TAD LEIDEN NIEUW ADRES Job Bewoners verlaten door slopers vernield pand aan Korte Mare Politie onbereikbaar bij kabelbreuk Leiden uitgeteld Politie maakt proces-verbaal op tegen bedrijf LEIDSCH DAGBLAD Jeugdige inbreker actief in vrije tijd s ZATERDAG 3 OKTOBER 1987 - rL V fcifór~i f5 MM P -/T-U Het pand Korte Mare 24 waarvan vrijdagochtend vroeg ruiten, deuren ?n sanitair zijn stukgeslagen door slopers. (foto Jan Holvast) LEIDEN - De bewoners van Korte Mare 24 hebben gistermiddag het pand verlaten. Het is onbewoon baar nadat gisterochtend om 7.15 uur minstens 10 mannen het pand binnendrongen en onmiddellijk begonnen met hun sloopwerk zaamheden. Bijna alle ramen zijn eruit gebeukt. Wasbakken en het toilet zijn aan stukken geslagen. Het huis dat door vijf personen wordt bewoond, onder wie een moeder met kind, ligt vol met scherven en biedt de aanblik alsof er een bom is ingeslagen. Een van de bewoners was nog niet zo heel lang wakker toen ze op een verdieping lager herrie hoorde. Slopers sloegen de tussendeur aan diggelen en gingen vervolgens de trap op. Onmiddellijk waarschuw den de krakers de politie die snel ter plaatse is. Ondertussen waren de slopers met hamers en breekij zers aan de slag gegaan. "Ik lag nog in bed op het moment dat opeens een man mijn kamer kwam inge- Loop Atletiekvereniging Holland or ganiseert zondag 4 oktober weer een bosloop in de Leidse Hout. Deelnemers kunnen kiezen uit af standen van 2,1 tot 14,4 kilome ter. Start en finisch zijn op de kunststofbaan van de Leidse Hout. Inschrijven vanaf 10.00 uur in de kantine, het startschot valt om 11.00 uur. Wajang Het Rijksmuseum voor Volken kunde vertoont zondag 4 oktober een film over Wajang Golek, pop penspel en dans in West-Java. De film laat het verband zien tussen Wayang Wong, waarbij de dan sers verhalen van hindoeïstische oorsprong uitbeelden, en Wayang Golek, waarbij deze ver halen worden gespeeld door ron de houten poppen. Aanvang: 15.00 uur in het museum, Steen straat 1. De werkers achter de schermen. Enkele honderden Leidenaars, en ook buitenpoorters, werken jaarlijks mee aan de totstandkoming van de 3 oktoberfeesten. Ze treden maar zelden voor het voetlicht. Vandaag de laatste aflevering van een serie waarin een paar van die mensen aan het woord zijn geweest; mensen die van a tot z vertellen over hun inzet voor het 3 oktobergebeuren en hoe zij dat beleven. Het woord is aan Christiaan van der Nat die is betrokken bij het vuurwerk dat vanavond in het Ankerpark wordt afgestoken. door Simone van Driel "Ik ben via mijn vader in het vuur werk terechtgekomen. Die is op zijn achttiende bij de firma Kat be gonnen en later opgeklommen tot bedrijfsleider. Van hem heb ik het vak geleerd. Je kunt het ook alleen maar in de praktijk leren, want een opleiding of zo is er niet". "Vijfjaar geleden heb ik mijn ei gen vuurwerkbedrijf opgezet. Ben begonnen met eigenlijk helemaal niets. Ik heb een oude wagen ge kocht en met mijn beetje eigen er varing en hard knokken kwam er dit eenmansbedrijf. Drie jaar gele den heb ik, mede door de Laken- feesten waarvoor we het vuurwerk hebben gedaan, voor het eerst op 3 oktober het vuurwerk verzorgd. Kat deed dat vroeger altijd, maar die doet nu alleen nog in klein vuurwerk". "Ik werk elk jaar met verschil lende standaardprogramma's waaruit mensen kunnen kiezen. Voor 3 oktober doe ik er bijzondere dingen bij. Vorig jaar had ik bij voorbeeld voor het eerst een ka- nonslagen-serie, waarvan je zo'n klemmend gevoel van op je borst krijgt. Dat zit nu ook weer in het programma. Speciaal dit jaar is vooral een mechanisch vuurwerk: twee zwanen met een waterval er achter. Dat moet een heel mooi ge zicht worden. Ik bedenk dat zelf; de tekening zit als het ware in je hoofd en die moetje in het groot na zien te maken. Ik heb die zwanen al eens eerder gemaakt, maar toen leken het meer eenden. Ik heb ze speciaal voor deze gelegenheid veranderd. Ik heb ook voor twee mensen gezorgd die in de optocht als Chinees verkleed wat vuurwerk afsteken". stormd, iets van 'goedemorgen' mompelde en vervolgens doorliep naar de ramen en alles aan stukken sloeg. Ik was zo verbijsterd. Ik kon niets zeggen," vertelt een bewoon ster. De eigenaar van het pand De Rooij heeft in april, nadat zijn be drijfsruimte is afgebrand op het in dustrieterrein De Waard, een kort geding aangespannen tegen de krakers. Hij wilde zijn bedrijf in Korte Mare 24 vestigen. Hij werd door de rechter in het gelijk ge steld en kreeg een ontruimingsbe vel. Die werd door deurwaarder overhandigd, maar door de krakers geweigerd. Volgens de wet moet de deurwaarder daarna aan de poli tie assistentie vragen om bewoners uit een pand te zetten. Die toestem ming is door burgemeester Goe- koop niet verleend omdat reeds op 8 oktober het hoger beroep dient dat door de krakers tegen de be slissing van de rechter is aangete kend. De burgemeester is van me ning dat de termijn tussen uitzet ting en hoger beroep erg kort is en dat er dus net zo goed gewacht kan worden. Huisvredebreuk Gisteren ontkende aannemer Bey in alle toonaarden iets met de zaak te maken te hebben. Volgens de krakers was hij echter zelfbij de actie aanwezig en heeft hij samen met eigenaar De Rooij die morgen overlegd met de politie. Bey hield ook gistermiddag nog vast aan de verklaring dat zijn bedrijf niets met de sloopactie te maken heeft. "Je moet het maar zelf uitzoeken hoor. Ik heb wel wat anders te doen dan met een stelletje krakers te praten", aldus Bey. Het bord van zijn firma hangt na gistermorgen echter aan de voorgevel ten teken dat daar verbouwingen aan de gang zijn. Bij aankomst van de politie neemt een bewoonster met het kind dat geheel overstuurd is, plaats in de politie-auto. Over wat daarna gebeurt verschillen de le zingen van de krakers en de politie. De krakers beweren dat na de komst van de politie de slopers ge woon zijn doorgegaan met hun werkzaamheden. "De politie over legde met Bey en De Rooij. Zij bel- Christiaan van der Nat. "Ja, de 3 oktober-opdracht is toch iets bijzonders. Je bent ten slotte Leidenaar, je hebt een eigen Leids bedrijfje en dan is het leuk als je 'Leiden mag afsteken'. Qua geld is 3 oktober een doorsnee- klus, maar we maken er een grote klus van". "Een halfjaar van tevoren begin nen de voorbereidingen eigenlijk al. Je moet een vergunning aanvra gen, overleggen met de politie en de brandweer en een lokatie bepa len. Die plek moet ook mij beval len. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn voor het publiek. Het den via de mobilofoon nog wel even met het bureau, maar ver klaarden dat de papieren van de slopers in orde waren. De slopers hebben onder de ogen van de poli tie het karwei afgemaakt", aldus een bewoner die zich presenteert onder de naam Albert. Woordvoerder Graveland van de politie ontkent bovenstaande le zing. "Misschien dat de slopers nog even snel hier en daar wat kapot hebben gemaakt op het moment dat de politie binnenkwam. De agenten waren echter op de hoogte van het feit dat de slopers onrech- tig aan het werk waren. Er mag pas gesloopt worden als het huis leeg is en dat was niet het geval. Het is daarom beslist huisvredebreuk en het aanrichten van vernielingen. De bewoners hebben huisrecht en dat is geschonden. Er kan in dit ge val al gesproken worden van da ders. Dat we niet direct proces-ver baal hebben opgemaakt komt doordat de agenten met z'n tweeën waren. Er was een hele groep slo pers op dat ogenblik in het pand. De eigenaar en de aannemer zijn echter met naam en toemnaam in het rapport vermeld. Zij zullen zich daarvoor ook moeten verantwoor den", aldus Graveland. Advocaat De krakers gaan nu een klacht indienen tegen De Rooij en Bey wegens huisvredebreuk en het aanrichten van vernielingen. Bo vendien dienen ze een klacht in te gen de politie. Die is naar hun oor deel in gebreke gebleven door de slopers door te laten gaan met hun slopersactiviteiten. Verder willen de krakers met hun advocaat over leggen over de te nemen juridische stappen. De Rooij is al langer eigenaar van het pand aan de Korte Mare. In 1980 verhuisde hij met zijn bedrijf naar industrieterrein De Waard en kwam het pand leeg te staan. Vier jaar geleden zijn in dat pand kra kers gekomen. De krakers die nu daar wonen zijn van een 'tweede generatie' en zijn er twee jaar gele den ingekomen. Zij hebben het pand al die tijd onderhouden. In april dit jaar kregen de krakers te horen dat zij het pand moesten ver laten. De krakers hebben de bega- (foto Jan Holvast) Ankerpark is prima. Het is mooier, met dat water en de Zijlpoort, dan het Schuttersveld. Maar ik denk dat het voor de Leidenaars die in de binnnenstad wonen en de men sen van de kermis misschien min der leuk is". "Het vuurwerk koop ik nu nog in via het buitenland - Spanje, Italië, Duitsland. Ik heb een bunker in Hoek van Holland waar ik de voor raad bewaar. Alleen de mortieren en het houtwerk voor de mechani sche stukken heb ik hier in de ga rage. In Hoek van Holland wordt de boel voorgemonteerd. Verbin- ne grond ontruimd en de sleutel aan De Rooij gegeven. Toch bleef de eigenaar volhouden dat hij het hele pand nodig had spande dus een kort geding aan. De Rooij werd op dat moment nog verdedigd door advocaat Langelaar. Het advocatenkantoor Teekens, waarbij Langelaar aangesloten is, verklaarde gisteren dat De Rooij niet langer cliënt is van genoemde advocaat. Volgens derden gaat het om niet betaalde rekeningen. Dat kon Teekens niet bevestigen in verband met het beroepsgeheim. Volgens de gedragsregels van de advocatuur mogen andere advoca ten niet werken voor een cliënt die rekeningen bij een andere advo caat niet heeft voldaan. Dat heeft Teekens aan advocaat Roest, die nu door De Rooij in de arm is geno men, kenbaar gemaakt. Vermoede lijk zit De Rooij daarom bij het ho ger beroep op 8 oktober zonder ad vocaat. De Rooij was voor een nadere toelichting niet bereikbaar. Links Leiden raadslid Rob van Lint heeft aangekondigd maandag over deze zaak vragen te gaan stellen aan B en W. LEIDEN - Een buitensporig for maat tentharing was er de oorzaak van dat een deel van Leiden don derdagavond en nacht van donder dag op vrijdag zonder telefoon zat. De haring, onderdeel van een ker misattractie, doorboorde een hoofdkabel van de PTT die 90 cen timeter onder de grond lag. Onder de 300 gedupeerden bevond zich ook de Leidse politie die op dit soort ongemakken technisch niet bleek voorbereid. Indien de elektriciteit op het bu reau aan de Langegracht uitvalt, dan neemt onmiddellijk een nood- aggregaat het werk over. Valt de te lefoon uit, dan staat de politie ech ter geen enkele noodvoorziening ter beschikking. De boodschap van diegene die het alarmnummer van de Leidse politie belt, moet dan via de telefooncentrale, de meldkamer van de rijkspolitie in dingen leggen en opbouwen ge beurt op de plek zelf. Dat neemt wel een paar uur in beslag. Afste ken doen we met z'n tweeën". "Het afsteken doet me altijd wel wat. Het is net als een artiest met plankenkoorts: vlak vóór het afste ken voel ik altijd een bepaalde spanning. Eenmaal begonnen is dat over. Maar het geeft me altijd een kick, vooral als het goed gaat. En het gaat bijna altijd goed. Ik ben nog nooit een klant kwijtge raakt. Wel ben ik zelf weieens niet tevreden en dan zeg ik: volgend jaar doen we het anders". "Voor een buitenstaander is dat misschien moeilijk te begrijpen, maar het boeiende van werken met vuurwerk is het vak op zich, het zelf maken, het mengen van che micaliën en zo. Dat heb ik allemaal van mijn vader geleerd. Spelender wijs eigenlijk. Hij heeft allerhande recepten en daar keek ik in, vroeg hem van alles. Ook nu vraag ik nog weieens wat, gewoon voor de ze kerheid. Het is een vak waar je echt van moet houden, interesse in heb ben. Anders is het ook gevaarlijk. Volgend jaar verhuist mijn bedrijf naar Steenwijk en dan ga ik zelf vuurwerk fabriceren. Nu koop ik alles nog kant-en-klaar in". "Drie oktober begint voor mij op vrijdag, dan ga ik naar de Taptoe kijken, loop even over de kermis en slenter wat door de stad. Zater dag slaap ik uit. En hoop dat het goed weer is. Als het er regenach tig uitziet denk ik: nou, als dat het maar houdt. Bang dat het vuur werk halverwege uitgaat ben ik nooit, dat gebeurt vrij weinig. Al leen als het de hele dag regent kan dat gebeuren. Uit voorzorg wordt het vuurwerk behandeld met para- fine en dan moet het wel een uur of vier stevig regenen voor er wat misgaat". '"s Middags ga ik bij m'n ouders hutspot eten en daarna naar de plek, het Ankerpark dit jaar, om het vuurwerk op te bouwen. Als er een bewaker is, ga ik daarna weg en kom 's avonds terug om het af te steken. Reacties krijg ik heel vaak, in Leiden van zowel publiek als be stuursleden van de 3 October-Ver- eeniging". "Een kroegentocht daarna, dat zit er niet in. Tegen die tijd ben ik namelijk op. Er komt veel sjouw werk bij kijken, En die spanning waarover ik het had, daar word je doodmoe van. Maar er komen al tijd wel wat vrienden en kennissen van buiten de stad, dus laat wordt het toch wel". Leiderdorp en een mobilofoon naar de Langegracht worden ge leid. Een nogal omslachtige manier van werken die gisteravond echter uitstekend bleek te voldoen. Al thans, volgens de politie niet tot problemen heeft geleid. "Maar we gaan zo snel mogelijk met de PTT praten hoe we dit soort problemen kunnen voorkomen. Het is nu goed gegaan, maar het moet in de toe komst op een andere manier wor den geregeld zodat we bij een sto ring op simpele wijze kunnen over schakelen op een andere lijn", zegt politiewoordvoerder Graveland. Ruzie Nadat de storing gisteravond rond 18.00 uur werd ontdekt, nam een PTT-beambte in de centrale plaats om de alarmlijn van de Leid se politie te beantwoorden. Hij ver wees de bellers naar het districts bureau van de rijkspolitie in Lei derdorp waar een centralist uit Lei den klaar zat om de telefoontjes te beantwoorden. Via de mobilofoon stelde hij het bureau aan de Lange gracht van de meldingen op de hoogte. Deze via-via-verbinding kwam in korte tijd tot stand. "Een kwestie van enkele minuten", zegt Graveland. Rond half elf 's avonds had de PTT de telefoonverbinding weer hersteld. "Er hebben zich in de tussentijd gelukkig geen ernsti ge situaties voorgedaan", weet Graveland: "Een geluk bij een on geluk. In de dagen voor 3 oktober heeft de Leidse bevolking kenne lijk geen tijd om ruzie te zoeken". Volgens een woordvoerder van de PTT worden belangrijke verbin dingen met bijvoorbeeld de politie, brandweer of ziekenhuizen bij sto ringen altijd met voorrang her steld. "Wanneer de storing overdag gebeurt, kan die over het algemeen wat sneller worden opgelost dan 's avonds. De noodvoorzieningen die de PTT treft, werken over het alge meen feilloos", aldus PTT-voor- lichter Van der Plas: "Het is tech nisch wel mogelijk je tegen dit soort problemen in te dekken. Er zijn bedrijven die zich dubbel laten aansluiten zodat er in geval van storing altijd een andere lijn be schikbaar is. Maar dat kost vrese lijk veel geld terwijl de kans dat zo'n kabel wordt beschadigd, vrij gering is". De gebeurtenissen van gister avond hebben ook duidelijk ge maakt dat de politie in geval van een calamiteit geen enkele moge lijkheid heeft om de bevolking te waarschuwen. Zo deed de PTT gis teravond alle moeite om de inwo ners van Leiden op de hoogte te stellen. In de loop van de avond ontvingen de dagbladen, en de redacties van plaatselijke radio- en televisieomroepen een telex waar in het euvel werd uiteengezet. Ech ter, de kranten verschenen pas een dag later, terwijl radio- en televisie- redacties onbemand bleken. De ge meente Leiden beschikt, in tegen stelling tot andere gemeenten, niet over een gemeentelijk informa tiekanaal op de televisie. "Zo'n informatiekanaal heeft ook niet zoveel effect", meent chef stadskabei Van Donzel: "Het pro bleem is dat er naar zo'n kanaal niet consequent wordt gekeken. Wanneer je het goed wil doen moetje in zo'n geval in het kopsta- tion bij de mast een bericht over alle kanalen invoeren. Dat ieder een die televisie kijkt gedurende een paar minuten een mededeling op zijn scherm krijgt wat er aan de hand is. Dat hoef je maar een keer te doen en iedereen weet het". Technisch is het vrij eenvoudig om een dergelijk voorziening aan te brengen. Ook de kosten vallen nogal mee. "Ergens tussen de twin tig- en tachtigduizend gulden", schat Van Donzel. Het probleem is echter dat de mast en het kopsta- tion op militair terrein staan. Voor dat de militaire autoriteiten toe stemming hebben gegeven om het terrein te betreden, zijn de proble men in de stad al opgelost, zo mag LEIDEN/DEN HAAG - Een 18-ja- rige Leidenaar hoorde gisteren voor de Haagse rechtbank 12 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. De jongen had het afge lopen jaar met hulp van anderen drie inbraken gepleegd op ver schillende plaatsen in Leiden. De reden voor de hoge eis van officier van justitie, mevrouw mr. Klopper-Gerritsen, was dat de jon geman al vaker met justitie in aan raking is geweest. De advocaat van de verdachte vond de eis van de officier wel erg hoog. Hij wees er op dat er nog een zaak voor de politierechter tegen de Leidenaar liep. Bovendien moest verdachte nog een maand uitzitten van een voorwaardelijke straf die door de kinderrechter was opgelegd en nu ten uitvoer werd gelegd. "Er staat deze 18-jarige jon gen al een mitrailleurvuur van ver volgingen en straffen te wachten. Hij heeft nu al drie maanden in voorarrest gezeten". Volgens de advocaat is er een goede kans dat de verdachte met hulp van de reclassering zijn leven zal beteren. "Een kennis heeft hem een baan als stratenmaker aange boden. Geef hem een kans om weg te komen uit de groep randjonge ren waarin hij verkeert". worden verwacht. Volgens Van Donzel zou het daarom nuttig zijn het kopstation naar neutraal ter rein te verplaatsen. Of het bericht dat de politie moeilijk bereikbaar is zich leent voor uitzending op de televisie, blijft overigens de vraag. Het is niet uitgesloten dat zo'n medede ling meer onheil oproept dan voor komt. ADVERTENTIE I obo is verhuisd. Naar een nieuwe frisse huisstijl en U een fonkelnieuw bedrijfspand in het Leidse indus triegebied De Waard. Wethouder D.J. Tesselaar ver richtte donderdag de officiële opening. Het 1272-jarig ju bileum werd daarna uitbundig gevierd. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt. BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF B.V. Admiraalsweg 4,2315 SC Leiden, tel. 071-415215 ADVERTENTIE Restaurant la Grand Geopend v.a. 15.00 uur Leidse hutspot onbeperkt 13,50 Originele Spaanse hutspot onbeperktf 1 3950 Zeeuwse mosselen onbeperkt20,- Beperkte kleine kaart. 7 dagen per week geopend! Nieuw Nieuw v.a. 5 oktober geopend voor de lunch van 12.00-15.00 uur ficjlmmi sOok na 10 uur gezellig uit eten. Herengracht 100 2312 LG leiden ^telefoon 071-140876 STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN STAD LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 9