D Beldemmend beeld Getto van Warschau 0 gi TELEVISIE TOEGELICHT NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAND NGEN WOENSDAG 13 APRIL 1988 RADIO-TV PAGINA 27 HILVERSUM (GPD) - Journalist Hans Knoop had vijf jaar geleden al het plan een gedetailleerd ver slag te maken van de joodse op stand tegen de Duitsers, die in 1943 in het getto van de Poolse hoofd stad Warschau heeft plaatsgevon den. Knoop las er stapels boeken over, zocht contact met mensen die er op de en of andere manier bij be trokken waren en vroeg bij de door Ed Sluis Poolse autoriteiten een visum aan om in Polen te filmen. Dat was vijf jaar geleden, de tijd dat de Poolse regering onder leiding van Jaru- zelski de banden met Israël op een zo laag mogelijk pitje had gezet. Zijn visum-aanvraag werd gewei gerd, totdat hij het vorig jaar op nieuw probeerde. Het feit dat er nog maar één overlevende van het uit vijf mensen bestaande joodse opperbevel, de in de Poolse stad Lodz wonende dr. Moweli Edel man, over de opstand gehoord kon worden, lag aan deze nieuwe po ging ten grondslag. Nog langer wachten zou kunnen betekenen dat er nooit meer een verslag met ooggetuigen gemaakt kon worden. En deze keer stemden de Poolse autoriteiten, mede onder invloed van de inmiddels verbeterde rela tie met Israël, in met Knoop's ver zoek. Moweli Edelman vormt de rode draad door de documentaire. Uiter lijk kalm vertelt hij over het ont staan van het getto en wat er in de jaren die aan de opstand vooraf gingen gebeurd is. Ondanks de schrijnende omstan digheden en het feit dat de Duit sers in 1940 een muur van 16 kilo meter om het getto bouwden, had volgens Edelman vrijwel niemand in de gaten wat de bezetter van plan was en wat er stond te gebeu ren. Ze gaan toch niet zo'n grote stad afmaken? dachten zij. Zelfs Getto Warschau Bij de EO is vanavond laat een documentaire te zien over de op stand van de joden in het getto van Warschau, 45 jaar geleden. Hoofdpersoon is het programma is de in Lodz wonende dr. Mowe li Edelman. Hij is het enige nog in leven zijn de lid van het joodse opperbevel ten tijde van de op stand. De documentaire, zo kondigt de EO aan, 'beoogt een feitelijke, gedetailleerde en historische weergave te zijn van vele maan den van jpodse heroïek, geba seerd op de persoonlijke herin neringen van met name dr. Edel man'. (Nederland 1, 23.10 uur). Geen 'Bodylijn' DEN HAAG (GPD) - Veronica heeft het programma 'Bodylijn' dat vanavond (woensdag 13 april) via Nederland 2 om 21.22 uur zou worden uitgezonden, ge schrapt. In het programma over haarmode zou kapper Ad Peters aan het woord komen, maar aan gezien deze in het dagblad De Te legraaf van hedenochtend in ver band met het programma adver teerde, heeft Veronica van uit zending afgezien. In plaats van 'Bodylijn' wordt nu een aflevering van 'Hitchhi ker' ('WGOD: talk Radio') op het scherm gebracht. Tijdsein Tijdsein, de actualiteitenrubriek van de EO, besteedt vanavond aandacht aan kinderprostitutie en aan de Amerikaanse presi dentskandidaat Jesse Jackson. Voorts een reportage over de betrokkenheid van de Nederlan der Adriaan van de E. bij de kin derprostitutie op de Filipijnen. Prof. J.E. Doek, hoogleraar jeugdrecht, pleit, in 'Tijdsein' voor een internationale aanpak van dit probleem. Aids De NOS besteedt vanavond aan dacht aan de ziekte 'Aids'. Dat gebeurt in een discussiepro gramma onder leiding van Koos Postema. Men gaat in op de door de overheid vandaag aangekon digde "nationale Aids-campagne (Nederland 3, 20.29 uur) niet toen de eerste transporten naar de concentratiekampen be gonnen en de trein in het geheim tot aan de eindbestemming ge volgd kon worden. Edelman licht toe dat alleen al in 1942 100.000 jo den omkwamen van de honger en dat de Duitsers de hongerige men sen de treinen in lokten met brood en marmelade. Over het ontstaan van de op stand zegt de tegenwoordig als car dioloog werkzame Edelman dat het niet zo was dat 'er een paar jon gens bij elkaar kwamen die zeiden: we gaan het verzet oprichten. Het was een proces dat al langer liep'. "Er waren mensen genoeg be reid om tegenstand aan de Duitsers te bieden. Waar we veel meer moei lijkheden mee hadden, was het ge brek aan wapens". Wat dit betreft kreeg het getto hulp van buiten: in januari 1943 arriveerde het eerste wapentransport. Dit in samenwer king met het Poolse verzet. Verzet De rol die het Poolse verzet in de jaren van het bestaan van het getto heeft gespeeld komt in de film ove rigens niet honderd procent duide lijk tot uiting. Wisten de Polen pre cies wat er zich achter de muur in Warschau afspeelde? De Poolse historica Theresa Prekerowa die als een autoriteit op dit gebied geldt en ook door Knoop in de do cumentaire wordt ondervraagd zegt: "Antisemieten waren er toen in Polen en nu nog, maar dat was geen reden om geen verzet te bie den." Edelman verklaart echter dat de Poolse ondergrondse in tegen stelling tot het georganiseerde ver zet in het getto met een beslissend offensief wilde wachten tot het ein de van de oorlog. En zoals bekend hebben ook de geallieerden zich weinig aangetrokken van berich ten over wat er in het getto gaande was. Het eerste verslag over de de portaties bereikte de geallieerden al in november 1942. Beklemmend Het verslag dat Edelman van die periode doet is beklemmend gede tailleerd. Van de oorspronkelijke 600.000 inwoners van het getto zou den uiteindelijk slechts enkele tientallen de oorlog overleven. Hun gruwelijke verhaal, zo rustig en be schouwend door Edelman verteld, laat de kijker niet onberoerd. En dit geldt met name ook voor de vaak schokkende en onthutsende historische filmbeelden uit het Duitse Bundesarchiv. (Nederland 1, 23.10 uur). 16.00 In het bos van de uilen, natuurfilm 16.30 Lassiew. Amerikaanse serie. Afl. Hulp voor een oude vriend. Andy McCrew verhuurt al jaren bot en. Op een dag ontdekt hij, dat er allemaal dode vissen op het strand liggen. Lassie en Corey Stuart worden om hulp ge vraagd 16.55 (TT) Kinderkrant NOS 17.30 Journaal EO 17.46 Tijdsein-buitenland, actualiteitenru briek EO 18.30 How the world came to be, documen taireserie over de oorsprong van heelal en le ven. afl. 1The Universe NOS 19.00 (TT) Journaal EO 19.18 Kennis van een kennis, jeugdfilm over het leven op een boerderij 19.45 Flap uit, kinderprogramma gepresen teerd door Lanny van Ree. Vanavond: b6n je ook wel eens bang? 20.10 The Campbells Canadese serie. Afl. 2. een belangrijk besluit. Ondanks de inzet van dokter James Campbell overlijdt Duncan aan zijn verwondingen. De situatie voor de familie Campbell wordt onhoudbaar in Schotland 20.35 HJolland ze zeggen, gevarieerd pro gramma vanuit de bollenstreek 21.47 Gevaarlijke spelletjes, documentaire over omgang met het bovennatuurlijke NOS 23.30 Journaal EO 22.40 Tijdsein, actualiteitenrubriek 23.10 De eenzame strijd, documentaire de strijd van een groep Poolse Joden tegen de Nazi's 23.50 Einde DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.05 Einde VARA 15.30 De Onedin Lijn, Engelse serie, deel 2. Veilig afgemeerd. Met aan boord een lading wijn, zetten James en Anne Onedin koers naar Engeland. Anne ervaart dat het leven op zee hard is. (herh) 16.15 (S) De jetsons, tekenfilm. Afl: Rosie komt terug 16.40 Square Pegs 20-delige-jeugdserie, afl: de schoolmusical 17.05 Gi-joe Afl: slaaf van de cobra 17.30 Dynasty, Amerikaanse serie. Afl: De be kentenis. Krystle heeft Krystina weer terug en Blake besluit de aanklacht tegen Sarah te la ten vallen. Adam kan niet meer tegen alle leu gens en de chantage van Neal McVane en vlucht weg nadat hij zijn ouders zijn ware iden titeit heeft verteld VOO 18.15 Veronica Sport 18.55 De Fabeltjeskrant Afl: De depressie van Ed Bever 19.00 (S) Countdown popprogramma gepre senteerd door Simone Walraven NOS 20.00 (TT) Journaal VOO 20.29 (S) Miami Vice Amerikaanse seri. Afl: Vermist. Switek en Trudy onderzoeken de dood van Lonnie Akers. Ondertussen maakt Sony kennis met Rona, zijn weduwe. Zij be weert dat Lonie en zij opgepikt waren door een ruimteschip en dat haar man al twee jaar ver mist werd 21.22 Hitchhiker. 21.45 Nieuwslijn, actualiteitenrubriek. Presen tatie: Jaap van Meekren en Ruud Hendriks 22.30 RUR, praatprogramma van Jan Lenferink vanuit discotheek Roxy in Amsterdam 23.15 (S) Story of Demis Roussos, muzikaal beeld van deze griekse zanger 00.05 Journaal 00.10 Einde DONDERDAG NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.05 Einde AVRO 15.30 AVRO's televizier, informatieve rubriek. Presentatie: Ria Bremer, Karei van de Graaf, Pieter Varekamp en Cees van der Wel 17.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.20 Programma-overzicht 17.30 Journaal 17.46 Sesamstraat FEDUCO 18.00 Medelanders, Nederlanders: ver dwaalde kinderen, programma voor Marokka- TELEAC 18.30 (TT) Cursus Sociale Zekerheid Les 4: 19.00 (TT) Jeugdjournaal 19.10 (TT) Het Klokhuis, informatief kinderpro gramma. Met Aart Staartjes, Joost Prinsen, Wieteke van Dort e.a 19.25 TV - 3 gevarieerd magazine met de trek king van de Staatsloterij 20.00 Journaal 20.29 Angst voor Aids live-discussie over het I risico van Aids-besmetting in werksituaties. Presentatie: Koos Postema 21.56 Studio Sport 22.30 Journaal 22.40 Den Haag vandaag parlementaire ru briek 22.55 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.00 Einde DONDERDAG NOS 09.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 09.05 Einde NOS/NOT 09.30 Boekenbuls I (1) 10.00 Einde FEDUCO 11.10 Fryske literatuur. Afl. 6. Piter Jelles Troelstra 11.30 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.05 Einde 15.50 Oliver Mass, 6-delige West- duitse jeugdserie met Josef Gröbmayr, Jane Tilden en Ro bert Atzorn. 16.40 Klim Op, tienermagazine over life-style en cultuur. 17.30 Einde 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak Animatieserie. 18.05 Plons. Kinderserie. J8.10Seabert 26-delige Ameri kaanse jeugdserie. 18.35 Kilimanjaro, nieuwspro gramma voor tieners met repor tages, portretten, een fotowed strijd en gasten in de studio. Pre sentatie: Marlet Vandebos 19.00 Mobiele mensen - auto vier- wekelijks programma over de au to met: 1. Vergelijkende test: Ci- troën AX, Fiat UNO, en Daihatsu Charade. 2. Dossier: Geluid. 3. Item over tweedehandswagens. 4. Nieuws uit de autowereld: Gadget. 5. Droomauto: Lancia Ferrari, en 6. Oldtimer. Presenta tie: Danny Verstraeten 19.40 Mededelingen en program ma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 een zaak voor twee (Ein Fall für Zwei) Serie met o.a. Günter Strac en Claus Theo Görtner. Afl. 6. Betaaldag (Zahltag) 21.10 Wie schrijft die blijft literair magazine met o.a. Elisabeth Ma- rain en Herman Brusselmans 22.00 Uitzending door derden pro gramma van de katholieke Radio Radio 1 na 18 uur EO: 18.45 De kleine vrouw, ver volgverhaal. 18.58 EO-Metterdaad hulpverlening. NOS: 19.02 Hobby- scoop. 19.30 Akkoord. 20.02 Langs de lijn, net NOS-Visparade en paar- denkoersen. 22.02 NOS podium van de Nederlande lichte muziek. 23.05 Met het oog op morgen. NCRV 00.02 Volgspot. 01.02 Ro mance. 02.02 Nachtexpress. 04.02 Clair-Obscur. 6.02 In 't voorbijgaan. 6.07-7.00 Vandaagdonderdag Radio 2 na 18 uur NCRV: 18.03 De wereld zingt Gods lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.00- 07.00 Zie Radio 1 Radio 3 na 18 uur NOS 18.03 Dnespoor VPRO. 19.02 Frontlijn. 21.02 Backline. 22.40 Nieuws. Ansl: Paardenkoer- sen en Coda: Zo helder is het werkelijk zelden, van Gerrit Kou patrol), korte komische film 15.00 Wielrennen: Waalse Pijl. 17.15 Einde 19.00 Zonen en dochters (Sons and Daughters), Australische se- 19.23 Intermezzo: lm Fruhling, van E. Schultze Schubert, uitge voerd door Zeger Vandersteene. zang en Levente Kende, piano, (herh) 19.25 Oshin, Japanse serie van Yukiko Okamoto en Sugako Has- hida. 19.40 Mededelingen, en program ma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Kwidam, videospelletje met Marleen Gordts 20.15 Butterfield 8 Amerikaanse speelfilm uit 1960 van Daniel Mann. 22.00 Radio België Speciaal Bart Peters praat met Kevin Godley en Lol Creme over hun carrière, muziek, videoclips en de rockcul- 22.40 Einde België/Frans 1 15.00 Schooltelevisie 16.00 La Baie des esprits, kinder serie. Afl: La bicyclette bleue 16.25 Tao Tao, serie 16.50 Les Wuzzles, tekenfilmserie 17.15 Nouba nouba, kinderpro gramma met tekenfilms, de ver borgen camera, boekenrubriek, Noubactif en Noubana-News. Presentatie: Jean Martin. 18.30 Carrefours, gevarieerd pro gramma met gasten en service rubriek 19.00 Journaal 19.03 Ce soir, regionaal journaal 5 Quick et Flupke, tekenfilm- 19.30 Journaal 20.00 Au nom de la loi, juridisch magazine. Met 1. De veiligheid van de staat. 2. Kinderen tot elke prijs (Adoptie van buitenlandse kinderen) Juridische adviezen. Mare Dechamps 21.00 L' affaire Saint-Romain, se- Onder de wijn Door een grondverzakking in het dorp Conthey in het Zwitser se kanton Valais is 1 miljoen liter wijn weggevloeid. Twee wonin gen in de buurt van de "Caves du tunnel" waar tien wijnvaten opensprongen, moesten worden ontruimd omdat het wijnpeil er 50 cm bereikte. De commandant van de plaat selijke brandweer zei voor de ra dio van Romaans Zwitserland dat zijn mannen voor het eerst van hun leven aan dit soort situa tie het hoofd hadden moeten bie den. De schade wordt geschat op enkele miljoenen Zwitserse fran ken. Patent op muis Het Amerikaanse Patentenbu reau heeeft patent verleend op een nieuw type muis met specia le eigenschappen voor kanker onderzoek die zijn aangebracht via genetisch ingrijpen. De licen tierechten zijn in handen van Du Pont Company. Om de muizen te veranderen worden vreemde genen aange bracht in de embryo's van mui zen, waardoor zij eigenschappen krijgen die zij niet van nature hebben. In het Congres zijn wetsvoor stellen ingediend om patenten op dieren te verbieden, ofschoon het Amerikaanse Hooggerechts hof deze in 1980 goedkeurde. Liftend naar ziekenhuis Een 23-jarige Italiaan heeft naar een ziekenhuis moeten lif ten, nadat hij kort tevoren met brancard en al uit de ambulance was gevallen die hem na een ver keersongeval had opgepikt. De chauffeur van de ambulance had de achterportieren niet goed ge sloten. Een automobilist was zo vrien delijk de licht gewonde man naar het ziekenhuis te brengen in Avellino, 50 kilometer ten zuid oosten van Napels. De chauffeur van de ziekenwagen kwam pas bij het ziekenhuis tot de ontdek king dat hy zijn vracht was kwijt geraakt. De Braziliaanse chauffeur van deze vrachtwagen staat voor het probleem hoe hij een viaduct kan passeren met deze giraffe als passagier. Het dier moest overgebracht worden i de dierentuin van Sao Pau- naar die van Rio de Janeiro, ,ar stak zijn nek net iets te r uit om ongehinderd te kun- a doorrijden. 22.02 Gonzo Radio. 23.02-24.00 Heartlands Radio 4 na 18 uur NOS. 18.00 Nws. AVRO. 18.02 Je hoort nog 's wat. 19.00 Het woord aan de muziek. (NOS 20.00 Nieuws) 20.02 Jascha Heifetz be- Radio 5 na 18 uur NOS: 18.00 Nieuws. TROS: 18.10 TROS Kinderforum. PP: 18.20 PvdA. TROS: 18.30 Tempo Doeloe, NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werknemers. FEDUCO: 20.30 Medelanders Ne derlanders: Voor Molukkers. 20.55- 21.20 Medelanders Nederlanders: Voor Marokkanen VLOK 17.00-18.00 'Roept uit aan alle stranden', geestelijk verzoekpla- tenprogramma 18.00-18.20 'Informatief', nieuws en actualiteiten met het weerbericht en amivedi 18.20-18.50 Themaprogramma 18.50-19.00 'Stem van de mi grant' minderhedenprogramma OMROEP RIJNLAND 17.00-17.30 Vandaag vooraf 17.30-19.00 Vandaag de dag op woensdag 19.00-20.00 Rijnsburg Lokaal 20.00-23.00 Thema avond e.d. (onder voorbehoud) DONDERDAG Radio 1 voor 18 uur NOS: Elk heel uur nieuws. AVRO: 7.03 Auto in? AVRO aan! (Met om 7.03 AVRO's radiojournaal: 7.50 Economisch nieuws; 8.08 AVRO's (NOS: 7.30 Nieuws). 9.05 Arbeids vitaminen. (10.50-10.59 Leuter- koek en zandgebakt 11.50 Uit het plakboek van de revue... 12.05 De burgemeester is jarig. NOS: 12.56 Mededelingen voor land en tuin bouw. 13.08 AVRO's Radiojour naal (ca. 13.30 Financieel economi sche informatie.) 14.05 Koperen Ko en Nikkelen Netis. KRO: 16.05 Echo-Magazine Radio 2 voor 18 uur NOS: Elk heel uur nieuws NCRV: 7.03 Het levende woord. 7.10 Van daag.... donderdag. 8.03 Hier en Nu. 8.54 Ontmoeting. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10.03 Plein publiek. 11.30 De tami- lieshow. 12.40 Middagpauzedienst. 13.03 Hier en nu. 13.20 De lopende band 14.03 Mixer. 15.03 NCRV coupe soleil. VOO: 17.03 Holland se hits Radio 3 voor 18 uur NOS: Elk heel uur nieuws TROS. 7.03 De havermoutshow. 9.03 Tros gouden uren. 12.03 Vijftig Pop of r 18 uur Nws 7 02 Och- 00 Nws 9 00 Ve ronica's meesterwerken 10.30 Mu ziek voor miljoenen. 12.00 Veroni ca's meesterwerken. Brabants Or kest o.l.v. Gerard Oskamp rn.m.v Kristin Mercher, piano. 13.00 Nws. 13.02 Nederland Muziekland Klas siek: Jos Zwaanenburg, altfluitist. EO: 14.00 Metronomium in Kon- sert. 15.30 Zeggen en schrijven. VPRO: 16.00 De beweging; Mu- ziekactualiteit; 16.15 Concert; Het reizend muziekgezelschap; 17.00 Audiobox; 17.15 Het Portret; De li- Radio 5 voor 18 uur NOS: 6 30-6.49 Scheepvaart- en marktberichten en uitgebreid weer bericht. 9.00 Nws 9.02 NOS Spor tief 9 25 Waterstanden RVU: 9 30 De nieuwe tijd. KRO 10.00 Kieke boe. 10.15 De zonnebloem 10.55 Boekenwijsheid. 11.00 De 50+ se niorenshow NOS: 12.00 Nws. KRO: 12.05 Kruispunt. 12 25 Vertel me wat. 12 30 Da Capo 12 53 In gesprek met de bisschop. NOS: 13.00 Nws KRO: 13.10 Echo bui tenland. 13.30 De Derde Wereld. 14 00 O kwadraat 14.20 Zin in mu ziek op "5". 14 40 Maria, een beeld van een vrouw. 15.00 Het dossier. NOS; 16.00 Zo kan het ook. 16.30 Emslandlager. 17.00 Frontaal. KRO: 17 25 Marktberichten 17 30 Scheepspraat. INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID; 17.35 Post bus 51. NOS: 17.55 Mededelingen en schippersberichten RADIO WEST 7.15-8.00 ochtendmagazine, met nieuws, aktualiteiten. weers- berichten en verkeersinformatie 12.00-13.00 Lunch-uur. met nwsoverzicht, progr.aank ser- vicerubr., weerber., verkeersmf.. land- en tuinbouwinf.. de kwis Hebbes en de voorstelling van de rie met Jean Oiat, Souad Amidou, Danièle Delorme Afl. 3 21.55 Coup de film, filmrubriek 22.15 Cargo de nuit, cultureel r gazine presentatie: Jean Louis Sbille 22.55 Laatste journaal 23.25 Le coeur et l'esprit. uitzen- Katt 23.35 Einde 16.15 Die Spielbude, kinderpro gramma met Mario Stephan 17.15Tagesschau 17.25 Nur keine Hemmungen WDR 18.26 Tagesschau 18.30 Hier und heute, actualiteiten 18.52 Reich und arm.) 19.58 Programma-overzicht 20.00 (TT) Tagesschau 20.10 AR D-Sport Extra 22.00 lm Brennpunkt 22.30 Tagesthemen. actualiteiten 23.00 Showgeschichten. talk show. 23.45 Tagesschau 23.50 Nachtgedanken beschou wingen van Hans Joachim Ku- kenkampff 23.55 Einde DONDERDAG 09.10 Die Sendung mit der Maus 09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf 10.00 Tagesschau und Tagesthe- 10.23 ARD-Sport extra 11.50 Umschau 12.10 Studio 1 12.55 Persoverzicht 13.00 Tagesschau 13.15 Einde 15.00 (S) Teletekstoverzicht 15.20 Tagesschau 15.30 Spass beiseite - Herbert kommt! Serie 15.55 Heute 15.58 Wie die Ewoks die Thula- Hexe überlisten, tekenfilmserie 16.25 Löwenzahn, serie met Peter Lustig. Afl.: Peter tanzt auf dem Vulkan 16.55 Heute. Aansl: Aus den Lén- dern, regionaal overzicht 17.10 (S) Tele-lllustrierte, sport. 18.15 Lotto-trekking 18.20 Einde 18.54 Lottotrekking 18.58 Programma-overzicht 19.00 Heute 19.30 (S) Doppelpunkt-Szene, muziekprogramma met the Christians, een portret van Geor ge Michael en een reportage over de videoclipcultuur. 20.15 Studio 1, sportprogramma gepresenteerd door Bodo Hauser 21.00 Der Denver-Clan (Dynasty) Amerikaanse serie 21.45 Heute-journal 22.10 Kontext: Alle Tage ist nur Sonntag? Documentaire over he stilleggen van een bedrijf en flexi bele werktijden 22.40 Aus Hollywood: die 60. Os- car-Verleihung. 23.55 Heute DONDERDAG 09.45 Ochtendprogramma Duitsland 1. 13.30 ZDF-info Arbeit unc (herh.) 13.30 E.nde 14.40 (S) Teletekst-overzicht 15.00 Programma-overzicht 15.05 Tim und Co. kinderserie 15.30 lm Reich der wilden Tiere, natuurserie. Vandaag: De wilde honden van Serengeti I Beruf. 17.35 Teletekstoverzicht 18.00Telekolleg II: cursus natuur kunde. Les 3 18.30 Sesamstraat 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal magazine met sport en nieuws 19.40 Raamprogramma van de re gionale studio's 20.00 M.ttwochs urn 8 21.30 West 3 Aktuell 21.45 Eff-Eff: Freizeit und Fittness, Zeit die bleibt, Oost-Duitse documentaire van 07.55 Wer rastet, der rostet, gym nastiek. Les.7 08.10 Schooltelevisie, met om: 09.10 uur Het programma met de 16.15 üfeline 16.25 Bellamy's seaside safari, 5- delige serie over het leven op en in het strand. Afl.3: Birds of the 16.50 Children's BBC: met Andy Crane: Bananaman 17.00 Pie in the Sky 17.10 Laurel en Hardy, tekenfilm 17.15 Yogi's, treasure hunt, teken film de BBC-programma's vinden 18.00 Newsround, jeugdjournaal 18.10 Running scared, 6-delige politieserie. Met: Julia Millbank, Amarjit Dhillon, Fred Bryant e.a. 18.35 Neighbours, Australische serie met Francis Bell. Dasha Blahova, David Clencie e.a 19.00 Journaal en weerbericht 19.35 London plus, regionaal nieuwsmagazine 20.00 Wogan. talkshow met Terry Wogan 20.35 The clothes show, mode- magazine. Presentatie: Selina Scott, Jeff Banks en Caryn Fran- 21.00 Dallas, Amerikaanse serie met Barbara Bel Geddes, Victo ria Principal en Linda Gray 21.50 Points of view, kijkersreac- 22.00 Journaal 22.24 Regionaal nieuws en weer bericht 22.30 O.E.D. documentaire-serie. Vandaag: It's not easy being a dolphin, documentaire over rek- lame-psychologie 23.00 Black and white, sociolo gisch programma over de slechte verhoudingen tussen blanken en kleurlingen 23.30 Sportsnight, met o.a, sa menvatting halve finale FA-Cup en boksen 01.00 Weerbericht 01.05 Einde DONDERDAG 07.55 Weerbericht weerbericht 08.00 Breakfast time. ontbijttelevi- 09.55 Regionaal i bericht 10.00 Nieuws e Aansl.: Open fi weerbericht. 10.20 Kilroy, talkshow 11.00 Nieuws en weerbericht 11.25 Children's BBC met Play School 11.50 Gran 11.55 Five to eleven 12.00 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Open air 13.00 Regionaal nieuws en weer bericht. Aansl. Daytime live, lunchmagazine 13.55 Regionaal nieuws en weer bericht 14.00 Journaal en weerbericht 14.30 Neighbours, serie 14.50 All well and good. 8-delige informatieve serie over gezond heid en fitness. Afl. 2 15.50 Nieuws en weerbericht. Aansl.: Paardenraces te Ascot 16.50 Nieuws en weerbericht 16.53 Regionaal nieuws en weer bericht 17.00 King Olav banquet special 17.30 Junior darts 18.05 My Music. Muzikaal spelpro- gramma 18.30 Film '88 19.00 The treasure ot Monte Christo, Engelse speelfilm uit 1960 van Robert S. Baker. Met: Rory Calhoun. John Gregson, Patricia Bredin e.a 20.30 Cartoon two: A Greek trage dy. Tekenfilm 20.40 The Rock 'n Roll Years, mu ziekprogramma. Vandaag: 1968 21.10 Wideworld: More from the musical mariner 22.00 M.A.S.H. Amerikaanse serie met Alan Alda, Loretta Switt e.a. Afl.: Lt. Radar O'Reilly 22.25 Sophia and Constance, 6- delige serie naar The old wives tale van Arnold Bennett. Met: Me lissa Greenwood. Kathy Behean en Helen Cherry. Afl.1 23.15 Bookmark special 23.45 Newsnight, actualiteitenma- DONDERDAG 07.55 Open University 08.20 Einde 10.00 Teletekst 14.20 King Rollo 14.25 What's inside 14.35 Bugs Bunny, tekenlilm 14.45 King of the Rocket Men, 12- delige serie 15.00 Nieuwsoverzicht en weerbe richt. Aansl.: The Bröntes lived here 15.20 Stirring stuf Sky Channel 16.00 Pop Formule 17.00 The DJ Kat Show 18.00 The Monkees 18.301 Dream of Jeannie 18.57 The Uniroyal Weather report 19.00 Three's Company 19.30 Time Tunnel 20.30 A Country Practice 21.27 The Uniroyal Weather Re port 21.30 Borsalino Co 23.25 Ford Snow report 23.30 International Motor Sports 01.00 Africa 02.00 Antonio Saura 03.00 Closedown DONDERDAG ning I 07.30 The DJ Kat Wake-Up Club 07.35 The DJ Kat Show 08.35 Dennis 09.05 Countdown 10.05 Headline 11.05 UK Top 40 12.05 Pop Formule 13.05 Another World 14.00 Ask dr. Ruth 14.30 Roving Report 15.00 Jayce and thi Warriors 15.30 She-Ra Superchannel 16.30 Supertime 17.30 Formula One 18.30 Wanted Dead or Alive 19.00 Capitol 19.25 Weerbericht 19.30 Zo leeft de ijsbeer 20.00 Live at City Hall 20.30 Talort 22.00 Super Channel nieuws 22.15 Super Channel nieuws 22.30 Weerbericht 22.35 Super Sport 23.35 Voetbaluitslagen 23.40 Kolchak 00.40 Formula One 01.40 The Rock of Europe 02.40 Einde DONDERDAG 07.00 Supertime 08.00 Nino Firetto Totally Live 09.00 Sons and Daughters 09.25 Tuinen en landschappen in Engeland 09.55 Yogalessen 10.05 In gedachten 10.15 Gitaarles 10.30 Exotische specernen 11.00 Jim'll Fix it 11.30 De wonderlijke wereld der 12.00 Olie, macht en rijkdom 13.00 Capitol 13.25 Weerbericht 13.30 Sons and Daughters 14.00 Sterren Privé 14.25 Weerbericht 14.30 Rockin' in the UK 15.30 Nino Firetto Totally Live 16.05 Carabine FM 16.30 Jazz a Montreux 17.00 La Course Autour du Monde 18.00 Récréation 18.40 Des Chiffres et des Lettres 18.55 Flash Info 19.00 Mon Oeil 19.55 Carabine FM 20.25 Temps Present 21.25 Jazz a Montreux 22.00 Journal Telévisé 22.30 Continent Francophone 23.30 Fin de programme ma t/m vr 23.00-18.00 nieuws uitzending. za en zo 01.00-18.00 nieuwsuitzending. Uitzendge bied: Leiden. Katwijk, Leider dorp. Oegstgeest. Rijnsburg. Dr. Moweli Edelman, de overlevenden van het Joodse opperbe- (foto GPD)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 27