LEIDSCH DAGBLAD Specialisten overwegen actie BRISTOL Nederlandse bossen lijden het meest onder zure regen Vakbond bereid tot centrale afspraken over matiging lonen ALS JE EEN AUTO WILT VERKOPEN, ZET'M DAN NIET VOOR DE DEUR MAAR IN DE KRANT. In AZL mogelijk werkweken van 38 uur C.D v/d WEEK! 'Videobanden blijven maar paar jaar goed' Veronica mag lokale omroep geen programma's aanbieden Telefoonlijn tegen in zee gooien afval Vrijdag 2 september 1988 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 38718 Prijs fl. 1,20 DEN HAAG (GPD) - In vergelij king met andere landen in Europa hebben de bossen in Nederland het meest te lijden onder de zure regen. De bossen in ons land zijn voor 60 procent aangetast, tegen 53 pro cent in Westduitsland en 52 pro cent in Zwitserland. De verzuring is in Nederland vier keer zo hoog als wenselijk. Maatregelen op korte termijn zijn ontoereikend. De cijfers over de dramatische aantasting van Europese bossen werden deze week gepresenteerd op een congres van bosbeheerders en bosbouwkundigen in het Fran se Nancy. Alle Europese bossen zijn aangetast door de luchtvervui ling, zo werd gesteld. Daarom moe ten zeer drastische maatregelen worden genomen om de bossen te redden. De deskundigen eisen vooral wetgeving op Europees niveau. Al le nieuwe auto's dienen te worden uitgerust met apparatuur, die de uitstoot van koolmonoxyde ver mindert. In afwachting daarvan moeten snelheidsbeperkingen voor het verkeer worden inge voerd. Verder is een beperking van zwa velhoudende middelen in het huis houden nodig. Ten slotte moet op internationale schaal onderzoek worden verricht naar de oorzaken van het uitsterven van de bossen. Dat het Nederlandse bos ernstig in gevaar is, werd al enkele jaren geleden duidelijk. Volgens de nieuwste metingen is de verzuring vorig jaar weer gestegen. Dat kwam vooral doordat er meer re gen viel. In natuurgebieden als bos en heide is de verzuring hoger dan in het gemiddelde landschap. Het ministerie van milieu toont zich niet verrast over het cijfer van 60 procent. "Vorig jaar kwamen we al op 53 procent", aldus een woord voerder. "We weten ook dat de be staande maatregelen nog niet ge noeg zijn. De normen zijn in Euro pa nog te laag". Per 1 januari 1989 worden voor Nederland de strenge eisen naar het voorbeeld van de VS van kracht. Het ministerie ver wacht dat ook Denemarken, Grie kenland en Westduitsland daartoe zullen overgaan. Frankrijk heeft een EG-akkoord op dit punt getor pedeerd. De verzuring ontstaat door de neerslag van stoffen als zwavel dioxiden, stikstofdioxiden en am moniak. De landbouw is verant woordelijk voor de helft van de ver zuring. Daarna komt het verkeer met 21 procent, elektriciteitscen trales met 9 procent en raffinaderij en met 6 procent. Overige bronnen (zoals huishoudens met open haar den bijvoorbeeld) veroorzaken de resterende 14 procent. LEIDEN/UTRECHT De specialisten van het Acade misch Ziekenhuis Leiden zijn in overleg over eventuele ac ties, nu van regeringswege de beloofde besluiten over de tarieven uitblijven. Volgens dr. G.J. Fleuren, vertegen woordiger van de Landelijke Spe cialisten Vereniging (LSV), wordt overwogen om 38 uur te gaan wer ken. "Nu werken specialisten in het AZL officieel 50 uur per week. In de praktijk komt het er echter op 80 uur. Wanneer wij ons stipt aan de 38 uur houden, zullen vermoe delijk poliklinieken eerder dicht DEN HAAG (GPD/ANP) - De vakbonden FNV en CNV vinden dat het kabinet in de begroting voor 1989 te weinig geld reserveert voor de bestrijding van de werk loosheid. De bonden zijn bereid, met werkgevers en overheid cen trale afspraken te maken over loon matiging en het scheppen van werkgelegenheid. Zo kan de druk op de werkgevers worden vergroot om echt iets aan de werkloosheid te doen. FNV-voorman Stekelenburg en zijn CNV-collega Hofstede hebben dit gisteren na afloop van een ge sprek met een kabinetsdelegatie la- Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Minimumtem peratuur omstreeks 12 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 18 graden. Zuidwesten wind. matig, aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog krach tig. i onder: 16.39 04.37 en 16.59 ti ten weten. MHP-voorzitter Werk hoven zei nog niets voor een cen trale afspraak te voelen. FNV'er Stekelenburg: "Terwijl er geld genoeg is door miljarden- meevallers wordt niet meer dan een paar honderd miljoen gulden besteed aan maatregelen voor werkgelegenheid. Uitkeringen en ambtenareninkomens worden be vroren, de koopkracht voor deze groepen wordt alleen gegaran deerd. terwijl anderen er wèl op vooruit gaan. Zo groeien de inko mens dus verder uit elkaar." De FNV er zei er veel meer voor te voelen ook in de bedrijven de lo nen te matigen en de zo overblij vende financiële ruimte te gebrui ken voor werkgelegenheidsmaat- regelen. Zonder centrale afspraak zei de FNV-voorman te vrezen dat er onvoldoende gebeurt. CNV'er Hofstede was het geheel met Stekelenburg eens. Hij zei dat de werkgevers ten onrechte nog steeds een groot onderscheid ma ken tussen werkenden (waarvoor ze wel iets willen doen) en werklo- MHP-voorman Werkhoven zei dat het kabinet geen echt nieuwe plannen heeft ter bestrijding van de werkloosheid. Hij voorspelde dat het huidige aantal werklozen van 680.000 over twee jaar nog on veranderd hoog zal zijn en noemde dat "beschamend". (zie verder pagina 3: Ruding roept op tot lage looneisen) Bommenwerper in Noordzee gestort DEN HAAG (ANP) - Op ongeveer 30 kilometer voor de kust van het Westduitse waddeneiland Norder- ney is vanochtend een Tornado jachtbommenwerper van de West duitse luchtmacht in zee gestort. De twee bemanningsleden zijn ver moedelijk om het leven gekomen. Zoekacties van helikopters, red dingboten en andere schepen heb ben tot nu toe niets opgeleverd. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. TIEL (GPD) - Betuwse fruitte lers zijn enortn gedupeerd door de onweersbui met hagel die afgelo pen zondag door hun boomgaarden joeg. Van de 7.000 hectare fruitbo men werden bij die ene bui 250 tot 300 hectare vernield. De oogst van appels en peren is volledig naar de knoppen De totale schade in de Betuwe wordt op 5 miljoen gulden geschat. Ook elders richtten hagelbuien gro te schade aan. In de Noordoostpol der en in Groningen was fruit al leen nog geschikt om tot moes te worden verwerkt. Op de foto: fruitteler Frans van Haarlem uit Buurmalsen bij het door de hagel verrotte fruit. (foto ANP) a.s. zaterdag 3 sept. van 10.00 - 17.00 uur GROTE FITNESS SHOW KETTLER TEAM demonstreert en adviseert bij: JAAF KOOY'S TUINCENTRUM Heereweg 350 Lisse, tel. 02521-19037 TOEGANG GRATIS de stiptheidsac ties in het AZL beginnen, kon Fleuren vanochtend nog niet zeg gen. "Er moet eerst nog overleg worden gepleegd met de afdelings hoofden en met collega's in andere ziekenhuizen in de regio". Het landelijk LSV-bestuur zegt geen verantwoordelijkheid voor 'wilde acties' te zullen nemen. Een woordvoerder erkent dat er grote onrust is. "Men vreest voor een te zware aanslag op de inkomens". Gedoeld wordt op de vaststelling van het zogeheten norminkomen voor de specialisten, .'at ongeveer 50.000 gulden lager zal komen te liggen dan de specialisten willen. De daarvoor verantwoordelijke bewindsman, minister De Koning (sociale zaken), heeft nog steeds geen besluit genomen. Ook staats secretaris Dees (volksgezondheid) twijfelt. Hij had vorige week maan dag al een beslissing moeten ne men over de verlaging van de zoge heten praktijkkosten. Het tarieven- orgaan COTG heeft hem geadvi seerd ongeveer 60.000 gulden per jaar toe te kennen. De specialisten zelf vinden dat het 130.000 gulden moet zijn. Overigens zitten de specialisten van het AZL in een andere positie dan hun collega's in particuliere ziekenhuizen. Zij zijn ambtenaar en krijgen als zodanig betaald. Maar volgens dr. Fleuren vrezen de AZL-specialisten dat de kortingen op de tarieven ook bij hen zullen doorwerken in onder meer de aan schaf van apparatuur. "Wij zijn niet vóór dergelijke ac ties, maar we zijn het wel volstrekt eens met de beweegredenen. Door zo te korten komt het goed functio- FOTO MAG - Het weekblad Pano rama mag een foto met afgeplakt gezicht van een 30-jarige ex-boks- kampioen uit Utrecht publiceren. De Haarlemse rechtbank bepaalde dat vandaag. De bokser daagde het blad voor de rechter omdat hij bang is op de foto te worden her kend. De ex-bokser zit vast op ver denking van doodslag op een Marokkaan. neren van de specialisten in ge vaar. Waar iedereen van baalt, is dat de beslissingen door de over heid steeds maar worden uitge steld". Dr. Zonnevylle, voorzitter van de medische staf van het Diacones- senhuis, ziet nog geen aanwijzin gen om iets te ondernemen. "Wij stellen ons op één lijn met de LSV". Directeur L. de Jong van het Alphense Rijnoordziekenhuis zegt de waarschuwing voor acties een 'wild verhaal' te vinden. "Ik heb nog niets van acties gehoord. Voor dat de staatssecretaris werkelijk een besluit neemt, lijkt mij een sta king niet erg waarschijnlijk". In het Elizabeth-ziekenhuis was vanochtend geen vertegenwoordi ger van de specialistenvereniging voor commentaar bereikbaar. De Nationale Ziekenhuisraad heeft de specialisten en het kabinet inmiddels opgeroepen de onder handelingen te hervatten. Beschuldigingen over en weer tussen Miss Holland 1987 en de organisator van de verkiezingen PAGINA 3 Vredespaleis 75 jaar: nog altijd leeuw zonder tan den PAGINA 2 Botha trekt omstreden wet gescheiden woonge bieden in PAGINA 5 Kamer wil snel duidelijk heid over gevolg van nieuw belastingstelsel PAGINA 7 FC Milan leert Real Ma drid een lesje: 0-3 PAGINA 17 1 Peter van Zonneveld: Lei den is mijn maitresse PAGINA 23 (Het autobedrijf met meer dan oosterse charme) Off. Toyotadealer voor Leiden, Leiderdorp e.o. Weversbaan 9, Leiderdorp. Tel. 071 - 89 92 56 TOYOTA de Boanderij Producenten weerspreken NOB-ervaring HILVERSUM (GPD) - Het plan van Veronica om door te gaan met het aanbieden van programma's aan lokale omroepen is in strijd met de Mediawet. Dat zegt het Commissariaat voor de Media in een aan Veronica gestuurde brief. Veronica kondigde vanmorgen aan beroep tegen het besluit aan te te kenen en voorlopig te zullen door gaan. Tijdens de Firato biedt Veronica op experimentele basis de lokale omroepen een programma aan, dat zij kunnen uitzenden op uren dat die omroepen zelf geen program- ring verzorgen. Het Commissari- or de Media gaf zijn goedkeu- an dit experiment. Maar het voorzetten van deze dienst vloekt met de dezelfde wet, aldus het commissariaat. Program ma's van de lokale omroep moeten gericht zijn op de betreffende ge meente, en een algemeen program ma van Veronica is dat niet. Boven dien mag de lokale omroep zich niet in dienst stellen voor het ma ken van winst voor derden en mo gen de programma's geen reclame bevatten, ook niet voor Veronica. DEN HAAG/EINDHOVEN (GPD) De producenten van videoban den zijn niet verontrust over de be richten van het Nederlands Om- roepproduktie Bedrijf (NOB) dat de kwaliteit van de banden snel achteruit gaat. Volgens Philips blijft de kwaliteit 10 jaar accepta bel mits de banden geregeld wor den gebruikt en droog zijn opge borgen. Sony rekent met dezelfde termijn. „Het is bekend dat videobanden geen eeuwig leven hebben", aldus Philips-woordvoerder J. Geel. •Maar de kwaliteit gaat sneller ach teruit als de banden strak opgerold zijn en bewaard worden in een vochtige ruimte. „Je moet ze af en toe even draaien zodat de magneti sche velden elkaar niet voortdu rend op dezelfde manier beïnvloe den". Sony-woordvoerder J. de Boer meent dat het NOB misschien toe vallig enkele banden heeft gekre gen waarmee tijdens de produktie iets is misgelopen. Sony adviseert ID IE STCEP— DAGSCHOTEL9,50 Vandaag GRIEKSE GYRO S SCHOTEL SPARERIBS18,50 Oude Rijn 1 a144734 PARIJS/LONDEN (ANP) - Het In ternationale Maritieme Bureau (1MB) in Londen heeft gisteren een internationale telefoonlijn ge opend om informatie te verzame len over het illegaal dumpen van gevaarlijk afval op zee. Het 1MB zegt dat de lakse contro le op gevaarlijke ladingen ertoe heeft geleid dat criminele afvalbe drijven hun problemen kunnen af schuiven op de scheepvaartindus- "We hebben gezien dat verschei dene schepen gevaarlijke ladingen aan boord nemen zonder gewaar schuwd te zijn hoe gevaarlijk de la ding is," zei IMB-directeur Eric El len. "Als het zover is dat de lading ge lost moet worden en geen enkele haven bereid blijkt het afval op te nemen, ontdekt de eigenaar dat het bedrijf dat het schip charterde, in middels is geliquideerd of is ver dwenen met het geld." De 1MB wil via het speciale tele foonnummer in contact komen met iedereen die inlichtingen kan verstrekken, met name de beman ningen. "Wij zijn bang dat een scheepseigenaar zonder verant woordelijkheidsbesef of een bang geworden bemanning gewoon be sluit het afval op zee te dumpen, omdat het kostbare zoeken naar een legale stortplaats voor het afval voor rekening van de scheepseige naar komt", aldus Ellen. Hij deed een beroep op alle zee lieden die betrokken zijn bij illega le dumppraktijken, of gedwongen worden daaraan mee te doen, om direct contact op te nemen met het 1MB. Buurvrouw besteelt zieke bejaarde (79) AALTEN (GPD) - Een in het zie- kenhuis opgenomen bejaarde (79) uit het Achterhoekse Aalten is voor ruim 30 mille opgelicht. Een .hulp vaardige' buurvrouw (49) wist dat de oude vrouw f36.000 gulden be waarde in een kast. Ze stal dit bedrag en kocht van de spaarcentjes meubels en huis houdelijke artikelen. Een vriend kreeg een bankstel van 4000 gul den en een familielid incasseerde 3000 gulden. Bij bezoeken in het ziekenhuis liet ze de oude vrouw een verkla ring tekenen, waarin stond dat ze het geld mocht houden in ruil voor een goede verzorging. Later wist ze nog een handtekening te krijgen onder een .testament'. De hele na latenschap zou op die manier aan haar toevallen. De oude vrouw dacht dat de brie ven nodig waren om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De politie heeft het overgebleven geld en alle gekochte spullen in beslag geno de banden bij een luchtvochtig heid tussen de 40 en 60 procent te bewaren en raadt opstapelen af. De beheerder van het video-ar chief van het NOB meldde gisteren dat mensen die een belangrijke ge beurtenis willen vastleggen voor later, beter geen videoband kun nen nemen. Videobanden blijven slechts een paar jaar goed waarna het beeld drastisch verslechtert. Deze ontwikkeling kwam aan het licht tijdens het kopieren van 5 jaar oude videobanden uit het NOB-archief. De banden zijn soms zo slecht, dat kopiëren zelfs geen zin meer heeft. NOB-woordvoer- der M. van den Born: Film kun je wel langdurig bewaren, alleen de kleuren veranderen een beetje. HEROINE VONDST - De politie heeft in een woning in Breda 45 ki lo heroïne gevonden. De heroïne met een handelswaarde van bijna 7 miljoen gulden zat in een vracht wagenwiel. Een 21-jarige Tilburger werd gearresteerd. 26aug.-4sept. geopend 10-17 en 19-22 uur zaterdag en zondag 10-17 uur toegang f 15,- 's avonds f 12,50 I gratis pendeldienst: volg borden P RAI i AMSTERDAM ral J Trein Toegangbiljetten bij NS-stotions I BORIS BECKER 'WINNER I halfhoge wit leder vrijetijdsschoen met rode garnering. 2-kl. zool. Waten 36 - 47 Adviesprijs 99 95. alléén vandaag en morgen LEIOEN - LANGEGRACHT 5 (naast Digros) tel. 071-142864 donderdag koopavond tot 9 uur Oppositie houdt zich rustig tijdens Spelen SINGAPORE (GPD) - De vier po litieke partijen in Zuidkorea heb ben vandaag afgesproken dat zij gedurende de Olympische Spelen elkaar niet in de haren zullen vlie gen. De partijleiders beloofden dat zij zullen samenwerken om het succes te verzekeren van de Spe len, die over twee weken beginnen. Het parlement vergadert tussen 17 september tot 2 oktober niet. Studenten hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd voor een hereniging met het com munistische Noordkorea dat de Spelen boycot. DE KRANT VOOR UW EIGEN STUK VAN NEDERLAND 1 Neem nu een abonnement en beslis zelf hoe u betaalt' I per maand 23 95 n per laar 141 90 (alleen mogeli|k met automatische betaling) q per taar 270 25 per kwartaal 70.95 uw voorkeur aankruisen De eerste 2 weken kri/gt u de krant natuurh/k gratis in de bus' Naam ..mm Straat Postcode/Plaats Teleloon.li.v m controle bezorging) IU kunt oe*e bon opsturen na» het Leirtsch Atphens Dagblad Antwoordnummef 100SO I 23OOV0 le-den m pmn van opsturen kunt u oon even be»en 071161400

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 1