LEIDSCH DAGBLAD Topman Aliolcl spoorloos F, XI RA RIJDING? Heerma stelt beleggers gerust Een tien voor bedrijfskunde Arafat wil besprekingen met Israël Geriit-Jan Heijn (56) mogelijk ontvoerd Viervoudige moord in Rotterdam Prettige zondag, rustige maandag. ^NZ-INA/IGP' DINSd^G 'Antwerpen is derde haven van Rusland' dn ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1987 OPGERICHT 1 MAART 1E 38419 ENSCHEDE (GPD) - Voor het eerst in de geschiedenis van de fa culteit bedrijfskunde van de Uni versiteit Twente heeft een student gisteren een 10 voor zijn afstudeer project gekregen. Bart Bronnen- berg uit Enschede werd bij de uit reiking van de bullen dan ook met nadruk in het zonnetje gezet. De afstudeercommissie onder leiding van ir. Jo van Engelen vond dat hij zich op buitengewone wijze van zijn taak had gekweten. De be kwaamheden van de jonge inge nieur zijn meteen gehonoreerd: hij treedt in dienst van de Universiteit Twente als docent bedrijfskunde, terwijl hij bij Keykes Consultancy in Diepenheim een part-time func tie aanvaardt. Ir. Bronnenberg onderzocht ter afsluiting van zijn vierjarige studie bedrijfskunde of het mogelijk is te voorspellen of een nieuw produkt een succes dan wel een mislukking wordt. JERUZALEM - Yasser Arafat, de leider van de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie, heeft aangebo den met Israël rechtstreekse be sprekingen te voeren. Dit directe overleg zou kunnen beginnen als overeenstemming is bereikt over beëindiging van de vijandelijkhe den, wederzijdse erkenning en stopzetting van de aanleg van ver dere Israëlische nederzettingen in bezet gebiêd. Arafat heeft dit aanbod gedaan in een boodschap die door Charlie Bi- ton, parlementslid voor de Israëli sche Communistische Partij, is overgebracht aan medewerkers van premier Shamir en minister Peres van buitenlandse zaken. Shamir weigerde Biton persoon lijk te woord te staan toen hij de in houd van Arafats boodschap had vernomen, aldus een woordvoer der. ,,Er staat niets nieuws in dit voorstel. Het is alleen maar be doeld om de weg te plaveien voor een Palestijnse staat waartegen Is raël volledig gekant is". Het PLO-kantoor in Tunis heeft overigens een verklaring uitgege ven, waarin wordt ontkend dat Arafat een dergelijke boodschap heeft meegegeven. Volgens die verklaring ziet Arafat alleen heil in een internationale conferentie. Bi- ton blijft er echter bij dat in de boodschap wordt gesproken over directe onderhandelingen met Is raël. Heijn werkt op de achtergrond ZAANDAM (GPD) - „Gerrit-Jan is meer systematisch, Albert werkt vooral op zijn gevoel. Die twee broers vullen elkaar uitstekend aan". Zo omschrijft hun persoonlij ke vriend Rob Hillebrants, direc teur van een Zaanse zeepfabriek, de gebroeders Heijn. De 56-jarige Gerrit-Jan werkt als topman van het Ahold-concern vooral op de achtergrond. Zijn oudere broer Al- bert treedt meer in de publiciteit. Gerrit-Jan Heijn, die in 1954 bij het kruideniersbedrijf Albert Heijn in dienst trad, houdt ondanks zijn hoge positie veelvuldig contact met de (werk)vloer. „Ik reserveer eens in de zoveel tijd ruimte in mijn agenda voor filialen die ik graag wil zien. Voeling met de praktijk hou den is van levensbelang", vertelde hij enige maanden geleden in het personeelsblad. Beide broers hebben hun stem pel op het bedrijf gedrukt. Albert Heijn zei ooit: „Als wij straks ver trokken zijn en het zou dan plotse ling verkeerd gaan, dan is het onze schuld, dan hebben wij de verkeer de mensen aangenomen. Zo simpel is dat". Gerrit-Jan voegde daaraan toe: „Maar het is natuurlijk pure onzin te stellen, dat het bedrijf al leen maar kan functioneren als er een Heijn in het college zit". Als morgen uw kantoor "up to date" moet zijn kijk vandaag dan bij Dem menie* uw speciaalzaak voor: KANTOOR MEUBELEN o.a. Gispen - Artifort. Demmenie BLOEMENDAAL/ZAANDAM (GPD) - De politie heeft nog steeds geen spoor van Gerrit-Jan Heijn (56), voorzitter van de raad van bestuur van het Zaanse Ahold-concern. Hij wordt sinds woensdagmorgen vermist. Hoewel de fa milie, het concern en de politie nog altijd rekening houden met een ontvoering, wordt de kans daarop steeds kleiner, aldus politievoorlichter Geelof. „Er heeft zich namelijk geen ontvoerder gemeld", aldus Geelof. Gerrit-Jan Heijn, de jongere broer van Albert Heijn, verliet woens dagmorgen om kwart over acht zijn woning in Bloemendaal. Hij stapte in zijn auto om naar Koog aan de Zaan te gaan, waar hij een afspraak met zijn tandarts had. Hij is daar nooit aangekomen. In de loop van de dag, toen duidelijk werd dat Heijn meer afspraken niet was na gekomen, werd de politie inge schakeld. De auto werd in de loop van de dag bij het zogenaamde 'Kopje van Bloemendaal' teruggevonden, he melsbreed vijfhonderd meter van Heijns woning vandaan. De wagen was afgesloten en stond netjes ge parkeerd aan de kant van de weg. De politie heeft nog een dag ge wacht alvorens in actie te komen. Donderdag en gisteren is een grote zoekactie in gang gezet. Daarbij is een helikopter ingezet en werd ge werkt met speurhonden. De omge ving van Het Kopje is nauwkeurig uitgekamd. Een en ander leverde niets op. Aanvankelijk werd door familie, politie en concern aan een ontvoe- Profiteer van onze GRANDIOZE AANBIEDINGEN op onze PARKET -afd. Lesfefla tapijt en parket-shop Stille Rijn 1 Leiden 071-120221 Voor een goede relatie is ons geen moeite te veel. Navratilova tegen Graf op Flushing Meadow NEW YORK (AFP/DPA) - De finale van Flushing Meadow wordt in het dames enkel een herhaling van de fmales in Parijs (Steffi Graf winna res) en op Wimbledon (Martina Na vratilova winnares). Opnieuw staan Navratilova en Graf nu tegen over elkaar. Navratilova bereikte de finale na winst op de Tsjechoslo- waakse Helena Sukova (6-2,6-2) en Steffi Graf versloeg de Amerikaan se Lori McNeil. De eerste set (6-4) ging nog naar McNeil, maar de ze kerheid van Graf gaf in de twee vol gende sets de doorslag (2-6, 4-6). Veel bewolking Veel bewolking met af en toe regen. Middagtemperatuur ongeveer 20 gra den. Zuid- tot zuidwesten wind, vrij krachtig 5. Aan de kust harde wind tot stormachtig 7 tot 8. Eerst nog storm, kracht 9. Zondag 13 september zon op: 07.10 uur, zon onder: 20.01 uur; maan op: 21.54 uur, maan onder: 14.43 water: 03.41 en 15.55 uur. Maandag 14 september zon op: 07.11 uur, zon onder: 19.59 uur; maan op: 22.29 uur, maan onder: 15.56 DEN HAAG (ANP) - Staatssecreta ris Heerma (volkshuisvesting) heeft de particuliere geldschieters toegezegd dat ze zonder al te veel risico geld kunnen steken in wo ningbouwprojecten. Heerma zal de gemeenten waarschuwen zich niet in de financiële nesten te werken door medewerking te verlenen aan woningstichtingen die uitstel van betaling aanvragen om zo leningen van particuliere instellingen ver vroegd te kunnen aflossen. De bewindsman heeft enkele grote financiers en de Raad voor Onroerende Zaken (de club van be leggers die zich ook roert op de markt van huurwoningen) meege deeld dat hij niet zal meewerken aan het oneigenlijk gebruik van aanvragen van surséance van beta ling van woningstichtingen. Heer ma heeft dit de Tweede Kamer la ten weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA- kamerleden De Pree en Schaefer. Bij financiering van woning bouwprojecten gaat het veelal om klimleningen die de overheid ver strekt. Bij klimleningen wordt aan het begin van de looptijd niet afge lost en ook de rente wordt niet vol ledig betaald, waardoor de lening aanvankelijk stijgt. De laatste tijd waren nog maar weinig particulie re financiers bereid klimleningen te verstrekken. De belangrijkste re den voor die terughoudendheid was volgens Heerma, dat in de con tracten moet worden opgenomen dat de lening vervroegd zal worden afgelost als surséance van betaling wordt aangevraagd of als er sprake is van een faillissement. De geldgevers waren vooral be nauwd dat door oneigenlijk ge bruik van surséance hun klimle- ningportefeuille in gevaar kwam. Die zorg betrof dan vooral leningen die tegen een hogere rente zijn af gesloten dan de huidige rente. Vol gens Heerma zijn die risico's bij de in 1987 afgesloten leningen niet groot. Na overleg met een aantal grote geldschieters vertrouwt hij er op dat zij het verstrekken van klimle ningen zullen hervatten en weer woningbouwprojecten willen fi nancieren. De Vereniging Nederlandse Ge meenten (VNG) had haar leden, de Nederlandse gemeenten, twee we ken geleden al geadviseerd wo ningbouwprojecten niet langer voor te financieren. Omdat de fi nanciers de laatste tijd slechts moeizaam over de brug kwamen, besloten veel gemeenten een aan tal projecten voor te financieren in de hoop dat het geld ervoor later alsnog zou komen. De VNG waar schuwde haar leden dat zij hier door in grote financiële problemen zouden kunnen komen. VNG-directeur P. Dordregter zei in een reactie op het gesprek van Heerma met de Raad van onroeren de zaken, dat hij vreesde dat de zaak nu nog niet afdoende geregeld is. „Het beste zou zijn geweest als de rijksleningen niet waren ver dwenen. Dat was veruit het goed koopste. ROTTERDAM (GPD) - In Rotter dam is een viervoudige moord ge pleegd op het Chinese gezin M. T. Tang. De man, z'n vrouw en twee van hun drie kinderen, een jongetje van vijf jaar en een baby van slechts enkele weken oud, zijn De politie trof de verminkte li chamen in een grote plas bloed gis teravond aan in het huis van het Chinese gezin aan de Statensingel Dinsdag om 9.30 uur barsten we los met 2 Wilde Winkelweken. Waanzinnig lage prijzen! Tot dan! VROOM! Itti DREESM ANN Over het motief v dige moord tast de politie nog in het duister. Het lijkt echter waar schijnlijk dat het een wraakactie is geweest van Chinese gokkers. Het echtpaar Tang was in de 2e Schans- straat in Rotterdam-West eigenaar van het afhaalcentrum Wah Hong. 's Avonds diende het huis van het vermoorde gezin als gokcentrum. De politie kwam het ernstigste misdrijf in Rotterdam sinds jaren op het spoor, nadat een bekende van het vermoorde Chinese echt paar gisteravond rond zes uur aan belde. Omdat niet werd openge daan, waarschuwde hij de politie die via het balkon binnenkwam en ring gedacht. Om die reden is groot alarm geslagen en werd een recher chebijstandsteam geformeerd. Voorlichter Geelof. „Maar wellicht is er toch geen sprake van een ont voering. Anders was er wel een claim binnengekomen van ont voerders". De politie vindt de ver dwijning 'een raadselachtige zaak'. Voorlichter Geelof: „Misschien is wel iets anders met hem gebeurd. Aanwijzingen hebben we echter niet". Heijns echtgenote heeft de woning in Bloemendaal inmiddels verlaten en logeert bij familie. ANTWERPEN/DORDRECHT (GPD) - Twe. Belgische parle mentsleden maken zich er kwaad over dat deze week de rijkspolitie- boot RP 10 uit Terneuzen over de Schelde tot op de rede van Antwer pen is gevaren. Ze zien er een po ging in om het Russische koop- vaardij-opleidingsschip Druzjba - een driemasterbark - te intimide- Volks vertegenwoordigers W. Beysen en Van Elewyck hebben de ministers Tindemans (buitenland se zaken) en De Croo (verkeer) schriftelijke vragen gesteld over de verschijning van de RP 10. Beysen stelt dat Antwerpen na Odessa en Leningrad de derde Russische ha ven is. „Het incident met de Neder landse escorte kan onze handelsre laties met de Sovjetunie schaden". Volgens overste C. Doornhein, commandant van de rijkspolitie te water, district Dordrecht, is het sop de kool niet waard. Hij ontkent de Belgische veronderstelling dat de RP 10 met een dienstopdracht naar Antwerpen voer om de Druzjba bij het terugvaren over de Wester- schelde naar de Noordzee te scha duwen. „De bootcommandant had twee nieuwe bemanningsleden aan boord en heeft hen hun werkge bied willen laten zien. Bij calami teiten en voor contacten met onze Antwerpse collega's is het niets bij zonders dat onze boten in Belgisch- vaarwater zitten. Het NOC 'speelt' nu aH5 jaar mee Brazilië lacht, ondanks grote problemen Universiteitsbibliotheek bijna 400 jaar VANDAAG 40 PAGINA'S ZORG DAT IE BU HET AUTOSCHADEHUIS KOMT! WIJ REGELEN, ZORGEN EN EN HEM WEER ALS NIEUW AUTOSCHADEHUIS LEIDEN ROOSEVELTSTRAAT 61. 2321 BL LEIDEN TEL 071-764800 Bonanza-held Greene overleden LOS ANGELES (Rtr/UPI) - De Amerikaanse acteur Lome Greene is gisteren op 72-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Los Angeles overleden. Greene verwierf vooral bekendheid als Ben Cartwright in de televisieserie Bonanza. Als va der van drie zoons stond hij aan het hoofd van een ranch in deze popu laire serie. Lome Greene stierf als gevolg van een longontsteking, die hij kreeg na geopereerd te zijn aan een maagzweer. BOB DYLAN - Een concert dat de Amerikaanse popzanger Bob Dylan volgende week donderdag in West-Berlijn zou geven is naar Oost-Berlijn verplaatst. Op ver zoek van de autoriteiten in Oost- Berlijn zal Dylan nu optreden in het Treptower Park. in de Kouerdamse wijk Blijdorp. Het oudste zoontje van zeven heeft het drama overleefd omdat hij op het moment van het misdrijf, don- dernacht. niet thuis sliep.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1987 | | pagina 1