Bewoners Rijnzichtstraat pakken overlast zelf aan 'De Grap' voor Willem Alexander Veldproef Leids bedrijf Mogen toegestaan door Raad van State EBR wil meebetalen aan BLOK-project Kort geding tegen Koot over huur bedrijfspand Cactusbeurs Voor derde keer Meen tegen fusie Voor 460.000 gulden aan oninbare rekeningen EBR Laboratorium voor geriatrie officieel open VRIJDAG 10 JUNI 1988 LEIDEN - De Raad van State heeft Voor de proef is een hinderwet had ingediend tegen een veldproef Recombinant DNA Werkzaamhe- met genetisch gemodificeerde den een procedurevoorschrift op- aardappelplanten. Het Leidse gesteld, plantenbiotechnologiebedrijf Mo gen wil in Dronten zo'n proef men. Het bedrijf zal de veldproef missie deze zomer uitvoeren. De aardappelplanten zijn met combinant DNA-technieken nauwkeurig is vast- hoe de proef verantwoord moet worden uitgevoerd. De com- 1979 door de overheid ingesteld om haar te adviseren in zake het verlenen van vergunnin gen voor werkzaamheden op het wijziging zien van een gen dat planten beter gebied van wijziging van erfelijke bestand maakt tegen virussen. Het eigenschappen. Daarna heeft de is de eerste keer dat in Nederland commissie een positief advies uit een veldproef met een genetisch gebracht op basis waarvan de ge- gemodificeerd gewas gedaan zal meente Dronten Mogen op 7 april worden. Overigens zijn in de Vere- dit jaar een hinderwetvergunning nigde Staten en in een aantal EG landen vergelijkbare proeven reeds eerder uitgevoerd. heeft verleend. Deze hinderwetvergunning v voor de vereniging Natuur Milieu aanleiding bij de Raad van State een beroepschrift in te die nen, vergezeld van een verzoek tot schorsing. Een woordvoerder van Natuur en Milieu vindt het afwij zen van het schorsingsverzoek te leurstellend. Volgens Natuur en Milieu ontbreekt een behoorlijke risico-analyse en is het onderzoek nog in een te vroeg stadium om al in het open veld beproefd te wor den. Men wijst op het gevaar van ontsnapping. De organisatie heeft echter geen kans meer de proef de ze zomer tegen te houden, maar hoopt verdere proeven te voorko men door een gunstige beschik king van de Raad van State op haar beroepschrift. Een beslissing hier over wordt begin volgend jaar ver wacht. LEIDEN Het Energiebedrijf Rijnland heeft 22.000 gulden per jaar over voor het zogenoemde BLOK-project van de Stichting Welzijn. Dat project zal onder meer bestaan uit een soort 'lego systeem' waarmee woningen vrij natuurgetrouw kunnen worden nagebouwd. Op die manier kan bewoners meer duidelijkheid worden verschaft over bijvoor beeld renovatieplannen. Als bewoners zich een beeld willen vormen van de verande ringen in hun huis, hebben ze nu alleen nog de beschikking over (bouw)tekeningen. Met het BLOK-project kunnen ze ook een idee krijgen hoe een en ander in de werkelijkheid eruit gaat zien. Het BLOK-project (Bou wen Laat Ons Kiezen) zal worden ondergebracht in een aparte 'ex positie-ruimte'. Welke, dat is nog niet bekend. De Stichting Welzijn hoopt op bijdragen van onder meer de ge meente Leiden de woningbouw verenigingen en het Energiebe drijf Rijnland. De gemeente en de woningbouwverenigingen hebben inmiddels laten weten positief te staan tegen het plan. Het energiebedrijf is echter de eerste die al een bijdrage in het vooruitzicht heeft gesteld. De to tale kosten van het project bedra gen om en nabij de 160.000 gul den per jaar. LEIDEN - A.W.C.M. Koot van het voormalige taxibedrijf Kerkhof is opnieuw betrokken bij een kort ge ding. Nu is hij evenwel zelf gedag vaard omdat De Wijde Bliek bv wil LEIDEN - De Nederlands/Belgi sche vereniging van liefhebbers van cactussen en vetplanten houdt zaterdag 11 juni een cactus- en vet- plantenbeurs in het gebouw van wijkvereniging Aktief aan de Ber- lagestraat 4 in Leiden Zuid-West. De openingstijd is van 10.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is vrij. Voor nadere informatie: S. Kooij, 01719- 12904. Na anderhalf jaar touwtrekken met NS dat hij zijn gehuurde woning annex bedrijfspand aan de Voorschoter- weg 51 in Valkenburg onmiddellijk verlaat. Het pand is eigendom van De Wijde Bliek. De curator, die was betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van taxibedrijf Kerkhof, heeft de huur van het pand opgezegd met ingang van april van dit jaar. Koot is er even wel blijven wonen en werken. De Wijde Bliek is bereid op nieuwe voorwaarden het pand aan Koot te verhuren. De directeur van Auto Koot, die de failliete boedel van zijn oude be drijf Kerkhof heeft gekocht, vindt dat er geen sprake is geweest van beëindiging van het huurcontract. Dat is er de reden van dat hij dan ook geen nieuw huurcontract wil sluiten. In het contract is volgens de directie van De Wijde Bliek fail lissement van de huurder opgeno men als ontbindende voorwaarde. Omdat Koot geen nieuw contract wil sluiten, wil het bedrijf nu dat hij het pand aan de Voorschoterweg in Valkenburg verlaat, desnoods met behulp van de sterke arm. Een paar weken geleden spande Koot een kort geding aan tegen de belastingdienst omdat er beslag was gelegd op zijn woning in Was senaar. Hij voerde aan dat het be slag investeringen in zijn nieuwe taxibedrijf blokkeerde. Dat geding heeft Koot verloren. Meisje (16) op gewelddadige wijze beroofd LEIDEN Een 16-jarig meisje uit Leiden is gisteren geweld dadig beroofd van een porte monnee met 300 gulden. Ze liep rake klappen op tegen haar hoofd en armen en moest zich onder doktersbehandeling la ten stellen. Het slachtoffer liep gister middag rond 15.00 uur over het voetpad tussen de Corantijn- straat naar de Willem de Zwij gerlaan. Ze merkte dat ze werd gevolgd door twee knapen van ongeveer 18 jaar. Die haalden de Leidse in en gooiden haar meteen op de grond. Na het ge bruik van fors geweld namen de daders de benen met de por temonnee. Een politiewoordvoerder spreekt van een 'zeer lafhartig misdrijf, dat wij ook zeer hoog opnemen'. De politie verzoekt getuigen zich te melden, tips zullen vertrouwelijk worden behandeld. Circa 3500 handtekeningen tegen bouw op groen in Noord LEIDEN - Er zijn 3500 handteke ningen opgehaald uit protest tegen de bouwplannen van de gemeente tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Merenwijk. Het SP-comité 'Bouwen op groen? Nee, niet doen! biedt de handtekeningen dinsdag middag aan aan de wethouders Tesselaar en Peters. De wethouders schreven enige tijd geleden een nota waarin een pleidooi voor de bouw van 150 wo ningen. Dit leidde tot een handte keningenactie, als onderdeel van een breder protest, van het comité van de Socialistiese Partij onder de buurtbewoners. Volgens de woordvoerster van het comité, Fenna Vergeer, is het gebied tussen de Willem de Zwij gerlaan en de Merenwijk het enige stukje groen dat de buurt nog heeft. "Er zijn volkstuinen en sportvelden. Ook leven er be schermde diersoorten in het ge bied zoals de bruine kikker en de hagedis", aldus Vergeer. LEIDEN - Voor de derde maal in twee jaar tijd heeft het bestuur van de Leidse Hogeschool voor Be roepsonderwijs laten weten niet met de Haagse Hogeschool te wil len fuseren. Het gezondheidsonderwijs aan de Gemeentelijke Haagse Hoge school is gering van omvang. De Leidse Hogeschool heeft daarente gen veel van dit onderwijs in huis. Het Leidse bestuur is van mening dat de kwaliteit van het gezond heidsonderwijs in de regio gediend is met een clustering van dit onder wijs in Leiden. "Vlakbij de Hogeschool ligt het Academisch Ziekenhuis waarmee veelvuldig wordt samengewerkt. En ook met de Medische Faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden is een samenwerkingsovereenkomst gesloten", aldus het Leidse Colle ge. De Haagse Hogeschool heeft geen alternatieve voorstellen ge daan die voldoen aan de eisen van zowel de minister als de kwaliteits eisen van de Leidse Hogeschool. wegen de sloot dempte die achter de tuinen lag", zegt Eradus; "Er is weliswaar toen een drainage ge legd maar die hielp niet. Boven dien, er staat zoveel onkruid op die spoordijk dat de pijp haast verstopt moet zijn". Anderhalf jaar geleden trokken de bewoners bij de NS aan de bel. Na enig touwtrekken en onder druk van de gemeente toonde de NS zich bereid de eigen drainage- pijp schoon te spuiten. De NS stel de zich op het standpunt dat wan neer de wateroverlast dan nog bleef voortduren, dit een zaak van de bewoners was. Inmiddels had het door de bewo ners en de Stichting Welzijn inge schakelde adviesbureau De Straat uit Delft vastgesteld dat er niet aan te ontkomen was om in iedere tuin een drain aan te leggen. Restte de vraag wie dat moest betalen. De be woners meenden dat de gemeente verantwoordelijk was voor het gondwaterpeil, maar omdat de Rijnzichtstraat eigendom is van de bewoners weigerde de gemeente de aanlag van de drain te betalen. Weliswaar wilde de gemeente de straat wel kopen om de verant woordelijkheid over te nemen, maar daar voelde het merendeel van de bewoners niets voor. In samenwerking met de ge meente werd een plan gemaakt voor de aanleg van een drain waar op ook de regenpijpen konden worden aangesloten. Als tegemoet koming aan de bewoners was de gemeente ook bereid de aanslui ting van de drain op het riool te be talen. "Met een klein werkploegje van zes man leggen we nu in de avonduren de drain aan. We zijn maandag begonnen en het schiet lekker op. Zo nu en dan komt ie mand van de gemeente kijken oi het goed gaat", vertelt Eradus. Het ploegje werkt alle tuinen af want niet iedere bewoner is fysiek in staat zijn aandeel te leveren. "Er wonen hier nogal wat ouderen en alleenstaande vrouwen. Je kan moeilijk vewachten dat die een spade in de grond steken. Geen probleem hoor. voor een kopje kof fie doen we veel". Volgende week hopen de bewo ners het karwei geklaard te heb ben. Na twaalf jaar kunnen ze dan eindelijk zonder natte voeten te krijgen de tuin in. Over de mede werking van de gemeente, wordt in de Rijnzichtstraat niet meer ge klaagd. De houding van de NS steekt echter nog steeds. Eradus: "Neem nu de spoordijk, hoe die er met al dat onkruid uitziet. Daar zou de NS ook wel eens wat aan mogen doen. En dan niet met een of ander verdelgingsmiddel, maar gewoon met de ze is er door heen". LEIDEN Het Energiebedrijf Rijnland moet over het vorige jaar een bedrag afboeken van ruim 460.000 gulden wegens niet-inbare energierekeningen. Dat is aanmer kelijk minder dan in 1986, toen een bedrag bijna 560.000 gulden als on inbaar moest worden afgeboekt. Het belangrijkste deel van deze onkostenpost werd veroorzaakt door faillissementen. In totaal 34 rekeningen, met een gezamenlijk bedrag van bijna-280.000 gulden, konden hierdoor niet worden vol daan. Verder zag het EBR een be drag van ruim een ton aan zijn neus voorbijgaan doordat de schuldena ren niet meer konden worden ach terhaald omdat ze waren verdwe nen, verhuisd of naar het buiten land waren vertrokken. Ongeveer 50 rekeningen konden niet worden voldaan wegens onder meer het te lage inkomen van de verbruikers; een kostenpost van bijna 50.000 gulden. Midzomer Op de langste dag van het jaar (21 ju ni) houdt het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie een natuur-roei- tocht onder leiding van ervaren gid sen. Vertrek vanaf 19.00 uur per fiets naar Zoeterwoude om vervolgens een roeitocht op de Noord-A te maken. Omstreeks 22.30 is iedereen weer te rug in Leiden. Het aantal roeibotren is beperkt. Wie wil deelnemen, kan zich opgeven via de volgende telefoonnummers: 02522-17206 (Jan van der Ploeg, tus sen 18.00 en 22.00 uur) of 215210 (Ap Zwinkels, eveneens tussen 18.00 en 22.00 uur). Kosten 3 gulden. Kindertheater Kindertheater Ploef brengt zaterdag 11 juni een 'eigenbereid' sprookje van de gebroeders Grimm op de planken. Dat gebeurt in de aula van de ba- sischool De Zwaluw aan de A. Kleyn- straat 8 in de wijk Stevenshof. Een week later, zaterdag 18 juni, wordt hetzelfde stuk gebracht in Op Eigen Wieken aan het Valkenpad in de Me renwijk. Beide voorstellingen begin nen om 15.00 uur. Ouderen betalen vijf, kinderen drie gulden. Kaarten re serveren voor de voorstelling van 11 juni via de telefoonnummers 312638 of 313586. Voor het optreden in de Merenwijk: tel. 220395 of 210145. Geneeskunde Prof. Marco de Vries houdt 2 ochtend 11 juni een spreekbeurt over de toekomst van de geneeskunde, met name over dp synthese van de gevestigde geneeskunde en nieuwe inzichten in geneeskunde en gezond heidszorg. De lezing wordt gehouden in het centraal faciliteitengebouw aan de Cleveringaplaats (eind Doelen steeg), zaal 005. Aanvang 10.15 uur. Optica In het kader van een lezingencyclus over nieuwe materialen en moderne optica, houden prof. dr. ir. A.K. van der Vegt en prof. dr. J.J. Grote (beiden RUL) maandag 13 juni een spreek beurt over bio-medische materialen. De lezing heeft plaats in het centraal voorzieningengebouw aan de Cleve- 1. Aanvang 20.30 uur. Polderfietstocht De Leidse afdeling van het IVN en de ENFB houden zondag 12 juni een pol derfietstocht onder leiding en begelei ding van natuurgidsen. Er kan worden gekozen uit een tocht van 15 of een tocht van 45 kilometer. De fietstocht begint bij het Zoölogisch Laboratoium aan de Kaiserstraat 63. Start tussen 10.00 en 15.00 uur. Kosten 2 gulden. Concert Het Wagenings Studenten Koor en Orkest geeft zondag 12 juni een con cert in de Stadsgehoorzaal. Er staan werken van o.a. Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc en Milhaud op het pro gramma. Harpsoliste is Heieen Vene kamp. Het geheel staat onder leiding van Cees Mobach (orkest) en Ger Vos (koor). Aanvang 15.00 uur. Toegansprijzen zes gulden, CJP en 65-plus vier gulden. Rommelmarkt De stichting Schaatscentrum Leiden houdt op de zaterdagen 11, 18 en 25 juni een rommelmarkt. De markt duurt van 9.00 tot 16.00 uur en wordt ge houden in de ijshal aan de Vondellaan 41 in Leiden. Volksmuziek Folkclub Horus houdt vrijdag 10 juni het maandelijke open podium voor mensen die volksmuziek willen spe len. Dat gebeurt in café De Bruine Boon aan de Stationseweg vanaf 21.00 uur, Wie wil optreden, wordt verzocht van tevoren even te bellen naar 01717-2726 of in het café dat duidelijk te maken. Kunstenaar Kanbier met kunstwerk voor de deur van de woning van Willem Alexander. «foto Jan Holvast) LEIDEN - De Leidse schilder Ja cob Kanbier heeft zich gisteroch tend doof gebeld. Politie stuurde hem naar de gemeente. De ge meente vond het typisch iets voor de Binnenlandse Veilig heids Dienst (BVD). Laatste in stantie verwees hem naar de Rijks Voorlichtings Dienst (RVD). De RVD vond echter dat de politie het moest opknappen. Kanbier wilde "alleen maar" officiële toestemming om een schilderij van eigen makelij aan te bieden aan Zijne Koninklijke Hoogheid prins Willem Alexan der. Bij alle instanties kreeg hij nul op rekest. Dan maar op eigen houtje. Gis termiddag trok de Leidse kun stenaar de stoute schoenen aan en belde aan bij het pand op het Rapenburg, het schilderij stevig onder de arm geklemd. Een vriendelijk heer deed open (BVD'er?). Kanbier: "Ik wilde dit schilde rij 'De grap' en deze brief aan de prins overhandigen". BVD'er: "Weet onze hoge gast hiervan?" Kanbier: "Nee, het is een ver rassing. Wilt u het aan hem ge- BVD'er bekijkt het schilderij en glimlacht: "Maar natuurlijk. Mag ik nog wel even uw telefoon nummer en adres voor eventuele reactie? Tot ziens". Kanbier: "Tot ziens", Het tweegesprek duurde nog geen twee minuten en de prins verscheen niet zelf bij de deur. Maar de kunstenaar is blij. "Ze hebben het geaccepteerd. De prins krijgt mijn werk in ieder geval te zien". Het schilderij vindt hijzelf een meesterwerk: een raar figuurtje met een piep klein kroontje op het hoofd en een vlag en een wimpel in de hand. Eén oog is gesierd door een monocle. Kanbier: "Ik heb gehoord dat de prins niet van moderne kunst houdt. Hij is dol op sportschilde- rijen. Als hij naar mijn schilderij kijkt en erom moet lachen - het heet tenslotte 'De Grap'- zal hij van moderne kunst leren hou den. Hij mag natuurlijk ook alle moderne kunst als grap zien". Kanbier had bij het maken van het schilderij niet prins Willem Alexander voor ogen. "Het i geen portret", zegt hij. Maar toen het eenmaal af was, wist de kun stenaar dat de prins "de enige in Nederland was die het schilderij moest krijgen". Kanbier: "Het is een prachtig stuk. Jammer dat ik het niet namens de gemeente heb mogen aanbieden". Ook de erbij geleverde brief vindt de Leidenaar kunst van de superieure kwaliteit. Hij citeert: "De Nederlandse aristocratische ballingschap aan u gegeven tot noodlot van uw onderdanen, zij- welk rechtschapen mening, bied ik u bij deze een schilderij aan van mijn hand". Hoe prins Willem Alexander de giften heeft gevonden, blijft vooralsnog een raadsel. De RVD bleek niet bereid een reactie te geven. AGAATH GARSCHAGEN LEIDEN - Na anderhalfjaar touw trekken met de Nederlandse Spoorwegen en de gemeente heb ben de bewoners van de Rijn zichtstraat besloten de waterover last in hun tuinen zelf aan te pak ken. Sinds maandag is een ploegje van zes man bezig met het aanleg gen van drainage in de tuinen. De kosten, 300 gulden per woning, be talen de bewoners zelf. De tekenin gen zijn door de begripvolle ge meente gemaakt, die ook het toe zicht houdt op het werk. Voor zover bewoner John Era- dus zich weet te herinneren en van zijn buren heeft gehoord, staan de tuinen in de natte seizoenen al twaalf jaar lang onder water. De fietsen en de diepvrieskist in de schuur stonden te roesten, het vocht trok in de muren van de wo ningen omhoog en enkele bewo ners klaagden over reuma. "Het is Een blik op de door bewoners zelf gepleegde drainapewerkzaamheden in de Rijnzichtstraat. (foto Jan Holvast» allemaal begonnen toen de Spoor- LEIDEN Prof. dr. P.J. Hoede- maeker, hoogleraar pathologie aan de Leidse universiteit, heeft van middag het laboratorium voor geri atrie en gerontologie geopend. Het laboratorium is gevestigd in het la boratorium voor pathologie aan de Wassenaarseweg. Dat de vakgroep deze eigen labo ratoriumruimte heeft gekregenis te danken aan het feit van de benoe ming van dr. D. Knook tot hoogle raar in de gerontologie aan de Leid se universiteit. Knook, tevens di recteur van het Instituut Voor Ex perimentele Gerontologie (Iveg) van TNO, gaat de onderzoeken bin nen het Iveg en de medische facul teit van de Leidse universiteit naar verouderingsprocessen coördine ren. En daarvoor is onder meer een vaste laboratoriumruimte nodig. Brand bouwterrein Stevenshof LEIDEN De politie heeft gisteren twee Leidse jongens (12 eri 14 jaar) aangehouden die brand hadden gesticht op een bouwterrein in de Ste- venhofjespolder. De daders hadden afval verzameld en in brand gestoken. Volgens de politie breidde het vuur zich snel uit en moest de brandweer er aan te pas komen om het vuur te doven. Er is sprake van aanzienlijke schade, maar een exact bedrag is nog niet bekend. De jongens zijn overgedragen aan de jeugdpolitie. Een politiewoord voerder zei te verwachten dat de ouders van de knaapjes aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 17