TAD LEIDEN Wachtlijst voor peuterspeelzaal in Stevenshof telt meer dan 300 namen Wijk Stevenshof schakelt advocaat in tegen kampje Klacht publicatie deken Schlatmann LEIDSCH DAGBLAD Muincopv 'Aanpak fosfaten bleef nog zonder resultaat' REUZESCHILDERIJ Eerste diploma's voor opleiding milieukunde s DINSDAG 12 JULI 1988 LEIDEN - "Ik breng mijn peuter twee keer in de week naar een peu terspeelzaal in Den Haag, omdat er in de peuterspeelzaal in de Ste venshof geen plaats is. Het kind schreeuwt om te mogen spelen met andere kinderen en kan ik niet thuis houden. Maar het is allemaal wel een behoorlijke mijl op zeven", zegt Simonette Stapel, moeder van twee kinderen en woonachtig in de Stevenshof. door Agaath Garschagen Peuterspeelzaal Kweetnie, beho rend bij het buurthuis Stevenshof, is inmiddels verhuisd naar het Wel zijnsgebouw, vlakbij het winkel centrum in de Stevenshof. Ieder een in het buurthuis heeft er zin in. Er zijn nieuwe spullen aange schaft, er is een groot park vlakbij en het buurthuis krijgt een buiten speelplaats. De buurtbewoners en ook de peuterwerksters van de speelzaal vinden het alleen jammer dat er in de Stevenshof geen nieu we peuterspeelzaal bijkomt. In Kweetnie is en blijft slechts ruimte voor 55 kinderen tussen de 2V2 jaar en de vier jaar. Zo'n 308 kinderen staan op de wachtlijst. "Veel ouders geven hun kind niet eens meer op voor de peuter speelzaal", zegt peuterwerkster El- win Mentink. "Ook al geef je een kind vlak na geboorte op dan ben je nog niet verzekerd van een plaats. De wachttijd is 3llz jaar en wordt in de toekomst alleen maar langer. De andere peuterspeelzaal, Steffie, kan slechts zestig kinderen kwijt. Niet veel, als je bedenkt dat in deze wijk 2100 gezinnen wonen. Het gastouderproject als alternatief is Spelen Volgens Mentink heeft een kind op een peuterspeelzaal een stap voor op andere kinderen. "Het is beter in het maken van contacten, leert voor zichzelf op te komen, maakt zich sneller los van de ou ders, past zich sneller aan op de ba sisschool en beleeft natuurlijk erg leuke dingen op de peuterspeel zaal. Er wordt hier gezongen, ge danst, voorgelezen, we organiseren uitstapjes en er is veel speelgoed en ruimte om te spelen". Jolanda van Weerlee, moeder van drie kinderen van wie er één op de peuterspeelzaal zit, is het met Mentink eens. "Ik mag voor mijn dochter niet dezelfde liedjes zingen als ze op Kweetnie zingt. Het is haar wereld waar ik niets mee te maken heb. Ook komt ze meer voor zichzelf op. Voorheen was ze nogal een doetje". Ook Simonette Stapel merkt een verandering in het ge drag van haar kind. "Voordat ze naar de peuterspeelzaal ging, kon ze zichzelf niet amuseren. Ik had doorlopend ruzie met haar. Nu gaat het heel goed". De peuterspeelzaal Kweetnie is vijf jaar geleden opgericht. Zij be gon met vijf ochtendgroepen, maar al snel kwamen er twee middag- groepen bij. Toen al was er een wachtlijst met zeventig kindertjes. Mentink was de enige betaalde kracht. In 1985 werd extra geld vrij gemaakt door de gemeente en kon er een tweede peuterwerkster wor den aangetrokken. Nu is Kweetnie vijf ochtenden en vier middagen per week open. "De wijk groeit erg hard. De mensen die naar de Stevenshof ko men, hebben al een gezin of begin nen binnen een jaar aan kinderen", zegt Mentink. Ze stuurt vaak men sen door naar peuterspeelzalen in andere wijken van de stad of naar peuterspeelzalen buiten Leiden. Mentink: "Je merkt dat ouders daar eigenlijk geen gebruik van willen maken. Het is ook een heel gedoe als je meer kinderen hebt van wie er één hier op de basis school zit en de ander in Voorscho ten op de peuterspeelzaal. Dat is ra cen tegen de klok". Contact Mentink merkt dat de peuter speelzaal niet alleen voor de kinde ren belangrijk is, maar ook voor de ouders. Mentink: "De Stevenshof is een nieuwe wijk. Mensen zijn van heinde en ver gekomen en ken nen elkaar niet. In een nieuwe wijk maak je niet zo snel contacten. Ik weet niet hoe dat komt, maar het is zo. Als het kind naar Kweetnie ge bracht wordt, blijven ouders vaak hangen om een kop koffie met el kaar te drinken. Ook maken deze ouders sneller gebruik van de faci liteiten van het buurthuis". Volgens Simonette Stapel ben je als ouder inderdaad erg gebonden aan de wijk. "De verbinding met de stad is erg slecht. Toch wil je wei eens weg", zegt Stapel. "Er gebeurt hier overdag niets. De enige men sen die je ziet zijn ouders achter de kinderwagen. Soms loop ik tegen de muur van ellendigheid en wenste dat ik nog in mijn vorige woonplaats Den Haag woonde. Voor de kinderen is het een erg leu ke buurt. Ik zou zelf best meer wi- len doen in het buurthuis, maar alle cursussen waar ik aan wilde deel nemen, waren al vol. Je komt ge woon op de wachtlijst". "Ja, dat is heel triest", zegt Men tink. "Je merkt dat moeders de he le dag binnen zitten en slechts naar buiten komen om hun kind naar school te brengen. Een jonger kind dat nog niet naar de basisschool gaat, bindt de moeders aan huis. Het buurthuis is dan nog de enige afleiding die ze hebben, maar daar kunnen niet alle Stevenshofouders terecht. Ik weet niet of je mag zeg gen dat deze mensen eerder geïso leerd raken dan ouders die wel aan de buurthuisactiviteiten meedoen. Feit is dat het consultatiebureau in de Stevenshof druk wordt bezocht door mensen die problemen heb ben in de nieuwe wijk". De verhuizing naar het Welzijns gebouw betekent dat het buurthuis de activiteiten kan uitbreiden. Er komt meer plaats vrij op de cursus sen zoals yoga, naailessen, koken en jazzballet. Alleen de peuter speelzaal kan niet meer kindertjes kwijt. Volgens Mentink is dat erg jammer, omdat ouders via hun kin deren sneller geneigd zijn naar het buurthuis te komen. Daarom wil de peuterwerkster van Kweetnie de activiteiten voor alle kinderen uit de buurt uitbreiden. "Ik denk aan poppenkastvoorstellingen en uitstapjes. Ik heb dan wel ouders en vrijwilligers nodig die mij daar bij kunnen helpen". Jolanda van Weerlee vindt het een prima idee van Mentink. Ze heeft een baby van vier weken oud die waarschijnlijk niet op de peu terspeelzaal terecht kan als hij 2V2 jaar oud is. Jolanda van Weerlee vindt dat heel erg: "Je hebt het ge voel dat je het kind te kort doet. Door straks mijn kind aan andere activiteiten te laten deelnemen, maak je misschien iets goed". Diefstal van sterke drank LEIDEN Twee Dordrecht van 30 en 31 jaar oud en twee uit Zwijndrecht van 20 en 18 jaar zijn gistermiddag opgepakt, nadat zij bij een slijterij in de Bree- straat 18 flessen cognac en whisky hadden gestolen. De twee Dordrechtenaren leid den het personeel in de slijterij af, terwijl de twee anderen hun zak ken met de flessen volstouwden. De totale waarde van de buit be droeg 458 gulden. De mannen uit Dordrecht werden op heterdaad door de bedrijfsrecherche betrapt, het tweetal uit Zwijndrecht werd later door de politie op straat aan gehouden. Alarmpistool in beslag LEIDEN - De politie heeft gister avond een alarmpistool van een 23- jarige Leidenaar in beslag geno men. De man liep met het wapen, dat tot vuurwapen om te bouwen is, aan zijn broekriem te pronken. Direkt Idoor, ook vergroot of verkleind. Stop naar MultiCopy bij u in de buurt. Leiden, Nieuwe Rijn 34, 071 -146291 Ruiten nieuw AZL ingegooid LEIDEN - De politie heeft gister avond laat op de Rijnsburgerweg drie Katwijkers van 18 en 17 jaar oud aangehouden. Het drietal had ruiten ingegooid bij gebouw 5 van het AZL aan de Wassenaarseweg. LEIDEN Er is sprake van een kentering in de strijd tegen de overbemesting van het oppervlak tewater. Dit schrijft de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, E.H. van Tuyll van Serooskerken, in zijn voorwoord bij het jaarverslag over 1987. Door die overbemesting komen er te veel fosfaten in het oppervlak tewater. Die hebben een explosie ve groei van algen en waterplanten tot gevolg. De dijkgraaf signaleert dat de eerste aanpak van de fosfa'- ten op grote schaal begin 1980 zon der merkbaar resultaat bleef. Van Tuyll van Serooskerken wijst op een aantal proefprojecten die inmiddels zijn gestart. Die moe ten leiden tot minder fosfaat in het oppervlaktewater. Niet minder be langrijk noemt de dijkgraaf de ver betering van de kwaliteit van het Rijnwater. "Indien de kwaliteit van het Rijnwater niet essentieel verbe tert, blijven alle inspanningen met betrekking tot de bestrijding van de overbemesting op boezemwater zonder gevolg, omdat in een ge middelde zomer het water in Rijn lands boezem voor circa 80 procent uit Rijnwater bestaat", schrijft Van Tuyll van Serooskerken in het jaar verslag van het hoogheemraad schap. Angst voor geluidsoverlast Buruma opvolger Schweizer LEIDEN Bewoners van Stevenshof en Rijndijk leg gen zich niet neer bij het be sluit van de gemeenteraad om in vlek 8 van de Stevens hof een woonwagenkamp in te richten. De bewoners overwegen het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit van de gemeen- Kamervragen over kwaliteit van opvolgers prof. Bastiaans DEN HAAG/OEGSTGEEST - Het Tweede Kamerlid Nypels (D66) blijft twijfelen over de kwaliteiten van de opvolgers van professor Bastiaans bij Centrum '45, waar oorlogsslachtoffers worden behan deld. Nypels heeft minister Brink man (volksgezondheid) gevraagd of de behandelende artsen wel de juiste kwalificaties hebben die no dig zijn voor het verrichten van "psychotherapieën van zeer inten sieve aard". Het D66-Kamerlid stelt zijn vra gen naar aanleiding van de onrust die bij de patiënten en ex-patiënten van Centrum '45 nog steeds be staat. De kwaliteiten van de drie opvolgers van Bastiaans worden door hen in twijfel getrokken. Ny pels wil weten hoe het behande lingsteam van het centrum eruit ziet, wat hun vaardigheden zijn en of de artsen eigenlijk wel zijn toe gelaten als lid van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie. Bovendien vraagt Nypels wie er toezicht houdt als er onvoldoende opgeleide psychotherapeuten werk verrichten in Centrum '45. te. Tijdens een gisteren ge houden bewonersvergade ring is geld opgehaald voor het betalen van een advo caat. De uitkomst van het overleg in de projectgroep, die over de inrich ting moet adviseren, is volgens woordvoerder F. Galema nog niet te voorspellen. De gesprekken heb ben tot nog toe veel mogelijkheden open gelaten. De projectgroep moet over ruim twee maanden ad vies uitbrengen aan B en W over de precieze inrichting van het cen trum. In de projectgroep hebben amb tenaren, buurt- en woonwagenbe woners zitting. Vorige maand stemde de gemeenteraad in met het voorstel van B en W tot het aan leggen van een kamp op de hoek van de Dobbewetering en Rijndijk. In het voorstel van de gemeente dat na twee bijeenkomsten van de projectgroep op tafel ligt, komt het kamp aan de Rijndijk te liggen. Aan de zijde van de Dobbewete ring komt nieuwbouw. Over dit voorstel zijn de vertegenwoordi gers van Samenwerkende Bewo nersverenigingen Rijndijkbuurt Stevenshof overigens niet te spre ken. Bewoners van de Rijndijk krijgen in dit voorstel het kamp recht tegenover hun huis. Bij veel bewoners geldt niet het bezwaar om tegen woonwagens aan te kijken. Wel zeggen ze bang te zijn voor geluidsoverlast, omdat volgens hen bij woonwagenbewo ners het 'groepsgebeuren' sterk op de voorgrond staat. Het voorstel van de bewonersverenigingen om het woonwagenkampje langs de Dobbewetering te situeren is door de gemeente afgewezen. De open zijde ligt in dat geval aan de kant van de spoorlijn. Ondanks geluidsschermen is de overlast van de treinen te groot. Volgens de ge meente moet rekening worden ge houden met het feit dat woonwa gens minder goed te isoleren zijn dan huizen. Eind augustus is de derde bijeenkomst van de project groep. LEIDEN - De eerste 30 deelnemers aan de universitaire beroepsoplei ding milieukunde hebben hun di ploma ontvangen uit handen van prof. dr. J.B. Opschoor. De oplei ding wordt verzorgd door een sa menwerkingsverband van milieu- kunde-instituten van de universi teit van Amsterdam, de Leidse uni versiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Landbouwuni versiteit Wageningen. De kosten van uitvoering van de opleiding worden voornamelijk opgebracht door het ministerie van volkshuis vesting, ruimtelijke ordening en milieu. De opleiding is op 1 sep tember vorig jaar begonnen. Deelnemers aan deze opleiding zijn afgestudeerden in verschillen de studierichtingen als chemie, biologie, rechten, planologie en po liticologie, richtingen die (ook) voor het milieu van belang zijn. Zij hebben in aansluiting op deze stu die in het afgelopen jaar de univer sitaire beroepsopleiding milieuk unde gevolgd. Hierna zullen zij een functie gaan vervullen in de voor bereiding, uitvoering en onderbou wing van het milieubeleid zowel bij de overheid als in het bedrijfsle- LEIDEN - Behoudens goedkeu ring van minister Deetman (onder wijs), zal dr. O.S. J. Buruma naar al le waarschijnlijkheid prof. A.Th. Schweizer opvolgen als directeur patiëntenzorg van het AZL. Buruma. thans werkzaam als staf lid bij de afdeling neurologie, is als enige enige kandidaat voorgedra gen voor de opvolging van Schwei zer, die op 1 januari volgend jaar zijn functie neerlegt. Buruma heeft een ruime be stuurlijke ervaring binnen de fa culteit. Hij was mede-opsteller van de criteria bij de omvangrijke be zuinigingsoperaties die de laatste jaren de universiteit en het AZL hebben geteisterd. Auto door kogel flink beschadigd LEIDEN - Een 21-jarige Leidenaar heeft gisteren bij de politie aangifte gedaan van beschadiging van zijn auto, die op de Hogewoerd stond geparkeerd. Een projectiel was door de voorruit gegaan en had het dashboard en het stuur vernield. De kogel is gevonden en voor on derzoek naar het gerechtelijk labo ratorium gestuurd. LEIDEN - Beide zijden van een doek worden beschilderd: een duo-schilderij, waaraan Sjef Oltheten en Henny Hartevelt, leerlingen van de Haagse Kunstacademie, op het Vrouwenkerkplein bezig zijn. Dit megaschilderij van 24 vierkante meter bevat twee impressies van het schilderij waarmee de Antwerpse schilder Van Bree de le gendarische heldendaad van burgemeester Van der Werf - hij bood de hongerende Leidse bevolking zijn eigen li chaam te eten aan - vereeuwigde. Oltheten en Hartevelt zijn nog tot zondag aan het werk te zien. Juist op dit plein. Dat is een prachtige plaats en ik hoop ook dat het vanaf de Haarlemmerstraat open komt te liggen. Dat iedereen hier kan wandelen", aldus Hen ny Hartevelt. Na zondag is het doek wellicht te koop. "Of misschien bieden we het wel tegen een symbolisch bedrag aan de La kenhal aan". Het schilderproject wordt in het kader van de Lakenfeesten gehouden. Het is een initiatief van de beide kunstenaars. Over 'reclame' voor homo-manifestatie Rose Zaterdag LEIDEN - De kop is er letterlijk en figuurlijk af van het voorma lige fabrieksgebouw van Van Wijk en Co aan het Levendaal. Onlangs is een begin gemaakt met de verbouwing van het ou derwetse, uit 1913 daterende complex. In het pand komen straks 50 moderne appartemen ten, enkele kantoren en een parkeergarage voor 60 auto's. Begonnen is het gebouw een kopje kleiner te maken. De twee hoogste verdiepingen worden van het zes bouwlagen tellende complex afgehaald omdat ze in slechte staat verke ren. Het oorspronkelijke fa brieksgebouw, met de zware muren en gebogen vensters, is daarentegen nog heel solide. De gesloopte verdiepingen worden vervangen door een nieuwe dakopbouw met veel glas en grijze gevelplaat. Op de begane grond van het fabrieks gebouw blijft een supermarkt gevestigd. Daarboven en in het aanpalende gebouw aan de Rijnstraat en Hogewoerd ko men 50 appartementen en kan toren. Aan de Hogewoerd komt ook een parkeergarage voor 60 auto's. De verbouwing van het complex zal over een klein jaar gereed zijn. (foto Jan Hoivasti LEIDEN De directeur van het Leidse bejaardentehuis Room- burgh, R.W.H. Stuurman, heeft bij het bisdom Rotterdam zijn beklag gedaan over een publicatie in het weekbericht van de Meerburg-pa rochie. Daarin zou deken J. Schlat mann 'reclame' hebben gemaakt voor de homo-manifestatie, Rose Zaterdag, die 25 juni in Delft plaatshad. Stuurman zegt zich tot de bis schop Bar te hebben gewend, om dat de publicatie van Schlatmann tegen de leer van de kerk zou in gaan. "En Schlatmann wordt ge acht om namens het bisdom te spreken". Bij het bisdom is overi gens niet bekend dat Stuurman zich tot de bisschop heeft gewend. "Wij hebben niets ontvangen", al dus een woordvoerder van het bis dom Rotterdam. De directeur heeft ook een brief geschreven aan de bewoners van zijn verzorgingstehuis, waarin hij zich afzet tegen de berichtgeving in het parochieblad. Daarin schrijft hij dat Schlatmann, door reclame te maken voor 'Rose Zaterdag', aan de gelovigen vraagt af te wijken van de leer van-de kerk. Hij beëin digt zijn brief met de mededeling dat de leiding van Huize Room- burgh zich uitdrukkelijk wenst te distantiëren van het artikel van Schlatmann. "Ik heb klachten van bewoners gekregen, naar aanleiding daarvan heb ik gemeend er iets over te moe ten zeggen". Enkele bewoners van het tehuis met homoseksuele kin deren zijn overigens juist gegriefd door de brief van Stuurman. Deken Schlatmann vindt het jammer dat mensen van 80 jaar en ouder worden lastig gevallen met dit soort problemen. Hij noemt de onder de bewoners verspreide brief niet ter zake doende. "Ik heb vorige jaren ook aandacht besteed aan de homo-manifestatie. Ik denk ook niet dat bewoners van het ver zorgingstehuis zich geschokt tot Stuurman hebben gewend naar aanleiding van de laatste publica tie. Stuurman is pas een half jaar directeur van Roomburgh, hij komt uit een zeer reactionaire hoek". Schlatmann zegt dat hij in het weekbericht alleen maar op het be staan van de traditie van de homo manifestatie heeft willen wijzen. "Bovendien heb ik duidelijk willen maken dat een meerderheid in een democratie iets van een minder heid kan leren". De Leidse deken is overigens niet bezorgd over het feit dat Stuurman zich ook tot Bar heeft gewend. "Ik ben absoluut niet be nauwd voor Bar, hij kent mijn standpunten".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 9