Youp van 't Hek met: 'Hond op 1 ijs', zo 4. 20.15 uur; Pierrot Ensemble en Ange la Hewitt (piano), werk van Gilles Trem- blay, Steven Gellman en R. Murray Scha ter. di 6,12.45-13.30 uur; Fons Jansen. dag.(beh. ma), 20.15 uur, zo ook 13.00 uur; Musical 'Cats', van Andrew Lloyd Webber, Trevor Nunn en Gillian Lynn. Concertgebouw zo 4. 20.15 uur; Staatskapelle Dresden olv Hans Vonk, werk van Haydn en Bruckner, wo 7, 12.30 uur; lunchconcert Nederlands Theater Orkest olv Jules van Hessen. Muziektheater ma 5 (première), do 8, 20.00 uur; De Ne- derlandse Opera met 'Blauwbaards burcht' van Bariók, mmv Nederlands Philharmo- msch Orkest olv Hartmut Haenchen. Nieuwe de La Martheater Stadsschouwburg vr 2. za 3, 20.15 uur; Staatsoper Dresden met 'Cosi van tutte' van Mozart, zo 4. di 6, wo 7, do 8.20.15 uur, Hoofdstad Operette met: 'Gasparone' van Millocker met o.a Marga de Boer. Jacco van Renes- se en Anita Heins. De Doelen wo 7. 20.15 uur: Rotterdams Philharmo- msch Orkest olv James Colon mmv Toon kunst-koor, werk van Rossini, Verdi, Boc- canegra en Borodin. Rotterdamse Schouwburg vr 2, 20.15 uur; Theaterfestival Sardou- /Wilde/Shaw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 23