Niet de status maar de ruimte telt Akkoord over vertrek politiechef Rotterdam VISSPORT Mooi-weer- visser word winterhard Nog zes jaar salaris voor Van Dorp Pensioenfonds PGGM heelt pensioenbreuk Staatschuld Suriname loopt steeds verder op In de oorlog zoek geraakte tekening van Holbein terug VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1988 PAGINA II Vissen ook als de omstandigheden wat minder goed zi jn. (foto ANP) toch meestal weinig van onder de indruk. Bovendien is de vis dan vaak toch al verjaagd. Daar om trek ik als het me te bar wordt de steekstokken uit de grond en verkas naar een andere plek. Ik ken echter ook sportvissers die deze 'ach-laat-ze-maar'-op- vatting niet delen. Zo zag ik.jaren geleden nog eens iemand die tot het uiterste was getergd naar de dichtstbijzijnde brug lopen om daar de treiterende jachtbezitter te tracteren op naar schatting een gulden statiegeld in de vorm van lege colaflesjes. DOOR BRAM VAN LEEUWEN Fout natuurlijk. Hij wond zich zo op dat hij aan vissen niet meer toekwam. Zo zijn er nog meer factoren die er voor zorgen dat de mooi-weer-visser het eigenlijk niet zo best treft. Neem bijvoor beeld eens de waterplanten. Veel fraaie wateren zijn juist in die mooie maanden moeilijk of helemaal niet te bevissen vanwe ge de omvangrijke plantengroei. Als het al mogelijk is om een open plekje te vinden dan is de bodem vaak zo sterk begroeid _dat de haak geregeld vast komt "te zitten. Ergernis alom dus. Iets anders dat in het warme jaargetijde het visplezier flink kan vergallen is de aanwezigheid van insecten. Vooral in de vroege ochtend of tegen het vallen van de avond worden muggen actief en dan kan het verbljf op of aan het water soms een ware kwel ling worden. In de buurt van riet kan het op een warme zomerse dag zelfs overdag nog een copm- pleet muggenfeest zijn. Je bent dan als hengelaar meer bezig met lijfsbehoud dan met aandacht voor de dobber. Tot slot is er nog de visintensi- teit. Omdat er in de zomermaan den het meest wordt gevist zal er in die periode ook erg veel voer in het water belanden. Zeker voor sommige wateren betekent zo'n voerkanonnade dat de vis die er rondzwemt compleet ver zadigd is en weinig belangstel ling meer voor welk aas dan ook zal tonen. Kort en goed: de vang- klansen worden in bepaalde wa teren sterk gereduceerd. Ik heb deze bespielingen niet gehouden om de mooi-weer-vis ser te bewegen om zijn hengel nu maar helemaal aan de wilgen te hangen. Integendeel. Ik wil hem er toe bewegen ook wanneer de omstandigheden wat minder zi.jn toch ook eens op pad te gaan. Vooral nu de r weer in de maand zit zal hij ontdekken dat het langs het water al wat rustiger begint te worden. Dat de planten, zo ze zal niet zijn weggevaren door de drukke scheepvaart, langzamerhand be ginnen af te sterven. En wat be langrijker is: dat de vis actiever wordt. Dat hebben vangststatis tieken wel aangetoond. In de na zomer en herfst wordt doorgaans meer vis gevangen dan in de zo- mervakantieweken. De vis schijnt nog eens extra aan het fourageren te slaan om een win- tervoorraadje op te bouwen. En mocht het eens een keertje flink waaien of hard regenen. Er zijn tegenwoordig hulpmiddelen genoeg te koop om de elementen welgemoed tegemoet te treden: visparaplu's, regenpakken, ge voerde kaplaarzen, bodywar mers, poolsokken, zuidwesters en thermosflessen met warme in houd. 't Is maar dat u het weet. I VRIJE TIJD Aait de buitenkant lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Sfeer "We kopen natuurlijk niet echt een bouwval. Constructief moet het goed zijn. Verdere voorwaar den dat het huis sfeer moet hebben en op het zuiden moet liggen. Het gevoel dat dit huis het laatste zou zijn had ik heel sterk. Het is eigen lijk niet goed onder woorden te brengen wat ik beleefde toen ik hier voor het eerst binnenkwam. Het ademde, leefde". Ogenschijnlijk is er in 500 jaar niets veranderd. Het robuuste huis zelf, het middeleeuwse straatje dat heet naar de Muurhuizen, ge bouwd van de stenen van de in de loop van de vijftiende eeuw afge broken stadsmuur, daarbij de gril lige loop van de voormalige muur volgend: een stedebouwkundig "Maar inwendig is het bij lange na niet meer zoals het was toen de familie Van Oldebarnevelt er woonde. Er is ontzettend veel in verbouwd. Maar dat vindt Hoog- eveen geen bezwaar:" Het wezen van het huis, daar gaat het om". "Geschiedenis krijgt een andere dimensie als je er zelf middenin staat. Het huis, de omgeving, ade men die sfeer. Voor mij is Van Ol debarnevelt meer geworden dan vroeger op school. Dat geldt ook voor prins Maurits, zijn tegenstre ver. Van Oldebarnevelt was zijn tijd ver vooruit, een staatsman die verder keek, internationaal dacht. Maurits wilde als soldaat invloed van de soldaten in het bestuur. Van Oldebarnevelt wilde die machten juist scheiden. Maurits leefde van de oorlog. Van Oldebarnevelt streefde naar vrede. Dat is hem fa taal geworden, denk ik. Want ook een andere macht, de Amsterdam se kooplieden, zagen niets in vrede. Het twaalfjarig bestand is hem heel kwalijk genomen "Voor zover'ik kan nagaan is de familie Van Oldebarnevelt in dit huis komen wonen toen Johan twee jaar was. Hi j heeft in Amers foort op de Latijnse school gezeten. In de Sint Joriskerk gingen ze ter kerke. Ik ga daar graag naar toe, naar die kerk, het gevoel dat zij daar ook gezeten hebben". "De Van Oldebarnevelt's hebben het pand in 1575 verkocht aan het 'Lint en Spinhuys', een charitatie- verige instelling die beoogde kin deren van de straat te houden". Bij zijn 'ontdekkingsreis' door het huis vond Hoogeveen in wat vermoedelijk de regentenkamer van het spinhuis was een uitzon derlijk grote muurschildering van een badende vrouw, vervaardigd volgens de rond 1400 gebruikte techniek. Aanvankelijk dacht hij te maken te hebben met een tijdens de Duitse bezetting door kunst schilder Jan de Cler aangebracht werk. In die dagen woonde de in het verzet actieve De Cler daar als dekmantel voor een groot aantal joodse onderduikers voor wie in 'Huize de Vulkaan', zoals het toen heette, een vernuftig geconstrueer de schuilplaats was, die Hoog eveen in de oude staat wil terug brengen. In de drukkerij die daar toen was gevestigd is het illegale Oranje-bulletin gedrukt en num mers van Vrij Nederland, evenals valse Ausweise, vrijstellingen van dwangarbeid en doktersverklarin gen. Eeuwenoud Het in de oorspronkelijke staat brengen van de muurschildering vergt zeker 50.000 gulden. Hoog eveen. "Dat laten we dus maar even, want eerst moet het dak gere pareerd". Maar eeuwenoude schoenen, die de huidige bewoner in weggewerkte nissen ontdekte, worden wel gerestaureerd. Een aantal gaat terug in de nissen, want de overlevering wil dat ze geluk en vruchtbaarheid brengen en be scherming bieden tegen boze in vloeden van buiten. En een aantal gaat naar het schoenenmuseum in Waalwijk. SKIËN - Wie kennis wil maken met de skisport kan het 10-jarig jubile um van de Hoofdorpse skipiste De Meerberg aangrijpen voor een eer ste confrontatie. Op woensdag 7 september kunnen de kinderen vanaf 13.00 uur terecht voor een speciaal programma en op zater dag 10 september zijn er wedstrij den met internationale ski-gasten uit 6 landen en op zondag 11 sep tember zijn er parallell-slalom wed strijden en een parachute-spring- show. Van maandag 5 t/m vrijdag 9 september worden er bovendien proeflessen gegeven voor 10 gul den. Ons land kent blijkens enquêtes een groot aantal zogenaamde mooi-weer-vissers. Ze beperken hun activiteiten aan de water kant tot die dagen dat het zonne tje hoog aan de hemel staat, er vrijwel geen wind waait en de temperatuur een zeer aangena- Ze vissen maximaal tien keer per jaar, dragen doorgaans een witte vispet en zijn meestal op hun vertrouwde stek te vinden. De vaste hengel is hun aangewe zen attribuut en voor de vangst richt men zich meestal op witvis als voorn, blei en brasem. Dat deze categorie hengelaars veel van de bekoorlijkheden van de sportvisserij mist, beseffen ze meestal niet. Ze vinden het een normale zaak dat wanneer ze een hengeltje uitgooien het rijk nooit alleen hebben. Viswateren worden op hoogtij dagen nu eenmaal druk bezocht door dagjesmensen die veel van het visplezier bederven doordat ze het water bevolken met op blaasbare boten, surfplanken en ander klein vaargerei. Voeg daar aan toe dat ook de watersport in de zomermaanden het inten siefst worden beoefend en het is duidelijk dat een mooi-weer-vis ser niet vaak rustig op zijn stek kie kan bivakkeren. Ik heb in de loop der tijd wel ervaren dat je niet op veel begrip van de andere watersporters hoeft te rekenen. Als je ergens in een uithoek van een plas rustig zit wordt dat plezier soms danig verziekt door iemand die met zijn jacht op topsnelheid komt aanvaren en vervolgens vlakbij je boot een paar ankers over boord begint te smijten. Als je zo iemand dan wijst op het feit dat jij het daar juist van de rust en de stilte moet hebben, krijg je in het gunstigste geval de reactie dat ze het niet in de gaten hadden. In het ongunstigste ge val word je overladen met een reeks onvervalste citaten uit het scheldwoordenboek. Jaren geleden werd ik dan ook nog wel eens woedend. Dan gaf ik ze ook even van onderuit de zak. Maar ik heb geleerd dat je daar alleen je zelf mee hebt. Je kweekt er alleen maar onlustge voelens mee en de ander is er Huis Oldebarnevelt: door Pieter van de Vliet Het huis waar Johan van Oldebarnevelt als jongen woonde, is te vinden in een stukje Amersfoort waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. De geschiedenis is er voelbaar. De huidige bewoner houdt daarvan. Maar daarvoor kocht hij het eeuwenoude Muurhuis niet. Het ging hem vooral om de ruimte. Voor het invullen daarvan heeft hij tien jaar uitgetrokken. Het is niet om de status dat belas tingconsulent S. Hoogeveen (52) het huis van Johan van Oldebarne velt aan Muurhuizen 19 in Amers foort koopt. Het is vooral de ruimte van het in 1490 gebouwde huis, de uitdaging die te veroveren. Hij wil niet zeggen dat het hem onberoerd laat dat Van Oldebarne velt er heeft gewoond. Evenmin dat er tijdens de Duitse bezetting onderduikers hebben gezeten en il legale bladen zijn gedrukt. Of dat er kinderen zijn uitgebuit toen er het 'Lint en Spinhuys' (1615-1642) was ondergebracht. BINNENLAND BUITENLAND ECONOMIE ROTTERDAM (GPD) De advocaten van de gemeente Rotterdam en korpschef J.C. van Dorp hebben overeenstemming bereikt over het vertrek van de hoofdcommissaris bij de Rotterdamse politie. Dat heeft burgemeester dr. A. Peper gistermiddag in een besloten vergadering van de raadscommissie voor politie-aangelegenheden medegedeeld. Het ak koord omvat onder andere dat Van Dorp (54) gedurende zes jaar zijn huidige salaris krijgt doorbetaald. Dat komt neer op een bedrag van in totaal een miljoen gulden. Beide partijen zullen vermoedelijk de onderhandelingen nog deze week definitief afronden- Het woord is vervolgens aan minister drs. C.P. van Dijk (Binnenlandse Zaken), die de komst van een nieu we korpschef mogelijk moet ma ken. Al eerder werd duidelijk dat een akkoord in Rotterdam de be slissing voor de bewindsman een stuk makkelijker zou maken. De advocaten kwamen tot een compromis, omdat de raadsman van Van Dorp de eerder geregelde schadevergoeding voor gederfde arbeidsvreugde zou hebben laten vallen. Rotterdam had het uitbeta len van een dergelijke, enkele tien duizenden guldens tellende uitke ring tot dusver geweigerd, omdat men bang was daarmee 'het boete kleed' aan te trekken. Eerder be- DEN HAAG (GPD/ANP) - Het pensioenfonds PGGM, waarbij on geveer 320.000 werknemers uit de gezondheidssector en het welzijns werk zijn verzekerd, biedt waar schijnlijk per 1 januari de moge lijkheid om bij verandering van baan het opgebouwde pensioen mee te nemen naar de' werkgever. Het besluit over de de finitieve ingangsdatum wordt in november genomen. Het omgekeerde gaat ook gel den: werknemers die gaan werken in de sectoren gezondheidszorg en welzijnswerk kunnen van hun ou de werkgever het daar opgebouw de pensioen meenemen en inbren gen in de PGGM. Al eerder hadden PGGM en het ambtenarenpen- sioenfonds ABP afspraken met el kaar gemaakt over het over en weer overnemen van opgebouwde pen sioenrechten. Ook wordt aan deelnemers in een groot aantal pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen de kans gegeven hun opgebouwde pensioenreserves over te dragen aan het PGGM. Het principebe sluit van het fonds is genomen voor voorlopig drie jaar. In deze tijd wil het fonds ervaringen opdoen met de Financiële effecten. Reserve overdracht gebeurt op vrijwillige basis. De werknemer moet zelf kenbaar nmaken dat hij hier prijs op stelt Verzetsmusea OVERLOON (ANP) - Minister Brinkman (cultuur) wil dit najaar een gesprek met de grotere musea die zich bezig houden met verzet en vervolging. Hij zei dit gisteren in Overloon waar hij in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum de tentoonstelling 'Sport en politiek: de Olympische Spelen 1936-19nu' opende. Volgens Brinkman is het nood zakelijk dat de herinnering aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog levend wordt gehouden. Hij bestempelde het Nationaal Oorlogs- en Verzets museum als "éen der vooraan staande intituten waar het gaat om het onder de aandacht brengen van steeds weer opnieuw de kop opste kende vormen van discriminatie onderdrukking en geweld". reikten de gemeente en de schei dende korpschef al overeensstem- ming over de afvloeiingsregeling van een miljoen gulden Daarnaast heeft Van Dorp nog recht op een aantal vergoedingen, die hij nu al naast zijn salaris ont vangt. Het zou in dit verband gaan om 'vrij kleine bedragen'. De korpschef krijgt geen nieuwe func tie aangeboden binnen het ge meentelijk apparaat. Ook van een eventueel 'adviseurschap' bij de Rotterdamse politie is geen sprake. De gemeente deed de advocaat van Van Dorp vorige week een 'defini tief bod'; voor de korpschef was het toen een kwestie van slikken of stikken. Zowel Van Dorp als burgemees ter Peper weigerden gisteren na af loop van de langdurige commissie vergadering elk commentaar. De korpschef zou toen nog moeten overleggen met zijn advocaat, "om dat zij het ook niet altijd eens zijn" Ook Peper moet de zaak nog be spreken binnen het college van Burgemeester en Wethouders. De bereikte overeenkomst bete kent het einde van een maanden lang touwtrekken tussen Van Dorp en de gemeente Rotterdam. In maart zegde de dienstcommissie (ondernemingsraad) van de Rotter damse politie het vertrouwen in de plaatselijke politietop op. Met na me de korpschef moest het ontgel den: hem werd contactarmoede en gebrek aan leidinggevende capaci teiten verweten. Peper liet later blijken de kritiek aan het adres van 'zijn' hoofdcommissaris te delen. De burgemeester heeft overi gens aan de raadscommissie voor Politie-aangelegenheden en Open bare Orde laten weten alles in het werk te hebben gesteld deze kwes tie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Vooral de PvdA wilde we ten waarom deze zaak pas dit jaar werd aangekaart. Een mogelijk raadsdebat over de rol van 'korps beheerder' Peper is hiermee van de baan. DEN HAAG (GPD) - Aan het opsporen en terugvorderen van Nederland se kunst, die door de Duitsers tijdens de oorlog uit ons land is wegge haald, wordt meer aandacht besteed. De Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) krijgt hiervoor extra geld en mankracht. Aan eerder behaalde 're- cuperatie'-successen (33 oude meesters werden vorig jaar door de DDR teruggegeven) is een nieuw resultaat toegevoegd. Het gaat om een teke ning van Ambrosius Holbein (broer van Hans Holbein; begin 16de eeuw). De tekening, een portret van een jongen, is opgespoord na een tip dat het werk bij het British Museum in Londen ter expertise was aangeboden en maakt deel uit van de zeer omvangrijke collectie-Koenigs. Deze was enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog door een bank in depot was gegeven aan het Rotterdamse museum Boymans. Circa 500 tekeningen werden daar in mei 1941 door kunstverzamelaar D.G. van Beuningen aan de Duitsers verkocht. De tekeningen werden opgeslagen in Dresden en verhuisden tijdens bombardementen op die stad naar een nabijgelegen kasteel dat later onbeheerd door de geallieerden werd aangetroffen. Tot de collectie behoort werk van Nederlandse, Duitse, Franse en Itali aanse kunstenaars, zoals Rembrandt, Rubens, Dürer, Watteau en Tiepolo. Hoewel er niet meer dan aanwijzingen zijn en nauwelijks bewijzen, heeft de dienst wel vermoedens waar zich delen van de collectie bevinden. Aan genomen wordt dat men het Oostblok en de Verenigde Staten op het oog heeft. PARAMARIBO (GPD) - De Suri naamse regering heeft halverwege het eerste regeringsjaar een finan cieringstekort van 286 miljoen Su rinaamse gulden. De schuld aan de Centrale Bank is hiermee gekomen op 2,3 miljard. "Het ingezette be leid tot sanering van de staatsfi nanciën heeft nog niet tot de ge wenste resultaten geleid", zei pre sident Shankar gisteren in zijn pre sentatie voor de Nationale Assem- blée van het regeringsbeleid voor het komende jaar. Met het 'uiteenzetten van het re geringsbeleid' op 1 september vol deed Shankar voor de eerste keer aan zijn grondwettelijke plicht om eens per jaar opening van zaken te geven. Dit jaar wordt er even veel Parlement steimt particuliere ziekenvervoerder DEN HAAG (GPD) - De Twee de Kamer springt in de bres voor de particuliere ambulancever voerders die in de verdrukking komen in de concurrentie met gemeentelijke ambulancedien sten. Tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris sen Dees (volksgezondheid) en mevrouw De Graaff-Nauta (bin nenlandse zaken) hebben de woordvoerders van CDA, WD, D66 en SGP aangedrongen op een versterking van de positie van de particuliere ambulance vervoerders. Dat moet gebeuren in het ka der van de reorganisatie van het ambulancevervoer. De staatsse cretarissen Dees en De Graaff- Nauta willen in het ambulance vervoer een schaalvergroting doorvoeren en streven naar meer doelmatigheid en verbetering van de kwaliteit. Dat laatste houdt in hogere opleidingseisen voor het ambulancepersoneel. Staatssecretaris Dees overweegt de begeleiders van ambulances te verplichten tot het volgen van een verpleegkundige opleiding. Op dit moment doen zich proble men voor in de provincies Noord- en Zuid-Holland waar het niet botert tussen gemeente lijke en particuliere ambulance diensten. Volgens het CDA-ka- merlid mevrouw Oomen zijn veel gemeenten niet bereid om de particuliere ambulancever voerders een evenredig aandeel te geven in het aantal te verdelen ritten. aan ambtenarensalarissen uitgege ven als er staatsinkomsten zijn: 500 miljoen Surinaamse gulden. Alle andere uitgaven worden gefinan cierd door de bankbiljettenpers van de Centrale Bank sneller te la ten draaien. Ondanks de beroerde financiële situatie zijn er in het regeringsbe leid veel nieuwe, geldverslindende plannen opgenomen. Ook is er aan gekondigd dat het achterstallig on derhoud, vooral in de infrastruc tuur voor de landbouw, aangepakt gaat worden. In aanbouw zijnde volkswoningbouwprojecten zullen voltooid worden en de politie krijgt auto's en een nieuw hoofdbureau. Het vorige politiebureau in Para maribo werd in 1980 tijdens de staatsgreep platgeschoten door de militairen. De regering heeft aangekondigd dat zij voortaan zelf deviezen vrij zal maken voor de import van eer ste levensbehoeften. Deze zullen niet meer geimporteerd mogen worden met zwart geld, een ont wikkeling die ertoe heeft geleid dat de prijzen van sommige levens middelen vervijf- tot vertienvou digd zijn. Topambtenaar: Israël moet met PLO praten TEL AVIV (GPD) De Israëlische Likoed-partij heeft het onmiddel lijke ontslag geëist van de direc teur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken, Avraham Tamir. De partij van premier Jit- schak Shamir is woedend omdat Tamir deze week in Washington heeft verklaard dat Israël eraan zal moeten wennen dat de PLO het Pa lestijnse volk vertegenwoordigt. Ook zei hij dat zijn land zal moeten onderhandelen met Palestijnen die daartoe gemachtigd zijn door de PLO. Tamirs directe baas, minister van buitenlandse zaken Peres, zei in een eerste reactie dat hij niet weet wat de belangrijkste ambte naar op zijn ministerie precies heeft verklaard. Hij toonde zich geirriteerd en weigerde verder ie der commentaar. Tamir, die even als Peres tot de Arbeiderspartij be hoort, zei gisteren dat de reacties op zyn uitspraken hem niet bang hebben gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 11