TAD LEIDEN Tussen 10 en 30 procent leerlingen spijbelt soms NISSAN SUNNY LEIDSCH DAGBLAD Landelijke monumentendag 17 september 'Voorrang voor vrouwen terecht besluit gemeente' Vuile grond bij Stadstimmerwerf levert geen grote problemen op s VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1 ADVERTENTIE LEIDEN - Op zaterdag 17 septem ber wordt de tweede landelijke Open Monumentendag gehouden. In Leiden zullen op deze dag weer de deuren van 13 grote monumen ten wijd open worden gezet zodat deze gebouwen, waarvan iedereen de buitenkant wel kent, ook eens van binnen te bezichtigen zijn. Doel van de Open Monumenten dag is om mensen nader kennis te laten maken met historische ge bouwen en daarmee de belangstel ling voor monumenten en de mo numentenzorg te wekken. De landelijke Open Monumen tendag wordt in Leiden georgani seerd door het Comité Open Monu mentendag Leiden. Daarin hebben zitting de gemeente Leiden, de VW en vertegenwoordigers van de restaurerende instellingen. Het comité heeft een wandelroute uit gezet langs 13 monumenten die ge woonlijk niet allemaal even ge- De te bezichtigen gebouwen zijn: De Marekerk aan de Lange Mare, het Coninckshof aan de Oude Vest, de Boommarktschool aan de Boommarkt, de Vrijmetselaarslo ge La Vertu aan de Steenschuur. het stadhuis (o.m. de raadszaal, burgemeesterskamer en B en W- kamer) aan de Breestraat, het Gul den Vlies aan de Breestraat. de Pie terskerk aan het Pieterskerkhof, de Hooglandse Kerk aan de Nieuw- straat. De Waag aan de Aalmarkt, het Rijnlandhuis van het Hoog heemraadschap Rijnland aan de Breestraat, de Waalse kerk aan de Breestraat en het Heerenlogement (de openbare bibliotheek) aan de Nieuwstraat. De monumenten worden tussen 10.00 en 17.00 uur opengesteld voor het publiek en zijn herkenbaar aan de Monumen- tenvlag. Op zondag 18 september wordt in het kader van de-monumenten dag ook een open dag gehouden in de Synagoge van de Joodse ge meente te Leiden. De synagoge, aan het Levendaal 14, zal van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen zijn. De Open Monumentendag wordt zaterdag 17 september voor de tweede maal gehouden. Dit jaar zullen in 400 van de 714 gemeenten in ons land zo'n 3500 monumenten gratis bezocht kunnen worden. Vanaf 1989 zal monumentendag op een vaste dag worden gehouden: de tweede zaterdag van september. Belangstellenden die nadere in formatie willen over welke monu menten op 17 september aanstaan de allemaal worden opengesteld kunnen bij de ANWB-kantoren en de meeste VW-kantoren (in Lei den ook bij de informatiebalie van het stadhuis) een speciale Open Monumentenkrant ophalen. Voor kinderen, van 11 tot 14 jaar, is een speciale brochure gemaakt die voor een gulden te koop zal zijn. De gemeente Leiden laat volgen de week een speciaal nummer van het gemeentelijk informatieblad Stadswerk verschijnen waarin een wandelroute langs de Leidse mo numenten die voor het publiek worden opengesteld beschreven wordt. In dit blad staan ook de spelregels voor een fotowedstrijd die het Comité Open Monumenten dag Leiden heeft georganiseerd. Tijdens de Open Monumenten dag in Leiden zal nog een bijzonde- ie gebeurtenis plaatsvinden bij de Hooglandse Kerk aan de Niéuw- straat. Rechts van het kerkportaal aan de Nieuwstraat wordt een bronzen plaquette onthuld die de Vereniging Oud-Leiden aanbiedt aan de Leidse bevolking. De plaat, ontworpen door Frans de Wit, draagt een voorstelling van de bouwgeschiedenis van de kerk. EEN VAN DE 30 TYPEN PAST PRECIES Bij U É3 NISSAN ITijsincl BTW xcl. afleverinRskosten AUT02HEEMSKER Woning aan Vink weg beschoten LEIDEN - Een Leidse familie is gisteravond in een woning aan de Vinkweg door onbekenden beschoten. Een vrouw, dochter met vriend en een zoon zaten rond tien uur gisteravond in de huiskamer televisie te kijken toen zij door de kogels werden opgeschrikt. De familie dook daarop direct op de grond. De politie vond in de woonkamer- ruit twee kogelgaatjes en stuk jes lood. Het is mogelijk muni tie van een klein kaliber vuur wapen of van een zwaar lucht drukwapen. De omgeving van de woning is uitgekamd zonder resultaat. Wel is duidelijk dat de schoten vanaf de rijbaan zijn gelost. Het technisch onderzoek naar de kogels wordt vandaag verricht. Over de reden vor de schietpar tij tast de politie nog in het duis ter. zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. We pogen eerst uit te vinden waarom een leerling spij belt en zullen alleen als dat nodig is proces-verbaal opmaken". Dat werk wordt allemaal gedaan door leerplichtambtenaren. Ober voorziet wat dat betreft wel proble men: "Leiden heeft één leerplicht ambtenaar voor 15.000 leerplichti ge kinderen die in Leiden op school zitten. Doorgaans hebben gemeente per 5.000 kinderen een leerplichtambtenaar. Met de toena me van de hoeveelheid werk is uit breiding van het aantal leerplicht ambtenaren op termijn noodzake lijk". Scholert met lager beroepson derwijs hebben de naam dat daar meer wordt gespijbeld. Maar vol gens Ober is er geen bewijs voor dat dat zo is. "Er is weinig onder zoek naar gedaan. Maar uit een steekproef in Leeuwarden is niet gebleken dat het spijbelen op lbo- scholen hoger is. Uit die steekproef bleek dat op havo- en vwo-scholen 20 procent van de leerlingen wei eens wegblijft, terwijl voor lbo-op- leidingen dat cijfers tussen de 10 en 15 procent lag". Een andere maatregel tegen het spijbelen is dat de politie in de Leidse binnenstad gaat controle ren of zich daar overdag jongeren ophouden die eigenlijk op school moeten zitten. Maar volgens poli- tiewoordoerder Dick Graveland is het zeker niet de bedoeling dat er razzia's worden gehouden. "We zullen dat steekproefsgewijs doen". Van de zijde van de politie be staat trouwens kritiek op de wijze waarop leerlingen worden opge vangen als er een lesuur uitvalt. Soms ontbreekt het op scholen aan een aansluitend lesrooster. Tijdens die vrije tussenuren zwermen groe pen leerlingen uit en dat heeft soms allerlei vormen van overlast tot gevolg. Vandaar het verzoek van het gemeentebestuur leerlin gen tijdens tussenuren of tijdens uitgevallen lesuren binnen school op te vangen. Er bestaat volgens de politie een verband tussen spijbelen en vanda lisme. Graveland: "De laatste tijd wordt het bureau jeugd- en zeden politie steeds vaker geconfron teerd met jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd op tijdstip pen dat ze eigenlijk op school zou den moeten zitten". Onderwijsambtenaar Ober ver wacht dat de betere controle door de politie het schoolverzuim mede kan terugdringen. "Een leerling die een keer door de politie wordt aangehouden zal zich in de regel nog wel een keer bedenken alvo rens hij weer spijbelt". LEIDEN - Mr. K.J. Cath is gisteren bijzijn afscheid als voorzitter van het college van bestuur van de Leidse uni versiteit bevorderd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Minister Deetman (onderwijs) hing hem de bij de onderscheiding behorende versierselen om. De opening van het Leidse academisch jaar in de Pieterskerk was wegens Caths afscheid een dubbele plechtig heid. Namens de universiteit bood rector magnificus Beenakker Cath een bronzen plaquette met zijn beeltenis aan, die tezijnertijd in het Academiegebouw zal worden opgehangen. Mevrouw Cath kreeg, uit erkentelijkheid voor haar inspanningen, de universiteitspenning aangeboden. Tevens kreeg hij het eerste exemplaar van een boekwerk over de lotgevallen van de universiteit tijdens het tijd- perk-Cath. Het boek met de titel 'Het academisch bedrijf zal ook in het Engels verschijnen en dienen als relatiege schenk van de universiteit. Bovendien wordt de Cathprijs ingesteld die eens in de twee jaar zal worden uitgereikt die zich 'als goed ambassadeur van de Leidse universiteit hebben gedragen'. (foto Henk Bouwman) TAFEL LIT BRUINE BEUK LEIDEN - Gezien het lage aantal vrouwelijke ambtenaren in ge meentedienst heeft de gemeente Leiden terecht besloten dat bij ver vulling van vacatures voorrang krijgen boven Dat stelt de 'Commissie gelijke be handeling van mannen en vrouwen bij de arbeid in burgeiijke openba re dienst'. De commissie was om een oordeel over de maatregel ge- Onderzoeksuren niet afpakken' LEIDEN - De letterenfaculteit van de Leidse universiteit mag weten schappelijk medewerkers geen on derzoeksuren afpakken. In mei be sloot de faculteitsraad om onge veer vijftien medewerkers, die on voldoende publiceren, geen onder zoek meer te laten doen. Het college van bestuur acht dit juridisch echter onmogelijk. In fei te komt het besluit van de facul teitsraad neer op verkapt onge schiktheidsontslag. Aangezien de personeelsbeoordeling LEIDEN De bruine beuk, inmiddels door kunstenaar Louis van der Meer tot Leidse tafel omgetoverd, heeft leden echter nauwelijks gistermiddag definitief de Hortus verlaten. Met een heftruck is de zware tafel naar de Groenoorhal gebracht, aangepakt, kunnen deze waar het meubel tijdens de Leidato (vanaf 9 september) te bezichtigen is. Bij de stand van Hein Crispijn zullen wedstrijdformulieren liggen. Wie het gewicht van de tafel raadt, wint een prijsje. Inmiddels zit Van der Meer zelf niet stil. Hij is nu in onderhandeling met stedelijk museum De Lakenhal. Wel licht dat de tafel daar een plaatsje krijgt. (foto Henk Bouwman» moeilijk worden ontslagen, al dus het college, dat de faculteits raad heeft gesommeerd het besluit in te trekken. vraagd door de heer Peterbroers, een inwoner van Leiden. De commissie vindt echter dat de ge meente terecht probeert op deze wijze een algehele achterstand van vrouwen weg te werken. Het perso neelsbestand van de gemeente be staat momenteel uit 27 procent vrouwen en 73 procent mannen. De maatregel moet echter een tij delijk karakter hebben, vindt de commissie. Wanneer een percenta ge van 32 procent vrouwen is be reikt (dat getal komt overeen met het percentage werkende vrouwen in Nederland) moet het beleid bij gesteld worden. Meisje aangereden LEIDEN - Een 16-jarig fietsster uit Leiden liep gisterochtend bij een aanrijding op de Churchilllaan een lichte hersenschudding op. Zij reed op het Fietspad richting Haag- weg en ter hoogte van de Brandts Buyskade wilde zij linsaf de rijweg oversteken. Zij reed tussen de auto's door die op de rechterrijbaan van de Chur chilllaan stonden te wachten voor het verkeerslicht. Het meisje zag niet dat het verkeer op de linkerrij baan al reed. Een 38-jarige bestuur der van een bestelauto uit Alphen aan den Rijn kon haar niet meer ontwijken. Bromfietser breekt arm LEIDEN - Een 17-jarige bromfiet ser uit Leiden brak gistermiddag om 15.00 uur bij een val op de Huig- brug zijn rechterarm. De jongen reed richting Maresingel en moest op de Huigbrug afremmen voor een hek dat daar staat om te voor komen dat wielrijders direct de weg opschieten. Het brugdek was door de regen echter spekglad ge worden waardoor de jongen onder uit klapte. Hij is naar het AZL over gebracht. LEIDEN - Het aantal verkrach tingen en aanrandingen is in de eerste helft van 1988 fors toege nomen in vergelijking met de eerste helft van 1987. Volgens cij fers van de politie hadden in de eerste zes maanden van dit jaar 19 verkrachtingen en 26 aanran dingen plaats. Vorig jaar waren deze cijfers respectievelijk 6 en 17. Het aantal ordeverstoringen daalde, evenals het aantal bedrei gingen en mishandelingen. Politiewoordvoerder Dick Graveland licht toe dat het ene jaar meer en het andere jaar min der seksuele delicten worden ge registreerd. "In 1987 was dat aan- Toename aantal verkrachtingen en aanrandingen tal weer minder dan ir 1986. Het is niet aan te geven waardoor er gedurende de eerste helft van dit jaar meer delicten waren. Er is in ieder geval geen sprake van een maniak, zoals enkele jaren gele den in de Leidse Hout". De meeste aanrandingen en ver krachtingen hebben plaats in de Schatting voor Leidse scholen: LEIDEN - Tussen de 10 en 30 procent van het aantal leerlingen spijbelt weieens. Dat zijn grove schattingen die zijn ontleend aan in drukken over schoolver zuim in grote steden. Vol gens onderwijsambtenaar N. Ober past ook Leiden in dat beeld. Meer precieze ge gevens bestaan over spij belen niet. Hoewel dus weinig bekend is over ongeoorloofd verzuim, wordt alge meen aangenomen dat het spij belen toeneemt. Dat is een landelij ke ontwikkeling. Nog onlangs is op het ministerie van onderwijs over leg geweest over maatregelen om dat verzuim terug te dringen. Er werd onder meer voorgesteld leer lingen in het voortgezet onderwijs recht te geven op een aantal extra vrije dagen, maar daar wil het rijk niet aan. Sle'chts een kleine groep van die 10 tot 30 procent spijbelaars ver schijnt volgens onderwijsambte naar Ober in het geheel niet op school: "De meeste leerlingen pik ken een paar uurtjes of soms een hele dag. Dat gebeurt om uiteenlo pende redenen. Soms zijn er privé- problemen of kan een leerling het niet goed vinden met een docent. Maar het komt ook voor dat een jongere gewoon wil uitslapen of dat een bepaald vak hem minder ligt". Meldingen Het gemeentebestuur van Lei den heeft zich in een brief tot alle schoolhoofden gericht met het ver zoek mee te werken aan het terug dringen van het schuilverzuim. Op de eerste plaats wil de gemeente het verzuim beter in beeld bren gen. Daartoe is het noodzakelijk dat scholen er op toezien dat spij- belgevallen bij de gemeente wor den gemeld. Het komt nogal eens voor dat een school dat verzwijgt óm te voorkomen dat de goede naam van de school wordt aange tast. Deze week zijn als gevolg van dat gemeentelijke schrijven veel meer meldingen over ongeoorloofd weg blijven van leerlingen binnengeko men. In tota'al meer dan twintig. Ober noemt dat een goede ontwik keling, al bij ft het de vraag of dat aantal meldingen de waarheid be nadert. Hij sluit niet uit dat het nog maar om een topje van de ijsberg gaat. Het is niet de bedoeling dat in al die meer dan twintig gevallen pro cessen-verbaal worden opgemaakt met het risico dat ouders een boete krijgen. "We gaan eerst informatie inwinnen bij scholen en ouders binnenstad, meestal in het week einde zo rond het sluiten van ho recagelegenheden. Opvallend is dat de diefstal van bromfietsen is toegenomen, terwijl het aantal diefstallen van fietsen is gedaald. Uit de cijfers wordt verder duidelijk dat het aantal winkeldiefstallen met bij na een kwart is gedaald (van 487 in '87 naar 370 in '88), maar daar staat tegenover dat er steeds meer inbraken in woningen plaatshebben (346 in '87 en 500 in '88). Ook het aantal diefstallen uit auto's is gedaald. De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften die bij de politie werden gedaan. Het opruimen van de vuile grond gaat flink wat geld kosten. Volgens gemeenteliijk milieu-ambtenaar A.A.van den Berg meer dan enkele tienzduizenden guldens, maar een exact bedrag wil hij nog niet noe men. "Daarvoor moet er nog het een en ander worden doorgere kend", aldus Van den Berg die overleg voert met de provincie of die de kosten voor haar rekening Het terrein van de Stadstimmer werf is op drie plekken vervuild. De grootste vervuiling is geconsta teerd onder de graanschuur. Dat er vervuiling op het terrein is aange troffen is niet verwonderlijk. Eeu wen lang is er gewerkt met onder meer teer en carboleum. Er wordt op dit moment door de gemeente een plan opgesteld om de vuile grond te verwijderen. "We gaan de grond onder de graan schuur weggraven. Daarna wordt waarschijnlijk ook het gedeeltelijk verontreinigde grondwater wegge pompt. Om te voorkomen dat de grondwaterspiegel zakt wordt er ook weer water geïnfiltreerd", schetst Van den Berg het plan dat nog niet helemaal zeker is. De conditie van de fundering van de graanschuur is beter dan verwacht. Van den Berg voorzag hoge kosten als het gebouw zou moeten worden gestut. "De graan schuur staat niet op palen maar op 'staal', zoals dat wordt uitgedrukt. Dat betekent een fundering met een verbreed ondereinde die rust op een klei- of zandplaat. Dat heb ben anderen mij uitgelegd, want op dat gebied ben ik geen specialist". De bejaardenwoningen moeten in april 1990 worden opgeleverd. Gezien het vele werk dat daarme is gemoeid - er wordt verbouwd in een 17de eeuws-pand dat onder monumentenzorg valt - kan het nauwelijks vertraging dulden. Vandaar dat is gekozen voor een geleidelijk verwijderen van de ver vuilde grond. Dat betekent dat het karwei over maanden wordt uitge smeerd. Verscheqjte controle op bromfietsers LEIDEN - Politiekorpsen van Lei den, Oegstgeest, Voorschoten, Lei derdorp, Alkemade en Hazerswou- de gaan de controle op technische staat van bromfietsen en het rijge drag bromfietsers drastisch ver scherpen. Doel is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers onder bromfietsers. Er is hiervoor een speciaal projectteam gefor meerd dat wordt ondersteund door technische specialisten. Volgens woordvoerder Grave land is behalve het zogenaamde opvoeren van de brommers ook een mode geworden om de trap pers eraf te halen en het zadel hoog te zetten. Dit levert een ver- keersonveilige situatie op. Vooraf gaand aan de controles worden de scholen en opleidingsinstituten van voortgezet en beroepsonder wijs ingelicht over de actie die bin nenkort begint. Daarbij zit ook voorlichtingsma teriaal van Veilig Verkeer Neder land. De controles worden met na me gehouden op plaatsen die be kend staan als verblijf- of passeer plaatsen van bromfietsen. Eind van dit jaar wordt de bromfietsac tie beoordeeld. Daarbij zal beke ken worden of de gemeentelijke aanpak een permanent karakter moet krijgen. LEIDEN Een 48-jarige Leide- naar is gistermiddag in zijn woning aangehouden op verdenking van mishandeling. De man had even daarvoor onenigheid met een 21-ja- rige medewerker van Hoogvliet aan het Levendaal gekregen en hem een vuistslag in het gezicht ge geven. LEIDEN - Het verwijderen van vervuilde grond onder de Stads timmerwerf levert geen al te grote problemen op. Aanvankelijk vrees de de gemeente dat gebouwen zou den moeten worden gestut om in storting tijdens graafwerkzaamhe den te voorkomen. De fundering van de zogenaamde graanschuur, die deel uitmaakt van de Stadstim merwerf, blijkt evenwel beter dan verwacht. Het verwijderen van de grond kan enkele maanden tot een jaar gaan duren. Door de werkzaamhe den uit te smeren wordt voorko men dat de bouwactiviteiten - er komen bejaardenappartementen in de Stadstimmerwerf - stagneren. STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 13