TAD LEIDEN Steeds Nog geen besluit over fusie bouwverenigingen Plan voor groot konvooi hulpgoederen voor Polen LEIDSCH issfc DAGBLAD Burgemeester Goekoop vervult 4 nevenfuncties 'Politie heeft goed gewerkt tijdens 3 oktoberfeesten' Grond Zijloever overgebracht naar Verolmedok in Rotterdam Goekoop voorzitter raad voor monumenten Miljoen extra voor Leiden Te weinig leden PCW op vergadering Vragen over actie in kraakpand s DINSDAG 6 OKTOBER 1987 LEIDEN - Burgemeester Goe koop heeft de raadscommissie voor bestuurlijke aangelegenhe den inzage gegeven in zijn neven functies. Behalve voorzitter van de Monumentenraad, is de burge meester ook nog commissaris van de NZH en plaatsvervangend kan tonrechter in Amsterdam. Daar naast is hij lid van de commissie Cultuurconservering en voorzitter van de Koninklijk Nederlands Oudheidkundige Bond. De nevenfuncties van Goekoop i totaal zo'n vijf tot zes uur per maand in beslag. Het commis sariaat van de NZH levert de bur gemeester 1400 gulden bruto per jaar op. Voor het voorzitterschap van de Monumentenraad en als kantonrechter, ontvangt hij presen tiegeld van respectievelijk 100 en 200 gulden. De wethouders maken binnen kort eveneens hun nevenfuncties bekend. Het gaat in de vrijwel alle gevallen om onbezoldigde func ties. Dit gebeurt op verzoek van het raadslid P. Langenberg (D66). LEIDEN - "Bij een willekeurige eredivisie-wedstrijd is de rotzooi veel groter. In Assen wordt er aan gedacht om de TT af te schaffen vanwege de ordeverstoringen. We mogen dan ook niet ontevreden zijn met de gang van zaken op 3 oktober". Dit stelde burgemeester Goekoop gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommissie voor bestuurlijke aangelegenheden. Volgens de burgemeester heeft de politie 'goed gewerkt'. Mostert wees er de commis sie op dat de belasting van de politiemensen tijdens 2 en 3 oktober in som mige gevallen onaanvaardbaar groot is geweest. Hij wil daar in een evalu atie van het politiewerk tijdens de feesten nader op terugkomen. Volgens de commissaris waren er in de nacht van 3 op 4 oktober proble men ontstaan bij het station, mede omdat de treinen onvoldoende capaci teit hadden. "De spoorwegpolitie heeft wel om meer treinstellen ver zocht, maar dat verzoek is niet gehonoreerd", aldus Mostert. Mostert keek verder al vooruit naar volgend jaar. Dan valt 3 oktober op maandag. De Taptoe wordt dan op zaterdagavond 1 oktober gehouden. ningbouwverenigingen in Leiden. Haar twee fusiepartners zijn veel minder kapitaalkrachtig. Tuin- stadwijk hangt, als er geen maatre gelen worden genomen, een bank roet boven het hoofd. Ons Belang is er al niet veel beter aan toe. Levensvatbaar Voorzitter De Geus van PCW maakte gisteren duidelijk dat PCW tijdens de fusie een flinke veer zal moeten laten. Maar na de samen voeging blijft een levensvatbare woningbouwvereniging over, zo is uit een onderzoek gebleken. "Het heeft weinig zin om twee drenke lingen na te springen als blijkt dat je zelf ook niet kunt zwemmen. Maar nu blijkt dat we hun de hel pende hand toe kunnen steken, moeten we dat ook doen", aldus De Geus. Hij verklaarde ook dat het rijk bereid is de nieuwe woningbouw vereniging financieel te steunen. Bovendien staat de gemeente er niet afwijzend tegenover om de nieuwe corporatie extra woningen te geven. De drie verenigingen hebben nu bij elkaar 3800 wonin gen. Bij een woningbezit groter dan 4000 woningen, geeft het rijk extra subsidies. De leden van de twee andere wo ningbouwverenigingen nemen in de loop van deze maand een beslis- sing. Wanneer een van die corpora ties besluit niet mee te doen, is de fusie in principe van de baan. In 1986 leek het er nog op dat PCW, Tuinstadwijk en Ons Belang deel zouden gaan uitmaken van een veel grotere woningbouwvere niging. Halverwege dat jaar haak ten Ons Doel en De Goede Woning echter af. Die voelen er veel meer voor voorlopig zelfstandig door te gaan. Voorzitter De Geus van PCW betreurt dat nog steeds. Wat hem betreft staat de deur voor beide corporaties nog steeds op een kier. De grond die opgeslagen is op de Zijloever wordt met vrachtwagens afgevoerd naar Rotterdam, (foto Jan Holvast) LEIDEN - Met het verwijderen niet strikt noodzakelijk. "De meta- i de berg vervuilde grond op het len zijn zodanig aan de grond ge- het terrein van de voormalige scheepswerf Boot aan de^ijloever is deze week een begin gemaakt. De grond is tijdelijk opgeslagen naast de lokatie langs de Lage Rijn dijk waar onlangs met woning bouw is begonnen en waar ook de bejaardenvoorziening 'Zijloever' is gepland. De partij grond wordt nu overgebracht naar het Verolme dok in Rotterdam, dat wordt ge bruikt voor grond waarvoor nog geen reinigingsmethode voor han den is. De gemeente koos enkele maan den geleden voor opslag naast het bouwterrein en niet voor het over brengen van de grond naar het de pot in Roomburg om kosten te spa ren. Aanvankelijk was het de be doeling de met teer, lood en koper vervuilde grond nog voor de bouw vakvakantie af te voeren. De grond aan de Zijloever is op geslagen op een laag plastic en ligt op een laag grond die dezelfde ver ontreiniging bevat. De berg was in eerste instantie ook op provisori sche wijze afgedekt met folie. Die afdeklaag was echter binnen de kortste keren verdwenen. Volgens een woordvoerster van de directie milieu van de gemeente was het afdekken van de grond ook bonden dat de vervuiling niet door regenwater wegspoelt". In het Ver- olme-dok wordt de grond overi gens wel met de nodige voorzorgs maatregelen opgeslagen. De metalen bakken met vervuil de grond in de Rijn nabij de Chur- chillbrug verdwijnen eind deze maand. De grond, afkomstig van de bouwlokatie Hekkesteeg, wordt overgebracht naar het opslagdepot bij Moerdijk. De grond ligt nu bijna een jaar in de metalen bakken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de grond enkele maanden in de bakken zou blijven liggen. De ge meente meende ook dat er geen hinderwetvergunning nodig was voor het opslaan in drijvende bak ken, omdat hier sprake was van 'overslag' en niet van 'opslag'. Van der Pluijm ziet bommen. LEIDEN - PvdA-raadslid W. van der Pluijm vroeg hoofdcommissa ris Mostert van politie gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommissie bestuurlijke aan- gelegendheden waarom een foutief geparkeerde auto bij het stadhuis op de Breestraat voor de 3 oktober- optocht niet is weggesleept. "Is dat niet gebeurd, omdat er 'iets' in die auto zat", vroeg Van der Pluijm, die zich verder in raadselen hulde. Mostert antwoordde dat de poli tie niet in staat was geweest de auto weg te slepen, omdat er wagens op echte knelpunten moesten worden verwijderd. Na afloop van de ver gadering bleek dat Van der Pluijm vermoedde dat er een bom in de au to zou zitten. LEIDEN - Op tweede Kerstdag 1981 vertrok het laatste grote kon vooi van 138 vrachtwagens met hulpgoederen van Nederland naar Polen. Achter het stuur van een van de wagens de Rotterdammer Herman Jansen. Voor hem bleef het niet bij deze ene tocht naar het oostblok. De afgelopen jaren ver voerde hij op eigen initiatief meer Redactie- Simone van Driel en Melndert van der Kaaij. telefoon 144941. toestel 217 of 222. Hertog Het bezoek van Jesus Aguirre Ortia de Zarate, ofwel de'hertog van Alva, is wat stroever verlo pen dan aanvankelijk was ver wacht. De nazaat van de ijzeren hertog was door de gemeente uit genodigd om eens de viering van Leidens ontzet mee te maken. De echte hertog van Alva werd door de Spaanse koning Philips II als gouverneur van Vlaanderen be noemd om de ellendige stijfkop pen en ketters van de lage landen onder de duim te houden. In ver band daarmee belegerde hij in 1574 ook Leiden. De hertog van Alva, die overi gens niet rechtstreeks een af stammeling is van de Gran Du- que, maar getrouwd is met de hertogin van Alva, toonde zich zeer ingenomen met de subtiele beminnelijkheid van ons ge meentebestuur. De KLM was be reid gevonden voor een vliegtic ket te zorgen. De hertog sloeg dat aanbod echter in de wind, want hij nam de trein naar Parijs en vloog vervolgens door naar Am sterdam. "Hij moest in Parijs nog wat zaakjes regelen", verklaart Hein van Woerden van het bu reau externe betrekkingen de handelwijze van de Spanjaard. Wij zijn benieuwd wie voor de declaraties van de hertog gaat opdraaien. Een tweede tegenvaller was de speech die de gast in het Groot Auditorium in het Academiege bouw hield voor tal van ambas sadeurs in ons land. De hertog heeft acht jaar in Duitsland ge woond en spreekt daardoor een aardig woordje Duits. Voor de gelegenheid sprak hij zijn gehoor dan ook toe in de taal van onze oosterburen. De gemeente vrees de van tevoren al dat de toe spraak voor velen op die manier onverstaanbaar zou worden en had daarom gevraagd inzage te krijgen in de tekst zodat er verta lingen beschikbaar zouden zijn. De Spaanse ambassade zou daarvoor zorgen. Bleken er ver talingen in het Spaans en Neder lands te zijn. Dat vond de ge meente niet zo leuk, want een groot deel van de ambassadeurs spreken maar één vreemde taal en dat is Engels. "Dat was voor ons wel een verrassing. We had den nog om voorinzage ge vraagd, maar de tekst kwam pas met de auto van de hertog mee en toen was het te laat. Dat vonden we wel jammer", geeft Van Woerden met enige moeite toe. Hertog (2) De hertog heeft de viering van 3 oktober overigens niet meege maakt. In alle vroegte is hij - net als zijn landgenoten 413 jaar ge leden - vertrokken naar zijn ge boorteland. "Hij was erg ver moeid door het zware program ma. De man wordt natuurlijk ook een dagje ouder en was fy siek niet in staat een dag langer bij ons te blijven. Het bezoek van de hertog op 2 oktober is heel goed gegaan. Hij heeft met bur gemeester Goekoop een stads wandeling gemaakt en De La kenhal met een bezoek vereerd. Hij was met name in de histori sche afdeling geïnteresseerd", zegt Van Woerden. Dat de man uit Spanje iets met de historie heeft, was ook al uit de toespraak gebleken. Die had min of meer de strekking dat de ijzeren hertog helemaal niet zo'n slechterik was als wij nare Ne derlanders hem altijd afschilde ren. Over het onthoofden van Eg- mond en Hoorne, die samen met Willem van Oranje de strijd te gen het bloedige bewind van de Koning van Spanje aanbonden, is volgens hem in het verleden al teveel gezeurd. De hertog zei dat als de naam van Alva bij ons nog steeds staat voor iets verschrik kelijks, dat feitelijk onze eigen stomme schuld is. Nu begrijpen wij best dat je niet zo makkelijk Hamen met burgemeester Goekoop en minister v hertog van Alva (links) een haring in het Museum v in het openbaar je eigen familie leden kunt afvallen, ook liggen die reeds meer dan vier eeuwen onder de groene zoden. Maar de manier waarop de hertog echter bijvoorbeeld de 18.000 mensen die door de Spaanse inquisitie en onder verantwoordelijkheid van Alva zijn terechtgesteld probeert te verdoezelen, werkt bij ons toch op de lachspieren. Dan hebben we het nog niet eens over de slachtoffers die zijn gevallen bij de schermutselingen met het Spaanse leger. "Ach, dat is de prijs die het volk moet beta len voor het verkrijgen van zijn vrijheid", is kort samengevat de laconieke houding van de her tog. Ja, zo kun je het natuurlijk - ook bekijken. Tropisch Degenen die binnenkort naar de afdeling keel-, neus- en oorheel kunde van het Academisch Zie kenhuis Leiden moeten voor een behandeling, doet er goed aan om een ventilator mee te nemen. Op de afdeling zijn als de zon schijnt namelijk temperaturen van 40 graden beslist geen uit zondering. Bij de gedachte alleen al breekt het zweet je aan alle kanten uit. Patiënten liggen puf fend boven op de dekens en kle den zich zo schaars mogelijk. Door de tropische temperaturen is de situatie volgens verplegend personeel bijna onhoudbaar ge worden. De oorzaak zijn de al te rigou reuze isolatiemaatregelen in ver band met de binnenkort te star ten tweede fase van de nieuw bouw van het AZL. Het KNO-ge- bouw ligt pal naast het nieuw- bouwterrein en deskundigen meenden dat stofproduktie en geluidoverlast een isolerende be glazing noodzakelijk maakten. Om nog maar een beetje verse, lucht binnen te krijgen, worden de buitendeuren die nog niet achter de beglazing zijn gevan gen weieens opengezet. Nadeel hiervan is dat het temperatuur verschil tussen de gang en ka mers te groot wordt. Patiënten zouden dan wel eens ziek kun nen worden. De meest ideale oplossing is een airconditioning in het hele gebouw. Aangezien dat miljoe nen guldens kost en de bomen niet meer tot in de hemel groei en, is die oplossing een onhaal- bare kaart. Dan maar ventilato- ren aan de voeteneinden. De af deling heeft er daarom 14 stuks bij de directie aangevraagd. Die moeten er nog komen en dus hebben twee verpleegkundigen er twee van huis meegenomen. De technische dienst heeft wel ergens drie mobiele airconditio ners in de wacht weten te slepen, maar dat is nog lang niet genoeg. Dus, gaat u naar KNO, neem uw maatregelen en schaf een venti lator aan. dan 200 ton voedsel, kleding en me dicijnen naar Polen. Met de winter voor de deur wil Jansen nog een maal een groot transport naar Polen op touw zet ten. Op 22 oktober hoopt de en thousiaste Rotterdammer met ten minste 50 vrachtwagens vanuit Leiden en Rotterdam te vertrek ken. Jansen: "Voor de winter uit- tel. 0f713-3~979. breekt, moeten we er zijn. Anders gaan er echt ontzettende dingen gebeuren. Het is een tijd beter ge gaan in Polen. Maar nu is het voor een heleboel mensen niet meer op te brengen. Vrijwel alles is op de bon". Aanvankelijk organiseerde Jan sen zijn acties alleen in Rotterdam. Met hulp van het gemeentebe stuur, de GGD en diverse trans portbedrijven wist hij kleine trans porten van de grond te krijgen. Op zijn laatste tocht, enkele weken ge leden, stelde de Rotterdammer een groot gebrek aan speciale medicij nen in het Oostblokland vast. Thuisgekomen ging onmiddellijk een actie van start om geld in te za melen voor het vervoer en de aan schaf van de benodigde medicame nten. Daarbij kwam hij ook in con tact met mensen in Leiden die hem graag wilden helpen. Binnen 20 uur was de zaak rond en was er in beide steden voldoende geld opge haald voor aanschaf en vervoer van de medicamenten naar een hospi taal in Polen. Jansen: "Ik beschik over een lijst van zo'n 65 tehuizen waarin een ernstig tekort aan medicijnen be staat. Daarbij heb ik van een orga nisatie van de Poolse katholieke kerk een lijst met adressen gekre gen van 5000 gezinnen die onmid dellijk hulp nodig hebben. Ik wil een beroep doen op iedereen in Ne derland om te helpen. Dat kan doo: geld te geven of kleding of goede ren af te staan. Jarenlang ben ik m'n gang gegaan zonder m'n mond open te doen, maar nu moet er echt op grote schaal wat gebeuren". Wat er in de eerste plaats volgens Jan sen nodig is, is kleding, voedsel, schoonmaakmiddelen en medica menten. En natuurlijk de vracht wagens die het moeten vervoeren. Voor de aanschaf van die medi cijnen heeft Jansen de hulp inge- Toepen van artsen van de Rotter damse GGD en het Elisabethzie- kenhuis in Leiderdorp. In de ver wachting dat zijn actie op brede schaal steun krijgt, heeft hij het transport alvast aangekondigd bij de Poolse ambassade in Nederland die alle medewerking heeft toege zegd. Gezien zijn contacten in Polen staat de Rotterdammer persoonlijk borg voor een goede verdeling van de goederen: "Ze mogen me zo tien jaar de bak in doen als het niet goed gebeurt. Wanneer het konvooi in Polen arriveert, is het de bedoeling dat het uitwaaiert over het hele land. Met behulp van een kêrkelij- ke organisatie wordt gezorgd dat de goederen op de juiste adressen aankomen. Dat is allemaal gere geld". Voor de inzameling van giften is een speciale rekening geopend bij de AMRO-bank Leiden nummer 49.65.94.389 ten name van 'Actie polen 1987'. Inlichtingen bij me vrouw Jansen tel. 071-132652 en in de regio bij mevrouw van Rooijen DEN HAAG - Burgemeester mr. C.H. Goekoop is nu officieel be noemd tot voorzitter van de Monu mentenraad. Die raad wordt overi gens binnenkort opgeheven en in de plaats daarvan komt er een Raad voor het Cultuurbeheer. Daarvan wordt Goekoop dus uit eindelijk voorzitter. Hét ministerie van WVC heeft dit maandag mee gedeeld. De kandidatuur van Goekoop voor deze functie is al lang bekend. Er zijn zelfs al enige problemen over ontstaan in de gemeenteraad. Een paar raadsleden vinden het niet wenselijk dat de burgemeester bijbanen heeft. Goekoop volgt drs. Y.P.W. van der Werff, lid van de Eerste Kamer, op die het voorzit terschap per 1 oktober heeft neer gelegd. De Monumentenraad adviseert de minister op de beleidsterreinen momentenzorg en musea. Er wordt thans een wet voorbereid voor een Raad voor het Cultuurbeheer. Daarvan maken dan deel uit de Mo numentenraad, de Archiefraad en de Commissie van Advies voor de Natuurhistorische Musea. DEN HAAG/LEIDEN - De ge meente Leiden krijgt voor 1988 ruim 14,2 miljoen gulden van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieube heer voor de stadsvernieuwing. De bijdrage is een miljoen gulder ho ger dan dit jaar. Dat komt door het feit dat het ministerie dit jaar zo'n honderd miljoen meer uittrekt voor de stads- en dorpsvernieu wing. Leiden is een van de 92 gemeen ten die het geld direct van het rijk krijgen. De overige gemeenten krijgen de bijdrage uit het fonds van de provincies. In Zuid-Holland gaat het om een bedrag van bijna 28 miljoen gulden. LEIDEN - Links Leiden raadslid R. van Lint heeft hoofdcommissa ris Mostert om opheldering ge vraagd omtrent de gang van zaken bij het slopen van het pand Korte Mare 24. Er woonden krakers in het LEIDEN - De leden van de Protes tants Christelijke Woningbouw vereniging (PCW) lijken wel wat te voelen voor een fusie met de wo ningbouwverenigingen Tuinstad- wijk en Ons Belang. Dat bleek gis teren na een peiling tijdens de alge mene ledenvergadering van deze vereniging. Een definitief besluit is echter nog niet genomen. De leden mochten geen beslissing nemen omdat tijdens de vergadering niet voldoende mensen aanwezig wa- De statuten van de vereniging schrijven voor dat voor dergelijke belangrijke besluiten minstens de helft van het totale aantal leden present moet zijn. De PCW heeft op dit moment 500 leden. Gisteravond waren echter nog geen 30 mensen aanwezig. Het bestuur van de woning bouwvereniging heeft nu een twee de vergadering uitgeschreven. De ze heeft op 29 oktober plaats. Bij deze vergadering maakt het niet uit hoeveel leden present zijn. Zij het dat de fusie ook dan pas doorgaat wanneer tweederde van de aanwe zigen ervoor stemmen. Gisteren werd echter duidelijk dat het bestuur van de PCW niet bang hoeft te zijn voor grote tegen stand. Wel wilden veel leden ophel dering over de financiële kant van de fusie. PCW is een van de sterkere wo- huis dat afgelopen vrijdag door slo pers werd vernield. De politie greep in eerste instantie in, maar het sloopwerk ging na het vertrek van de agenten gewoon door. Van Lint vroeg Mostert gister avond tijdens de vergadering wat er nu precies is gebeurd na het ver trek van de politie en of de agenten hebben gewacht op het vertrek van de slopers uit de woning. Mostert kon overigens geen antwoord ge ven op de vragen van Van Lint, maar zou de zaak onderzoeken. STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 13