Plan Rotterdam nieuw spoorvervoer ÜJEIL1ÜJ i=E:±L (Suftiteutog 'Meer auto's moeten aardgas tanken' PAGINA 26 VRIJDAG 10 JUNI 1988 ROTTEftDAM (ANP) - De ge- meente Rotterdam wil in het zuide lijk deel van de Randstad een nieu we vorm van openbaar vervoer in troduceren die het Rotterdamse centrum rechtstreeks via rails ver bindt met Den Haag, Zoetermeer, Delft, Gouda, Dordrecht, Schie dam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Ridderkerk- /Hendrik Ido Ambacht. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Hiervoor moet een nieuw voertuig worden ontwikkeld dat kan rijden op alle bestaande rails van trein, tram en metro. De ex ploitatie van 'RandstadRail' komt in handen van de Rotterdamse en Haagse vervoersbedrijven (RET en HTM), de streekvervoerders en de spoorwegen. Het voorstel voor RandstadRail maakt deel uit van een door de Rot terdamse Verkeersdienst ontwik keld totaalplan 'Logistructuur Rot terdam, verkeers- en vervoersbe leid in de jaren negentig', waarin voorstellen staan voor de verbete ring van de verkeersverbindingen in en rond Rotterdam als knoop punt in het personen- en goederen vervoer in Nederland. Het plan werd gisteren gepresenteerd door de Rotterdamse wethouder drs. J. Laan. RandstadRail gaat behalve van al bestaande railverbindingen uit van nieuwe railverbindingen. Het betreft hier onder meer verdubbe ling van de NS-spoorlijnen naar Delft, Gouda en Dordrecht. Rand stadRail voorziet in het behoud van de Hofpleinlijn, nu een onren dabele lijn die de NS willen af schaffen. De gemeente Rotterdam wil deze lijn laten aansluiten op de (nieuwe) luchthaven Zestienho- Een systeem als RandstadRail is voor Nederland nieuw. Het bestaat al wel in het buitenland, zoals in de Westduitse stad Keulen. Het hier voor gebruikte voertuig haalt bui ten de bebouwde kom een snelheid van honderd kilometer en rijdt in de stad als een normale tram. RandstadRail moet dank zij kor tere wachttijden en de aankoop van slechts één kaartje) moet voor de woon/werk-reiziger een aan trekkelijk alternatief vormen voor de auto, zodat op de wegen van en naar de Rotterdamse regio meer ruimte komt voor het zakelijk en goederenverkeer. In het plan staat verder een groot aantal voorstellen ter verbetering van de verbindin gen van de Rotterdamse regio 'met haar economisch achterland in Eu ropa'. WASHINGTON (ANP) - Alle 140 Nederlandse gasbedrijven in Ne derland moeten installaties aan schaffen waar auto's terecht kun nen voor het tanken i Aldus kan er in Nederland en net werk ontstaan waar auto's aardgas kunnen tanken. Het gebruik van aardgas door auto's moet worden gestimuleerd omdat deze brand stof schoner is dan benzine en lpg en daarom dus beter is voor het milieu. Bovendien is de geluidhin der van aardgasauto's geringer. Dat verklaarde gisteren in Was hington ir. L.P.H. Mobers van het Gasbedrijf Centraal Nederland. Hij sprak tijdens de zeventiende We reld Gas Conferentie, georgani seerd door de Internationale Gas Unie. Momenteel zijn er in Nederland nog slechts twee gasbedrijven waar auto's op aardgas rijden: in Utrecht en in Groningen, waar in middels zeventig auto's van het energiebedrijf op aardgas rijden. Volgens Mobers is aardgas niet al leen beter voor het milieu maar is het ook verstandig om het als brandstof voor auto's te gebruiken om minder afhankelijk te worden van de import van olie en benzine. Het Gasbedrijf Cenraal Nederland zal in het najaar een zelf ontwikkel de gastank introduceren die bij de klant thuis kan worden geplaatst zodat thuis aardgas kan worden ge tankt. ^Culinair Horizontaal: 1 zinnebeeldige voorstelling; 8 verbrandingsrest; 9 zangstem; 10 nummer (afk.); 11 persoonlijk vnw; 13 lof, hulde; 15 voorzetsel; 16 universiteitsstad in Engeland; 18 onvergelijkelijk; 20 onderdompeling; 21 vlaktemaat; 22 stekelhuidig dier; 24 koppel; 25 lidwoord; 26 huisdier; 28 windrich ting (afk.); 29 symbool van neon; 31 vaatwerk; 33 dieregeluid; 34 elk v.e, aantal gelijksoortige voorwer pen. Verticaal: 1 geliefde; 2 briefaanhef (afk. Latijn); 3 laagtij; 4 aanleg van nature; 5 rund; 6 voorzetsel; 7 aan de overkant van; 12 verdieping; 13 voegwoord; 14 muzieknoot; 15 dwingeland; 17 lofdicht; 19 houten drinkkom; 23 maangestalte (afk.); 24 sint (afk.); 27 Uitheemse dakbe dekking; 30 oud; gewezen (voor voegsel in samenstellingen); 31 1000 meter (afk.); 32 namelijk (afk.); 33 uitroep. 29 30 1 É31 Tt IÏ33 1 finale; 2 apekop; 3 kedive; 4 me loen; 5 Oporto; 6 revers; 7 anemie; 1 motief; 9 Israël. NIEUW BOEKJE IN BLUE-BAND REEKS De Blue Band kookboekjes in de handige ringband zijn een voorbeeld van een geslaagd project; via sponsoring kan een heel goed kookboek voor een hele lage prijs verkocht worden. Ze zijn in aantallen van meer dan een miljoen over de toonbank gegaan. Zojuist is het vijfde deel uitgebracht. Vis. Boter bij de vis, zou men kun nen zéggen. Eerder zijn de volgende titels al verschenen: Basiskookboek, Vlees, Soepen Sauzen, Groenten. Een deel van het succes van de boekjes is zeker te danken aan het feit dat de schrijfster. Pieternel Pouwels met een heel hecht team werkt. Zo is er zelfs iemand bij die als volstrekte leek de receptuur moet beoordelen. Gaat er iets fout, dan wordt de tekst veranderd, zodat er in geen geval mis verstanden kunnen ontstaan. Foto's geven stap voor stap de handelwij zen aan, waardoor het koken ook heel makkelijk te volgen is. In het deeltje 'Vis' wordt onder andere aandacht besteed aan de rivier- vis en dat zal vele verwoede vissers deugd doen. De kookboekjes zijn te koop via het paarsysteem van Blue Band voor veertig zegels en twee gul den, of, zonder zegels voor f7,90. HUUB KLOMPENHOUWER VERWACHTE WEERSITUATIE VOOR: 11-06-1900 16 uur zonnig mist 19 temperaturen toto luchtdruk in millibaren étO, ooklaringen hagel ■w-w warmtcfront H hoge-drukgebied bewolking -f2» sneeuw tr kou-front L iaqe-drukget>ed ^-—6 regen onwei windrchting verpiaatsmgsnehtng Vanaf zondag1 zonnig weer en warmer Morgen dringt, uit Scandinavië afkomstige, droge lucht ons land binnen. Het klaart dan ook in de loop van de dag op, het eerst in het noordoosten. Vannacht ech ter is het nog vochtig genoeg voor het opnieuw ontstaan van mist. Regen valt er nauwelijks te verwachten, hooguit in het begin van de dag nog wat motregen in het zuiden van het land. De tem peratuur daalt vannacht tot om streeks 13 graden. Morgenmiddag lopen de tem peraturen uiteen van 18 graden vlak aan zee tot 23 graden plaat selijk in het binnenland. Eerst is er maar weinig wind. In de mid dag wordt de wind matig, uit het noordoosten. Het begin van de komende week is zonnig met nog iets verder oplopende tem peraturen. Weersvooruitzichten voor di verse Europese landen, medege deeld door het KNMI, geldig voor zaterdag en zondag: Zuid-Noorwegen, zuid-Zwe den en Denemarken: Overwe gend zonnig, maar zondag aan de .Noorse westkust veel bewolking en mogelijk wat regen. Middag- temperatuur rond 22 graden. Duitsland: Zonnig en vrij warm. In de namiddag en avond plaat selijk een onweersbui. Tempera tuur in de middag rond 24 gra den. Benelux: Vooral op zondag zon nig en vrij warm. In het oosten in de namiddag mogelijk een enke le onweersbui. Middagtempera- tuur rond 24 graden. Britse Eilanden: Droog en voor al in het zuiden zonnig. Tempera tuur in de middag van 15 graden in noord-Schotland tot 22 graden in zuidoost-Engeland. Frankrijk: Vooral in het midden en zuiden nu en dan regen- of on- weensbuien. In het noorden ook 'flinke perioden met zon. Middag- temperatuur van 19 graden aan de Kanaalkust tot 27 graden in het zuiden. Spanje: Aan de Middellandse Zeekust vrij zonnig. Elders half tot zwaar bewolkt en nu en dan regen- of onweersbuien. Tempe ratuur in de middag van 19 gra den aan de Atlantische kust tot 27 graden in het zuiden. Portugal: Vooral op zaterdag re- gen- of onweersbuien. Zondag ook perioden met zon. Middag- temperatuur 20 graden of iets ho ger. Alpengebied: Vrij zonnig. In de middag en avond plaatselijk een onweersbui. Middagtempera- tuur in de dalen rond 25 graden. Italië, Joegoslavische en Griekse kusten: Zonnig en warm. Alleen in noord-Italie op zondag kans op onweer. Middag- temperatuur tussen 25 en 32 gra den. Leiden LUXOR (121239): 'Saigon', dag. 19.00 en 21.15 uur, 12 jr. 'Jungle Book', za., zo. en woe. 14.30 'Broadcast n 'Moonstruck', al. 'Three men and a baby', dag 14.30, 14.30 i TRIANON (123875): 'Luchtmacht academie', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, al. REX (125414): 'Young doctors in lust', dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur, 16 jr. KIJKHUIS (142895): 'Birdy', do. 20.00 en 22.15 uur. 'Une Flamme Dans Mon Coeur', do. t/m woe. 19.30 en 21.45 uur. 'La Bamba', vr. 20.00 en 22,15 uur. 'Hannah and her sisters', ma. 20.00 en 22.15 uur. 'Identificazione di una Donna', di. 20.00 en 22.15 uur. 'Hiroshima, mon amour', woe. 20.00 en 22.15 uur. Bioscopen Alphen (voor reserveringen 01720-20800): EURO 1, 2, 3, 4, 'Can't buy me love', dag. 18.30 en 21.15 uur, zo. ook 16.00 uur, za., zo. en woe. ook 13.30 uur, al. 'The running man', dag. 18.45 en 21.30 uur, zo. ook 16.15 uur. al. 'Three men and a baby', dag. 18.30 en 'Schorem van de school', dag. 18.45 en 21.00 uur, za., zo. en woe. ook 13.45, uur, zo. ook 16.00 uur, al. 'Jungle Book', za., zo. en woe. 14.00 Voorschoten (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY: 'Dirty Dancing', do. t/m zo. 19.00 uur, vr. t/m zo. en woe. 15.45 uur. 'Nuts', do. t/m zo. 21.15 uur, ma. t/m woe. 20.15 uur. 'Zoeken naar Eileen', vr. en za. 19.30 en 21.30 uur, ma. t/m woe. 20.30 uur. 'A clockwork orange', do. en zo. 19.15 en 21.30 uur. Kindervoorstelling 'Pudding Tarzan', za., zo. en woe. 14.15 uur, al. Kindervoorstelling 'Avontuur met een staartje', za., zo. en woe. 14.00 uur, al. Katwijk (voor reserveringen 01718-74075): City I: Dragnet', dag. 19.00 uur, do., vt., za., zo. en woe. ook 14.45 uur. City I: 'Fatal beauty' dag. 21.15 uur. City II: 'Batteries not included', do., vr. en zo. 14.45,19.00 en 21.15 uur, za., ma., di. en woe. 19.00 en 21.15 uur. Kindervoorstelling: 'Benji', za. en woe. 14.45 uur. Noordwijk (voor reserveringen 01719-12800). Geen opgave ontvangen. 10 juni 1988 Honderd jaar geleden stond er in de krant: - De persoon uit Leiden, die zich verleden Vrijdag in de getui- genkamer van het gerechtshof in Den Haag een kogel door het hoofd schoot, omdat zijne vrouw, die eisch tot echtscheiding tegen hem had ingesteld, zich niet met hem wilde verzoenen, is reeds zóóver hersteld, dat hij het gast huis heeft verlaten en zich nu te Amsterdam metterwoon kan ves tigen. - Smachtend in het gouden avondlicht zit hij aan het venster met zijne geliefde. Hij blikt in ha re oogen en dweepend en zwij gend ziet zij op tot den hoopvol- len jongeling. Daar wordt zacht de deur geopend, het jongste zus je treed binnen en zegt met helde re stem: „Marietjeje hebt bij ver gissing Betsu's gebit genomen. Betsy wil uitgaan. Ze vraagt of ze hare tanden krijgt. - Men zal zich herinneren dat voor weinige dagen geleden tot nu toe onbekend gebleven perso nen de baldadigheid hadden een aantal in de grondverf staande huizen op het Oranjeplein te 's- Gravenhage met zwarte verf te besmeren. De huizen kwamen gisteravond geheel in de verf, doch omstreeks tien uren bleken dezelfde schennende handen we der hun baldadig bedrijf te heb ben volvoerd; tha-ns echter was de verf met teer bedekt. Men meent thans alle reden te hebben om aan wraak tegenover den eige naar der huizen te denken, want één der huizen van het geheele blok, die den eigenaar niet toebe hoorden, bleef gespaard. - Op het Noordelijk terras van het kasteel te Windsor is dezer da gen een reliek uit zee, een oud ka non, geplaatst, als gedenkteken aan eene gebeurtenis, waarbij ook Nederland betrokken is. Op een bordje staat de geschiedenis er van te lezen. „Dit kanon maak te deel uit van het geschut van Hr. Ms. "Lutine", die op den 9den October 1799 op de Hollandsche kust met man en muis verging. Bij het sluiten des vredes werd het wrak, dat groote schatten be vatte, door de Nederlandsche re geering aan de vereenig ing van assuradeuren, bij wie de lading was verzekerd, afgestaan. Het schip woelde in 't zand, negen va dem beneden den zeespiegel, In 1886 werd dit kanon uit de diepte opgedolven, waar het bijna hon derd jaar had gelegen, en werd het door de vereeniging van assu radeuren der Koningin ten ge- schenke aangeboden, die het min zaam aanvaardde." Vijjftig jaar geleden: - UITGEHONGERDE WOL VEN VALLEN KINDEREN AAN. Polesie wordt de laatste dagen geteisterd door benden uitgehon gerde wolven. Nabij Luniciec hebben zij een groep spelende kinderen aan den rand van het dorp aangevallen. Vijf kinderen werden ernstig gewond. LEIDSCH M: DAGBLAD - ALPHENS DAGBLAD- HOOFDKANTOOR Witte Singel 1, Lelden 071-161400. Directeur: G. Koopman, Adjunct-directeur: N. Quakernaat. REGIOKANTOREN Julianastraat 19, 2405 CG. Alphen a/d Rijn. 01720-93961. NABEZORGING ma.-vrij18.00-19.30 uur 071-161499. zaterdag13.00-14.00 uur 071 -161499. POSTADRESSEN Postbus 54. 2300 AB Leiden. Postbus 83. 2400 AB Alphen a/d Rijn. TELEFAX Leiden 071-143480. Alphen 01720-73933. ABONNEESERVICE Nieuwe abonnementen, wijzigingen, betalin- ABONNEMENTEN per post (buitenland) per half jaar. aan huls bezorgd per post (binnenland) per jaar. aan huls bezorgd per post (binnenland) 70.95* 103.90 ƒ293.30 141.90 208.05 ƒ270,25 402.25 losse nummers (alle dagen)1,20 Prijzen incl. 6% b.t.w. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbeta ling te worden voldaan. Restitutie Is niet mo-, gelijk. Abonnementen kunnen op elke gewenste Gemiddelde oplage per dag 50.200 e ADVERTENTIES SLEUTELTJES ma.-vri). van 0.00-19.30 uur 071-143545 REDACTIE (niet voor nabezorging) Hoofdredacteur: drs. J.W.E. Metselaar. Adj. hoofdredacteur: R.D. Paauw. Alg. redactiechef: A. van Leeuwen. Plv. alg. redactiechef: H. Houtman. Stad: H.G. van der Post. 071-893252. Regio Lelden: M. de Graaff. 01719-1414 Duin- en bollenstreek: H.I.J. Veldhuizen. 01720-43360. Alphen: J.P.A. Preenen. 071-893819. Bin./Buitenl./Econ.: W. Fortuyn. KABELKRANT Redactie 071-161400. Advertenties 071-121942. of 071-161400. Ongcvallcndienst Elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 tot woensdag 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur (Elisabeth Ziekenhuis) EHBO zieken huis Rijnoord elke dag geopend. Bezoekuren Diaconessenhuis (tel. 071-178178): dagelijks 16.00-17.00 uur en 18.30-19.30 uur. Afdeling intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur en Jongerenafdeling: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur. 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse afd. 11.15-12.00 uur, 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling gynaecologie: 15.00-15.45 uur tn 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling CCU (hartbewaking): 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Intensieve verpleging: 14.00-14.30 Academisch Ziekenhuis (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verlos kunde 18.00-19.00 uur. Prematurenafdeling in overleg door lopend bezoek mogelijk. Ernstige patiënten: wanneer doorlo pend bezoek wordt toegestaan kun nen speciale kaarten- worden ver strekt. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de vol gende tijden: keel-, neus- en oorheel- heelkunde 14.15-15.00 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxen afdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. Rijnoord (tel. 01720-33771): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek hartbewaking: vaders gehele dag in overleg met hoofd afde ling. Overigen van 14.30-15.15 en van 18.30-19.30 uur. Kinderafdeling: bezoek voor ouders gehele dag in overleg met hoofd afde- ling. Overigen van 14.30-15.30 uur. 15 HET WAAR DAT ER NU ONENIGHEID BESTAAT IN DE GELEPEREN ONENIGHEID RAN ANDERS EEN TEKEN ZIJN VAN EEN OPEN EN DVNA/MISCHE SAMENWERKING.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 26