'Een klein wondertje' Joanne Klink wil niet meer in manege ronddraven Ziekentriduum 60 jaar PAGINA 2 GEESTELIJK LEVEN ZATERDAG 23 APRIL 198ü|< LEIDEN Moet de jaarlijkse Driedaagse voor zieken en stoelgebonden bejaarden nog altijd bekend als (eucharistisch) Ziekentriduum langzamerhand niet worden opgeborgen in het kerkelijk kabinet van voorbije zaken? Er zijn zelfs pastores geweest die er weinig meer voor voelden, voor deze traditioneel-religieuze happe ning nog enige belangstelling te vragen. Maar voorzitter M. B. van der Klugt, die met hulp van een grote groep mensen al vijftien jaar met dit bijltje hakt, is er zeer beslist over: "Het zou niet passen in deze tijd? Elk jaar wordt weer het tegendeel bewezen. Het aantal deelnemers blijft op peil. Ook dit jaar weer zo'n 210. En ze kijken er allemaal reikhalzend naar uit. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: voor mij hoeft het niet meer". huis gebonden Het wordt op 26, 27 en 28 april een bijzonder triduum, want het is zes tigjaar geleden dat het begon in de Herensingelkerk. Op initiatief van pastoor Leusen was een comité op gericht om voor zieke mensen uit Leiden en omgeving de driedaagse ontmoeting voor te bereiden. Doel was, zieken en aan huis gebonden bejaarden even te halen uit hun al ledaagse sfeer en naast onderling contact ook geestelijke versterking te bieden. Pastoor Willenborg uit Bloemen- daal leidde dit eerste triduum. Als leider van het 'ziekenapostolaat' verzorgde hij in die tijd ook de zie- kenuurtjes voor de radio. Honderd- vijfenzeventig mensen namen er aan deel en hun enthousiasme was zo groot en hun dankbaarheid zo diep dat de initiatiefnemers maar één ding te doen stond: dóórgaan. In de oorlog zijn er geen tri duüms geweest. Met de spullen werden in de meidagen van 1940 de Valkenburgers geholpen die door oorlogsgeweld uit hun huizen wa ren verdreven. Pas in 1950 werd de draad weer opgenomen en in 1971 verhuisde het van Leiden naar Zoeterwoude. Om twee redenen: het uitschroeven en weer terug schroeven van de banken in de He rensingelkerk ging steeds moeilij ker de kerk moest voor al die bedden geheel worden ontruimd - en buiten werd de parkeerruimte voor de automobilisten die de deel nemers moesten rijden almaar minder. De nieuwe Christus Dienaarkerk in het nabije Zoeterwoude bood uitkomst. Een royale, flexibele ruimte met de nodige nevenver- trekken voor de organisatie van de Driedaagse. Iedere zucht... De deelnemers komen uit Leiden en verre omgeving. Voorzitter Van der Klugt: "Vroeger waren er veel meer ste den die zoiets deden. Landelijk ge zien is het teruggelopen, maar plaatselijk hier beslist niet. Wij blijven nog steeds boven de 200, ter wijl Haarlem bijvoorbeeld 60 a 70 deelnemers telt". Veel in de kerk wordt minder of valt weg. Het triduum niet. "Een klein wondertje", noemt Van der Klugt dat. Voor alle mensen die bij de wijdvertakte organisatie ervan Samenstelling van deze pagina: S.J. de Groot betrokken zijn, geldt: "Je hoeft maar één keer te berichten dat het weer in aantocht is of ze staan er voor klaar". "Geloof me, er komt heel wat voor kijken om zoveel mensen die met van alles geholpen moeten worden drie dagen zo te ontvan gen, maar het gebeurt. Vrijwillig, met liefde en een geweldige inzet, maar ook geoefend. En daar doe ik als voorzitter niet eens zoveel aan, want ieder weet goed z'n functie in dat geheel. Het vervoer van de zie ken is zo'n pijler. Als je dat niet tot in de perfectie voor elkaar krijgt, kun je het wel vergeten". De deelnemers hebben allemaal een formulier ingevuld met be halve hun aanmelding opgave van hun wensen en behoeften. Op die persoonlijke verzorging zijn de medewerk(st)ers bij uitstek ge spitst. Van der Klugt: "Aan iedere zucht wordt gehoor gegeven, al zijn er onder de mensen natuurlijk ook wel eens een paar lastigen. Maar waar heb je die niet. In deze sfeer is helpen geen last. Ik zie het eigen lijk als een feest van herkenning. Hier geen fanfare en hoempa. Wél een vrolijk sociaal en religieus sa menzijn". Globaal komt 70 procent van de deelnemers uit bejaardentehuizen en dergelijke. De anderen zijn Modern 'rooms' Vroeger waren de triduums echt een toonbeeld van 'rijk rooms le ven'. Ze hadden haast iets pontifi caals. De rijkdom van de katholie ke traditie werd hier in samenge balde vorm breeduit gedemon streerd. Van der Klugt: "De sfeer is na tuurlijk moderner geworden. Maar de eucharistie staat ook nu nog alle dagen centraal en wordt door ieder met volle aandacht meebeleefd. Hoé de mensen dat persoonlijk er varen, is niet onze zaak, maar iets van iedere deelnemer. Daar zijn ook niet-katholieken onder, al is het triduum niet oecumenisch be doeld". "Het is dus wel een gebeurtenis van deze tijd, maar te modern kan ook weer niet, nog afgezien van de vraag wat dat dan wel zou moeten zijn. Als je ziet voor wie het tri duum bestemd is, moet één ding duidelijk zijn: dat het bij alle veran dering zijn geestelijke diepgang behoudt. Je kunt bij deze mensen niet aankomen met allerlei discuta bele zaken die in de kerk tegen woordig spelen en waarover vaak heel verschillend wordt gedacht. Het wezenlijke moet herkenbaar blijven". Financieel mag het triduum-be- stuur niet mopperen. Van der Klugt: "Er gaat toch elk jaar zo'n 10.- tot 12.000 gulden om, maar we hebben altijd nog een reservetje. En dat moet ook, want we willen ermee doorgaan zolang er behoefte aan is, ook al zou het draagvlak door een teruglopend aantal deel- kleiner worden". De per- Want wat is het geheim van dit alJ les? Vroomdoenerij is hem', vreemd, maar hij kan het ook weed i niet helemaal loszien van 'Godd liefde'. "Je verzandt zo gauw in jeL eigen besognes, hè, en daarom id openstaan voor anderen én voor elJ kaar deze dagen een heel fijne erva-L ring. En laten we eerlijk zijn: van-I- daag zijn déze mensen de deelnej mers, over een poosje kunnen wij- het zijn. Je geeft gewoon iets vanl wat nu hebt ontvangen. Gunst, iw lijk de pater wel.... Maar toch is heti zo". Donderdag 28 april komt bisJ. schop Bar. En zondag 1 mei is er om half 11 in de Herensingelkerk een afsluitende viering met deken Schlatmann, oud-pastoor Schrama en pater De Ridder. Na de dienstL volgt nog een 'informeel samen- zijn'. Van der Klugt: "Om allej - vrienden van het triduum nog eensj te zeggen dat zij het zijn die dit moJ gelijk maken". Pater P. de Ridder van de Heren- singelkerk leidt dit jaar het tri duum. Een man met grote pastora le ervaring en bedreven, maar vooral gedreven in de omgang met mensen van allerlei slag. Het the ma van deze dagen is: 'elkaar ont moeten'. De vieringen, koorzang, muziek en ontspanning bieden vol-l doende om dat waar te maken. j VAN DER KLUGT: Nog nooit heeft hij iemand horen zeggen: voor trüj hoeft 't niet meer. (f0to Holvast) soonlijke bijdrage moet aantrekke lijk blijven. En in 'personeel' opzicht is voor zitter Van der Klugt ook al tevre den. Wat zijn medebestuurders en al die mensen van het grote comité gie beschikbaar stellen, mag reke nen op zijn bewondering. "Wij zit ten om zo te zeggen goed geborgen. Ik vind het natuurlijk jammer als ouderen die het soms tientallen jaren hebben gedaan weggaan, gewoon omdat het ze te zwaar wordt, maar als ze dan zélf voor op vulling zorgen, dan zegt dat toch wel wat". Fijne ervaring Als Van der Klugt één ding niet wil, dan is het daarover opgeven. Zo'n triduum vraagt volledige in zet, maar wel in alle bescheiden heid. Relaties. Leden van verschillen de kerken in Amsterdam hebben deze week een werkgroep 'Levens verbintenissen' opgericht om bin-I nen de plaatselijke kerken ook re laties buiten het huwelijk aan de orde te stellen. Binnen een halfjaar is van de werkgroep een publikatie te verwachten met aanbevelingen voor kerkelijk beleid op dit punt. •In de werkgroep zitten hervorm den, gereformeerden, doopsgezin den, rooms-katholieken en verte genwoordigers van studentenek- klesia en basisgemeenten. Miskotte-festival. Op zater dag 7 mei van 11 uur tot half 3 wordt in de Verzoeningskerk aan de Dr. Van Mooklaan in Rijswijk een 'Miskotte-festival' gehouden ter nagedachtenis van deze inter nationaal bekende theoloog (1894 tot 1976). Mevrouw M. de Feijter- Koelewijn (070-938220) kan er na- dere inlichtingen over geven. Het geloof in een van de vele aparte kerkjes heeft de vroegere remonstrantse predikante dr. Jo anne Klink, schrijfster van be kende kinderbijbels, verloren. "Dat is nooit Jezus' bedoeling geweest. In de naaste toekomst zullen die hokjes en religieuze apartheden dan ook verdwij nen". W. Cramer sprak met haar voor het Remonstrayits Weekblad ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Joanne Klink vindt de bijbel een 'geweldig boek' gezien haar oeuvre kan de schrijfster ook moeilijk anders "maar we beseffen te weinig, dat 80 pro cent van wat werkelijk belang rijk voor ons is niet in de bijbal staat, nog niet in de bijbel kón staan". "Natuurlijk is er in de bijbel hier en daar sprake van Gods openbaring, vooral als er een profeet werd geroepen en bij het optreden van Christus, maar de indruk wordt gewekt, zeker in ie dere kerkdienst, ook bij vrijzin nigen, dat God zijn waarheid ex clusief in dat ene boek heeft neergelegd. Dat wreekt zich in onze tijd met zijn nieuwe inzich ten en vergezichten en ook nieu we inspiraties en openbaringen. Die zijn in de kerk onbekend. We horen dan ook meestal in de kerk wat wij allang weten. Maar dat openbaringen van Christus, of van wezens uit de hoogste regio nen die ons willen leiden, zich ook laten vinden bij mensen uit onze tijd, daar wil men niet van weten. Miljoenen buiten de kerk worden daardoor wél aangespro ken". Het nieuwe boek van Klink gaat heten: 'Vroeger toen ik groot was'. Prenatale herinnerin gen van jonge kinderen. "Jonge kinderen zeggen dingen die ze nooit van hun omgeving gehoord hebben". Zullen ook remon stranten dan nog aan reïncarna tie gaan geloven?, vroeg Cramer. Klinks antwoord: "Het gaat niet alleen om reïn carnatie, maar om een veel wij der perspectief. Het gaat ook ver der dan wat in de bijbel staat. Er komt de laatste tijd zoveel gees telijke informatie door. Als je je ermee bezighoudt, is het haast te veel om te verwerken. Het doet ook denken aan Jezus' woorden: "Nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verwerken. Maar als de Geest van de waarheid komt, zal hij jul lie de weg wijzen naar de volle waarheid". Dat is uit Johannes 16. Het lijkt ook een doorwer king en actualisering van wat ons in het evangelie is aange zegd. En wat die reïncarnatie be treft, het is geen kwestie van ge loven, maar van weten, als je de informatie die daarover bestaat tot je laat doordringen". Slaat Joanne Klink nu niet te veel door? "Je bent in het dage lijks leven en in de theologie al gauw een zwart schaap als je zegt wat je moet zeggen, of een paard dat te hard draaft. Maar ik kan niet anders. En ik wil niet meer in de manege ronddraven. Laat mij maar in de wijdere velden gaan. Daar zullen we elkaar dan toch wel weer ontmoeten, over enkele jaren. Want ik ben er niet zeker van of die maneges er dan nog zijn". Zwartkijkers? De Valkenburgse predikant dr. C. Vermeulen stelt in 'Her vormd Weekblad' de vraag of kerkmensen die prijs stellen op de benaming 'confessioneel', soms een ploegje zwartkijkers zijn of een stel ouderen diezich keren tegen alles wat nieuw heet. "Misschien hebben wij dat ver wijt wel eens verdiend, maar wij willen onze identiteit zeker niet ontlenen aan zo'n negatieve in stelling". Vermeulen denkt, dat 'confessionelen' conservatief zijn in de goede zin van het woord. "Zij bewaren (conserve ren) wat de moeite waard is om bewaard te worden, en vechten voor het behoud van het. onmis bare. Het is de gemeenschap met- de belijdenis der vaderen die hen minder gevoelig maakt voor de tijdgeest en minder afhankelijk van moderne gedachten". "Wie de belijdenis kent, ziet ook waar het in de kerk mis gaat". En er gaat, volgens de Val kenburgse predikant, nogal wat mis. "Een kerkorde is niet in staat ons in het rechte spoor te houden, en ondertekening van de belijdenis, zoals in de gerefor meerde kerken gebruik is, blijkt ook zinloos te zijn. De nood van de kerk wordt niet opgelost door een formele binding aan de zui vere leer, maar de huidige ver waarlozing van de leer voert ons wel van kwaad tot erger". "De belijdenisgeschriften zijn meestal in moeilijke tijden ont staan. Zij spreken ook van kracht en visie. Het wordt tijd dat onze kerk weer confessioneel wordt en opstaat uit haar lauw heid en verdeeldheid. Laten we ons erfdeel weer in bezit ne men". Vermeulen ziet de leer als het 'skelet van de prediking'. "Het moet er niet aan alle kanten uitsteken, maar het heeft een on misbare functie. Vergroeiingen en verdraaiingen geven proble- Gevangenis De franciskaan Frans Gerri- tsma, pastor in.de jeugdgevange nis in Rotterdamn, heeft een me thode gevonden om op een niet- gevangenisachtige manier de jongens met zichzelf in aanra king te laten komen. Hij medi teert met hen. 'Franciskanen Ak- tueeV had een gesprek met hem. "Onze samenleving is hele maal gericht op het hebben van dingen. Grijp je kans. Maar wat doe je als het geld niét hebt om al die dingen die je worden aange prezen aan te schaffen. Dan moet je het lef hebben om te. jatten, desnoods met geweld. Dat is de wereld van de bewoners van de jeugdgevangenis. Grijpgrage knullen zijn het". "Meditatie leert ze iets anders ontdekken. Je bent niet iets om dat je dure spullen hebt, maar je bent waardevol in jezelf. Je hoeft niet stoer te doen. Maak jezelf open voor de elementaire dingen die een mens gegeven zijn. De gewaarwordingen die ze daarbij opdoen geven de jongens een merkwaardige rust en daarmee een kans om hun eigen leven eens uit een andere hoek te bekij ken". Een franciskaan in de gevan genis...., wonderlijk idee, vreemd verschijnsel, ook voor de gevan genen zelf. Ongehuwd, geld en goed delend met anderen. Maar toch ook zonder vooroordeel. "En de jongens zijn wel wat an ders gewend". "Zo geeft Frans hun een kans om zich te bezin nen op de koers van hun leven. En misschien ovèïkomt hun iets wat ook Franciscus van Assisi overkwam toen hij in de gevan genis zat". Ook hij gebruikte die onvrijheid voor bezinning. Met vérstrekkende' 'gevolgen. LEIDEN: Herv. Gem. Hoogl. kerk 10 zie kerk Oude Vest. 11.45 studentenekklesia; Mare- kerk 10 dr. Vermeulen, Valkenburg. 5 dr. Meij- ers; Maranathak. (L. Morsweg) 10 ds. Kool stra: Oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog (Merenwijk) 9.30 ds. Hortensi- us en pastoor v. Well, 11.15 ds. Hortensius; Bethlehemkerk (Driftstr.) zie Petrakerk; Be- vrijdingsk. (Montgomerystr.) 10 ds. Rietveld, 5 ds. Schouten; Vredesk. (Burggravenl.) 10 ds. Nauta; Waalse kerk (Breestr.) 10.30 ds. Ribs. Wijk 'Stevenshof' (geb. 'Dijkhof') 10 kand. me vr. H. J. Buijs. Acad. Ziekenhuis 9 rk. dienst, 10.15 ds. Bovenberg. Diakonessenhuis elke zat. 10.30 rk. dienst, morgen 10.30 ds. Sjolle- ma, Katwijk aan Zee. Endegeest zie Oegst- geest. Geref. Kerk Vredeskerk zie herv. gem.; Petrak. (Surinamestr.) 10 ds. De Mey-Meu- lendijk, in zijzaal 10.30 dovendienst, hr. H. A. Landman; Oude Vest 10 ds. Alblas, gez. dienst, mmv Petra Vlasman, harp; Mara nathak. zie herv. gem.; Bevrijdingsk. zie hen/, gem.; bejaardenhuis Groenhoven 10 ds. Veenstra; Merenwijk zie herv. gemeente. Ge ref. K. Vrijg. (Herengr.) 10 en 5 ds. Houtman. Chr. Geref. K. (Steenschuur) 10 en 5 ds. Den Hertog, ha. Geref. Gem. (N. Rijn) 10 en 4.30. Geref. Gem. in Ned. (Bethlèhemkerk Driftstr.) 11.30 en 5.30. Evang.-Luth. Gem. (Hoogl. Kerkgr.) 10.15 ds. Mostert, inzegening kerke- raadslid; Doopsgez.-Remonstr. Gem. (Lok- horstk. Pieterskerkstr.) 10.30 ds. Vos-Wie- gand. Baptistengemeente (in Bethlehemkerk Driftstr.) 10 hr. R. Quispel, Leiden. Evang. Ge meenschap (Middelstegr. 3) 9 evang. W. Smit, 10.30 evang. A. Jansen. Evangeliecen- trum-Pinksterbew. (Bethlehemskerk Lam mermarkt) zo. 10 evang. Zijlstra, wo. 8 bijbel avond, evang. Zijlstra. Pinkstergem. (O. Vest 13) 10 br. W. Oostra. Leger des Heils (hoek Vestestr./Groenesteeg) 10 en 5. Nieuw- Apost. Kerk (H. Rijnd. 24): 9.30 en 4. wo. 8. Zevendedag-adventisten ('De Ontmoeting', Noordhofland V.schoten)elke zat. 10 tot 11 bijbelstudie, 11 tot 12 predikatie. Christelijke Wetenschap (Steensch. 6) 10.30. Kerk van J. Chr. v.d. Heiligen der L. Dagen (Brahmsl.) 9.30, 10.30 en 11.20. Leidse Soefi-stlchting 11 voorm. universele eredienst in zaal Pieter skerk, Kloksteeg 16, mr. L. v.d. Putt over 'Hoofd en hart'. Oud-Kath. K. (Zoeterw.singel) zo. 10. Rooms-Kath. K. Haagweg zat. 7, zo. 10.30; Herensingel zat. 7, zo. 9.30 en 11Rijn dijk (Leiden-Stevenshof) zat 7. zo. 9.30; Steenschuur zat. 7, zo. 8.30,10.11.30,6 en 7 (lof); Boshuizerkade zat. 7. zo. 9.30 en 11; Lammenschansweg zat, 7, zo. 9 en 10.30; Haarl.straat zat. 7, zo. 10.30 en 12.15; Meren wijk zie herv. gem.; H. Rijndijk (zie Zoeterwou de). ABBENES: Herv. Gem. 9.30 ds. Verseput, O.geest. AARLANDERVEEN: Herv. Gem. 10 ds. v. Driel, 7 ds. 1 Hooft, Lisse. Geref. Kerk 10 ds. Bras, S.heim, 6.30 ds. Boer. Chr. Geref. Kerk 9 ds. Lof, Capelle a.d. IJssel, 3 ds. 8reman, Mijdrecht. Rk Kerk zat. 7. zo. 10.30. ALPHEN AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Ad- ventskerk 10 ds. Jonkman, 6.30 ds. Eijsenga, Zw.dam; Kruiskerk 10 ds. Ommering; Opstan- dingskerk 10 ds. v. Achterberg, Leiden, 5 ds. Koole, Nootdorp, jeugddienst; G. Herderkerk 10 ds. Mulder. 7 ds. Verheul; De Bron 9.15 ds. Taselaar, 10.30 ds. Nieuwenhuis, 6.30 ds. Taselaar; Ashram (Marsdiep) 10 ds. Verheul; Driehoorne 7 nam. ds. Ouwendijk; Ouds- hoornse kerk 10 ds. Ter Bals; Sionskerk (Me teoorlaan) 9.30 ds. Ouwendijk, 6.30 ds. Ko- revaar, R.dam. Geref. Kerk Mar.kerk 10 en 6.30 ds. Wilschut; Salv.kerk 10 ds. Boer. 5 zie Opst.kerk. Geref. K. Vrijg. (school Bospark, Beatrixl. 4) 9.30 ds. E. A. de Boer, A.dam, 5 ds. Room. Ned. Geref. Kerk (school Willem- str.) 9.30 en 4.30 stud. J. Winter. Chr. Geref. Kerk (Grijpensteinstr.) 9.30 en 4.30 lees- dienst. Oud-Geref. Gem. (Hooftstr. 240) 9.30 en 4. Bapt.gem. (Molenwerfstr. 1) 10 en 6.30 ds. Koekkoek. Bapt.gem. Noord (school Kalk- ovenw. 62) 10 hr. J. v. Barneveld, 6.30 hr. G. Goessens. Volle-evang.gem. ('De Ark', Pr. Hendrikstr. 54) 10 hr. C. Visser sr. Pinkster gem. 'Het Licht'(Morgenstersch, Briljantstr. 1) zo. 10. Christengemeente 'De Hoeksteen' (geb. 'Bethel', hoek Emmalaan) zo. 10. Leger des H. (Zonneweg 3) 10 en 5. Remonstr. Gem. (Van Mandersloostr. 36) geen dienst. Rk Kerk: Bonifaciusk. zat. 7. zo. 9.45 en 11.30; Piusk. zat. 7. zo. 9 en 10.30; De Bron zat. 7. zo. 9 en 11. BENTHUIZEN- Herv. Gem. 9.30 ds. Goos- sen, Wadd.veen, 6 ds. Boer. Geref./Herv. Gem. (geb. 'De Hoeksteen', Schweitzerstr.- Bernhardstr.) 10 ds. Pettinga. Geref. Gem. 9.30 en 6 ds. v. Aalst. BODEGRAVEN: Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds. Terlouw, evangelisatiedienst, 6.30 ds. Wieman; Salv.kerk 10dr. Balke, 'sGraveland, 6.30 ds. Seton, Assen; Bethl.kerk (Nieuwer- brug) 10ds. Ten Voorde, Nieuw-Vennep. 6.30 ds. v.d. Hoef. Geref. Kerk 10 hr. M. Schreu- der, Zevenhoven, 6.30 ds. Elderman. Geref. K. Vrijg. (Ichthusk.) 9.30 en 4.30 ds. Simpe laar. Geref. Gem. (Stationsweg 17) 10 en 6.30 ds. Bac. Evang.-Luth. Gem. 9 ds. v. Beek. BOSKOOP: Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds. v.d. Pol, 6.30 ds. Ter Bals, Alphen; De Stek 9.30 ds. v. 't Hof, Woubrugge. Geref. Kerk 9.30 ds. Huisman, H.woude, 5 ds. G. de Jong. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 5. Geref. Gem. 9.30 leesdienst, 3 ds. v. Aalst. HAZERSWOUDE: Herv. Gem. 9.30 en 6.30 ds. De Graaf. Geref. Kerk 9.30 ds. G. de Jong, Boskoop, 5 ds. Hulsman. Rk Kerk: dorp zat. 7, zo. 10 en 11.30; Anker zat. 7, zo. 8.45 en 11.15; Rijndijk zat. 7, zo. 10. HILLEGOM: Herv. Gem. 10 ds. Verbeek. Ge ref. Kerk ('Hoeksteen') 10 en 7 (jeugddienst) ds. Hofland. Chr. Geref. Kerk 10 en 5 ds. v. Langevelde. Rk Kerk: Mart. zat. 7, zo. 9 en 11 Jozefk. zat. 7, zo. 10 en 11.30. HOOGMADE: Herv. Gem. 10 ds. Boonstra. Rk Kerk zat. 7. zo. 10. DE KAAG: Herv. Gem. 10 ds. Koldewijn. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. KATWIJK AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Dorpsk. 10 ds. Sloof, 6 hr. N. Esmeyer, Hoen- derloo, jeugddienst; Ontm.kerk 10 dr. v.d. Bank, Ede, 6.30 ds. Sloof. Herv. Gem. 'De Rank' (P. Groen-college) zie Katwijk aan Zee. Geref. Kerk 9.30 ds. v.d. Horst, 5 ds. Koster. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. KATWIJK AAN ZEE: Herv. Gem. N. Kerk 10 ds. Schuurman, 6 ds. Hovius; O. Kerk 10 ds. Visser, 6 ds. Driebergen; Ichthusk. 10 ds. Vroegindeweij. 5 ds. Bogaard; Pn.ölk. 9.30 ds. Driebergen, 6 ds. Visser; Maranathakerk (Rijnsoever) 10 ds. Volk. 6 ds. Sjollema. Over- duin 2.15 ds. v.d. Beid. Herv. Gem. 'De Rank' (aula P. Groen-college Pr. Frederikdreef 15) 10 hr. P. C. Wolfskeel, Noordwijk. Geref. Kerk Vr.kerk 10 ds. Koster, 5 ds. v. Breevoort; Tri- umfatork. 10 ds. v. Breevoort, 5 ds, v.d. Horst. Geref. K. Vrijg. 9.30 en 4 ds. Heida. Ned. Ge ref. K. (aula Bestevaer-mavo) 9.30 kand. W. v.d. Vegt, 7 ds. Zwarts. Chr. Geref. K. 10 en 5 ds. Slagboom. Vrije Chr. Geref. Gem. (Uni- zaal) 10 en 5 ds. v.d. Belt. Geref. Gem. (Remi- sestr.) 10 en 5 leesdienst, di. 26 april 7.30 ds. Tanis. Geref. Gem. in Ned. (Louwestr.) 10 en 5. Volle-evang.gem. (Voorstr. 48) 9.45. On- afh. baptistengem. (Ambachtsweg 2) 110 hr. W. F. van Nisius, Nieuweaein. KOUDEKERK AAN DEN RIJN: Herv. Gem. 10 ds. Lapré, 7 hr. M. de Ridder, S.heim. Ge ref. Kerk 10 ds. v.d. Lugt, 7 zie herv. gemeen te. Scholenzondag. LEIDERDORP: Herv. Gem. en Geref. Kerk Dorpsk. 10 en 6.30 ds. Knorth; Hoofdstr. 10 ds. Stegeman; Scheppingsk. 9 en I0.30ds. v. Loenen. Leythenrode 10 pater Poelma. Elis - ziekenhuis 10 rector V.jft.gschild, Bapt.gem. (Wijkgeb. Zijlkw.) 10 hr. J. de Vries. Rk Kerk zat. 7. zo. 10 en 11.30. LEIMUIDEN: Herv. Gem. 9.30 ds. Schilt. Ge ref. Kerk 9.30 ds. v.d. Kooi, 7 ds. De Reus. Rk Kerk zat. 7, zo. 9.30 en 11.15. LISSE: Herv. Gem. Dorpskerk 10 en 7 ds. De Gelder; Pauluskerk 10 ds. 't Hooft. Geref. Kerk 10 ds. Thijs, Bloemendaal, 7 ds. Stolk, Aalsmeer. Geref. K. Vrijg. (Prinsessestr. 1) 9.30 en 4.30 ds. Grutter. Ned. Geref. Kerk (Salvatori) 10 br. P. Pols, leesdienst, 5 ds. Vos. Chr. Geref. Kerk 10 en 4.30 ds. v. Dijken. Geref. Gem. 10 en 4 ds. Den Boer. Evangelie gemeente (Heereweg 52a) 9.45 hr. J. Spaar garen. Rk Kerk: Agathakerk zat. 7, zo. 10 en 11.30; Poelpolder zat. 7, zo. 10.30; Mariakerk Pniëlkerk in Katwijk aan Zee. (foto Wim Dijk zak 7, zo. 9 en 10.30; Engelbew. zat. 7. zo. 10.30. NIEUWKOOP: Herv. Gem. 9.30 ds. Kielder, Vianen, 6.30 ds. Wegerif. Geref. Kerk 9.30 hr. G. J, de Bruin, Nieuwveen, 5 avondgebed. Chr. Geref. Kerk 9.30 leesdienst, 2.15 ds. Vlietstra, Zeist. Remonstr. Gem. 10 prof. dr. E. J. Kuiper. Evang. gem. (Kruispunt, Kennedy- laan 33) 9.30. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 10.45. NIEUWVEEN: Herv. Gem. 9.30 ds. v. 1 Kruis. Hilversum, 6.30 sluiting jeugdclubs, hr. J. de Wolf, Alphen. Geref. Kerk 9.30 ds. De Zeeuw, V.schoten, 6.30 zie herv. gemeente. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 11. NIEUW-VENNEP: Herv. Gem. 9.30 ds. Poort, Oisterwijk, 7 ds. v. Winterswijk, 't Harde, jeugddienst. Geref. Kerk 9.30 ds. Wijngaar den. 6.30 ds. Rang. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 4.30 prof. dr. J. v. Genderen. Rk Kerk zat. 7, zo. 10. NOORDEN: Herv. Gem. 9.30 en 7 ds. Geuze. Geref. Kerk (W. Verlaat) 10 dr. Haitsma, Bos koop, 7 hr. M. Schreuder. NOORDWIJK: Herv. Gem. Grote of St. Jer- oensk. (Binnen) 10 ds. Hemstede. L.dorp, 5 ds. v. Slooten, Putten; Hoofdstr. (Zee) 10 ds. Ruitenburg, 5 ds. Elgersma; De Rank (Golf baan) 10 ds. v. Slooten. Geref. Kerk Buurtkerk (Hoofdstr.) 10 ds. Kuiper, dienst met en voor kinderen; Vinkenl. (Binnen) 10 ds. Elgersma, ha, 7 ds. Ruitenburg, ha. Kapel W. v.d. Bergh- stichting 11 ds. Slofstra. 'Sole Mio' 9 ds. Rui tenburg. Ned. Prot. Bond (aula O.Zeew.) geen dienst. Rk Kerk Zee zat. 7, zo. 10.30; Binnen zat. 7, zo. 9.30 en 11. NOORDWIJKERHOUT: Dorpsk. 10 ds. Joh. Sierat, Ldorp. Rk Kerk Victork. zat. 7. zo. 9 en 11Jozefk. zat. 7. zo. 9 en 10.30; De Zilk zat. 7, zo. 10.30. OEGSTGEEST: Herv. Gem. Groene of Will- .kerk 10 ds. Kooman, 3.30 bevestiging ds. M. B. Blom tot predikant bij het ministerie van jus titie door ds. N. ter Linden, A.dam; Pauluskerk 10 ds. Da Costa, ha, mmv cantorij; Gemeen tecentrum (Lijtw.) 10.30 ds. Spelberg, Utrecht, 7 ds. Vegter, vesper. Geref. Kerk 10 ds. Plomp. Geref. Kerk Vrijg. (aula Dr. Schil derschool) 9.30 leesdienst, 4.30 stud. P. Groen. Kampen. Ned. Geref. Kerk (Gem.cen- trum) 8.45 ds. De Lange, 4 ds. Bruins, Vlaar- dingen. Van Wijckerslooth 4 ds. Plomp. Ende geest 10 ds. Friederich. Volle-evangeliegem. (Gem.centrum) 4. Rk Kerk Will.kerk zat. 7, zo. 9 en 10.30. OUD-ADE: Rk Kerk zat. 7, zo. 9. OUDE EN NIEUWE WETERING: Herv. Gem. 9.30 ds. De Graaff, Nieuwveen. Geref. K. 9.30 mevr. A. H. van Osnabrugge, A.dam, 6.30 hr. J. v. Walllnga, L.dorp. Remonstr. Gem. geen dienst. Rk Kerk zat. 7, zo. 9.15 en 11. ROELOFARENDSVEEN: Rk Kerk Mar. Pres. zat. 7, zo. 9 en 11Petrus-B. zat. 7, zo. 9.3Ö en 11.30. RIJNSATERWOUDE: Herv. Gem. 9.30 ds. Wegerif, 7 ds. De Graaff, Nieuwveen. Chr. Geref. K. 9.30 leesdienst, 2.15 ds. Bouw, Urk. RIJNSBURG: Herv. Gem. Laurentiuskerk 9.30 ds. Wagter, 5 ds. v. Niel; Bethelkerk 9.30 ds. v. Niel. Geref. Kerk Petrakerk 9.30 ds. Terpstra, 3 met gehandicapten, ds. Cziria; Im- manuelkerk 9 en 10.30 ds. Ribberink, 5 ds. Terpstra; Maranathakerk 9.30 ds. Cziria, 5 ds. Ribberink. Geref. Kerk Vrijg. 10 en 5.15 ds. J. v.d. Haar. Chr. Geref. K. 9.30 en 5 ds. v. Sor- ge. Evang. Christengem. (aula mavo) hr. M. A. Brands, Lisse. Rk Kerk zo. 10.30. RIJPWETERING: Rk Kerk zo. 9 en 10.30. SASSENHEIM: Herv. Gem. 9 en 10.30 hr. J. W. Hoffenaar, Voorhout, 7 ds. v.d. Lugt, Kou dekerk. Geref. Kerk 9.30 hr. M. de Ridder. Chr. Geref. K. 10 en 5 prof. dr. W. H. Velema, Apeldoorn. .Rk Kerk zat. 7, zo. 9.30 en 11 TER AAR: Herv. Gem. 9.30 en 6.30'ds. Stam. Geref. Kerk 9.30 ds. De Reus, 6.30 ds. Buike- ma. Zw.dam. Rk Kerk Aardam zat. 7. zo. 9 en 12; kerk Langeraar zat. 7, zo. 9.30 en 11.30. VALKENBURG: Herv. Gem. 10 prof. dr. v.d. Beek, 6.30 dr. Vermeulen, jeugddienst. Geref. i Kerk 9.30 ds. Attema-Roosjen, Nieuwerbrug, 6.30 ds. Oegema. Geref. K. Vrijg. 9.30 lees dienst, 5.30 ds. Heida. VOORHOUT: Herv./Geref. Kerkgemeen- I schap 10 ds. C. J. de Jong, mmv cantorij. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 10.30. VOORSCHOTEN:1 Herv. Gem. Dorpskerk 10 ds. v.d. Schoot; De Ontmoeting (Noordhof- i land) 10 ds. Blanken. Hulp en Heil-kerk (Scha- kenbosch) 10 ds. Honig. Herv. evang. op ge ref. grondslag (kerkgeb. 'Rehoboth', A. van Leeuwenhoekkade) 9.30 ds. v. Schoonhoven, Hardinxveld, 4.30 ds. Kolijn, Krimpen a.d. IJs sel. Geref. Kerk 10 ds. De Zwart, 7 ds. v.d. Schoot. Geref. K. Vrijg. (Bachlaan) 10 en 4 ds. C. v. Kalkeren. Rk Kerk Laur.kerk zat. 7, zo. 11M. Godskerk. zat, 7, zo. 9.30. Kerk van Engeland (British school in The Netherlands, J. v. Hooflaan 3) 10.15 anglicaanse dienst. WADDINXVEEN: Herv. Gem. Brugk. 9.30 ds. i Schaap. Schoonhoven, 6.30 ds. Kunz; Hoek steen 9.30 ds. Abma. Gouda, 6.30 ds. Schi- paanboord; Bethelk. 9.30 ds. Roetman. Er- melo, 5 ds. Goossen; Rehoboth-school 9.30 ds. Wiegeraad, De Bilt; Imm.kerk 9.30 ds. Bongers, 7 ds. v. Houwelingen. Geref. Kerk Kruisk. 10.30 ds. v. Houwelingen, 5 ds. Bon gers; Ontm.kerk 9.30 ds. De Moor. Geref. K. I Vrijg. (Kruiskerk) 8.30 en 2.45 ds. v. Eerden, Kantens. Chr. Afgesch. Gem. 9.30 en 5 ds. v.d. Want. Oud-Geref. Gem. (Mercuriusweg 29) 10 en 6.30. WARMOND: Herv. Gem. 10 ds. Muis. Rk Kerk zat. 7. zo. 8.30 en 10.30. WASSENAAR: Herv. Gem. Dorpsk. 10 kand. R. Fechner, 4.30 ds. Wolters, Ameide; Kie- vietk. ('Samen op weg') 10 ds. J. Visser; Mes- siask. 10 ds. v. Waasbergen; Dorpscentrum 9.30 kand. v. Dis. Geref. Kerk Zijllaan 10 en 7 ds. v.d. Woude, ha. Ned. Prot. Bond (Kerk- dam) 10.30 ds. Fockema Andreae. WOUBRUGGE: Herv. Gem. 9.30 ds. Van Dok, Alphen, 6.30 dr. De Graaff, Hattem. Ge ref. Kerk 9.30 ds. Aalders, 6.30 ds. De Boer, Hoofddorp, jeugddienst. Ned. Prot. Bond (De Wijk, Schoolstr. 20) 10.30 dr. Meijering, O.geest. Rk Kerk zat. 7. zo. 10. ZEVENHOVEN: Herv. Gem. 9.30 kand. J. W. v.d. Kamp, Beverwijk, 5 zie geref. kerk. Geref. Kerk 9,30 hr. M. Schreuder, 5 hr. J. de Haan, gez. zendingsdienst. Rk Kerk zat. 7, zo. 9 en 10.45. ZOETERWOUDE: Herv. Gem. 10 drs. A. Wijl- huizen, zie ook Chr. Dienaarkerk. Rk Kerk St. Jan zo. 9.30; Chr. Dienaark. zat. 7, zo. 10 oe- cum. dienst, pater Buil en ds. Wolthaus; Meer- burgkerk H. Rijndijk zat. 7, zo. 9.30 en 11. ZWAMMERDAM: Herv. Gem. 10 ds. Eijsen ga, 6.30 hr. P. Noordmans, Benschop. Geref. Kerk 10 ds. Buikema, 6.30 ds. v.d. Kooi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 2