Toenadering tussen Israël en Sovjetunie UITSTAPJE? Nog dit jaar top Deng-Gorbatsjov verwacht Studenten in Zuidkorea van mars naar grens weerhouden Bizarre Giitvvild^elmgen verkrachtingszaak VS Steun voor Palestijnen VRIJDAG 10 JUNI 1988 MmTTTTHfai PAGINA 5 Na gesprek Shamir-Sjevardiiadze NEW YORK (GPD) Israël en de Sovjetunie hebben een nieuwe stap gedaan op weg naar een verbetering van hun onderlinge betrekkingen. Volgende maand mag een Israë lische diplomatieke delegatie een bezoek brengen aan Moskou. De Russische minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze en de Israëlische premier Shamir zijn dat gisteren overeen gekomen in het gebouw van de Verenig de Naties in New York. NEW YORK (AP) - Een zwarte vrouw die weigert mee te werken aan het onderzoek inzake de ver krachting van haar dochter, heeft asiel gezocht in een kerk, om te voorkomen dat zij wordt gearres teerd op beschuldiging van min achting van de justitie. Terwijl de vrouw de afgelopen twee nachten in de kerk in New York door bracht, werd er ingebroken in haar woning. Er werd 700 dollar gesto len. De inbraak was de jongste ont wikkeling in één van de meest bi zarre verkrachtingsaffaires die New York in lange tijd heeft mee gemaakt. Beschuldigingen over ra cisme en doofpotten zijn niet van de lucht, maar de feiten blijven schaars. De Brawley Case, zoals de zaak nu alom heet, begon op 28 novem ber 1987 toen de 16-jarige Tawana Brawley na vier dagen zoek te zijn geweest werd teruggevonden, 150 kilometer ten noorden van New York. Zij lag half bij bewustzijn in een plastic zak. Haar haar was afge schoren, haar lichaam ingesmeerd met uitwerpselen en beklad met ra- cistische leuzen. Het meisje vertel de dat zij door zes blanken was ont voerd en seksueel mishandeld. Een van de mannen had een politiepen ning, vertelde ze. Sindsdien hebben het slachtof fer en haar familie geweigerd op enige wijze mee te werken aan het onderzoek. Zij zeggen dat er Ne- wyorkse politiemannen bij de zaak betrokken waren en dat er op racis tische gronden geprobeerd wordt de zaak in de doofpot te stoppen. Er werd een Grand Jury aange steld, een onderzoeksteam van burgers die door middel van verho ren moet vaststellen of er grond is voor strafrechtelijke vervolging. Tientallen vrienden, kennissen en buren van het meisje werden ver hoord, maar officier van justitie Robert Abrams zegt dat de zaak zal moeten worden gesloten tenzij de familie Brawley alsnog gaat mee werken. De affaire heeft geleid tot toene mende spanningen tussen blank en zwart in New York. Tegenover de beschuldigingen over een doof potaffaire. worden beschuldigin gen gesteld dat het meisje het hele verhaal verzonnen heeft. Er zijn berichten geweest over anonieme getuigen die beweerden dat het meisje tijdens haar verdwij ning op een feest was gezien en dat er getuigen zijn geweest die wer den betaald om te liegen. Ook zou het meisje al tweemaal eerder van huis zijn weggelopen. Haar moeder Glenda gaf begin deze week geen gehoor aan een dagvaarding van de Grand Jury en werd vervolgens veroordeeld tot 30 dagen cel en 250 dollar boete. Later werd een arrestatiebevel uitgevaar digd. Het minderjarige slachtoffer zelf is tot dusver niet gedagvaard. Vernon Mason, een van de advo caten van het ipeisje, zei in een re actie: „Het is duidelijk dat wij geen gerechtigheid voor Tawana Braw ley zullen krijgen. De autoriteiten hebben al het mogelijke gedaan om het slachtoffer nog meer in dis krediet te brengen. Het is toch waanzinnig dat het land moet toe kijken hoe de enige arrestant in de ze zaak de moeder van een zwart verkrachtingsslachtoffer is. Het volk zou woedend moeten zijn." De zwarte dominee Al Sharpton heeft gezegd dat officier van justi tie Abrams zou moeten terugtre den en dat gouverneur Cuomo van New York een speciale aanklager moet benoemen. Intussen zegt de politie op elk moment het recht te hebben de kerk binnen te gaan en mevrouw Brawley te arresteren, maar geen haast te hebben. De diplomatieke betrekkingen met Israël kunnen volgens Sjevardnad ze echter pas volledig worden her steld als Israël zich akkoord ver klaard met een internationale vre desconferentie. Maar premier Sha mir van Israël blijft zich daartegen verzetten. Wat de Israëlische delegatie in Moskou gaat doen' is niet officieel bekend gemaakt. Volgens Shamir zullen zij onder meer Israëlische vi sa uitgeven voor joodse emigran- Verbod op seks Indiërs met buitenlanders verworpen NEW DELHI (AP) - Het ministerie van justitie in India heeft een voor stel om seks met buitenlanders voor Indiërs strafbaar te stellen we gens strijdigheid met de grondwet verworpen. De Indische Raad voor Medisch Onderzoek had eerder deze week voorgesteld drie maanden celstraf en een geldboete op seks met bui tenlanders te stellen, als middel om de verspreiding van aids te voorko men. De raad wees er op dat op één na alle 12 overleden aids-patiënten in India de ziekte in het buitenland hadden opgelopen. Raadslid S.P. Tripathi zei ook een aids-test ver plicht te willen stellen voor alle buitenlandse bezoekers en Indiërs die naar hun land terugkeren. Onduidelijk was hoe het voorge stelde verbod zou moeten worden toegepast. De krant Indian Ex press speculeerde over de vorming van een speciale „gluur-brigade" van de politie met bijzondere be voegdheden om overtreders uit de slaapkamers naar het gevang te sle pen. De Hindustan Times was al leen blij dat er nu een discussie over het onderwerp aids op gang is gekomen. „De import van aids moet een halt worden toegeroepen, maar zonder een draconische wet," aldus de krant. ten, maar Sjevardnadze ontkende dat. Shamir, die speciaal was ko men overvliegen voor deze ont moeting, noemde het gesprek „vriendelijk en productief'. Behal ve een mogelijk herstel van de di plomatieke betrekkingen werd ge sproken over het conflict in het Midden-Oosten en de emigratie van Russische joden. Het gesprek was een nieuw be gin, zowel van Russische als van Is raëlische kant. De regelmatige con tacten tussen Israël en de Sovjetu nie liepen tot dusver via de meer gematigde minister van buiten landse zaken Peres van Israël. De ontmoeting met Shamir, die op Russisch initiatief tot stand kwam, wijst erop dat de Sovjetunie tot de conclusie is gekomen dat de poli tieke toekomst van Israël wellicht meer ligt bij de Likud dan bij de Arbeiderspartij en dat daarom met Shamir zaken gedaan moeten wor den. De positieve woorden van Sha mir na afloop waren eveneens een nieuw geluid ^n zijn kant. Tot dusver had de Israëlische premier de nieuwe politiek van Gorbatsjov, inclusief glasnost afgedaan als „ou- de wijn in nieuwe zakken". De Sovjetunie heeft de afgelopen tijd toenadering tot Israël gezocht, onder meer via het aanknopen van consulaire betrekkingen. Zowel Is raël als de Verenigde Staten staan op het standpunt dat de Sovjetunie geen rol in enig vredesproces in het Midden-Oosten kan spelen zonder normale betrekkingen met Israël. Palestijnen op de Westelijke Jor- daanoever hebben gisteren mas saal actie gevoerd tegen de Israëli sche bezetting. Het was de eerste dag van de zevende maand van de Palestijnse opstand en volgens de Israëlische militaire autoriteiten één van de stormachtigste. In Se- bastia bij Nablus schoten soldaten een 19-jarige Palestijn dood. Vol gens een legerwoordvoerder had de man met stenen gegooid naar militairen die een wegversperring opruimden. Studenten van de Yonsei-universiteit in Seoul gooien stenen naar de oproerpolitie die het universitaire terrein omsingeld houdt om te voorkomen dat de studenten naar de grens met Noordkorea vertrekken. (Foto anpi SINGAPORE (GPD) - In de Zuid- koreaanse hoofdstad Seoul en in andere grote steden van het land is het gisteren en vandaag tot geweld dadige botsingen gekomen tussen studenten en politie. De ongeregel- heden ontstonden nadat 5000 stu denten van de Yonsei Universiteit in Seoul een mars hadden willen beginnen naar de Noordkoreaanse Kindermoordenaar In een gevangenis in de Ameri kaanse staat Utah is door middel van een dodelijke injectie het doodvonnis voltrokken aan de 39- jarige Arthur Gary Bishop. De man was in 1984 ter dood veroordeeld wegens moord op vijf jongens tus sen de 4 en 13 jaar. Hij was de 99ste veroordeelde aan wie het doodvon nis werd voltrokken sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1976 een einde maakte aan een lan delijk verbod op de doodstraf. Vrijlating Een 30-jarige Italiaanse aanne mer is vrijgelaten door ontvoerders die hem meer dan zes maanden ge vangen hadden gehouden in het zuiden van het land. De man, Ores- te Villa, werd vrijgelaten nadat zijn familie een losgeld van 3 miljard li re (5 miljoen gulden) had betaald. De man was op 24 november ont voerd toen hij op weg was naar huis in de buurt van Como, in het noor den van het land. De man werd op zes of zeven plaatsen gevangen ge houden in hutten en tentjes. ALGIERS (AP) - Arabische leiders hebben gisteren een drie dagen du rende top-ontmoeting in Algiers af gesloten met scherpe kritiek op het Amerikaanse Midden-Oostenbe- leid en een belofte alle steun te ge ven die nodig is om de Palestijnse opstand in de door Israël bezette gebieden aan de gang te houden. De twee onderwerpen vormden de hoofdpunten van een slotcommu niqué dat werd uitgegeven nadat de rijke oliestaten onderling over een waren gekomen een aanzienlij ke bijdrage te leveren aan de zes maanden oude opstand. Volgens bronnen bij de topconferentie is voor het komende jaar 118 miljoen dollar uitgetrokken. Het communique maakte her haaldelijk gewag van de PLO als de „enige wettige vertegenwoordi ger" van de Palestijnen, en bena drukte dat de Arabische landen ie der vredesinitiatief verwerpen dat de PLO buiten spel wil zetten. De Verenigde Naties werden opgeroe pen een einde te maken aan het „onderdrukkende en onmenselij ke" Israëlische optreden in de Ga- zastrook en op de Westelijke Jor- daanoever. Het communique pleit te voor een internationale vredes conferentie onder auspiciën van de VN, en op basis van de VN-resolu- ties die Israël opdragen zich uit alle bezette gebieden terug te trekken. Het communique sprak verder een veroordeling uit van wat het noemde „Iraans terrorisme". Iran werd beschuldigd van het stichten van interne onrust, sabotage en an der geweld in de Golfstaten. grens, voor een ontmoeting met een delegatie Noordkoreaanse stu denten om over de hereniging te praten. De mars naar de 60 kilome ter noordelijk gelegen grensplaats Panmunjon zou vandaag begin nen. Volgens de organisatoren zou den 40.000 studenten uit het hele land aan de actie meedoen. Gisteren had de regering uit voorzorg de 60.000 man sterke poli tiemacht gemobiliseerd en veilig heidstroepen in staat van alarm ge bracht. Ambassadegebouwen en overheidskantoren werden onder zware bewaking gesteld alsmede de universiteiten over het hele land, terwijl alle bus- en treinsta tions werden afgegrendeld om te voorkomen dat de studenten naar Seoul reizen, het vertrekpunt naar Panmunjon. De studenten van de Yonsei uni versiteit kwamen echter niet ver der dan de poort, waar zij werden geconfronteerd met een sterke po litiemacht. Een voorhoede van 300 in gele shirts gestoken studenten probeerde het cordon te doorbre ken door de politie te bestoken met zelfgemaakt benzinebommen, ste nen en andere projectielen. De vei ligheidstroepen bestookten op hun beurt de betogers onophoudelijk met traangasgranaten. Het was de felste betoging tegen de regering sinds vorig jaar juni, toen tiendui zenden studenten en arbeiders de straat opgingen om directe presi dentiële verkiezingen en andere democratische hervormingen af te dwingen. Noordkorea meldde dat de stu dentendelegatie intussen al in Pan munjon is gearrriveerd voor de wat de communistische regering noemde 'doorbraak' voor een vreedzame hereniging. De regering en de oppositie van Zuidkorea zijn tegen het initiatief van de studenten. De regering van president Roh Tae Woo stelt zich op het standpunt, dat besprekin gen over een hereniging een zaak is van de regering en niet van de stu denten. De oppositie is van mening dat studenten niet de steun hebben van het volk en met hun actie al leen maar de Noordkoreanen in de kaart spelen. De studenten daaren tegen stellen dat de deling kunst matig in stand wordt gehouden door de stationering van Ameri kaanse troepen in Zuidkorea. Ze ei sen daarom ook de ontmanteling van de Amerikaanse bases. De Zuidkoreaanse regering heeft vorige week, in een poging het ini tiatief te behouden, een nieuw aan bod gedaan voor besprekingen over deelname van Noordkorea aan de Olympische Spelen. Ook kondigde zij aan dat voortaan poli tici en studenten in het openbaar mogen discussieren over de her eniging met Noordkorea, een voor recht dat slechts militairen was voorbehouden. Pinochet: geen waarnemers bij volkssternming MEXICO (GPD) - Generaal Au- gusto Pinochet wil geen pottekij- kers bij het referendum dat voor dit najaar op de agenda staat. De Chileense dictator heeft aangekon digd dat er geen onafhankelijke waarnemers uit het buitenland worden getolereerd bij de stem busgang. Tijdens het referendum zullen de Chileense kiezers zich moeten uit spreken over een presidentskandi daat die wordt aangewezen door de militaire junta van Pinochet. De sinds 1973 aan de macht zijnde Chi leense diktator heeft de afgelopen weken verschillende keren verze kerd dat hij de enige mogelijke keus is, ook al bestaat er in de junta nog de nodige weerzin tegen zijn kandidatuur. Mocht Pinochet worden herko zen dan zal hij tot 1998 aanblijven. De Chileense oppositie voert een felle campagne om 'neen' te stem men en de opinie-peilingen geven de diktator geen schijn van kans. De afgelopen weken waren er daar om tal van geruchten dat Pinochet het referendum zou willen op schorten. Na eerdere aankondigingen dat vertegenwoordigers van de Vere nigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten als waarne mers bij de stembusslag zouden worden uitgenodigd, hadden on der meer de oud-Amerikaanse pre sidenten Gerald Ford en Jimmy Carter de nodige belangstelling ge toond. Pinochet beweert nu echter dat de Chileense kieswet verbiedt dat buitenlandse kieslokalen betreden. NAVO: eerst minder tanks, dan minder soldaten MADRID (GPD) - Vermindering van het aantal tanks en kanonnen van het Warschaupakt heeft voor rang boven het verlagen van de aantallen soldaten in Oost en West De grootste dreiging voor het Wes ten gaat immers uit van de offen sieve kracht van de tanks en artille rie van de Oostbloklanden. Dat zei minister Van den Broek (buitenlandse zaken) gisteren in Madrid in een kritische reactie op de voorstellen voor conventionele ontwapening, die zijn Sovjet-colle ga Sjevardnadze woensdag in de ontwapenings-commissie van de Verenigde Naties heeft gedaan. De Sovjets willen dat beide blokken hun troepensterkte met 500.000 soldaten verminderen. Maar dat heeft voor het Westen geen prioriteit. In Madrid, waar de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO bijeen zijn, zei Van den Broek dat het accent moet lig gen op het grote overwicht van het Warschaupakt aan tanks en kanon nen, waarmee zij massale verras singsaanvallen tegen west-Europa kunnen uitvoeren. „Het aantal sol daten is daarbij niet onze aller grootste zorg". Later dit jaar moe ten in Wenen de besprekingen over de beperking van de niet-nucleaire bewapening in Europa beginnen. Een fundamentele verandering in de Oost-West-tegenstelling is al leen mogelijk als ook de situatie van de mensenrechten daar verbe terd wordt", zei Van den Broek. Hij maakt zich daarom zorgen over de weigering van Roemenie om het slotdocument van de Europese Veiligheidsconferentie (CVSE) in Wenen goed te keuren. „Het zou spijtig zijn als door eén land moei lijkheden ontstaan. We moeten een beroep doen op de andere War- schaupakt-landen om Roemenië mee te krijgen op dit punt". Veldslag Somalia NAIROBI (AP) - Buitenlandse hulpverleners die de afgelopen da gen zijn geëvacueerd uit noord-So- malia hebben gezegd dat bij de ge vechten tussen regeringstroepen en rebellen rond de stad Hargeisa van de afgelopen dagen zeker 1.000 mensen om het leven zijn gekomen of zijn gewond. De gevechten be gonnen op 31 mei met een nachte lijke aanval op de stad door leden van de rebellenbeweging van het SNM. Het Somalisch verzet heeft een kleine krachtcentrale ingeno men, die onder andere de water voorziening voor Hargeisa van energie voorziet. De stad zou nu zonder water zitten. ADVERTENTIE Ook zo'n zin in vakantie? In ons zomermagazine 'Op Stap' ontdekt u tientallen leuke ideeën voor 'n dagje uit. Als 't goed is hebt u 'm deze week al in de bus gehad, zo niet bel 020-802802. Veel plezier! WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER DE TREIN? Vervuiling Als gevolg van ernstige vervui ling van de Loire zitten 200.000 mensen in Tours in het centrum van Frankrijk sinds gisteren zon der water. De vervuiling is het ge volg van brand in een fabriek waar giftige chemische produkten wor den gemaakt. Uit watermonsters van de Loire is gebleken dat er ge vaarlijke chemische stoffen in zit ten: fenol (een kankerverwekken de stof), sodium, koper en chroom. De plaatselijke bestuurders heb ben de distributie van leidingwater gestaakt. Vliegongelukken Alle zes inzittenden van een heli kopter van het type Alouette 3 zijn om het leven gekomen bij het neer storten van de machine in de buurt van Zermatt in het zuiden van Zwitserland. Bij de aanraking met de grond ontplofte het toestel. Alle inzittenden waren Zwitsers. In de Verenigde Staten is gisteren een transportvliegtuig van de Nationa le Garde verongelukt. Het viermo torige propellervliegtuig van het type C-130E raakte bij start- en lan dingsoefeningen de grond, sloeg om en explodeerde. Alle zes be manningsleden kwamen om. PEKING - De geleidelijke toenade ringspogingen tussen China en de Sovjetunie lijken in de komende maanden te zullen uitmonden in een topontmoeting tussen Deng Xiaoping en Michael Gorbatsjov. door Bob Mantiri Een aanbod van Gorbatsjov eerder dit jaar voor zo'n top werd aanvan kelijk door Deng afgewezen. Deng zei, dat hij slechts bereid is tot een topontmoeting wanneer Moskou de drie bekende obstakels uit de weg ruimt: terugtrekking van de troepen uit Afghanistan, verwijde ring van zijn troepen langs de Rus- sisch-Chinese grens en druk op Hanoi om de Vietnamese troepen uit Kampuchea terug te trekken. Volgens westerse diplomaten zijn deze struikelblokken in de nor malisatie van d° betrekkingen tus sen de twee ideologische vijanden uit de weg geruimd. De Sovjetunie heeft haar troepen aan de grens met China aanzienlijk ingekrom pen, in Afghanistan is het proces van terugtrekking van de Russi sche troepen in volle gang en in een recent gesprek met de bezoekende Thaise premier Prem Tinsulanond beloofde Gorbatsjov zijn persoon lijke invloed te zullen aanwenden bij de leiders in Hanoi om de naar schatting 120.000 man sterke Viet namese troepen te laten terugtrek ken. Intussen heeft Hanoi bekend gemaakt, dat het dit jaar 50.000 sol daten zal terugroepen. Er zou daarom geen enkele re den meer zijn voor China om een topgesprek nog langer uit te stel len. De recente ontmoeting tussen de Amerikaanse president Reagan en Gorbatsjov heeft volgens wes terse diplomaten ook bijgedragen tot Dengs besluit om snel om de ta fel te gaan zitten met de Russische partijleider. In gesprekker) met be zoekende buitenlandse staatshoof den over een mogelijke topont moeting zei Deng: „Gorbatsjov moet opschieten. Ik zal er anders niet meer zijn, omdat ik van plan ben eind dit jaar me helemaal terug te trekken". De bezoekende onderminister van buitenlandse zaken, Ro- gatsjev, die de Chinese regering op de hoogte stelde van de besprekin gen tussen Gorbatsjov en Reagan, zei onlangs in Peking, er niet aan te twijfelen dat er een Chinees-Sovjet topontmoeting zou komen. Hij zei ook te hebben gehoord dat Deng het zou toejuichen wanneer zo'n ontmoeting nog dit jaar zal plaats vinden. Deng Xiaoping (foto AP) De laatste ontmoeting tussen de leiders van de twee landen was in 1959 in Peking tussen Chroestsjov en Mao Zedong. Ondanks de ideo logische geschillen onderhouden de twee landen intensieve handels betrekkingen. Maar China lijkt thans als internationaal wapenle verancier Moskou naar de kroon te steken. De verkoop van middellan ge afstandraketten aan Saoediara- bië en Zijderups-raketten aan Iran levert China de nodige buitenland se deviezen op om zijn leger te mo derniseren. De Chinese strijdkrachten heb ben, sinds partijbaas Zhao Ziyang vice-voorzitter is geworden van de militaire commissie van de partij, een ingrijpende reorganisatie on dergaan. Het leger is sterk afge slankt, het rangenstelsel is weer in gevoerd en er is een onderzoeksaf deling opgezet die toegespitst is op moderne wapentechnologie. Deng, die voorzitter is van deze machtige commissie, heeft Zhao nu hele maal belast met de dagelijkse lei ding van het 3 miljoen sterke volks leger, dat jaarlijks ruim 10 miljard dollar nodig heeft om op de been te worden gehouden. Maar sinds kort mag het leger veertig procent van de inkomsten aan wapenverkoop voor eigen behoeften gebruiken, waardoor het defensiebudget aan zienlijk wordt verlicht. Een recente studie van de re search dienst van het Amerikaanse Congres heeft aangetoond, dat tus sen 1980 en 1983 China 84 procent van zijn wapenprodukte heeft ge ëxporteerd naar het Midden-Oos ten en Zuidazie. In de daarop vol gende vier jaren was dat percenta ge 92 procent. India voelt zich bedreigd door de Chinese middellange afstandsra ketten, die op de oostelijke zeekust van het Arabischè schiereiland zijn gestationeerd en gericht zijn op Iran. Maar het bereik van de zoge noemde 'Oostelijke Wind' raketten is zo groot dat volgens Indische mi litaire experts India's westkust er door wordt bedreigd. De aan Saoediarabië geleverde raketten hebben een maximaal be reik van 3.600 kilometer en kunnen doelen treffen in Tel Aviv, Teheran en het zuidelijke gebied van de Sovjetunie. De raketten kunnen worden voorzien van kernkoppen. De Saoedi's zouden twaalf van de ze middellange afstandsraketten hebben aangekocht voor een be drag van naar schatting 3,5 miljard Amerikaanse dollar. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft China in 1987 tenminste 1 miljard dollar verdiend aan de ver koop van Zijderupsraketten aan Iran. De Chinese wapens zijn, in te genstelling tot die van de westerse landen, betrekkelijk goedkoop. Een Chinese tank van het type T90 kost 250.000 Amerikaanse dollar, terwijl het laatste model Ml tank van de Amerikanen 2 miljoen dol lar kost. De Chinese wapens vin den vooral veel aftrek in Thailand, Latijnsamerika en het Midden- Oosten. China heeft de kritiek van het Westen over schending van het wa penembargo jegens Iran, van de hand gewezen door te verwijzen naar de de Amerikaanse Stingers en Franse Exocet-raketten, die bo ven de Perzische Golf rondvliegen. Dat zijn duidelijk geen Chinese wa pens, verklaarde de Chinese vice- premier Wu Xueqian. Met de verkoop van raketten en ander modern wapentuig voorziet China niet alleen in de eigen be hoefte aan harde valuta's. Maar vol gens Westerse diplomaten krijgt de Chinese regering hierdoor voor het eerst de gelegenheid om aan in vloed te winnen in het Midden- Oosten, waar zij lange tijd van is buitengesloten, terwijl de Volksre publiek geografisch er dichtbij ligt en een omvangrijke islamitische bevolking heeft. Invloed in het Midden-Oosten en vooral in de Golf zou voor Peking ook beteke nen te worden betrokken in vraag stukken over oorlog en vrede, die ook invloed hebben op China en zou erkenning inhouden als een belangrijke mogendheid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 5