Groei Schiphol niet ten koste van bollengrond Luchthaven vooral voor Alphen voordelig Kruisbessen Iets meer armslag voor proeftuin in Rijnsburg Twee nieuwe basisscholen in Voorhout ZATERDAG 16 JAN. Leiden jazz-marW, tot 17.00 uur in het Waaggebouw. optreden van de Engelse band n Bob Kerr bij Jazz for the Kidds, het vlooienmarkt in de Groenoord- hallen tot 16.00 uur. Key Town J$zz Festival in de Stadsgehoorzaal met tal van orkes ten en solisten uit binnen- en bui tenland, van 20.00 tot 03.30 uur. optreden van 'Prittie Prittie' om >0 uur in café De Twee Spie- Is; van de Indiana Seven om 21.30 uur in The Duke en Hot Hou se om 21.00 uur in De Waag. film: The Cotton Club', aanvang 21.15 uur in het LVC aan de Bree- kaart- en sjoelavond bij de mu ziekvereniging Concordia, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw aan de Langegracht 61. postduivententoonstelling van Het Leidsch Samenspel, LPV De Vriendenclub, Anna Pauiowna- straat tegenover no: 1, tot 22.00 Leidsche Schouwburg, Chansons de Jaques Brei door Ballet Contem porain de Bruxelles, aanvang 20.15 Droomfabriek Four met Latin Jazz, aanvang 21.30 uur. Hot House, Way Two aanvang 20.00 uur, Fra Fra Sound, aanvang 22.30 uur. Leiderdorp winterbal van muziekvereniging Con Bravura, aanvang 20.00 uur in gebouw Beukenschans. Noordwijk Udo, Countrymuziekavond met Busted en de St. Country Music Promotion, aanvang: 21.00 uur. Warmond optreden van Cold Horn Hot Dance Society, Dixilandmuziek, aanvang 22.00 uur in Hotel de Zon aan de Dorpsstraat. jaarlijks judo-toernooi met deel name van veel jonge judoka's uit Zuid-Holland in de leeftijd van 7 tot 20 jaar, aanvang 9.30 uur, prijsuit reikingen om 12.30.15.00 en 17.30 ZONDAG 17 JAN. klaverjas- en sjoelmiddag bij muziekvereniging De Burcht, aan vang 14.00 uur in het gebouw aan de Aalmarkt 9. gospelconcert met medewer king v i Relile en The Band and the Singers, van 12.00 tot 13.30 uur i de Pieterskerk. optreden van de New Genera tion of Jazz in The Duke. aanvang 21.15 uur m het LVC aan de E duivententoonstelling van Het Leidsch Samenspel, LPV De Vrien denclub, Anna Paulownastraat te genover no: 1, van 11.00 tot 17.00 uur, 's avonds om half tien Bingo!. 'Drie Koningenspel', door leden van het Medisch Deelgenootschap, Leids Volkshuis aan de Apothe- kersdijk, aanvang 20.00 uur. strandloop over 2.4, 8 en 12 km door De Leidse Atletiek Vrienden kring 'Holland', Start bij parkeerter rein links bij de Wassenaarseslag om 11.00 uur precies. Lak- Theater, theater Poppenkeet met "Duin', aanvang 15.00 uur. 0 inloopmanifestatie ten bate van de actie 'Afrika Nu', van 12.00 tot 18,00 uur in de Muzenhof aan de Cor Gordijnsingel. Voorschoten vee eenakters door toneel groep Voorschoten: 'Imporomtu' en Toreador', aanvang 12.30 uur in het Ambachtshuis aan de Voor straat. Warmond excursie onder leiding van bos- baas P. Spaander op het landgoed 'Huys te Warmont', aanvang 14.00 uur bij de hoofdingang aan de He renweg. optreden van Milly Scott met Jack Redler and friends, van 15.00 tot 19.00 uur in Boerderij Meerrust aan de Dorpsstraat, Medische Diensten Aannemer moet ARTSEN Leiden De weekenddienst begint zaterdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Spreekuur van 12-12.30 uur (alleen voor spoedeisende medische hulp). Voor de patiënten van de artsen: Groep 1 - Tan, Janssen, Zwijnenburg, Meyer, R. v. Leeuwen, Verhage, Groene- veld en de Ruiter: za 8 uur tot zo 8 uur: H. Janssen, Tel: 155010, spreekuur: Rosmolen 2. zo 8 uur tot 24 uur: H. Meyer, Stokroos 1, tel: 215510. Groep 2 - Bergmeyer, Pieterse, v. Gent, Taytelbaum, v. Luyk, Klaassen, Rus, Kruis en De Lange: za 8 uur tot zo 8 uur: R. Taytelbaum, tel: 120266, spreekuur: Utrechtseveer 17. zo 8 uur tot 24 uur: F. Kruis, Klaproos 34, tel: 126371, spreekuur: Minnebroers- gracht 41. Groep 3 - Pleiter, J.W. Lely, Smit, W. de Bruyne, J. de Bruyne, Stolk, Jurgens, Fogelberg en v.d. Muijsenbergh: i za 8 uur tot zo 8 uur: J. de Bruyne, Kern straat 11, tel: 141225. zo 8 uur tot 24 uur: W. de Bruyne, de Lt. de Kanterstraat 32, tel: 134345. Groep 4 - v. Wingerden, Lahr, v. Rijn, Bénit, Nieuwenhuis, Roos, Boer, v.d. Waardt, Arnou, J.G. Zaayer en R.E. Zaayer: za 8 uur tot zo 8 uur: Lodder, tel: 311414. zo 8 uur tot 24 uur: D. van Wingerden, Boshuizerkade 31, tel: 310047. Groep 5 - Schaefer, Jasperse, Crul, Kooyman, De Jong, Prince, Reinders, D. Hammerstein en A. Hammerstein: za 8 uur tot zo 8 uur: J. Reinders, G. Braridtstraat 29, tel: 760947. zo 8 uur tot 24 uur: H.C. Jasperse, Witte Singel 72, tel: 124961. za 8.00 uur tot zo Z4 uur: J. v.a. ueex en J. v.d. Leden, beide dagen spreekuur van 12.30 tot 13 uur op: Hoofdstraat 8, Leiderdorp, tel: 894539. Oegstgeest van za 10 uur tot ma 7.30 uur: J.W. de Haan, Oranjelaan 26, tel: 170605. Voorschoten za. S.M. Platteel, Diepenbrocklaan 6, tel: 5417, zo. A. Tromp, Leidseweg 328, tel: 762159. Warmond Huisartsenpraktijk Sleeboom/Hoorn weg, Prof. Aalberselaan 2, Voorhout, tel: 02522 - 11393. Wassenaar za M. van Tolingen sr., tel: 78303, Spreekuuradres: Weteringlaan 4, zo G. Schaepman, tel: 14561, spreekuuradres, Van Zuylen van Nijeveltstraat 42. Zoeterwoude via het antwoordapparaat van een van de Zoeterwoudse huisarten, tel. 01715- 1219 of 1614, verneemt u welke huisarts de weekenddienst waarneemt. APOTHEKEN De avond-, nacht- en zondagsdienst van de apotheken in de regio Leiden, wordt waargenomen van vr. 15 tot vr. 22 door: Apotheek Zuid-West, Brahmslaan 18- 20, tel: 763134, Apotheek Linnaeus, Kempenaerstraat 31, tel: 173330. DIERENARTSEN Voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: F. Muurling, Plantsoen 23, tel: 125057. Voor de praktjk van Vestjens, v.d. Wouw: E.J.M. v/d Wouw, Boshuizerlaan 26, tel: 764058. Voor de praktijk van Duijn, Brandt: R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 173266; of D.J. Brandt, Homanstraat 1, Rijnsburg, tel. 173266. Voorschoten C. Westgeest, Leidseweg 560, tel: 768616. Wassenaar Alarm - en informatiekring Dierenart sen, tel: 070 - 455300. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp, Oegstgeest en Warmond wordt waargenomen door: J.H. Goudsmit, Rijnsburgerweg 48, tel: 172828. Voor patiënten van tandartsenpraktijk Haaswijk, Simon Vestdijklaan 28, Oegstgeest, is tandarts van Mierlo tele fonisch bereikbaar onder nummer 071- 155375; tevens spreekuur van 11-12 uur. Dienst in eigen praktijk: S. Freeke, Laan van Meerburg 2, Zoeter- woude-Rijndijk, tel. 071-414547 of 410950. Wassenaar - Voorschoten M. Liem-Gan, Zwaluw 24, Zoeterwoude,' tel: 01715-1005. opslagplaats bouwafval ontruimen KATWIJK - Het aannemingsbe drijf P. van der Gugten uit Kat wijk moet voor het eind van deze maand zijn opslagplaats voor bouw- en sloopafval aan de 3e Mientlaan in de kustplaats ont ruimen. Het bedrijf is daartoe ge sommeerd door gedeputeerde staten van Zuid-Holland omdat het niet beschikt over een ver gunning om op dit terrein afval stoffen op te slaan. De provincie was al eerder met de aannemer overeengekomen dat het bouw- en sloopafval voor 24 september 1987 zou moeten worden verwijderd, maar aan dit verzoek heeft het bedrijf niet vol daan. Na het constateren van de overtreding van de afvalstoffen wet is door de Katwijkse politie proces-verbaal tegen de aanne mer opgemaakt. Het tweede 'dringende' ver zoek van de provincie om de op slagplaats te ontruimen komt na een klacht van de Stichting Leef baar Katwijk. In een brief aan de stichting schrijven gedeputeer de staten dat nog niet met dwangmaatregelen tegen Van der Gugten is opgetreden omdat het opslaan van het bouw- en sloopafval geen ernstige schade aan het milieu toebrengt. Als de aannemer echter aan het tweede verzoek tot ontruiming niet vol doet, wordt het terrein door de provincie op kosten van het be drijf schoongemaakt. Aan de Katwijkse politie zal dan worden gevraagd voor de tweede keer proces-verbaal op te maken.v Proeftuin-chef P. van Dijk is bij zonder tevreden over de uitbrei ding: "We krijgen nu de beschik king over uniforme partijen proefplanten. Dat is heel belang rijk. Een proef kan alleen be trouwbaar zijn als storende fac toren zoals verschillende plantei- genschappen, kunnen worden uitgesloten. Bovendien hebben we door de extra lap grond, altijd voldoende planten in voorraad". De proeftuin had tot nu toe de beschikking over 6000 vierkante meter. Een deel van de grond wordt voor de vollegrondsteelt gebruikt, op een ander deel staan kassen. De proeftuin Rijnsburg houdt zich intensief bezig met het onderzoek naar beïnvloeding van het bloeitijdstip van zomer bloeiende gewassen. Van nature bloeien deze een- of tweejarige gewassen en vaste planten in de zomermaanden. De aanvoer van zomersnijbloemen in die tijd is erg groot, waardoor de prijs vaak achterblijft. Spreiding van bloei kan voor de teler een betere prijs tot gevolg hebben. Voor de con sument is vervroeging en verla ting van de bloei van deze gewas sen ook plezierig: hij kan over een uitgebreider assortiment be schikken. Een van de belangrijkere ge wassen waarnaar ook het ko mend jaar onderzoek wordt ge daan is de campanula medium. Dit klokjes-achtige gewas bloeit van nature van april tot juli. Van Dijk legt uit dat de plant in bloei komt onder invloed van het lan ger worden van de dagen. "Het licht zorgt ervoor dat er bloeibe- vorderende hormonen worden geproduceerd en bloeiremmen- de stoffen worden afgebroken". Licht alleen is echter niet vol doende. Campanula is een twee jarig gewas. In het vooijaar wordt de plant gezaaid en pas in de zomer van het daarop volgen de jaar verschijnen de bloemen. De plant heeft de kou van de tus senliggende winter nodig om in bloei te kunnen komen. Volgens de proeftuinchef kan de bloei van campanula op ver schillende manieren worden ver vroegd. Op de Rijnsburgse proef tuin wordt bekeken of het moge lijk is met kunstmatige koudepe- rioden (plaatsing in een koelcel) het bloeitijdstip te veranderen. De plant wordt dan in de zomer gerooid en bij lage temperatuur weggezet. Na verloop van enkele maanden komt de plant in de kas vervroegd in bloei. Van Dijk: "Vervroeging van de bloei op deze manier is zeker mo gelijk, maar we weten nog niet welke temperatuur en welke rooi- of planttijdstip de beste kweekresultaten geeft. Vandaar dat we op de proeftuin 20 ver schillende behandelingen met elkaar vergelijken". Vervroeging van de bloei is ook mogelijk door halverwege de winter over de plantjes die buiten staan, een rolkas te schui ven. Met lampen worden de da gen kunstmatig langer gemaakt bn jawel, de plant komt in bloei. ^Het klinkt eenvoudig, maar vol gens Van Dijk zijn er nog tiental len vraagtekens te plaatsen: "We weten bijvoorbeeld nog niet eens of tl-verlichting betere bloeire- sultaten geeft dan gewone gloei lampen. Ik denk dat er nog wel vijfjaar overheen gaan, voor we hierover met zekerheid iets kun nen zeggen". Ook de herfstaster 'aster eri- coïdus' staat het komend jaar centraal in het onderzoek. Deze plant bloeit onder invloed van het korter worden van de dagen. Sinds twee jaar proberen de me dewerkers van de proeftuin of het mogelijk is de plant goed in bloei te brengen door de dagen kunstmatig te verkorten. De planten worden hiertoe halver- P. van Dijk bij het nog braakliggende stuk grond van de proeftuin Rijnsburg: "Hier worden zomerbloei ende gewassen vermeerderd en opgekweekt". (f0to Jan Holvast) wege de dag onder een scherm- doek geplaatst. Van Dijk denkt dat het nieuwe stuk grond hem de mogelijkheid geeft het onderzoek naar de aster verder uit te breiden. De plant wordt tot nu toe meestal door middel van scheuren vermeer derd. Volgens de proeftuin-chef biedt stekken evenwel grote voordelen. "Elke plant levert op die manier meer nakomelingen op. Bovendien kan kort na het stekken met belichting het bloei tijdstip worden vervroegd". Hoewel de 3000 vierkante me ter grond nog teeltrijp moet wor den gemaakt, verwacht Van Dijk het toch het perceel eind van de zomer in gebruik te kunnen ne men voor het opkweken van as ters. De proeftuinchef: "We heb ben nu meer ruimte. Dat bete kent dat we méér planten dan strikt noodzakelijk kunnen kwe- .ken. De reserve kan worden ge- bruikt voor selectie".. Naast de aster en de campanu la, wordt er komend jaar ook tijd en geld gestopt in het sortiments- onderzoek bij de solidago. Van deze gele bloem bestaan tiental len variëteiten. Volgens Van Dijk hebben de kwekers van deze bloemsoort er behoefte aan te weten welke variëteit geschikt is voor een bepaalde teeltperiode. De onderzoeken naar de ge- bruikswaarde van verschillende tulpen, narcissen en lelies gaan onverdroten door. Er worden nog steeds met de regelmaat van de klok nieuwe rassen door de veredelaars op de markt ge bracht. Het Rijnsburgse insti tuut bekijkt of veelbelovende rassen in de praktijk blijken te voldoen. Daartoe wordt elk ras aan verschillende temperatuurs- behandelingen onderworpen en wordt geëxperimenteerd met verschillende rooi- en plantdata. Zelfs als de gebruikswaarde van een nieuwe tulp, narcis of le lie uit de proeven heel goed naar voren komt, betekent dat nog niet dat er voor de nieuweling een gouden toekomst is wegge legd. Een prachtige gestreepte tulp met excellente teelteigen schappen is niets waard als deze het op de vaas na een of twee da gen al laat afweten. Van Dijk: "De houdbaarheid van de bol- bloemen is natuurlijk heel be langrijk. Rijnsburg heeft even wel niet de mogelijkheid die te onderzoeken. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse onderzoekt de houdbaar heid van de tulp en de narcis, en in Aalsmeer wordt die van de le lie bekeken. Dat houdbaarheids- onderzoek is eigenlijk het sluit stuk". Al met al blijft er voor de me dewerkers van de proeftuin ook het komend jaar meer dan vol doende werk aan de winkel. Van Dijk merkt op dat er ook onder zoek wordt gedaan naar de beste manier van onkruid- en ziekten- bestrijding. De proeftuinchef: "Dat onderzoek blijft noodzake lijk. Steeds weer steken nieuwe ziekten de kop op. Bovendien worden er nieuwe middelen ont wikkeld en worden andere mid delen verboden. De tuinbouw moet doorlopend de beschik king hebben over goede bestrij dingsmiddelen en -methoden. Kruisbessen zijn zonder al te veel moeite in eigen tuin te kweken. De struik produceert al in het tweedejaar na het planten vruch ten en blijft ongeveer 15 jaar lang zo'n vijf kilogram per jaar produ ceren. Er bestaan drie teeltvormen. In moestuinen wordt de kruisbes meestal als 'vrije struik' geteeld. De professionele tuinbouw maakt gebruik van het zogehe ten haagsysteem en de struik op stam wordt vooral in de siertuin gebruikt. Als vrije struik moet de kruis bes op een onderlinge afstand van 150 centimeter worden ge plant. Voordat de struik in de grond wordt gezet, moet een fik se hoeveelheid organisch materi aal (goede compost) door de bo dem worden heengewerkt. De kruisbessenstruik wortelt on diep en is daardoor gevoelig voor uitdroging. Het is raadzaam de grond rondom de stam te bedek ken met organisch materiaal zo als bladeren, stro of zeer oude stalmest. De struik draagt vrucht op eenjarige zijtakjes. Evenals bij de rode bes moeten er bijiiet snoei en vijf hoofdtakken worden aan gehouden. De donkergekleurde zijtakken worden weggehaald waardoor er op de lichtgekleurde eenjarige zijtakjes bloesem en vruchten kunnen worden ge vormd. SCHIPHOL/REGIO - De Bol lenstreek wil niet dat nog meer bollengrond verdwijnt voor be drijven die met Schiphol te ma ken hebben. Alphen aan den Rijn en een gemeente als Alke made kunnen daarvan profite ren, zo bleek gistermiddag tij dens de overhandiging van het rapport 'De economische bete kenis van Schiphol voor de Rijn- en Bollenstreek' aan de president-directeur van de N.V. Luchthaven Schiphol, J.W. Wegstapel. Het rapport werd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rijnland opgesteld door het onderzoeks- en adviesbureau Buck Consultants International uit Nijmegen. Het grote nieuws was de mede deling van de Lissese wethouder H.A. Smith, die als dagelijks be stuurder van het Samenwerkings orgaan Duin- en Bollenstreek ver telde geen behoefte te hebben aan bedrijfsvestigingen op grote,, schaal. "We moeten ervoor zorgen dat het karakter van de Bollen streek niet nog verder wordt aange tast", zei Smith desgevraagd. "An ders hebben we een Bollenstreek zonder bollen en verliest het voor de toeristen zijn aantrekkings kracht". De mededeling kwam als een verrassing omdat het rapport juist had aangetoond dat de Bollen streek een belangrijke opvangtaak kan krijgen voor bedrijven die aan Schiphol zijn gebonden maar die niet direct op de dure bedrijfster reinen op of rond de luchthaven een plekje willen hebben. Smith benadrukte dat er nog wel ruimte in de Bollenstreek beschikbaar is, maar vooral voor ondernemingen die met de bollenindustrie te ma ken hebben. Overigens meende de Lissese wethouder dat de Bollen streek wel van de expansie van Schiphol kan profiteren, vooral op toeristisch gebied. De Alphense wethouder K.H. Mollema toonde zich uitermate te vreden met het verloop van de stu diemiddag op Schiphol die aan de presentatie van het rapport vooraf ging. Met name de weigering van de Bollenstreek om bedrijven op te vangen viel bij hem in goede aarde: "De Bollenstreek en de Rijnstreek zijn net communicerende vaten. Wat zij niet willen, komt naar ons toe". In de Rijnstreek gaat het dan om Alphen waar veel industrieterrei nen beschikbaar zijn en om Alke made. De kernen Roelofarends- veen/Oude Wetering liggen uiter mate gunstig langs de rijksweg A4. Er zijn ook plannen om bedrijfster rein dat oorspronkelijk in de Oegst- geester Morsebelpolder zou wor den gerealiseerd in Alkemade aan te leggen. De Alphense regio profiteert ver der van de weigering van Leiden om de Oostvlietpolder in ontwik keling te nemen. "Leiden houdt de deur dicht voor dit soort bedrij ven", zo was te horen na afloop van de presentatie. En ook de voort kabbelende discussie over het wel of niet aanleggen van het 40 hecta re grote bedrijfsterrein in de Ha- zerswoudse Groenendijk lijkt Al phen in de kaart te spelen. "Die 40 hectare kan dan naar ons toe ko men", meende Mollema. Duidelijk werd gisteren dat de bedrijvigheid in de onderzochte re gio, de Rijnstreek, de Duin- en Bol lenstreek en de Leidse agglomora- ■tie, kortweg de Rijn- en Bollen streek genoemd, nu al veel te dan ken heeft aan de Schiphol. Een der de van de bedrijven heeft er een of andere binding mee. Bij deze on dernemingen werken ruim 20.000 mensen. In het rapport van Buck Consul tants International wordt een on derscheid gemaakt tussen bedrij ven die slechts zijdelings met Schiphol te maken hebben en be drijven die zeer intensief met de luchthaven van doen hebben. Bij de eerste categorie beperkt de bin ding zich tot de ontvangst van za kenrelaties, reizen van personeel, luchtvracht of de verkoop van spullen aan de luchthaven of aan op de luchthaven gevestigde be drijven. De bedrijven die intensief met Schiphol in aanraking komen, de zogenoemde Schipholgebonden bedrijven, zijn voor hun functione ren afhankelijk van de aanwezig heid van de luchthaven. Bijna da gelijks zijn zij te vinden op de luchthaven. Een groot deel van de ze ondernemingen vreest dan ook dat hun omzet en bedrijfsresultaat negatief wordt beïnvloed als Schiphol minder snel bereikbaar is. Deze bedrijven zitten vooral in de Rijnstreek West, de Alphense regio, maar zijn ook in de Leidse re gio en de Bollenstreek te vinden. De Rijn- en Bollenstreek is vol gens het rapport een aanlokkelijke vestigingsplek omdat de luchtha ven sneller te bereiken is dan van uit de Amsterdamse regio, de be drijven tussen de grote steden in zitten, de grond relatief goedkoop is en er een aantrekkelijke woon omgeving is. Een reeks bedrijven heeft om de ze redenen dan ook gekozen voor een vestiging in dit gebied, on danks het terughoudende beleid van de provincie Zuid-Holland. Volgens de onderzoekers zal het De proeftuin in Rijnsburg heeft sinds kort de beschik king over een extra stuk grond van 3000 vierkante me ter. De grond wordt gebruikt voor vermeerdering, op kweek en opslag van zomerbloeiende planten die later bij proeven zullen worden gebruikt. Tot nu toe werden de 'proefplanten' bij verschillende handelaren gekocht. De uniformiteit van de partijen liet daardoor nog wel eens te wensen over. provinciale beleid moeten worden aangepast zonder dat daarbij de doelstelling om het Groene Hart open te houden en het landelijke karakter te behouden geheel wordt verlaten. Er moet door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de betrokken gemeenten wor den ingespeeld op de groei van Schiphol die de laatste jaren al enorm is geweest en in de toe komst nog veel groter zal zijn. Voorwaarde is dan wel dat er meer bedrijfsterreinen ter beschik king komen en dat het wegennet in Zuid-Holland wordt verbeterd. Daarbij wordt vooral gedacht aan de Leimuiderbrug en aan de oost- westverbindingen. CDA-gedeputeerde H.A. van der Meer verklaarde tijdens de pers conferentie dat het rapport een ver volg moet krijgen. Hij toonde zich bereid tot een onderzoek waarin "alle voors en tegens" van nieuwe bedrijven worden bekeken. Daar na zal de provincie zich beraden op het huidige, terughoudende beleid. De provinciale bestuurder sloot zich aan bij A. Koningsveld, de voorzitter van de Kamer van Koop handel, die benadrukte dat er aller lei economische ontwikkelingen gaande zijn in Europa. Als er in 1992 een vrije Europese markt is ontstaan met open grenzen zal de concurrentieslag tussen de econo mische centra in alle hevigheid worden gevoerd. Volgens Ko ningsveld hoeven we daarvoor niet bang te zijn. "We moeten ons er wel op voorbereiden". Ook Van der Meer vond dat: "Nederland moet niet het Jutland van Europa wor den". LEIDERDORP - Bij een aanrijding op de rijksweg A4 Amsterdam/Rotterdam) ter hoogte van Leiderdorp zijn gisteravond twee personen gewond geraakt. In totaal waren vijf auto's bij de botsing betrokken. Vier daarvan waren volgens de politie totaal vernield. De twee gewonden, een inwoner van Roelofarendsveen en een Rotterdammer, werden met been- en botbreuken overgebracht naar het Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp. Over de oorzaak van de aanrijding tast de politie nog in het duister (f0to Holvast) VOORHOUT - In de wijk Oost hout in Voorhout zijn gistermiddag de eerste palen geslagen voor twee nieuwe basischolen. Wethouder B. Joon sloeg om drie uur op de bouwplaats aan de Distelweg/Oost- houtlaan de eerste paal voor de bouw van een openbare basis school. Een uur later verrichtte me vrouw N. Benschop-van Dop de zelfde handeling, maar in dit geval was het de eerste paal voor de pro testants-christelijke basisschool. Mevrouw Benschop is secretaris van de Vereniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te Voorhout. De christelij ke school verrijst op een locatie naast de openbare school. Het is de bedoeling dat beide scholen met ingang van het school jaar 1988-1989 in gebruik worden genomen. Voorlopig krijgt de openbare school drie lokalen en de protestants-christelijke twee loka len. Ook wordt er een zogenaamde gemeenschappelijke ruimte ge bouwd. Als er voldoende belang stelling is van leerlingen kunnen er lokalen bij worden gebouwd. Beide scholen worden gebouwd naar een ontwerp van het Leidse architectenbureau Hans Bik. In Oosthout komt ook nog een rooms- katholieke basisschool. Het is nog niet bekend wanneer met de bouw van deze school wordt begonnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1988 | | pagina 11