Breukink krijgt les in klimmen Passysteem leidt tot grote ergernis an Bosman trefzeker in oefenduels Engeland loopt schade op 'Hampsten moet fantastisch hebben gereden' VRIJDAG 10 JUNI 1988 SPORT PAGINA 21 'Controle niet werkbaar DÜSSELDORF (GPD) - Het geklungel van de KNVB met EK- kaartjes en Oranje-passen heeft nu ook de Europese voetbalbon zen gestoken. Gisteren werd het hoofdkwartier van het organisa tiecomité in Düsseldorf bestookt met telefoontjes van ongeruste Nederlandse fans. Tot grote ergernis van de hoogste bonzen van de UEFA en de Duitse voetbalbond, Jacques Georges en Her mann Neuberger. De mededeling van KNVB-veiligheidsman Rob de Bakker, dat supporters zonder pasjes aan de poorten van de stadions geweigerd zouden kunnen worden, heeft behalve in Düsseldorf ook in Zeist de nodige commotie veroorzaakt. Het sportcentrum van de KNVB was gisteren de hele dag onbereik baar door een stroom aan telefoontjes van verontruste fans die geen Oranje-pasje hebben gekregen. Joop van de Ing (rechts) wordt op de huid gezeten door John van 't Schip (links) en Ruud Gullit. Oranje verslaat De Treffers met 10-0 METTMANN (GPD) - Donder dag 9 juni. De laatste zware dag zit er op. Tenminste wat betreft de trainingen en de oefenwed strijden. Tegen De Treffers uit Groesbeek hebben we gister avond nog eens laten zien, dat we klaar zijn voor de wedstrijd te gen Rusland. Iedereen is in de juiste vorm. Ook de reserves. Dat bleek wel in de laatste ondelinge partij voor het vertrek naar Groesbeek, want die werd in hun voordeel beslist; dus aan hen zal het niet liggen. De avond daarvoor stond in het teken van de ontspanning. Optredens van Manke Nelis en de zangeressen Toos en Joke. In de pauze voerde een goochelaar zijn act op. Kortom, gewoon even weg met de gedachten. Even niet be zig zijn met voetballen, training of de komende tegenstander. Speciaal voor onze Utrechtse vrienden. Hans van Breukelen, Jan Wouters en Marco van Bas ten trad Herman Berkien op. In samenwerking met Hans van Breukelen werd 'Utrecht mijn stad' ten gehore gebracht. Maar toen Hans vervolgens ook nog de accordeon erbij wilde halen za gen de anderen het niet meer zo en zijn we - voor de grap - de zaal uitgelopen. Tot groot genoegen overigens van de KNVB-delega- tie. Aan het slot van de avond kre gen we van de hoofdsponsor van de KNVB een radio-cassettere corder cadeau. Men wilde er ken nelijk zeker van zijn dat nu echt alles gedaan was om het ons naar de zin te maken. Gelukkig is mijn broer Erwin erg muzikaal. Bo vendien beschikt hij over vol doende technische vaardigheid om het spul inclusief boxen in een mum van tijd aan te sluiten. Dus vanaf nu zal de serene rust in Gut Höhne af en toe goed verstoord kunnen worden. Net als bij andere grote evene menten is ook bij dit Europees kampioenschap de pers ruim schoots vertegenwoordigd. Uit alle hoeken van de wereld heb ik al journalisten te woord gestaan journalisten die me voortdurend lastig vallen met de vraag of ik nu naar Italië ga of niet. Zoals iedereen weet heb ik pas een vierjarig contract getekend bij PSV. En met de bepalingen die daar in staan houd ik reke ning. Wat dus betekent, dat het zeker is dat ik komend jaar ge woon in Eindhoven speel. Wat er daarna gebeurt weetje toch nooit n de voetballerij. In mijn contract staat dat ik el ke zomer tussentijds weg kan bij PSV, in 1989 voor het eerst. In die overeenkomst staan voor zulke si tuaties transfersommen, die op de Italiaanse markt zijn afge stemd. De bepalingen geven na tuurlijk wel aan dat ik in een dergelijke richting denk. Italië en Spanje zijn de enige landen die in aanmerking komen bij zul ke transferbedragen. Ik heb geen rekening gehouden met de moge lijkheid dat er voor een Duitse of een Belgische club weer andere normen moeten gelden. Maar ge noeg daarover, voorlopig blijft Oranje het belangrijkste. We zijn er van doordrongen, dat de buitenwacht ons als de grote favoriet ziet voor dit EK. Persoonlijk heb ik daar geen moeite mee. Dat hebben we dan alvast afgedwongen, zeg ik j Wat me meer bezig heeft gehou den zijn de verhalen over de pa niek in Nederland rond de distri butie van plaatskaarten voor de EK. We hebben vernomen dat sommige mensen veel minder kaarten hebben gekregen dan waar ze recht op hadden en dat anderen daar weer van hebben geprofiteerd. Ik hoop maar dat de KNVB de belofte kan nako men dat iedereen krijgt wat hij heeft besteld en waar hij recht op heeft. De openingswedstrijd tussen Westduitsland en Italië zullen we vanaf de tribune in het Rheinsta- dion volgen. En ik hoop, net als de mensen thuis, op een goede wed strijd. Want de ervaring leert dat dit een positieve invloed heeft op het verdere verloop van het toer- n0°l' RONALD KOEMAN GUGLINGEN (SID) - Het Engelse voetbalelftal heeft, 24 uur na aankomst in Westduitsland, zijn laatste oefenduel voor het Europees kampioen schap gewonnen. De ploeg van bondscoach Robson versloeg in Güglin- gen voor 4000 toeschouwers de amateurs van Heilbronn met 4-0. Chris Waddlè van Tottenham Hotspur was één van de weinige Engelse spelers, die een goede indruk achterliet. Hij maakte twee van de vier treffers. Mc- Mahon (Liverpool) eii Hately (Monaco) scoorden eveneens. Bij aankomst in Stuttgart, waar de Engelse ploeg ter voorbereiding op het Europees kampioenschap verblijft, bleek dat de problemen voor het team van bondscoach Robson na de oefenwedstrijd tegen Heilbronn aan zienlijk waren toegenomen. Gary Lineker (knie), Trevor Steven (lichte kneuzing van de heup) en Mark Wright (hamstring) liepen blessures op. Robson maakte zich de meeste zorgen over het meespelen van centrale verdediger Wright, aanstaande zondag bij Engelands eerste wedstrijd te gen Ierland. De kwetsuur van Wright is extra vervelend voor de bondscoach, omdat hij voor die positie ook al Dave Watson (voorlopig) en Terry Butcher (het hele toernooi) mist. De verwachting is dat trainer Robson zich daardoor genoodzaakt zal zien zijn naamgenoot Bryan Robson vanuit het midden veld naar de verdediging te laten zakken, waardoor er in de basisformatie een plaats vrij komt voor Glenn Hoddle, de spelbepaler van de Franse kampioen Monaco. VETRIOLO (GPD) De rits van zijn bovenkleding ging om laag, hij zette zich in de laadbak van de auto, de soigneur be gon met het washandje reukwater, en hij dacht dat hij niet te veel had verloren op de twee minuten na hem gestarte drager van de roze trui. Hermann Neuberger, voorzitter van het Duitse organisatiecomité, en zijn veiligheidsman Wilhelm Hennes, haalden gisteren fel uit naar het pasjes-systeem van de KNVB. Neuberger kondigde ook aan, dat zijn organisatie weigert de Nederlandse supporters op het be zit van de Oranje-pas te controle ren. Hij sprak daarbij zelfs van dis criminatie. „Op zich", zei de voor zitter van de EK-organisatie, „is het een goed registratie-systeem. Maar de Nederlandse voetbalbond mag niet verlangen dat wij de Ne derlandse fans bij de toegangs poorten op die pasjes gaan contro leren. Dat doen we ook niet met de Deense, Engelse of Duitse suppor ters. Dat zou je reinste discrimina tie zijn. En wat moeten we met een fan die een dergelijk pasje niet kan tonen? Nederlanders hebben toch ook kaartjes in Duitsland en Belgiè gekocht?" De confrontatie tussen EK-orga- nisatie en KNVB is ontstaan op het punt van controle in en rond de sta dions. Dat was één van de pijlers waarop het tijdrovende en peper dure systeem was gebouwd. Vol gens KNVB-veiligheidsman Rob de Bakker zijn er met de Duitse or ganisatie sluitende afspraken ge maakt over de mogelijkheid tot controle via de pasjes. Zijn West- duitse collega Hennes ontkent dat ten stelligste. „Ik heb het de KNVB wel honderd keer gezegd. Een leuk systeem voor de Nederlandse bond, maar niet werkbaar voor ons. Ik heb ze dat direct laten we ten toen ze met dat plan kwamen". De Bakker, die door de steeds groter wordende problemen met de kaartjes in allerijl uit het trai ningskamp in Mettmann naar Zeist vertrok, houdt ook na de woorden van Neuberger en Hennes staande dat dergelijke afspraken wel dege lijk bestaan. „In bepaalde geval len", zei de veiligheidsman vanuit Zeist, „zoals bij calamiteiten of rel len, zal de politie de fans op de pas jes gaan controleren. Dat is zo afge sproken". Het zorgvuldig opgezette en ui terst kostbare passen-systeem dat de bond uit veiligheidsoverwegin gen heeft opgezet, is volgens Jac ques Hogewoning niet volkomen waardeloos geworden. De vice- voorzitter van de KNVB: „Het is ook niet bedoeld als controle-mid del in de stadions. Wij wilden al leen niet straks het verwijt van de UEFA krijgen dat we te weinig hebben gedaan om eventuele rel len te voorkomen. Wij wilden voor komen dat er in Nederland een En- geland-effect ontstaat. Bovendien had het pasjes-systeem een preven tief doel. Relschoppers zouden worden afgeschrikt als ze hun pri- vé-gegevens moesten laten regi streren. Nee, een flop is dit systeem in geen geval". Aan de vooravond van het EK- toernooi lijken de problemen de KNVB niettemin boven het hoofd te groeien. Gisteren wachtten nog steeds veel fans op hun kaartjes; de bond zou afgelopen zaterdag twee duizend 9700 in plaats van 7700 kaartjes te veel hebben verkocht waardoor anderen hun toegezegde entreebiljetten niet kregen; de pe perdure pasjes kunnen nu worden weggegooid want er wordt toch niet gecontroleerd. De schrobbe ring, die Hogewoning voor het oog van de televisiecamera's zijn veilig heidsman De Bakker gaf, was in dat opzicht veelbetekenend. De KNVB heeft zich voor de derde keer in korte tijd een chaotisch or ganisator getoond. Maar toen de papieren cijfers hem werden voorgehouden: Andy Hampsten 1.04 minuut sneller over de 18 km klimtijdrit naar Valico del Vetriolo, kwam er ineens iets van opstandigheid bij hem boven. Erik Breukink was boos op zichzelf. Eén-minuut-vier? En óók nog eens de bonificatie? Dan heb ik het verloren... Twee-minuut-zes in een slottijdrit maak ik niet meer goed". De Giro van 1988 krijgt hoogst waarschijnlijk niet dezelfde ont knoping als de Tour van een jaar geleden. Geen duel Roche/Delgado als apotheose in het laatste week end. Geen afsluitende tijdrit die de beslissing moet brengen. Het ver schil, door Hampsten gerealiseerd met een Hinault-achtige overtui ging, is, zonder buitensporighe den, onoverbrugbaar voor de jonge Nederlander. De Mexicaan Raul Alcala, ploeg genoot van rose-truidrager Andy Hampsten, rijdt volgend jaar in de ploeg van Jan Gisbers. De on derhandelingen werden in de slotweek van de Giro d'Italia af gerond door Manfred Krikke. Al cala stond vorig jaar reeds in de belangstelling van PDM. Hij zat toen nog vast aan een contract. Alcala was in 1987 de beste debu tant in de Ronde van Frankrijk: negende. Een maand later won hij in de Verenigde Staten de Co- ors Classic. Giro-etappe 18 was het uur van de waarheid. Peter Post had het er moeilijk mee, maar kwam weer snel tot zinnen: „Als je niet zwaar kunt rijden houdt het op. Hij is toch nog een tikkie te licht voor dit werk. Maar, Hampsten moet fan tastisch hebben gereden, als je de verschillen ziet". Ze zaten beiden in hetzelfde ho tel, de nummer 1 en 2 van de Giro, roze trui en 'challenger'. „Het was een strijd op het scherpst van de ze nuwen", sprak de winnende ploeg leider Mike Neel na afloop. Geen intimidatie, geen trucs op zijn Itali aans, geen blaaskakerij waarin Fransen en boksers soms zo groot willen zijn, maar wel een voortdu rend aftasten. In Hotel Villa Flora in Levico Terme kon de 71e Giro worden beslist. GROESBEEK (ANP) - John Bos man is de topschutter van het Ne derlands elftal in de oefencampag ne geworden. In de negen wedstrij den, waarvan Oranje er acht won, scoorde de 12-voudige internatio nal liefst elf keer. Nederland kwam in de voorbe reiding in totaal aan 54 doelpunten en moest 8 treffers incasseren. Joop Hiele moest van de doelman nen het meest naar het net: zeven keer. Hans van Breukelen werd slechts één keer gepasseerd. Neel: „Andy was heel rustig. Hij heeft 's morgens het parcours ver kend, is toen wat gaan liggen lezen, heeft zijn favoriete muziek op zijn walkman gezet, wist waarvoor hij stond". In het hoofdkwartier van de Panasonics was het aanmerkelijk minder rustig. Waarnemer Henk Lubberding, al vaker getuige van het spel vóór het Uur van de Waar heid: „De leiding liep meer rond te springen dan de Breuk zelf. Die laat zich niet zo gauw gek maken. Maar ja, nu hij er zó voor stond, moest de Ronde van Italië weer worden gewonnen, hè. Dan gaat ie dereen er zich weer mee bemoeien. Maar Breukink beslist het liefst en net zo goed zelf'. Centraal stond de versnelling die Breukink moest trappen. Een we zenlijk onderdeel van een tijdrit. Wie verschillen wil maken, wie wil toeslaan, moet 'zwaar' kunnen rij den. Met een licht verzet komen winnaars er niet. Hampsten heeft nooit bekend gestaan als een cou reur van de grote molen, Breukink eerder wel. Maar, de voortijdige ontknoping van de Giro'88 leerde dat ook in de wielersport niets defi nitief is. Dat ook het omgekeerde kan worden bewezen. Hampsten won omdat hij het merendeel van de 18 km een ver snelling van 42x19 kon ronddu- wen; Breukink verloor omdat hij zich meestal moest beperken tot 40x20. In meters, per pedaalom wenteling uitgedrukt: Hampsten 4.72 meter, Breukink 4.27 meter, verschil van een kleine halve me ter. Post: „Je moet het maar kun- Post was woensdagavond het parcours wezen verkennen, en con cludeerde dat 44x19 (4.94 meter) mogelijk was. Op de ochtend van de wedstrijd kwamen Post en as sistent Walter Planckaert al iets minder overtuigend naar beneden: het was toch zwaarder dan ze dach ten. Toen Breukink met Winnen ging verkennen wisten ze het ze ker: het was gewoon bedrieglijk. Breukink: „Op die steile stukjes moest ik echt naar 40x20 schake len. Ik had de macht niet om zwaar der te trappen. En dan verlies je gauw tijd op iemand die dat wel kan. Hampsten moet met kop en schouders boven me hebben uitge stoken". Frank Rijkaard speelde van de twintig geselecteerde spelers alle oefenwedstrijden van begin tot eind mee. Tussen 24 mei, de inter landwedstrijd in Rotterdam tegen Bulgarije, en 9 juni, het slotduel te gen de amateurs van De Treffers in Groesbeek, stond Rijkaard 810 mi nuten in het veld. De Nederlandse oefenwedstrij den waren als volgt: Nederland-Bulgarije 1-2, Seroos- kerke (ama)-Nederland 0-8, Noord- wijk (amaj-Nederland 1-5, Ajax- Nederland 1-3, Nederland-Kenne- merland (ama) 13-2, Nederland- Roemenië 2-0, Roda JC-Nederland 1-4, Nederland-Quick Nijmegen (ama) 8-1, De Treffers (ama)-Neder- land 0-10. De Nederlandse treffers kwa- Bosman 11, Kieft 8, Van Basten 7, Vanenburg 5, Wouters, Erwin Koeman en Van 't Schip allen 4, Gullit 3, Kruzen en Rijkaard bei den 2, Ronald Koeman, Muhren en Winter allen 1, 1 eigen doelpunt (Kennemerland). Een half uur heeft het Neder lands elftal in Groesbeek gesugge reerd het laatste oefenduel uit de serie van negen niet als een ver plicht nummertje op te vatten. De spelers vonden elkaar, tegen de kampioen van het zondag amateur voetbal De Treffers, heel gemakke lijk en kregen zoveel tijd dat, zeker bij hoekschoppen, ingestudeerde Op het vlakke beginstuk waren Hampsten en Breukink nog el- kaars gelijke. De seconden voor- of nadeel waren het gevolg van hoe je een bocht nam. Na 5 km min 2" voor Breukink, na 8: plus 5", maar na 10: min 5", na 11: min 9", na 12: min 16", na 13: min 21". na 14: mm 29", na 15: min 32", na 16; min 44", na 17: min 53" en op de streep min 1.04 minuut. Andy Hampsten: „Ik had ge hoopt op een winst van 20 secon den, plus de eventuele bonificatie. Iedere seconde meer zou een ca deau zijn geweest. Ik heb vandaag heel veel cadeaus gehad. En toch heb ik niet de volle honderd pro cent van mijn mogelijkheden gere den. Ik had een hartslagmeter om mijn borst getrokken; op de pols meter kon ik niet hoger dan 181, patronen helemaal afgebreid kon den worden. De eerste en derde treffer waren volstrekt identiek, hoekschop Mühren, doorgekopt door Gullit en ingekopt door Bos- De drift verminderde daarna aanzienlijk, de produktie bleef on verminderd doorgaan tegen het elf tal dat de gedachte aan de eer de laatste oefenpartner van het Neder lands elftal te zijn, nimmer liet ver dringen door de zekerheid dat er nog twee 'echte' wedstrijden op het programma staan tegen de zater dagkampioen om de landstitel bij de amateurs. Die instelling maakte in ieder ge val de kans op blessures minimaal, leidde er tevens toe dat de nationa le selectie slechts door drie tegen standers serieus beproefd werd: Bram Braam, Paul Meijers en Step- han Hommeles. Michels trok daaruit dan ook geen conclusies. „Dit soort wed strijden is een deel van de training, een doorbraak van de routinewerk zaamheden. Het is toch een beetje afwisseling van het gewone werk. De tegenstanders doen wat je kunt verwachten, daarom is het onjuist er werkelijke waarde aan te hech ten. Je kunt zeggen dat de uitvoering van een aantal handelingen goed is gelukt, maar ook dat is iets waar je niet lang bij kunt stilstaan. Je on dervindt geen normale weer stand". 182, terwijl maximaal 192 mogelijk zou moeten zijn". De eerste Amerikaanse vlaggen zijn inmiddels in de Giro gesigna leerd. Na Greg LeMond kan Andy Hampsten de tweede Amerikaan zijn die aan de mondialisering van de profwielersport nieuwe kleur geeft. Een aanvaller, een meer dan normaal klimmer, die bovendien rijles geeft in de tijdritten. „Je hebt de Giro gewonnen", probeerde iemand. Maar geheel in coureursstijl antwoordde Hamp sten: „Oh no, je ziet wat er nu met Bernard is gebeurd. Gevallen in een tunnel, en niet meer kunnen starten. Dat kan iedereen overko men. Ik ben geen gokverslaafde, ik kijk naar de realiteit. Ik oordeel pas over zondag als de zondag voorbij is. De mooiste dag van mijn leven moet nog komen. Ik heb de beste kans, ja, dat klopt wel. Ik sta beter in tijd, ik voel me goed, ik heb geen enkel probleem met mijn gezond heid, maar de tegestander is nog niet definitief geelimineerd". Breukink, zijn teleurstelling al weer weggespoeld: „De rit van vandaag biedt toch nog mogelijk heden. Een lastig ding, met een paar gemene colletjes. Ik ben niet van plan Hampsten op zijn gemak te laten zitten. Hij is dan misschien wel iets verder als coureur dan ik, maar hij kan nog steeds zijn slechte momenten tegenkomen". Het klinkt bewonderenswaar dig; het leek alsof hij zijn eigen leef tijd met twee, drie jaar wilde force ren. Maar, niet alleen verstand, maar ook kracht komt met de ja ren. In 1990 lacht Breukink waar schijnlijk om de 42x19 versnelling die hij nu niet dorst te trappen. Mannheim blijft met veel moeite in Bundesliga SAARBRUCKEN (SID) - SV Wald- hof Mannheim blijft in de Bundes liga, de hoogste afdeling van het Westduitse voetbal. De nummer zestien van de afgelopen competi tie versloeg SV Darmstadt '09. de nummer drie van de tweede bun desliga, in het derde promotie-de- gradatieduel na strafschoppen, 5-4. In de officiële speeltijd en de ver lenging was niet gescoord. De be slissing viel pas, nadat beide ploe gen zeven strafschoppen hadden genomen. Het derde duel op neu traal terrein was noodzakelijk, om dat de totaalstand na de uit- en thuiswedstrijd gelijk was. St. Pauli en Stuttgarter Kickers promoveer den eerder naar de bundesliga, Schalke en Homburg degradeer den uit de hoogste afdeling. VRIJDAG 18.00-18 25 Ned 2: Sport: met motor sport, autosport en EK voetbal (beelden van de laatste oefenwedstrijd tegen De Treffers en een impressie van de sfeer in Düsseldorf). 18.30-19.30 Did 1 Openingsceremonie vanuit Düsseldorf. 19.26-20.15 Ned 3: Openingsceremonie EK voetbal '88 en voorbeschouwing, 19.45-22.30 Did 1EK Voetbal '88: West- duitsland-ltalie. 20.10-22.10 BRT 2 EK Voetbal 1988: Westduitsland-ltaliè 20.15-21.00 Ned 3 Rechtstreeks verslag van de eerste helft Westduitsland-ltaliè m Düsseldorf 21 00-22.00 Super: NBA Basketball '87 ree. 2115-22.10 Ned 3: Rechtstreeks verslag van de tweede helft van Westduitsland- ltaliè. 22.10-22.30 Ned 3: Studio Sport: met wielrennen (ronde van Italiö). 22.35-22.40 Super: Voetbaluitslagen. 22.40-23.40 Super Sportsworld: hoogte punten uit het verleden en het heden 22.55-23.20 Ned 3 Studio Sport: EK journaal. 22.50-23.30 SKY: Isle of Man "88: ver volg van de TT-races.op het Britse Isle of Man. 23.20-23.50 BBC 1: EK Voetbal '88: sa menvatting Westduitsland-ltalie. 23.25-00.25 SKY: le Mans Preview 1988: voorbeschouwing van de jaarlijkse 24-uurs race van Le Mans in Frankrijk. 23.30-23.25 SKY: EK Voetbal 1988 EK journaal. 00.20-00.50 BBC 1EK Voetbal '88: ver volg van 23 20 uur. 01.20-02 15 BBC 2- Tenms samenvat ting van het internationale mannen toer nooi op Queen's Club in Londen. ZATERDAG 10.23-11 40 Did 1 EK Voetbal 1988 sa menvatting van de Openingsceremonie en de wedstrijd WestduitslanO-Italië. Vreugde van korte duur VETRIOLO (GPD) - De vreugde in de ploeg van Peter Post en dan met name bij Erik Breukink was van korte duur. De beslssing van de jury om Vi- sentini, Guiponi en Zimmer man een tijdstraf van tien mi nuten op te leggen ondat zij zich een half uur te laat op de dopingcontrole hadden ge meld, werd teruggedraaid. Zij werden alsnog opgeno men in de uitslag, respectieve lijk als tweede, derde en vierde. Daardoor moest Breukink, die dankzij de straf aanvankelijk op de tweede stek was geko men, zijn vijftien bonificatiese conden weer 'inleveren'. Waar door het verschil tussen de kop man van Post en Hampsten weer gewoon 2.06 werd. De voorwaardelijke schorsing van een maand werd eveneens kwijtgescholden. De boete van 1000 Zwitserse francs (1450 gul den) bleef wel gehandhaafd. Carlo Bianchi, de gedelegeer de van de Italiaanse wielerbond die er door de boze ploegleiders op werd aangesproken, zei de jurybeslissing bij nader inzien nogal hard te hebben gevon den. Daarom besloot hij de strafmaatregelen te verzachten. Op zijn voorspraak werd alleen de geldboete gehandhaafd. „Vergeleken met de aangerich te pijn door het vergrijp tegen de regels is de opgelopen pijn door de terugzetting in de Idas- sementen en de schorsing one venredig groot. De coureurs zijn uiteindelijk wel voor de do- pingtest verschenen, ze hebben alleen lang nodig gehad om er te komen," aldus Bianchi. Wèl definitief weggevallen uit de top van het klassement: de Fransman Jean-Francois Bernard. De verwondingen na de tunnelval van woensdag, hadden geen breuken tot ge volg, maar de gekneusde rib ben stelden hem toch niet in staat de wedstrijd te vervolgen. Bernard vertrok gisteren al naar Frankrijk en gaat zich via trainingsstages in het hoogge bergte voorbereiden op de Tour de France.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 21