LEIDSCH DAGBLAD Ziekenhuis haard van infecties TUIN Philips schrapt 900 Eindhovense banen JiüHet Motorhuis MAAK EEN PROEFRIT MET DE KRANT VOOR UW EIGEN STUK VAN NEDERLAND: SNEL, BETROUWBAAR EN ACTUEEL 7 WEKEN VOOR 26,-! Ruimen van 26 kotters verzegeld Actie van Greenpeace tegen gifdump Afrika iEUBELEN den Haan Jaarlijks 3000 doden Bestelbusje met zuivel explodeert OP ONS KUNT U REKENEN. \SfUNT BHISTOL Paspoortonderzoek wordt echte enquête Woede over spekken van Westduitse partijkassen Noodtoestand Zuidafrika jaar verlengd Autoparc de Baanderij VRIJDAG 10 JUNI 1988 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 38646 VLISSINGEN/DEN HAAG (ANP) - De Algemene Inspectie dienst van het ministerie van landbouw en visserij heeft de af gelopen nacht de lading van 26 Vlissingse en Arnemuidense vis sers, die weigerden hun vangst te lossen, in beslag genomen. De ruimen van de kotters wer den verzegeld en zouden later door de AID worden gecontro leerd. Het ministerie kondigde aan de lading zelf te zullen lossen. Daarvoor zal een bedrijf worden ingehuurd. Wie de kosten daar van moet betalen is nog niet dui delijk. Waarschijnlijk worden de kosten afgetrokken van de op brengst. De vangst zou later van daag worden geveild. De AID ging tot inbeslagname en verzegeling over nadat de vissers hadden geweigerd hun vangst te lossen. Aan een vorde ring om naar de loswal te komen gaven de vissers wel gehoor maar niet aan de vordering hun te openen. Daarna verzegelde de AID de ruimen. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de ME. Op grond van begin dit jaar ver scherpte regelingen moeten de vissers voor zij de haven binnen lopen daarvan melding maken. Hebben zij eenmaal aangelegd, dan moet binnen 3 uur aan de AID worden gemeld, waaruit de vangst bestaat die zij aan boord hebben. De vissers krijgen in ieder ge val een proces-verbaal wegens het niet opvolgen van de regels. Blijkt na opening van de ruimen dat zij ook de vangstbeperkingen hebben overtreden dan krijgen zij nog een proces-verbaal. De actie van Vlissingse vissers is een protest tegen het grote ver toon van macht dat de overheid tentoonspreidt sinds de vecht partij tussen vissers en AID en politie in maart op de Vlissingse vismijn. Het iedere week op nieuw laten opdraven van 200 ME'ers bij de Vlissingse vismijn kost de overheid zo'n één mil joen gulden per week. CARACAS/AMSTERDAM (AP/GPD) - De milieu-organisatie Greenpeace gaat actie voeren te gen het dumpen van chemisch af val in Afrikaanse landen. Transpor ten zullen worden opgespoord en worden gedwarsboomd. Green peace heeft hiertoe besloten na de aanhoudende stroom berichten over illegale stortingen van West europees afval in Afrikaanse lan den. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas heeft Greenpeace gisteren een rapport gepresenteerd over het dumpen van afval in Afrika. Vol gens de organisatie zal het Ameri kaanse bedrijfsleven dit jaar meer giftig afval naar Afrika verschepen dan voorheen. Het rapport bevat een gedetailleerd verslag van alle internationale transporten van gif tige afvalstoffen per schip sinds 1980. In vijf gevallen werd met la dingen giftig afval geknoeid. Meest schrijnende voorbeeld van het gesol met gif betrof de ver scheping van twee ladingen radio actief afval vanuit Frankrijk naar Benin. De president van Benin, Mathieu Kerkoe, wilde het afval begraven in de buurt van Abomey, het centrum van de oppositie tegen zijn bewind. In Guinee is inmiddels de Noor se consul, Sigmund Strome, gear resteerd. Hij zou betrokken zijn bij de illegale lozing van 15.000 ton gif tig afval op het eiland Kassa, voor de kust van de hoofdstad Conakry. Ook een aantal ambtenaren van het Guineese ministerie van handel is opgepakt. Zij hebben de invoerpa- pieren opgemaakt voor het gif, dat afkomstig is uit de Amerikaanse staat Philadelphia. De Guineese autoriteiten beschuldigen het Noors-Guineese bedrijf Aluko- Guinee ervan de giftige stoffen te hebben opgeslagen. NOORDZEE - De voorsteven van de chemicaliëntankeri die op 27 mei na een aanvaring met een Zweedse veerboot zonk, steekt nog boven de golven irit. Aan boord be vindt zich 726 kubieke meter van het uiterst giftige acrylonitril. In verband met hoge deining en mist heeft het bedrijf Smit Tak de ber gingsoperatie uitgesteld tot z dag. Inmiddels worden diverse feningen gehouden met bescher mende kleding en persluchtmas kers wanneer het onverhoopt mis mocht gaan. (foto anp> CHINEES-INDISCH RESTAURANT Na uw maaltijd één koffie p.p. gratis Zeer geschikt voor feesten en parti|en. Originele Chinese gerechten. Aan de voor- en achterzijde voldoende parkeerplaatsen. PEARL CITY NEW PEARL CITY Winkelcentrum Merenwi|k Winkelcentrum Rosmolen 25 Leiden 5 Meiplein 130 Leiden Tel. 071-220053 Tel. 071-720117 Geopend van 's mcgens 12 00 uut tol 's ovonds 2200 uur Heeft u de mooiste kollektie al ontdekt? tuinstoelen, tafels en ligbedden kussens en parasols in meer dan 200 dessins •WT" «volopkeusvi uw aankoop GRATIS thuisbezorgd!' Alle grote merken in huis: KETTLER. HERLAG. ALLK3ERT. KURZ, jJ ROVERGAROEN. PALMCOLLECT. GROSFILLEX. HARTMAN enz. Dagelijks geopend van - x 9 tot 6 uur, vrijdag koopavond.4 Rijnsbuig Vliet Zuidzijde 24, Rijnsburg - (aan hef grachtje in het centrum)« Tel. 01718-21301 TERECHTSTELLINGEN - Vijf wegens moord ter dood veroor deelde zwarten zijn vanochtend in de centrale gevangenis van Preto ria opgehangen. Geleidelijk meer zon In de nacht en ochtend op veel plaat sen mist. Overdag wolkenvelden en van het noorden uit geleidelijk aan meer zon. Vrijwel overal droog. Mini mumtemperatuur omstreeks 13 gra den. Middagtcmperatuur van 18 gra den aan zee tot 23 graden in het bin nenland. Zwakke tot matige wind, rond kracht 3, uit noordelijke richtin gen. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag: Zonnig. Vanaf dins dag een kleine kans op een onweers bui. Middagtempcratuur tussen 22 en 26 graden. Zaterdag 11 juni zon op: 05.20 uur, zon onder: 21.59 uur; maan op: 03.05 uur, maan onder: 19.17 Waterstanden te Katwijk hoog water: 01.21 en 13.55 uur; laag water: 09.16 en 22.10 uur. EINDHOVEN (GPD) - Bij de gro te Philipsafdeling voor consumen- ten-elektronica (televisies, radio's) in Eindhoven verdwijnen onge veer 900 van de 3400 arbeidsplaat sen. Voor de 300 mensen is collec tief ontslag onvermijdelijk, aldus een mededeling van het bedrijf vanochtend. Samen met het Amerikaanse ad viesbureau Arthur D. Little is de af gelopen maanden een 'diepgaande analyse' gemaakt naar de hoge kos ten in de Philips-divisie. Over de hele linie moeten de kosten blij vend omlaag om te overleven in de zware concurrentiestrijd, zo luidt één van de conclusies. Om dat te bereiken moeten nieu we produkten sneller op de markt komen. Dat betekent een afslan king van het centrum in Eindho ven, waar het zwaartepunt van management en innovatie-activi teiten is gevestigd. Een woordvoer der van de Industriebond FNV die eerder deze week al de vrees voor de afslanking uitte zegt dat van ontslagen geen sprake kan zijn. Van Philips wordt uiterste in spanning verwacht bij het her plaatsen van mensen bij andere Voedseltekorten MOSKOU (DPA/Rtr) - Demonstra ties en stakingen hebben de afgelo pen drie weken het leven in de pro vincie Nagorno-Karabach, in de Sovjetrepubliek Azerbajdzjan, vol komen verlamd. Hierdoor dreigt een tekort aan levensmiddelen te ontstaan. De Sovjetrussische partijkrant „Pravda" meldt vandaag dat tien duizenden etnische Armeniërs al wekenlang iedere dag protesteren. UTRECHT (ANP) - Drieduizend mensen overlijden jaar lijks aan de gevolgen van infecties die zij oplopen in het ziekenhuis. Vijf procent van het totaal aantal mensen dat per jaar in het ziekenhuis belandt, zo'n 78.000 mensen, lo pen een infectie op. In 775 gevallen is de infectie zelf dode lijk en in nog eens 2300 gevallen draagt de besmetting bij aan het overlijden van de patiënt. Dat heeft de assistent chirurg A. Kerver berekend in een proefschrift over zie kenhuisinfecties, waarop hij volgende week in Utrecht promoveert tot doctor in de geneeskunde. Ziekenhuisinfecties kosten bijna 300 miljoen gulden per jaar. omdat de besmetten gemiddeld vijf dagen langer in het ziekenhuis moeten liggen. De infecties zijn volgens Kerver nooit helemaal te voorko men, omdat bacteriën die normaal geen kwaad kunnen bij zieke men sen wel een kans krijgen. Maar pre ventiemaatregelen zoals extra hy giëne kunnen het aantal gevallen met zo'n 30 procent verminderen, aldus de promovendus. Oudere mensen lopen door hun verminderde weerstand de groot ste kans in het ziekenhuis iets op te lopen. Met name patiënten die op een intensive-care- afdeling zijn opgenomen krijgen vaak een infec tie. Zij kampen tijdens hun opna me met een of meer ziekenhuisin fecties, meestal aan de luchtwegen of in de buik. Kerver heeft speciaal voor hen een preventie-methode ontwik keld: het toediene - van antibiotica in de mond en in de maag. Uit eer der onderzoek is gebleken dat anti biotica toegediend via een infuus ziekenhuisinfecties niet tegen houdt. takken van het bedrijf. Ook vindt de bond het verplaatsen van delen van het 'kenniscentrum' in Eind hoven naar andere delen van de wereld in tegenspraak met eerdere beloften van het bedrijf. LEIDEN Bij het postkantoor aan de Schipholweg in Leiden is vanmorgen een bestelbusje van een handelaar in boter, kaas en eieren ontploft en totaal uitgebrand. De schade loopt volgens de politie in de tiendui zenden guldens. Het Kantoren huis vlakbij het postkantoor liep lichte schade op. De 52-jarige Leidse hande laar kwam met zijn wagen van af de Willem de Zwijgerlaan toen hij een steekvlam in zijn voertuig ontdekte, stopte en in paniek uitstapte. Het vuur breidde zich snel uit. Het voertuig ging vervolgens op onverklaarbare wijze uit zichzelf weer rijden. Vlak voor het Kantorenhuis ontplofte de gastank, waarna de bestelwa gen tegen de gevel van het ge bouw tot stilstand kwam. De brandweer bluste het vuur. De eigenaar is met een lichte shock naar het ziekenhuis gebracht, maar kon later weer huiswaarts keren. NOG 1DAG! Morgen nog in de aanbieding. Bijna nieuwe Opeis voor snelle, maar kritische beslissers. Wjj van Het Motorhuis hebben er zélf in rondgereden. De eerste (hoge) afschrijvingen hebben wfj voor onze rekening genomen. Dus: fikse kortingen! Vondellaan 80.2332 AH Leiden. Tel. 071-769313 'India kan al 14 jaar kernwapens maken' WASHINGTON (AP) - Premier Ra- jiv Gandhi van India heeft in een vraaggesprek met de Amerikaanse televisie gezegd dat zijn land al bij na 14 jaar in staat is kernwapens te vervaardigen, maar dat het daartoe liever niet overgaat. Hij waar schuwde echter dat zijn land erg onder druk zou komen te staan, wanneer blijkt dat buurland Paki stan wel over kernwapens be schikt. Volgens Gandhi, die in New York de VN-ontwapeningsconfe- rentie bijwoont, werkt Pakistan aan de produktie van kernwapens. De Indische regering heeft de VS bij herhaling verzocht de wet die verbiedt hulp te verlenen aan lan den die atoomwapens ontwikkelen op Pakistan toe te passen. écht leder in grijs, blauw, zwart en I wit. Mt. 40-46 Winkelpr. 79.95 Alléén vandaag en I morgen slechts 28 PAGINA'S anp) Russische polsstokhoog springer brengt wereldre cord op 6.05 meter in Bra- tislava. PAGINA 23 Kamer is ontevreden over beurzenplan PAGINA 3 Pensioenfonds PGGM vreest premieverhoging als belasting moet worden betaald PAGINA 7 Bizarre ontwikkelingen in Newyorkse verkrach tingszaak PAGINA 5 Glasbak viert tienjarig bestaan in ons land PAGINA 2 Schilder Rien Poortvliet bindt strijd aan tegen ver valsingen PAGINA 25 LEIDEN - LANGEGRACHT 5 (naast Digros) tel. 071-142864 donderdag koopavond tot 9 uur DEN HAAG (GPD) - sie die de totstandkoming van het nieuwe paspoort onderzoekt, wil meer bevoegdheden. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat sommige getuigen niet willen mee werken. De commissie heeft de Tweede Kamer voorgesteld er een echte parlementaire enquête van te ma ken. Bij zo'n onderzoek heeft de Kamer dezelfde bevoegdheden als een rechtbank. Getuigen kunnen worden gedwongen te komen en onder ede worden gehoord. Alle grote fracties zijn voor het instellen van een enquête. Voorzitter, WD-kamerlid Her mans, verklaarde gisteren dat er veel onwil bestaat om aan het on derzoek mee te werken. Hermans wilde niet zeggen welke personen weigeren mee te werken. In het eindverslag zullen die namen wel worden genoemd, beloofde hij. Een woordvoerder van Buiten landse Zaken verklaarde gister avond dat het ministerie alle mede- Boer kan 1500 per ongebruikte hectare krijgen DEN HAAG (ANP) - Minister Braks (landbouw) heeft voorge steld boeren rond de 1500 gulden per hectare uit te keren als zij af zien van de verbouw van graan of suikerbieten op hun grond. De EG- landbouwministers hebben deze 'braakiegregeling' bedacht om de overproduktie van graan en suiker te beperken. De bewindsman wil de regeling voor 14 juli van kracht laten wor den. Boeren die aan de regeling willen deelnemen moeten jonger zijn dan 65 jaar en bereid zijn mini maal 20 procent van hun bouwland uit produktie te nemen voor een periode van 5 jaar. werking aan het onderzoek ver leent. De gesprekken met minister Van den Broek en staatssecretaris Van der Linden zullen openbaar zijn. Drie ambtenaren van het minis terie zijn uitgenodigd voor een ge sprek achter gesloten deuren. Re den is de angst bij het ministerie dat paspoortfabrikant KEP juri disch sterker komt te staan door in het openbaar gedane uitspraken van ambtenaren. BONN (GPD) - In Westduitsland is woedend gereageerd op de plan nen van de penningmeesters van de vier grote partijen, SPD, CDU, CSU en FDP, om per jaar 17 mil joen mark extra uit de staatskas te halen om hun partijkas te spek ken. In vrijwel alle commentaren wordt de slinkse wijze waarop de vier deze coup hebben voorbereid scherp veroordeeld. Maar ook bin nen de partijen heerst woede om dat de fractieleden niet zijn geraad pleegd. De Groenen, die niet wil den meedoen aan dit monsterver bond, hebben een klacht ingediend bij de hoogste rechters. De Westduitse partijen willen de tekorten die ontstaan door teruglo pend ledental en verminderde gif ten, compenseren uit de staatskas. Op het ogenblik krijgen de partijen in een verkiezingsjaar 5 mark per stem krijgen om de kosten te be strijden. Voor de SPD betekende dat in 1986 een extraatje van 55,3 miljoen mark. de CDU ving 47,9 miljoen, de CSU 21,8 miljoen, de FDP 8,3 mil joen en de Groenen 10,5 miljoen. De penningmeesters willen daar naast een vaste extra uitkering van 3,4 miljoen per partij. Op jaarbasis: 17 miljoen mark. Verder bestaat er in de Bondsre publiek een systeem dat de partij en gelijke startkansen moet garan deren. De bedragen die daarvoor uit de staatskas worden betaald zijn afhankelijk van stemmenaan- tal, ledental, giften en donaties. Hoe machtiger de partij, des te klei ner de steun uit deze pot. Ook dit systeem gaat op de helling, maar hoeveel dat extra gaat kosten is nog onduidelijk. De problemen die de partijboek houders nu hebben kunnen slechts worden verklaard uit verkeerd management: logge apparaten die te veel geld opslokken. JOHANNESBURG (GPD) - De Zuidafrikaanse regering heeft de noodtoestand, die op 12 juni 1986 voor het hele land werd afgekon digd, met een jaar verlengd. In een toelichting verdedigde president Botha de verlenging met een ver wijzing naar het 'revolutionaire kli maat' dat er nog steeds in Zuidafri ka zou bestaan. „De noodtoestand is noodzakelijk om de veiligheid van het publiek te garanderen en de openbare orde te handhaven' Volgens Botha zal de noodtoestand pas worden opgeheven als de situa tie in het land daadwerkelijk is ver anderd. "Intimidatie en terreur zijn erop gericht om de politieke, eco nomische en sociale activiteiten van alle gemeenschappen te onder mijnen. Ook worden ze gebruikt om onze gerechtshoven en gerech telijke procedures te verstoren". De noodtoestandsregels geven de politie en het leger een onbe perkte bevoegdheid om op te tre den wanneer zij menen dat dat van wege de staatsveiligheid of open bare orde noodzakelijk is. Daar naast is het voor de media onmoge lijk geworden om nog langer te be richten over onlustsituaties. Tij dens de eerste noodtoestand, in 1986, werden vele duizenden per sonen in alle leeftijden en van alle rassen opgepakt. Velen van her hebben maandenlang zonder aan klacht of proces vastgezeten. Onge veer 3000 personen worden nu nog altijd vastgehouden. Alleen morgen nog vakantiepark off. Toyoladealer, Weversbaan 8-9, Leiderdorp. Tel. 071-899256 Ja. bezorg mij ook de krant voor mijn eigen stuk van Nederland Noteer mij voor dit voordelige proefabonnement: 7 weken voor f 26,-. Naam: Adres: Postc./Plaats: Telefoon: U kunt deze bon opsturen naar het Lcidsch/AJphcns Oogblad. Antwoordnummer 10050, 2300 VB Leiden. In plaats van opsturen, kunt u ook even bellen: 071-161400.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 1