D TELEVISIE TOEGELICHT INGEN 'Kennelijk houdt men van mijn intonatie' NEDERLAND NEDERLAND 0 NEDERLAND 0 WOENSDAG 8 JUNI 1988 PAGINA 23 Tijdsein In Tijdsein, de actualiteitenru briek van de EO, komen vandaag de volgende onderwerpen aan de orde: - Miskleunen bij de opleiding van verpleegkundigen. Afgestu deerden aan de nieuwe MDGO- VP kunnen niet aan de slag in ziekenhuizen. Die geven de voor keur aan de eigen interne oplei ding. - Een portret van de Ameri kaanse demokratische presi dentskandidaat Michael Duka kis. - Het debat over de ziektekos tenverzekering. (Nederland 1. 22.40 uur) TV3 Het thema van de NOS-rubriek TV3' is vandaag 'kijken'. Opna men zijn te zien van de film 'Point of view' van regisseur Jord den Hollander. Voor 'Point of view' werden onder andere scenes gedraaid op het kleinste station van Nederland (Visvliet) met duizend figuranten. Verder in 'TV3': een portret van de tv-opleiding van de We reldomroep, een interview met Anne Marie van Schaik, hoofd rolspeelster in de film 'Niets aan de hand'. Gast is scenarioschrij ver Chiem van Houweninge die praat over het verschil tussen het schrijven voor film en tv. Hans Sleeuwenhoek (NCRV) vertelt over zijn plannen met het pro gramma 'Tévé-Contact'. (Neder land 3. 19.25 uur). Nieuwslijn Veronica's actualiteitenrubriek Nieuwslijn brengt vanavond een reportage over kernafval en om kooppraktijken. Steeds meer landen willen van hun afval af en worden alsmaar creatiever in het vinden van oplossingen. Tevens een onderwerp over de manier waarop de Duitse politie bewijs materiaal verzamelt tegen weg- piraten op de autobaan. Ook een blik vooruit op het Mandela-con- cert dat aanstaande zaterdag in London wordt gehouden. (Ne derland 2, 21.22 uur). Palestij nen De NOS brengt een documentai re over de Palestijnen in Vlaar- dingen. Die kwamen daar onge veer 25 jaar geleden wonen om te werken bij een margarinefa- briek. Na de juni-oorlog van 1967 mochten zij niet meer terugke ren naar hun geboortestad, Na blus, die is bezet door het Israëli sche leger. De documentaire van Gert de Bruijne en Rob Hof toont de grootste Palestijnse gemeen schap in Nederland. (Nederland 3, 18.00 uur). Slanke stewardessen Alle stewardessen van Air Zimbabwe zijn erin geslaagd binnen zes maanden zoveel af te vallen dat zij weer zonder proble men door de gangpaden van de toestellen kunnen lopen. Een half jaar geleden gaf de maatschappij te dikke steward essen opdracht hun overgewicht kwijt te raken of anders aan de grond te blijven. Een aantal van de vliegende gastvrouwen zou zo dik zijn dat zij passagiers met de heupen uit de stoelen mepten als zij met hun karretjes drank door het vliegtuig liepen. Yeti-sporen Een Britse expeditie van 12 man die in het Himalayagebergte naar de legendarische Yeti of 'af schuwelijke sneeuwman" heeft gezocht, zegt dat men sporen van het wezen heeft gevonden maar niet het bewijs dat hij bestaat. De ploeg, die werd geleid dooi de bergbeklimmer Chris Bo- nington, vertrok in maart naar Tibet om naar de harige aapmens op zoek te gaan. Het lid van de expeditie Alan Hinkes zei na terugkeer in Groot- Bnttannie dat men vreemde voetafdrukken in de sneeuw had gevonden en twee verse hoofdlo ze dierkadavers die eruit zagen alsof een of ander stuk gereed schap op hen was gebruikt. "Nog heel wat mensen geloven in de Yeti. In Nepal geloven ze al lemaal in hem, wat opzienbarend is er moet daar iets zijn," aldus Hinkes. Als het zo is, voegde hij er aan toe, denkt hij aan een apensoort. Nieuwe beschaving "Wij geloven dat wij een nieu we beschaving hebben gevon den." zegt Fernando Winfield Ca- pitaine, directeur van het antro pologisch museum van Xalapa in Mexico.Het gaat om een ste nen plaat met inscriptie die werd gevonden in een afgelegen, van krokodillen wemelende rivier in de staat Veracruz. Winfield hoopt te kunnen be wijzen dat de vondst het werk was van een 'overbruggingsbe schaving' tussen Olmeken en Mayas, die een tot nu toe duistere periode in de Meso-Amerikaanse geschiedenis zal ophelderen. De steen is 2,38 meter hoog en weegt vier ton. Er staan een figuur op Peter Kefalides (17)(links) en 286 kilo zwaar luistert naar zijn voedingsdeskundigen Dick Gregory. Samen met Mike Par- teleno (30) (rechts) die 378 kilo weegt doet hij vrjwillig mee aan een dieet dat 40 dagen vas ten voorschrijft. Parteleno volgde al een door Gregory voorgeschreven dieet dat hem 133 kilo lichter maak te. De mannen volgen het dieet met nog 11 anderen in het kader van een grote actie tegen cor pulentie. (foto ANP) die vermoedelijk een stamhoofd is. vier regengodmaskers en 16 kolommen hieroglyphen - waar onder slang- en vogeltekens -- in een nieuwe, onbekende taal. De opgetekende geschiedenis van de oude Mexicaanse bescha ving begint omtrent 1000 voor Christus met de Olmeken. de eersten die piramidetempels bouwden. Maar de Olmeekse be schaving viel op geheimzinnige wijze uiteen omtrent 400 voor Christus. Er was geen naar cul tuur en gebied vergelijkbare do minerende macht tot aan de Mayas, die tussen 100 en 900 van onze jaartelling meer dan 100 ce remoniële centra bouwden en een ingewikkeld wiskundig en astronomisch systeem en kalen ders ontwierpen Goedele Liekens krijgt 'familiaal' programma deren niet worden begrepen? Maar ik vind het Nederlands een prachti ge taal. Als ik kinderen heb wil ik ze in Nederland naar school sturen. De Nederlandse woordenschat is veel rijker dan de Vlaamse. Waar mee ik niet wil zeggen dat we onze eigen aard moeten verloochenen. Nederlanders houden van mijn in tonatie. Bovendien hou ik meer van een 'zachte' van een 'harde g'.' Ben je er nog altijd van over tuigd dat je door de Vara werd ge vraagd omwille van je fotogenieke verschijning en je sterke persoon lijkheid? "Mijn Vlaams-zijn heeft zeker ook een rol gespeeld. Je hebt er geen idee van hoe populair de Vla mingen momenteel in Nederland zijn. Het is een rage, een typisch Nederlands verschijnsel. Als die rage over is houdt voor mij alles waarschijnlijk op. Maar een ramp is dat niet. Ik heb nog altijd mijn di ploma als psychologe. Ik kan me altijd als psychotherapeute vesti gen. Nou ja, op een gegeven mo ment zal ik de knoop moeten door hakken. Ik kan alleen maar probe ren de keuze zo lang mogelijk uit te stellen. De televisie heeft me alvast veel voordelen opgeleverd. Laatst kreeg ik de kans om psychologie te doceren aan een pr-opleiding. Zon der televisie had ik nooit zo'n aan bod gekregen. Er is dus nog geen enkele reden om, wat de toekomst betreft, paniekerig te reageren." GENT (GPD) - De Vara is kennelijk tevreden over Goedele Liekens. In het komende winterseizoen zal ze, voor deze omroep, elke zondag middag een soort variétéprogram ma presenteren. Goedele: "De in houd staat nog niet helemaal vast. maar het moet een 'familiaal' pro- door Carlos Alleene gramma worden. De eerste afleve ring wordt uitgezonden op 9 okto ber en mogelijk zitten er ook repor tages in. Meer mag ik er momenteel niet over vertellen." Hoe heeft de Vara-leiding je pro gramma Goedelegeëvalueerd? "Dat weet ik echt niet. Ongetwij feld is er door de directie over ge praat. Ik heb er vaak met m'n eind redacteur over gediscussieerd. 'Goedele' is nog niet perfect, maar in elke uitzending was een grote vooruitgang merkbaar. Je moet het als een soort aanloop zien. Een zoe ken, een voortdurend tasten naar nieuwe mogelijkheden. Ik heb in totaal acht programma's gemaakt en dat is niet bepaald een aantal waar je ontzettend veel van kunt le ren, maar al met al ben ik over het resultaat wel tevreden." De kritiek dat er in de eerste 'Goedele'-afleveringen vaak onder werpen zaten die weinig of niks voorstelden, wijst ze van de hand. "Dat geldt ook voor programma's van andere omroepen. Alle presen tatoren van praathows zitten in de zelfde vijver te vissen. Het is ver schrikkelijk moeilijk om goede on derwerpen te vinden. Uiteindelijk moet je je onderwerpen, naar aan leiding van bepaalde gebeurtenis sen, zelf creeren. <6onja Barend heeft een hecht team waarmee ze uitstekend kan werken, maar zo iets moet groeien. Een goeie redac tie-kun je met een familie vergelij ken."' Goedele Liekens: 'Nederlanders houden kennelijk van mijn intona tie'. (foto OPD) In interviews heeft Goedele Lie kens al vaak gezegd dat Nederlan ders haar taalgebruik als 'mooi' omschrijven. Maar begrijpen ze haar wel altijd? Liekens: "Dat is typisch Vlaam se reactie, ingegeven door een min derwaardigheidsgevoel. Soms neem ik wel eens woorden in de mond waarover Hollanders na moeten denken, maar dat is toch niet zo erg? Er zijn toch ook Hol landse uitdrukkingen die in Vlaan- 15.55 Vogelbaai in het midden van een stad. Natuurfilm. 16.20 Clip. 16.25 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.: Vakan tie aan zee. Lassie vindt het prachtig om mee te gaan vissen, omdat ze ergens in de buurt een zeehondenfamilie ontdekt heeft. 16.50 Kinderkrant, Gevarieerd jeugdmagazi- EO 18.00 Tijdsein-Buitenland, (vervolg). 18.05 Einde. 18.30 Het ontstaan van de wereld. Documen taire-serie. Afl.5: Het ontstaan van fossielen. NOS 19.00 Journaal. EO 19.18 Jody en het hertejong. Amerikaanse serie. Afl.: Hulp in de huishouding. Vader is nog ziek. Buck komt helpen en daardoor kan Jody weer naar school. Saskia, de lerares, vindt het goed dat Jody het hertejong mee neemt. 19.45 Flap uit. 20.05 De Campbells. Amerikaanse serie. Afl.: De schat van Jean Lafitte. Lemusier, een pa tiënt van dokter Campbell, geeft James Campbell een aanwijzing waar de schat te vin den is. Zij zijn echter niet de enigen die op zoek gaan. 20.30 This is the life. Serie. Afl.: Een tweede kans. Nadat Lake Benton uit de gevangenis is ontslagen, ervaart hij hoe moeilijk het is om weer aan het gewone maatschappelijke leven deel te nemen. Dan doet zich een onverwach te uitdaging voor... 21.07 Maak er werk van. Discussieprogram ma met jongeren. Muzikale medewerking: Clemens Bittlinger, Werner Hucks en Dick Le- maire. Presentatie: Jan van den Bosch. 21.55 Een enorme brug. Reportage over de bouw van de langste brug ter wereld in Japan. EO 22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek. 23.10 Nederlandse orgelpracht. 23.30 Einde. DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VARA 15.30 De Onedin Lijn. Engelse serie, herh. Afl.10: V.I.P. Voor vierhonderd pond is James wel bereid een geheimzinnige passagier naar Italië te brengen. Maar van het feit dat Callon het verzoek al had afgewezen is hij niet op de hoogte. 17.25 Einde. 17.55 Nieuws. 18.00 Tik tak 18.05 Triangelclub. gramma. 18.35 Seabert, jeugdserie. 19.00 Mobiele mens wekelijks programma c to. Met: test oud versus nieuw: Chrysler; Oldtimers; Dossier: Fleur op, die auto!; Hoe verstan dig stapelen. 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht. 19.45 Nieuws. 20.10 Een zaak voor twee (Ein Fall fur zwei). Westduitse serie. 21.10 Wie schrijft die blijft literair magazine met: - Jacques Hoste, van wie het derde boek "Aange spoeld" verschee; - Halil Gür, een in Nederlad wonende Turkse schrijver: - Jayne Anne Philips, een jonge Amerikaanse auteur van wie reeds drie werken in het Nederlands werden vertaald. 22.10 Uitzending door derden Pro gramma van de Katholieke Tele visie- en Radio-Omroep. Aansl.: Uitslagen Nationale Loterij. 22.40 Nieuws. Aansl.: Paarden- koersen. Aansl.: Coda. 23.00 Einde 19.23 Intermezzo. Larghetto, van J.C. Bach, uitgevoerd door Ph. Mees, piano en R. Nauwelaers. altviool, (herh.) 19.25 Osriin. Japanse serie 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht. 21.45 Bloed en goud (Body and soul), Amerikaanse speelfilm uit 1947 van Robert Rossen 23.25 Einde. België /Frans 1 18.15 La boite aux images 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir Regionaal |Ournaal 19.26 Quick et Flupke. Tekenfilm. 19.30 Journaal. 20.00 Les fiancees de l'empire, zesdelige serie. 21.05 Au nom de la loi, juridisch magazine. 22.10 Coup de film, filmmagazine. 22.30 Musiques: Printemps a Vienne, vanuit de Musikverein- saai. Weens Symf. Ork. o.l.v. Ge orges Prétre m.m.v. het koor van de Wirtschaftsuniversitat en llea- na Cotrubas voeren werken uit van Strauss en Lehar. 23.20 Trekking van de Loterie Na tionale. 23.25 Laatste journaal. Aansl.: Paardenkoersen. ir et I esprit, katholiek 16.15 Die Spiëlbude. Kinderpro- 17.15 Tagesschau. 17.25 Kümo Henriette. Serie. 17.50 Einde. 17.25 Easy. Sh'owprogramma. 18.26 Tagesschau 18.30 Hier und Heute. Actualitei ten. 18.52 Reich und Arm. Serie. Duitsland 1 19.58 Programma-overzicht. 20.00 (TT) Tagesschau 20.15 Crash. Tv-spel. In korte tijd gebeuren er twee ongelukken met een vliegtuig van dezelfde luchtvaartmaatschappij. Dit roept vragen op bi) de pers en bij de verzekeringsmaatschappij. 21.50 lm Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. Actualiteiten. 23.00 Showgeschichten. Serie showprogramma's. Vandaag: DONDERDAG 09.45 Ochtendprogramma. ZDF- info Arbeit und Beruf. 10.00 Tagesschau und Tagesthe- WOENSDAG Radio 1 na 18 uur EO: 18.45 De kleine vrouw, ver volgverhaal. 18.58 EO-Metterdaad hulpverlening. NOS 19.02 Hobby- scoop. 19.30 Akkoord. 20 02 Langs de lijn. 22.02 Podium van de Neder landse Lichte Muziek. 23.05 Met het oog op morgen. NCRV 0.02 Volgspot. 1.02 Romance. 2.02 Nachtexpress. 4.02 Clair-Obscur. 6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00 Radio 3 na 18 uur NOS: 18.03 Driespoor. VPRO: 19.02 Frontlijn. 21.02 Backline. 22.02 Gonzo Radio. 23.02-24.00 Heartlands. Radio 4 na 18 uur 18.00 Nws. AVRO- 18.02 CeDea, nwe cd's. 20.00 Nws. 20.02 Willem Strietman, 70 |aar. 20.55 Het tuin huis, hoorsp. 22.00-24.00 Voor het stil v Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nws. TROS: 18.10 TROS Kinderforum. PP: 18.20 PvdA TROS: 18.30 Tempo Doeloe. NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. FEDUCO: 20.30-21 20 Medelan ders Nederlanders: Voor Portuge- 17.00-18.00 'Roept uit aan alle stranden', geestelijk verzoekpla- tenprogramma 15.45 De Jetsons. Tekenfilmserie. Afl.: Voort vluchtige vlooien, (herh.) 16.05 Square Pegs. Jeugdserie. Afl.: De nieu we mascotte. 16.30 G.I. Joe. Afl De spookbrigade. 16.55 (TT) Nederlanders overzee. Documen taire serie van Jan Dorresteijn over Neder landse zeevaarders. Afl.: Smokkelaars en vrij buiters. Herh. 17.45 MacGyver. Serie. Afl.: De bom. Een woekeraar heeft een bom geplaatst op een schip. MacGyver probeert nu het schip van de ondergang te redden. VOO 18.30 Veronica sport. Sportmagazine. 18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het venijn zit in de staart. 19.00 (S) Countdown. Popprogramma gepre senteerd door Pat Sharp. NOS 20.00 (TT) Journaal. VOO 20.29 Moonlighting. Amerikaanse serie. Afl De kroongetuige Een 90-jarige cliënt is van plan zijn eigen moord op touw te zetten, waar door zijn familie zijn levensverzekering zal ontvangen. Maddie voelt hier echter niets 21.22 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek. Presen tatie: Jaap van Meekren en Ruud Hendriks. 22.10 I'll take Manhattan. Amerikaanse serie Afl.2. NOS 23.50 Journaal. 23.55 Einde. DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. AVRO 15.30 (S) AVRO's televizier. Actualiteitenru briek (herh.) 12.00 Umschau 12.10 Studio 1 12.55 Persoverzicht 13.00 Heute 13.10 Einde 15.00 Middagprogramma. (S) Tele- 16.00 Ferienexpress. Gevarieerd kindermagazine. 16.25 Löwenzahn. Kinderserie 16.55 Heute. Aansl: Aus den Lan- dern. regionaal overzicht. 17.10 (S) Tele-lllustrierte. Sport, actualiteiten en amusement. 17.45 (TT) Unsere schönsten Jahre. Serie. 18.15 Eerste Lotto-trekking. 18.20 Einde 18.50 Tweede Lotto-trekking. 18.56 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 (S) Doppelpunkt-Szene. 20.15 Studio 1. Actualiteitenru- 21.00 Der Denver-Clan. (Dynasty) 21.45 Heute-journal. 22.10 Der Sport-Spiegel. Mem He- rausforderer bin ich. Reportage over 75 jaar sportmedailles. 22.40 Sommerfestival im ZDF: Ei- ne sonderbara Liebe. Oostduitse speelfilm uit 1984 van Lothar Warneke. 00.20 Heute. DONDERDAG 09.45 Ochtendprogramma Zie Duitsland 1 13.15 Middagprogramma: ZDF-in- fo Arbeit und Beruf. 13.30 Einde 15.05 (S) Teletekst-overzicht 15.25 Programma-overzicht 18.00-18.20 'Informatief, nieuws en actualiteiten met het Weerbericht en amivedi 18.20-18.50 Themaprogramma 18.50-19.00 'Stem van de mi grant' minderhedenprogramma OMROEP RIJNLAND 17.00-17.30 Vandaag vooraf 17.30-19.00 Vandaag de dag op woensdag 19.00-20.00 Rijnsburg Lokaal 20.00-23.00 Thema avond e.d. (onder voorbehoud) 16.35 Teletekstoverzicht. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Telekolleg II: Cursus natuui kunde. Les 11. 18.30 Sesamstraat. 19.00 Aktuelle Stunde. Regiona* magazine met sport en nieuws. 19.40 Raamprogramma van de re 19955 Einde. 20.00 Mittwochs urn 8. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Eff-eff Vrijetijd en fitness. 22.30 (K&ZW) Roberto Rosselm Tage der Abenteuer. Italiaans /Westduitse gedramatiseerd documentaire uit 1988 van Ivo E Micheli. 00.00 Laatste nieuws. 08.00 Tele-gymnastik. (24) 08.10 Schooltelevisie 09.10 Programma met de mi 17.30 The Movie Game. Filmquiz voor jongeren. 17.55 Newsround. Jeugdjournaal, 18.05 The december rose. Kinder serie. (slot) 18.35 Neighbours. Serie 19.00 Journaal en weerbericht. 19.35 London plus. Regionaal nieuwsmagazine. 2C.0C Wogan. Talkshow 20.35 Cudmore's call. 5-delige se rie. Afl.3. 21.00 Dallas. Amerikaanse serie children. Docu- cricket. 01.00 Weerbe 01.05 Einde 07.00 Teletekst 07.35 Leon Errol 07.55 Weerbericht 10.00 Nieuws en weerbericht. 10.05 Dallas. Amerikaanse serie. Met: Barbara Bel Geddes, Pa trick Duffy, Linda Gray ea Afl.: 10.50 Lyn Marshall's everyday yo ga 11.00 Nieuws en weerbericht 11.05 Miniature worlds 11.10 Tekenfilm 11.25 Children's BBC met Play School. 11.50 Paddington 11.55 Five to eleven Met Mary Chater. 12.00 Nieuws en weerbericht 12.05 Cook with Clare. Culinair ma gazine. 12.30 On the house. 13.00 Nieuws en weerbericht 13.05 Wild world Afl Green wind, grey stone 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht. 14.00 Journaal en weerbericht 14.30 Neighbours Serie 14.50 (ZW) Spirit of the people (Abe Lincoln in Illinois) Ameri kaanse speelfilm uit 1940 van John Cromwell. Met: Raymond Massey. Gene Lockhart. Ruth DONDERDAG Radio 1 voor 18 uur NOS- elk heel uur nws. AVRO: 7 03 Auto in? AVRO aan! (Met om 7.03 AVRO's radiojourn.; 7.50 Econ. nws; 8.08 AVRO's radiojourn 8.25 Financ. nws en 8.30 Sportinf. (NOS: 7 30 Nws). 9.05 Arbeidsvita minen. (10.50-10 59 Leuterkoek en zandgebak 11.50 Uit het plakboek van de revue... 12.05 De burge meester is jarig. NOS: 12.56 Me- ded voor land- en tuinbouw. AVRO 13 08 AVRO's Radiojourn. (ca.13.30 Financ. econ. inf.) 14.05 Koperen Ko en Nikkelen Nelis. KRO 16.05 Echo-Magazine. NOS: elk heel uur nieuws. NCRV 7.03 Het levende woord. 7 10 Van daag...donderdag, 8.03 Hier en nu. 8.54 Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10.03 Plein Publiek. 11,30 De familie- show. 12.40 Middagpauzedienst 13.03 Hier en nu. 13.20 Ik zie de zon. 13.45 Kletsmajoor er op uit. 14.03 Mixer. 15.03 NCRV Coupe soleit - 13 vrouwen. VOO: 17.03 Hollandse hils. Radio 3 voor 18 uur NOS elk heel uur nieuws. TROS 7.03 De havermoutshow. 9.03 TROS gouden uren. 12.03 50 Pop 17.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.30 Journaal. 17.46 Sesamstraat. TELEAC 18.30 De geld- en effectenhandel. Cursus sparen en beleggen Les 4. NOS 19.00 (TT) Jeugdjournaal. 19.10 Het Klokhuis. Kinderprogramma 19.25 TV-3. Gevarieerd magazine. 20.00 Journaal. 20.30 Lente. Belgische tv-film naar een verhaal van Cyriel Buysse. Familie op het platteland krijgt een nichtje uit Parijs op bezoek Ze brengt alle mannen het hoofd op hol. en er ont staat zowaar een romance. Met: Chris Thijs en Jo de Meyere llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 21.2b Cinemagazine. Programma over films en filmmakers. 21.50 Studio Sport, o.a. E K Voetbal 22.30 Journaal. 22.40 Den Haag Vandaag. Parlementaire ru briek. 22.55 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.00 Einde. DONDERDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS/NOT 09.30 Boekenbuis I - 4. 10.00 Einde. FEDUCO/ROF 11.10 It monumint. Serie over opvallende mo numenten in Friesland Deel 1 11.30 Einde. NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 16.00 Nieuws en weerbericht. Aansl Cricket 16.50 Nieuws en weerbericht. 16.53 Regionaal nieuws en weer bericht. 17.00 Cricket 20.30 Animation now. 20.40 FSD. 6-delige serie over hard-rock bands in Schotland. 21.00 Onbekend 21.10 The Trireme Quest. 22.00 M A.S.H. Amerikaanse serie 22.25 The smging detective. 6-de- üge sene 23.35 Newsnight. Actualiteitenma- gazine. 00.20 Weerbericht 00.25 Pauze 00.30 Open University 07.55 Open University 08.20 Einde. 10.00 Teletekst 10.30 Schooltelevisie 10.50 Teletekst. 11.38 Schooltelevisie 14.20 King Rollo Tekenfilms» Aansl What's inside 14.38 Schooltelevisie 15.00 Nieuwsoverzicht en wee richt. AanslSchooltelevisie 15.15 Tennis: Men s Queens. Sky Channel 16.00 Made in Germany 17.00 The DJ Kat Show 18.00 Guns of Will Sonnett -First 18.28 The Headline News 18.30 The Ghost and Mrs Muir 18.57 The weather report. 19.00 Hazel. 19.28 The Headline News 19.30 The Levkas Man - Episode hitparade top 100 Radio 4 voor 18 uur VOO 7.00 Nws 7.02 Och tendstemming. 8.00 Nws. 9.00 Ve ronica's meesterwerken. 10.30 Mu ziek voor miljoenen. 12.01 Veroni ca's meesterwerken. Vervolg. NOS 13.00 Nws 13 02 Holland Festival Journaal. VOO 13.10 Ne derland Muziekland Klassiek. EO: 14 00 Metronomium in Konsert. 15.30 Zeggen en schrijven. VPRO 16 00 De beweging, met om 16.00 Muziekactual.; 16 15 Concert; 17.00 Audiobox; 17.15 Het Portret: Mozarts Jupitersymfome. 20.30 Cash and Company 21.27 The weather report 21.30 Ghost Story. Touch of Mad- 22.28 The Headline News 22.30 International Motor Sports. 23.28 The Headline News. 23.30 Roving report 00.00 Made in Germany. 00.57 The weather Report 01.00 The Moguls. 01.45 The Story of Fashion 02.45 Aspect of Great Artists 02.50 Closedown DONDERDAG 06.30 Good morning Scandinavia! 07.30 The DJ Kat Wake-Up Club 07.35 The DJ Kat Show 08.35 Countdown 09.35 Canada calling 10.05 Made in Germany 11.05 Nescafe UK Top 40 12.05 Headline 13.05 Another World 14.00 City Lights 14.30 Roving Repod 15.00 US College Football Superchannel 16.30 Supedime 17.30 Formula One. 18.30 Dr Who 19.00 Capitol 19.25 Weerbericht 19.30 Living planet. 20.30 Mr Blandings builds dream house. Speelfilm. 22.00 Super Channel nieuws 22.30 Weerbericht. 22.35 Golfnieuws. 22.40 Super spod. 23.40 Voetbaluitslagen. 23.45 Beats of the Head 00.40 Formula One 01.40 Rocking' in the UK 02.40 Emde DONDERDAG 07.00 Supedime 08.00 Nino Firetto Herh 09.00 Sons and Daughters Radio 5 voor 18 uur NOS 6,30-6.49 Scheepv.- en marktberichten en uitgebreid weer bericht. 9,00 Nws. 9.02 NOS Spor tief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 De gouden eeuw. KRO 10.00 Seniorenshow. NOS: 12.00 Nws KRO 12 05 Kruispunt. 12.20 Be wogen grensgangers 12 30 Da Capo NOS 13.00 Nws KRO 13.10 Echo buitenl. 13 30 De derde wereld. 14 00 O Kwadraat 14.20 Zin in muziek op .5'. 14.40 De he lende kracht van de sacramenten. Herh. 1500 Het Dossier NOS: 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Aids, 09.25 Huis 8 Interieur 09.50 Follow me 10.05 Doe het zelf Meubels 10.30 Tuin en landschappen in En geland 11.00 De zes op reis 11.30 De wonderlijke wereld der 12.00 QED Vandaag. Robots ge ven een koekje 12.30 Wildlife 13.00 Capitc 13.55 Amanda op i press 14.25 Weerbericht 14.30 Rockm in the 15.30 Nino Firetto 16.05 Temps présent. 17.05 La course autourdu monde 18.40 Des chiffres et des lettres. 18.55 Les breves. 19.00 Mon Oeil. 19.50 Temps presents. 20.45 Carabine FM 21.15 Les visiteurs du soir 21.40 Le quatuor du soir 22.00 Journal Telévise. 22.30 Continents Francophones 23.30 Fin de programme LD-Kabelkrant avonduren van 18.00- 23.00 uur en za en zo van 18.00- 01.00 uur) te zien op kanaal 2 De kabelkrant biedt berichten uit de re gio. binnen- en buitenland, sport nieuws. aankondigingen, adverten- nen in Hillegom, Katwijk, Leid Leiderdorp. Lisse, Noordwijk. Noordwijkerhout, Oegstgees'. Rijnsburg, Sassenheim. Valken burg, Voorhout, Voorschoten. War- i Zoeterwoude t gen. een ziekte die alleen anderen treft 17.00 Frontaal KRO 17.25 Markt berichten. 17.30 Scheepspraat In form. v.d. rijksoverheid 17.35 Post bus 51. NOS. 17.55 Meded en schippersberichten RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazm met meuws, aktualiteiten, weer berichten en verkeersmformati 12.00-13.00 Lunch-uur nwsoverzicht, progr.aank vicerubr.. weerber., verkeersmf land- en tuinbouwmf., de kwi Hebbes en de voorstelling de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 23