TRIPPEL (Suft iteittoa Het Weer NICO SCHEEPMAKER Het geweten (GPD) - Jack van Gelder belde op. Of ik 'Het Journalistiek Ge weten' al gekregen had. van Paul Dankers Paul van Liempt? Ik had geen idee waarover hij het had. Een boekje met interviews waar ik ook in voorkwam. Die jongens waren indertijd bij hem gekomen om hem te interviewen voor een scriptie, maar ze bleken er nu, zonder daarvoor om toe stemming te hebben gevraagd, een heus boekje van te hebben gemaakt voor de verkoop. En dat was nog tot daaraan toe, maar ze hadden hem allemaal dingen in de mond gelegd die hij nooit ge zegd had. Ook stond er klinkkla re onzin in. bijvoorbeeld „Gerard Trebert. waarmee ik bij A.F.C. voetbalde..." Die man is twintig jaar ouder dan ik. daar heb ik nooit mee gevoetbald, zei Jack van Gelder. Ik sprak hem 'beruhigend' toe. Mij stonden vaag twee jongens voor de geest die mij terwille van hun scriptie over de journalistiek hadden uitgehoord, een nobel doel, waarvoor ik altijd bereid ben mij te lenen. Ik vind datje als journalist die zelf vaak een be roep doet op andermans waren kennis zoiets moeilijk kunt wei geren. En zo erg als Jack van Gel der het voorstelde kon het toch nauwelijks zijn... Gisteren kreeg ik het. Met een vriendelijk briefje: „Hopelijk bent u tevreden over de inhoud," en: „Tot slot zou ik u willen vra gen om op- en aanmerkingen, in dien noodzakelijk, aan mij te melden i.v.m. een mogelijke tweede druk." Twaalf interviews met Ben de Graaf, Jack van Gelder. Kees Jansma, Ger Ackermans, Arie Kuiper. Ton Verlind, Peter van Buren. Jip Golsteijn. Henk Hof land. Dick Poons. Simon Ro- zendaal en Nico Scheepmaker. Voorin stond iets, waardoor ik mij ernstig afvraag of ik er wel verstandig aan doe over dit boek je te schrijven als ik mijn blanco strafregister wil behouden: „Copyright, 1988. P. Damkers en P. van Liempt. Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schrif telijke toestemming van de schrijvers." Dus stel dat ik zometeen iets citeer uit de tekst waarin ikzelf van begin tot eind alleen aan het woord heet te zijn, dan krijg ik problemen omdat ik niet eerst schriftelijke toestemming heb gevraagd aan 'de schrijvers', die mij nooit (schriftelijk of monde ling) toestemming hebben ge vraagd mijn door hen verminkte gesproken tekst in een commer cieel boekwerkje op te nemen! Vader, doe het niet!!, smeekten mijn kinderen, we kunnen je niet missen, loop geen onnodige risi co's!!!,- maar dan kennen ze hun vader nog niet! In het belang van 'het journalistieke geweten' (ik prefereer een e achter 'journalis tiek') zal ik toch iets moeten cite ren uit dit slechtste en slordigste („En vanaf 1960 verzorg ik een dagelijkse T.V.-recensie voor de G.P.D. bladen") interview dat ooit met mij gemaakt is, en dat vooral qua toon geheel uit de toon valt. Ik spreek niet in korte, hijgerige zinnetjes, en nu ik er over denk: ik praat ook geen on- Ik citeer: ..Ik was in die tijd op vakantie in Belgrado. In een plaatselijk sportblad kon ik een artikel over Bobogal ontcijferen. Bobogal was een Joegoslavische voetbal ler waar Ajax en DWS om stre den. Daar kwamen veel leugens en advokaten bij te pas. Bobogal verdween spoorloos en ik be zorgde het Ajax-vriendelijke Sport en Sportwereld een inter view met Bobogal, dat het Ajax- bestuur vrijpleitte. De eerste ver sie van het artikel stuurde ik vanuit Joegoslavië en was met potlood geschreven. Mijn moe der heeft het hele verhaal voor me uitgetypt en opgestuur- d."Welnu, die voetballer heette Bobo Sal (hij was de eerste bobo waar het Nederlandse voetbal, nu alweer 31 jaar geleden, mee te maken kreeg). Ik las in een Servi sche krant een interview met Sal, waaruit bleek dat hij niet spoor loos verdwenen was, maar in Joegoslavië zat. Daarover schreef ik met de hand (en met ballpoint) een artikel voor Sport en Sportwereld, dat men op de redactie maar half ontcijferen kon. Adjunct-hoofdredacteur Martin Bremer is toen met de tekst naar mijn moeder gestapt, die aan mijn handschrift gewend was en hem kon vertellen wat er stond... Paul Paul denken dat Yel low Papers de naam van een krant is! En namen worden door hen nooit nagetrokken, dus Bo bo Sal wordt 'Bobogal', Frans Nypels 'Frans Nijpels', Seyss-In- quart 'Seys Inquart', Joop Swart 'Zwart', Wim Jansen 'Wim Jans sen', Ruud van den Hende 'Ruud van de Ende', Eddy Poelmann 'Eddy Poelman', Capelle aan de IJssel 'Cappelle aan de IJssel', Rank Xerox 'Rank Xeros', Dèr Mouw 'Dermouw', Van der Dunk 'Von der Dunk', Günter Wallraff 'Günther WallrafSolzj- enitsyn 'Solsjenitsjin', Hilter- mann 'Hilterman' en Simon Ro- zendaal 'Simon Roozendaal'. Dat is een van de geïnterview den! Misschien is het om al deze re denen geen scriptie geworden maar een boekje. Voor een boek je kun je niet zakken! NICO SCHEEPMAKER Puzzel ïJtli 'J- GARNEERFLESSEN Een beetje afhankelijk van de dosering hanteren wij een paar verpak kingen voor ketchup en mayonaise; gebruiken wij de mayonaise als ba sisingrediënt voor een saus of een salade dan lepelen wij naar harte lust uit de bekende potten en voor ketchup de fles met niet al te nauwe hals. Gaat het om het wat subtielere werk zoals het versieren van toastjes of garneren van een salade dan heeft de tube de voórkeur. Het voordeel van zo'n tube is dat er een wat fijner spuitmondje aanzit maar het nadeel is dat iedereen op een andere plek in het ding knijpt waardoor de tube binnen de kortste keren als een onooglijke worst, waar nauwelijks n<^g mee te werken valt, in de koelkast ligt. Calvé brengt daarom de plastic onderste-bovenflesen die al gebruikt werden voor de sauzen nu ook in een wat kleiner formaat en voorzien van een spuitmondje voor garneer-ketchup en mayonaise. Dankzij de fles le vert ook het langere lijnenwerk geen problemen op. De 'garneerflessen' met een inhoud van 250 ml kosten rond de f 2,50. Horizontaal 1 deel v.e. vliegtuig; 3 uitheemse lekkernij voor velen: 5 aromatisch aftreksei; 7 zeil vaartuig 8 kledings tuk; 9 blaasinstrument. Verticaal: 1 Aziaat; 2 vrouwelijk beroep; 3 op goed geluk; 4 plechtig verzoek; 5 aanzegging door de deurwaarder van b.v. een dagvaarding; 6 uittrek sel \).e. geschrift. Oplossing 1-9: Horizontaal: 1. Ab; 3 aarde: 7 gr.. 9 Vaals; 10 on eer; 11. stelt; 13. pro; 15 ere; 16 les, 18 onder; 20 naald; 22 eg; 23 t.s.; 24 idool; 27 serre; 29 een; 30 iet; 32 sar; 33 anker; 35 sterk; 36 regen; 38 la: 39 Essen; 40 l.o. Verticaal: 1 a.v.; 2 Baarn; 3 als; 4 aster; 5 dolen; 6 ent; 7 gevel; 8 r.r.: 12 er; 13 porie: 14 Odeon; 16 laars: 17 adder; 19 ego; 21 ate; 25 delta; 26 links; 27 stere; 28 rakel; 31 e.k.: 33 ere; 34 ren; 35 s.l.; 37 n.o. VERWACHTE WEERSITUATIE VOOR 3 SEPTEMBER OM 13.00 UUR -0- zonnq misl 19 temperaturen Lichtdruk rn millibaren ophtanrrjen •ZViaijei m w warmtofrpnt H hoge-drukrjetoied ▼-r kou-front L iaqe-dri>get»ed O 'Cjen wmdrchtinq verpfaatsmgsnebfog Kans op een enkele bui in weekeinde Een depressie boven Schotland trekt langzaam naar het noorden en bereikt morgen de Faroer ei landen. Rond deze depressie stroomt dan nog steeds koele en onstabiele lucht over ons land. Boven het relatief warme zeewa ter ontstaan makkelijk enkele buien die vooral de kustprovin cies bereiken. Verder landin waarts neemt de buiigheid af. Een randstoring van hierbo ven genoemde depressie bereikt morgenmiddag noord-Frankrijk en trekt vandaar uit naar het noordoosten. In de nacht van za terdag op zondag bereikt het bij behorende regengebied ons land. De meeste neerslag wordt in het zuiden verwacht. In de loop van zondag komen er van het westen uit opklarin gen. Na het weekeinde krijgen we meer zon en gaat de tempera tuur stijgen. Weersvooruitzichten voor di verse Europese landen, medege deeld door het KNMI, geldig voor zaterdag en zondag: Zuid-Scandinavië: Vrij veel bewolking en van tijd tot tijd bui en. Middagtemperatuur rond 17 graden. Denemarken en noord- Duitsland: Half tot zwaar be wolkt en enkele buien. Middag- temperatuur ongeveer 18 gra den. Benelux: Af en toe zon en en kele buien. Koel met middag- temperatuur van ongeveer 18 graden. Noord en midden Frankri jk. midden-Duitsland: Vrij veel be wolking en van tijd tot tijd regen. Middagtemperatuur rond 21 gra den. Zuid-Frankrijk, Portugal en Spanje: Overwegend zonnig. Middagtemperatuur 26 graden vlak aan zee tot 38 graden plaat selijk in het binnenland van Spanje. Zuid-Duitsland en Alpenlan den: Perioden met zon. Zondag meer bewolking en kans op re gen. Middagtemperatuur onge veer 24 graden in de dalen. Italië en Joegoslavische kust: Eerst nog een enkele bui. Geleidelijk meer zon en droog. Middagtemperatuur rond 28 gra den. Griekse kust: Vrij zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 31 graden. 19.00 en 21.15 u 14.30 uur, 12 jr. LIDO 1. 2. 3. 4, en STUDIO (124130/133210): 'Crocodile Dundee II'. al 'Salsa', al. 'Honneponnetje'. al. Deadly pursuit', dag. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. al. 'Jungle Book', zazo en woe. 14.30 TRIANON (123875): The last em peror', dag. 20.00 uur. 12 jr. REX (125414): How do vou like it', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. KIJKHUIS (142895):'Barfly\ do. Urn zo. 20.00 en 22.15 uur. 'Les enfants du Paradis', ma. >20.00 Bioscopen (voor reserveringen 01720-20800): EURO 1,2,3,4, 'Rambo III'. dag. 18.45 en 21.30 uur. zo. ook 16.15 uur, za., zo. en woe. 13.45.18.45 en 21.30 uur. 12 jr. 'Sign o' the times', dag. 18.30 t 13.30 i ook 16.00 Deadly pursuit', dag. 18.30 en 21.00 uur, zo. ook 16.00 uur. 12 jaar. "Cry Freedom', dag. 20.45 uur, al. Crocodile Dundee II', dag. 18.45 en 21.15 uur. za.. zo. en woe. 13.45. 18.45 en 21.15 uur, zo. ook 16.15 uur', al. Kindervoorstelling: 'Benji', za., zo. en GREENWAY: 'Like father like s do. t/m zo. 15.45 en 19.00 uur, wo. 15.45 uur, al. 'Three men and a baby', do. en vr. 19.00 uur, za. en zo. 14.15 en 19.00 uur, ma. en di. 20.30 uur. woe. 14.15 en 20.30 uur. al. The last emperor', do. t/m zo. .20.45 uur, ma. t/m wo. 20.00 uur, al. 'Yeelen', do. t/m zo. 20.45 uur, al Kindervoorstelling: 'De reddertjes za., zo. en woe. 14.00 uur. al. Katwijk (voor reserveringen 01718-74075) City I: 'Braddock'. do., vr„ za.. zo. en woe. 14.45, 19.00 en 21.15 uur. ma. en di. 19.00 en 21.15 uur City II: 'Avontuur met een staartje, za. en wo. 14.45 uur City II: 'Can't buy me love', do., vr. en zo. 14.45, 19.00 en 21.15 uur. za., ma., di. en woe. 19,-00 en 21.15 uur Noordwijk (voor reserveringen 01719-12800) Lido: geen opgave ontvangen. 2 september 1988 Honderd jaar geleden stond er in de krant: - Eene dame in New-York, met een bijzonder sterk geheugen be gaafd. heeft sedert 25 jaar tel kens als zij eene preek gehoord had. die woordelijk opgeschre ven. Zij heeft zoodoende meer dan 2000 preeken opgeschreven meest alle van de zelfde predi kant. Of zulke hoorders aan lede ren prediker welkom zouden zijn, acht de ..Globe", die het vermeldt, twijfelachtig. - Een Engelsch meisje van 12 jaren, miss Flossi Morse, heeft den Mont Blanc beklommen. - De groote luchtballon „Excel sior", die Donderdag-middag omstreeks halfvijf in den tuin van café „Maas" te Amsterdam is opgelaten, bestuurd door den luchtreiziger Herman Rodenhof, vergezeld van den heer Joh. Bak ker, is te ongeveer 7 uren in de na bijheid van Vollenhoven plotse ling gedaald en in zee terechtge komen. De mand werd geruimen tijd door den ballon door het wa ter gesleept. De luchtreizigers werden echter gelukkig uit hun gevaarlijken toestand verlost door den Vollenhoofschen vis- scher Antonie Mossel, die hen, te halftien, doornatdoch welge moed aan wal bracht. - Uit Aalsmeer wordt gemeld: Ofschoon in het oosteinde van de ze gemeente een hulpkantoor der posterijen is gevestigd, Oostein- derdijk genaamdis het er met de bestelling van brieven enz. treu rig gesteld. Slechts éénmaal per dag worden deze bij velen be zorgd. Wat na elf uren des mor gens te Amsterdam op het post- kantoor komt, bereikt zijn adres eerst in den namiddag van den volgenden dag, soms nog later dan vijf uren. Dagbladen b.v., die toch overal öf nog denzelfden avond öf den volgenden morgen bezorgd worden, komen hier in handen van vele lezers, wanneer het volgende nummer reeds ver schenen is. En zulks op een af stand van nauwelijks twee uren van Amsterdam. Door eenige in gezetenen worden thans pogin gen aangewend om in dezen toe stand eenige verbetering te ver krijgen. - De heer A. Koene van het Ho tel Coomans in de Hoofdsteeg te Rotterdam schonk gisteren aan alle vischvrouwen van de Visch- markt een portret van de Konin gin met het Prinsesje op den arm, in kleurendruk. Vijftig jaar geleden stond er in de krant: - HAZERSWOUDE. In verband met het 40-jarig ju bileum van H.M. de koningin zal Maandag 5 September a.s. des avonds te 8 uur, zoowel in de Ned. Herv. als in de Ger. Kerk een dank- en bidstond gehouden wor den, waarin de plaatselijke pre dikanten, ds. Kiehl en ds. Heu- zenveldt zullen voorgaan. In de R.K. Kerk zal zulks Dinsdagmor gen plaats hebben. LEIDSCH DAGBLAD - ALPHENS B& DAGBLAD HOOFDKANTOOR Witte Singel 1, Leiden 071-161400 Directeur: G. Koopman. Adjunct-directeur: N. Qüakernaat REGIOKANTOREN jlianastraat 19, 2405 CG. Alphen a/d Rijn, 01720-93961. Vuurbaakplein 11. 2225 JB. Katwijk, 01718-12383. Grachtweg 53a, 2161 HM e. 02521-13634. NABEZORGING .-vrij18.00-19.30 uur 071-161499. erdag 13.00-14.00 uur 071-161499. POSTADRESSEN Postbus 54, 2300 AB Leiden. Postbus 83. 2400 AB Alphen a/d Rijn. KABELKRANT Redactie 071-161420 srtenties 071-161363 ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen, wijzigingen, betalin gen ma.-vrij. van 8.30-17 00 uur 071- 161353. ABONNEMENTEN per maand, aan huis bezorgd 23,95 per post (binnenland)35,00 (maandabonnement alleen mogelijk met automatische betaling). per kwartaal, aan huis bezorgd70,95 per post (binnenland)ƒ103,90 per post (buitenland) 293.30 per halt jaar. aan huls bezorgd 141.90 per post (binnenland) 208.05 per jaar. aan huis bezorgd ƒ270.25 per post (binnenland) ƒ402.25 losse nummers (alle dagen) 1.20 Prijzen incl. 6% b.t.w Abonnementsgelden dienen bij vooruitbeta ling te worden voldaan. Restitutie is niet mo gelijk. Abonnementen kunnen op elke gewenste tomatisch Betaling van abonnementen op giro 3203571 t.n.v. Damiate Holding BV te Haarlem Gemiddelde oplage per dag 50.200 ex ADVERTENTIES (behalve Sleuteltjes) ma.-vrij. van 8.00-17.( uur 071-161393. SLEUTELTJES ma.-vrij. van 8.00-17.30 uur 071-143545 REDACTIE (071-161424) (na kantoortijd, zie telefoonboek) Hoofdredacteur: drs. J.W.E. Metselaar Adj. hoofdredacteur: R.D. Paauw Alg. redactiechef: A. van Leeuwen Plv. alg. redactiechef: H. Houtman Stad: H.G. van der Post. Regio Leiden: M. de Graaff. Duin- en bollenstreek: H.I.J. Veldhuizen Alphen: J.P.A. Preenen, Bin./Buitenl./Econ.: W. Fortuyn Sport: A. van Kaam. Features/Extra: W. Schrama Foto-red. W. Dijkman. Aangesloten bij de GPD, de Gemeenschap pelijke Persdienst, met correspondenten in Westduitslano. België. Frankrijk. Groot- Brittanniè. Italië, Spanje, Griekenland en Turkije. Hongarije. Sovjetunie. Israël. Zuid oost Azië. Zuid-Afrika. Verenigde Staten. Zuid-Amerika/Mexico. Nederlandse Antillen en Suriname Ongevallcndienst Elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis) EHBO zieken huis Rijnoord elke dag geopend. Bezoekuren Diaconessenhuis (tel. 071-178178) dagelijks 16.00-17.00 uur en 18.30-19.30 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling 10.30-19.00 uur en na overleg. Jongerenafdeling: 14.30-15.30 uur en Ziekenhuizen St. Elisabeth 071-454545) 14.00-14.45 uur Klasse afd. 14.00-14.45 uure Kraamafdeling Ziekenhuis (tel volwassenen ?n 18.30-19.30 uur 11.15-12.00 uur. n 18.30-19.30 uur gynaecologie 15.00-15.45 uur en 18 30-19.30 t alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur Afdeling CCU (hartbewaking) 18.30-19.30 u kinderen) 14.15-15.0 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19.00 uur. Prematurenafdeling in overleg door lopend bezoek mogelijk. Ernstige patiënten: wanneer doorlo pend bezoek wordt toegestaan' kun nen speciale kaarten worden ver strekt. Kinderafdelingen voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de vol gende tijden: keel-, neus- en oorheel- heelkunde 14.15-15.00 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxen afdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. Rijnoord (tel. 01720-33771): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewaking: 11.00-11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30-15.15 en van 18.30-19.30 uur Kinderafdeling: bezoek voor ouders gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30-15.30 uur. PE KRAKERS BEWEREN DAT ZE DE POLITIE STENEN TEGEN HET HOOFD GOOIEN OM re ZIEN OF ER ECHT ZAAGSEL UITLOOPT -m m WEET JE, LAUMTOT- PAT JE WEERÖIN6 WER KEN HEB IK ME NOOIT GERE/4UOEERD HOE VERKNOCHT PETER AAN (JE l&. r-* ECHTW44R. ELKE OCHTENDALO JIJ NA4R MNKCK ÖAAT, LIJKT HET WEL OF HIER DE DERDE WERELD- OCGiCXó dfTSREEKT NOU 04. PETER ÖAAT DAN VOUEDIö O IT ZIJN BOL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 21