Gemeente stond storten van onbekend afval toe Wethouder Peters wil karweien afinaken Advocaat wil cliënt buiten rechtszaal tot bekentenis overhalen Goekoop: in 1990 aantal wethouders terug naar 6 Illusies in de kraakwagen Linkse fracties: overlast cafés en koffieshops gelijk behandelen Bruine ratten teisteren woningen nabij Hoge Morsweg DINSDAG 26 APRIL 1988 Tot 1976 op belt in Roomburg LEIDEN - De gemeente heeft tot 1976 aan en groot aantal bedrijven toestemming gegeven industrieel afval te storten in Roomburg. Het was daarbij niet bekend wat er pre cies op de belt werd gestort. Een en ander is terug te voeren op de onbe kendheid van de gemeente in die periode met de milieugevaren van de verschillende stoffen. .Dit schrijft wethouder Peters als reactie op de beschuldiging van de Socialistiese Partij dat er op grote schaal industrieel en chemisch af val zou zijn gestort in Roomburg. De SP baseert dat op een aantal verklaringen van twee ooggetui gen en een chauffeur die in op dracht van zijn baas de firma Barthen in Roomburg heeft ge stort. Die verklaringen zijn inmid dels aan het gemeentebestuur overhandigd. Volgens de verklaring van de ex- chauffeur van het afvalverwer kingsbedrijf Barthen is hij tiental len keren op de belt in Roomburg geweest om chemisch afval - het zou gaan om vloeistoffen - van het bedrijf Mepaco uit Leiderdorp (ge specialiseerd in dompelrekken voor de vernikkelindustrie) te lo zen. Eveneens is volgens de getui ge afval uit zogenaamde vetvan- gersputten van het destijds aan de Hoge Morsweg gevestigde IBB ge stort. De ex-chauffeur noemt ver der: het lozen van tanks met verf- resten en schoonmaakmiddelen van vatenreinigingsbedrijven in Sassenheim die volgens hem voor de Sikkens werkten. Dat bedrijf heeft al eerder storting in Room burg ontkend. Tot nog toe hield de gemeente vol dat er geen sprake was van ille gale stortingen op de belt in Room burg. Volgens het hoofd van de af deling milieu van de gemeente In 't Veld is niets te bewijzen. "Iedereen heeft het van horen zeggen". De ge meente geeft nu toe dat er onbe kende stoffen met haar goedkeu ring op de belt zijn gestort. Overi gens heeft de gemeente nooit ont kend dat er gevaarlijke stoffen in Roomburg liggen opgeslagen. Maar dat is op beperkte schaal ge beurt en mag er geen vergelijk wor den gemaakt met de vermoedelijke stort in Alphen aan den Rijn. Volgens Peters gaf de gemeente onder meer de firma Fasson in 1967 toestemming voor de stort van af- Vijf auto's botsen op Hoge Rijndijk LEIDEN - Vijf auto's zijn gis terochtend betrokken geweest bij een kop-staart-botsing op de Hoge Rijndijk. Vier auto's, waarvan de laatste een busje van de Rijkspoli tie, stonden omstreeks zeven uur voor het rode verkeerslicht te wachten tussen Rhijnvreugd en de A 4. Uit de richting Leiden kwam een vijfde auto aan, maar volgens de verklaring van de bestuurder weigerden daarvan tot drie keer toe de remmen. Het gevolg was dat bijtegen de politiebus botste, waardoor een kettingbotsing ont-. stond. Alle- vijf auto's liepen blik schade op. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. val. Fasson zou dat afval - belijmd en onbelijmd papier, folie en plas tic, lijm- en oplosmiddelenafval - niet meer via de gemeentelijke rei nigingsdienst aan de vuilverbran ding kwijt kunnen. De vuilver branding accepteerde geen on brandbare afvalstoffen, oplosmid delen en zeer brandbare, vloeibare afvalstoffen meer. Voorts gaf de ge meente toestemming tot storting aan Heineken, afvalinzamelaars als Vliko, Hogeboom en J.Vos, en een aantal bouw- en sloopbedrijven. De stort werd in 1976 gestaakt. Volgens Peters zijn er geen aan wijzingen dat er illegale stortingen hebben plaatsgevonden, maar kan hij dat niet voor honderd procent uitsluiten. Al eerder werd bekend dat nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke consequenties van de belt in Roomburg. De pro vincie wilde dat aanvankelijk niet, maar het gebeurt op aandrang van de gemeente Leiden toch. DEN HAAG/LEIDEN - "Van koe handel", zo maakte de procureur- generaal bij het gerechtshof in Den Haag overduidelijk, "kan hier geen sprake zijn". Met die opmerking weerhield de hij de advocaat van een Leidse ver dachte (42) ervan dat hij 'even' met z'n cliënt de rechtzaal zou verlaten om hem over te halen de hem toe gedachte feiten maar te bekennen. En dat terwijl de Leidenaar enkele minuten eerder alles had ontkend. Bekennen zou voor de verdachte namelijk betekenen, dat hij in aan merking zou kunnen komen voor het vervullen van een alternatieve straf. Een straf die hem ook al eens was opgelegd door de rechtbank. Maar door ziekte kon de Leidenaar die 400 uur straf niet ten uitvoer brengen. De advocaat vroeg de rechtbank daarom de alternatieve straf maar om te zetten in een ande re strafmaat. Dat deed de rechtbank. De man werd veroordeeld tot vier maanden onvoorwaardelijke gevangenis- en gaf aan waar wel eens wat van waarde kon worden aangetroffen. Bij de overval was de man zelf niet aanwezig. Zijn rol zou hebben bestaan uit het geven van een tip dat er op een adres aan het Leven daal wel wat te halen was. Hij ont kende dat. De roofoverval zou worden ge pleegd op een Leidenaar die juist voor 100.000 gulden aan vakantie bonnen had ingewisseld. Dat geld, zou de verdachte Leidenaar heb ben gezegd, is zwart. Dus straf (9 maanden i waardelijk) met een proeftijd van twee jaar. Dat vond de Leidenaar toch wel wat aan de hoge kant en tekende vervolgens hoger beroep De rechtbank veroordeelde de man destijds tot die alternatieve straf voor het kopen van gestolen goederen en het uitlokken van een roofoverval. De gestolen goederen kwamen van adressen die de Lei denaar zelf van tevoren zou hebben aangewezen. Daartoe reed hij met de uiteindelijke dief door de stad Benoeming tot directeur bestuurszaken VROM vanaf 15 augustus LEIDEN - Wethouder J. Peters (42) wil een aantal belangrijke karwei en in Leiden afmaken. Dat is er de reden van dat hij pas op 15 augus tus in dienst.treedt als directeur be stuurszaken van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke or dening en milieu. "Op het ministe rie wil men dat ik liever vandaag begin dan morgen. Maar ik heb in Leiden een paar klussen die ik wil afronden", aldus PvdA'er Peters wiens plotselinge vertrek in poli tiek Leiden als een volslagen ver rassing komt. Fractievoorzitter van de PvdA mevrouw M. van der Mo len bijvoorbeeld hoorde pas gister middag van zijn benoeming. "Het tijdstip waarop ik vertrek is toch een beetje vervelend. Ik had liever gehad dat het over een half jaar zou gebeuren. Maar ik denk dat mij genoeg tijd rest om een aan tal zaken af te ronden. Er zijn mis schien wel mensen die denken dat ik in moeiljke tijden het veld ruim. Het zijn ook best wel woelige maanden geweest, maar ik ga er niet voor opzij", licht wethouder Peters toe. En daarmee doelt de bestuurder op perikelen rond de afsluiting van de Breestraat, het bouwen op stuk jes groen in de stad en de aanleg van een woonwagenkampje onder meer in de Stevenshof. Zoals het er naar uitziet liggen die plannen op schema, in die zin dat^ daarover voor het zommerreces van de Leid se gemeenteraad in juli besluiten worden genomen. Peters vervult sinds 1982 het Leidse wethouderschap, met wis selende portefeuilles overigens. Hij zegt nu dat hij al tijdens de col- lege-onderhandelingen in 1986 heeft laten weten aan het partijbe stuur dat hij mogelijk tussentijds zou opstappen, hetgeen een goed- bewaard geheim is gebleven. Dat in tegenstelling tot Tesselaar die duidelijk heeft laten weten in 1990 niet meer als wethouder te zullen terugkeren. Peters had in gedach ten tegen het einde van de rit - in 1989 - naar een andere baan uit te zien, maar stuitte op dé functie van directeur bestuurszaken van het ministerie van VROM. "Het is zeker niet zo dat ik ben uitgekeken op de politiek. Bestu ren is leuk, maar na zoveel jaren wil je ook wel weer eens iets anders. Met onderbreking van een paar jaar zit ik sinds 1974 in de gemeen teraad. Mensen zeiden tegen mij weieens: is er niks anders dan Lei den?" Een functie als burgemeester ambieert Peters voorshands niet. "Meestal word je dan eerste burger van een kleinere plaats waar de problemen, toch minder interes sant zijn dan in een stad als Leiden. Zo'n functie is bestuurlijk minder aantrekkelijk, tenzij je bijvoor beeld burgemeester wordt van De venter. Maar plaatsen van die grootte zijn ér niet veel te verge- Mr. dr. J. Peters heeft rechten ge studeerd aan de Leidse universiteit en is daaraan verbonden geweest als wetenschappelijk hoofdmede werker. De universiteit als vervolg op zijn carrière ziet hij kennelijk niet zitten. Wel vermoedt hij dat zijn ervaring daar van invloed is ge weest op zijn benoeming tot direc teur bestuurszaken, alsmede het feit dat hij natuurlijk jaren be- stuurservaring heeft als wethou der. Een ander facet dat wellicht van betekenis is geweest is dat hij uit ervaring weet hoe een middelgrote stad als Leiden op het gebied van het milieu werkt. Hij is per slot van rekening niet alleen wethouder verkeer en ruimtelijke ordening, maar ook voor milieu. En op dat terrein komt bij het ministerie een belangrijk deel van zijn werk te lig gen. Zijn werk zal bestaan uit concre te projecten. Hij krijgt een aantal tafdelingen onder zich, waaronder juridische zaken, naleving Hinder wet en milieu-effectrapportage. Een voorbeeld van dat laatste is bij voorbeeld het toezicht op maatre gelen die ter bescherming van het milieu moeten worden genomen bij vuilverbrandingsinstallaties. Aan de andere kant moet er me de door hem beleid en strategieën worden ontwikkeld, bijvoorbeeld waar het het afstemmen van milieuwetten binnen de Europese Gemeenschap betreft. Die wetten moeten op elkaar worden afge stemd als in 1992 de grenzen voor de lidstaten gedeeltelijk worden opgeheven. LEIDEN Burgemeester Goekoop verwacht dat het Leidse college van B en W na de komende verkiezingen zes in plaats van zeven wethouders zal tellen. "Er is binnen het college over het aantal wethouders gesproken en regelmatig is gesteld dat het in de toekomst met een wethouder min der kan". De burgemeester zei dit naar aanleiding van het vertrek van wethouder Peters van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu, die een functie bij het ministerie van VROM heeft aanvaard. Goekoop verwacht niet dat het col lege nu al besluit om in augustus - na het vertrek van Peters - met zes in plaats v^n zeven wethouders verder te gaan. Het vertrek van Peters betekent dat Leiden binnen twee jaar twee be stuurders in de sector 'wonen' kwijtraakt. Wethouder Tesselaar van volkshuisvesting heeft ook al aangekondigd het na de volgende verkie zingen voor gezien te houdèn» Volgens Goekoop is het op zich geen nega tief feit wanneer het college eens wat andere gezichten krijgt. "Al hangt dat natuurlijk in sterke mate af van de kwaliteiten van de opvolgers. het wordt gestolen, wordt er toch geen aangifte van gedaan. Vervolgens werd er een vecht partij uitgelokt. Het slachtoffer werd onder meer met een gummi knuppel geslagen en met een luchtdrukpistool bedreigd. De overvallers probeerden hem ook nog te bedwelmen. Omdat het slachtoffer het op een schreeuwen zette mislukte de roofpoging. De procureur-generaal vond dat de straf die de rechtbank hem had opgelegd moest worden gehand haafd. "Hij wist dat de goederen van diefstal afkomstig waren. Met het aanwijzen van de slachtoffers zitje bedenkelijk dichtbij stelen op bestelling". De advocaat van de man drong er bij het gerechtshof op aan om toch een alternatieve straf in overwe ging te nemen. "Mijn cliënt is zo verward, hij heeft nooit door gehad dat hij iets deed waarvan hij later wel eens spijt kon krijgen". Het gerechtshof doet 4 mei uit spraak. LEST met 'Who's afraid of Virginia Woolf'. Tekst: Edward Albee, regie: John van Eerd, schildering: Feng; spelers: Lindy Meiman, Rick van Vliet, Jeremy Bentham en Stella van der Veer. Gezien op 25 april in de Leidse Schouwburg, aldaar nog te zien vandaag 26 april. LEIDEN - "George en Martha wat treurig, wat treurig, wat treu rig" mompelt Martha hangend in het bankstel en aan haar voeten staan tientallen whiskyglazen met nog een bodempje. George en Martha zijn de hoofdpersonen uit Edward Albee's klassieker 'Who's afraid of Virginia Woolf, waarvan het LEST gisteren avond in de schouwburg een messcherpe, superieur gespeel de voorstelling verzorgde. Het Leiden English Speaking The atre presenteerde zich weer eens als vanouds met optimale ge bruikmaking van het overvloe dig aanwezige produktie-, regie- en acteertalent. Als het LEST zijn theatermachinerie weet te prikkelen ka het concurreren met elke Nederlandse professio nele toneelgroep. Knap vakwerk van LEST 'Who's afraid of Virginia Woolf is het treurige relaas van George en Martha. Plaats van handeling is de woonkamer van George en Martha: een huisbar, een met boeken en papier volgepropte boekenkast, een reusachtig ab stract schilderij en een kranten- berg van het formaat van een kampeertent. Hier huizen de in tellectuelen. George is vastgelo pen aan de geschiedenisafdeling van de universiteit en heeft zijn carrièreperspectieven moeten opgeven; Martha is de dochter van de faculteitsvoorzitter van de universiteit. Na afloop van een feest ontvangen ze thuis een recentelijk aan de universiteit beland jong echtpaar. Het is nau welijks na te vertellen wat er dan gebeurt. Terwijl de ene fles whis ky na de andere soldaat wordt gemaakt en de vloer bezaaid raak met half lege glazen vindt er een vernietigende ontleding van el kaar plaats. George en Martha breken elkaar tot op het bot af en ook het jonge echtpaar (Nick en Honey) wordt op een meedogen loze wijze tegen het licht gehou den. De moderne relatieontleding, die vooral gaandeweg de jaren ze ventig gestalte ging krijgen, vindt in 'Who's afraid of Virginia Woolf (Nederlandse première 1964) zijn onovertroffen voorlo per en hoogtepunt. Wanneer Ge orge ophoudt met net te doen als of hij en zijn vrouw een zoon heb ben, komt de voorstelling tot een climax. George trapt een kostba re illusie stuk, zoals alle illusies in de voorstelling vermalen wor den. Mensen kunnen slechts spelletjes met elkaar spelen. Meer is er niet. George vertegen woordigt daarbij als historicus een wereld die geen waarde meer heeft. De toekomst van de civili satie is in handen van de techno logen. De bioloog Nick represen teert de toekomst in de verhitte visie van George met zijn chro mosomen- en genen-manipula tie. Lindy Marsman speelde een aardse en explosieve Martha. Rick van Vliet de verbaal begaaf de, vaak over zijn toeren raken de, intellectueel George. Beiden speelden uiterst geconcentreerd, waren in hun spel zeer geloof waardig en wisten niet alleen te shockeren maar ook te ontroe ren. Twee respect en bewonde ring afdwingende toneelpresta ties. Ook Jeremy Bentham (Nick) en Stella van der Veer (Honey) sloten door de knappe regie bij dit hoge acteerniveau aan. Regisseur John van Eerd verdient dan ook bij alle compli menten betrokken te worden. Het spel van de acteurs maakt duidelijk dat er een vakman aan de touwtjes heeft getrokken. RADBOUD ENGBERSEN Vrouwen kandidaat voor Peters' opvolging LEIDEN - De huidige fractie voorzitter van de PvdA Ma- rietje van der Molen wordt ge noemd als mogelijke opvolger van de vertrekkende Peters. Maar niet uitgesloten wordt ge acht dat het tot een nieuwe ver deling van portefeuilles in het college komt. In dat geval lijkt de huidige onderwijswethou der Henriëtte van Dongen de meeste kans te hebben Peters op te volgen. Ook de naam van het PvdA-raadslid Anneke Boot wordt genoemd voor een wethoudersfunctie. Van der Molen wil niet voor uitlopen op de zaken. De kwes tie van opvolging wordt op kor te termijn binnen de partij en de fracties besproken. Zij noemt het vertrek van Peters naar Den Haag een verlies. "Hij heeft zijn benoeming goed ge heim gehouden. Ik hoorde het pas gistermiddag". Als een van de belangrijkste kwaliteiten van Peters noemt zij onder meer diens creativiteit. Hij heeft goed oog voor wat in de politiek wel en niet mogelijk is", aldus-Van der Molen. Wie als nieuw PvdA-raadslid de Leidse gemeenteraad gaat verstreken is ook nog niet dui delijk. Als eerste staat Tjeerd van Rij op de. lijst. Hij is voor- rrialig afdelingsvoorzitter van de PvdA en thans onder meer voorzitter van de federatie van Leidse bouwverenigingen. Hij liet eerder zijn beurt voorbij gaan en moet opnieuw worden gevraagd. Van Rij weet nog niet wat hij doet. Zijn voorzitterschap van de Centrale Boekhouding Wo ningbouwcorporaties (CBW) vergt veel tijd. Sinds woning bouwvereniging De Sleutels uit die club is getreden kampt de CBW met problemen. Zijn voorzitterschap loopt tot 1 ok tober 1989. "Ik moet een en an der nog afwegen", aldus Van Rij die eraan toevoegt dat het in verband met de perikelen bij de CBW misschien moeilijk is het raadslidmaatschap nu te aan vaarden. In dat geval moet hij namelijk de functie van voorzit ter neerleggen. Ziet hij van het raadslidmaatschap af, dan komt waarschijnlijk journalist Bert Paauw in de gemeente raad. LEIDEN De linkse fracties in de gemeenteraad willen dat burge meester Goekoop koffieshops en cafés die overlast veroorzaken op gelijke wijze behandelt. De partij en vrezen dat de burgemeester kof- Eerste peulen LEIDEN Op de Leidse groente veiling werden gisteren de eerste peulen aangevoerd. Zij werden ge leverd door tuinder P. van Kessel uit Ter Aar. De peulen werden ver kocht aan commissionair J. Raven- sbèrgen uit Katwijk voor groente- handel B. Mourits uit Voorschoten voor een prijs van 21,20 gulden per kilo. fieshops hardter zal aanpakken nu hem door hoofdcommissaris Mos- tert van politie is gevraagd twee koffieshops te sluiten. In de betref fende koffietenten worden soft drugs verhandeld, yolgens de poli tie heeft de omgeving last van de etablissementen. De partijen vinden bovendien dat Mostert zijn verzoek .om slui ting slecht heeft onderbouwd. Goe koop heeft de commissaris van po litie dan ook om meer informatie gevraagd over de overlast die de koffieshops veroorzaken voordat hij een besluit neemt over sluiting. Overigens stelde Goekoop zich op het standpunt dat er ook tegen cafés regelmatig bestuurlijk wordt opgetreden. Van cafés die de slui- LEIDEN - De gemeentereiniging is gisteren samen met de basisge zondheidsdienst (de voormalige GG en GD) een pand aan de Hoge Morsweg binnengetreden om een eind te maken aan een rattenplaag. Het pand behoor tot een rijtje van zes woonhuizen dat op de nomina tie staat om te worden gesloopt. Vier huizen zijn al leeg en de bewo- ners van een van de twee nog be woonde huizen hadden in maart al geklaagd over ernstige vervuiling. De bewoner van het vervuilde pand, een 36-jarige man, hield aan vankelijk muizen. Maar toen zijn hobby zich ging richten op bruine ratten, alarmeerden de buren in maart de basisgezondheidsdienst. Toen is men al gaan kijken, maar volgens dokter J. de Nooy van de basisgezondheidsdienst viel er op dat moment nog weinig aan het ge val te doen. "Het ging er niet alleen om een einde te maken aan de ver vuiling, maar ook om de man te helpen". De Nooy trad in overleg met de gemeente en die is op haar beurt naarstig op zoek naar een woning aan de rand van de stad waar de man zijn hobby kan blijvep uitoe fenen zonder een gevaar voor de volksgezondheid te vormen. Onlangs belden de buren op nieuw naar de basisgezondheids dienst: de rattenplaag was inmid dels zo erg geworden, dat zij zich genoodzaakt zagen gaas voor de ra men te spannen om de ratten van de buurman tegen te houden. Vol gens dokter De Nooy kon gisteren tot ontsmetting van het pand wor den overgegaan, omdat de volksge zondheid nu werkelijk in gevaar dreigde te komen. De gemeentrei- niging werd ingeschakeld, alsme de een psychiater van de Riagg en ook de politie kwam eraan te pas. Want toen dokter De Nooy zich sa men met en sociaal verpleegkundi ge bij het pand vervoegde, werd de bewoner zo woedend dat hij hen met stenen wilde bekogelen. Twee politie-agenten hebben de man daarop meegenomen naar het bu reau om hem te kalmeren. In het huis werden zeker 40 tot 50 ratten aangetroffen en de stank was, aldus dokter De Nooy, onver- dragelijk. Een fotograaf van de technische recherche heeft foto's van de situatie gemaakt en vervol gens heeft de rattenvanger van de gemeente 10 a 15 dozen met ratten- gif in het huis geplaatst, waarop de brandweer het huis heeft dichtge timmerd om het gif zijn werk te la ten doen. De Leidenaar werd later op de avond vrijgelaten. "Vermoedelijk heeft de man vanochtend al de do zen met rattengif in een container gegooid en zo kan de rattenkolonie zich opnieuw uitbreiden", vreest dokter De Nooy, wiens enige hoop nu gevestigd is op snelle actie van de gemeente. Op het Stadsbouwhuis is men, aldus beleidsmedewerker R. van Nood, inderdaad met de zaak be zig. "Maar concreet kan ik nog Kolen gestolen niets zeggen, want die andere fami lie die er nog woont moet ook weg geholpen worden. We zijn hard aan het zoeken naar een woning in een weinig bevolkte woonwijk. Overi gens is die enorme vervuiling niet alleen aan die man te wijten. Het probleem van die huizen aan de Morsweg is ook dat ze een raar leef klimaat veroorzaken. Die andere vier woningen zijn dichtgespijkerd en er wordt ook door andere men sen vuil weggegooid. Ik zou niet willen zeggen dat de overlast alleen aan hem ligt". Wanneer de huizen worden ge sloopt, kon Van Nood niet zggen. "In elk geval niet eerder dan nood zakelijk". De huizen zullen plaats maken voor een brug. LEIDEN - Bij een huisje in het St. Annahofje is dezer dagen 19 mud kolen gestolen, zo heeft de bewo ner gisteren bij de politie gemeld. De anthraciet lag, verpakt in half mud-zakken, onder een blauw dek zeil voor de woning. Burgerlijke Stand Gehuwd: J.M. de Boer en Y.D. van den Berg: R Blok en J.H.M. Tendeloo; H.C.M. van der Meer en D.C.J, van Goozen; D. Molenaar en M.A. Stouten; A.F. Devilee en H.J. Crom- jongh; A.J. van Ipenburg en W. Siera; P. Werk en A.G.E.M. Lut; M. van der Pompe en Y. I'E- cluse; H. Detmar en D. Manting; G.J.A.M. de Wolf en P.G.M. Staats. tingstijden overschrijden wordt herhaaldelijk de bijzondere onthef fing ingetrokken. De burgemeester zei verder dat er diverse maatregelen mogelijk zijn bij verschillende vormen van overlast. "Wanneer er teveel fietsen op de stoep van een koffieshop zijn gestald, dan haalt de politie eens een keer de fietsen weg. Dat ge beurt bij het station ook, ik ga dan echt het station niet sluiten". Maatregelen op Noordeinde na afsluiten Breestraat LEIDEN - Wethouder Peters (ver keer) wil zodra de gedeeltelijke af sluiting van de Breestraat defini tief is, de problemen op het Noord einde aanpakken. De wethouder overweegt om in die straat eenrich tingverkeer in te stellen. Het is nog niet duidelijk of de toegestane rij richting 'stad in' of 'stad uit' moet zijn. Een probleem daarbij is dat de bussen in twee richtingen van het Noordeinde gebruik maken. Peters zei dit gistermiddag tij dens de vergadering van de raad voor verkeer en vervoer. Tijdens die bijeenkomst wees een bewoon ster van het Noordeinde nog eens op de problemen die het drukke verkeer in de straat veroorzaken. Die drukte neemt toe, wanneer de Breestraat in de avond, nacht en op zondag voor het verkeer is openge steld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 17