Bewoners Trekvaartplein verlangen duidelijkheid 'Wat is onze toekomst?' Tien maanden celstraf voor Leidenaar wegens heling Ik gaf hem koffie, bracht hem thuis en kreeg tóch bekeuring. Echaoui mag voorlopig blijven in Nederland Ontrmrning uitgesteld DINSDAG 29 SEPTEMBER 1987 LEIDEN - Enkele woonwagenbewoners leggen het Tweede Kamerlid G.J. Wolffensperger de situatie op het woonwagen centrum aan het Trekvaartplein uit. Het D66-kamerlid maakte deel uit van een delegatie die gisteren het Leidse kamp bezocht. (f0t0 AnP) LEIDEN - De bewoners van het Trekvaartplein willen snel duide lijkheid over hun toekomst. Zij vroegen dit gisteren onder anderen de Tweede-Kamerleden G. Wolffensperger (D66) en A. Jorrits- ma (WD) en aan gedeputeerde L. Stolker-Nanninga. Zij maakten LEIDEN - Een 42-jarige Leidenaar is vanochtend door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 15 maan den gevangenisstraf (waarvan 5 voorwaardelijk en aftrek van voor arrest) wegens heling van gestolen goederen. De spullen waren gro tendeels afkomstig van inbraken bij het AZL en de woningbouwver eniging 'Ons Doel'. De Leidenaar verkocht zijn waren op diverse zwarte markten in het land. Offi cier van justitie mr. Klopper had achttien maanden gevangenisstraf tegen hem geeist. deel uit van een delegatie die giste ren het Leidse woonwagencen trum aan het Trekvaartplein be zocht. "Het is misschien wel de twintig ste keer dat we hier op deze manier om tafel zitten. Vertelt u ons eens wat onze toekomst is. Mogen we straks op die kleinere kampen blij ven of moeten we over tien jaar in huizen. Wat moet ik mijn kinderen vertellen?" stelde een woonwagen bewoner. Het ziet er overigens niet naar uit dat snel duidelijk wordt wat de toe komst brengt voor de bewoners van het kamp aan het Trekvaart plein. De bewoners willen de 78 plaatsen behouden, staatssecreta ris Heerma (volkshuisvesting) wil het kamp zo goed als opheffen; de gemeente Leiden geeft er de voor keur aan het woonwagencentrum in de huidige grootte te handha ven, maar gaat Heerma als compro mis voorleggen het Trekvaartplein tot 40 te reduceren en twee kleinere centra met 15 plaatsen in Leiden te realiseren. De kans dat het kamp in de hui dige omvang blijft bestaan, lijkt overigens zeer klein. Gedeputeer de mevrouw Stolker-Nanninga gaat daarmee niet akkoord en vindt 40 plaatsen aan het Trek vaartplein het maximum. Zij be spreekt dit binnenkort met staats secretaris Heerma. Ook wordt Heerma uitgenodigd voor een be zoek van het Trekvaartplein. De staatssecretaris heeft tot nu toe steeds hardnekkig vastgehou den aan zijn 'kleine-centrabeleid'. D66-kamerlid Wolffensperger zei gisteren tijdens de bijeenkomst met de woonwagenbewoners Heerma graag van dat beleid te zien afstappen. "Onze partij heeft altijd gezegd dat er een meer-spo- renbeleid moet zijn; dit houdt dat nieuwe, kleinere kampen worden aangelegd en de grote kampen die goed zijn. worden gehandhaafd Het kamerlid vindt de wens dat de bewoners het kamp in de huidige omvang willen behouden, vol doende argument om het centrum aan het Trekvaartplein te handha ven. "Zeker in dit geval. Het cen trum in Leiden ziet er prima uit en heeft goede voorzieningen". Het WD-kamerlid A. Jorritsma sprak zich minder duidelijk uit. Haar betoog kwam er op neer dat de grote centra waar de woonom standigheden slecht zijn, waar overbevolking is, eerst moeten worden aangepakt. Wel vindt zij dat er snel meer duidelijkheid moest komen voor de woonwagen bewoners. LEIDEN - "Hoe is het met het slachtoffer?" vroeg de rechter aan de Leidenaar die vorig jaar september op de kruising Konin- ginnclaan/Lammenschansweg een motorfietser had aangere den. "Prima, hartstikke goed", zei de verdachte. "Maar ik heb een boete van 150 gulden gekre gen!" door Simone van Driel En daar snapte hij nu echt he lemaal niks van. Hij had werke lijk alle mogelijke moeite voor die motorrijder gedaan. "Ik heb hem mee naar huis genomen, koffie gegeven, m'n vrouw heeft hem nog op letsel onderzocht. Daarna heb ik hem thuis voor zijn deur in Rotterdam afgezet, later nog gebeld en een keer ge zien. Kortom, alle mogelijke moeite'. En dan krijg ik ineens die boete thuis. Daar is mij op voorhand ook helemaal niks over verteld" De verbazing van de rechter ging ongeveer gelijk op met die van de verdachte. Meent u nou werkelijk dat u verrast bent dat u een boete krijgt?" Nou en of de man dat meende. "Ik heb nog nooit een ongeluk veroorzaakt, dus hoe moet ik dat weten?" De officier zette geduldig- uit een waarom de man die boete had gekregen. Maar die was het ook daarna niet met justitie eens. "Ik heb die man toch aan alle kanten geholpen? En als er geen agent bij was gekomen, was er verder ook niks aan de hand ge weest". De officier onderbrak hem met de mededeling dat het feit dat hij het slachtoffer had ge holpen, niet meer was dan een kwestie van fatsoen. "Als je ie mand tegen de vlakte rijdt, zorg je ervoor dat-ie in zijn bed komt. Dat is geen strafverminderende omstandigheid. Sterker nog: hel moest er nog bij komen dat u die man had laten liggen". De officier had dus absoluut geen oren naar het verhaal en eis te nog meer dan de boete: 180 gulden.. De rechter maakte er 150 gulden van. Vanwege de fi nanciële positie van de Leide naar, de zorg die hij aan het slachtoffer had besteed, het feit dat zijn auto total-loss was "en omdat u hier naartoe bent geko men om uw verbazing uit te leg gen". "Daar heb je er weer zo één", zou de Leidse op het politiebu reau te horen hebben gekregen nadat zij zich was komen bekla gen over de boete die ze had ge kregen toen zij op de Leiderdorp- se Van der Valk Boumanweg met haar auto door rood was ge reden. Het verkeerslicht was he lemaal niet kapot geweest, zoals mevrouw had gedacht. Mevrouw had namelijk te maken met het enige zelfdenkende verkeers licht in Nederland. En wat deed dat enige zelfden kende verkeerslicht? Op rood springen steeds nadat er één of twee auto's doorheen waren ge reden. De Leidse dacht daarom dat er iets mis mee was, vertelde ze de kantonrechter gisteren. En ze was niet de enige: een hele boel mensen gingen uit de file die zich inmiddels had gevormd omdat ze dachten dat dat licht stuk was. Zij was uiteindelijk maar achter een andere automo bilist door het kennelijk op hol geslagen licht gereden. Door rood. Leuk. zo'n meedenkend ver keerslicht. Hoewel, later bleek dat een mensenhand voor deze situatie had gezorgd, want nor maliter springt dat licht na vier tot zes auto's te hebben doorgela ten op rood. De Leidse weet dat uit eigen ervaring. Maar de dag dat ze het met het licht aan de stok kreeg, bleek een agent sa men met iemand van de gemeen te het licht met de hand te heb ben bediend. "Dat hebben jullie lekker geregeld dan", had de vrouw daarop geantwoord, on der verwijzing naar de file en het feit dat het leek of de verkeers lichten kapot waren en zij dus door rood was gereden. De offi cier, die de vrouw haarfijn uitleg de hoe zo'n denkend verkeers licht werkt, en de rechter konden zich de verwarring van de Leidse wel voorstellen. In zoverre dat de oorspronkelijk boete van tachtig gulden niet omhoog ging. Dominant De Leidenaar kwam naar vo ren met de mededeling dat hij "het ventje, niet het vrouwtje" was. De rechter zag ook wel dat hij niet de mevrouw was die was gedagvaard, maar wie dan wel? Een meneer die op hetzelfde adres woonde als de gedagvaar de dame. bleek na veel vijven en zessen. Maar waar was dan die mevrouw? Tja, de man had de dagvaarding van een PTT-be- ambte in handen gekregen. Hij was ook degene die de overtre ding mogelijk had begaan, zoals hij de politie had laten weten. Dus hier was hij. Maar die mevrouw dan? Nu, die bleek van een dagvaarding helemaal niets af te weten, leer den de rechter en de officier. De man had er haar niets van ver teld. "U bent redelijk dominant", vond de rechter, nu de man de vrouw niet van de dagvaarding op de hoogte had gesteld, als ge volg waarvan ze bij verstek ver oordeeld zou worden. Honderd veertig gulden boete. "Wat?" "Honderdveertig gulden boe te". "Interessant", stelde de man en beende de zaal uit. Stak even later nog even zijn hoofd om de hoek van de deur en galmde dat de rechter andere verdachten toch altijd iéts vertelt over de mogelijkheid om het hogerop te zoeken? "Ja, mevrouw heeft veertien dagen de tijd voor hoger beroep", antwoordde de rechter. "Prettig dat ik dat nog even hoor", liet de man met zurig ge zicht weten alvorens echt te ver dwijnen. LEIDEN - Het programma van de 3-oktoberfeesten bevat dit jaar twee belangrijke veranderingen. Voor het eerst sinds lange tijd heeft het vuurwerk niet meer plaats op het Schuttersveld. De ruimte daar wordt opgeslokt door allerlei nieuwbouwprojecten. Het bestuur vap de 3 October-Vereeniging heeft in overleg met de gemeente gekozen voor het Ankerpark. De optocht op zaterdag volgt een an dere route. Dat betekent dat de bonte stoet, die traditoneel om 13.00 uur begint, op andere tijdstip pen in bepaalde straten is dan voor heen. Het programma ziet er als volgt uit. VRIJDAG 2 OKTOBER vanaf 16.00 tot 24.00 uur: luna park op Schuttersveld, Lammer markt, rondom Molen de Valk, Nieuwe Beestenmarkt en Beesten markt; 18.00 tot 24.00 uur: feestelijke wa renmarkt op 2de Binnevestgracht, Nieuwe Mare, Oudé Singel en Turf markt; 19.30 uur: de jaarlijks taptoe tij dens welke het Leidse verenigings leven zich presenteert aan de Lei- denaars. Alleen officieel erkende vereniging lopen mee. De taptoe wordt gehouden ter nagedachtenis van Prins Willem van Oranje, Pie- ter Adriaensz. van der Werf, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot; mensen die tijdens het beleg en het ontzet van Leiden in 1574 een belangrijke rol hebben gespeeld. Er worden kransen ge legd bij het standbeeld van Van der Werf en het Jan van Hout-monu ment. De stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf het Kaasmarktterrein. De route: Pelikaanstraat, Haar lemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steen- schuur (oostzijde). Van der Werf- park (monument Van der Werf), Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Hout-monu ment). LEIDEN - De Marokkaanse Amina Echaoui mag voorlopig in Neder land blijven. Staatssecretaris Kor- te-van Hemel heeft besloten de in trekking van de verblijfsvergun ning vorig jaar november onge daan te maken. Daarmee mag ook haar man die toen het land werd uitgezet en sindsdien in België ver bleef, naar Nederland terugkeren. Echaoui is één van de twee Ma rokkanen van wie vorig jaar de ver- blijfsverguuning werd ingetrok ken. De ander, Salhi Salah, heeft inmiddels ook een verblijfsvergun ning gekregen dankzij het feit dat hij bij de gemeente Leiden aan de slag kon. Burgemeester Goekoop en wethouder Tesselaar gingen destijds persoonlijk bij de staatsse cretaris op bezoek om te pleiten voor de twee Marokkanen. Echaoui verblijft al zeven jaar in Nederland. ZATERDAG 3 OKTOBER 7.00 uur: reveille op Stadhuis plein m.m.v. het Leidsch Politie Muziek Gezelschap; van 7.30 tot 9.30 uur: uitreiking haring en wittebrood in het Waag gebouw aan de Aalmarkt öan de ruim 18.000 mensen die zich daar voor hebben ingeschreven. In kor te tijd worden 40.000 haringen en 5000 wittebroden uitgedeeld. Mu ziekvereniging De Burcht vrolijkt de lange rij wachtenden op. Ook zijn er weer de watergeuzen die met hun versierde schepen via de grachten haring en wittebrood naar De Waag varen; 8.00 uur: koraalmuziek in het Van der Werfpark. Vaderlandse liede ren zingen onder leiding van diri gent Herman de Wolff met mede werking van Leidse koren en chris telijke muziekvereniging Concor dia. Woensdag 30 september (mor gen) wordt gerepeteerd in De Waag om 19.30 uur. Iedereen is welkom. De tekst van de liederen is in het Van der Werfpark verkrijgbaar; 8.45 tot 9.30 uur: Rien Ritter be speelt het carillon van het stadhuis; van 9.00 tot 24.00 uur: lunapark in het centrum; van 9.00 tot 24.00 uur: feestelijke warenmarkt op 2de Binnenvest gracht, Nieuwe Mare, Oude Singel en Turfmarkt; vanaf 9.00 uur: vlootschouw van zeilende bedrijfsvaartuigen in het LEIDEN - De ontruiming van het kraakpand Korte Mare 24 is van daag niet doorgegaan. Burgemees ter Goekoop heeft gisteren beslo ten dat de deurwaarder geen poli- tie-assistentie zou krijgen. De bur gemeester vindt dat niet nodig aan gezien op korte termijn het hoger beroep dient dat de krakers heb ben aangespannen tegen het ont ruimingsbevel. De eigenaar van het pand heeft de benedenverdieping nodig als bedrijfsruimte. Hij wil dat ook de bovenverdieping wordt ontruimd, onder meer omdat anders de verze keringspremie te hoog zou worden voor hem. De krakers hebben dit vooijaar een kort geding tegen de ontruiming aangespannen. Dat hebben ze verloren. De president van de rechtbank bepaalde wel dat de krakers, die allen bij de gemeen te zijn ingeschreven als woningzoe kende, binnen drie maanden ver vangende woonruimte aangebo den zouden moeten krijgen. De ge meente heeft dat volgens de kra kers toegezegd te zullen doen. De krakers zijn inmiddels tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan. Ze menen dat de eigenaar helemaal geen plannen heeft om in het pand een bedrijfsruimte te vestigen. Bo vendien heeft de gemeente hun nog steeds geen vervangende woonruimte aangeboden. De ge meente stelt overigens dat dat wel is gebeurd, maar dat de krakers dit aanbod hebben afgewezen. Burgemeester Goekoop heeft nu echter alsnog besloten de deur waarder geen politie-assistentie te geven. In feite houdt dat in dat de deurwaarder wel kan eisen dat de bewoners het pand verlaten, maar dat hij verder machteloos staat zij dat weigeren. Galgewater tussen Rembrandt- brug en Blauwpoortsbrug (ook op zondag 4 oktober). Op de kade tal van oude ambachten als smeden en zeilmaken. Er worden ook demon straties gegeven van kleine duwbo ten; 9.30 uur. touwtrekwedstrijden in de Doezastraat om het kampioen schap van Leiden; 9.30 tot 12 00 uur: poppenkast na bij de Harlebrugkerk en achter het standbeeld in het Van der Werf park; 9.30 tot 12.00 uur: karting-race op het Levendaal. Skelterrace tussen 20 rijders die in drie manches gaan uitmaken wie de beste is. De skel ters kunnen snelheden tot 200 kilo meter per uur bereiken. Het circuit is het Lcvendaal tussen St. Joris- steeg en Kraaierstraat; 10.00 tot 15.00 uur: tal van activi teiten op het stadhuisplein: optre dens van Art Bird Big Band (10.00 tot 11.00 uur); Leids Studenten Jazz Gezelschap (11.00 tot 12.00 uur); Rotterdams Folklore-dans theater Radostan (12.00 tot 13.00 uur) en Dutch Rhythm Steel Band (13.00 tot 15.00 uur). Voorts beklimmen leden van de Leidse Studenten Alpinisten Club de stad huistoren (omstreeks 11.00 uur). Naast andere activiteiten, is er on der meer een reuze-sjoelbak aan wezig van 30 meter; vanaf 10.00 uur: straatkorlbal in de Doezastraat met onder meer een prominentenwedstrijd. In tegen stelling tot andere jaren is nu geko zen voor korfbal in plaats van voet bal; 10.00 tot 12.00 uur: De Lakenhal is open voor met name kinderen die daar onder meer portretten kunnen bezichtigen van de men sen die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens beleg en ontzet van Leiden, 10.00 tot 11.00 uur: wielerkoers. Bekende mannen als De Roo. Kar stens en Den Hertog nemen deel aan een wielerwedstrijd op het cir cuit Levendaal. Kraaierstraat, Ho- gewoeld en Plantage: 10.00 tot 12.00 uur: Breestraatthe- ater. Op vier plaatsen in de Bree straat treden theatergroepen op; 10.15 uur. herdenkingsdienst in de Pieterskerk met medewerking van de Koninklijke Militaire Kapel, het Rijnlands Christelijk Mannen koor en organist Joop Brons. De dienst wordt geleid door professor dr. G.H M. Posthumus Mevjes. De rede wordt uitgesproken door pro fessor dr. J.A.H.G.M. Bots; 10.45 uur: polsstokverspringen op hoek Doezastraat/Van der Werf park; 13.00 uur: traditionele optocht die dit jaar de titel 'Wc are the world, een wereldoptocht' heeft meegekregen. De optocht staat in het teken van het 150-jarig bestaan van het Rijksmuseum voor Vol kenkunde dat is gesticht door Von Siebold. De route van de optocht is gewijzigd: Burggravenlaan (13.00 uur). Hoge Rijndijk. Plantagelaan, Levendaal. St. Jorissteeg. Hooi gracht, Pelikaanstraat, Haarlem merstraat, Prinsessekade, Kort Ra penburg, Breestraat, Korevaars- traat. Levendaal, St. Jorissteeg, Hogewoerd, Plantage, Hoge Rijn dijk, Burggravenlaan; 21.00 uur:: leden- en medewer- kersfeest in de Stadsgehoorzaal, 23.30 uur: vuurwerk in het An kerpark. Dat park is gesloten voor publick. Het spektakel is het beste te bezichtigen vanaf de Zijlpoort en de Zijlsingel. Woensdag 30 september verga dert de commissie voor onder wijs, sociaal-cultureel werk en emancipatie in Het Gulden Vlies aan de Breestraat 125. Aanvang 20.00 uur. Op de agenda van deze verga dering staat een aantal nota's, waaronder de beleidsnota 'Be noemen, beoordelen, nascholen, aspecten van het personeelsbe leid onderwijs'. Dat werkstuk is door verschillende instanties be sproken. B en W reageren op die inspraak. Voorts spreekt de com missie over energiebesparende maatregelen bij buurt- en club huizen. Donderdag 1 oktober verga dert de commissie ruimtelijke ordening, openbare werken, ver keer en milieu in Het Gulden Vlies aan de Breestraat 125 om 20.00 uur. Leden van de commissie krij gen een plan voorgelegd voor de bouw van een muziekverzamel- gebouw aan de J.C. de Rijps- traat. B en W willen in dat pand vier verenigingen onderbrengen die nu nog op verschillende plaatsen in de stad zijn onderge bracht. De buurt heeft bezwaren en ook die worden donderdag avond behandeld. Klapstuk van de avond is on getwijfeld de proef met de Bree straat die samen met leden van de commissie economische aan gelegenheden wordt besproken. Hoewel de standpunten van par tijen waren verhard, hebben win keliers water bij de wijn gedaan door de gemeente vier weken tijd te gunnen na afloop van de proef om gevolgen op een rijtje te kunnen zetten alvorens beslui ten vallen. Aanvankelijk eisten zij dat de straat direct na afloop van de proef (begin oktober) weer open zou worden gesteld voor alle verkeer. De behande ling van dit agendapunt begint omstreeks 21.30 uur. Maandag 5 oktober vergadert de commissie algemene bestuur lijke aangelegenheden in Het Vergulden Vlies aan de Bree straat 125. Aanvang 20.30 uur. Op de agenda prijkt onder meer de reactie op vragen van het raadslid Langeberg naar aan leiding het opsporing- en vervol gingsbeleid drugs. De werkers achter de schermen. Enkele honderden Leidenaars, en ook buitenpoorters, werken jaarlijks mee aan de totstandkoming van de 3 oktoberfeesten. Ze treden maar zelden voor het voetlicht. Deze week een serie waarin een paar van die mensen aan het woord komen; mensen die van a tot z vertellen over hun inzet voor het 3 oktobergebeuren en hoe zij dat beleven. Vandaag is het woord aan Herman de Wolff, dirigent en bekend van de koraalmuziek in het Van der Werfpark. door Meindert van der Kaaij LEIDEN - "Mijn eerste contact met de 3 October-Vereeniging stamt uit 1929. Ik was twee jaar daarvoor di rigent van zangkoor Ex-Amimo ge worden. Gevraagd werd of ik de muziek tijdens de herdenkings dienst wilde verzorgen. Het is sindsdien langzamerhand een tra ditie gewerden voor me om de der de van oktober in Leiden door te brengen. Ik kende dominee Rie- mens - een bekend predikant die meestal voorging in de diensten in de Pieterskerk - en hij maakte me hiervoor enthousiast". "Vanaf 1970 leid ik de koraalmu ziek in het Van der Werfpark. Her man Stenz was in Leiden een be kend koorleider en had het jaren lang daarvoor de koraalmuziek on der zijn hoede gehad. In dat jaar overleed Stenz en vroeg het be stuur of ik het wilde overnemen. Dat heb ik destijds met graagte ge accepteerd en heb daar nooit spijt van gehad". "Als Rotterdammer vind ik Lei den een rustige, maar wel mooie stad. Doordat ik altijd het koor Ejf- Animo heb geleid, heb ik hier heel veel contacten. De stad heb ik zo doende wel leren waarderen. Het zijn ook allemaal fijne mensen die ik ken. Daar komt bij dat ik me elk jaar weer zeer vereerd voel als ik Herman de Wolff. word uitgenodigd om de koraal sa men te stellen en te dirigeren". Mijn voorbereiding begint met het maken van een programma door het uitzoeken van de oud-Hol landse liederen. Dat valt nog niet mee, want ik moet me van het be stuur van de 3 October-Vereeni ging natuurlijk wel houden aan het bundeltje dat hiervoor is samenge steld. Ik vind het vervelend om elk jaar hetzelfde te doen. Er moet wel wat variatie inzitten. Als ik het pro gramma klaar heb, ga ik de liede ren arrangeren voor het muziek korps dat het speelt". Een paar dagen voor 3 oktober is er altijd een generale repetitie in De Waag. Dit jaar is dat komende woensdag om 19.30 uur. Daar stel ik wel erg prijs op, want dan kom je al helemaal in de sfeer. Safhen met de muziekanten van het korps Concordia werken we alle stuken door. Dat gaat altijd heel goed en prettig". "Naar de taptoe ben ik niet zo vaak gegaan. Ik heb geen auto en ben voor vervoer afhankelijk van anderen, dus sla ik 2 oktober meestal over. De volgende dag ben ik wel present en wel heel vroeg. Over het succes van de koraalmu ziek hoef ik me geen zorgen te ma ken. Door weer en wind komen de Leidenaars naar het Van der Werf park toe en zorgen voor een prach tig geluid. Hoewel ik het al heel lang doe, vind ik het-elke keer een heel bijzondere gebeurtenis". Na het concert ga ik met mijn vrouw meestal met wat mensen mee om ergens koffie te drinken. Wat ik daarna doe hangt ook weer af van mijn vervoer. Het is voor mij wat moeilijk om met het openbaar vervoer te reizen en dus rij ik met iemand mee. Vroeger woonde ik de feesten wel van a tot z bij. Nu gaat dat wat moeilijker, want ik ben al 84 jaar". "Leidens ontzet vind ik wel een bijzonder feest, want het wordt al zo lang met veel enthousiasme vol gehouden. Net zoals de gewoonte om 's ochtends met de Geuzen over het water bij de Vliet - de plaats waar dat in 1574 gebeurde - Leiden binnen te varen. Dat vind ik grap pig en draagt zeer zeker bij tot de feestvreugde. De stad wordt de he le dag volledig in beslag genomen door de bewoners van de stad. Wat me altijd opvalt is dat Leidenaars op 3 oktober zo gemoedelijk zijn. Die spontaniteit kom ik op andere dagen helaas zelden tegen". "Eén van de mooiste momenten was de herdenkingsdienst in 1974, toen het 400-jarig jubileum van Leidens Ontzet werd gevierd. Dat was een hele fijne dienst. Koningin Juliana en prinses Beatrix met Claus waren daarbij aanwezig. Leo Mens was de organist in de Pieters kerk. De koninklijke familie luis terde aandachtig naar de cantate die werd gespeeld". "De traditie van 3 oktober vind ik zeer waardevol voor de stad en ik hoop van harte dat de Leidenaars nog heel lang het Leidens Ontzet in ere zullen houden. Ik hoop daarbij nog vele jaren te kunnen komen. Ik ben nog dankbaar voor de energie en gezondheid maar eens zal daar een eind aan komen". "Wat ik het mooiste van 3 okto ber vind? Dat is het laten zingen van mensen in een bomvol Van der Werfpark. Dat is tenslotte altijd miin vak eeweect"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 15