TAD LEIDEN Onafhankelijk bureau leidt ontwikkeling stationsbuurt Oplossen van ruzie tussen hoogleraren kostte circa 4 ton Effectiever medicijn tegen huidkanker LEIDSCH DAGBLAD Gemeente, NS, AZL en NZH dragen de kosten Geen geld nieuwbouw bureau van universiteit EBR gaat op koopavond weer dicht Leids bedrijf Servier brengt produkt in 1990 op de markt Man sluit zichzelf op in vrachtauto EXTRAATJE VOOR PENNINGKABINET s VRIJDAG 10 JUNI 1988 LEIDEN Een onafhankelijk bu reau krijgt de leiding over de ont wikkeling van het stationsgebied. De gemeente Leiden, het AZL, de Nederlandse Spoorwegen en de NZH zijn dit overeengekomen. De vier instanties, die rond het station grond in eigendom hebben of nauw bij de ontwikkeling ervan be trokken zijn, dragen gezamenlijk de kosten voor het bureau. Wet houder Peters (ruimtelijke orde ning) maakte dit gisteren bekend tijdens een gezamenlijke vergade ring van de raadscommissies voor volkshuisvesting, ruimtelijke or dening en economische zaken. Volgens Peters is het de bedoe ling dat het bureau namens de ge meente, AZL, NS en NZH het management voert over het pro ject. Het moet de plannenmakerij in goede banen leiden, bemiddelen tussen de vier instanties en geïnte resseerde projectontwikkelaars en helpen bij de keuze tussen de plan nen die de ontwikkelaars indienen. Peters hoopt dat nog deze maand het contract met het bureau kan worden getekend. Om welk bureau het gaat, wilde Peters gisteravond nog niet zeg gen. Evenmin wilde hij kwijt hoe veel geld er is gemoeid met het in schakelen van het bureau. Mede werkers van het bureau zouden overigens al ervaring met dit soort werk hebben opgedaan bij de ont wikkeling van stationsgebieden in Amersfoort en Zwolle. Visie De raadscommissies konden zich gisteren vinden in de eerste opzet van de plannen. Hoe de plan nen voor het stationsgebied er uit eindelijk gaan uitzien, is overigens nog niet duidelijk. Ze moeten nog nader worden uitgewerkt. De ge meente, AZL, NS en NZH willen hierbij projectontwikkelaars in schakelen. Het PvdA-raadslid Geradts vroeg het college extra aandacht te schenken aan woningbouw in dit gebied. Hij vindt het belangrijk dat er woningen komen omdat dit de sociale veiligheid zou bevorderen. Geradts opperde de suggestie om op het Stationsplein, eventueel bo ven de tunnel die onder dit plein moet komen, huizen neer te zetten. Hij hamerde erop dat de gemeente uiteindelijk, ook wanneer er pro jectontwikkelaars worden inge schakeld, de 'eindregie' in handen moet houden. Langenberg (D66) zei dat hij een economische visie miste achter de plannen en hij vroeg zich af hoe de gemeente alle kantoren, die in dit gebied moeten verrijzen, vol wil krijgen. Volgens hem is gebleken dat het aantal nieuwgebouwde kantoren op het nabijgelegen Schuttersveld nu al achterblijft bij de verwachtingen. Laurier (Links Leiden) vroeg het college om geen al te grote gebouwen in het gebied toe te staan. Dat zou het karakter van de stad afbreuk doen. Vrijwel alle commissieleden hadden hun twijfels over het tempo waarin de plannen moeten worden voorbe reid. Volgens hen is dat te hoog. LEIDEN Bij afwezigheid, van minister Brinkmanopende secretaris-generaal H. de Boer van het ministerie van wvc gistermiddag de expositieruimte van het Koninklijk Penningkabinet in het Rijksmuseum van Oudhe den aan het Rapenburg. Met dit vaste onderkomen is een einde gekomen aan de zwerftochten van het Penningka binet. Het in 1816 door koning Willem I gestichte museum heeft bijna een kwart miljoen voorwerpen onder zijn beheer waarvan een deel nu geëxposeerd kan worden. De Boer verraste het museum gistermiddag met een extra subsidie van 25.000 gulden voor de aankoop van een bijzondere muntencollectie. De opening van het Penningkabinet wordt gevierd met twee tentoonstellingen: '200 jaar verzamelen'en'Schepen met geld'. (foto jan Holvast) LEIDEN - De Leidse universiteit krijgt van minister Deetman van onderwijs voorlopig geen geld voor nieuwbouw het bureau. Het minis terie heeft een subsidie-aanvraag afgewezen voor de gebouw dat aan de Wassenaarseweg zou moeten verrijzen. Pas na 1991 is er mis schien geld voor een nieuw onder komen, aldus secretaris Den Os van de universiteit. Op dit ogenblik is het bureau van de universiteit ondergebracht in verschillende gebouwen aan de Stationsweg, Stationsplein, Klok- steeg en Boerhaavelaan. Deze pan den zijn toe aan een opknapbeurt. Nieuwbouw zou voor de universi teit echter goedkoper zijn. Een an der voordeel is het samenbrengen van de verschillende afdelingen in één gebouw. De bestaande panden krijgen een verfbeurt en ander licht onderhoud. Het ministerie van onderwijs verdeelt elk jaar een bepaald bud get voor universitaire investerin gen zoals het plegen van nieuw bouw. Daarbij kijkt men naar de urgentie van de ingediende projec ten. Tevens speelt de spreiding van het geld over de instellingen mee in de toedeling. Het ministerie heeft de nieuwbouw voor de universiteit kennelijk niet urgent genoeg ge vonden. LEIDEN Het inschakelen van het adviesbureau voor het oplos sen van de ruzie tussen de hoogle raren Van Hall en Bennebroek Gravenhorst heeft vier ton gekost. LEIDEN - Het Energiebedrijf Rijn land gaat op koopavond weer dicht vanwege het geringe aantal bezoe kers. Gemiddeld trok de koop avond zes bezoekers, waarvan vijf voor acht uur 's avonds en één na acht uur. Volgens het College van Beheer van het Energiebedrijf wa ren weinig mensen op de hoogte van de koopavond, ondanks de ad vertentiecampagne. De onderwer pen die op de koopavond aan de or de kwamen, konden volgens het college ook telefonisch of schrifte lijk worden afgehandeld. De laatste dag van de koopavond, waarmee in januari is begonnen, is 30 juni. Dit blijkt uit financiële stukken van het Academisch Ziekenhuis Leiden. De universiteit en AZL hebben elk de helft betaald. Het bureau Twijnstra en Gudde moest vorig te hulp worden geroe pen bij een conflict tussen de hoog leraren die werkten bij de vrou wenkliniek. De ruzie verpestte de werksfeer op de afdeling en dreig de de gang van zaken te verstoren. Op advies van Twijnstra en Gud- de-medewerker M. Bal zijn de afde lingen van Van Hall (gynaecologie) en Bennebroek Gravenhorst (ver loskunde) strikt van elkaar ge scheiden. Na de splitsing van de af deling is de situatie aanmerkelijk verbeterd. Bal is ongeveer een jaar lang interim-manager geweest van de vrouwenkliniek. Deze week werd ook bekend dat de Specialisten Registratie Com missie de bevoegdheid tot het op leiden van Van Hall met twee jaar heeft verlengd. Als gevolg van het conflict dreigde de gynaecoloog zijn opleidingsbevoegdheid kwijt te raken. Volgens de voorlichter van het AZL is de verlenging een teken dat het weer redelijk goed gaat met de vrouwenkliniek. Ambitieus Wethouder Peters erkende dat het tijdschema 'ambitieus' is. Maar hij meldde dat het adviesbureau in zijn eerste offerte met een nog am bitieuzer schema op de proppen kwam. "Dus zo gek was het onze nog niet". De wethouder beloofde de verschillende suggesties te be studeren. Wethouder Fase (econo mische zaken) wees erop dat de economische uitgangspunten voor het gebied nog nader worden uit gewerkt. De bewoners in het stationsge bied herhaalden gisteravond hun klacht dat ze tot dusver niet of nau welijks bij de plannenmakerij zijn betrokken. Ze zijn bang dat ze uit eindelijk voor voldongen feiten worden geplaatst en wensen daar om een geregeld overleg met de ge meente. Wethouder Peters kon hen wat dit betreft geruststellen. De wet houder legde uit dat de bewoners, telkens wanneer er een fase is afge rond, de plannen krijgen toege stuurd en er dan hun zegje over mogen doen. Een vertegenwoordi ger van de bewoners verklaarde te vreden te zijn met deze opzet. LEIDEN Het farmaceutische be drijf 'Les laboratoires Servier' brengt in de herfst van 1989 een nieuw en beter medicijn op de markt tegen huidkanker (mela- noon). Onderzoekers verwachten dat het middel in de toekomst ook effectief kan werken tegen andere soorten kanker. Het middel met de naam 'Fotaemustine' moet in 1990 ook in de andere Europese landen worden geïntroduceerd. door Roy Klopper Dat maakte prof. dr. H. de Jong, directeur biofarmaceutische re search van de Franse onderne ming, gisteren bekend. Hij sprak ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe vestiging van Servier Nederland aan de Ein- steinweg in het Bioscience Park Leiden. De Jong meldde dat onderzoe kers van zijn bedrijf zich de afgelo pen vijf jaar hebben beziggehou den met onderzoek naar het nieu we geneesmiddel, gemaakt van de chemische stof nitroso ureum. Het middel is getest op 250 pa tiënten in verschillende landen. Van hen reageerde circa 35 procent positief op het medicijn. Andere geneesmiddelen op basis van deze verbinding geven een responsfac- tor van slechts 17 procent. Bij het nieuwe medicijn treden geen bijwerkingen op die bij ande re behandelingswijzen van kanker gangbaar zijn. Zo is er geen sprake van haaruitval of overmatige braakneigingen. Revolutionair De Jong, die tot 1984 als buiten gewoon hoogleraar aan de Leidse Rijksuniversiteit was verbonden, sprak gisteren van een revolutio- Hartoperatie (1) In oktober 1984 begon de ge meente Leiden met een omvang rijke operatie in het hart van de binnenstad: de restauratie van zes kelders die zich onder de Hoogstraat bevinden, het ver nieuwen van de eeuwenoude Visbrug en de bouw van een nieuwe Waagbrug en marktver- zamelkraam. Vier jaar later blijkt het gebied waar de Oude en Nieuwe Rijn samenstromen om getoverd tot één van de mooiste plekjes van Leiden. De hartope ratie werd vorige week officieel voltooid met de oplevering van de nieuwe Waagbrug. Aan dit stukje stadsvernieu wing van formaat is uiteraard een heleboel tam-tam vooraf ge gaan. Om maar bij de Waagbrug te beginnen: al in 1975 had de toenmalige gemeentelijke advi seur, ir. H. Latta, een brug ont worpen. Dat was een tuibrug met een mast die op het Waaghoofd stond en associaties opriep met een laadboom waarbij in vroeger jaren schepen werden geladen en gelost. De Rijksdienst voor de Monu mentenzorg meende echter dat het ontwerp van Latta het stads beeld ter plekke veel kwaad zou doen. Hij ging dwarsliggen. Na een jarenlange discussie, die de kemphanen zelfs tot een be roepsprocedure bij de Kroon voerden, werd een compromis bereikt. De gemeente mocht een brug bouwen als die maar een bescheiden vorm zou aannemen en het Waaghoofd als historisch gegeven zoveel mogelijk onge moeid liet. De thans geplaatste Waag- hoofdbrug is een ontwerp van de gemeentelijke stedebouwkundi- ge ir. J. Piret. En het moet ge zegd: de ranke stalen buiscon structie is in vorm en functie een mooie en moderne verbinding geworden tussen twee oude stadsdelen. Mooi in z'n eenvoud. Bescheiden, en toch markant. Complimenten voor Piret. Hartoperatie (2) De discussie over wat nu wel en niet kan, herhaalde zich toen de aanleg van het plankier voor de kelders aan de orde was. Rond de marktverzamelkramen op de Hoogstraat speelde zich hetzelf de spelletje nog eens af. De ge meente wilde een nieuw markt- gebouw omdat ze de oude ver koopstallen een rotzooitje vond. De Rijksdienst voor de Monu mentenzorg, en een aantal raads leden, was helemaal niet enthou siast over een vast gebouwtje. Een van de argumenten was dat de marktverzamelkraam het vrije zicht op het water van de Rijn zou wegnemen. Daar werd wat opgevonden: een schuifdak dat 's avonds en op zondagen zou worden geopend om de wande laar een ruimere blik op het wa ter te gunnen. Na weer een langdurigedis cussie, kwam er een gebouwtje uitrollen dat de goedkeuring van een raadsmeerderheid kon weg dragen. Het uiteindelijke resul taat is er niet beter op geworden. Van het oorspronkelijke ont werp, een eenvoudig, fragiel ogend gebouwtje met een schui ne stalen kap, is weinig overge- De Hoogstraat en omgeving. Veel geen discussie over de terrasboot. bleven. Het gebogen dak maakt het marktgebouw bol en lomp. Het schuifdak heeft het aanvan kelijk strakke ontwerp onnodig duur en ingewikkeld gemaakt (het is bovendien bijna altijd ge sloten). En de kleur van het ge bouwtje, dat nog het meest over een komt met dat van een ver schoten grijs/blauwe vaatdoek, is zo verkeerd als het maar zijn kan. Hartoperatie (3) Intussen heeft zich zonder merk bare discussie nog een ander fe nomeen aangediend in het ge bied: twee dekschuiten met daar overheen een plankier dat als waterpodium is geïntroduceerd. Er wordt zeker gebruik van ge maakt, want wat moet je als alle andere Leidse pleinen al zo druk bezet zijn. In de komende weken zullen zich tal van culturele evenemen ten op het podium bij Dé Waag afspelen. Wie zal dat betalen? Voor ons een vraag, voor de ge meente een weet. De firma Grolsch heeft van het college van B en W toestemming gekregen reclame op het waterpodium aan te brengen tegen betaling van de lieve som van 15.000 gulden. In de maanden dat het water podium niet voor culturele doel einden in gebruik is heeft het de functie van caféterras. Met de ge bruikelijke overlast voor de buurt weliswaar. Maar, een kniesoor die daar op let. Hoe wel... Het is toch een beetje merkwaardig dat na heftige dis cussies over de vormgeving van een bruggetje, over de bouw van een plankier en marktverza melkraam, het al of niet toestaan van terrasboten die het staddschoon schaden en het te gengaan van overlast door de ca fés, nu zonder slag of stoot een kolossale zuipschuit met recla me in hartje Leiden wordt neer gelegd. PvdA-wethouder Peters (ruimtelijke ordening) vindt het podium prima geschikt om deze unieke plek wat tot leven te bren gen en chef stadsvernieuwing van de gemeente, L.F. Meijer, noemt het zelfs een verrijking van de stad. "Vroeger was de om geving van het Waaghoofd één van de drukste plekken van Lei den, en nu is het weer het leven dig hart van de stad", redeneert Meijer. Gelijk heeft-ie. Wat zou het dat het stadsschoon een deukje op loopt, geen vergunning voor het drijvend podium is afgegeven en dat nu geen Leidse kaas maar pils verhandeld wordt. Socialis ten, sluit de ogen! JAN RIJSDAM naire ontwikkeling. "En het einde is nog niet in zicht. We onderzoe ken momenteel tegen welke ande re kankers het middel ook kan hel pen en boeken daarbij al aardige resultaten". Servier, dat wereldwijd met 4000 personeelsleden werkt, wil het middel volgend najaar wettig gede poneerd zien in Frankrijk. "Als het een medicament tegen kanker be treft gaat dat meestal wat sneller dan bij de 'gewone' geneesmidde len", aldus De Jong. Vervolgens staan de andere Europese landen op het programma. De onderne ming hoopt dat het medicijn medio 1990 in heel Europa kan worden verkregen. Een woordvoerster van het mi nisterie van volksgezondheid wil de vanmorgen geen antwoord ge ven op de vraag of al een verzoek tot registratie van het nieuwe mid del in Nederland is gedaan. "Daar over mogen we geen mededelingen doen. Maar ik kan wel zeggen dat toelating op de Franse markt niet automatisch betekent dat het mid del ook in Nederland wordt gede poneerd". Nieuwe medicijnen worden voorgelegd aan het college ter be oordeling van geneesmiddelen. Die instantie let onder meer op bij werkingen en bekijkt of het middel werkelijk helpt. Over de introductie op de Ameri kaanse en Japanse markt wilde professor De Jong nog geen uit spraken doen. "Die landen hebben weer heel aparte regelingen voor het deponeren van medicijnen. Daarbij kan het best zijn dat onze onderzoekers over twee jaar zo ver zijn dat ze met dit middel ook ande re soorten kanker kunnen bestrij den. Dan krijgt dat voorrang boven LEIDEN Een 50-jarige Leide- naar kwam vannacht van de regen in de drup. De man liep volgens de politie in beschonken toe'stand over de Koningstraat toen het be gon te regenen. Hij slaagde erin de deur van een langs de weg gepar keerde vrachtauto te openen, waar na hij in de voertuig ging schuilen. Maar na verloop van tijd viel hij in slaap. Nadat hij wakker werd probeerde hij de deur van de vrachtauto weer te openen. Dat lukte hem niet, omdat de deur al leen vanaf de buitenkant kan wor den geopend. Een bewaker van het Energiebe drijf aan de Langegracht merkte het gemorrel aan het slot op en waarschuwde de politie. Die be vrijdde de man uit zyn benarde po sitie. Er is geen proces-verbaal op gemaakt, de man heeft toegezegd de aan het slot toegebrachte scha de te betalen. de overzeese Blij Burgemeester C.H. Goekoop van Leiden verrichtte gisteren de ope ningshandeling met het doorknip pen van een lint. Vervolgens hield hij een toespraak waarin hij zich erg verheugd toonde over de vesti ging van Servier in het Bioscience Park. "We verheugen ons over de aanwezigheid van zo'n groot Frans bedrijf. Al was het alleen maar om dat Napoleon de laatste Fransman was waarmee Leiden intensief ken nis mocht maken", aldus de burge meester. Hij wees de aanwezigen op het belang van het aantrekken van bui tenlandse ondernemingen door de stad. "We kunnen niet snel genoeg inspringen op ontwikkelingen die ons te wachten staan na het ver dwijnen van de Europese handels- grenzen in 1992". De oprichter en eigenaar van de internationaal opererende onder neming, dr. Jacques Servier, was ook naar Leiden gekomen. Hij ver wacht dat de Nederlandse vesti gingvan zijn bedrijf nog flink gaat groeien. De Fransman liet zich niet verleiden tot prognoses over het aantal personeelsleden dat de on derneming over vijf jaar in dienst heeft. "Het blijft koffiedik kijken, je moet in deze industrie ook een beetje geluk hebben. Maar op basis van ervaringen uit het verleden ben ik erg optirnistisch". ADVERTENTIE Toyota Plus? Kijk dan vooral ook naar de kwaliteiten van de dealer. Met een Verberg Toyota zit u altijd goed. Da's een Toyota waarvan u gegarandeerd meer plezier heeft. Kom maar eens langs om dat te ontdekken. A.J. Verberg's Ayto B.V. Zoeterwoudseweg 23. 2321 GM Leiden tel. 071-313141 Daar komt u verder mee STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 15