'Mijn schilderijen verkoop ik nooit' Wat van ver komt niet altijd goed Festival op Oude Singel - Oude Vest Relativerend theater van De Jonkies KIJKUIT Exposities Concerten Den Haag Amsterdam Rotterdam VRIJDAG 1Ü JUNI 1988 PAGINA 25 Rien Poortvliet ten strijde tegen vervalsingen ARNHEM/SOEST (GPD) Natuurschilder Rien Poortvliet gaat actie voeren om een ein de te maken aan het groeiend aantal vervalsingen van zijn werk. „Het overschrijdt elke fat soensnorm om zo met mijn werk om te gaan", meent Poortvliet. „Ik durf geen schatting te maken van het aantal nagemaakte of onder mijn naam gesigneerde werken dat verhan deld wordt of al is verkocht. Van 15 stuks weet ik het inmiddels zeker". De schilder heeft twee advertenties geplaatst in zowel het Duitse als het Nederlandse jagersblad. „Daar komen de reacties nu vandaan. Ik wacht nog totdat ik meer heb ver zameld voordat ik definitief met een advocaat aan de slag ga. door Patrick S.elbach) Weet u, ik verkoop mijn schilde rijen nooit. Een groot deel van mijn werk is geschonken aan ziekenhui zen. Ik raad de mensen dan ook aan om geen schilderijen van mijn hand proberen te kopen want ze zijn niet te koop. Ze zijn me te dier baar." De natuurliefhebber maakt een vergelijking met de muziekbran- che. „Als een orgineel muziekstuk door een ander wordt gebruikt dan is dat plagiaat. Schilderen ze mijn schilderij over en zetten ze er hun eigen naam onder, dan mag dat blijkbaar wel. Begrijp me goed. Ik heb er niets op tegen als i een werk van mij willen namaken. Het gaat erom wat ze ermee doen. Komt het boven het dressoir, dan vind ik dat best. Maar verkopen is wat anders. Zij moeten met hun handen van mijn werk afblijven." „Ik hecht geen grote waarde aan geld. Van de opbrengst kunnen mijn vrouw en ik prima leven. Ik hoef geen luxe. Geen dure kleding of een duur horloge. De werken die ik maak, schenk ik liever dan dat ik ze verkoop", zegt hij ferm. Poortvliet loopt door zijn fraaie werkkamer in zijn huis dat gelegen is in de bossen van Soest. Hij toont een advertentie waarop nog eens duidelijk wordt hoe brutaal er met zijn werk wordt omgegaan. „Zie, ze bieden hier voor een kerstveiling een van mijn werken aan (een vos tegen een sneeuwheuvel). Dat is in derdaad van mijn hand maar vol gens het onderschrift van de adver tentie is het geschilderd door een zekere J. Hulk. En die man stierf nota bene in 1913, lees ik hier". Voor Poortvliet is schilderen zijn leven. „Ik werk als een bezetene. Soms heb ik zelfs geen tijd om te eten. Als iemand dan komt en vraagt wat ik voor een schilderij moet hebben, zeg ik: zo praat je over wastafels en niet over mijn schilderijen. Ik zou ook niet weten wat ik er voor moet vragen." Onlangs was een jong echtpaar bij de natuurschilder op bezoek dat op een veiling een vermeende Poortvliet had aangeschaft. „Het was rotzooi. Een plaatje met mijn naam eronder. Dat is erg. Ik lig soms wakker van die verhalen. Het is een aanslag op mijn gemoeds rust", aldus Poortvliet. „Dat soort dingen zou gewoon niet mogelijk moeten zijn." Hij werkt inmiddels in zijn ate lier aan een nieuw stuk. Met een verrekijker omgedraaid aan schouwt hij zijn produkt en met een vinger met verf brengt hij eni ge verbeteringen aan. Zijn honden lopen rustig langs een nog nat doek. „Enige jaren geleden maakte ik voor een vriend van me een schilderijtje. Ik schreef daarop dat ik hem bedankte voor zijn hulp. In middels is gebleken dat ook dat schilderijtje op een of andere ma nier is verhandeld". Budapester Kamerkoor in Leiden LEIDEN/ALPHEN- Het Budapester Kamerkoor is in de periode van 14 tot 21 te gast bij het Leidse William Byrd Vocaal Ensemble. Het Hongaarse gezelschap, een semi-beroepskoor onder leiding van Tibor Szabó, zal in ons land drie concerten geven: op vrijdagavond 17 juni in de Oudshoornsekerk in Alphen a.d. Rijn, op zaterdagavond 18 juni in de Lokhorstkerk in Leiden en op zondagmiddag 19 juni in de Paleisstraatkerk in Den Haag. Het kamerkoor uit Budapest brengt werken ten gehore van Liszt (Missa Choralis), Kodaly, Lajtha, Bórdos en Jérdóny. In Leiden echter komt de Missa Choralis van Li'szt te vervallen en zal het William Byrd Vocaal Ensemble onder leiding van Nico van der Meel composities ten gehore brengen van Schein, Monteverdi, Purcell, Schicht en Brahms. Het Xian Ballet uit China tijdens hun voorstelling in Carré Xian Ballet in Carré: Voorstelling: Het Xian Ballet uit China met The Soul of the Terra Cotta Army. Gezien op 9 juni in Carré in Amsterdam alwaar nog tot en met 19 juni. Daarna toernee: o.a. in Den Haag 23- AMSTERDAM - Volgens het pro grammaboekje hecht het Chinese Xian Ballet grote waarde aan zijn culturele erfenis en identiteit. Maar in het kader van de openheid van de afgelopen jaren, laat het graag buitenlandse invloeden toe: de westerse academische danstraditie wordt binnenkort zelfs gebruikt in een Chinees Zwanenmeer. Deze twee zo verschillende dansachter- gronden zouden samen heel wat op kunnen leveren maar het Xian Bal let heeft met The Soul of the Terra Cotta Army de plank volledig mis geslagen. De voorstelling is gebaseerd op een in 1974 bij toeval aangetroffen legermacht van zevenduizend ge beeldhouwde terra cotta soldaten bij het graf van keizer Qin Shi Huang (ongeveer 220 jaar 'voor Christus). Rond deze imposante vondst heeft men en verhaaltje be dacht. De keizer herinnert zich zijn militaire verleden: de strijd en de overwinning, het feest. Een boog schutter uit zijn leger heeft om de keizer het leven te redden, zijn ei gen leven gegeven. De vrouw van Recordprijs Nolde MÜNCHEN (DPA) - In München is voor bijna 2 miljoen mark een schilderij van de expressionist Emil Nolde (1867-1956) openbaar verkocht. Volgens het veilinghuis Sotheby is voor een Nolde nooit zo veel neergeteld. Bovendien is het de hoogste prijs die ooit voor een schilderij van de 20ste eeuw in de Bondsrepubliek is betaald. "Blumengarten" uit 1909 was ge schat op 800.000 mark. De Nolde was aangeboden door een Europe se particulier. LEIDEN - Op zondag 19 .juni houden vier culturele instellin gen een open dag onder de naam 'Oude-Vest-Oude Singel-Festi val'. De Leidse Schouwburg, multifunctioneel kunstcentrum De Droomfabriek, museum De Lakenal en het Microtheater van toneelgroep Imperium zullen vanaf 12.00 uur hun deuren voor het publiek wagenwijd open zet ten. Volgens Alex Milberg van De Droomfabriek wil men met 'Oude Vest-Oude Singel-Festival dit (culturele) gedeelte van de stad Leiden beter profileren. Als het festival blijkt aan te slaan, ligt het volgens Milberg in de be doeling hiervan een jaarlijks te rugkerend evenement te maken. De vier instellingen verzorgen een programma in eigen huis. Zo geeft de Leidse Schouwburg rondleidingen door het gebouw, waarbij het publiek ook een kijk je achter de schermen wordt ge gund. Er zullen tevens enkele korte voorstellingen te zien zijn. Daarnaast zal de nodige informa tie worden verstrekt over de voorstellingen in het nieuwe sei zoen. Het LAK-theater zal er met een stand vertegenwoordigd zijn. Het tegenover de Leidse Schouwburg gelegen kunstcen trum De Droomfabriek brengt tijdens het 'Oude Vest-Oude Sin gel-Festival' een uitgebreid pro gramma. De Droomfabriek be schikt over een muziekschool-af deling, een dansstudio, een to neelzolder en een schildersate lier, waar verschillende cursus sen worden gegeven. Op zondag 19 juni zullen een aantal cursis ten zich presenteren, zoals dans groepen onder leiding van Anne ke Harting en van Joke Broeke, een zangdemonstratie onder lei ding van Inge Bakker en Mach- teld Wenzel, en een Tai-Chi de monstratie. De Droomfabriek programmeert ook voorstellin gen, en zal in dat verband ter pro motie van deze activiteiten onder meer de Leidse a capella-groep Gallamieze en het cabaret 'Wim Kaufmann en de Stiefbroers' la ten optreden. De Lakenhal biedt rondleidin gen door het musuem, waarbij voor deze speciale gelegenheid ook de kelders worden betrok ken. Tevens zal de Leidse kun stenaar Peter Duivenvoorden een schilderdemonstratie geven. Imperium tenslotte brengt in het eigen theater de drie delen van 'Volwassen orgasme ontsnapt uit Amerikaans circus' van Dario Fo, dat deze toneelgroep nu op het repertoire heeft staan. deze boogschutter wacht zijn thuiskomst vergeefs af. Wanneer de keizer tijdens een feestbanket de droevige vrouw ziet, geeft hij de opdracht aan alle beeldhouwers terra cotta beelden te maken, ter vertoon van zijn macht. In de epi loog verschijnen de bleelden ten tonele (althans de als zodanig ver kleedde dansers). Dramatisch gezien is dit verhaal zeer dunnetjes omdat een werke lijk conflict en daardoor spanning ontbreekt. Dat zou op zich niet zo erg hoeven zijn als het door andere onderdelen zou worden goedge maakt. En dat is dus niet het geval. De voorstelling is vlees noch vis, oosters noch westers. Zo wordt in de wel zeer westerse vioolmuziek (herkende ik geen Beethoven cita ten?) slechts af en toe gerefereerd aan een typisch Chinees geluid, bo vendien stond de band op huiska mersterkte zodat ook deze kans op impact verloren ging. Qua bewe gingen en ruimtegebruik is het een slap aftreksel van ons klassieke ballet, qua theater wordt er te onin teressant gemimed. Soms heeft de choreografie het typisch statische van een Chinese opera maar blijk baar moest er een westers showele ment toegevoegd worden. En met de westerse danstechniek konden de meeste dansers nauwelijks uit de voeten. Nog een vervelende opmerking, het lichtplan is een niet te beschrij ven belediging voor het oog. Behal ve het gebruik van een allang ach terhaalde stroboscoop, switscht men met gemak van knalblauw naar hoerig rood, van pimpelpaars naar kanariegeel. Met andere woorden, het Xian Ballet is te commercieel bezig ge weest of is niet goed genoeg op de hoogte van onse balletcultuur die ze toch hebben willen imiteren. Pas waar het Chinese karakter op de voorgrond treedt (bijvoorbeeld in een zogenaamde mouwendans waarbij danseressen met meter slange mouwen als linten rond zwaaien), pas daar krijg het een beetje het niveau van authenticiteit en pas dan reageert het publiek in Carrée spontaan. De vermenging van oost en west heeft, in westerse ogen althans, een artistiek wanpro- dukt voor buurthuizen opgeleverd. Ik eindig met een spreekwoord: oost west, thuis best. INGRID VAN FRANKEN HUYZEN 'De Grot' van Jean Anouilh door De Jon kies. Regie: Bert Jonk. Met: Peter van den Hul. Hans Grundeken, Bart Mulder. Heieen Boermans, Eva van Thiel en an deren (Dick de Zwart. Carolien Verrips, Erik Filemon, Yvette Livius. Denms Blansjaar. Albert Duyzers en Sandra Schotsman). Gezien op 9 juni in de aula van De Vlietschans. Aldaar nog 10 en 11 LEIDEN "Shit!", roept de commissaris, als het licht uit valt, en dat nu juist op het mo ment van ontknoping van de moord op de keukenmeid. De schrijver van het stuk, die voortdurend aanwezig is, vindt dit \vho did it'-thriller-effect nauwelijks interessant. Hij heeft de commissaris alleen maar verzonnen om het stuk op gang te brengen. Met diens commentaren ("dat was een mooie scène - lijkt wel 'Medisch Centrum West") is hij verder niet bepaald gelukkig. Eigen lijk heeft hij met het hele stuk problemen. Als de auteur al te zeer verstrikt raakt in zijn ge- twijfel, nemen zijn personages het heft in eigen handen, en al dus ontstaat dan toch nog het stuk dat hij niet heeft kunnen schrijven. In de loop der jaren hebben De Jonkies op scholengemeen schap De Vlietschans altijd wel iets met de fictie van de toneel werkelijkheid uitgehaald. De knipoog naar de wetten van het theater leverde vaak puur speelplezier op. Hier is het re sultaat aanmerkelijk minder lichtvoetig. In de vorm van zelf- bespiegelend, zich zelf relative rend theater komen ernstige onderwerpen aan bod. De grot, waarnaar de titel verwijst, slaat op de keuken in een herenhuis, waar rond 1900 het personeel leeft. Boven wonen de mensen van stand. Als deze twee streng gescheiden werelden binnen de strakke maatschappelijke hierachie te dicht bij elkaar ko men, slaat de vlam in de pan. Stevige maatschappijkritiek, maar vooral ook een niet al te optimistische kijk op de mens klinken daarin door. Een ieder heeft zo zijn eigen overlevings- mechanismen ontwikkeld, af hankelijk van zijn plaats bin nen die hiërarchie. De Jonkies hebben dus voor een erg moeilijk stuk gekozen. Jonge mensen moeten perso nen spelen, wier houding door hun levenservaringen is gete kend. Buitengewoon knappe spelprestaties worden er g< verd om dat overtuigend waar te maken. Daarbij vereist het stuk een delicaat evenwicht tussen de speelscènes en de be spiegelende optredens van de auteur en de commissaris. De speelscènes mogen niet te s timenteel worden, de twijfelen de auteur niet te tobberig o\ komen en de geestige onder brekingen van de commissaris niet de overhand krijgen. Om dat echter alles precies in el kaar blijkt te passen, is deze to- neelproduktie van De Jonkies zeer geslaagd te noemen. Op het toneel heeft n nauwkeurig een keuken (inclu sief waterkraan met gootsteen, ovenkachel, oliestelletje, tegel tjes enz.) uit het begin van deze eeuw nagebouwd. Een schitte rend realistisch decor, met daarboven een schetsmatig aangegeven salon. Maar het i nu juist zo'n enerverende thea terbelevenis om te zien, op wel ke manier De Jonkies met hun voorstelling van 'De Grot' het gevaar van gootsteenrealis- me volledig zijn ontsnapt. Leiden Stedelijk Museum De.Lakenhal - Ou de Singel 28-32, 'Verzameld en ge toond' over spaarpotten, t/m 26/6; te vens schilderijen en tekeningen uit eigen bezit, uit de periode 1850-1925, Rijksmuseum voor Volkenkunde - Steenstraat, aquarellen en arabisch schrift van Esma Yigitoglu, t/m 26/6; di. t/m za. 10-17 uur, zo. 13-17 uur. Rijksmuseum van Oudheden - Ra penburg 28, 'Nederland Onderste Bo ven', de archeologische rijkdom van ons bodemarchief, t/m 1/9; di. t/m za. 10-17 uur, zo 13-17 uur. Koninklijk Penningkabinet - Rapen burg 28, dubbelexpositie: 'Tweehon derd jaar verzamelen' en 'Schepen met geld', t/m jan 1988; di. za. 10-17 Hooglandse Kerk, expositie textiele vormen van Lidy van der Spek, van 15/6 tot 6/7. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat 4, fototentoonstelling 'Arbeiders in Turkije - hun leven en strijd', een overzicht van de arbeidersbeweging in Turkije vanaf eind vorige eeuw tot heden, tot 28/6. Art Tea House - Stille Mare 4, werk van Rene Alejandro Gutierrez, tot eind juni. 't Huys Benee - Nieuwe Rijn 3, perma nente tentoonstelling van werk van Lenv Noyen, vr. 14-16 uur en za. en zo. van 12-16 uur Het Achterhuis - Nieuwe Rijn 38, per- expositie; Vijf eeuwen mode di. t/m za. 10-16 uur Galerie Stelling - Burgsteeg 14, schil derijen en tekeningen van Jan van der Ploeg, tot 29/6; wo. t/m za. 13.30-18 uur, zo. 14-17 uur Holiday Inn - Haagse Schouwweg 10 (blauwe gang), werk van Jean-Paul Spits. Signaal. Studio voor vormgeving - Groenesteeg 10, ontwerpers en vorm gevers tonen diverse ontwerpen, te vens presentatiemappen, do. 12-21 12-1 i 12-17 Stichting Beeld en Grafiek - Hoog landse Kerkgracht 20A, werk van Feng, Erik-Jan Kuiper en Cees van den Oever, atelierbezoek na afspraak, tel: 146024. Sociëteit Quintus - Korte Mare 34, tentoonstelling van leden van Quin tus in de vorm van schilderij, druk, fo to, tekening of beeld. Galerie van der Vlist - Botermarkt 3. Bernie Autsema en Bart Filet, schil derijen en zeefdrukken, tot 30 juni, di Galerie Denise Stephan - Bakker- steeg 18-20, schilderijen en beelden van Evert van Hemert, t/m 26/6; vr. za. zo. 13,30-17.30 uur. Droomfabriek - Oude Singel 56, colla ges, gebruik van verschillende pa piersoorten (al dan niet) behandeld met zwarte en w tte acrylverf, t/m 6/7 Alphen Rhijnkade Elf - Rijnkade 11, kleuret sen van Hans Heijman, Elmar Gille en Henk Kastelijn, t/m 23/6; di t/m za 10- 17 uur, vr 10-21 uur. Hillegom Kunstgalerij Catharina - schilderijen van Mare Jonk, tot 20/6, di t/m vr 9-18 uur, za 10-17. Hoofddorp Galerij Raadhuis - Nieuweweg 70, Janpeter Eilander met 'muurbro ches', t/m 24/6; ma. t/m do. 10-17 uur, vr. 10-12.30 uur, di. 18-20 uur. Leiderdorp Verpleeghuis 'Leythenrode' - Hoog- madeseweg, Joke Dallinga met zeef drukken, t/m 14/6; dag. 10-20 uur. Noordwijk Petit Royal - Voorstraat 76, Tiny van der Sar met kleuretsen 'Bloemen en planten in de Orangerie', geopend dag. behalve woe, na 14 uur. Galerie 'Drieluik - Voorstraat 57, aquarellen van Janice Boekholt, t/m 1/8; expositie rond het thema 'thee', van 19/6 tot 15/8; dag. 10-17.30 uur. Rijnsaterwoude Galerie De Barg - Woudsedijk 12, aquarellen van Coby Hoeneveld-Tön- jes, t/m 26/6; vr. za. zo. 14-16 uur. Rijnsburg Genootschap Oud Rijnsburg - Oude Vlietweg 6, permanente tentoonstel ling 'De andere Middeleeuwen'; the ma tentoonstelling 'Nederland in Be drijf - Handel in Rijnsburg', vr. 19-21 uur, za. 10-16 uur. Warmond Het Oude Raadhuis - Dorpsstraat 36, aquarellen van Betty Giltay-Erkelens en keramiek (o.a. sieraden) van Cees van Vliet, van 4 t/m 30/6; wo.do. 14-16 uur. za. 11-16 uur. di. 19-21 uur. Galerie De Pomp - Dorpsstraat 38, Aad van der Lee met schilderijen, Emmie en Teun de Graaff - van der Lee met beeldhouwwerk (marmer, gietcement en arduin), t/m 30/6; woe. 10-12 uur, di. 19- Wassenaar Hotel Wassenaar - Katwijkseweg,33, Cultureel Centrum De Warenar - Kerkstraat 75, 'De wondere wereld onder water', gefotografeerd door die renarts G.B. Voogd, van 16/6 t/m 30/6; kerk. Aan deze middag werken r het kamerkoor Quod Libet, het Voor- burgs Jongerenkoor, het dameskoor Capriccio, het kamerkoor Ad Novum en Wassenaar Vocaliter. Het program ma vermeldt voorts de namen van Jacqueline de Groot (sopraan) en Ma rijke van Klaveren (orgel). Er zullen werken worden uitgevoerd van o.a. Gabrieli, Schütz, Distier, Badings en verdi. Het geheel staat onder leiding van Ad de Groot. Aanvang 12.30 uur. Het Haags Instrumentaal Jeugden- semble geeft zondagmiddag in sa menwerking met een Fins jeugdor kest een familieconcert in het kerke lijk centrum 'De Regenboog' in de Merenwijk. Het jeugdensemble telt vijftig leden en wordt geleid door Hans v.d. Bijlaard. Het Finse jeugdorkest is in ons land op uitnodiging van het Haagse en semble. Het gezamenlijke optreden van de twee muziekgroepen zal het karakter heen van een educatief fami lieconcert. Aanvang 15.00 uur. Het Emoenakoor o.l.v. Rob de Vogel geeft zondagochtend een koffiecon cert in de Vredeskerk. Tijdens dit op treden zullen naast klassieke werken van ach. Handel en Mendelssohn Bartholdy ook Engelse anthems, lie deren uit het Liedboek en moderne composities van Hans Bouma/Louis van Dijk ten gehore worden gebracht. Het programma wordt afgewisseld met enkele instrumentale werken. Het geheel zal worden begeleid door de organist Joop Brons en een strij kersensemble. Ann Page (Engeland)) verzorgt het wekelijkse zaterdagmiddagconcert in de Hooglandse kerk. Aanvang 13.30 De organiste Caroline van der Weiden (Utrecht) bespeelt zaterdagmiddag het instrument van de Hartebrug- kerk. Aanvang 15.00 uur. Pop De Amsterdamse band Jump! Dickie Jump! treedt zaterdagavond in het LVC op. Het is al rhytm blues wat de klok slaat bij deze groep, die er om bekend staat sterke composities te kunnen schrijven. Dat wordt dus swingen geblazen op deze avond. Aanvang 22.00 uur. (In het zoldercafé van het LVC speelt vanavond het Utrechtse trio Conspiracy of Silence, aanvang 23.30 uur). Diligentia vr 10, za 11, 20.15 uur; Nederlands Volkstoneel speelt: 'Oud Speelgoed' van Chiem van Houweningen, met o.a. Carry Tefsen. Muziektheater vr 10, za 11, 20.15 uur; Nederlands Dans Theater met: 'Kaguyahime' van Jiri Kylian, op muziek van Maki Ishii. za 11, 20.15 uur; Schönberg Ensemble olv Reinbert de Leeuw, mmv Arleen Augér, sopraan, werken van Webern, Berg en Schönberg. Nederlands Congresgebouw vr 10, za 11, 20.15 uur; uitvoering mu sical 'Evita' door Koninklijk Ballet van Vlaanderen. dag. (beh. ma.), 20.15 uur; Xian Ballet 'The soul of the terra cotta army'. Concertgebouw vr 10, 20.15 uur; Schönberg Ensemble olv Reinbert de Leeuw, mmv Arleen Augér, sopraan, werk van Webern. Berg en Schönberg. zo 12 en ma 13. 19.00 uur AF Ad Hoe Ensemble olv Peter Eotvos. zaans Cantatekoor olv Jan Pasveer, Kinder koor Radio Boedapest olv Janos Remény. Muziektheater za 11, ma 13, woe 15, 20.00 uur, De Ne derlandse Opera met 'Nixon in Chi- do 16, 20.15 uur: HF Het nationale Ballet met 'Four Schumann Pieces', mmv Nederlands Balletorkest olv Roelof van Driesten. zo 12. 14.30 uur; Concert Klettenber- ger Kamerorchester Keulen en Kra- lingse Orkestvereniging olv Jan Cora- zolla en Benno Torenga, sol: Akir Haschimoto (piano) werk van o,. Respighi, Mozart, Haydn, tbv Amnes ty International. do 16, 20,15 uur; Rotterdamsch Phil- harmonisch orkest 'Mozart cyclus'. Theater Zuidplein woe 15 en do 16, 20.15 uur; Dansvoor stelling, produktie Rotterdamse Dansacademie. Nieuwe de la mar Theater vr 10 en za 11, 20.15 uur; Les ballets Contemporains de la Belgique 'Em ma Platei'. Stadsschouwburg za 11 t/m ma 13, 20.15 uur; HF Wdlem Mary, Michael Clark and company di 14 en woe 15,22.30 uur; HF Off Hol land-Jan Fabre danssecties uit opera 'Das glas im kopf wird Rien Poortvliet met de volgens hem vervalste schilderijen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 25