Ruilverkaveling Zoeterwoude bracht Paardekooper paradijs WIJ HEBBEN ZE ALLE VIJF OP 'N RIJTJE! [laEsaasiBiMÊML Daling van aantal woningzoekenden in Wassenaar Centrum I laas wijk geopend Chinese denkprocessen op zolder Voorschoten 'Oneerlijke concurrentie De Does' ZATERDAG 24 OKTOBER 1987 REGIO LEIDEN WASSENAAR - Het aantal wo-» ningzoekenden in Wassenaar is het afgelopen jaar (van juli 1986 tot eind juni 1987) gedaald met 813 personen. Van hen kregen er 312 een vergunning voor het betrekken van een in Wassenaar gelegen wo ning. De overigen werden om an dere redenen van de lijst afge voerd. In totaal wachten nu nog Raketten De Voorschotense IKV gaat zon dag, samen met vredesactivisten uit broedergemeente Schoten, naar een anti-rakettenmars in Brussel. De actiegroepen sluiten hiermee een verzoekschriftenac tie af tegen de plaatsing van zes tien kruisraketten in Florennes. Opgeven bij B. Bonthond, tel. 071 - 766991. Cantorij In de Wassenaarse dorpskerk geeft de Veluwse Cantorij mor genavond een concert. Het ruim 20 leden tellende gezelschap zingt mottetten van Tallis en William Byrd (waaronder Ave Verum), Verse Anthems van Orlando Gib bons en vijf stemmige liederen van Thomas Tomkins. Het con cert wordt afgewisseld door een gamba-ensemble en begint om ze ven uur. Ondernemers Startende ondernemers kunnen maandagmorgen voor adviezen terecht bij de Leiderdorpse stich ting Werkwijzer. In het pand aan de Bernhardstraat 3 zit daar J. Hoefnagels van Vrijbaan klaar. Voor afspraken: A. Dunnewind (071-891426). Mozaïek De Leiderdorpse basisschool- jeugd kan maandagmiddag tus sen kwart over drie tot vijf uur mozaïeken in de Leiderdorpse Sjelter. Het Leiderdorpse sociaal- culturele centrum vraagt aan ie dere liefhebber 1,25 gulden (voor de steentjes). 1967 Wassenaarders op een andere woning. Dat blijkt uit de bundel specifi caties die de gemeente Wassenaar dil jaar voor het eerst heeft gepu bliceerd. Reden voor deze bekend making is het gereedkomen van de automatisering van het woningzoe kendenbestand. Uit de specifica ties blijkt dat het aantal Wassenaar- se woningzoekenden voor het eerst sinds een aantal jaren is gedaald. De meeste gegadigden zoeken i huis met een huur van 350 tot 400 gulden per maand. Het gaat dan vooral om alleenstaanden on der de 65 jaar die nu nog geen zelf standige woonruimte hebben. De groep die daarna komt, de jongge huwden en aanstaande echtparen, zoeken vooral woningen met een huur van 450 tot 500 gulden. Opval lend daarbij is dat de meeste aan vragers minder dan een kwart van hun netto-inkomen aan huur wen sen te besteden. Er zijn in Wassenaar 84 woning zoekenden die al voor 1979 als zo danig werden erkend, maar nog steeds niet zijn geholpen. Bij oude ren is dat vaak te wijten aan een te lage medische en/of sociale urgen tie. Bij gezinnen die nog niet aan een eengezinswoning zijn gehol pen komt dat vaak doordat zij niet aan de wettelijke spelregels vol doen. Ten slotte zijn er de starters, die het moment van zelfstandig gaan wonen vooruitschuiven zo lang het ouderlijk huis er nog is. Uit de specificaties blijkt ook dat bijna tachtig procent van de bevol king langer dan vijftien jaar in Was senaar woont. Bovendien wordt duidelijk dat het merendeel van de ingeschrevenen 'hier en nu' wil worden geholpen. Het is beslist niet zo dat bij voorbeeld de starters zich vooral uit voorzorg laten in schrijven. Ten slotte is gebleken dat van de 1967 woningzoekenden er maar 481 economisch aan Wassenaar zijn ge bonden. Veel aanvragers werken in Den Haag, maar ook Leiden, Kat wijk, Rijswijk, Leidschendam en Voorschoten scoren hoog. De tentoonstellingsruimte van het Ambachts- en Baljuwhuis in Voorschoten ligt nogal wegge stopt op een zolder, daarom eerst maar even een aanwijzing hoe er te komen. Recht tegenover het postkan toor in de Voorstrat is de ingang van een restaurant dat zich "Gas- tery Floris V" noemt. Ga daar naar binnen, houdt rechts aan en neem de trap of de lift naar de tweede etage. Onder en tussen de dakspanten treft u twee ge noeglijke, in elkaar overlopende zolders aan: daar moet u zijn. Tot en met 1 november expo seert daar een 42-jarige schilder- calligraaf uit China een dertigtal werken. Als je die kleine collec tie daar zo rustig ziet hangen, ben je geneigd te denken, dat het iets heel gewoons is dat een inwoner van de Volksrepubliek China bij ons in Nederland zijn werk kan tentoonstellen. -Laat het mis schien géén primeur zijn, het is wél iets bijzonders, zo'n expo sant uit dit toch nog altijd wat van de buitenwerld afgesloten gigantishe land. Yao Xiao-Yao is schilder én calligraaf: "schoonschrijver" wil dat zeggen. En het houdt in dat hij het als zijn vak beschouwt om kunstwerken te maken waarbij de ingewikkelde Chinese karak tertekens hem als uitgangspunt dienen. Met zwarte inkt en een tamelij ke grove kwast binnen zijn be reik concentreert een Chinese calligraaf zich enige tijd op wat hij wil gaan tekenen: op de bete kenis van de zinsnede die hij wil "uitbeelden". Op de vegen die hij straks moet gaan neerzetten. Het neerkwasten van de tekens is daaraanvolgend een kwestie van trefzeker seconden werk. Op vergelijkbare wijze ont staan de in weinig kleuren ge houden natuurtaferelen. Een door Yao geschilderde bloesem tak, in zwart en rood en roze bij voorbeeld - het is ééen van de traditionele Chinese motieven waarvoor hij een voorliefde heeft - is gebaseerd op langdurig overdenken hoe je, in een paar doelgerichte vegen, zo dicht mo gelijk via de verf, bij het "wezen" van zo'n prachtige tak kunt ko men: jong en teer leven op knoestig hout. Of nóg ingewikkelder mis schien: hoe kun je, met eenvou dig en doeltreffend schildersma teriaal zo dicht mogelijk komen bij datgene watje, via dat materi aal, kunt uitdrukken over het "zo-en-niet-anders-zijn" van een bloeiende tak: of van een ber glandschap of van een bloeiende bamboestengel. Wie het interessant vindt om de resultaten van zulke niet-Wes- terse denkprocessen te observe ren moet zich een gang naar Voorschoten, naar die rustige zolder, niet laten ontgaan. De toegang is gratis; dagelijks van 2 tot 5 uur is de expositie geopend; tot en met 1 november dus. L.D. COUPRIE Chinees 'schoonschrift' van Yao Xiao-Yao De heer en mevrouw Paardekooper voor hun gloednieuwe veehoudersbedrijf aan de Laan van Oud Raadwijk. "Wij waren gelijk positief over de ruilverkaveling". (foto Wim Dijkim Horeca Leiderdorp: LEIDERDORP - Negen horeca-on- dernemers in Leiderdorp hebben ernstig bezwaar tegen de manier waarop de gemeente hethoreca-ge- beuren in zwembad de Does wil gaan regelen. De gemeenteraad be sloot vorige maand dat sport schoolhouder Van Houdt manager moet worden van het zwembad, waarbij hij het ook voor het zeggen zal krijgen in de horeca-voorzie- ning. De Leiderdorpse ondernemers, onder wie de eigenaren van de Hol- landsche Tuyn, Elckerlyc en Wik's bar, vinden dat er op die manier sprake zal zijn van oneerlijke con currentie. Zij schrijven in een brief aan het college van burgemeester en wethouders dat zij op zijn minst gekend hadden moeten worden in deze zaak. Zij hadden graag de kans gekregen zich voor dit speci fieke horeca-gebeuren in te schrij- De ondernemers tekenen erbij aan dat de horecabond achter hen staat in deze kwestie. Automobilist (33) op rijksweg verongelukt HAARLEMMERMEER - Op rijks- weg 4 iets ten noorden van het brugrestaurant is gisteravond een 33-jarige automobilist van de weg afgeraakt. Korte tijd na aankomst in het VU-ziekenhuis in Amster dam overleed de man. Volgens de politie van de ge meente Haarlemmermeer reed de man geheel links op de vier rijba nen brede rijksweg. Om onbeken de reden ging de auto plotseling ge heel naar rechts, waar de auto van de weg raakte en in een sloot te recht kwam. ZOETERWOUDE - Jarenlang laaiden de gemoederen in Zoeterwoude hoog op wanneer het ging om het aanleggen van een nieuwe weg ter ontsluiting van boerderijen die in het kader van de ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid zouden worden gebouwd. Najaren van soebatten is de Laan van Oud Raadwijk er uiteindelijk toch gekomen en vandaag kunnen Zoeterwoudenaren zich overtuigen van het nut van de deze weg. Aan het eind ervan prijkt immers de gloednieuwe boerderij van de familie Paardekooper. door Conny Smits Vandaag houdt de veehouder open dag om belangstellenden een blik te gunnen in het reilen en zeilen van de uiterst moderne boerderij. Tot vijf uur vanmiddag staan de deuren van het bedrijf, dat voorna melijk draait op de kaasmakerij, open. Bezoekers kunnen zien hoe de koeien in een moderne melkin richting worden gemolken, hoe de nieuwe stallen van koeien en var kens eruit zien, en hoe tientallen k^zen keurig netjes op hun stellin gen liggen te wachten tot ze 'rijp' zijn voor de grossier. Het zal zo'n tien jaar geleden zijn geweest dat boer Paardekooper uit Zoeterwoude voor het eerst hoorde van plannen tot ruilverkaveling. En eigenlijk was hij meteen en thousiast. Hij bezat weliswaar een redelijk moderne boerderij aan de Noordbuurtseweg in Zoeterwou de, maar zijn land was erg ongeluk kig gesitueerd. Een perceel breed, liep heè wel twee kilometer weg. Een herverdeling van het land, wat bovendien verhuizing van zijn be drijf zou betekenen, zag hij dus wel zitten. Kilometers En zo waren er meer boeren en tuinders in het gebied Rijnstreek- Zuid. Niet voor niets kwam het pol derbestuur ruim dertig jaar gele den al op de gedachte om te herver- kavelen. Er waren boeren van wie het land zich uitstrekte van de Rijndijk tot aan Benthuizen. En dat betekende vaak kilometers lopen om de koeien te kunnen melken. De weilanden van anderen werden weer doorsneden door de spoorlijn Alphen/Leiden. Tweemaal per dag moesten zij met hun melkvee de rails oversteken en dat zorgde vaak voor levensgevaarlijke situaties. Toch duurde het nog tot decem ber 1970 voor er een voorberei dingscommissie werd ingesteld die een rapport over de ruilverka veling moest samenstellen. Dat de ze commissie voor een gigantische klus stond mag duidelijk zijn wan neer wordt bedacht dat het ging om een gebied van 3800 hectare in de polders van Zoeterwoude, Ha- zerswoude, Benthuizen en Bos koop. Het duurde dan ook acht jaar voordat de commissie het voorbe reidende werk had afgerond voor een operatie die vele miljoenen gul dens zou gaan kosten. Eind jaren zeventig was het zo ver dat de betrokken tuinders en agrariërs naar hun mening over de herverkaveling kon worden ge vraagd. Ongeveer driekwart bleek vóór, waarmee de voorstanders de rest als het ware dwongen óók mee te doen. Paardekooper: "Ik geloof dat nü de meeste bedrijven wel po sitief tegenover de ruilverkaveling staan. Kijk, vroeger had niemand zo'n best land als jijzelf. Maar als je reëel bent, kun je toch constateren dat de weilanden vroeger wel heel ongunstig waren verdeeld". Keurig Toen het licht voor de ruilverka veling uiteindelijk op groen stond, kon worden begonnen met het op waarde schatten van de gronden. En daarna volgde de herverdeling. Paardekooper: "Je kreeg eenvou dig een stuk land toegewezen, maar als je het daar niet mee eens was, kon je wel twee keer weige ren". Zo gebeurde het dat Paarde kooper zelf eerst werd voorgesteld zich in Hazerswoude te vestigen. "Dat zagen we niet zo zitten, en uit eindelijk is het toch weer Zoeter woude geworden. Dat was goed, want al heb ik nu een keurig blok vormig stuk land, een deel is nog steeds mijn eigen oude grond". De oude boerderij van Paardeko oper aan de Noordbuurtseweg werd verkocht en biedt nu onder dak aan een aannemersbedrijf. 25 Jaar hebben de Paardekoopers er 'geboerd' maar rouwig over het vertrek lijken ze niet nu ze in de heldere en lichte vertrekken van het nieuwe bedrijf staan. Paarde kooper is duidelijk trots op deze nieuwe boerderij, die alles bij el kaar anderhalf miljoen gulden heeft gekost. Een niet onaanzienljk bedrag. Paardekooper: "Natuurlijk hadden we de opbrengst van de oude boer derij, we krijgen geld via de Wet In- vesterings Regeling en er is de sub sidie die wordt gegeven in het ka der van de ruilverkaveling. Genoeg is dat allemaal niet om de kosten te dekken, we hebben er zelf nog flink op moeten toeleggen. Maar daar staat tegenover dat we nu tal van voordelen genieten". Mesten Zo is daar allereerst de veel gun stiger ligging van het land, wat veel arbeid en tijd bespaart. De moder ne inrichting van het nieuwe be drijf staat er bovendien borg voor dat het schoonhouden veel minder werk vergt. Mesten hoeft niet meer, omdat de koeien en varkens van Paardekooper op roosters staan waaronder de mest wordt opgevan gen. "Dat scheelt werk en is boven dien een prima oplossing voor de mestopslag. Tegenwoordig mogen we de mest 's winters niet meer uit- rijden. Waren we op de oude boer derij gebleven, dan hadden we ook flink moeten investeren voor de bouw van een grote mestopslag". Daarnaast heeft het nieuwe be drijf het voordeel dat alle koeien in één stal staan, net als de varkens. Paardekooper heeft er plaats voor 106 koeien, 80 stuks jongvee en 100 varkens. "Aan de Noordbuurtse weg hadden we de beesten in ver schillende schuren staan, omdat we steeds verder waren uitge breid". Ook de nieuwe melkinsta- latie biedt voordelen. Waar de Paardekoopers eerst twee man no dig hadden voor het melken, daar kan nu eentje het af. Hoewel Paardekooper melkvee houder is, gaat er bij hem geen druppel melk de deur uit. Alle melk wordt verwerkt tot kazen, waarvan er dagelijks zo'n veertien worden gefabriceerd. De kazen verdwijnen grotendeels naar de grossier, maar de Paardekoopers verkopen ook kaas aan huis. In een afgeschermd hoekje van de kaas makerij is daartoe een klein win keltje ingericht. Swiebertje En zo zullen die Zoeterwoudena ren die aanvankelijk gekant waren tegen de aanleg van de Laan van Oud Raadwijk, het weggetje wel licht toch ook zelf gaan berijden om kaas te kopen. Zij vonden des tijds dat er met de verlenging van het laantje een stuk karakteristiek dorpsgezicht verloren ging. En in derdaad heeft de weg, die jaren ge leden nog idyllisch genoeg werd gevonden om er opnamen te ma ken voor de televisieserie Swieber tje, wel aan romantiek ingeboet. WARMOND: Geboren: Johannes Ja cobus Schmidt; Liselot Houweling; Steffanie Debora Caspers, Allard Wil lem Lindhout; Patrick Jay Gutierrez. Getrouwd: C.A. van Haasteren en P. van der Wagt; P.F.H.M. Vergeer en S.W. Versseput. Overleden: A.F. Berenbak (1896) man; A.J. Colijn (1907) echtgen. van A.G. van der Werff; C.J.M. van Stijn (1916) man; D. Jonker (1972) man; J.M.H. van der Lugt (1896) man; A.A. Soldaat (1907) echtgen. van H. Schel- tens; W.E. van der Breggen (1898) wed. van H. de Kruijff; A. van Wetten (1899) man; C. Dekker (1896) wed. van W.F.C. La Grand; J.M. Sliggers (1907) echtgen. van J. Kapaan; J. van Dijk (1924) man; W. van Scheppingen (1922) man; W.C. Doornbosch (1902) echtgen. van J.P. Groenendijk. Via een letterspel onthullen de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland dr. Patijn midden), wethouder Blom-de Koek vayi Leeuwen en burgemeester Scheenstra de naam van de nieuwe aanwinst voorHaaswijk. (foto Jan Holvast) OEGSTGEEST - Het multi-functionele gebouw in de Oegstgeester nieuwbouwwijk Haaswijk heeft sinds gistermiddag, toen de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland het opende, een naam: 't Groot Proffijt. Bedenkster van deze naam is me vrouw M-A.H. Jansen-Kunst. Het winnen van de aan de naamgeving verbonden prijsvraag levert haar twee theaterbonnen op. De winnende naam werd onthuld aan de hand van een soort van scrabble-spel. De naam is - bewust - voor tweëerlei uitleg vatbaar. Er wordt verwezen naar de nabij gelegen Kleyn Prof- fijtlaan én het "grote nut van het gebouw voor de Oegstgeester gemeenschap" is ermee tot uitdrukking gebracht. De ingebruikname van 't Groot Proffijt wordt dit he le weekeinde uitgebreid gevierd. Zo is er vandaag open huis namens de gebruikers SJJO, K O, een operettevereniging en de Buurtgroep Haaswijk. 's Avonds is er in de grote zaal een voorstelling van de theatergroep Zak en As. Zondag is er een koffieconcert namens K O. De SJJO en de Buurtgroep Haaswijk hebben samen gezorgd voor een optreden van het ge zelschap Circus Custers. 't Groot Proffijt is drie bouwlagen hoog en heeft 2,3 miljoen gulden gekost. Het gebouw kon voor het grootste deel worden betaald uit de grondexploitatie van Haaswijk. Het hele souterrain is van de SJJO. Ook de stichting peuterspeelzalen wordt vaste gebruiker, evenals K O, al is van deze instelling nog niet te zeg gen of zij volledig uit Het Drieluik aan de Geversstraat verdwijnt. Behalve vaste gebruikers zijn er ook tal van incidentele gebruikers. De huidige bezettingsgraad schommelt tussen de 30 en 40 procent. Wij zijn Leidsch Dagblad krantenbezorgers en hebben het daarom slim bekeken; wij 'lopen' niet alleen de best gelezen krant in de regio, maar we verdienen er ook ons vaste zakgeld mee. Wil jij ook een eigen wijk, bel dan: 071-144941.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 11