B Nada van Nie, het ideale honneponnetje Vlammend liefdesleven Samenwerking VS-Rusland 'Saigon': origineel en toch niets nieuws Over liefde drugssmokkel en batterijen VRIJDAG 10 JUNI 1988 PAGINA 11 BIOSCOPEN 'Une flamme dans mon coeur'; regie: Alain Tanner; hoofdrollen' Myriam Mézières, Aziz Kabouche en Benoit Regent; theater: Kijk- huis, Leiden "Racine is iets anders dan het dan sen van de cancan", zegt Mercedes tegen haar vriendje Johnny. Een overgelijkbare vergelijking die Mercedes zelf aan het slot van 'Une flamme dans mon coeur' niettemin aardig op één lijn brengt. De film begint met de repetitie van Racine's toneelstuk 'Bérénice'. waarvan de tekst min of meer over eenkomt met Mercedes' turbulente liefdesleven. Ze heeft een slepende affaire met een Afrikaanse jongen die per sé met de westerse naam Johnny door het leven wil gaan. Mercedes wil eigenlijk met hem breken, maar zijn dwingende ka rakter laat dat niet toe. Bovendien is Mercedes verslaafd aan hun seksuele relatie; de fysieke kracht waarvoor geen woorden te vinden zijn, zoals ze dat zelf omschrijft. Ze moet zichzelf dwingen hem buiten haar leven te sluiten en trekt tijde lijk in een hotelkamer. Maar Johnny heeft iets in haar wakker gemaakt. Mercedes kan niet mee buiten sex, waarbij de mo nogamie overigens wel voorop blijft staan. In een sympathieke journalist, die ze in de metro ont moet, lijkt Mercedes een alleraar digste partner te hebben gevon den. Maar als hij twee weken lang op op reportage is. stort haar wereld ineen. Ze trekt zich terug in hun. woning en heeft het toneelwerk verruild voor een striptease-act in Pigalle. Haar nieuwe vriend is ge schokt, blijft haar toch trouw, maar is niet in staat Mercedes weer volle dig op de been te krijgen. Hij kan haar niet de aandacht geven, die ze onverbiddelijk en continu ver langt. Een vlam in mijn hartzoals de fraaie titel in een iets minder fraaie vertaling luidt, is het resultaat van een samenwerking tussen Myriam Mézières en Alain Tanner. Het ver haal is afkomstig van de actrice, de regisseur hielp bij de bewerking en" coachte haar in deze moeilijke rol. Het resultaat stemt niet tot on verdeeld enthousiasme. Maar wat er ook op valt af te dingen, 'Une flamme dans mon coeur' is in elk geval een film die door zijn onver bloemde vrijscènes van de geëi gende paden afwijkt. De sex is ont daan van alle erotische franje. Nuanceringen zijn 'Une flamme dans mon coeur' vreemd, de ver houdingen zijn extreem en heftig. Vandaar ook dat waarschijnlijk voor zwart-wit is gekozen. Méziè res speelt de rol van Mercedes vol overgave; ze heeft nauwelijks woorden nodig om de groeiende wanhoop en hunkering uit te druk ken. 'Une flamme dans mon coeur' was waarschijnlijk beter uitgeval len als de firn iets korter had ge duurd. Ruim twee uur zijn nu uit getrokken om de 'aftakeling' van een intelligente vrouw te volgen. Vooral in het tweede deel (bijvoor beeld de periode waarin haar jour nalistieke vriend op reportage is) was er op vooruit gegaan met een striktere montage. Nu is het een film geworden die soms aangrijpend is, soms verveelt of irriteert, maar in elk geval stof tot nadenken geeft. En dat is al heel wat, ook al blijft de overheersende indruk dat er meer had ingezeten. De afwijkende vorm, de inzet en het onmiskenbare vakmanschap worden nu in de weg gezeten door het uitgesponnen verhaal. BART JUNGMANN MOSKOU (AP) - De belangrijkste Russische filmmaatschappij Mos film heeft met de Amerikaanse maatschappij FresFilm een samen werkingsverband gesloten voor de produktie van een film over de in vasie in Rusland door Napoleon. De Sovjet-regisseur Sergej So- lovjef noemde de overeenkomst een belangrijke e"n realistische stap naar een culturele samenwerking tussen beide landen. De film zal een 'Russische romance' zijn met een politieke strekking aldus de re gisseur. De president van de FresFilm, Tom Meeham, toonde zich zeer in genomen met het feit dat zijn klei ne maatschappij er in was geslaagd met het prestigieuze Mosfilm een overeemkomst te sluiten. „Iedereen in Hollywood wilde de eerste zijn om een contract in de Sovjetunie te tekenen," aldus Mee ham. Hij voegde daar aan toe dat de Sovjetunie een contract op de lan ge termijn wilde en 'dat heb ik hen gegeven'. Er zullen daarom meer co-produkties worden gemaakt, al dus de president van FresFilm. Deze eerste film, over de invasie van Napoleon in 1812, zal worden gefilmd in de Sovjetunie, Polen en Frankrijk. Het is overigens niet de eerste ge zamenlijke Sovjet-Amerikaanse produktie. In de jaren zeventig werd bijvoorbeeld 'Bluebird' met Elizabeth Taylor in de hoofdrol ge maakt. De film krijgt de titel 'Ren dezvous met Napoleon' en is geba seerd op een verhaal van Boelat Okushava, elermeester van de be kende balladezanger Vladimir Visotski. Gregory Hines (links) en William Dafoe zijn het slachtoffer "Saigon"; regie: Christopher Crowe; hoofdrol len: Gregory Hines. William Dafoe en Fred Ward; theater: Luxor, Leiden Als 'Saigon' een maatstaf is, dan zijn de Vietnam-trauma's kenne lijk verwerkt in de Verenigde Sta ten. Ruim twintig jaar lang is Ame- rika's laatste grote oorlog op talloze manieren door Hollywoodse han den gegaan. Film was achtereen volgens een middel in het protest tegen de oorlog ('Coming Home'), voedde de revanche-gedachte ('Rambo') en toonde de bittere rea liteit van oorlog ('Platoon'). Nu is de oorlog geen motief meer voor een Vietnam-film, maar dient als decor voor een gewone misdaad film. Dat het decor meteen ook de titel is. geeft al aan dat het ook weer niet zo gewoon is. Het geeft een nieuwe dimensie aan een oud genre, de film noir. Gregory Hines en Willi am Dafoe zijn de eigentijdse Humphrey Bogarts die als twee re chercheurs terechtkomen in een maalstroom van geweld en intrige', waarop ze absoluut geen vat meer hebben. 'Saigon' begint uiterst wreed als een Vietnamese prostituée van dichtbij door het hoofd wordt ge schoten. Ze blijkt het zoveelste slachtoffer in een reeks van soort gelijke moorden. In alle gevallen prostituées met kinderen van Ame rikaanse militairen. De militaire politiemannen zien hun onderzoek al snel naar de hoogste rangen lei den. Waarna de stroom kan gaan malen. 'Saigon' mag in zijn type film ori gineel zijn, het biedt weinig nieuws. De broeierig beerput van een stad in oorlogstijd werd al in vorige Vietnam-films behandeld. En de waanzinnige systematiek van de massamoordenaar heeft ook haar filmverleden. Dus is 'Sai gon' een gemiddelde misdaadfilm die meer suggereert dan het waar maakt, maar het in zijn acteurs re delijk goed heeft getroffen. B.J. 'Can't buy me love'; regie: Steve Bash, hoofd rollen: Patrick Dempsey en Amanda Peter son; theater: Euro, Alphen i de i of I In navolging succesvolle tienerfilms van de af gelopen periode is 'Can't buy me love' gemaakt. Decor is weer eens de middelbare school, waar studie hoofd Ronald geen kans maakt bij de populaire meisjes. Zij verkiezen de sportieve jongens. Ronald weet een van de meest begeerde meisjes zover te krijgen dat ze net doet alsof ze in hem gein- teresseerd is. Geld speelt daarbij wel degelijk een rol, en het is dui delijk dat de titel van de film (even eens de titel van een oude Beatles hit) daarop inspeelt. 'Fatal Beauty'; regie: Tom Holland; hoofdrol len: Whoopi Goldberg en Sam Elliott; theater- City, Katwijk Sinds 'The Color Purple' heeft Whoopi Goldberg zich vooral laten kennen als comedienne, in 'Fatal Beauty' speelt ze een rechercheur die in Los Angeles achter een nar cotica-bende aanzit. De term fatal beauty staat voor een dodelijk co- caïne-mengsel. De ironische toon en het grappige hoofd van de hoofdrolspeelster vormen een te genwicht voor het geweld. Zanger Ruben Blades speelt een collega van Goldberg. 'Batteries not included'; regie- Matthew Rob- bins; hoofdrollen Hume Cronin en Jessica Tandy; theater: City, Katwijk Zonder batterijen staat de speel goedauto stil, loopt de robot niet, weigert het laserpistool dienst. Maar in de film 'Batteries not inclu ded' wordt deze speelgoedwet doorbroken. Piepkleine schotels vliegen in het rond en slurpen zelf de energie uit het stopcontact. In dit romantische sprookje dreigt een knokploeg een bejaard echtpaar uit hun afbraakpand te zetten. Ruimtewezentjes schieten, als de nood het hoogst is, in hun schotels te hulp. Ze vliegen als een vlinder en steken als een bij. om de woorden van een ex-bokser even aan te halen. AMSTERDAM Filmregisseur Ruud van Hemert bekeek zesdui zend meisjes en met tweeduizend daarvan voerde hij een gesprek in de hoop op die manier het meest geschikte meisje te vinden voor een hoofdrol in zijn film 'Honne ponnetje'. Pas toen werd hij op merkzaam gemaakt op de 21-jarige blonde Nada van Nie. door Margriet Hunfeld Zij werkte voor een reclamebu reau, had al wat televisie-spots ge daan en bovendien een rolletje ge had in 'Zeg 's AAA'. Nada kwam. zag en overwon. Van Hemert vond in Nada van Nie zijn ideale Honne ponnetje en zo werd ze de hoofdrol speelster in een Nederlandse fami liefilm die eind deze maand in pre mière gaat. Nada van Nie, 'verzorgd' noncha lant, hongerig en uitgeblust na twee interviews en enkele zakelij ke besprekingen: ,,Ik ben heel erg nuchter. Vooral wat al dat filmge- doe betreft. Komt waarschijnlijk doordat mijn vader in die business zat (René van Nie maakte onder meer 'Een Stille Liefde' en 'Kind van de Zon', red.). Ik heb het altijd allemaal heel gewoon gevonden, nog steeds. Sommige mensen den ken voortdurend dat ik alles aan mijn vader te danken zou hebben. Maar ik verzeker je dat dit niet zo is. mijn vader woont al heel lang niet meer in Nederland. Ik heb wel veel aan zijn adviezen gehad". - Maar de ambitie om filmster te worden heb je waarschijnlijk wel van huis uit meegekregen Nada: „Welnee. Ik wilde vroeger als verpleegster naar de Derde We reld. Pas toen ik merkte hoe lekker ik me voel voor een camera, begon dat gevoel te groeien om daarin verder te gaan. Ik vind acteren prettig. Daarom zit ik komend tele visieseizoen in een serie van Annie M.G. Schmidt met Adèle Bloemen- daal en Rijk de Gooyer. Dat vind ik fantastisch. Het is een soort ver wennerij voor een aankomend ac trice waar ik alleen maar heel erg blij over kan zijn. Ik heb ongelofe lijk veel mazzel gehad." - Je bent erg fotogeniek, zoals dat heet. Dat heeft natuurlijk in je voordeel gewerkt Nada: ,,Ik denk het wel, ja. Maar ik heb ook auditie moeten doen en daar ben ik tenslotte op gekozen. Dus ik kan wel wat. Ik heb alleen nergens een opleiding gevolgd, nooit op een toneelschool geweest. Ik vraag me trouwens af in hoever re je het acteren kunt leren. Als je goed bent, ben je goed. En dan nog iets: hoeveel mensen gaan er niet naar een toneelschool en krijgen nooit een rol. Bovendien denk ik dat de praktijk de beste leerschool - Maar je moet toch ook iets we ten? Je kunt toch niet zomaar, koud van school af een hoofdrol in een (dure) film spelen? Nada van Nie: "Ik heb totnutoe ongelofelijk veel mazzel gehad". (foto GPD) Nada: „Oh, ik heb erg veel gere peteerd, hoor. Bovendien heb ik me erg verdiept in die rol. Om dat naïeve meisje te spelen, ben ik zelfs een paar dagen in een klooster gaan wonen. Ik wilde dat vrome, gedisciplineerde sfeertje onder gaan en begrijpen. Ik wilde kun nen voelen hoe het is, opgevoed te worden door nonnen en braaf te moeten wezen op gezag". "Maar ik heb me ook verdiept in mezelf, hoe ik was toen ik zestien was, hoe ik eruit zag, foto's beke ken van die tijd, lange gesprekken met mijn moeder gevoerd. Dat heb ik allemaal nodig gehad. Ik wilde een manier vinden om zo normaal mogelijk te kunnen acteren, zo echt mogelijk over te komen op het publiek". Nadenkend. „Wat ik wèl erg moeilijk vond was dat gevoel van: die film draait letterlijk helemaal om mij. Het Hangt van mijn presta tie af of dit een succes wordt of een flop. Dat maakte me angstig." - Heb je om die reden meegewerkt aan een gewaagde fotoreportage in een bekend 'familieblad'. Om de aandacht op jezelf te vestigen? Bits: „Dat was absoluut niet de bedoeling, die fotoreportage. Ik ben witheet geworden van de ma nier waarop zoiets ontstaat. Ik wil de absoluut niet naakt op de foto. maar goed, ze pakken je dan toch. Op de set wanneer je je net staat om te kleden. Oneerlijk en gemeen dus. Tegenwoordig zal me dat niet meer gebeuren, ik werk nu met mensen die me tegen dergelijke praktijken beschermen. Intussen heeft die fotoreportage wel een smet geworpen op mijn naam en daar gruw ik van". „Aan de andere kant moetje het ook niet weer te belangrijk maken. Waar het mij in dit leven om gaat, is onafhankelijk zijn. Toen ik veer tien was kreeg ik mijn eigen geld en verdiende ik links en rechts wat bij, als ik iets extra's wilde kopen. Dat betekende dat ik me al snel heel verantwoordelijk ging opstel len ten aanzien van geld. Het zal mij dan ook niet gebeuren dat ik af hankelijk word van een man, dat Ruud van Hemert bekeek zesdui zend meisjes en kwam uit bij Nada van Nie. (foto pr) hij op die manier macht over me krijgt". "Het probleem is dat je als onaf hankelijke vrouw met een functie,- met je eigen geld, toch meer moeite krijgt met een vriend. Datzelfde geldt voor het soort aandacht die ik nu krijg. Denk vooral niet dat zo iets je tot de vedette van de plaatse lijke disco maakt of zo. Datje vanaf het moment dat je als 21-jarige op het filmdoek verschijnt elk feest kunt binnenlopen en door mannen te worden geadoreerd". "Het tegendeel is waar. Zodra je iets bereikt hebt, krijgen de meeste jongens toch iets van: hé, wat is dat? Ze kijken liever eerst de kat uit de boom: of ze je wel aan kun nen, of ze geen blauwtje bij je lo pen. Niet dat ik daar mee zit, ik heb al drie jaar een vaste vriend, maar ik vertel dit alleen omdat het beeld over jonge filmsterren zo anders is dan de werkelijkheid". (OP)NIEUW 'Saigon' - Luxor, Leiden -vijk included' - City, Kat- 'Fatal Beauty' - City, Katwijk 'Young doctors in lust' - Rex. Leiden 'The Running Man' - Arnold Scwarze- negger in futuristische achtervol gingsfilm. Euro, Alphen "Nuts' - Barbra Streisand als prostitu ee in gevecht met haar verleden en ju ridische rimram. Euro. Alphen 'Zoeken naar Eileen' - mistige filmbe werking van Leon de Winters min of meer gelijknamig boek. Greenway. Voorschoten BLIJVERS 'Schorem van de school' - jongens en meisjes die niet willen deugen, be teren hun leven, Euro, Alphen 'Clockwork Orange' - bekende film van Stanley Kubrick in de herkan sing. Malcolm McDowell als een 'hooligan' voor zijn tijd. Greenway, Voorschoten Dragnet' - Dan Aykroyd zet de tijd stil in verfilming van oude stripdetec tive. City. Katwijk 'Luchtmacht Academie - lachfilm. Tnanon. Leiden 'Broadcast News' - ironische film over liefdes en werkzaamheden op de redactie van een tv-journaal, Lido, Leiden 'Three men and a baby' - succesvolle komedie van Franse makelij ging nog eens door de gehaktmolen van Holly wood en het resultaat is best aardig, Lido, Leiden en Euro, Alphen 'Moonstruck' - Cher als spil in uitbun dige klucht - Lido, Leiden 'Jungle Book' - Walt Disney-film vol komische avonturen van het jongetje Mowgli - Luxor. Leiden. Euro. Al- 'Crv Freedom' - blanke journalist en zwarte activist worden vriendjes - Lido. Leiden 'Dirty Dancing' - eenvoudige DEN HAAG 'Saigon' Asta (463500), 12 jr, 'Overboeard' - Asta, al. 'Moonstruck' - Asta, al. 'Three men and a baby' - Babyion (471656), al. 'Planes, trains and automobiles' - Ba bylon al. 'Ironweed' - Babylon, 16 jr Raw' - Cineac (630637). 16 jr. "Three men and a baby' - Cineac, al. 'Prayer for the dying' - Cineac. 16 jr 'Cry Freedom" - Metropole (456756). al. 'The Last Emperor' - Metropole. al. 'De ondraaglijke lichtheid van het be staan' - Metropole. al. "Babette's Feast' - Metropole, al. Fatal Attraction' - Metropole, 12 jr. 'No way out' - Odeon (462400), 12 jr. 'Missing in Action 3' - Odeon, 16 jr. The Running Man' - Odeon, 12 jr. 'Serpent and the Rainbow" - Odeon. 16 jr. 'Dancers' - Studio 656402), al. 'Somenone to watch over me' - Stu- 'Oci Ciornie' - Studio. 16 jr AMSTERDAM 'Moonstruck' - Alfa (278806), al. "Wall Street' - Alfa. al. "Broadcast News' - Alfa. al. 'No Way Out' - Alfa, al. 'The last emperor' Alhambra (233192). al. 'Cry Freedom' - Alhambra, al. 'Three men and a baby' - Bellevue Ci nerama. al. Someone to watch over me' - Calypso (234876). 12 jr. 'Ironweed' - Calypso. 16 jr The Dead" - Cinecenter (236615). 16 jr. Tutto Benigni' - Cinecenter. 16 jr. Barfly' - Cinecenter. 12 jr. 'Une flamme dans mon coeur' - Cine center, 16 jr. 'Oci Ciornie' - Cinecenter. 16 jr. 'Three men and a babv' - Cinema Int., al. Prayer for the dying' - Cinema Int., 16 jr. The Running Man' - City (234579). 12 jr. Amsterdamned' - City, 12 jr Missing in Action 3' - City, 12 jr. 'Serpent and the Rainbow' - City, 16 'Raw' - City, 16 jr 'Saigon' - City, 12 jr 'Dirty Dancing' - City al 'Out of Africa' - Kriterion. (231708), 16 Passione d'amore' - Kriterion. 16 jr. Telefono Rosso' - Parisien (246540). 18 jr. Girls of the night' - Parisien. 18 jr. 'Bellv of an architect' - The Movies (245790), 16 jr. Good Morning Babilonia' - The Mo- ,16 jr. 'Prayer for the dying' - Tuschinski (262633), 16 jr. 'Dr. Zhivago' - Tuschinski, 16 jr 'Anatevka' - Tuschinski. al. 'De ondraaglijke lichtheid van het be staan' - Tuschinski. 12 jr 'Overboard' - Tuschinski. al. "Fatal Attraction' - Tuschinski. 12 jr. 'Rent-a-cop' - Tuschinski Cineac (243639). 12 jr. Operafilms in kader Off Holland - De Uitkijk (237460), al. TELEVISIE In een week die wordt beheerst door voetbal lijken films vooral bedoeld om de verloren uurtjes op te vullen. Het aanbod valt wat tegen. Mocht vanavond de span ning van Westduitsland-Italië niet te snijden zijn, dan kan wor den overgeschakeld naar België 1 voor 'Black Sunday'. Een spek takelfilm, waarin de belangrijk ste sportwedstrijd in Amerika (Super Bowl) door terrorisme dreigt te worden gegetroffen. Over spanning gesproken. Bij een inval in het hoofdkwar tier van Zwarte September wordt duidelijk dat een aanslag wordt beraamd in de Verenigde Staten. Robert Shaw staat als majoor Kabakov voor de zware taak voortijdig achter het waar en wanneer te komen, Marthe Keiler moet als de Palestijnse terroriste hem te vlug af zijn (20.45 uur). Morgenavond op Duitsland 2 Heaven knows Mr. Allison' van John Huston, een film uit 1956. Robert Mitchum speelt een Ame rikaanse korporaal die tijdens de Tweede Wereldoorlog strandt op een eiland in de Stille Oceaan. Als hij op inspectietocht gaat, stuit hij op een non (Deborah Kerr) die na een evacuatie is ach tergebleven. Beiden moeten zien te overleven in een vijandige we reld (20.15 uur). 'Streets of Fire' is een opval lende musical-achtige jeugdfilm van Walter Hill. Diane Lane speelt een rockzangeres die wordt ontvoerd door een bende en Michael Pare wil haar bevrij den. Vanavond om 23.35 uur te zien op Duitsland 1 en het is te hopen dat de opwindende mu ziek de nasynchronisatie over leeft. Maandag op dezelfde zender 'Kvinnors Vantan', een film van Ingmar Bergman. Voor het eerst ontpopt Bergman zich hier als de regisseur die vrouwen sterker, intelligenter en gevoeliger acht dan mannen. In deze film uit 1952 wachten vier schoonzusters in een zomerhuis op de komst van hun echtgenoten en wisselen ondertussen hun teleurstellin gen uit (23.15 uur). 'Jules et Jim', de beroemde film van Francois Truffaut, werd in 1980 bewerkt door Paul Ma- zursky. Onder de titel 'Willie and Phil' ontmoeten twee man nen elkaar tijdens een voorstel ling van 'Jules et Jim' en worden vrienden. Zowel Phil als Willie is gecharmeerd van Jeannette en er ontstaat net zo'n driehoeksver houding als in het Franse origi neel (21.00 uur, maandag, België 1). FILMHUIZEN Van Sergei Paradzjanov, de op vallendste verschijning op het laatste fimfestival in Rotterdam, vertoont Filmhuis LVC volgen de week 'De kleur van de gra naatappel'. De film heeft de vorm van een episch gedicht, waarin met veel symboliek het verhaal wordt verteld van Sayat Nova, een 18e eeuwse monnik en dichter (woensdag en donderdag 21.15 uur). Dit weekeinde heeft het Film huis 'Querelle de Brest', de laatste film van Rainer Werner Fassbinder, op het programma staan. Brad Davis speelt de ma troos Querelle die in de haven stad Brest het middelpunt is van smokkel, moord, intriges en lief de. 'Een meesterwerk over de frustraties van het homo-zijn in een kleinburgerlijke samenle ving', aldus de Speelfilmency clopedie. Jeanne Moreau speelt een opmerkelijke bijrol (van avond tot en met zondag 21.15 uur). Vanavond in het Kijkhuis 'La Bamba', de film waarin het korte levensverhaal van popster Rit chie Valens wordt verteld. Lou Diamond Philips speelt met veel overtuiging de muzikant, wiens carrière al was geëindigd zonder echt begonnen te zijn. Valens kwam op 17-jarige leef tijd samen met Buddy Holly om bij een vliegtuigongeluk. Regis seur Martin Valdez probeert een indruk te geven van de Mexi caanse chicano-gemeenschap in Californië en trof het dat Los Lo bos van het titelnummer 'La Bamba' vorig jaar weer een flin ke hit maakte (20.00 en 22.15 uur). Sergie Paradzjanov, regisseur van 'De kleur van de granaatap pel'. (foto GPD) 'Une flamme de mon coeur' is de hele week (afgezien van zon dag) om 19.30 en 21.45 uur als première in het Kijkhuis te zien. Maandag draait hier 'Hannah and her sisters' van Woody Al len. Het is een komische studie van een intellectueel milieu in Manhattan met Mia Farrow als Hannah en Michael Caine als rokkenjager (20.00 en 22.15 uur). 'Idcntificatizione di una donna' (dinsdag, zelfde tijden) is een film van Michelangelo Antonio- ni, waarin een filmregisseur op zoekt gaat naar De Vrouw (met hoofdletters dus), De filmklassieker 'Hiroshima mon amour" van Alain Resnais keert woensdag terug in het Kijkhuis. De liefdesgeschiedenis tussen een Franse vrouw en een Japanner wordt overheerst door de oorlog en de kernramp in Hi roshima (20.00 en 22.15 uur). Mézières in 'Une flamme dans mon coeur' Aziz Kabouche

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 11