Premie hoger bij belasting pensioenfonds Met vallen en opstaan omhoog /I Ouderen tevreden met pensioen PGGM: fondsen niet te rijk OESO: beurscrisis beter doorstaan dan verwacht OOGVOORVOGELS Zware straf op 'foute' aandelenhandel SER: lonen, belasting en subsidies moeten omlaag VRIJDAG 10 JUNI 1988 PAGINA 7 ZEIST (ANP) Het grootste particuliere pensioenfonds van ons land, het pensioenfonds voor de gezondheidszorg en maatschappelijk werk PGGM, voorspelt dat de plannen van minister Ruding om de fondsen te belasten een verho ging van de pensioenpremies tot gevolg hebben. De werk nemers moeten zo de rekening te betalen van de 'Wet brede herwaardering', aldus het PGGM. PARIJS (ANP/GPD) - De wereld- economie heeft de beurscrisis be ter doorstaan dan werd verwacht. De situatie is veel gunstiger dan zes maanden geleden werd voorspeld. Het risico van een recessie is aan zienlijk kleiner geworden, maar waakzaamheid blijft geboden in verband met. inflatie, die in een aantal landen kop weer opsteekt. Dit schrijft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in haar halfjaar lijkse rapport over de economische gang van zaken in de 24 aangeslo ten. westerse industrielanden. De wereldeconomie is nog niet voldoende in evenwicht. Daarom is het dringend noodzakelijk dat de Verenigde Staten doorgaan met het verminderen van hun tekorten op de begroting en de handelsba lans. Japan moet zijn overschot op de lopende rekening (goederen, diensten en kapitaalopbrengsten) van de betalingsbalans verder weg werken De Europese landen die nen vooral de mogelijkheden van samenwerking uit te buiten. Volgens de OESO zal de gemid delde economische groei in de aan gesloten landen dit jaar geen 2,25 procent bedragen maar iets minder dan de 3 procent van 1987. Voor volgend jaar wordt uitgegaan van een gelijkblijvend niveau. Dit relatief goede nieuws mag, aldus de OESO, geen reden zijn voor zelfgenoegzaamheid. De rust op de financiële markten blijft kan schijn blijken. Die markten kun nen immers maar al te gemakkelijk heel gevoelig blijken te zijn voor ontwikkelingen op de korte ter mijn. Verder blijft de werkloos heid. vooral in Europa, erg hoog en is de schuldenproblematiek van de derde wereldlanden nauwelijks verminderd. De OESO-landen kunnen veel meer doen dan ze tot nu toe hebben gedaan, aldus het rapport. Daarbij "Een pensioenfonds is niets anders dan een fonds voor huidige en toe komstige gepensioneerden, Aan hen presenteert de minister reke ning. De gevolgen kunnen uiterst kwalijk zijn. In het geval van PGGM komen er bij een gelijk pen sioenpakket hogere premies", zo zei PGGM-topman drs. D. de Beus gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Ondanks de heftige kritiek die al over het voorstel is uitgestort, vreest De Beus dat er toch een wetsvoorstel zal komen. In dat ge val heeft hij zijn laatste hoop geves tigd op de volksvertegenwoordi ging, die de zijna inziens verderfe lijke plannen dan nog naar de prul lenbak kan verwijzen. Volgens De Beus zijn de plannen gebaseerd op een denkfout, name lijk die dat de pensioenfondsen te rijk zijn. Hun vermogen zou met 4 procent per jaar, met de rekenren- te, stijgen. Van wezenlijk belang is echter dat pensioenen zijn geba seerd op het laatst verdiende sala ris. De loongroei over een langere termijn speelt een belangrijke rol. Het door een fonds behaalde ren dement op de beleggingen mag niet los worden gezien van deze loongroei, die uiteindelijk bepaalt hoeveel geld vanaf de pensioenda tum moet worden uitgekeerd. Een EG-overleg over energie muurvast LUXEMBURG (ANP) De minis ters van economische zaken van de EG hebben gisteren in Luxemburg voor het eerst overlegd over de vraag hoe de vrije Europese ener giemarkt tot stand kan komen. Eind 1992 moet de Europese markt geheel vrij zijn. Dat betekent dat men ook in de energiesector alle nog bestaande belemmeringen voor een Vrij verkeer' moet oprui- Het debat over deze zaak is giste ren meteen al muurvast komen zit ten. Dat was de schuld van drie lan den: Denemarken, Spanje en Grie kenland. Zij wilden niet instem men met een resolutie van de EG- ministerraad waarin gezegd werd dat elke consument in de vrije markt gelegenheid moet krijgen, waar hij dat wenst, de energie van zijn keus aan te kopen. Economie kort Hypotheekrente De Centrale Volksbank heeft met ingang van vandaag haar hy potheektarieven over de hele linie met 0,2 procent verlaagd, aldus een mededeling van de bank. De rente op een 5-jarige hypotheek met ge meentegarantie komt daarmee op 6,5 procent. De rente op een spaar hypotheek bedraagt 6,7 procent bij een looptijd van vijfjaar en 7,1 pro cent bij een looptijd van tien jaar, beide met gemeentegarantie. (Hy potheekoverzicht op pagina 4). Werkloosheidcijfer Minister De Koning (sociale za ken en werkgelegenheid) wil nog dit jaar het officiële werkloos heidcijfer baseren op berekenin gen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, De tellingen van de Gewestelijke Arbeids Bureau's blijven wel bestaan, maar zullen niet langer als 'officieel' cijfer gel den. Uit onderzoek is gebleken dat dertig procent van de 679.000 werk lozen, die de GAB's tellen niet vol doen aan de definitie van werkloos. EG/Comecon De Europese Gemeenschap en de economische handelsorganisa tie van het Oostblok Comecon heb ben gisteren hun eerste .diploma tieke betrekkingen aangeknoopt. Later deze maand, op 25 juni, zal de officiële ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Luxemburg. Door de overeenkomst te ondertekenen zullen de landen van de Comecon de EG voor het eerst in haar be staan erkennen. Texaco Texaco heeft zijn netto-winst ten opzichte van vorig jaar ruim ver dubbeld van 118 tot 242 miljoen dollar. Volgens topman Kinnear is het kwartaalresultaat onder meer positief beïnvloed door verbeterde winstmarges bij de raffinage en verkoop van olieprodukten in de VS. De dollarkoers leverde Texaco bovendien van 29 miljoen dollar op, terwijl in het eerste kwartaal van 1987 nog voor een verlies van 7 miljoen zorgde. rendement van 4 procent blijkt dan een fictie. Over de periode 1961- 1985 komt het uit op 0,7 procent ne gatief. "De veronderstelde overschot ten bij de fondsen bestaan eenvou dig niet, hetgeen ook de SER heeft bevestigd. De minister maakt dus een belangrijke denkfout. Bij be lastingbetaling door de fondsen zullen deze dit moeten verhalen op de verzekerden, zodat het terug slaat op het besteedbare inkomen van de mensen in de in het geval van PGGM toch al zo geplaagde ge zondheidszorg. Ook kan er door een te laag pensioenvermogen een lastenverschuiving optreden naar de toekomst", vreest De Beus. De pensioenfondsen zien ook nog problemen op zich afkomen als gevolg van de plannen voor be lastingsvereenvoudiging van de commissie-Oort. Om inkomens verlies bij overheveling van pre mies van werkgever naar werkne mer te voorkomen wil Oort de bru- toinkomens verhogen, wat door werkt in de pensioenen. PGGM be ziet nu al de in ieder geval lastig te bestrijden effecten op zijn pen sioenregeling. ROTTERDAM (ANP) - De over grote meerderheid van de gepen sioneerden is na het stoppen met werken tevreden tot zeer tevreden met het leven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Dat komt omdat de laatste arbeidsjaren vaak minder leuk waren, terwijl het be staan als gepensioneerde prima be valt. Onmiddellijk na het stoppen met werken ervaren vrijwel alle ge pensioneerden het leven als bijzon der positief: niets moet, alles mag. Aldus luidt de belangrijkste con clusie van een onderzoek dat is uit gevoerd door het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek (IPM) in opdracht van de stichting 'Dr. Mary Zeldenrust-Noordanus Fonds'. De resultaten van het on derzoek werden gisteren in Rotter dam gepresenteerd tijdens het door de stichting georganiseerde symposium 'De kwaliteit van het leven van ouderen'. De mensen die momenteel stop pen met werken behoren tot de vooroorlogse generatie, met een ar- beidsinstelling waarbij werken tot de vanzelfsprekendheden van het leven behoort. Ondanks het enor me belang dat werken altijd heeft gehad voor deze mensen, hadden de meesten geen moeite met het stoppen met werken, zo blijkt uit het onderzoek. Dat wil overigens niet zeggen dat de omschakeling vlekkeloos ver loopt. Volgens de onderzoekers zijn er opvallend veel verschillende activiteiten waarmee gepensio neerden structuur aan hun leven geven. Dit zijn echter geen activi teiten waarmee ze in de maat schappij komen te staan. Het aan tal ouderen dat met plezier en vol overgave op een of andere manier nog betaald of onbetaald werk doet is niet groot. Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid noem de de uitkomst van het onderzoek 'interessant'. De minister erkende dat, zoals ook uit het rapport blijkt, het niveau van de uitkering een be langrijke rol speelt. Mr. H. Schrama, topambtenaar Binnenlandse Zaken, gaf in zijn re de enkele voorbeelden van moge lijk toekomstig beleid. Zo sprak hij over het overheidsvoornemen om werknemers van 55 jaar en ouder, die naast hun functie ook huishou delijke taken verrichten doordat ze alleenstaande zijn of een partner hebben die dit niet meer kan, in de gelegenheid te stellen de werk week tot 30 uur te verkorten. Dit ter voorkoming van overbelasting in de marktsector en bij de overheid, aldus Schrama. Dit betekent een maximale ar beidstijdverkorting van 8 tot 10 uur per week gemiddeld over het jaar. Volgens Schrama is deze voorge nomen maatregel al in een ver ge vorderd stadium van besluitvor ming. Vut Minister De Koning zei gisteren tijdens het symposium dat het ein de van de vut in zicht is. De vut DEN HAAG (GPD) Iemand die met voorweten schap handelt in aandelen, loopt de kans op een zware straf. De Kamer is het eens met een wetsvoorstel daar voor van minister Korthals Altes (justitie). Hierin wordt misbruik van voorwetenschap bestraft met maximaal twee jaar gevangenis, 100.000 gulden boete voor particulieren en een miljoen gulden voor instel lingen. Daarnaast kan het behaalde voordeel afgeno men worden. In een gisteren gehouden kamerdebat mislukte een poging van het PvdA-kamerlid Vermeend om de wet ook te laten gelden voor degene die met in ons land op gedane voorwetenschap op een beurs elders een finan cieel voordeel behaalt. Korthals Altes wees erop dat de Nederlandse wetgeving alleen voor ons land geldt en geen werking heeft over de grens. Tegelijk wees Korthals Altes op het bestaan van een EG-richtlijn waarmee alle EG-landen voor eind 1990 voorwetenschap bij de aandelenhandel strafbaar moe ten stellen. De minister van justitie zei verder dat er tussen de EG-landen onderling bij dit soort gevallen al gegevens worden uitgewisseld en juridische bijstand is geregeld. Met landen buiten de EG bestaan daarvoor afzonderlijke overeenkomsten. denken de economen van de Parij- se organisatie vooral aan belasting hervorming, het verminderen van subsidies aan de landbouw, het meer flexibel maken van de ar beidsmarkt en aanpassing van so ciale voorzieningen. De OESO waarschuwt voor een scherpe neerwaartse druk op de dollar. Als de waarde van de Ame rikaanse munt fors terugvalt, is dat voor de hele wereld slecht. Voor Amerika omdat dan een aanzienlij ke vermeerdering van de export re sulteert in inflatie en een hoger ren teniveau. Voor Europa en Canada omdat dan de uitvoer naar de Vere nigde Staten dramatisch zal dalen en de economische groei even drastisch zal verminderen. Voor de ontwikkelingslanden omdat hun groeivooruitzichten door een lage re dollar wegvloeien. OPEC overlegt AMSTERDAM (ANP) - De Orga nisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) krijgt dit weekein de een nieuwe kans maatregelen te nemen om de olieprijzen op te vij zelen. Ruim een maand geleden lukte het de dertien lidstaten tij dens een speciale vergadering niet om tot overeenstemming te komen over een gewenste produktiebe- perking. Saudiarabië, Kuwayt, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten wilden niet verder gaan dan een produktievermindering met 183.000 vaten per dag. De overige OPEC-landen toonden zich voor stander van een dagelijkse beper king met 300.000 vaten. TOKYO - Een technicus wijst op het grote zwart-witte oog in het midden van de enorme turhinemotor van een Boeing 747 in de Nippon-onderhoudshal in Tokyo. Het oog blijkt een goed afweermiddel tegen vogels. Sinds de invoering in mei 1985 is de schade in turbine veroorzaakt door vogels met twintig procent teruggelopen in verge- (foto ANP) wordt volgens hem onbetaalbaar voor de werkgevers. Ook het alge meen verlagen van de pensioenge rechtigde leeftijd naar bijvoor beeld 60 jaar vond de minister niet reëel. Wanneer de leeftijd van 65 naar 60 jaar zou worden verlaagd, moeten werknemers rekening hou den met de helft van het laatstver diende salaris. Nu kunnen werkne mers bij vervroegd uittreden reke nen op een netto-inkomen van 90 tot 95 percent. De minister noemde dit laatste 'zeer ruim bemeten' en alleen ver klaarbaar omdat deze regelingen tot stand waren gekomen in het ka der van saneringen en werkgele genheidsbeleid om jongeren aan werk te helpen. In een vergrijzend Nederland zag hij dit soort regelin gen niet meer als haalbaar. DEN HAAG (ANP) De Sociaal- Economische Raad vindt dat, om economische groei en werkgele genheid te stimuleren, lonen en be lastingen en subsidies aan de bur ger gelijktijdig moeten, worden ver laagd. Dat zegt SER in zijn ont- werp-advies over de sociaal-econo mische ontwikkeling tot 1992, het jaar dat de vrije EG-markt een feit moet zijn. De raad zegt nog niet welke subsidies en aftrekposten kunnen verdwijnen of verminde ren maar wil eerst de (inkomensef fecten daarvan bestuderen. De opheffing van de EG-bin- nengrenzen in 1992 zal volgens de SER, een belangrijk adviesorgaan van werkgevers- en werknemers organisaties, een krachtige impuls geven aan groei en werkgelegen heid. De raad vindt voorts dat alle meevallers in de aardgasbaten uit sluitend moeten worden gebruikt om de staatsschuld te verminde ren. Omdat aardgasbaten een onze kere, wisselende inkomstenbron voor de overheid zijn, stelt de SER voor een vast deel van de aardgas baten te gebruiken voor overheids uitgaven. Het wisselende extra deel kan dan voor vermindering van de staatsschuld worden ge bruikt. De SER bepleit een actief scho lingsbeleid en intensieve arbeids bemiddeling en stelt daarbij vast dat werkgevers en werknemers zelf de eerst verantwoordelijken zijn voor de scholing van de wer kenden. De overheid kan daarbij wel goede voorwaarden scheppen en een voorlichtende rol spelen. De werking van de arbeidsmarkt kan ook verbeteren door het verschil Jeugdwerkplan weer vertraagd DEN HAAG (ANP) De in /oenng van het jeugdwerkgarantieplan (jwg), dat jongeren onder de 21 jaar een tijdelijke baan moet garande ren, heeft weer vertraging opgelo pen. Het treedt niet op 1 januari volgend jaar maar op z'n vroegst in het voorjaar van 1989 in werking, zo heeft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid giste ren meegedeeld. Minister De Koning zei in maart, tijdens de Kamerbehandeling van het jwg, dat hij niet bereid was nog een jaar langer door te gaan met het huidige voorlopige jwg. Het defini tieve jwg moest per 1 januari 1989 een feit zijn. In het voorlopige jwg stellen ge meenten zelf een plan op en krijgen daarvoor steun van het Rijk. Iedere gemeente werkt voor zich en er is nog geen sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het plan heeft op het ogenblik ongeveer 4500 ga rantiebanen opgeleverd van de 8000 die in totaal beschikbaar zijn. AMSTERDAM Na de eerste zeer vaste week van juni, met een in dexstijging van 115 punten of 6 procent, zette de Newyorkse effec tenbeurs ook deze week zjjn op mars voort. Maar wel hortend en stotend, wat belangrijk was nu de hoogste stand van 2110 op 12 april van dit jaar na de grote beurskrach weer in het bereik kwam. Daarbij was niet duidelijk wat nu precies de reden was van de vorige week opgetreden koersstijging van 75 punten op één dag. Het lag groten deels aan de inflatie-inschatting, door C. Wagenaar dat was bekend. Maar voor dit ver schijnsel gelden talrijke graadme ters die onderling in hun betrok kenheid met prijsstijgingen nogal verschillen. Heel rechtstreeks op de inflatie ingesteld is de prijsindex die het grondstoffenbureau van de Vere nigde Staten bijhoudt, welke maat staf de nieuwste ontdekking is van Wall Street en het daar beleggend publiek. Deze index heeft dit jaar een fikse stijging achter de rug en kwam deze week tot een tophoogte van 260 door een langdurige droog te in de uitgestrekte graangebieden van het middenwesten. Vrees en angst voor misoogsten en forse graanprijsstijgingen ste gen tot kookhitte, maar een klein regenbuitje bracht de afkoeling. Niet alleen voor de index die er op één dag vier punten door verloor, maar ook voor Wall Street, waar jan en alleman zich op aandelen stortte Handelaren op de beursvloer van Tokyo verdringen elkaar voor orders. De beurs kwam gisteren aan een nieuw record van 28.072,02 yen voor de Nikkei-index. (toto anp> en de dagomzet tot het gigantische aantal van 310 miljoen aandelen bracht. De Dow Jonesindex steeg met 48 punten na op de twee voor gaande dagen een verlies van 16 punten te hebben opgelopen. Gisteren liet de beurs weer een steekje vallen. Als een soort kata lysator fungeerde de obligatie- markt van Wall Street, die zich de laatste tijd als een complete jojo ge draagt. Daar geldt al geruime tijd het welles-nietesspelletje over een mogelijke verdere rentestijging, waarvan de inschatting op zich weer gekoppeld is aan de beoorde ling van het inflatiegevaar. Behalve bovengenoemde prijsindex van de grondstoffen hanteert de obligatie- markt van Wall Street ook de valu tamarkt als uitgangspunt. Met na tuurlijk de Amerikaanse dollar als hoofdinzet. In Amsterdam liep de koers op tot 1,94 gulden. Begin januari was de prijs nog 1,80 gulden. De deze week tijdelijk optredende reactie van de dollar hield verband met topman Pöhl van de Westduitse centrale bank, die verklaarde de dollar thans hoog genoeg te vin den. Samen met die verklaring werd bekend dat de Bundesbank de huidige dollarkoers gebruik gemaakt heeft om zijn pakhuizen opgeslagen Amerikaanse dol lars wat te sluizen. Op deze wijze kon er in Bonn van de vijf miljard dollar die in de eerste vier maan den van dit jaar door steunacties uit de markt moesten worden ge nomen weer twee miljard dollar worden opgeruimd. De Nederlandsche Bank kon wat kalmer aa'n doen. De al enige tijd gehoorde noodzaak van een verde re discontoverlaging verflauwde en de geldmarktrente kan hierdoor wat meer in de pas gaan lopen met de lange rente. Die had op 6,5 pro cent groot succes bij de deze week geplaatste staatslening, want het totaal ingeschreven bedrag van 3,3 miljard gulden tegen 100 procent werd als een zeer gunstig resultaat beschouwd. De beursontvangst was dan ook indrukwekkend. De aandelenmarkt in Amster dam kon deze steun goed gebrui ken, want de handel kwam maar moeizaam op gang. Na drie dagen kwam de algemene beursindex nog beneden het niveau van vorige week vrijdag en de internationals moesten zelfs een half puntje af staan. Pas donderdag kwam er meer leven in de brouwerij, dank zij de koersstijging van Wall Street die door Tokio was overgenomen, waardoor de Nikkei-index van 225 belangrijke aandelen voor het eerst f- -v BEI JRS W E E K in de geschiedenis boven de 28.000 werd gebracht. De internationals liepen zes pun ten op en het algemeen beurscijfer ruim vijf. De stemmingsindex steeg na vier dagen handel per sal do twee punten. Van de hoofdfond sen trok Akzo de aandacht met een vijf procent hogere beurswaarde. Door de gunstige ontwikkeling in de Nederlandse chemie. Vijf'pro- cent meer waard werden ook de uitgevers Wegener en Telegraaf alsmede drukkerij De Boer. Vol- ker-Stevin en Fokker konden aan hun lage koers een paar gulden toe voegen, wat de beurswaarde vijf tot tien procent deed toenemen. Koppelpoort moest vijf procent te rug. Dank zij de gisteren sterk toege nomen omzet kwam het in de afge lopen werkweek op de Europese optiebeurs tot een totale omzet van 165.000 contracten, een resultaat dat in vele weken niet kon worden geboekt. Akzo was meerdere ma len koploper, met soms een kwart van alle dagcontracten van de beurs. Dat was op enkele dagen ook het geval met obligatieopties. Opvallend was de overwegend ge ringe animo voor opties van de an dere internationals, maar daarente gen grote belangstelling voor calls Elsevier. tussen bruto loonkosten en netto loon te verkleinen en door de las ten te verlagen, meent de raad. Door de lastendruk voor onder nemers en werknemers te vermin deren kan de overheid eraan bij dragen dat werkgevers en vakbe weging meer tot loonkostenmati ging bereid zijn. Dat is nodig om in Europa goed te kunnen aldus de SER. Van der Valk doet bod op Oriental Palace BREUKELEN (GPD) - Het res taurant-concern Van der Valk heeft gisteren een bod gedaan op het failliete hotel Oriental Palace in Breukelen. Volgens woord voerder G.A. van der Valk is het bedrijf bereid om tussen de vijf en de twintig miljoen gulden te betalen. De schuld van het woensdag failliet verklaarde Hotel Oriental Palace in Breukelen bedraagt volgens de Horecabond FNV 7,3 miljoen gulden. De schuldeisers zijn voornamelijk onderaanne- de goederen en levensmiddelen. Inmiddels is afgesproken dat het Gemeenschappelijke Admini stratie Kantoor (GAK) de nog niet betaalde salarissen van mei voor zijn rekening neemt. Volgens de Horecabond FNV heeft de Chinese eigenaar Dave Wong in het verleden onjuiste in formatie verstrekt over het kapi taal achter het peperdure eet- en slaappaleis. De zakenman heeft altijd beweerd dat zijn geldschie ters in Hong Kong zaten. Het zijn echter de Nederlandse FGH Hy potheekbank (9 miljoen gulden), de Japanse Tokai Bank (7,5 mil joen) en een aantal particuliere aandeelhouders (4 miljoen), on der wie biermagnaat Heineken en Wong zelf. Staat blijft niet per se baas over Postbank DEN HAAG (GPD) - De Staat wil niet per se een meerderheid van de aandelen in de Postbank behou den. Minister Ruding (financiën) heeft dit gisteren in de Kamer ge zegd. Op dit moment zijn alle aan delen van de Postbank in handen van de Staat. Het kabinet heeft onlangs beslo ten aandelen rond 1990 verkopen. Ruding sloot gisteren niet uit dat de aandelen reeds eerder de deur uit gaan. Volgens de bewindsman hoeft niet gewacht te worden tot dat de bestaande beperkingen van de Postbank zijn opgeheven. In de Kamer zei het PvdA-ka merlid Kombrink er niet langer be zwaar tegen te hebben dat de Staat aandelen Postbank gaat verkopen. Hij stelde we! als voorwaarde dat steeds een meerderheidsbelang wordt gehandhaafd. Van Rey (WD) zei dat een minderheidsbe lang voor de Staat van 25 tot 35 pro cent van de aandelen voor de libe ralen aanvaardbaar is. CDA'er Van Amelsvoort meende dat de Staat voorlopig een meerderheid van de aandelen Postbank moet vasthou den. Mocht het kabinet toch beslui ten meer aandelen te verkopen, moet vooraf worden overlegd met de Kamer, aldus het CDA-kamer- lid. Ruding liet weten dat hij niet op korte termijn streeft naar op grote schaal afstoten van aandelen Post bank, maar de ontwikkelingen in het bankwezen. Ook de naderende eenwording van Europa met moge lijke fusies en samenwerkingsver banden maken het nodig dat de Postbank enige mate van flexibili teit bezit. "Het kan zijn dat dat dan leidt tot een belang van de Staat van minder dan 50 procent", aldus Ruding. DROOGTE De oogst van Middlewest, de graanschuur van de Verenigde Staten, dreigt te mis lukken door hevige droogte, die in het westen, noorden en delen van het zuidoosten van het land al we ken aanhoudt. Een weersverande ring op korte termijn wordt niet voorzien, zo is gisteren officieel be kendgemaakt. De prijzen van produkten als so ja, koren en maïs zijn reeds fors ge stegen. In North Dakota breekt de droogte het record uit 1930. De ka toenopbrengst in Louisiana dreigt vijftig procent minder te worden dan normaal het geval is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 7