Schoolgeld via deurwaarder afgedwongen Beurskrach leidt tot nieuwe bezuinigingen Dierenorgariisaties slepen Nijmegenaar voor rechter 'Ouderen op grote schaal mishandeld' Geen schot in regeling voor weduwnaars Bewijs in seks-zaak moeilijk te leveren ZATERDAG 30 JANUARI 1988 BINNENLAND PAGINA 3 DEN HAAG (GPD) Ouders van scholieren in het voort gezet onderwijs die nog geen 1030 gulden lesgeld hebben betaald krijgen binnen afzienbare tijd bezoek van de deur waarder. Vanaf maandag -1 februari - gaan in de grote ge meenten de opdrachten om het geld te innen naar de deur waarder. De gevolgen voor de leerlingen zijn. beperkt: zij worden nog niet onmiddellijk van school verwijderd. Volgens de laatste tellingen zijn er in Amsterdam 300 kinderen van wie het lesgeld nog niet volledig is betaald. Het geld kon hier in drie termijnen worden voldaan. Slechts enkele tientallen ouders hebben helemaal niets betaald. In de mees te gevallen is wel de eerste termijn voldaan en velen hebben ook de tweede betaald. De meeste ouders zijn bij het be talen van de derde termijn in ge breke gebleven. De gemeente stelt minister Deetman hier verant woordelijk voor. "Hij heeft dat op geroepen door te zeggen dat het met het verwijderen van leerlingen niet zo'n vaart zou lopen", aldus de woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Aanvankelijk moest de 1030 gulden al op 1 december van het vorig jaar betaald zijn. De gemeente Den Haag moet nog van meer dan 80 ouders geld ontvan gen. Afgelopen donderdag heeft Den Haag de ouders die nog niet aan hun verplichtingen voldaan hebben, een brief gestuurd met de laatste waarschuwing. Leerlingen voor wie maandag niet het hele bedrag voldaan is, worden nog niet van de openbare scholen verwijderd. In Den Haag worden ze wel uitgeschreven en wie uitgeschreven is, kan geen exa men meer doen. Onmiddellijke ge volgen heeft dat nog niet voor zo'n leerling, maar het zet wel de ouders onder druk. "Het gaat ons meer om het belang van het kind, dan om het geld", aldus de woordvoerder. Hij wijst erop dat ouders van leer lingen die uitgeschreven worden nog niet van alles af zijn: de reke ning moet toch volledig voldaan worden. Reducties omdat een leer ling maar een deel van het jaar on derwijs genoten heeft, bestaan niet. In Utrecht is voor honderd leer lingen nog niet het volledige be drag voldaan. Voor een onbekend aantal leerlingen is een betalingsre geling getroffen. Maandag volgt nog overleg met de scholen. Het ge meentebestuur gaat ervan uit dat veel mensen op het laatste nipper tje nog over de brug komen. In het bijzonder onderwijs ligt het niet anders. Volgens C. Geuze van protestants christelijke bestu- renraad heeft bijna elke school wel één tot vijf leerlingen voor wie het lesgeld nog niet volledig betaald is. Zij worden van school verwijderd en de deurwaarder wordt ingescha keld. Maar dat wordt van geval ge val bekeken. ARNHEM (GPD) - Acht dierenbe schermingsorganisaties hebben in een kort geding voor de Arnhemse rechtbank geëist dat een 28-jarige Nijmegenaar stopt met het verko pen van kaarten, stickers en ander materiaal in het kader van de actie groep Dierenleed. Dit op straffe van een dwangsom van 500 gulden Bankoverval De politie in Amsterdam heeft twee mannen aangehouden, die worden verdacht van een gewa pende roofoverval afgelopen maandag op een filiaal van de Vere nigde Spaarbank in Amsterdam Zuid-Oost. De politie kwam het tweetal op het spoor door een brief je dat werd gevonden in een kle dingstuk dat de overvallers hadden achtergelaten in de buurt van hun - gestolen - vluchtauto. Ook getui gen hebben het tweetal herkend als de daders. Ouderen Bewoners van bejaardenoorden krijgen vanaf 1 februari meer va kantiegeld maar minder zak- en kleedgeld. Over het hele jaar gere kend krijgen ze een paar tientjes meer. ,Het zak- en kleedgeld per maand wordt voor alleenstaanden met 3,50 gulden verlaagd tot 253,70 gulden en voor echtparen met 4,40 gulden tot 437,70 gulden. Het va kantiegeld gaat per maand omhoog voor alleenstaanden met 6,12 gul den naar 62,64 gulden en voor echt paren met 8,74 gulden tot 89,48 gul den. Water in metro In Rotterdam hebben gisteren in de ochtendspits tussen het Cen traal Station en het metrostation Leuvehaven gedurende enige uren geen metrotreinen gereden, omdat er in een van tussenliggende sta tions een laagje water stond. Deze wateroverlast was het gevolg van een gesprongen waterleidingbuis. Het niet rijden van de metro plaats te heel wat vaste rezigers voor pro blemen. Dodelijk schot Een 22-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot vijfjaar gevange nisstraf omdat hij vorig jaar tijdens carnaval een 21-jarige plaatsgenoot heeft doodgeschoten met een om gebouwde luchtbuks. Waarom de man zijn plaatsgenoot doodschoot werd tijdens de behandeling van de zaak niet duidelijk. Hij kende het slachtoffer niet en heeft geen woord met hem gewisseld voor hij hem op korte afstand door het hoofd schoot. Brand Een brand in het bedrijf Vezel pers in Vroomshoop heeft gisteren voor miljoenen gulden schade aan gericht. Een woordvoerder van het bedrijf betwijfelde of de produktie nog zal worden hervat. Vezelpers verwerkt afvalhout tot vezels. De brand is volgens de brandweer waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een stofexplosie in een afval- silo bij de produktiehal. DEN HAAG - Mishandeling van ouderen komt veel meer voor dan iedereen denkt. Maar er wordt niet over gepraat, ouderen hangen de vuile was niet buiten. Ze onder gaan de geestelijke en lichamelijke wreedheden van hun kinderen of kleinkinderen. door Weert Schenk Dit zegt geriatrisch specialist dr. H. Akkerman uit Dieren. Uit zijn eigen praktijk en door zijn contac ten met ouderenbonden en direc ties van verzorgingstehuizen weet hij dat op grote schaal ouderen op allerlei manieren worden gekweld. Hij houdt daarover regelmatig le zingen. Akkerman vindt het prima dat minister Brinkman (WVC) gaat be kijken of er aanleiding is voor een onderzoek naar het voorkomen van geweld tegen ouderen. De me dicus vreest echter dat een onder zoek weinig uithaalt. "Het is goed om het probleem te signaleren. Maar verder verwacht ik er niets van. Slechts een klein topje van de ijsberg komt boven water". Veel van de terreur tegen oude ren blijft gecamoufleerd. Akker- man: "Is iemand die onder de blau we plekken zit, uitgegleden of neergeslagen? Je krijgt meestal geen duidelijkheid. Meestal wordt het geweld zo gebruikt dat er geen sporen zijn. Maar je merkt het aan andere dingen, bijvoorbeeld wan neer de moeder vertelt dat ze haar kinderen niet meer wil zien". Hij trekt vergelijkingen met kin- der- en vrouwenmishandeling. "Zoiets groeit in een gezin. Mensen nemen geen kind om het te kunnen slaan en schoppen. Bij mishande ling spelen andere factoren een rol, zoals werkloosheid. Een gefrus treerd persoon kan zich enorm gaan ergeren aan een huilend kind. Dat gaat zo door en leidt tot mis handeling". Akkerman zegt dat het er zo langzamerhand op lijkt dat in elk gezin iets aan de hand is. "Hoeveel gezinnen zijn gelukkig? Als in elk huis waar zich iets vervelends af speelt een lichtje gaat branden, kunnen we de straatverlichting af schaffen". Een kind dat mishandeld wordt, kan daarover vaak niet praten, zegt de geriater. Een mishandelde vrouw zwijgt, maar spreekt in veel gevallen later wel. "De oudjes zwij gen. Net als kinderen, kunnen ze ook moeilijk weglopen voor het ge weld. Het is een heel complexe zaak". Ook in het buitenland is heel weinig bekend over mishandeling van ouderen. Alleen in Noorwegen en Zweden is wat oppervlakkig on derzoek gedaan. Dat is voor de Raad van Europa aanleiding ge weest aandacht voor het probleem te vragen. Op aandrang van het WD-kamerlid Erica Terpstra zal minister Brinkman (WVC) bekij- per kaart. De opbrengst wordt na melijk geheel niet besteed aan de bestrijding van dierenleed, maar verdwijnt in de zak van de Nijme genaar. De man is voor zijn activiteiten door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelij ke gevangenisstraf van zes maan den en een geldboete van 10.000 gulden wegens het plegen van op lichting, maar is tegen dat vonnis in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. In afwachting van de behan deling daarvan gaat de man ge woon door met de verkoop van de kaarten. De betrokken organisaties, waar onder de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en de Anti-Vivisectiestichting, stellen dat zij door de activiteiten van de Nijmegenaar hun goodwill bij het publiek verspelen en inkomsten mislopen. De man verkoopt al zo'n tien jaar kaarten met afbeeldingen en op schriften die gericht zijn tegen de vivisectie op dieren. De opbrengst - f 4,95 per kaart - wordt verdeeld tussen hem en zijn medewerkers. De Nijmegenaar geeft toe dat zijn activiteiten een commerciële opzet hebben, maar stelt dat de kopers dat ook duidelijk weten. De kaar ten worden door de kopers aan hem teruggestuurd en vervolgens - aldus de Nijmegenaar - doorgezon den aan politieke partijen en minis teries. De raadsman van de dieren beschermers, mr. J. Nuijten, be strijdt dat. Volgens hem zijn door de politie in de woning van de man duizenden niet doorgestuurde kaarten aangetroffen. Rechtbankpresident mr. A. Pos wijst op 8 februari vonnis. VL1SSINGEN (ANP) - Aanstaande maandag, 1 februari, is het 35 jaar geleden dat Zuidwest-Nederland getrof fen werd door de watersnoodramp. Deze gebeurtenis wordt in de provincie Zeeland op zeer sobere wijze herdacht: de zondag ervoor zullen in veel kerken in Zeeland de bij de watersnood omgekomen slachtoffers met gebeden wor den herdacht. De ramp kostte aan 1835 mensen het leven, de zee overspoelde 141.000 hectare land en 49.000 huizen kwamen onder water te staan. Rond de 110.000 mensen moesten destijds geëvacueerd worden. De foto toont een boerenfamilie die op het dak van de boerderij is gevlucht en de aandacht van het overtrekkende vliegtuig trekken door te zwaaien met de Nederlandse vlag. <f0to and DEN HAAG (ANP) - Staatssecreta ris De Graafjsociale zaken) is nog niet veel opgeschoten met een tus sentijdse regeling voor weduw naars met jonge kinderen. Hij had op aandrang van de Tweede Kamer aan de Emancipatieraad (ER) en de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd aan te geven hoe zo'n re geling, een verzorgingsuitkering voor buitenshuis werkende we duwnaars met kinderen onder de twaalf jaar, eruit zou moeten zien. De door hem voorgestelde regeling valt echter bij deze raden niet in goede aarde. De Graaf heeft gisteren de Twee de Kamer op de hoogte gesteld. Volgens een woordvoerder wacht de bewindsman nu af wat het par lement verder wil. Bij de behande ling van de begroting van zijn mi nisterie in november 1987 oefende de hele Kamer druk op De Graaf uit om zo snel mogelijk iets voor deze groep weduwnaars te doen omdat zij buiten elke regeling val len. De staatssecretaris voelde wei nig voor een tussentijdse regeling, omdat de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) in zijn geheel wordt herzien. Een tijdelijke voor ziening op één onderdeel zou dat geheel doorkruisen, zo meende hij. De algehele herziening is echter niet vóór 1990 rond. Tenslotte zeg de De Graaf toe toch tussentijds advies te vragen. Hij stelde een uit kering voor van 10 procent van het minimumloon per maand aan we duwnaars die een baan buitenshuis combineren met de verzorging van kinderen onder de twaalf. Een deel van de SER staat achter een CNV-voorstel om werkende en Geen uniformdienst op Schiphol SCHIPHOL (ANP) - Er komt geen speciale uniformdienst van de rijkspo litie op Schiphol. De animo voor deze dienst is uiterst gering, aldus de se cretaris van de Algemene Christelijke Politiebond ACP. De uniform dienst had de beveiligingstaken van de rijkspolitie op Schiphol moeten overnemen van de tijdelijk daarvoor op de luchthaven aangestelde rijks politiemensen uit verschillende korpsen. De politiebonden wilden af van deze detacheringen. In 1986 stemde mi nister Korthals Altes (justitie) in met de vervanging van de gedetacheer- den door een uniformdienst. De ACP wijt de geringe belangstelling voor een deel aan het feit dat lange tijd onduidelijk was wat de bevoegdheden van de uniformdienst zouden worden. DEN HAAG Zelden werden de feitelijke beperkingen van de vaderlandse politiek zo scherp aangetoond als op 19 oktober 1987. Die dag kelderden de aan delenkoersen op Wallstreet, en even later begon de Amerikaan se dollar aan een vrije val. Alle economische prognoses werden in één klap achterhaald. Anderhalve week voorafgaand aan de koersval woedde in de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen nog de strijd om tienden van procenten: voorko men moest worden dat mensen met een minimaal inkomen er op achteruit zouden gaan. Inmid dels blijkt dat de koopkracht van de gemiddelde consument door de lage dollar dit jaar met onge veer 1 procent toeneemt: buiten landse produkten en benzine zijn immers flink goedkoper gewor den. door Henri Kruithof en Peter de Vries Nu de tuimeling van de dollar tot staan is gebracht, blijkt dat het kabinet in een lastig econo misch en politiek parket is gema noeuvreerd. De inkomsten van de staat zijn door de goedkope dollar zodanig in elkaar gezakt dat nieuwe bezuinigingen onont koombaar zijn geworden. En op nieuw zal het er dan om gaan die bezuinigingen zo te kiezen dat de lagere inkomens er niet of zo wei nig mogelijk op achteruit gaan. Een schoolvoorbeeld van de vicieuze cirkel. De rekening die in de bespre kingen op tafel ligt bedraagt een slordige acht miljard gulden tot 1990. Dat bedrag is een optelsom van uitgaven aan de Europese Gemeenschap, tegenvallende belastinginkomsten, een stijging van de uitgaven aan werkloos heid, arbeidsongeschiktheid en ziekte en nog een keur aan klei nere posten. Tweede belangrijk econo misch feit uit de nota die het ka binet gepresenteerd krijgt is dat de werkloosheid in 1990 op 600.000 in plaats van 500.000 uit komt. Berekeningen wijzen uit dat de stagnatie van de herverde ling van werk 'schuldig' is aan 5000 extra werklozen; de wat ho ger uitvallende looneisen van de vakbonden kosten nog eens ette lijke duizenden banen. De val van de dollar gooit, direct of indi rect, het meeste roet in het eten: maar liefst 85 procent van de te genvallende ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt er door veroorzaakt. Topambtenaren hebben het kabinet geadviseerd voor onge veer 6,5 miljard gulden te bezui nigen op de departementen en de sociale fondsen, om zo de erg ste klap op te vangen. Heel voor zichtig zal de komende weken uitgestippeld worden in welke richting die bezuinigingen ge zocht moeten worden. In maart wordt het huiswerk verzameld dat de departementen hebben gemaakt, en vallen de eerste gro ve besluiten. Er is weinig fantasie voor no dig om te voorspellen dat de tien tallen subsidieregelingen voor burgers en bedrijven de komen de weken allemaal één voor één tegen het licht gehouden zullen worden. Er wordt via die subsi dies jaarlijks 40 miljard gulden rondgedeeld. Dat is een kwart van de rijksbegroting en tien procent van wat we met z'n allen verdienen. Vooral de WD en mi nister Ruding hebben een diep gewortelde ideologsche afkeer van die "subsidiestaat". Hun re denering is dat aan een zo vol ge laden boom enkele miljarden best gemist kunnen worden. Wie echter het lijstje van subsi dies langsloopt, ziet de bezwaren direct. Bij de studiefinanciering, goed voor 3,5 miljard per jaar, kan niet veel gehaald worden zonder dat de koopkracht van ouders en studenten er onder lijdt. In de individuele huursub sidie (kosten nu 1,7 miljard) is de afgelopen jaren al flink gesnoeid. De steun aan premie A tot en met Z woningen (6,7 miljard) wordt door de VVD gekoesterd. Boven dien leveren ingrepen daarin pas op de hele lange termijn geld op. Bezuinigingen op het openbaar vervoer, waar nu 3,7 miljard per jaar ingepompt wordt, kunnen tot langere files leiden; de EG (5,9 miljard) wordt eerder duur der dan goedkoper. Bezuinigin gen op de investeringssubsidie wir (5,9 miljard) liggen de WD zwaar op de maag. Wanneer op verschillende plaatsen een beetje bezuinigd wordt, zijn er altijd burgers die de volle mep krijgen omdat ze van allerlei regelingen afhanke lijk zijn. Bij de algemene be schouwingen vorig najaar tracht te het CDA die optelsom van pla gen te verzachten. Dat kostte het nodige, terwijl het resultaat door de beurskrach werd achterhaald. Te vrezen valt dat daaruit maar weinig politieke lessen getrok ken zijn. Het is niet te verkopen dat groepen burgers, hoe klein ook, hun inkomen zullen zien da len, ook al gaat het maar om en kele guldens. Het CDA, dat toch al moeite heeft het sociale ge zicht enigszins op te poetsen, zal zich niet kunnen veroorloven de WD op dit punt al teveel tege moet te komen. En voor de oppo sitie blijft het gemakkelijk: die hoeven de bezuinigingen niet te bedenken, maar alleen af te keu ken hoe de zaak er voor staat in Ne derland. Zij heeft Brinkman ge vraagd om bij wijze van experi ment vertrouwensartsen die zich met kindermishandeling bezig houden ook te belasten met de sig nalering van geweldpleging jegens ouderen. De bewindsman heeft daarop afwijzend gereageerd. Brinkmans woordvoerder vraagt zich af of hier een taak voor de overheid is weggelegd. "Ouderen hebben in principe de mogelijk heid om iets tegen het geestelijk of lichamelijk geweld te doen. Ze kunnen daarover praten met bij voorbeeld hun huisarts. Maar ze willen niet of ze durven niet. Dan helpt een vertrouwensarts ook niet". Over de opzet van het onderzoek is nog niets bekend, zegt de WVC- woordvoerder. Eerst zullen instel lingen en organisaties op het ter rein van ouderenbeleid worden be naderd met verzoeken om informa tie. Aan de hand van de antwoor den zal pas worden beslist of er een onderzoek komt en hoe breed dat moet zijn. De woordvoerder laat al doorschemeren weinig hoop te hebben dat een onderzoek veel zal opleveren. "Het is heel moeilijk grip op de materie te krijgen. Er ge beurt een hoop, maar krijgt het maar boven tafel". St. Maarten krabbelt terug WILLEMSTAD (GPD) - Het ei land St. Maarten wil niet onafhan kelijk worden, maar wel de staat kundige verhouding met Curacao en de overige Antilliaanse eilanden wijzigen. Dit is gisteren in een com missievergadering van de eilands raad besproken. Volgens de Demo cratische Partij van politiek leider Claude Wathey kan St. Maarten zich niet ontplooien in de huidige verhouding met de andere eilan den. Bij de commissievergadering bleek ook dat de Democratische Partij geen enkele verantwoorde lijkheid op zich wil nemen voor de kleinere eilanden Saba en St. Eu- statius. Sinds politiek leider Claude Wathey van St. Maarten zich begin januari als een voorstander van on afhankelijkheid binnen één jaar profileerde, zijn op het eiland ster ke anti-Curacaogevoelens naar vo ren gekomen. De bevolking wil echter zijn Nederlands paspoort niet verliezen in het avontuur van de onafhankelijkheid. niet-werkende weduwnaars met kinderen tot 18 jaar een uitkering te geven. Dat gaat De Graaf te ver, hij wil de leeftijdsgrens van de kin deren beperken tot 12 jaar. De leef tijdsgrens zou dan later weer terug moeten worden gedraaid. Boven dien geeft het CNV niet aan waar van de maatregel (kosten 22 mil joen gulden) betaald moet worden, zo stelt hij. Volgens de SER zijn de kosten echter zo laag dat ze wel uit het AWW-fonds betaald kunnen worden, zonder dat de premie dit jaar omhoog hoeft. AMSTERDAM (GPD) - "Een pure wanhoopsdaad", noemt de Am sterdamse advocaat Henk Kersting het optreden van zijn cliënt R., die de directrice van de school van zijn dochtertje wegens vermeende seksspelletjes met leerlingen heeft afgeranseld. De 58-jarige man zit op verdenking van mishandeling en vrijheidsberoving al bijna een maand opgesloten in de Bijlmerba jes. De raadkamer van de Amster damse rechtbank verlengde giste ren het voorarrest met opnieuw 30 dagen. R. ging op 19 december van het vorig jaar naar de flat van de direc trice, die volgens een verklaring van zijn negenjarig dochtertje Maureen heeft meegedaan aan seksspelletjes tussen onderwijzers en kinderen van de basisschool De Biënkorf in Amsterdam-Noord. De directrice werd door R. met een knuppel in elkaar geslagen en ver volgens in een bestelauto meege nomen. Daar legde zij onder dwang een gedeeltelijke bekentenis af. Maureen was begin 1985, toen zes jaar oud, thuisgekomen met het verhaal dat zij met drie andere kin deren van haar school, twee meis jes en een jongen, in een seksclubje zat. Het clubje werd geleid door de werkloze leerkracht Van de P., die tijdelijk aan de school verbonden was. Ook directrice Tineke, klasse juf Marjon en bijlesjuf Els namen volgens Maureen aan de spelletjes deel. Er zou ook nog een onbeken de man van ongeveer 55 jaar oud met grijs golvend haar bij betrok ken zijn geweest. Volgens Maureen heeft Van de P. geslachtsgemeenschap met haar gehad. Ook moesten de kinderen toezien hoe Van de P. met directri ce Tineke vrijde. Maureen zegt dat ze is vastgebonden, waarna een an der met haar vagina zat te spelen. Ze kreeg een vloeistof ingespoten waardoor zij duizelig werd. Van de spelletjes werden foto's gemaakt, waarbij de kinderen een pruik moesten dragen. De vader van Maureen schakelde de Raad voor de Kinderbescher ming in, die volgens hem geen be hoorlijk onderzoek heeft gedaan naar de ontucht op De Biënkorf. Om die reden probeerde de man de directrice een verklaring te laten afleggen. Volgens advocaat Ker sting is dat gesprek op band opge nomen en inmiddels door de poli tie afgeluisterd. De verklaring is overigens weinig waard, omdat de ze onder dwang werd afgelegd. De directrice is nog steeds met ziekte verlof thuis. In de verklaring zegt de directri ce dat Van de P. de initiatiefnemer van de orgies was. Hij deed dat uit rancune, omdat hij geen vaste aan stelling kreeg. Van de P. was een keer op heterdaad betrapt en dreig de alles openbaar te maken, als de directrice haar mond zou open doen. Dat zou de school dan geen goed doen. In de verklaring spreekt ze tegen daadwerkelijk aan de seksspelletjes te hebben meege daan. De Amsterdamse politie is in middels begonnen met een onder zoek naar de beweringen van Maureen. Sinds eind december is, volgens woordvoerder Klaas Wil ting, een groot aantal getuigen ge hoord, maar arrestaties zijn nog niet verricht. Het is volgens Wilting nog onduidelijk wanneer het on derzoek kan worden afgerond. "Het leveren van bewijs is even moeilijk als het bewijzen van on schuld". De Raad voor de Kinderbescher ming in Amsterdam gaat opnieuw bekijken wat er precies is gebeurd. Plaatsvervangend directeur Van Asselt ontkent dat het eerste on derzoek niet nauwkeurig uitge voerd zou zijn, zoals de vader van Maureen beweert. "We hebben in oktober van het vorig jaar onder zoek gedaan naar aanleiding van de anonieme klacht dat Maureen thuis niet behoorlijk zou worden verzorgd. We hebben gesproken met de ouders, die onder meer ver telden dat met Maureen ontucht zou zijn gepleegd en dat de school leiding corrupt zou zijn. Ik beweer niet dat er geen ontucht is ge pleegd; we zijn dat alleen niet te gengekomen", aldus Van Asselt "Het verhaal van de vader hoorden we vandaag pas voor het eerst. Er is nu een gedetailleerd proces-ver baal opgemaakt, genoeg reden voor ons om een nieuw onderzoek te doen". Advocaat Kersting heeft in een brief aan de Directie Kinderbe scherming van het ministerie van justitie gevraagd de directeur en de maatschappelijk werkster van hun functie te ontheffen. Volgens Ker sting hebben beiden gefaald. Ook heeft hij een brief aan het schoolbe stuur van De Biënkorf gezonden met het verzoek de verdachte di rectrice Tineke, klassejuf Marjon en bijlesjuf Els hangende het on derzoek te schorsen. Twaalf jaar geëist voor moord op man AMSTERDAM (ANP) - De officier van justitie, mr. A. Broek-Blaau- boer, heeft gisteren voor de Am sterdamse rechtbank twaalf jaar cel geëist tegen drie Sikhs wegens het vermoorden van de 29-jarige Rajinder Singh. Met Indische kar- panzwaarden werd de man afge maakt en vervolgens van een fiat in Amsterdam afgegooid. Ook de 35- jarige broer van Rajinder kwam om het leven. H(j sprong van het zelfde balkon of werd daarvan af geduwd. LUTTELGEEST (ANP) - De Alkmaarse advocaat mr. Van Driel heeft het initiatief genomen om politieke vluchtelingen in een opvangcentrum in Luttelgeest juridisch advies te geven over hun rechten en plichten. Hij doet dat in de 'Jusbus', een tot kantoor omgebouwd kampeerbusje. Op de foto vult Van Driel met de hulp van een tolk (midden) de vragenlijst in voor een vluchteling. De bedoeling is om in de toekomst ook de andere centra in het land te bezoeken, maar voorlopig blijft het noodgedwongen bij Luttel geest. Van Driel is afhankelijk van particuliere donaties en medewerking van andere gespecialiseerde advocaten. DE JUSBUS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 3