De kater na het eeuwfeest Vendex:gigantisch concern 'Meneer Anton'alleenheerser die zijn bedrijf niet kan loslaten Bij anglicanen vrouw als bisschop mogelijk PAGINA 2 DINSDAG 2 AUGUSTUS 1988 Reportage Verbijstering ondanks aankondiging reorganisatie in jaarverslag AMSTERDAM Vroom Dreesmann heeft haar tweede eeuw minder feestelijk ingezet dan was voorzien. Vorig jaar werd het 100-jarig bestaan uitbundig gevierd met tal van acties voor de consument. Hoewel die de omzet aan vankelijk stimuleerden, zou het voor de keten van waren huizen vooral in de modegevoelige artikelen toch een slecht jaar worden. Sinds het begin van de jaren tachtig staan de bestedingen van de consument in de winkel onder druk en bovendien zijn de warenhuizen geconfronteerd met scherpe prijzen van concurrerende winkelketens. Niet voor niets heeft Dreesmann in de afgelopen jaren herhaal delijk een pleidooi gehouden voor handhaving van de koopkracht in plaats van verdergaande bezuinigingen. door Henk van Lierop/ANP Na in honderd jaar tijd als winkel waar alles te koop is net zo bekend geworden als de spreekwoordelij ke winkel van Sinkel uit de vorige eeuw, gaf Vroom Dreesmann een deel van de markt prijs en raak te zij vorig jaar in de rode cijfers. De omvang van de betekenis daar van kwam in juni als een klap. De vakbonden toonden zich verbijs terd over een reorganisatieplan dat ontslag zou inhouden voor 1400 mensen, onder wie veel parttimers. Niet minder verbijsterd waren de vakbonden, toen eind vorige week bleek, dat topman Dreesmann, nu het einde van de dynastie van zijn familie voor de deur staat, zich ver zet tegen deze plannen. De emotionele betrokkenheid van de man wiens naam nog altijd verbonden is aan de befaamde wa renhuisketen, prof. dr. drs. A.C.R. Dreesmann, is kennelijk groot. Na dat de in 1923 geboren voorzitter van de hoofddirectie van het con cern Vendex International, vorig jaar van het toneel verdween we gens gezondheidsproblemen, kreeg de vice-voorzitter, de 52-jari- ge prof. dr. Arie van der Zwan, die formeel pas op 1 januari in dienst kwam. als kroonprins het heft vroegtijdig in handen. Van der Zwan vormde als top man van de Nationale Investe ringsbank deze bank om van een soort herstelbank tot een meer op winst gerichte onderneming. Hij was bovendien lid van de commis- sie-Wagner die de regering advi seerde over de industriële vernieu wing van ons land. Toen hij aan trad was de strategie van Vendex International al het verhogen van de winstgevendheid en het streven naar notering op de effectenbeurs. Bovendien zag Van der Zwan als nieuwkomer zich aan het hoofd ge steld van een concern, waarvan de warenhuisketen slechts één, zij het niet onbelangrijk, onderdeel is. Expansie Tot kort geleden ging de expan siedrift van het Vendex in- de markt bleek te zijn voor Van Gend Loos (in 1986), de overneming van het te privatiseren staatsvissersbedrijf te IJmuiden en het inmiddels opgeheven project Medi centers in de commerciële ge zondheidszorg. Er waren echter ook veel overnemingen die wél doorgingen, vooral in het buiten land. In juni 1986 vergeleek het concern in het jaarverslag het be drijven van detailhandel met het beklimmen van een dalende rol trap. De dienstverlening werd be schreven als het beklimmen van een stijgende roltrap en Vendex zou behalve in de detailhandel sterk groeien in bedrijfstakken als schoonmaakbedrijven, onder houdsdiensten, uitzendbureaus, transport van pakketten, (schrifte lijk) onderwijs, bungalowparken en financiële diensten. Inmiddels is de warenhuisketen, zo bleek eind juni toen het concern meer gedetailleerde cijfers vrijgaf dan tot dan toe, goed voor een om zet van 2,5 miljard, terwijl de totale omzet was gegroeid tot 16,8 mil jard. Ook werd toen gemeld dat de in totaal 59 warenhuizen van de groep een verlies hadden geleden van 36 miljoen. Dit ging gepaard met een daling van de nettowinst van het hele concern van van 302 miljoen tot 226 miljoen. In het ver slag over het afgelopen boekjaar werd dan ook 'het verzetten van de bakens' aangekondigd. Groei was niet langer het credo van Vendex International: „Na ja ren van expansieve omzetontwik keling legt de Hoofddirectie (in het jaarverslag met een hoofdletter) voor de komende periode meer de nadruk op realiseren van een meer rendabele omzet". 'Herpositionering' De warenhuizen van Vroom Dreesmann werden een goed voor beeld genoemd van ondernemin gen in het concern die te maken krijgen met de opkomst van 'nieu we concurrenten welke een zodani ge verschuiving teweegbrengen tussen opbrengsten en kosten dat deze niet meer in evenwicht zijn'. De V D-vestiging aan de Leidse Aalmarkt, waar nu nog 271 mensen werken. In Alphen heeft het warenhuis een vestiging met 85 werknemers. Gedwongen ontslagen zullen in beide vestigingen waarschijnlijk niet nodig Volgens datzelfde verslag is er echter niets nieuws onder de zon, omdat warenhuizen in hun zeer lange bestaan regelmatig zijn ge confronteerd met dergelijke situa ties. „Het verlengen c.q het ver nieuwen van de levenscyclus van formules is een voortdurend pro ces. De Vroom Dreesmann Wa renhuizen zullen middels een her positionering vorm geven aan dit proces. Binnen enkele jaren zal de ze herpositionering moeten leiden tot herstel van de rentabiliteit van de warenhuizen". De vakbonden toonden zich dan ook niet verrast toen in juni de in krimping van het personeelsbe stand werd bekendgemaakt. Wel waren zij 'verbijsterd' over de om vang daarvan. Hoewel de waren huizen slechts een beperkt deel van de omzet van het concern voor hun rekening nemen, zijn ze in Ne derland nog altijd goed voor (om gerekend) 12.000 volledige banen. Daarvan zouden er 2100 moeten verdwijnen, waarvan 900 via ge dwongen ontslag. Dat laatste zou dan 1400 werknemers treffen. AMSTERDAM (GPD) - Onder leiding van de huidige topman van Vendex International Anton Dreesmann, is het warenhuisconcern ge worden tot een omvangrijke multinationale onderneming. In omzet acht keer groter dan die van de 60 warenhuizen 'alleen'. Vanuit de de tailhandel is de nadruk steeds meer gaan liggen op dienstverlenende bedrijven in binnen- en buitenland. In totaal heeft Vendex 73.500 mensen in dienst, van wie bijna 58.000 in Nederland. Het concern behaalde in het boekjaar 1987/1988 een bruto-omzet van bijna 17 miljard gulden. Een schematisch overzicht van het concern vertoont acht groepen (vroeger divisies genoemd) op het terrein van de detailhandel en zes op het gebied van de dienstver lening. In de detailhandel zit natuurlijk de Groep Warenhuizen (V&D, V &D Projectinrichting, In de Lanscroon, Intervendex en International Distributors). De Groep Wonen omvat ook woonwarenhuizen (Mo- bell, Mondileder. Van Reeuwijk, Stoutenbeek en SuperDoe). In de Mode Groep opnieuw een aantal bekende namen: Kreymborg, Hun- kemöller, Nieuw Engeland, Claudia Strater, Kien, Perry Sport en de confectiefabriek Bracona. Kijkshop. Dixons, een groep winkels in electrische huishoudelijke apparaten (Rovato, Guco, Heijmans. Electro-Jacobs en Valkenberg), Siebel en Lucardie juweliers, Rinck brillen en de groothandel Techno Holland vallen onder de Groep Hardwaren. De Groep Levensmidde len wordt gevormd door een aantal elkaar hevig beconcurrerende su permarkten: Edah, Torro, Basismarkt, Dagmarkt, Autorama, Edi en Konmar. In de Groep Postorders van Vendex: Keurkoop, Concordia Mail (België), Inter-Sélection (Frankrijk), Kurfürst Warenversand (Oosten rijk en Zwitserland), Lekturama, Ter Meulen Post en Bakker Conti nental. Vendex is bovendien mede-eigenaar van de Bijenkorf, P&C en De Vleeschmeesters, die zijn ondergebracht in de Groep Deelnemin gen. Bovendien opereert de Groep voor Buitenlandse Deelnemingen. De belangen liggen in de VS bij Dillard's warenhuizen, Mr. Goodbuys, boekwinkels van BDB en Barnes Noble. MBS Textbook Exchange en de cadeau- en vrije-tijdswinkels Ingenuities. In Brazilië heeft Ven dex deelnemingen in Sears do Brazil warenhuizen, Ultralar (leer). Ul- tracred (bank), een reclamebureau en Bob's fast food restaurants. In Engeland alleen het postorderbedrijf Empire Stores. De Dienstengroepen zijn zeker zo uitgebreid en bovenal nogal ver schillend van aard. Staal Bankiers hoort bij het concern, en evenzeer de schoonmaakactiviteiten van Cemsto en het Nederlands Talen In stituut. De Groep Informatie varieert van incasso- en handelsinforma tiebureaus tot een filmparticipatiemaatschappij, terwijl de Groep On derhoudsdiensten een enorme lijst werkmaatschappijen bundelt (Cemsto, De Zon, Tesco, de Ziekenhuisdienstengroep, petit restau rants, afvaltransport Omega, en van Nedlin tot beveiligingsactivitei ten van Nedsafe TS. Bij de uitzendbureaus: ASB, Dactylo, Vedior, Vedior Compuhelp en enkele bureaus in België. De Groep Financiële Diensten telt Staal Bankiers en assurantiebemiddelaar Vendopolis. Vendorado beheert bungalowparken en Publi Golf doet dat met golfbanen in de Leisure Groep. De Groep Overige Diensten tenslotte heeft opleidingscentra in Duitsland (FAA), NTI, InterCollege Nederland, Esdex milieudien sten, internationale onderhoudsdiensten, olie- en gasbelangen, XP sneltransport. DEN HAAG Anton Dreesmann moet vorige week onaangenaam verrast zijn geweest, toen bleek dat een familielid van hem aan de pers had verteld dat een deel van de aan deelhouders van Vendex veront rust was over het huidige beleid. Vorig jaar ging Dreesmann er nog prat op dat zijn woord in de familie wet was: „Dat is gelukt. Er is nie mand uit de boot gevallen". De onthulling van zijn familielid lichtte een tipje op van de ondoor dringbare sluier rond het bedrijf en toonde aan dat er een hevige machtstrijd gaande is tussen Dreesmann en kroonprins Arie van der Zwan. Het kost Dreesmann blijkbaar nog steeds moeite de touwtjes uit handen te geven. Maar bovendien wordt duidelijk dat het Vendex-concern de traditie van het familiebedrijf ontgroeid is. door Runa Hellinga Toen Van der Zwan begin dit jaar in dienst van Vendex trad, leek er eindelijk een oplossing gevon den te zijn voor een groot pro bleem. Dreesmann had het bedrijf jaren met vaste hand geleid, maar voor zijn opvolging was niets gere geld. Hij duldde eigenlijk niemand naast zich en dien ten gevolge dien de zich geen interne opvolger aan. Dat gemis werd pas goed duidelijk toen Dreesmann november vorig jaar door een hersenbloeding werd getroffen. 'Meneer Anton' noemen ze hem bij V D en in die naam proef je nog de beginjaren van het ruim honderdjarige familiebedrijf, toen grootvader Anton Dreesmann in zijn manifacturenzaak op de Am sterdamse Rozengracht achter de toonbank stond en Willem Vroom vanuit zijn kantoortje van 1,5 bij 2,5 meter in de gaten hield wat er in de winkel gebeurde. Meneer Anton runt Vendex dan ook alsof hij nog in dat glazen hokje staat. Zijn woord is wet in het uit de kluiten gegroeide familiebedrijf. Dat is zo sinds hij in 1971 president directeur van V&D werd en het bedrijf naar zijn eigen denkbeel den geheel hervormde. Het waren- huisbedrijf van toen leek in weinig op het Vendex-imperium dat Dreesmann de afgelopen decennia vestigde. In de Coöperatieve Han delsvereniging Vroom Drees mann zaten 23 vrijwel zelfstandige NV's onder leiding van een lid van de uitgebreide familie, die allemaal hun eigen gang gingen en zich al leen bezighielden met de 60 V D- warenhuizen over het hele land. Onder de bezielde leiding van Dreesmann begon het concern be drijven te kopen. Soms wekelijks voegde hij een nieuwe onderne ming aan Vendex toe en vrijwel ie dere bedrijfstak leek zijn belang stelling te hebben. De lingerie van Hunkemöller, de mode van Clau dia Strater, de lage prijzen van de Edah, de wijn van Boekanier Slijte rijen, Autorama, Kijkshop, Dixons, Rinck Optiek, Siebel juweliers, Keurkoop, Lekturama, Staalban- kiers, Cemsto Schoonmaakbedrij ven, uitzendbureaus, bewakings diensten, stadspostdiensten en tal van andere ondernemingen wer den in korte tijd aan het Vendex- concern toegevoegd. Net als veel andere familiecon cerns is Vendex wars van publici teit. Afgezien van de in 1980 ver schenen roman 'De Mandersens' van zuster Cécile Dreesmann, alge meen beschouwd als een sleutelro man over het concern, wist Anton het bolwerk tot vorige week vrij dag gesloten te houden. Hij was niet zo zwijgzaam als zijn concur renten van de familie Brennink- meijer(C A). Maar hij heeft jaren lang ieder interview van de hand gewezen en praatte in het openbaar graag over algemeen economische vraag stukken, maar zelden over het wel en wee van V&D. Vendex geeft ieder jaar wel een jaarverslag uit, maar dat geeft ook niet echt in zicht over de werkelijke gang van zaken. Alleenheerschappij Desondanks is onmiskenbaar dat Dreesmann in het bedrijf en in de familie de alleenheerschappij heeft. Binnen Vendex verloor de familie aan invloed, doordat Drees mann op de belangrijkste posten buitenstaanders neerzette, waar van onduidelijk is hoeveel invloed op het beleid ze hebben. De Vroomen en Dreesmannen hadden daar niet veel tegen in te brengen, want als grootste aandeelhouder speelt Anton een sleutelrol in het bedrijf en binnen, het familiebe- raad is zijn wil wet. De vraag rijst of een dergelijke machtspositie in een concern dat 75.000 werknemers in dienst heeft, nog wel acceptabel is. Binnen de familie leven al een tijd ideeën dat een aantal zaken an ders zouden moeten. Ook Drees- man zelf ziet dat in. Niet voor niets maakte hij in 1985 bekend dat Ven dex naar de beurs zou gaan. Wan neer dat gebeurt is nog steeds niet duidelijk. Oorspronkelijk had hij het over 1988, in 1987 noemde hij tegenover het Financieel Dagblad het jaar 1990 en een concrete da tum is tot nu toe nog steeds niet ge noemd. Voor een aantal familieleden zal de beursgang een grote opluchting* zijn. Zij zitten nu met Vendex-aan- delen die op papier veel waard zijn, maar die ze niet in klinkende munt om kunnen zetten. >De oude gene ratie, verknocht aan het bedrijf, is aan het verdwijnen en een deel van de jongeren heeft liever geld dan papieren van een bedrijf waar ver der weinig banden mee zijn. Voor Vendex is het een voordeel dat via de beurs ook vreemd kapitaal voor nieuwe overnames kan worden aangetrokken. Beurs Maar de beursgang betekent ook een belangrijke verandering waar Dreesmann moeite mee zal heb ben. Vanaf dat moment moet het bedrijf immers voldoen aan de ver plichtingen die een beursfonds nu eenmaal heeft om de aandeelhou ders te informeren. Er zullen eisen worden gesteld aan het jaarverslag. Vendex zal naar buiten toe mede deelzamer moeten worden over de gang van zaken en jaarlijks op een openbare aandeelhoudersvergade ring verantwoording over het be leid moeten afleggen. Over de stijl van leiding geven binnen Vendex zegt een beursgang overigens weinig. Niets weerhoudt Dreesmann ervan, als zijn gezond heid dat toelaat, zijn beleid de ko mende jaren voort te zetten. Auto ritaire managers komen in alle be drijven voor. Het straffe regime van Dreesmann heeft trouwens ze ker niet alleen negatieve kanten. Hij heeft de familie bij elkaar we ten te houden en tot nu toe een pro bleem vermeden waar veel familie bedrijven aan ten onder zijn ge gaan: de bloedgroepenvetes tussen de verschillende takken, die in een aantal gevallen tot een waar bloed bad hebben geleid. In dat licht is de keuze voor een opvolger van bui tenaf niet onverstandig. Daarmee 'voorkom je Dallas-achtige toestan den waarbij de familie elkaar in de strijd om de opvolging alsnog in de haren vliegt. Aan de andere kant haal je met nieuwe mensen ook nieuwe ideeën in huis. Nieuwe ideeën over mana gement, personeelsbeleid en een gezonde onderneming. Anton Dreesmann lijkt echter nog niet toe aan nieuwe ideeën. Zoals veel ster ke persoonlijkheden verwacht hij van zijn opvolger dat die zijn beleid voortzet. Hij heeft al gezorgd dat hij daar het nodige toezicht op kan houden: na zijn pensionering blijft hij in ie der geval aan als commissaris van het bedrijf. De oud-directeur van Brabantia kwam met 80 jaar nog even op het bedrijf kijken of'er nog post was'. Het is voor zijn opvolger te hopen dat Dreesmann zich mak kelijker van zijn bedrijf los zal ma ken. De anglicaanse bisschoppen conferentie in Canterbury nam gisteren een compromis-voorstel aan waarmee een scheuring bin nen de Anglicaanse Kerk rond de kwestie 'vrouw in het bisschops ambt' kon worden voorkomen. Van de 525 afgevaardigden stem den 423 vóór en 28 tegen een voorstel van de Ierse bisschop John Neill, waarin de 27 angli caanse kerkprovincies werden opgeroepen opvattingen en be sluiten van andere kerkprovin cies over vrouwelijke bisschop pen te respecteren en de grootst mogelijke onderlinge gemeen schap te bewaren. Negentien bis schoppen onthielden zich van stemming. De resolutie gaf geen inhoude lijk oordeel of wijding van vrou wen tot bisschop al dan niet ge oorloofd is. Ze ging niet verder dan de bereidheid elkaar bij ver schil van mening hierover te blij ven aanvaarden. Het wordt nu nog slechts als een kwestie van tijd beschouwd voordat de eerste vrouw de bisschopswijding zal ontvangen. Eerder op de dag werd met 277 tegen 187 stemmen een voorstel verworpen van de Australische aartsbisschop Donald Robinson, dat de op dit punt vooruitstre vende kerkprovincies opriep hun voornemen los te laten. De anglicaanse gemeenschap telt wereldwijd ongeveer 70 miljoen leden. De kerkprovincies in Ca nada, de Verenigde Staten, Hong Kong, Brazilië en Nieuwzeeland hebben bij elkaar nu zo'n 1000 vrouwelijke priesters, en het is te voorzien dat daar ook de eerste vrouwelijke bisschoppen ko men. Robinson wilde met zijn voorstel "verdere schade aan de anglicaanse gemeenschap zowel binnen als tussen de kerkprovin cies" voorkomen. De geestelijk leider van de kerk, dr. Robert Runcie, zal een commissie instellen die tot taak krijgt het 'pijnlijke proces van aanpassing' te begeleiden als de eerste kerkprovincie tot bis schopswijding van vrouwen wil overgaan. Snel aan de slag Runcie waarschuwde de bis schoppen vlak voor de stemming dat deze tienjaarlijkse conferen tie weieens de laatste zou kun- nen zijn als het compromis-voor stel niet werd aanvaard. Na de stemming verklaarde hij, dat de commissie die in het voorstel werd genoemd snel aan de slag zal moeten. "Wij streven ernaar nog dit jaar bijeen te komen. De leden zullen andere werkzaam heden opzij moeten zetten om de gevolgen van wijding van vrou wen in goede banen te leiden". Volgens Runcie zullen 'som mige gelovigen' het niet alleen moeilijk hebben met een vrou welijke bisschop als zodanig, maar ook met alle priesters vrouwelijk én mannelijk die zij zal wijden. "De commissie zal zich moeten inprenten dat, hoe ernstig de problemen ook kun nen zijn, deze niet het eind van de anglicaanse gemeenschap be tekenen". Een van de felste tegenstan ders van vrouwen in de kerkelij ke hiërarchie is bisschop Graham Leonard van Londen. Hij had al eens gedreigd met uit treding als het zover zou komen. Maar terwille van de eenheid trok hij ter elfder ure zijn bezwa ren in. "Niet omdat ik van me ning ben veranderd, maar omdat iedere anglicaanse kerkprovin cie onafhankelijk is en kan doen wat ze zelf wil". De Zuidafrikaanse bisschop Desmond Tutu daarentegen zag het gebrek aan vrouwelijke priesters als een 'schromelijke verarming'. "De grootste, zij het stille tegenstand biedt het Vati- caan, waar vrouwelijke priesters een vrijwel onoverkomelijke hindernis zijn bij de toenadering tussen de twee kerken". Overi gens zijn er in de Derde Wereld ook grote bezwaren tegen een vrouw als bisschop. Die bezwa ren zijn voor een groot deel cul tureel bepaald. Een vrouwelijke bisschop zou niet stroken met de functie van de vrouw binnen de maatschappij. Hindoes in Neder land Voor het eerst wordt in Ne derland een Europese Hindu- conferentie gehouden. Op uitno diging van de hindu-federatie Nederland en zusterorganisaties in de Bondsrepubliek, Engeland, Suriname, India, de Verenigde Staten en Canada zullen een paar duizend hindoes zich van 2 tot 4 september bezinnen op het ver band tussen de hindu-idealen en de maatschappelijke werkelijk heid. Dat gebeurt in de Grote Kerk in Den Haag. De vorige Eu ropese conferentie was drie jaar geleden in Kopenhagen. De bijeenkomst valt samen met het feit dat 150 jaar geleden de eerste hindustanen naar het Caribisch gebied emigreerden. Bovendien is het 115 jaar geleden dat hindoes zich voor het eerst in Suriname vestigden. Uit Surina me zijn er ongeveer 100.000 in Nederland terecht gekomen, die met zo'n 20.000 hindoes uit Afri kaanse, Aziatische en Europese landen de Hindu-gemeenschap Nederland 1 Aansluitend aan de conferen tie in Den Haag wordt op 6 en 7 september aan de Leidse univer siteit een symposium gehouden over de rol van het hinduïsme en andere wereldreligies voor de wereldvrede en de universele waarden van de mens. Doel van de Europese confe rentie is onder meer, begrip te kweken voor de idealen en de be tekenis van het hinduïsme. "In de huidige, snel veranderende wereld dreigen idealen en reli gieuze waarden steeds meer ver guisd te worden", zegt een pers bericht. "Mensen verliezen het geloof in de mensheid als gevolg van politieke onzekerheid. Ook in een overwegend niet-hindu sa menleving is door beleving van het hinduïsme een evenwichtige positie binnen de maatschappij mogelijk" In lezingen en werkgroepen wordt aandacht besteed aan ver anderende waarden onder hin does in het buitenland, het be lang van de sociale filosofie van het hinduïs me in deze tijd, de plaats van de sociaal zwakken (vrouwen, ouderen en kinderen), medische vraagstukken (eutha nasie, abortus), politieke ideolo gieën, het beleid van regeringen voor minderheden, nieuwe hin- du-bewegingen en beoefening en behoud van de eigen cultuur. Lefebvre. In rooms-katholie- ke kringen in Frankrijk wordt verwacht, dat de geëxcommuni ceerde aartsbisschop Marcel Le febvre ongeveer tweederde van zijn aanhang zal kwijtraken. De kerkleiding gaat de volgelingen die de band met Rome willen be waren, duidelijk maken dat er voor hen ook in de kerk van na het Tweede Vaticaans Concilie plaats is. Zo hoeven de Parijse gelovi gen die de oude 'Tridentjjnse mis' willen vieren voortaan niet meer naar het souterrain van een sporthal. Kardinaal Jean-Marie Lustiger heeft drie kerken aan gewezen waarin deze mis regel matig zal worden gevierd. In vijf grote kerken in Parijs zullen priesters aanwezig zijn voor de opvang van "Lefebvre-aanhan- gers die de band met het Vati- caan willen behouden. Toch heeft de pastoor van de Parijse kerk die sinds 1977 door de groep-Lefebvre wordt ge bruikt, zijn houding na de ex communicatie van de geestelijke leider niet veranderd. Hij nodig de een door Lefebvre onrecht matig gewijde bisschop uit om op het aanstaande feest van Ma ria Hemelvaart, 15 augustus, een hoogmis met processie te leiden. Daarmee negeert hij de waar schuwing van Lustiger dat elke priester die aan een mis met een bisschop van Lefebvre deel neemt wordt geëxcommuni ceerd. Vandaag geen kerkelijke be- roepingsberichten. Ton Dreesmann, neef en directeur 'an de warenhuizen. (foto anp>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 2